Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim putevima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA

Član 1.

U Zakonu o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), u članu 16. tačka 2) menja se i glasi:

„ 2) naknade za održavanje državnog puta od akcize na derivate nafte i tečnog naftnog gasa u visini od:

(1) u periodu od 1. januara 2008. godine

do 31. decembra 2008. godine 15,0%

(2) u periodu od 1. januara

2009. godine 20,0% ”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2008. godine.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmeni Zakona o javnim putevima sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije kojim je, pored ostalog, propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti.

Zakon treba da reši problem nedostajućih sredstava namenjenih za finansiranje radova na održavanju magistralnih i regionalnih puteva na teritoriji Republike Srbije.

Naime, ovim radovima se obezbeđuje nesmetan i bezbedan saobraćaj i čuva upotrebna vrednost mreže magistralnih i regionalnih puteva, što je veoma važan deo poslova upravljanja tim putevima, koje obavlja Javno preduzeće „Putevi Srbije”, kao delatnost od opšteg interesa.

Donošenjem ovog zakona, kojim se rešavaju problemi nedostajućih sredstava namenjenih za finansiranje radova na održavanju magistralnih i regionalnih puteva na teritoriji Republike Srbije, stvoriće se uslovi za trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje tih puteva i za obezbeđenje nesmetanog i bezbednog odvijanja saobraćaja na navedenoj putnoj mreži.

Takođe, donošenjem Zakona zaštićuju se interesi svih učesnika u saobraćaju, tj. svih korisnika mreže magistralnih i regionalnih puteva.

Programom poslovanja za 2007. godinu Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, na koji je Vlada dala saglasnost rešenjem 05 broj 021-1089/2007 od 22. februara 2007. godine, iz viška privatizacinih prihoda predviđena su sredstva za održavanje magistralnih i regionalnih puteva na teritoriji Republike Srbije u iznosu od pet milijardi dinara. Uredbom o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, br. 31/07 i 48/07) obezbeđena su sredstva iz budžeta za izgradnju i sanaciju magistralnih i regionalnih puteva, ali nisu predviđena sredstva za radove na održavanju te putne mreže.

Takođe, kako ni Predlogom zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu nisu predviđena sredstva za održavanje magistralnih i regionalnih puteva iz viška privatizacinih prihoda, dovedeno je u pitanje obavljanje poslova na održavanju tih puteva.

Sredstva koja će se obezbediti primenom ovog zakona su jedina realna alternativa finansiranju navedenih poslova iz budžeta, tako da se problem nedostajućih sredstava za održavanje magistralnih i regionalnih puteva na teritoriji Republike Srbije ne može rešiti bez donošenja ovog zakona.

U članu 1. Predloga zakona predviđeno je da se naknada za održavanje državnog puta od akcize na derivate nafte i tečnog naftnog gasa poveća na 15,0% u periodu od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2008. godine, a na 20,0% u periodu od 1. januara 2009. godine.

U članu 2. Predloga zakona predviđeno je da Zakon stupi na snagu 1. januara 2008. godine zbog obračuna i naplate akcize na derivate nafte i tečnog naftnog gasa za budžetsku 2008. godinu.

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je ustupiti Javnom preduzeću „Putevi Srbije” deo prihoda budžeta Republike Srbije (15% od akcize na derivate nafte i tečni naftni gas u 2008. godini, odnosno 20% od akcize na derivate nafte i tečni naftni gas od 2009. godine).

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku neophodno je iz sledećih razloga:

rehabilitacija i izgradnja magistralnih i regionalnih puteva koja se finansira iz inostranih zajmova utiče na razvijenost ove putne mreže, a time i na povećanje obaveza po osnovu redovnog održavanja. Prema odredbama ugovora sklopljenih sa inostranim bankama neophodno je na ime redovnog održavanja izdvojiti oko 200,0 mil. eura (16.000,0 mil.din);

održavanje magistralnih i regionalnih puteva, u cilju nesmetanog i bezbednog odvijanja saobraćaja na tim putevima, neophodno je sprovoditi i u nepredviđenim okolnostima, kao što su elementarne nepogode, klizišta, poplave, pad mostova (vrednost radova u 2005. i 2006. godini iznosi 50,0 mil. eura);

nepredviđeni radovi na pojačanom održavanju, koji se izvode po nalozima republičke inspekcije za državne puteve i saobraćajne policije, moraju se takođe realizovati (u 2006. godini uloženo je 80,0 mil.eura).

Shodno navedenom, nedostatak finansijskih sredstava, odnosno izvora finansiranja, namenjenih za održavanje magistralnih i regionalnih puteva ozbiljno je ugrozio likvidnost Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, što može prouzrokovati onemogućavanje održavanja magistralnih i regionalnih puteva, što je jedan od poslova upravljanja tim putevima, a time i ugroziti nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja.

Član 16.

Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnog puta obezbeđuje se iz:

1) naknada za upotrebu javnog puta;

2) naknade za održavanje državnog puta u visini od 10,0% od akcize na derivate nafte;

„ 2) NAKNADE ZA ODRžAVANJE DRžAVNOG PUTA OD AKCIZE NA DERIVATE NAFTE I TEčNOG NAFTNOG GASA U VISINI OD:

(1) U PERIODU OD 1. JANUARA 2008. GODINE

DO 31. DECEMBRA 2008. GODINE 15,0%

(2) U PERIODU OD 1. JANUARA

2009. GODINE 20,0%

3) finansijskih kredita;

4) ulaganja domaćih i stranih lica;

5) budžeta Republike Srbije i

6) drugih izvora u skladu sa zakonom.

PRILOG 1

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Povećanje procenta naknade za održavanje državnog puta od akcize na derivate nafte i tečnog naftnog gasa čija je visina iznosila 10,0%, na 15,0 % u 2008. godini prouzrokuje finansijski efekat povećanja iznosa sredstava ostvarenih iz te naknade sa 7.896,0 mil. dinara na godišnjem nivou na 12.058 mil. dinara u 2008. godini, a u 2009. godini efekat povećanja iznosa sredstava ostvarenih iz te naknade na 16.100,0 mil. dinara, takođe na godišnjem nivou.

Pored kvantitativne, značajna je kvalitativna dimenzija efekata zakona i ona se ogleda u sledećem:

Stabilnost: Ulaganja u održavanje magistralnih i regionalnih puteva imaju karakter dugoročnih kapitalnih investicija i zahtevaju na dugi rok stabilne izvore sredstava. Trajno bi se rešio problem finansiranja održavanja i stvorila osnova za dugoročnije planiranje.

Samofinansiranje: Uspostavila bi se korelacija između korišćenja magistralnih i regionalnih puteva i njihovog finansiranja. Veća i teža vozila, koja u većem stepenu oštećuju te puteve, ujedno troše i veće količine goriva, pa bi više pokrivala troškove održavanja puteva. Priliv sredstava bio bi u skladu sa obimom saobraćaja, odnosno intenzitetom korišćenja ove mreže puteva.

Opravdanost: Ekonomski je neopravdano da se prihodi koje stvara prevoz u drumskom saobraćaj koriste u druge svrhe, a da su istovremeno sredstva za održavanje magistralnih i regionalnih puteva nedovoljna.

Oživljavanje ukupnih privrednih tokova: Ulaganja u magistralne i regionalne puteve, pored saobraćajnog, imaju i značajan razvojni efekat, jer podstiču ukupne privredne tokove, pre svega kroz porast tražnje u oblasti industrije građevinskog materijala i mašina. Građevinarstvo prati i od njega velikim delom zavisi više od 20 drugih delatnosti. Takođe, oživljava se tražnja u oblasti energetike, automobilske industrije i niza pratećih delatnosti.

Angažovanje koaciteta u niskogradnji: angažuju se značajni kapaciteti ljudi i opreme u operativi niskogradnje, što ukazuje na egzistencijalno-socijalni značaj ovih ulaganja.

Iz izloženog proizilazi da, preko niza direktnih i indirektnih efekata za područja koja povezuju, privredu i društvo u celini, ulaganja u održavanje magistralnih i regionalnih puteva doprinose opštem privrednom i društvenom razvoju Republike Srbije.

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenje u Zakonu

Rešenje u zakonu će imati pozitivan uticaj na:

– sve učesnike u saobraćaju, tj. sve korisnike mreže magistralnih i regionalnih puteva, kojima će se omogućiti nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja;

– na poslovanje Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, koje obavlja poslove održavanja mreže magistralnih i regionalnih puteva i na

-izvođače radova na održavanju magistralnih i regionalnih puteva, koje to javno preduzeće angažuje za obavljanje tih poslova.

Kakve troškove će primena Zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Primena Zakona ne stvara troškove građanima i privredi.

Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Izvođenjem radova na na održavanju magistralnih i regionalnih puteva podstiče se stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu niskogradnje, kao i tržišna konkurencija između izvođača radova na održavanju magistralnih i regionalnih puteva, koje Javno preduzeće „Putevi Srbije” angažuje za obavljanje tih poslova.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu

Javno preduzeće „Putevi Srbije” je imalo priliku da se izjasni o zakonu i podržalo je donošenje istog.

Koje će se mere tokom primene Zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem Zakona namerava

Nema razloga za preduzimanje posebnih mera tokom primene Zakona.

Ostavite komentar