Predlog zakona o dopuni Zakona o Javnom tužilaštvu

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU

Član 1.

U Zakonu o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – dr. zakon, 101/11 i 38/12 – odluka US), posle člana 129. dodaju se naziv člana i član 129a, koji glase:

„Izbor zamenika javnih tužilaca na stalnu funkciju

Član 129a

Izuzetno od odredaba čl. 99. i 100. ovog zakona, zamenike javnih tužilaca koji su prvi put izabrani na funkciju Odlukom o izboru zamenika javnog tužilaca („Službeni glasnik RS”, broj 111/09) i Odlukom o izboru zamenika javnog tužioca („Službeni glasnik RS”, broj 52/10), a čiji rad tokom trogodišnjeg mandata nije vrednovan u skladu sa članom 100. ovog zakona, Državno veće tužilaca će izabrati na stalnu funkciju.

Odluku o izboru zamenika javnih tužilaca iz stava 1. ovog člana Državno veće tužilaca doneće najkasnije do 31. decembra 2012. godine.

Zamenici javnih tužilaca iz stava 1. ovog člana stupaju na stalnu funkciju danom isteka trogodišnjeg mandata na koji su prvi put birani.

Odluka iz stava 2. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o dopuni Zakona o javnom tužilaštvu sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije koji propisuje da Narodna skupština, između ostalog, donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije. Takođe, prema članu 159. stav 7. Ustava Republike Srbije, Državno veće tužilaca, u skladu sa zakonom, bira zamenike javnih tužilaca za trajno obavljanje funkcije, u istom ili drugom javnom tužilaštvu.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Članom 99. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – dr. zakon, 101/11 i 38/12 – odluka US) predviđeno je da vrednovanje rada javnog tužioca i zamenika javnog tužioca predstavlja osnov za izbor, obaveznu obuku i razrešenje. Stavom 2. istog člana je propisano da se vrednovanje rada vrši na osnovu javno objavljenih, objektiviziranih i jedinstvenih kriterijuma zasnovanih na primenjivim i uporedivim merilima koje utvrđuje Državno veće tužilaca Pravilnikom o kriterijumima i merilima vrednovanja rada, a članom 100. stav 1. istog zakona da se rad zamenika javnih tužilaca koji su prvi put birani vrednuje jednom godišnje.

Iako je članom 137. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu izričito utvrđeno da će podzakonski propisi predviđeni tim zakonom biti doneti u roku od šest meseci od dana stupanja tog zakona na snagu, a članom 7. stav 4. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) predviđeno da će prvo vrednovanje rada zamenika javnih tužilaca koji su prvi put izabrani izvršiti stalni sastav Državnog veća tužilaca, vrednovanje rada tih zamenika nije izvršeno, zato što nisu utvrđeni kriterijumi i merila na osnovu kojih se vrednovanje rada zamenika javnih tužilaca vrši.

S obzirom da zamenicima javnih tužilaca koji su prvi put izabrani Odlukom o izboru zamenika javnih tužilaca („Službeni glasnik RS”, broj 111/09) i Odlukom o izboru zamenika javnih tužilaca („Službeni glasnik RS”, broj 52/10) ističe trogodišnji mandat, a s ciljem obezbeđivanja nesmetanog rada javnih tužilaštava u Republici Srbiji, neophodno je stvoriti pravni osnov kako bi se izbor ovih zamenika javnih tužilaca na stalnu funkciju ipak mogao sprovesti.

Zbog toga je neophodno doneti ovaj zakon kao poseban zakon kojim će se konvalidirati nastala situacija.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Zakona dopunjuje se Zakon o javnom tužilaštvu članom 129a. Ovim članom se predviđa da će zamenici javnih tužilaca koji su prvi put birani na funkciju, a čiji rad nije vrednovan u skladu sa članom 100. Zakona o javnom tužilaštvu, biti obavezno izabrani na stalnu funkciju. Navedeni izuzetak je neophodno propisati, s obzirom da zamenici javnih tužilaca koji su prvi put izabrani tokom trogodišnjeg mandata nisu ocenjeni, zato što Državno veće tužilaca do donašnjeg dana nije utvrdio kriterijume i merila za vrednovanje njihovog rada. Ukoliko se ne bi propisao ovakav izuzetak, niko od zamenika javnih tužilaca koji su izabrani na trogodišnji mandat ne bi mogao biti izabran na stalnu funkciju. Najvećem broju ovih zamenika javnih tužilaca mandat ističe 1. januara 2013. godine.

Stavom 2. istog člana predviđeno je da će odluku o izboru doneti Državno veće tužilaca, koje, u skladu sa odredbom člana 159. stav 7. Ustava Republike Srbije, bira zamenike javnog tužioca na stalnu funkciju, i to najkasnije do 31. decembra 2012. godine, kako bi se blagovremeno obezbedilo nastavljanje njihove funkcije.

Imajući u vidu da su zamenici javnih tužilaca na trogodišnji mandat birani različitim odlukama Narodne skupštine, stavom 3. istog člana je predviđeno da zamenici javnih tužilaca stupaju na stalnu funkciju danom isteka trogodišnjeg mandata na koji su prvi put birani.

Odluka Državnog veća tužilaca o izboru zamenika javnih tužilaca na stalnu funkciju objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Članom 2. ovog zakona određeno je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, iz razloga što 1. januara 2013. godine ističe trogodišnji mandat većini zamenika javnih tužilaca koji su prvi put birani, pa se ukazuje potreba da Državno veće tužilaca do tog dana donese odluku o njihovom izboru na stalnu funkciju.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, budući da bi njegovo nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad javnih tužilaštava u Republici Srbiji.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE ZAKONA NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, budući da postoji naročito opravdani razlog za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije. Naročito opravdani razlozi su stvaranje mogućnosti da se u najkraćem roku sprovode postupak izbora zamenika javnih tužilaca na stalnu funkciju, kako bi se posle 1. januara 2013. godine omogućio nesmetan rad javnih tužilaštava u Republici Srbiji i kako zamenici javnih tužilaca koji su prvi put izabrani ne bi snosili posledice zbog nedonošenja propisa kojim se utvrđuju kriterijumi i merila za vrednovanje njihovog rada.

PREGLED ODREDBE KOJOM SE DOPUNJUJE ZAKON O JAVNOM TUŽILAŠTVU

IZBOR ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA NA STALNU FUNKCIJU

ČLAN 129A

IZUZETNO OD ODREDABA ČL. 99. I 100. OVOG ZAKONA, ZAMENIKE JAVNIH TUŽILACA KOJI SU PRVI PUT IZABRANI NA FUNKCIJU ODLUKOM O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽILACA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 111/09) I ODLUKOM O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 52/10), A ČIJI RAD TOKOM TROGODIŠNJEG MANDATA NIJE VREDNOVAN U SKLADU SA ČLANOM 100. OVOG ZAKONA, DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA ĆE IZABRATI NA STALNU FUNKCIJU.

ODLUKU O IZBORU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA DONEĆE NAJKASNIJE DO 31. DECEMBRA 2012. GODINE.

ZAMENICI JAVNIH TUŽILACA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA STUPAJU NA STALNU FUNKCIJU DANOM ISTEKA TROGODIŠNJEG MANDATA NA KOJI SU PRVI PUT BIRANI.

ODLUKA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA OBJAVLJUJE SE U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo pravde i državne uprave

2. Naziv propisa

Predlog zakona o dopuni Zakona o javnom tužilaštvu

Draft Law on Addition to The Law on Public Prosecution

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa   

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoji odgovarajući propis Evropske unije sa kojim je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne.

Ostavite komentar