Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O JAVNOM TUŽILAŠTVU

Član

U Zakonu o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS“, br. 63/01, 42/02, 39/03 i 44/04), u članu 34. stav 1. reč: „pogodnu“ zamenjuje se rečju: „dovoljnu“.

Stav 2. briše se.

Član

Član 52. menja se i glasi:

„Osnovna plata javnog tužioca istovetna je sa osnovnom platom predsednika suda pred kojim postupa.

Osnovna plata zamenika javnog tužioca istovetna je sa osnovnom platom sudije suda pred kojim postupa.

Visoki savet pravosuđa može, zavisno od obima i složenosti poslova, odlučiti da neki javni tužioci imaju osnovnu platu jednaku osnovnoj plati sudije neposredno višeg suda.“.

Član

U članu 53. stav 2. briše se tačka i dodaju reči: „uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.“.

Član

U članu 54. stav 1. briše se.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. broj: „75%“, zamenjuje se brojem: „50%“.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 2. broj: „8%“, zamenjuje se brojem: „10%“.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

„Osnovna plata javnog tužioca i zamenika koji postupa po predmetima u krivičnim delima sa elementima organizovanog kriminala može se uvećati, pored uvećanja iz stava 2. ovog člana još do100%.

Odluku o uvećanju osnovne plate propisane ovim članom Visoki savet pravosuđa donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.“.

Član

Naslov iznad člana 55. i član 55. brišu se.

Član

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

OBRAZLOŽENjE

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, sadržan je u ustavnom pravilu prema kome se osnivanje, organizacija i nadležnost javnog tužilaštva uređuje zakonom (član 104. stav 1. Ustava Republike Srbije).

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Izmena ovog zakona posledica je istovrsnih izmena u Zakonu o sudijama, prema kojima se plata sudija određuje u skladu sa kriterijumima iz Zakona o platama u državnim organima i javnim službama. Kako se prema važećem Zakonu o javnom tužilaštvu osnovna plata javnog tužioca i zamenika izračunava isto kao i plata sudije, to je bilo neophodno izvršiti izmenu tog rešenja u ovom zakonu i na taj način ujednačiti pristup u obračunu plata kod svih nosilaca pravosudnih funkcija.

OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENIH REŠENjA

Članom 1. Zakona, iz postojećeg zakona izostavlja se rešenje koje daje osnov za primenu određenih merila utvrđenih posebnim zakonom, pri obračunu plate javnih tužilaca.

U tom smislu je i rešenje u članu 2. Zakona kojim se predviđaju određeni kriterijumi za platu i odnos u platama javnog tužioca i zamenika javnog tužioca, tj. vezivanje njihove plate za platu predsednika suda i sudije suda pred kojim postupaju, bez navođenja procentualnog iznosa o toj razlici kada se radi o zameniku javnog tužioca.

Članom 3. Zakona bliže se uređuje način obračuna naknade i ostalih primanja tužioca upućenog u drugo javno tužilaštvo.

Odredbama člana 4. Zakona precizira se pitanje uvećanja plate javnih tužilaca i zamenika koji postupaju po predmetima u krivičnim delima sa elementom organizovanog kriminala, u skladu sa rešenjima iz Zakona o sudijama, na taj način što je predviđeno povećanje za 100% u odnosu na osnovnu platu javnog tužioca i zamenika. Takođe, predložene su izmene u Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, tako što su iz tog zakona izostavljene odredbe o uvećanju plata javnih tužioca i zamenika do trostrukog iznosa. Međutim, na ovaj način neće biti umanjene dosadašnje plate javnih tužilaca i zamenika koji postupaju u predmetima organizovanog kriminala, već će ove plate realno porasti imajući u vidu predviđeno povećanje osnovice za obračun i isplatu plata u 2005. godini.

Istovremeno, članom 5. izostavlja se i rešenje o dodatku na platu javnih tužilaca i zamenika, koje je takođe posledica brisanja takvog rešenja vezano za sudijsku platu.

SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Primena rešenja predloženih u tekstu Zakona, po proceni Ministarstva, neće izazvati dodatne troškove građanima i privredi, a time ni malim i srednjim preduzećima.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku imajući u vidu štetne posledice koje bi nastale za rad pravosudnih organa, iz razloga neusklađenosti propisa.

PREGLED

ODREDABA IZ ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU

KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Materijalna nezavisnost

Član 34.

Javni tužilac i zamenik imaju pravo na platu pogodnu DOVOLjNU da održi njihovu samostalnost i sigurnost njihovih porodica.

Njihova palata uređuje se zakonom, prema merilima određenim ovim zakonom.

Osnovna plata javnog tužioca i zamenika javnog tužioca

Član 52.

Osnovna plata javnog tužioca istovetna je osnovnoj plati predsednika suda pared kojim postupa.

Visoki savet prvosuđa može, zavisno od obima i složenosti poslova, odlučiti da neki javni tužioci imaju osnovnu platu jednaku osnovnoj plati sudije neposredno višeg suda.

Osnovna plata zamenika javnog tužioca niža je za 7% od osnovne plate javnog tužioca.

OSNOVNA PLATA JAVNOG TUŽIOCA ISTOVETNA JE SA OSNOVNOM PLATOM PREDSEDNIKA SUDA PRED KOJIM POSTUPA.

OSNOVNA PLATA ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ISTOVETNA JE SA OSNOVNOM PLATOM SUDIJE SUDA PRED KOJIM POSTUPA.

VISOKI SAVET PRVOSUĐA MOŽE, ZAVISNO OD OBIMA I SLOŽENOSTI POSLOVA, ODLUČITI DA NEKI JAVNI TUŽIOCI IMAJU OSNOVNU PLATU JEDNAKU OSNOVNOJ PLATI SUDIJE NEPOSREDNO VIŠEG SUDA.

Osnovna plata javnog tužioca upućenog u drugo javno tužilaštvo

Član 53.

Javni tužilac i zamenik koji su upućeni u drugo javno tužilaštvo imaju pravo na osnovnu platu koja odgovara osnovnoj plati u javnom tužilaštvu u koje su upućeni, ako je za njih povoljnija.

Naknade i njihova ostala primanja propisuje Visoki savet pravosuđa UZ SAGLASNOST SA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE PRAVOSUĐA.

Uvećanje osnovne plate

Član 54.

Javnom tužiocu i zameniku koji isključivo ili pretežno postupa u krivičnim stvarima u okružnom sudu osnovna plata uvećava se do 20%, u visini koju odredi Visoki savet pravosuđa.

Visoki savet pravosuđa može odlučiti da se osnovna plata u javnom tužilaštvu u kome se ne mogu popuniti upražnjena mesta uvećava do 75%. 50%.

Visoki savet pravosuđa može, zavisno od obima poslova, javnom tužiocu određenog tužilaštva da poveća osnovnu platu do 8%. 10%.

OSNOVNA PLATA JAVNOG TUŽIOCA I ZAMENIKA KOJI POSTUPA PO PREDMETIMA U KRIVIČNIM DELIMA SA ELEMENTIMA ORGANIZOVANOG KRIMINALA MOŽE SE UVEĆATI, PORED UVEĆANjA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA JOŠ DO 100%.

ODLUKU O UVEĆANjU OSNOVNE PLATE PROPISANE OVIM ČLANOM VISOKI SAVET PRAVOSUĐA DONOSI UZ SAGLASNOST MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE PRVOSUĐA.

Dodatak na platu

Član 55.

Uvođenjem dodatka na sudijsku platu istovremeno se uvodi i dodatak na platu javnih tužilaca i zamenika.

4912005.052.doc/5

Ostavite komentar