Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije Nemačkoj finansijskoj instituciji KFW po zaduženju javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” (mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit)

PREDLOG ZAKONA

O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE

NEMAČKOJ FINANSIJSKOJ INSTITUCIJI KFW PO ZADUŽENjU JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE” (MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U TERMOELEKTRANAMA NA LIGNIT)

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” po zaduženju kod Nemačke finansijske institucije KFW, u iznosu od 36 miliona evra.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) daje Nemačkoj finansijskoj instituciji KFW na ime obaveze iz Sporazuma o zajmu i finansiranju između KFW, Frankfurt na Majni i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, (Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit), zaključenog 2. januara 2008. godine.

Član 3.

Otplatu zajma vrši Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” (u daljem tekstu: Zajmoprimac), na račun KFW, u evrima.

Sredstva za otplatu zajma obezbediće Zajmoprimac, iz sopstvenih prihoda.

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje prema planu otplate za svaku povučenu tranšu, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu, proviziju na nepovučena sredstva i prateće troškove zaduživanja.

Član 4.

Ako po osnovu izdate garancije Garant izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate, provizije na nepovučena sredstva, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, ekonomske odnose sa inostranstvom, kao i sistem kreditnih odnosa. Istovremeno član 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) propisuje da Republika može dati garanciju za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o davanju garancije Republike Srbije Nemačkoj finansijskoj instituciji KFW po zaduženju Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije (Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit) sadržani su u Sporazumu o zajmu i finansiranju između KFW, Frankfurt na Majni i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, (Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit) (u daljem tekstu: Sporazum o zajmu i finansiranju), zaključenim 2. januara 2008. godine.

Naime, članom 7. Sporazuma o zajmu i finansiranju, predviđeno je da obaveze plaćanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” po ovom sporazumu moraju biti garantovane od strane Republike Srbije. Takođe, Republika Srbija je kao garant dužna da pre povlačenja prve tranše zajma dostavi Nemačkoj finansijskoj instituciji KFW potpisanu garanciju plaćanja, u formi i sadržaju kako je dato u Prilogu 1 Sporazuma o zajmu i finansiranju.

Sredstvima ovog zajma finansiraće se Program rehabilitacije DGS mlinova na TE Nikola Tesla A i ugradnje sistema za prikupljanje i transport pepela na TE Kostolac.

Izdavanje garancije Republike Srbije Nemačkoj finansijskoj instituciji KFW po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” predviđeno je članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNI INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Nacrta zakona propisuje se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” po zaduženju kod Nemačke finansijske institucije KFW, u iznosu od 36 miliona evra.

Odredbom člana 2. Nacrta zakona propisuje se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija daje Nemačkoj finansijskoj instituciji KFW na ime obaveze iz Sporazuma o zajmu i finansiranju između KFW, Frankfurt na Majni i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, (Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit), zaključenog 2. januara 2008. godine.

Odredbom člana 3. Nacrta zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, kao zajmoprimac ima u vezi sa ovim zajmom.

Odredbom člana 4. Nacrta zakona propisuje se regresno pravo Republike Srbije ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, kao zajmoprimca.

Odredbom člana 5. Nacrta zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 56/05 – Prečišćeni tekst i 81/06), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Sporazuma o zajmu i finansiranju, odnosno povlačenje sredstava po Sporazumu o zajmu i finansiranju uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

Ostavite komentar