Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije nemačkoj finansijskoj instituciji KfW po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ (Projekat rehabilitacije HE Zvornik)

PREDLOG ZAKONA

O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE

NEMAČKOJ FINANSIJSKOJ INSTITUCIJI KfW PO ZADUŽENjU JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE” (PROJEKAT REHABILITACIJE HE ZVORNIK)

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd po zaduženju kod nemačke finansijske institucije KfW, Frankfurt na Majni, u iznosu do 70 miliona evra.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) daje u korist nemačke finansijske institucije KfW, Frankfurt na Majni, na ime obaveza iz Sporazuma o zajmu za finansiranje Projekta rehabilitacije HE Zvornik, zaključenog između Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd i nemačke finansijske institucije KfW, Frankfurt na Majni (u daljem tekstu: KfW), dana 29. oktobra 2010. godine u Beogradu.

Član 3.

Otplatu zajma vrši Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, Beograd (u daljem tekstu: Zajmoprimac), na račun KfW, u evrima.

Sredstva za otplatu zajma obezbediće Zajmoprimac, iz sopstvenih prihoda.

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje prema planu otplate za svaku povučenu tranšu, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu, proviziju na nepovučena sredstva i prateće troškove zaduživanja.

Član 4.

Ako po osnovu izdate garancije Garant izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate, provizije na nepovučena sredstva, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana, Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom, kao i odredbi člana 16. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09) kojom je propisano da Republika može dati garanciju za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o davanju garancije Republike Srbije nemačkoj finansijskoj instituciji KfW po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, za finansiranje Projekta rehabilitacije HE Zvornik, sadržani su u Sporazumu o zajmu za finansiranje Projekta rehabilitacija HE Zvornik između KfW, Frankfurt na Majni i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, zaključenog 29. oktobra 2010. godine u Beogradu, u skladu sa Zapisnikom sa pregovora održanih 16. oktobra 2009. godine o bilateralnoj saradnji između Vlade Savezne Republike Nemačke i Vlade Republike Srbije o finansijskoj saradnji („Protokol”).

Sporazumom o zajmu za finansiranje Projekta rehabilitacija HE Zvornik između KfW, Frankfurt na Majni i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, ugovoren je zajam na iznos do EUR 70 miliona, sa subvencijom Vlade Republike Nemačke kroz umanjenje kamatne stope. Zajam se sastoji od dva dela, i to: Dela 1 u iznosu do EUR 14,0 miliona i Dela 2 do EUR 56,0 miliona. Potraživanja KfW koja proističu iz Dela 2 zajma moraju biti obezbeđena sa jednom ili više garancija za osiguranje izvoznih kredita (ECA garancija). Prema odredbama ovog sporazuma, sredstva zajma koristiće se isključivo u cilju realizacije Projekta rehabilitacije HE Zvornik, čija priprema i sprovođenje predstavljaju obavezu Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, u skladu sa koncepcijom dogovorenom sa KfW. Navedenim sporazumom o zajmu za finansiranje Projekta rehabilitacija HE Zvornik se, između ostalog, utvrđuje korišćenje sredstava zajma, otplata, visina kamate i provizije.

Garancijom za plaćanje u korist KfW, Frankfurt na Majni, Republika Srbija bezuslovno garantuje, kao primarni dužnik, a ne samo kao garant, uredno i blagovremeno plaćanje svakog i svih iznosa dospelih za plaćanje na osnovu Sporazumu o zajmu za finansiranje Projekta rehabilitacija HE Zvornik, kao i blagovremeno izvršavanje svih ostalih obaveza Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, a sve u skladu sa Sporazumom o zajmu za finansiranje Projekta rehabilitacija HE Zvornik.

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, Beograd je u svom godišnjem programu poslovanja za 2010. godinu, predvidelo investiciju za finansiranje Projekta rehabilitacije HE Zvornik do EUR 70 miliona iz sredstava zajma KfW.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 107/09 i 91/10), u članu 3. predviđeno je da će Republika Srbija dati garanciju za obaveze plaćanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, po osnovu KfW zajma u iznosu do EUR 70.000.000,00 (sedamdeset miliona evra).

Shodno navedenom, a imajući u vidu da je članom 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09) propisano, pored ostalog, da Narodna skupština odlučuje o davanju garancija, dok je članom 16. stav 4. Zakona o javnom dugu, propisano da Republika Srbija može dati garanciju za izmirenje duga pravnih lica čiji je osnivač, i to u formi zakona, neophodno je doneti ovaj zakon.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona propisuje se da Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, po zaduženju kod nemačke finansijske institucije KfW, u visini do EUR 70 miliona.

Odredbom člana 2. Predloga zakona propisuje se da Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija daje nemačkoj finansijskoj instituciji KfW na ime obaveze iz Sporazuma o zajmu za finansiranje Projekta rehabilitacije HE Zvornik, između KfW, Frankfurt na Majni i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, zaključenog 29. oktobra 2010. godine u Beogradu.

Odredbama člana 3. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, kao zajmoprimac ima u vezi sa ovim zajmom.

Odredbama člana 4. Predloga zakona propisuje se regresno pravo Republike Srbije, ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, kao zajmoprimca.

U odredbi člana 5. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenja predviđena u Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije finansijskoj instituciji KfW po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, za finansiranje Projekta rehabilitacije HE Zvornik, imaju efekat u smislu obezbeđenja Republike Srbije, kao garanta, s obzirom na to da se Predlogom zakona, zajmoprimac, u konkretnom slučaju Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, obavezuje da obezbedi sredstva za otplatu zajma, i to iz sopstvenih prihoda, jer bi u protivnom Republika Srbija imala direktnu obavezu otplate zajma što bi izazvalo dodatno opterećenje budžeta. Istovremeno, rešenja predviđena u Predlogu zakona imaju efekat i u pogledu zaštite nemačke finansijske institucije KfW, kao zajmodavca, s obzirom na to da Republika Srbija prema odredbama ovog Predloga zakona, preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, u visini do EUR 70 miliona.

Efekti Predloga zakona u širem smislu reči su modernizacija određenog segmenta Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, kroz realizaciju Projekta rehabilitacije HE Zvornik, čime se produžuje proizvodni (radni) vek HE Zvornik za najmanje 25 godina i povećava njen kapacitet i obezbeđuje efikasna proizvodnja obnovljive energije, obezbeđuje zaštita klimatskih uslova i životne sredine, kao i očuvanje ekološkog hidro potencijala. U određenoj meri, efekti su i doprinos održivom ekonomskom razvoju Republike Srbije u celini.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 52/10), proizlaze iz činjenice da je izdavanje garancije Republike Srbije neophodno kako bi Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” Beograd, kao zajmoprimac, a ujedno i korisnik zajma, što pre počelo da koristi sredstva po ovom zajmu.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE NEMAČKOJ FINANSIJSKOJ INSTITUCIJI KfW PO ZADUŽENjU JAVNOG PREDUEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE” (PROJEKAT REHABILITACIJE HE ZVORNIK)

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

/

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa.

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima – Nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima – Nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima – Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost – Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije – Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar