Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zaduženju JP „Elektroprivreda Srbije“ kod nemačke finansijske organizacije KFW

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZADUŽENjU JP “ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ KOD NEMAČKE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE KFW

Kontragarancija Republike Srbije

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zaduženju kod nemačke finansijske organizacije KFW, u iznosu od 16 miliona evra, po osnovu Ugovora o zajmu i finansiranju između JP «Elektroprivreda Srbije» i KFW, Frankfurt na Majni, zaključenog 24. decembra 2003. godine.

Obaveza Republike Srbije

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju državne zajednice Srbija i Crna Gora kod nemačke finansijske organizacije KFW po Ugovoru o zajmu i finansiranju između JP «Elektroprivreda Srbije», Beograd, i KFW, Frankfurt na Majni, zaključenog 24. decembra 2003. godine («Službeni list SCG’», broj 7/05).

Korisnik zajma

Član 3.

Korisnik zajma iz člana 1. ovog zakona je JP «Elektroprivreda Srbije»

(u daljem tekstu: Korisnik zajma).

Način povlačenja sredstava

Član 4.

Korisnik zajma će izdavati naloge KFW, na osnovu kojih će KFW vršiti isplate po ugovorima sa komercijalnim partnerima Korisnika zajma.

Otplata zajma

Član 5.

Otplatu zajma vrši Korisnik zajma, na račun KFW, u evrima.

Obaveze Korisnika zajma

Član 6.

Sredstva za otplatu zajma obezbediće Korisnik zajma, iz sopstvenih prihoda.

Korisnik zajma dužan je da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje prema planu otplate za svaku povučenu tranšu, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu, proviziju na nepovučena sredstva, proviziju na osiguranje zajma i prateće troškove.

Ako po osnovu izdate kontragarancije Republika Srbija izvrši obavezu umesto Korisnika zajma, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Korisnika zajma naplati obračunatu zakonsku kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 3. ovog člana Republika Srbija ostvariće tako što će Korisniku zajma umanjiti sredstva od utvrđenih budžetskih aproprijacija i subvencija ili, ako Korisnik zajma nije korisnik budžetskih sredstava Republike Srbije, inicirati naplatu sa računa Korisnika zajma, na osnovu ovlašćenja dobijenog od Korisnika zajma ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Stupanje na snagu

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom i odredbi člana 4. stav 1. Zakona o zaduženju državne zajednice Srbija i Crna Gora kod nemačke finansijske organizacije KFW po Ugovoru o zajmu i finansiranju između JP «Elektroprivreda Srbije», Beograd, i KFW, Frankfurt na Majni, zaključenog 24. decembra 2003. godine (“Službeni list SCG“, broj 7/05), kojom je propisano da se Republika Srbija obavezuje da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu tog zakona izda Srbiji i Crnoj Gori kontragaranciju.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u odredbi člana 4. stav 1. Zakona o zaduženju državne zajednice Srbija i Crna Gora kod nemačke finansijske institucije KFW po Ugovoru o zajmu i finansiranju između JP Elektroprivreda Srbije, Beograd, i KFW, Franfurkt na Majni, zaključenog 24. decembra 2003. godine (“Službeni list SCG“, broj 7/05 – u daljem tekstu: Zakon o zaduženju), kojom je propisano da će radi urednog obezbeđenja sredstava za blagovremeno izmirenje dospelih obaveza predviđenih Ugovorom o zajmu i finansiranju zaključenim između JP Elektroprivreda Srbija, Beograd i KFW, Republika Srbija izdati Srbiji i Crnoj Gori kontragaranciju. Naime, Zakonom o zaduženju Srbija i Crna Gora zadužuje se u iznosu od 16 miliona evra i garantuje otplatu obaveza nastalih po osnovu Ugovora o zajmu i finansiranju. Sredstvima ovog zajma finansiraće se nabavka rudarske opreme za potrebe rudnika “Tamnava – zapadno polje“. Zakonom o zaduženju, između ostalog, uređuje se i obaveza Republike Srbije da u svakoj godini obezbeđuje sredstva u godišnjem budžetu za izmirivanje dela dospelih obaveza JP «Elektroprivreda Srbije», kao Korisnika zajma, ukoliko on to blagovremeno ne učini.

Na osnovu Protokola od 13. maja 2003. godine dogovorenog između Vlade Savezne Republike Nemačke i Vlade Republike Srbije, 24. decembra 2003. godine zaključen je Ugovor o zajmu i finansiranju između JP «Elektroprivreda Srbije» i KFW na iznos do 25 miliona evra, s tim da KFW dodeljuje JP «Elektroprivreda Srbije» zajam koji ne prelazi iznos od 16 miliona evra i finansijsku pomoć koja ne prelazi iznos od 9 miliona evra. Shodno odredbama tog ugovora, sredstva zajma i finansijske pomoći imaju se koristiti isključivo za nabavku rudarske opreme za potrebe rudnika «Tamnava – zapadno polje» u cilju realizacije Projekta, čija priprema i sprovođenje predstavljaju obavezu JP «Elektroprivreda Srbije» u skladu sa koncepcijom dogovorenom sa KFW. Takođe, ugovorne strane utvrđuju detalje u vezi sa Projektom, nabavkom roba i usluga koje će se na ovaj način obezbediti, i to na osnovu izvoznih

2

ugovora koji će se zaključiti u vezi sa istim. Pomenutim ugovorom se, između ostalog, utvrđuje visina provizije na nepovučeni deo zajma, provizija na organizaciju zajma, kamata i otplata.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbi člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu nemačke finansijske organizacije KFW, u visini od 16 miliona evra, po osnovu Ugovora o zajmu i finansiranju između JP «Elektroprivreda Srbije» i KFW .

U odredbi člana 2. Predloga zakona uređuje se pitanje koje se odnosi na obaveze Republike Srbije, tako što se kontragarancija iz člana 1. ovog predloga zakona daje Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju državne zajednice Srbija i Crna Gora kod nemačke finansijske organizacije KFW po Ugovoru o zajmu i finansiranju između JP «Elektroprivreda Srbije», Beograd, i KFW, Franfurkt na Majni, zaključenog 24. decembra 2003. godine .

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređuje se pitanje korisnika zajma, a koji je u ovom slučaju JP «Elektroprivreda Srbije».

U odredbama čl. 4. i 5. Predloga zakona predviđa se način povlačenja sredstava i način otplate zajma.

U odredbama člana 6. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Korisnik zajma ima u vezi sa ovim zajmom.

U odredbi člana 7. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenja predviđena u ovom predlogu zakona imaju efekat u smislu obezbeđenja Republike Srbije kao kontragaranta, s obzirom na to da se Predlogom zakona Korisnik zajma obavezuje da obezbedi sredstva za otplatu zajma, i to iz sopstvenih prihoda, jer bi u protivnom Republika Srbija imala direktnu obavezu otplate zajma što bi izazvalo dodatno opterećenje budžeta. Istovremeno, rešenja predviđena u Predlogu zakona imaju efekat i u pogledu zaštite nemačke finansijske organizacije KFW, kao zajmodavca, s obzirom na to da Republika Srbija, shodno odredbama ovog predloga zakona, preuzima obavezu Srbije i Crne Gore u visini od 16 miliona evra.

Takođe, efekti Predloga zakona u širem smislu reči su modernizacija određenog segmenta JP «Elektroprivreda Srbije», nabavkom rudarske opreme za potrebe rudnika «Tamnava – zapadno polje».

3

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava po zaduženju kod nemačke finansijske institucije KFW od 16 miliona evra, izdavanje kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori, kako bi JP «Elektroprivreda Srbije», kao Korisnik zajma, što pre počela da koristi sredstva po ovom zajmu.

Ostavite komentar