Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, sačinjen 17. decembra 2014. godine, u Beogradu, u originalu na srpskom, kineskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE

SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

Vlada Republike Srbije i Vlada Narodne Republike Kine (u daljem tekstu: strane ugovornice);

Budući da su članice Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu koja je otvorena za potpisivanje u Čikagu, 7. decembra 1944. godine;

U želji da zaključe sporazum u cilju uspostavljanja i razvijanja vazdušnog saobraćaja između teritorija svojih država i dalje;

Dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Definicije

Za potrebe ovog sporazuma, ukoliko nije drukčije utvrđeno:

„organi nadležni za vazdušni saobraćaj” označava, za Republiku Srbiju- Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, a za Narodnu Republiku Kinu-Upravu civilnog vazduhoplovstva Kine, i svako drugo lice ili telo ovlašćeno da obavlja funkcije koje sada obavljaju navedeni organi;

b) „Konvencija” označava Konvenciju o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, otvorenu za potpisivanje u Čikagu, sedmog dana decembra 1944. godine, kao i svaki Aneks ili svaka njegova izmena, usvojena prema članu 90. te Konvencije, ako su te izmene na snazi za strane ugovornice, i svaka izmena Konvencije prema članu 94. iste, ako su obe strane ugovornice potvrdile te izmene;

v) „Sporazum” označava ovaj sporazum, Aneks priložen uz Sporazum i svaku izmenu i dopunu Sporazuma ili Aneksa u skladu sa odredbama člana 16. ovog sporazuma;

g) „određeni avio-prevozilac” označava avio-prevozioca koji je određen i ovlašćen prema odredbama člana 3. ovog sporazuma;

d) „ugovoreni saobraćaj” označava redovni međunarodni vazdušni saobraćaj na linijama utvrđenim u Aneksu uz Sporazum radi prevoza putnika, prtljaga, robe i pošte, odvojeno ili u kombinaciji;

đ) „kapacitet” označava, u odnosu na vazduhoplov, plaćeni teret tog vazduhoplova koji se prevozi na jednoj liniji ili delu linije, a „kapacitet“ u odnosu na konkretan saobraćaj, označava kapacitet vazduhoplova koji se koristi u tom saobraćaju, pomnožen frekvencijom obavljanja saobraćaja tog vazduhoplova u određenom periodu , na jednoj liniji ili delu linije;

e) „teritorija” ima značenje određeno članom 2. Konvencije;

ž) „vazdušni saobraćaj”, „međunarodni vazdušni saobraćaj”, „avio-prevozilac” i „sletanje u nekomercijalne svrhe” imaju značenja koja su određena članom 96. Konvencije;

z) „tarifa” označava cenu koja se plaća za prevoz putnika, prtljaga i robe i uslove prema kojima se te cene primenjuju, uključujući i cene i uslove za agencijske i druge pomoćne usluge koje obavlja avio-prevozilac u vezi sa vazdušnim saobraćajem, izuzimajući naknadu i uslove za prevoz pošte;

i) „naknade korisnika”označavaju naknade koje se, u skladu sa odredbama člana 11. ovog sporazuma, naplaćuju od avio-prevozilaca za korišćenje aerodroma, njegovih postrojenja, tehničkih i drugih sredstava i usluga, kao i naknade za korišćenje uređaja za vazdušnu plovidbu, sredstava veza i usluga;

j) „vazduhoplov“ označava civilni vazduhoplov;

k) „raspored linija“ označava Raspored linija u Aneksu uz ovaj sporazum ili prema izmenama i dopunama u skladu sa članom 16. ovog sporazuma;

l) „utvrđena linija“ označava liniju utvrđenu u Rasporedu linija.

Član 2.

Davanje prava

1. Svaka strana ugovornica daje drugoj strani ugovornici prava određena u ovom sporazumu za obavljanje ugovorenog saobraćaja određenih avio-prevozilaca države druge strane ugovornice:

da leti, bez sletanja, preko teritorije države druge strane ugovornicena vazdušnim putevima koje utvrde organi nadležni za vazdušni saobraćaj države druge strane ugovornice;

b) da sleće na teritoriju države druge strane ugovornice u nekomercijalne svrhe, pod uslovom da organi nadležni za civilno vazduhoplovstvo države druge strane ugovornice daju odobrenje;

v) da sleće na teritoriju države druge strane ugovornice na mestima određenim u Aneksu uz Sporazum, u cilju ukrcavanja i iskrcavanja putnika, robe i pošte,

odvojeno ili u kombinaciji, u međunarodnom saobraćaju, koji započinje ili se završava na teritoriji države prve strane ugovornice.

Odredbe stava 1. ne daju određenom avio-prevoziocu države jedne strane ugovornice pravo da ukrcava, na teritoriji države druge strane ugovornice, putnike, prtljag robu i poštu, koji se prevoze uz nadoknadu za neko drugo mesto na teritoriji države druge strane ugovornice.

Ukoliko određeni avio-prevozilac države jedne strane ugovornice nije u mogućnosti da obavlja, zbog vojnih sukoba, političkih nemira ili drugih neuobičajenih okolnosti, ugovoreni saobraćaj predviđenim rutama, druga strana ugovornica preduzima sve što je u njenoj moći da omogući obavljanje navedenog saobraćaja odgovarajućim privremenim rutama, u skladu sa dogovorom strana ugovornica.

Član 3.

Određivanje avio-prevozilaca i izdavanje dozvola

Strane ugovornice obaveštavaju jedna drugu, pisanim putem, o određianju jednog ili više avio-prevozilaca za obavljanje ugovorenog saobraćaja na utvrđenim linijama, kao i povlačenju i izmeni iste.

Po prijemu obaveštenja o određenju, organi nadležni za vazdušni saobraćaj države druge strane ugovornice, na osnovu odredaba st. 3. i 4. ovog člana, bez odlaganja izdaju određenom avio-prevoziocu dozvolu za obavljanje saobraćaja.

3. Organi nadležni za vazdušni saobraćaj države jedne strane ugovornice mogu da zahtevaju od određenog avio-prevozioca države druge strane ugovornice da dokaže da ispunjava uslove propisane zakonima i propisima koje ti organi primenjuju na obavljanje međunarodnog vazdušnog saobraćaja, u skladu sa odredbama Konvencije.

4. Organi nadležni za vazdušni saobraćaj države jedne strane ugovornice imaju pravo da odbiju da izdaju dozvolu za obavljanje vazdušnog saobraćaja, navedenu u stavu 2. ovog člana, ili da određenom avio-prevoziocu propišu uslove za korišćenje prava utvrđenih u članu 2. ovog sporazuma, u slučaju da nisu uvereni da države strane ugovornice koja određuje avio-prevozioca ili njeni državljani imaju vlasništvo znatnijeg obima i stvarnu kontrolu nad tim prevoziocem.

Avio-prevozilac, određen ili ovlašćen u skladu sa odredbama ovog člana, može da otpočne obavljanje ugovorenog saobraćaja, pod uslovom da se pridržava odredbi ovog sporazuma.

Član 4.

Povlačenje i obustavljanje dozvole za obavljanje saobraćaja

Organi nadležni za vazdušni saobraćaj države jedne strane ugovornice imaju pravo da povuku dozvolu za obavljanje saobraćaja ili da obustave korišćenje prava utvrđenih u članu 2. ovog sporazuma ili da određenom avio-prevoziocu države druge strane ugovornice uvedu uslove potrebne za korišćenje tih prava u sledećim slučajevima:

a) ako avio-prevozilac ne može da dokaže da ispunjava uslove propisane zakonima i propisima koje organi nadležni za vazdušni saobraćaj primenjuju na obavljanje međunarodnog vazdušnog saobraćaja, u skladu sa Konvencijom;

b) ako nisu uvereni da država strane ugovornice koja određuje avio-prevozioca ili njeni državljani imaju vlasništvo znatnijeg obima i stvarnu kontrolu nad tim prevoziocem;

v) ako se taj avio-prevozilac ne pridržava zakona i propisa strane ugovornice koja daje ta prava;

g) ako avio-prevozilac na neki drugi način ne obavlja ugovoreni saobraćaj u skladu sa uslovima propisanim ovim sporazumom.

Ako neposredno povlačenje, obustavljanje ili uvođenje uslova navedenih u stavu 1. ovog člana nije neophodno radi sprečavanja daljeg kršenja zakona i propisa, to pravo se koristi tek posle konsultacija sa drugom stranom ugovornicom, u skladu sa članom 15. ovog sporazuma.

Član 5.

Primena zakona i propisa

Zakoni i propisi države jedne strane ugovornice, kojima se uređuje ulazak, boravak ili odlazak sa teritorije njene države vazduhoplova koji obavljaju međunarodni vazdušni saobraćaj ili vazdušni saobraćaj, primenjuju se i na vazduhoplove određenog avio-prevozioca države druge strane ugovornice.

Zakoni i propisi države jedne strane ugovornice, kojima se uređuje ulazak, boravak i izlazak sa teritorije te države putnika, posade, prtljaga, robe ili pošte, kao što su propisi koji se odnose na ulazak, izlazak, iseljenje i useljenje, carinu, pasoše, propisi o deviznom poslovanju ili propisi o karantinu, primenjuju se na putnike, posadu, prtljag, robu ili poštu koji se prevoze vazduhoplovima određenog avio-prevozioca države druge strane ugovornice dok ulaze, borave ili odlaze na navedenoj teritoriji.

3. Putnici, prtljag i roba u direktnom tranzitu preko teritorije države jedne strane ugovornice koji ne napuštaju prostor na aerodromu namenjen za tu svrhu,

podležu samo uprošćenoj kontroli, osim u situaciji koja uključuje primenu mera obezbeđivanja i mera protiv nasilja, vazduhoplovnog piratstva i krijumčarenja kontrolisanih droga.

Član 6.

Priznavanje potvrda i dozvola

1. Potvrde o plovidbenosti, potvrde o osposobljenosti i dozvole koje je izdala ili priznala jedna strana ugovornica, a čija važnost nije istekla, priznaje i druga strana ugovornica, pod uslovom da su zahtevi prema kojima su te potvrde ili dozvole izdati ili priznati jednaki ili veći od minimalnih standarda, koji su utvrđeni ili mogu da se utvrde u skladu s Konvencijom.

2. Svaka strana ugovornica zadržava pravo da odbije da prizna, za letove iznad teritorije svoje države, potvrde o osposobljenosti i dozvole, koje su državljanima njene države izdali ili priznali organi nadležni za vazdušni saobraćaj države druge strane ugovornice, ili neke druge države.

Član 7.

Obezbeđivanje u vazduhoplovstvu

U skladu sa pravima i obavezama prema međunarodnom pravu, strane ugovornice ponovo potvrđuju da obaveza da obezbeđuju civilno vazduhoplovstvo od nezakonitih radnji predstavlja sastavni deo ovog sporazuma. Bez ograničavanja njihovih prava i obaveza prema međunarodnom pravu, strane ugovornice posebno postupaju u skladu sa odredbama Konvencije o krivičnim delima i nekim drugim aktima izvršenim u vazduhoplovima, potpisane u Tokiju 14. septembra 1963. godine, Konvencije o suzbijanju nezakonitih otmica vazduhoplova, potpisane u Hagu 16. decembra 1970. godine i Konvencije o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv bezbednosti civilnog vazduhoplovstva, potpisane u Montrealu 23. septembra 1971. godine i Protokola o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv bezbednosti aerodroma koji služe međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, potpisanog u Montrealu 24. februara 1988. godine ili bilo kojeg drugog međunarodnog sporazuma o obezbeđivanju u vazduhoplovstvu koji je obavezujući za države obe strane ugovornice.

Strane ugovornice, na zahtev, pružaju jedna drugoj svu potrebnu pomoć radi sprečavanja nezakonitih otmica civilnih vazduhoplova i drugih nezakonitih radnji uperenih protiv protiv bezbednosti tih vazduhoplova, putnika i posada, aerodroma i uređaja za vazdušnu plovidbu i bilo koje druge pretnje uperene protiv obezbeđivanja civilnog vazduhoplovstva.

Strane ugovornice u međusobnim odnosima postupaju u skladu sa odredbama o obezbeđivanju u vazduhoplovstvu koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva u Aneksu uz Konvenciju o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, u onoj meri u kojoj se odredbe o obezbeđivanju primenjuju na strane

ugovornice; i zahtevaju da korisnici vazduhoplova u registru njihove države ili korisnici vazduhoplova čije je sedište ili stalno boravište na teritoriji njihove države, kao i korisnici aerodroma na teritoriji njihove države postupaju u skladu sa odredbama o obezbeđivanju u vazduhoplovstvu.

Svaka strana ugovornica se slaže da od korisnika vazduhoplova može da zahteva da poštuje odredbe o obezbeđivanju u vazduhoplovstvu navedene u stavu 3. ovog člana, koje druga strana ugovornica zahteva za ulazak na teritoriju, odlazak sa teritorije ili za vreme boravka na teritoriji države te druge strane ugovornice.

Svaka strana ugovornica obezbeđuje da se na teritoriji njene države efikasno primenjuju mere za zaštitu vazduhoplova i pregled putnika, posada, ručnog prtljaga, prtljaga, robe i zaliha vazduhoplova pre i za vreme ukrcavanja ili utovara. Svaka strana ugovornica pozitivno razmatra svaki zahtev druge strane ugovornice za primenu opravdanih specijalnih mera obezbeđivanja zbog određene pretnje.

U slučaju da se dogodi incident, ili pretnja incidentom, nezakonita otmica civilnog vazduhoplova, ili druga nezakonita radnja uperena protiv bezbednosti tih vazduhoplova, putnika i posade, aerodroma ili uređaja za vazdušnu plovidbu, strane ugovornice pomažu jedna drugoj na taj način što olakšavaju komunikacije i primenjuju druge odgovarajuće mere namenjene za brzo i bezbedno okončanje takvog incidenta ili pretnje incidentom.

Član 8.

Vazduhoplovna bezbednost

Svaka strana ugovornica može, u svako doba, da zahteva konsultacije o standardima bezbednosti, u svakoj oblasti koja se odnosi na posade, vazduhoplove ili njihovo korišćenje, koje je usvojila druga strana ugovornica. Konsultacije se održavaju u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja zahteva.

Ako, posle takvih konsultacija, jedna strana ugovornica zaključi da druga strana ugovornica ne održava i ne sprovodi efikasno standarde bezbednosti u bilo kojoj od tih oblasti, koji su bar jednaki minimalnim standardima utvrđenim u to vreme prema Konvenciji, prva strana ugovornica obaveštava drugu stranu ugovornicu o zaključcima i merama koje smatra potrebnim za usklađivanje sa tim minimalnim standardima, a druga strana ugovornica preduzima odgovarajuće korektivne mere. Ako druga strana ugovornica ne preduzme odgovarajuće mere, nastaje osnov za primenu odredbi člana 4. ovog sporazuma.

I pored obaveza navedenih u članu 33. Konvencije, dogovoreno je da svaki vazduhoplov koji koristi određeni avio-prevozilac države jedne strane ugovornice u saobraćaju za teritoriju ili sa teritorije države druge strane ugovornice može, dok je na teritoriji države druge strane ugovornice, da bude podvrgnut pregledu od strane ovlašćenih predstavnika druge strane ugovornice, na vazduhoplovu i oko vazduhoplova, radi provere važnosti dokumenata vazduhoplova, kao i dokumenata

posade i vidljivog stanja vazduhoplova i njegove opreme (u daljem tekstu: pregled na rampi), pod uslovom da to ne dovodi do neopravdanog kašnjenja.

Ako pregled na rampi ili niz pregleda na rampi daju povod za:

a) ozbiljnu zabrinutost da neki vazduhoplov ili korišćenje nekog vazduhoplova nije u skladu sa minimalnim standardima utvrđenim u to vreme prema Konvenciji, ili

b) ozbiljnu zabrinutost da postoji nedostatak efikasnog održavanja i sprovođenja standarda bezbednosti utvrđenih u to vreme prema Konvenciji,

organi nadležni za vazdušni saobraćaj države strane ugovornice čiji ovlašćeni predstavnici vrše pregled, mogu da zaključe, u skladu sa odredbama člana 33. Konvencije, da zahtevi prema kojima su potvrde ili dozvole tog vazduhoplova ili posade tog vazduhoplova izdate ili priznate ili zahtevi prema kojima se taj vazduhoplov koristi nisu jednaki ili veći od minimalnih standarda utvrđenih prema Konvenciji.

5. U slučaju da pristup u cilju obavljanja pregleda na platformi nekog vazduhoplova koji koristi određeni avio-prevozilac ili avio-prevozioci države jedne strane ugovornice, u skladu sa stavom 3. ovog člana, bude uskraćen od strane predstavnika tog ili tih avio-prevozilaca, druga strana ugovornica može da zaključi da postoji ozbiljna zabrinutost koja je navedena u stavu 4. ovog člana, i da donese zaključke navedene u tom stavu.

Organi nadležni za vazdušni saobraćaj države jedne strane ugovornice zadržavaju pravo da odmah povuku ili izmene dozvolu za obavljanje saobraćaja određenom avio-prevoziocu države druge strane ugovornice u slučaju da zaključe, bilo na osnovu pregleda na rampi, niza pregleda na rampi, uskraćivanja pristupa radi pregleda na rampi, konsultacija ili na drugi način, da je trenutan postupak neophodan za bezbedno obavljanje saobraćaja avio-prevozilaca.

Svaki postupak jedne strane ugovornice, u skladu sa st. 2. ili 6. ovog člana obustavlja se kada prestanu da postoje razlozi za preduzimanje tih postupaka.

Član 9.

Predstavništva avio-prevozilaca i prenos prihoda

Određeni avio-prevozilac države jedne strane ugovornice ima pravo da, na teritoriji države druge strane ugovornice, otvori predstavništvo sa prodajnim, tehničkim, operativnim i drugim osobljem, u cilju obavljanja vazdušnog saobraćaja, a u skladu sa zakonima i propisima države te druge strane ugovornice.

Određeni avio-prevozilac države jedne strane ugovornice ima pravo da prodaje usluge prevoza na teritoriji države druge strane ugovornice i izdaje

sopstvena prevozna dokumenta, u skladu sa zakonima i propisima države te druge strane ugovornice. Prodaja se vrši neposredno u predstavništima avio-prevozilaca, ili preko ovlašćenih agenata.

Određeni avio-prevozilac države jedne strane ugovornice može da, na sopstveni zahtev, a po izmirenju poreskih obaveza prema poreskim zakonima i propisima države druge strane ugovornice, slobodno prenese višak prihoda koji je ostvaren na teritoriji države te druge strane ugovornice prodajom usluga prevoza. Prenos je dozvoljen bez ikakvih ograničenja po deviznom tržišnom kursu za tekuće isplate koji važi na dan podnošenja zahteva za konverziju i prenos sredstava, i ne podleže nikakvim naknadama, osim uobičajenih naknada banaka za takve transakcije.

Ukoliko jedna strana ugovornica uvede ograničenja na prenos viška prihoda nad rashodima koje ostvari određeni avio-prevozilac države druge strane ugovornice, druga strana ugovornica takođe ima pravo da uvede ista ograničenja određenom avio-prevoziocu države prve strane ugovornice.

Član 10.

Oslobađanje od carina, dažbina i taksa

Vazduhoplovi koje u ugovorenom saobraćaju koristi određeni avio-prevozilac države jedne strane ugovornice, kao i njihova redovna oprema, zalihe goriva i maziva, zalihe vazduhoplova (uključujući hranu, piće i duvan), oslobođeni su svih carinskih dažbina, taksa, troškova pregleda i ostalih naknada ili taksa, po dolasku na teritoriju države druge strane ugovornice, pod uslovom da ta oprema i te zalihe ostanu na vazduhoplovima, dok ne napuste teritoriju države te strane ugovornice.

Takođe, od svih carinskih dažbina, taksa, troškova pregleda i ostalih naknada ili taksa, izuzev naknada za učinjene usluge, oslobađaju se:

a) redovna oprema, rezervni delovi (uključujući i motore), goriva, ulja (uključujući i hidrauličke tečnosti, maziva) i zalihe vazduhoplova (uključujući hranu, piće i duvan) uneti na teritoriju države jedne ili druge strane ugovornice i namenjeni za korišćenje na vazduhoplovu kojim se obavlja ugovoreni saobraćaj određenog avio-prevozioca, čak i kada ova oprema i predmeti treba da se iskoriste na delu puta iznad teritorije države strane ugovornice;

b) rezervni delovi (uključujući i motore), uneti na teritoriju države jedne ili druge strane ugovornice radi održavanja ili popravke vazduhoplova koje u ugovorenom saobraćaju koristi određeni avio-prevozilac države druge strane ugovornice;

v) gorivo i maziva namenjeni za snabdevanje vazduhoplova koji prilikom obavljanja ugovorenog saobraćaja koristi određeni avio-prevozilac države druge strane ugovornice, čak i kada ove zalihe treba da se iskoriste na delu puta iznad teritorije države strane ugovornice na kojoj su uneti na vazduhoplov.

Na opremu i predmete navedene u stavu 2. ovog člana primenjuju se mere carinskog nadzora i kontrole u skladu sa zakonima i propisima države druge strane ugovornice.

Oprema i predmeti navedeni u st. 1. i 2. ovog člana, zadržani na vazduhoplovu koji koristi određeni avio-prevozilac države jedne strane ugovornice mogu da se istovare na teritoriji države druge strane ugovornice samo uz saglasnost carinskih organa države te strane ugovornice i mogu da se stave pod nadzor carinskih organa države te strane ugovornice do vremena dok ne napuste teritoriju države te strane ugovornice ili se stavljaju u neki od carinski dozvoljenih postupaka, u skladu sa carinskim propisima države druge strane ugovornice.

Oslobađanja navedena u st. 1. i 2. ovog člana takođe se primenjuju u situacijama kada određeni avio-prevozilac države jedne strane ugovornice zaključi sa drugim avio-prevoziocima, koji imaju pravo na slična oslobođenja na teritoriji države druge strane ugovornice, ugovore o zajmu ili prenosu predmeta navedenih u st. 1. i 2. ovog člana.

Potrebna dokumenta određenog avio-prevozioca države jedne ili druge strane ugovornice, uključujući putne karte, vazduhoplovne tovarne listove i reklamni materijal oslobođeni su, po osnovu reciprociteta, od plaćanja svih carinskih dažbina, taksa troškova pregleda i ostalih naknada ili taksa na teritoriji države druge strane ugovornice.

Prtljag, roba i pošta u direktnom tranzitu oslobođen je, po osnovu reciprociteta, od plaćanja svih carinskih dažbina, taksa troškova pregleda i ostalih naknada ili taksa, izuzev naknada za učinjene usluge.

Član 11.

Naknade korisnika

Nijedna strana ugovornica ne uvodi niti dozvoljava da se određenim avio-prevoziocima države druge strane ugovornice uvedu naknade korisnika više od onih koje uvodi avio-prevoziocima bilo koje druge države koji obavljaju sličan međunarodni vazdušni saobraćaj.

2. Strane ugovornice podstiču konsultacije o naknadama korisnika između organa nadležnih za utvrđivanje naknade svoje države i avio-prevozilaca koji koriste usluge i sredstva tih organa. Opravdano obaveštenje o svakom predlogu za izmenu naknada korisnika dostavlja se korisnicima kako bi mogli da izraze svoje mišljenje pre donošenja izmena. Svaka strana ugovornica podstiče nadležne organe svoje države i korisnike da razmenjuju odgovarajuće informacije o naknadama korisnika.

Član 12.

Principi po kojima se uređuje obavljanje ugovorenog saobraćaja i odobravanje redova letenja

1. Određeni avio-prevozioci države obe strane ugovornice imaju pravične i podjednake mogućnosti za obavljanje ugovorenog saobraćaja.

2. Prilikom obavljanja ugovorenog saobraćaja, određeni avio-prevozioci države svake strane ugovornice uzimaju u obzir interese avio-prevozioca države druge strane ugovornice kako ne bi ugrožavali saobraćaj koji navedeni avio-prevozilac obezbeđuje na čitavoj ili delu istih linija.

3. Ugovoreni saobraćaj koji obavljaju određeni avio-prevozioci država strana ugovornica tesno je povezan sa potrebom za prevozom na utvrđenim linijama i osnovni cilj svakog određenog avio-prevozioca je obezbeđivanje kapaciteta, pri opravdanom faktoru opterećenja, koji odgovara tekućim i opravdano predviđenim zahtevima za prevoz putnika, robe i pošte između teritorija njihovih država.

4. Odredbe o prevozu putnika (robe, pošte) koji se ukrcavaju ili iskrcavaju na tačkama na utvrđenim linijama na teritoriji države druge strane ugovornice i tačkama na teritoriji treće države moraju da budu u skladu sa opštim principima da se kapacitet odnosi na:

a) zahteve saobraćaja za i sa teritorije države strane ugovornice koja je odredila avio-prevozioca;

b) zahteve saobraćaja u oblasti kroz koju prolazi ugovoreni saobraćaj, nakon što se u obzir uzme i saobraćaj koji obavljaju avio-prevozioci država iz te oblasti; i

v) zahteve za dalja odredišta.

5. Određeni avio-prevozioci države jedne strane ugovornice podnose red letenja na saglasnost organima nadležnim za vazdušni saobraćaj države druge strane ugovornice, najkasnije šezdeset (60) dana pre datuma otpočinjanja ugovorenog saobraćaja na utvrđenim linijama. Navedeni red letenja sadrži podatke o vrsti saobraćaja, vazduhoplovima, frekvenciji i periodu važenja. Svaka naknadna izmena reda letenja se podnosi najkasnije trideset (30) dana pre datuma primene.

6. Ako određeni avio-prevozilac države jedne strane ugovornice želi da obavlja dodatne letove u ugovorenom saobraćaju pored odobrenog reda letenja, taj avio-prevozilac mora za zahteva prethodno odobrenje organa nadležnih za vazdušni saobraćaj države druge strane ugovornice. Takvi zahtevi se najčešće podnose najkasnije pet radnih dana pre obavljanja takvih letova.

Član 13.

Tarife

Tarife određenih avio-prevozilaca na utvrđenim linijama između teritorija država strana ugovornica utvrđuju se na razumnom nivou, uz dužno poštovanje svih relevantnih faktora, uključujući troškove obavljanja saobraćaja, interes korisnika, opravdanu dobit, karakteristike usluge (kao što je brzina i standard smeštaj), i kada je to odgovarajuće, tarife drugih avio-prevozilaca koji obavljaju saobraćaj na utvrđenim linijama ili delu utvrđenih linija.

Organi nadležni za vazdušni saobraćaj države bilo koje strane ugovornice mogu da zahtevaju da se tarife podnose na saglasnost u njihovoj odgovarajućoj formi. Tarife se podnose najkasnije šezdeset (60) dana pre datuma predloženog za uvođenje, osim ukoliko organi nadležni za vazdušni saobraćaj ne dozvole da se podnošenje vrši u najkraćem mogućem roku.

Ako organi nadležni za vazdušni saobraćaj države bilo koje strane ugovornice zahtevaju podnošenje tarifa, ista stupa na snagu tek kada bude odobrena. U slučaju da je rok za podnošenje skraćen, u skladu sa stavom 2. ovog člana, period u kojem se mora dostaviti obaveštenje o neslaganju je kraći od trideset (30) dana.

Ako se organi nadležni za vazdušni saobraćaj ne slažu oko tarifa koje su im podnete na saglasnost u skladu sa odredbama ovog člana, spor se rešava prema odredbama člana 17. ovog sporazuma.

Kada je predloženo da organi nadležni za vazdušni saobraćaj države jedne ili obe strane ugovornice intervenišu u vezi tarife koja je podneta na saglasnost, osnovni cilj takve intervencije je:

a) sprečavanje neopravdano diskriminatornih tarifa;

b) zaštita potrošača od cena koje su neopravdano visoke ili neopravdano restriktivne, bilo zbog zloupotrebe dominantnog položaja;

v) zaštita avio-prevozilaca od cena u meri u kojoj su veštački niske zbog neposrednih ili posrednih državnih subvencija;

g) zaštite avio-prevozilaca od niskih cena, ukoliko postoji dokaz o nameri da se eliminiše konkurencija.

Tarife koje su utvrđene prema odredbama ovog člana ostaju na snazi dok se ne utvrde nove tarife.

Član 14.

Dostavljanje statističkih podataka

Organi nadležni za vazdušni saobraćaj države jedne strane ugovornice dostavljaju organima nadležnim za vazdušni saobraćaj druge strane ugovornice, na njihov zahtev, periodične izveštaje ili druge slične informacije u vezi sa obavljanjem ugovorenog saobraćaja.

Član 15.

Konsultacije

1. Svaka strana ugovornica ili organi nadležni za vazdušni saobraćaj njene države mogu, u bilo kom trenutku, da zahtevaju konsultacije sa drugom stranom ugovornicom ili organima nadležnim za vazdušni saobraćaj njene države.

2. Konsultacije koje zahteva jedna od strana ugovornica ili organi nadležni za vazdušni saobraćaj njene države započinju u roku od šezdeset (60) dana od dana podnošenja zahteva, osim ako se drukčije ne dogovori.

Član 16.

Izmene i dopune

Ako jedna ili druga strana ugovornica proceni da bi trebalo izmeniti i dopuniti bilo koju odredbu ovog sporazuma, ona može da zahteva održavanje konsultacija sa drugom stranom ugovornicom. Te konsultacije, koje se mogu obavljati direktnim razgovorima ili korespodencijom, započinju u roku od devedeset (90) dana od dana prijema zahteva, osim ako se strane ugovornice ne dogovore o produžetku tog roka.

Konsultacije iz stava 1. ovog člana mogu se održati i između organa nadležnih za vazdušni saobraćaj.

Svaka izmena i dopuna Sporazuma stupa na snagu kada strane ugovornice obaveste jedna drugu, razmenom diplomatskih nota da su ih sprovele unutrašnje procedure u skladu sa svojim unutrašnjim zakonodavstvom.

Izmene i dopune Aneksa mogu se dogovoriti neposredno između organa nadležnih za vazdušni saobraćaj država strana ugovornica i stupaju na snagu danom postizanja dogovora između organa nadležnih za vazdušni saobraćaj država strana ugovornica.

Član 17.

Rešavanje sporova

Ako dođe do spora u pogledu tumačenja ili primene ovog sporazuma, strane ugovornice nastoje, pre svega, da reše spor pregovorima.

Ako se rešenje ne postigne neposrednim pregovorima, strane ugovornice rešavaju spor diplomatskim kanalima.

Član 18.

Prestanak važenja sporazuma

Svaka strana ugovornica može, u bilo kom trenutku, da obavesti drugu stranu ugovornicu diplomatskim putem, u pismenoj formi, o svojoj nameri da otkaže ovaj sporazum. Obaveštenje se istovremeno dostavlja Međunarodnoj organizaciji civilnog vazduhoplovstva. U tom slučaju, Sporazum prestaje da važi nakon isteka roka od dvanaest (12) meseci od dana kada druga strana ugovornica primi obaveštenje, osim ako se obaveštenje o prestanku važnosti ne povuče sporazumno pre isteka tog roka.

2 Ako druga strana ugovornica ne potvrdi prijem, smatraće se da je obaveštenje primljeno četrnaestog (14.) dana od dana prijema obaveštenja od strane Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva.

Član 19.

Usaglašenost sa multilateralnim sporazumima

Ako neki multilateralni sporazum u oblasti vazdušnog saobraćaja stupi na snagu za obe strane ugovornice, strane ugovornice se konsultuju kako bi odlučile da li je potrebno da se izmeni ovaj sporazum, imajući u vidu navedeni multilateralni sporazum.

Član 20.

Registracija

Ovaj sporazum, i sve izmene i dopune Sporazuma, registruju se kod Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva.

Član 21.

Stupanje na snagu

Ovaj sporazum stupa na snagu datumom prijema poslednje diplomatske note, kojom jedna strana ugovornica obaveštava drugu da je sprovela unutrašnju proceduru utvrđenu unutrašnjim propisima za stupanje sporazuma na snagu.

Stupanjem na snagu ovog sporazuma prestaje da važi Sporazum o civilnom vazdušnom saobraćaju između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Beogradu, 14. aprila 1972. godine.

U POTVRDU čega su, dole potpisani, propisno ovlašćeni, potpisali ovaj sporazum.

SAČINJENO u Beogradu, dana 17. decembra 2014. godine, u dva originalna primerka na srpskom, kineskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako autentični. U slučaju razlika u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADUREPUBLIKE SRBIJE ZA VLADUNARODNE REPUBLIKE KINE Potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastruktureProf. dr Zorana Mihajlović Zamenik administratoraUprava civilnog vazduhoplovstva KineLi Jing

A N E K S

RASPORED LINIJA

A) Određeni avio-prevozilac Republike Srbije ima pravo da obavlja redovan međunarodni vazdušni saobraćaj u oba pravca na sledećim linijama:

Mesta poletanja Mesta međusletanja Mesta sletanja Mesta dalje Mesta u Republici Srbiji Dva mesta koje slobodno određuje Tri mesta u Narodnoj Republici Kini koje slobodno određuje Dva mesta koje slobodno određuje

B) Određeni avio-prevozilac Narodne Republike Kine ima pravo da obavlja redovan međunarodni vazdušni saobraćaj u oba pravca na sledećim linijama:

Mesta poletanja Mesta međusletanja Mesta sletanja Mesta dalje Mesta u Narodnoj Republici Kini Dva mesta koje slobodno određuje Tri mesta u Republici Srbiji koje slobodno određuje Dva mesta koje slobodno određuje

Napomene:

1. Korišćenje prava pete slobode može da se dogovori između organa nadležnih za vazdušni saobraćaj država strana ugovornica.

Određeni avio-prevozioci opslužuju sva mesta međusletanja i mesta dalje, bez korišćenja prava pete slobode.

Određeni avio-prevozilac jedne ili druge države strane ugovornice može da izostavi sletanje u svakom mestu, pod uslovom da saobraćaj otpočinje na teritoriji države strane ugovornice koja je odredila avio-prevozilaca.

Mesta u navedena u Rasporedu linija se ne odnose na Specijalnu administrativnu oblast Hong Kong, Specijalnu administrativnu oblast Makao i kinesku provinciju Tajvan.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Ustavni osnov za potvrđivanje međunarodnog ugovora sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine potpisali su, 17. decembra 2014. godine, prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Li Jing, zamenik administratora Uprave civilnog vazduhoplovstva Kine.

Potvrđivanje Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine predstavljaće dugoročni pravni osnov za dalje unapređenje odnosa između dve države, s obzirom na činjenicu da je u pitanju moderan sporazum, usklađen sa savremenim tendencijama u međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, kojim se u celini uređuju odnosi u oblasti vazdušnog saobraćaja između Republike Srbije i Narodne Republike Kine i promovišu i ispunjavaju visoki međunarodni vazduhoplovni standardi.

Takođe, ovaj sporazum otvara šire mogućnosti i predstavlja čvrst temelj dugoročne uspešne saradnje, kako za avio-prevozioce i druge vazduhopovne subjekte država strana ugovornica, tako i za druge subjekte u ukupnim privrednim kretanjima između Republike Srbije i Narodne Republike Kine.

III. STVARANJE FINANSIJSKIH OBAVEZA IZVRŠAVANJEM MEĐUNARODNOG UGOVORA

Izvršavanjem ovog sporazuma ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvajanje sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar