Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/A

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA PROJEKAT KLINIČKI CENTRI/A

Član 1.

Potvrđuje se Ugovor o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/A, potpisanog 8. decembra 2006. godine u Beogradu, koji je potpisan 25. marta 2015. godine u Luksemburgu i 1. aprila 2015. godine u Beogradu, u originalu na engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Ugovora iz člana 1. ovog zakona, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

FI N° 23.761 (RS)

Serapis N° 2004-0340

Clinical Centers / A

Amendment Agreement

in relation to

the Finance Contract signed on

8 December 2006

between the

Republic of Serbia

and the

European Investment Bank

Luxembourg, 25 March 2015

Belgrade, 1 April 2015

THIS AGREEMENT IS MADEBETWEEN:

the Republic of Serbia (the ”Borrower”); and

the European Investment Bank (the ”Bank”),

together referred to as the ”Parties”.

BACKGROUND

(A) The Parties have entered into the finance contract dated 8 December 2006, as subsequently amended (the ”Finance Contract”).

(B) Further to the Borrower’s request dated 25 November 2014, the Parties have agreed to enter into this Amendment Agreement (hereinafter, the ”Amendment Agreement”) for the purpose of amending certain terms of the Finance Contract.

IT IS AGREED as follows:

Interpretation

Definitions

Unless a contrary indication appears, capitalised terms defined in the Finance Contract have the same meaning when used in this Amendment Agreement.

Amendments

The Finance Contract is hereby amended as set out below.

2.1 In Article 1.02(2) the date ”31 December 2013” shall be amended to read ”31 December 2018”.

2.2 In Schedule I (A.1. – Technical Description), the paragraph entitled ”Programme” shall be amended to read as follows:

”Physical completion of all new and refurbished buildings is planned for 31 December 2019. ”

2.3 In Schedule III (Form of Disbursement Request), the date indicated in the right hand side of the term”Disbursement deadline” shall be deleted.

CONTINUING OBLIGATIONS

The provisions of the Finance Contract shall, save as amended by this Amendment Agreement, continue in full force and effect.

Governing law AND JURISDICTION

4.1 Governing Law

This Amendment Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it shall be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Jurisdiction

The Parties hereby submit to the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union.

ENTRY INTO FORCE

This Amendment Agreement shall enter into force upon confirmation by the Bank to the Borrower in writing (including via electronic mail) that the Bank has received a certified copy of the Official Gazette of the Republic of Serbia publishing the law on ratification of this Amendment Agreement by the Parliament of the Republic of Serbia.

This Amendment Agreement has been entered into four (4) originals in the English language, each page having been initialled by Mr. Branko DRČELIĆ, Director of Public Debt Administration – Ministry of Finance, on behalf of the Republic of Serbia, represented by the Ministry of Finance, and by Mr. Alessandro CAGNATO, Legal Counsel, on behalf of the Bank.

Signed for and on behalf of the Signed for and on behalf of THE REPUBLIC OF SERBIA the Minister of Finance Dušan VUJOVIĆthis 1st day of April 2015, in Belgrade EUROPEAN INVESTMENT BANK the Head of Division the Head of Division Dominique COURBIN Massimo NOVOthis 25th day of March 2015, in Luxembourg

FI N° 23.761 (RS)

Serapis N° 2004-0340

PROJEKAT KLINIČKI CENTRI/A

Ugovor o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora

potpisanog 8. decembra 2006. godine

između

Republike Srbije

i

Evropske investicione banke

Luksemburg, 25. mart 2015. godine

Beograd, 1. april 2015. godine

OVAJ UGOVOR SE ZAKLJUČUJE IZMEĐU:

Republike Srbije (u daljem tekstu: „Zajmoprimac”); i

Evropske investicione banke (u daljem tekstu: „Banka”),

zajedno u daljem tekstu: „Ugovorne strane”.

ISTORIJAT

(A) Ugovorne strane su zaključile Finansijski ugovor 8. decembra 2006. godine (u daljem tekstu: „Finansijski ugovor”).

(B) Povodom zahteva od strane Zajmoprimca od 25. novembra 2014. godine, Ugovorne strane su se dogovorile da zaključe Ugovor o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora (u daljem tekstu: „Ugovor o izmenama i dopunama”) u cilju izmene i dopune određenih odredaba Finansijskog ugovora.

DOGOVORENO JE kako sledi:

TUMAČENJE

Definicije

Ukoliko nije nagovešteno drugačije, termini koji su ispisani boldovanim slovima u ovom ugovoru o izmenama i dopunama imaju isto značenje koje im je dodeljeno u Finansijskom ugovoru.

IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG UGOVORA

Finansijski ugovor menja se na način utvrđen u tekstu ispod.

2.1 U članu 1.02(2) datum „31. decembar 2013. godine” biće izmenjen tako da glasi: „31. decembar 2018. godine”.

2.2 U Rasporedu I (A.1. – Tehnički opis), stav pod nazivom „Program” biće izmenjen tako da glasi:

„Fizički završetak svih novih i rehabilitovanih zgrada planiran je za 31. decembar 2019. godine”.

2.3 U Rasporedu III (Formular Zahteva za isplatu), datum naznačen na desnoj strani pored termina „Rok za isplatu” se briše.

3. TRAJNE OBAVEZE

Odredbe Finansijskog ugovora, zajedno sa izmenama i dopunama načinjenim ovim ugovorom o izmenama i dopunama, nastaviće da se primenjuju u potpunosti.

MERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

4.1 Zakon

Ovaj ugovor o izmenama i dopunama i sve neugovorne obaveze, proistekle ili koje su u vezi sa ugovorom o izmenama i dopunama, upravljaće se prema zakonima Velikog Vojvodstva Luksemburga.

4.2 Nadležnost

Ugovorne strane ovim putem prihvataju nadležnost Suda pravde Evropske unije.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj ugovor o izmenama i dopunama stupa na snagu nakon potvrde od strane Banke Zajmoprimcu u pismenoj formi (uključujući i putem elektronske pošte) da je Banka primila overenu kopiju zvaničnog službenog glasila Republike Srbije u kome je objavljen zakon o ratifikaciji ovog ugovora o izmenama i dopunama od strane Narodne skupštine Republike Srbije.

Ovaj ugovor o izmenama i dopunama sačinjen je u 4 (četiri) originalna primerka na engleskom jeziku, svaka strana ovog ugovora o izmenama i dopunama parafirana je od strane g-dina Branka Drčelića, direktora Uprave za javni dug – Ministarstvo finansija, u ime Republike Srbije, koju zastupa Ministarstvo finansija, i g-dina Alessandro CAGNATO, pravnog zastupnika u ime Banke.

Potpisano za i u imeREPUBLIKE SRBIJEMinistar finansija Potpisano za i u imeEVROPSKE INVESTICIONE BANKEŠef odeljenja Šef odeljenja Dušan Vujović Dominique Courbin Massimo NOVO U Beogradu, 1. aprila 2015. godine U Luksemburgu, 25. marta 2015. godine

Član. 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Finansijski ugovor između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/A (u daljem tekstu: „Finansijski ugovor”) potpisan je 8. decembra 2006. godine u Beogradu i ratifikovan donošenjem Zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/A („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 83/08).

Finansijskim ugovorom predviđena su sredstva u iznosu od 80 miliona evra za finansiranje Projekta Klinički centri/A.

Projekat Klinički centri/A (u daljem tekstu: Projekat) podrazumeva modernizaciju, unapređenje i proširenje četiri klinička centra u Srbiji – Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Cilj Projekata Klinički centri/A je da se u značajnoj meri unapredi pružanje usluga zdravstvene zaštite većini stanovništva u Republici Srbiji.

Projekat se sastoji od sledećih komponenti:

Klinički centar Beograd – završetak zgrade od približno 96 000 m² tipa „kula i podijum” u tri dela (JI podijum, SZ podijum i kula) i rehabilitaciju šest zgrada u „unutrašnjem krugu”. Ukupan broj kreveta u Kliničkom centru biće 2 525.

Klinički centar Kragujevac – izgradnja nove zgrade od 8 000 m² i renoviranje jednog broja postojećih zgrada. Ukupan broj kreveta u Kliničkom centru biće 1 150.

Klinički centar Niš – završetak delimično korišćene zgrade površine 12 000 m², izgradnja nove zgrade od 15 000 m² i renoviranje jednog broja postojećih zgrada. Ukupan broj kreveta u Kliničkom centru biće 1 225.

Klinički centar Novi Sad – završetak zgrade od 30 764 m² na četiri sprata i renoviranje jednog broja postojećih zgrada. Ukupan broj kreveta biće 1 140.

Termoenergetski Projekat Beograd – zamena postojećih kotlova na tečna goriva u Beogradu sa kombinovanom elektranom na gas za grejanje i struju da bi se generisala struja i toplota niskog stepena u beogradskom Kliničkom centru i pripadajućim zgradama.

Projekat upravljanja otpadom – nacionalni plan da se proces upravljanja otpadom u bolnicama uskladi sa direktivama EU uključujući i incineratore u krugu četiri klinička centra plus jedan broj mobilnih incineratora koji bi služili drugim bolnicama u Srbiji.

Projekat Transfuzije krvi – projektovanje, izgradnja i puštanje u rad centara za davanje krvi u svakom od četiri klinička centra.

Nabavka opreme za četiri klinička centra – jedan broj medicinskih aparata neophodan za postojeće kliničke centre, koji će biti preneti u nove centre po završetku.

Projekta tehničke pomoći – jedan broj projekata koje finansira EAR koji pružaju podršku opštem unapređenju pružanja zdravstvenih usluga u Republici Srbiji.

U toku realizacije Projekta došlo je do promene dinamike usled čega su izvršene korekcije predloženih biznis planova za kliničke centre. Pre svega izvršeno je njihovo prilagođavanje sugestijama korisnika koji su definisani na sastancima u kliničkim centrima. Takođe, izrada idejnih projekata izgradnje i rekonstrukcije kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu potrajala je duže nego što se očekivalo, kako bi se ispunili svi osnovni ciljevi projekta Klinički centri/A i Klinički centri/B u okviru raspoloživog budžeta, pri čemu je neophodno rešavanje vlasničkih, odnosno imovinsko pravnih odnosa na objektima i zemljištu koji su predmet investicija, a bez kojih se ne mogu dobiti odobrenja za gradnju i rekonstrukciju.

U članu 1. alineja 1.02. stav 1.02(2) Finansijskog ugovora, predviđeno je da Republika Srbija može banci da podnese zahtev za isplatu tranše kredita u pisanoj formi najkasnije do 31. decembra 2009. godine. U Rasporedu I –Program definisano je da je fizički završetak svih novih i rehabilitovanih zgrada planiran za decembar 2010. godine. U Rasporedu III Finansijskog ugovora (Formular Zahteva za isplatu), datum naznačen na desnoj strani pored termina „Rok za isplatu” je 30. april 2010. godine.

Imajući u vidu zastoje u toku realizacije Projekta, vršene su izmene i dopune Finansijskog ugovora u pogledu produžetka datuma za povlačenje sredstava zajma i fizički završetak novih i rekonstruisanih zgrada za Projekat Klinički centri/A.

Izmenama i dopunama br. 1 Finansijskog ugovora, potpisanog 3. decembra 2009. godine između Republike Srbije i Evropske investicione banke, produžen je rok za isplatu tranše kredita sa 31. decembra 2009. godine do 31. decembra 2011. godine, dok je rok za fizički završetak novih i rekonstruisanih zgrada produžen do 31. decembra 2012. godine. Rok za isplatu naznačen u Formularu za isplatu produžen je do 30. aprila 2012. godine.

Izmenama i dopunama br. 3 Finansijskog ugovora, potpisanog 6. jula 2012. godine između Republike Srbije i Evropske investicione banke produžen je rok za isplatu tranše kredita sa 31. decembra 2011. godine do 31. decembra 2013. godine, dok je rok za fizički završetak novih i rekonstruisanih zgrada produžen do 31. decembra 2017. godine. Rok za isplatu naznačen u Formularu za isplatu produžen je do 30. aprila 2017. godine. Navedene izmene i dopune date su u prilogu ovog obrazloženja.

Ministarstvo finansija Republike Srbije uputilo je Evropskoj investicionoj banci 25. novembra 2014. godine zahtev za produženje roka za povlačenje poslednje tranše kredita kao i za fizički završetak novih i rekonstruisanih zgrada za Projekat Klinički centri/A. S obzirom na pomerenu ukupnu dinamiku realizacije Projekta, a samim tim i korišćenja sredstava kredita, ukazuje se potreba da se pomeri rok za povlačenje poslednje tranše kredita.

Imajući u vidu da je došlo do promene dinamike u realizaciji Projekta i da je rok povlačenja poslednje tranše kredita istekao, neophodno je produžiti navedeni rok do 31. decembra 2018. godine.

Takođe, potrebno je produžiti rok za fizički završetak novih i rekonstruisanih zgrada do 31. decembra 2019. godine.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/A, potpisanog 8. decembra 2006. godine u Beogradu, koji je potpisan 25. marta 2015. godine u Luksemburgu i 1. aprila 2015. godine u Beogradu.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/A, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

      

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u Budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

      

            Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po osnovu Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/A, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Ugovora.

Ostavite komentar