Predlog zakona o Konsolidovanom završnom računu budžeta Republike Srbije i završnih računa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu

PREDLOG ZAKONA

O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE I ZAVRŠNIH RAČUNA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA ZA 2004. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Budžetska primanja budžeta Republike Srbije i primanja organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu iznose 551.992.135.646,00 dinara, i to:

1) 333.866.722.646,00 dinara – primanja iz budžeta Republike;

2) 12.657.580.000,00 dinara – primanja iz budžeta drugog nivoa vlasti;

3) 205.467.833.000,00 dinara – primanja iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Primanja iz dodatnih aktivnosti direktnih i indirektnih budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu iznose 54.455.292.385,00 dinara.

Član 2.

Izdaci budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu iznose 572.914.860.262,00 dinara i finansirani su iz sledećih izvora:

1) izdaci u iznosu od 548.837.318.646,00 dinara – iz budžetskih primanja;

2) izdaci u iznosu od 24.077.541.616,00 dinara – iz sledećih primanja:

(1) sredstava od privatizacije, u iznosu od 7.794.118.195,00 dinara,

(2) sredstava kredita od međunarodnih finansijskih institucija, u iznosu od 8.377.726.661,00 dinara,

(3) sredstava od domaćeg zaduživanja – izdavanje hartija od vrednosti emitovanih od strane Republike Srbije, u iznosu od 5.911.857.760,00 dinara,

(4) pozajmica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih od budžeta Republike Srbije, u iznosu od 1.990.000.000,00 dinara,

(5) sredstava od domaćeg zaduživanja i ostalih primanja, u iznosu 3.839.000,00 dinara.

Neutrošena budžetska primanja organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u 2004. godini, koja se prenose u 2005. godinu, iznose 3.154.817.000,00 dinara.

Izdaci direktnih i indirektnih budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su finansirani iz dodatnih aktivnosti, za 2004. godinu iznose 57.074.333.387,00 dinara i finansirani su iz sledećih izvora:

1) izdaci u iznosu od 54.455.292.385,00 dinara – iz primanja iz dodatnih aktivnosti;

2) izdaci u iznosu od 2.619.041.002,00 dinara, iz sledećih primanja:

(1) sredstava od privatizacije kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, u iznosu od 2.250.828.000,00 dinara,

(2) sredstava od domaćeg zaduživanja i ostalih primanja, kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, u iznosu 368.213.002,00 dinara.

Član 3.

Ostvarena primanja po vrstama i izvršeni izdaci po osnovnim namenama iznose:

PRIMANjA

Ostvarena ukupna primanja budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu, po vrstama:

u dinarima

      O S T V A R E N O   Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI Republički izvori Drugi nivo vlasti OOSO Ostali izvori Ukupno ostvarenje 1 2 3 4 5 6 7 700 TEKUĆI PRIHODI 422.979.942.398 12.893.424.000 207.638.125.000 52.577.632.385 696.089.123.783 710 POREZI 310.900.965.222 0 1.303.000 62.000 310.902.330.222 711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE 61.286.519.738 0 0 0 61.286.519.738 712 POREZ NA FOND ZARADA 69.815.083 0 0 0 69.815.083 713 POREZ NA IMOVINU 4.597.695.900 0 41.000 0 4.597.736.900 714 POREZ NA DOBRA I USLUGE 207.756.774.981 0 1.262.000 0 207.758.036.981 715 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE 34.287.441.211 0 0 62.000 34.287.503.211 716 DRUGI POREZI -181.198 0 0 0 -181.198 719 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI 2.902.899.507 0 0 0 2.902.899.507 720 SOCIJALNI DOPRINOSI -15.577 0 181.719.208.000 0 181.719.192.423 721 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE -15.577 0 181.719.208.000 0 181.719.192.423 730 DONACIJE I TRANSFERI 3.913.667.335 12.162.510.000 43.000 1.614.488.400 17.690.708.735 731 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA 0 4.190.000 0 51.458.000 55.648.000 732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 280.000 3.155.000 0 1.503.271.400 1.506.706.400 733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 3.913.387.335 12.155.165.000 43.000 59.759.000 16.128.354.335 740 DRUGI PRIHODI 22.810.774.938 68.862.000 207.680.000 48.566.857.985 71.654.174.923 741 PRIHODI OD IMOVINE 1.063.951.980 0 92.000 167.337.000 1.231.380.980 742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 8.014.557.034 13.973.000 122.008.000 6.299.029.000 14.449.567.034 743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 2.993.650.912 0 0 3.709.000 2.997.359.912 744 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA 1.622.339.561 11.101.000 362.000 401.904.000 2.035.706.561 745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 9.116.275.451 43.788.000 85.218.000 41.694.878.985 50.940.160.436 770 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 653.740.763 246.829.000 2.217.789.000 2.232.136.000 5.350.494.763 771 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 582.742.001 229.218.000 2.192.411.000 2.105.688.000 5.110.059.001 772 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 70.998.762 17.611.000 25.378.000 126.448.000 240.435.762 780 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 41.491.717 910.000 23.492.102.000 118.528.000 23.653.031.717 781 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 41.491.717 910.000 23.492.102.000 118.528.000 23.653.031.717 790 PRIHODI IZ BUDžETA 84.659.318.000 414.313.000 0 45.560.000 85.119.191.000 791 PRIHODI IZ BUDžETA 84.659.318.000 414.313.000 0 45.560.000 85.119.191.000 800 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 30.777.011 10.985.000 47.497.000 4.109.796.000 4.199.055.011 810 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 30.483.353 40.000 47.497.000 114.997.000 193.017.353 811 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 25.540.381 0 1.337.000 61.553.000 88.430.381 812 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 4.037.972 0 92.000 40.679.000 44.808.972 813 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA 905.000 40.000 46.068.000 12.765.000 59.778.000 820 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA 292.480 10.945.000 0 3.994.799.000 4.006.036.480 821 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI 0 0 0 90.000 90.000 822 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE 0 0 0 1.087.438.000 1.087.438.000 823 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU 292.480 10.945.000 0 2.907.271.000 2.918.508.480 840 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE 1.178 0 0 0 1.178 841 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA 1.178 0 0 0 1.178 *733 KOREKCIJA ZA PRIHODE PRIKAZANE U BUDžETU RS -3.830.938.000  0  0 0 -3.830.938.000 *791 KOREKCIJA ZA PRIHODE PRIKAZANE U BUDžETU RS -84.659.318.000 0  0  0  -84.659.318.000 **770 KOREKCIJA ZA PRIHODE ISKAZANE ISTOVREMENO U VIŠE IZVEŠTAJA -653.740.763 -246.829.000 -2.217.789.000 -2.232.136.000 -5.350.494.763   UKUPNO: 333.866.722.646 12.657.580.000 205.467.833.000 54.455.292.385 606.447.428.031

* Iznosi prihoda koji su u budžetu Republike Srbije već prikazani

** Iznosi prihoda koji su istovremeno prikazani u više izveštaja, iz

kojih se sastavlja konsolidovani završni račun

TEKUĆI IZDACI

Izvršeni ukupni izdaci budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja po osnovnim namenama:

u dinarima

    I Z V R Š E N O  Ekonomska klasifikacija RASHODI Republički izvori Drugi nivo vlasti OOSO Ostali izvori Ukupno izvršenje 1 2 3 4 5 6 7 400 TEKUĆI RASHODI 407.995.872.711 11.346.217.000 195.567.549.000 37.601.659.170 652.511.297.881 410 RASHODI ZA ZAPOSLENE 73.897.287.194 5.876.524.000 45.679.683.000 10.019.010.902 135.472.505.096 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 60.425.273.397 4.403.270.825 36.935.169.000 6.804.337.579 108.568.050.801 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 11.205.951.347 857.903.175 6.997.828.000 1.246.988.825 20.308.671.347 413 NAKNADE U NATURI 241.593.440 0 269.745.000 436.224.000 947.562.440 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 862.041.748 461.212.000 548.801.000 856.259.498 2.728.314.246 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 287.517.262 153.659.000 777.440.000 384.750.000 1.603.366.262 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 821.386.000 479.000 150.700.000 288.584.000 1.261.149.000 417 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK 53.524.000 0 0 1.867.000 55.391.000 420 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 17.565.150.881 5.467.359.000 20.075.418.000 17.763.749.825 60.871.677.706 421 STALNI TROŠKOVI 3.947.375.943 2.415.611.000 3.969.861.000 2.495.618.943 12.828.466.886 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 1.004.392.162 221.710.000 145.009.000 686.689.144 2.057.800.306 423 USLUGE PO UGOVORU 1.828.980.379 825.874.000 1.961.937.000 3.385.590.702 8.002.382.081 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 5.837.243.128 26.039.000 785.824.000 7.032.635.000 13.681.741.128 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 1.515.380.975 1.205.871.000 1.002.279.000 1.118.358.000 4.841.888.975 426 MATERIJAL 3.431.778.294 772.254.000 12.210.508.000 3.044.858.036 19.459.398.330 430 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 5.994.000 528.000 29.930.000 754.143.000 790.595.000 431 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 5.994.000 528.000 29.686.000 752.930.000 789.138.000 433 UPOTREBA DRAGOCENOSTI 0 0 0 109.000 109.000 434 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA 0 0 244.000 1.104.000 1.348.000 440 OTPLATA KAMATA 13.490.213.378 991.000 8.665.769.000 2.948.696.000 25.105.669.378 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA 2.037.252.856 976.000 3.109.510.000 1.003.122.000 6.150.860.856 442 OTPLATA STRANIH KAMATA 11.321.352.633 0 0 430.279.000 11.751.631.633 443 OTPLATA KAMATA PO OSNOVU AKTIVIRANIH GARANCIJA 0 0 0 3.000 3.000 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 131.607.889 15.000 5.556.259.000 1.515.292.000 7.203.173.889 450 SUBVENCIJE 34.466.912.990 0 0 640.167.000 35.107.079.990 451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 34.366.824.734 0 0 631.802.000 34.998.626.734 452 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA 0 0 0 9.000 9.000 453 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA 100.088.256 0 0 133.000 100.221.256 454 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 0 0 0 8.223.000 8.223.000 460 DONACIJE I TRANSFERI 148.414.870.583 0 2.600.000 2.273.782.383 150.691.252.966 461 DONACIJE STRANIM VLADAMA 0 0 0 126.000 126.000 462 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 24.545.000 0 0 5.002.000 29.547.000 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 61.407.992.254 0 2.600.000 1.297.385.807 62.707.978.061 464 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 86.982.333.329 0 0 971.268.576 87.953.601.905 470 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 116.312.917.284 378.000 120.434.025.000 2.023.183.000 238.770.503.284 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 83.823.918.510 378.000 120.431.784.000 1.658.103.000 205.914.183.510 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 32.488.998.774 0 2.241.000 365.080.000 32.856.319.774 480 OSTALI RASHODI 3.842.526.401 437.000 732.823.000 1.126.228.060 5.702.014.461 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 1.372.625.662 0 182.000 277.439.158 1.650.246.820 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 1.273.256.368 437.000 600.728.000 573.705.902 2.448.127.270 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 1.100.895.371 0 131.913.000 135.488.000 1.368.296.371 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 58.000.000 0 0 3.375.000 61.375.000 485 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 37.749.000 0 0 136.220.000 173.969.000 500 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 15.901.368.417 1.279.262.000 8.649.882.000 17.962.200.217 43.792.712.634 510 OSNOVNA SREDSTVA 15.524.935.417 1.275.696.000 340.643.000 11.775.373.217 28.916.647.634 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6.530.145.206 519.775.000 172.404.000 8.842.286.894 16.064.611.100 512 MAŠINE I OPREMA 8.985.854.884 753.728.000 165.986.000 2.792.412.323 12.697.981.207 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 8.935.327 2.193.000 2.253.000 140.674.000 154.055.327 520 ZALIHE 328.264.000 3.566.000 8.309.239.000 6.186.007.000 14.827.076.000 521 ROBNE REZERVE 316.910.000 0 17.739.000 3.053.514.000 3.388.163.000 522 ZALIHE PROIZVODNjE 11.354.000 0 25.189.000 184.023.000 220.566.000 523 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU 0 3.566.000 8.266.311.000 2.948.470.000 11.218.347.000 540 PRIRODNA IMOVINA 48.169.000 0 0 820.000 48.989.000 541 ZEMLjIŠTE 48.169.000 0 0 820.000 48.989.000 600 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 22.602.597.897 435.000 186.001.000 4.736.900.000 27.525.933.897 610 OTPLATA GLAVNICE 20.819.264.522 0 112.739.000 3.648.166.000 24.580.169.522 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 20.739.567.207 0 112.739.000 3.324.968.000 24.177.274.207 612 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA 0 0 0 323.198.000 323.198.000 613 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA 79.697.315 0 0 0 79.697.315 620 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 1.783.333.375 435.000 73.262.000 1.088.734.000 2.945.764.375 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.783.333.375 435.000 73.262.000 1.081.412.000 2.938.442.375 622 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE 0 0 0 7.322.000 7.322.000 ***464 KOREKCIJA ZA RASHODE PRIKAZANE U BUDžETU RS -87.548.665.000  0  0 -941.591.000 -88.490.256.000 ****400 KOREKCIJA RASHODA ISKAZANIH ISTOVREMENO U VIŠE IZVEŠTAJA -653.740.763 -246.829.000 -2.217.789.000 -2.232.136.000 -5.350.494.763   U K U P N O: 358.297.433.262 12.379.085.000 202.238.342.000 57.074.333.387 629.989.193.649

*** Iznosi rashoda koji su u budžetu Republike Srbije već prikazani

**** Iznosi rashoda koji su iskazani istovremeno u više izveštaja, iz

kojih se sastavlja konsolidovani završni račun

II. POSEBAN DEO

Član 4.

Sredstva budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, u iznosu od 572.914.860.262,00 dinara i sredstva iz dodatnih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, u iznosu od 57.074.333.387,00 dinara, izvršena su po korisnicima i ekonomskoj klasifikaciji:

u dinarima

      I Z V R Š E N O   Ekonomska klasifikacija RASHODI Republički izvori Drugi nivo vlasti OOSO Ostali izvori Ukupno izvršenje 1 2 3 4 5 6 7 I REPUBLIČKI FOND ZA PIO ZAPOSLENIH           411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH   1.144.105.000 1.144.105.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA   199.760.000 199.760.000 413 NAKNADE U NATURI   5.551.000 5.551.000 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA   45.529.000 45.529.000 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE   26.367.000 26.367.000 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI   63.365.000 63.365.000 421 STALNI TROŠKOVI   207.190.000 207.190.000 422 TROŠKOVI PUTOVANjA   35.336.000 35.336.000 423 USLUGE PO UGOVORU   988.252.000 988.252.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE   25.328.000 25.328.000 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI)   76.880.000 76.880.000 426 MATERIJAL   112.052.000 112.052.000 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA   3.023.163.000 793.087.000 3.816.250.000 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA   2.398.938.000 1.358.714.000 3.757.652.000 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 67.351.333.000 102.667.746.000 170.019.079.000 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA   11.950.000 11.950.000 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM   31.746.000 31.746.000 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA   4.088.000 4.088.000 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA   13.000 13.000 485 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA   253.000 253.000 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI   62.080.000 62.080.000 512 MAŠINE I OPREMA   119.246.000 119.246.000 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA   4.233.000 4.233.000 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 1.990.000.000 959.538.000 2.949.538.000 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE   128.873.000 128.873.000   U K U P N O: 69.341.333.000 0 111.019.562.000 3.473.821.000 183.834.716.000 II REPUBLIČKI FOND ZA PIO SAMOSTALNIH DELATNOSTI     411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH   58.214.000 50.724.000 108.938.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA   10.205.000 8.709.000 18.914.000 413 NAKNADE U NATURI   328.000 57.000 385.000 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA   1.829.000 4.110.000 5.939.000 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE   1.825.000 1.379.000 3.204.000 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI   6.686.000 6.686.000 421 STALNI TROŠKOVI   43.314.000 8.047.000 51.361.000 422 TROŠKOVI PUTOVANjA   728.000 502.000 1.230.000 423 USLUGE PO UGOVORU   19.795.000 3.705.000 23.500.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE   284.000 257.000 541.000 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI)   2.159.000 2.159.000 426 MATERIJAL   2.449.000 2.265.000 4.714.000 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA   5.000 5.000 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA)   4.455.452.000 1.595.580.000 6.051.032.000 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM   3.746.000 932.000 4.678.000 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA   151.000 151.000 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI   150.000.000 150.000.000 512 MAŠINE I OPREMA   6.592.000 6.592.000 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE     5.748.000   5.748.000   U K U P N O: 0 0 4.769.510.000 1.676.267.000 6.445.777.000 III REPUBLIČKI FOND ZA PIO POLjOPRIVREDNIKA     411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH   2.167.000 2.167.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA   376.000 376.000 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE   33.000 33.000 421 STALNI TROŠKOVI   220.424.000 220.424.000 422 TROŠKOVI PUTOVANjA   193.000 193.000 423 USLUGE PO UGOVORU   76.885.000 76.885.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE   63.000 63.000 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI)   241.000 241.000 426 MATERIJAL   406.000 406.000 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA   1.000 1.000 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 8.117.000.000 921.544.000 61.219.000 9.099.763.000 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM   82.000 82.000 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA   27.000 27.000 512 MAŠINE I OPREMA   174.000 174.000 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE     69.000   69.000   U K U P N O: 8.117.000.000 0 1.222.685.000 61.219.000 9.400.904.000 IV REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE     411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 3.255.033.000 17.356.000 35.265.000.000 2.623.022.000 41.160.411.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 64.240.000 4.791.000 6.706.899.000 543.468.000 7.319.398.000 413 NAKNADE U NATURI 3.435.000 257.716.000 47.729.000 308.880.000 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 582.523.000 203.626.000 471.720.000 293.309.000 1.551.178.000 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 5.418.000 1.073.000 736.902.000 142.903.000 886.296.000 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 161.000 479.000 56.164.000 100.126.000 156.930.000 417 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK 19.000 1.788.000 1.807.000 421 STALNI TROŠKOVI 31.095.000 14.399.000 3.329.252.000 670.371.000 4.045.117.000 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 6.112.000 499.000 92.091.000 117.444.000 216.146.000 423 USLUGE PO UGOVORU 17.936.000 5.587.000 781.548.000 530.012.000 1.335.083.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 21.023.000 2.966.000 760.145.000 145.093.000 929.227.000 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 307.645.000 77.792.000 861.111.000 496.879.000 1.743.427.000 426 MATERIJAL 81.666.000 22.116.000 12.038.516.000 1.470.290.000 13.612.588.000 431 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 5.994.000 528.000 29.016.000 370.090.000 405.628.000 433 UPOTREBA DRAGOCENOSTI   108.000 108.000 434 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA   244.000 503.000 747.000 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA   976.000 86.347.000 102.905.000 190.228.000 442 OTPLATA STRANIH KAMATA   617.000 617.000 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA   15.000 3.157.312.000 53.058.000 3.210.385.000 451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZAC.   62.000 62.000 462 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA   64.000 64.000 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI   2.250.000 2.250.000 464 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA   176.000 176.000 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA)   7.296.180.000 109.000 7.296.289.000 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 26.000 2.241.000 983.000 3.250.000 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA   182.000 3.484.000 3.666.000 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 7.705.000 437.000 584.505.000 198.862.000 791.509.000 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA   131.735.000 34.556.000 166.291.000 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA   528.000 528.000 485 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA   37.000 37.000 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 207.268.000 247.442.000 7.045.000 260.033.000 721.788.000 512 MAŠINE I OPREMA 238.450.000 452.522.000 96.964.000 1.351.499.000 2.139.435.000 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 1.000.000 2.193.000 873.000 15.078.000 19.144.000 521 ROBNE REZERVE   17.739.000 90.000 17.829.000 522 ZALIHE PROIZVODNjE 11.354.000 25.189.000 95.898.000 132.441.000 523 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU   3.566.000 8.266.311.000 2.814.179.000 11.084.056.000 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA   112.739.000 193.959.000 306.698.000 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE   435.000 11.841.000 182.067.000 194.343.000 622 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE       7.322.000 7.322.000   U K U P N O: 4.848.103.000 1.058.798.000 81.183.527.000 12.870.951.000 99.961.379.000 V NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE     411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH   465.683.000 12.622.000 478.305.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA   80.588.000 2.303.000 82.891.000 413 NAKNADE U NATURI   6.150.000 6.150.000 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA   29.723.000 29.723.000 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE   12.313.000 12.313.000 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI   24.485.000 24.485.000 421 STALNI TROŠKOVI   169.681.000 169.681.000 422 TROŠKOVI PUTOVANjA   16.661.000 16.661.000 423 USLUGE PO UGOVORU   95.457.000 95.457.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE   4.000 4.000 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI)   61.888.000 61.888.000 426 MATERIJAL   57.085.000 57.085.000 431 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA   670.000 670.000 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA   3.000 3.000 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI   2.600.000 2.600.000 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 8.283.226.000 378.000 5.090.862.000 45.000 13.374.511.000 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM   12.395.000 12.395.000 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI   15.359.000 15.359.000 512 MAŠINE I OPREMA   50.000 62.256.000 62.306.000 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA   1.380.000 1.380.000 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE     55.604.000   55.604.000   U K U P N O: 8.283.226.000 428.000 6.260.847.000 14.970.000 14.559.471.000 VI BUDžET REPUBLIKE SRBIJE     411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 57.170.240.397 4.385.914.825 4.117.969.579 65.674.124.801 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 11.141.711.347 853.112.175 692.508.825 12.687.332.347 413 NAKNADE U NATURI 238.158.440 388.438.000 626.596.440 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 279.518.748 257.586.000 558.840.498 1.095.945.246 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 282.099.262 152.586.000 240.468.000 675.153.262 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 821.225.000 188.458.000 1.009.683.000 417 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK 53.505.000 79.000 53.584.000 421 STALNI TROŠKOVI 3.916.280.943 2.401.212.000 1.817.200.943 8.134.693.886 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 998.280.162 221.211.000 568.743.144 1.788.234.306 423 USLUGE PO UGOVORU 1.811.044.379 820.287.000 2.851.873.702 5.483.205.081 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 5.816.220.128 23.073.000 6.887.285.000 12.726.578.128 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 1.207.735.975 1.128.079.000 621.479.000 2.957.293.975 426 MATERIJAL 3.350.112.294 750.138.000 1.572.303.036 5.672.553.330 431 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA   382.840.000 382.840.000 433 UPOTREBA DRAGOCENOSTI   1.000 1.000 434 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA   601.000 601.000 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA 2.037.252.856 107.130.000 2.144.382.856 442 OTPLATA STRANIH KAMATA 11.321.352.633 429.662.000 11.751.014.633 443 OTPLATA KAMATA PO OSNOVU AKTIVIRANIH GARANCIJA   3.000 3.000 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 131.607.889 103.520.000 235.127.889 451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZAC. 34.366.824.734 631.740.000 34.998.564.734 452 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA   9.000 9.000 453 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA 100.088.256 133.000 100.221.256 454 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA   8.223.000 8.223.000 461 DONACIJE STRANIM VLADAMA   126.000 126.000 462 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 24.545.000 4.938.000 29.483.000 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 61.407.992.254 1.295.135.807 62.703.128.061 464 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 86.982.333.329 971.092.576 87.953.425.905 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 72.359.510 1.150.000 73.509.510 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 32.488.972.774 364.097.000 32.853.069.774 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 1.372.625.662 262.005.158 1.634.630.820 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 1.265.551.368 342.165.902 1.607.717.270 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 1.100.895.371 96.844.000 1.197.739.371 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 58.000.000 2.834.000 60.834.000 485 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 37.749.000 135.930.000 173.679.000 499 SREDSTVA REZERVE   0 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6.322.877.206 272.333.000 8.520.173.894 15.115.384.100 512 MAŠINE I OPREMA 8.747.404.884 301.156.000 1.321.667.323 10.370.228.207 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 7.935.327 121.363.000 129.298.327 521 ROBNE REZERVE 316.910.000 3.053.424.000 3.370.334.000 522 ZALIHE PROIZVODNjE   88.125.000 88.125.000 523 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU   134.291.000 134.291.000 541 ZEMLjIŠTE 48.169.000 820.000 48.989.000 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 18.749.567.207 2.171.471.000 20.921.038.207 612 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA   323.198.000 323.198.000 613 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA 79.697.315 0 79.697.315 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.783.333.375     770.472.000 2.553.805.375   U K U P N O: 355.910.177.025 11.566.688.000 0 42.150.832.387 409.627.697.412 ***464 KOREKCIJA ZA RASHODE PRIKAZANE U BUDžETU RS -87.548.665.000     -941.591.000 -88.490.256.000 ****400 KOREKCIJA RASHODA ISKAZANIH ISTOVREMENO U VIŠE IZVEŠTAJA -653.740.763 -246.829.000 -2.217.789.000 -2.232.136.000 -5.350.494.763   SVE UKUPNO: 358.297.433.262 12.379.085.000 202.238.342.000 57.074.333.387 629.989.193.649

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tač. 4. i 10. Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, finansijski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom i u članu 73. tačka 3. Ustava Republike Srbije, kojim je utvrđeno da Narodna skupština, između ostalog, donosi završni račun.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 9/02 i 87/02 – u daljem tekstu: Zakon), po isteku godine za koju je budžet donet, sastavlja se konsolidovani završni račun budžeta Republike Srbije i završnih računa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. U konsolidovanom završnom računu budžeta Republike Srbije i završnih računa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja iskazana su ukupno ostvarena primanja za 2004. godinu, kao i ukupno izvršeni izdaci u periodu od 1. januara do 31. decembra 2004. godine.

Konsolidovani završni račun budžeta Republike Srbije i završnih računa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu sačinjen je u skladu sa Zakonom, odnosno na osnovu konsolidacije podataka iz završnog računa budžeta Republike Srbije i završnih računa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

III. SADRŽINA ZAKONA

Uredbom o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – mart 2004. godine (“Službeni glasnik RS”, br. 130/03, 7/04, 14/04 i 23/04) utvrđena su primanja budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu od 68,2 mlrd dinara i izdaci u iznosu od 73,0 mlrd dinara, kao i deficit od 4,8 mlrd dinara.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 33/04), koji je Narodna skupština Republike Srbije donela 23. marta 2004. godine, utvrđena su ukupno planirana budžetska primanja u iznosu od 329,3 mlrd dinara i ukupni planirani izdaci budžeta u iznosu od 374,6 mlrd dinara, iz čega proističe planirani deficit u iznosu od 45,3 mlrd dinara.

U ukupan iznos sredstava utvrđen ovim zakonom uračunata su i sredstva stavljena na raspolaganje direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava za period privremenog finansiranja, saglasno Uredbi o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – mart 2004. godine.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakonona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 115/04), koji je Narodna skupština Republike Srbije donela 20. oktobra 2004. godine, utvrđena su ukupno planirana budžetska primanja u iznosu od 329,3 mlrd dinara i ukupni planirani izdaci u iznosu od 362,0 mlrd dinara, iz čega proističe deficit u iznosu od 32,7 mlrd dinara.

Ovim izmenama zakona planirana budžetska primanja ostaju na istom nivou, ali sa različitom strukturom, dok se izdaci i deficit smanjuju za 12,6 mlrd dinara, kao i iznosi u strukturi rashoda i izvora za pokriće deficita.

Planirana sredstva za pokriće deficita u iznosu od 32,7 mlrd dinara, su od:

– privatizacije 5,5 mlrd dinara;

– kredita i donacija međunarodnih finansijskih institucija u iznosu od 8,9 mlrd dinara;

– neto domaćeg zaduživanja 18,3 mlrd dinara.

Planirano neto domaće finansiranje sastoji se od:

– primanja od privatizacije ostvarenih u 2003. godini;

– izdavanja hartija od vrednosti koje emituje Republika Srbija;

– kredita od poslovnih banaka.

U ukupan iznos sredstava utvrđen Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 115/04) uključeni su i iznosi sredstava preneti za izvršavanje izdataka direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava od 1. januara do 20. oktobra 2004. godine.

Prilikom izvršavanja izdataka budžeta Republike Srbije u 2004. godini bilo je neophodno da se dodeljene aproprijacije za pojedine direktne korisnike budžetskih sredstava povećaju, što je i učinjeno na teret sredstava tekuće budžetske rezerve.

Kod direktnih korisnika budžetskih sredstava koji su dobili sredstva iz tekuće budžetske rezerve posle 20. oktobra 2004. godine, iznosi tekućih aproprijacija su veći od aproprijacija utvrđenih u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja odobreni su od strane Narodne skupštine Republike Srbije, u skladu sa članom 25. Zakona.

Ostvarena ukupna primanja budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu iznose 606,4 mlrd dinara.

U strukturi primanja, najveće učešće ostvareno je kod primanja od:

– poreza na dobra i usluge, u iznosu od 207,7 mlrd dinara ili 34,26% od ostvarenih primanja;

– doprinosa za socijalno osiguranje, u iznosu od 181,7 mlrd dinara ili 29,96% od ostvarenih primanja;

– poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, u iznosu od 61,3 mlrd dinara ili 10,11% od ostvarenih primanja;

– poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije u iznosu od 34,3 mlrd dinara ili 5,65% od ostvarenih primanja, što ukupno čini 79,98% od ostvarenih primanja.

Ostala primanja iznose 126,8 mlrd dinara i učestvuju sa 20,02% u strukturi ostvarenih primanja.

Izdaci budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja izvršeni su u ukupnom iznosu od 630,0 mlrd dinara.

U strukturi izdataka najveći procenat učešća imaju prava iz socijalnog osiguranja – 37,90% ili 238,8 mlrd dinara, u čijem izvršenju organizacije obaveznog socijalnog osiguranja učestvuju sa 32,69% ili 205,9 mlrd dinara.

Donacije i transferi u strukturi tekućih rashoda i izdataka učestvuju sa 23,92%, što iznosi 150,7 mlrd dinara.

Rashodi za zaposlene u državnim organima učestvuju sa 21,50%, što čini iznos od 135,5 mlrd dinara.

Rashodi za korišćenje roba i usluga učestvuju sa 9,66%, što čini iznos od 60,8 mlrd dinara.

Subvencije u strukturi tekućih rashoda i izdataka učestvuju sa 5,57% ili 35,1 mlrd dinara.

Ostali tekući rashodi i izdaci učestvuju sa iznosom od 102,9 mlrd dinara, odnosno umanjeni za iznos od 93,8 mlrd dinara, koji je u budžetu Republike Srbije već prikazan kao izdatak i iznose 9,1 mlrd dinara.

Izveštaj o izvršenju budžeta Republike Srbije i finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, sa obrazloženjem tekućih prihoda po vrstama i ukupnih tekućih rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji za 2004. godinu, dat je u prilogu.

IV. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. stav 1. daju se primanja budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu, u iznosu od 551.992.135.646,00 dinara, a u stavu 2. primanja iz dodatnih aktivnosti direktnih i indirektnih budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu, u iznosu od 54.455.292.385,00 dinara.

U članu 2. stav 1. daju se izdaci budžeta Republike i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu, u iznosu od 572.914.960.262,00 dinara; u stavu 2. daju se neutrošena budžetska primanja koja se prenose u narednu godinu, u iznosu od 3.154.817.000,00 dinara; u stavu 3. daju se izdaci direktnih i indirektnih budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su finasirani iz dodatnih aktivnosti za 2004. godinu, u iznosu od 57.074.333.387,00 dinara.

U članu 3. daju se ostvarena primanja po vrstama, kao i izvršeni izdaci po osnovnim namenama.

U članu 4. daje se izvršenje sredstva budžeta Republike i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i sredstava iz dodatnih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, po korisnicima i ekonomskoj klasifikaciji.

U članu 5. utvrđuje se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

V. POTREBNA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

IZVEŠTAJ

O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE I FINANSIJSKIH PLANOVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA ZA 2004. GODINU

Budžet Republike Srbije za 2004. godinu donet je u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o budžetskom sistemu i makroekonomskim pretpostavkama koje su usklađene sa ciljem ostvarivanja unutrašnje i spoljašnje makroekonomske stabilnosti i ubrzanim rastom ekonomije.

Stav Vlade Republike Srbije u sprovođenju ekonomske politike za 2004. godinu, zasnivao se na projekciji:

– oporavka ekonomije i rasta bruto duštvenog proizvoda od 4 do 5 %;

– rasta cena na malo u rasponu od 8% do 9,5%, uz dalje usklađivanje administrativno kontrolisanih cena;

– očekivanog bržeg rasta javnih i privatnih investicija i inostrane tražnje, u odnosu na potrošnju, naročito javnog sektora.

Za finansiranje izdataka budžeta Republike Srbije za 2004. godinu planirana su budžetska primanja u ukupnom iznosu od 329,3 mlrd dinara, a ostvarena su u iznosu od 333,8 mlrd dinara, što je za 1,37% veće ostvarenje od planiranih.

Planirani obim budžetskih izdataka za 2004. godinu iznosio je 362,0 mlrd dinara, a izvršen je sa 355,9 mlrd dinara, što je za 1,69% manje od planiranog.

Pri utvrđivanju tekućih rashoda i izdataka budžeta za 2004. godinu, utvrđeni su prioriteti u izvršavanju, i to:

plate zaposlenih;

dotacije za penzije i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republički fond za PIO zaposlenih, Republički fond za PIO zemljoradnika i Nacionalna služba za zapošljavanje);

socijalna davanja (dečiji dodatak, materinski dodatak, boračka i invalidska zaštita, socijalna zaštita i dr);

subvencije nefinansijskim korporacijama;

naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (naknade radnicima za čijim je radom prestala potreba u preduzćima u procesu restrukturiranja);

ostali rashodi.

Svi ovi izdaci predstavljaju osnovne funkcije za koje je zakonom utvrđeno obezbeđenje sredstva u budžetu Republike Srbije.

Finasijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za 2004. godinu donet je u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakonom o budžetskom sistemu, kao i odgovarajućim podzakonskim akatima.

Za finansiranje izdataka Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za 2004. godinu planirana su primanja u ukupnom iznosu od 186,3 mlrd dinara, na koje je Narodna skupština Republike Srbijea dala saglasnost, a koja su ostvarena u iznosu od 183,6 mlrd dinara, što je za 1,46% manje od planiranih.

Planirani obim ukupnih izdataka za 2004. godinu, iznosio je 186,3 mlrd dinara, a izvršen je sa 183,8 mlrd dinara, što je za 1,33% manje od planiranog.

Finasijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti za 2004. godinu za finansiranje izdataka planirana su primanja u ukupnom iznosu od 7,7 mlrd dinara, a koja su ostvarena su u iznosu od 9,2 mlrd dinara, što je za 19,49% više od planiranih.

Planirani obim ukupnih izdataka za 2004. godinu iznosio je 6,6 mlrd dinara, a izvršen je sa 6,4 mlrd dinara, što je za 3,03% manje od planiranih.

Finasijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2004. godinu za finansiranje izdataka planirana su primanja u ukupnom iznosu od 9,4 mlrd dinara, a koja su ostvarena su u iznosu od 9,3 mlrd dinara, što je za 1,06% manje od planiranih.

Planirani obim ukupnih izdataka za 2004. godinu iznosio je 9,4 mlrd dinara, a izvršen je sa 9,4 mlrd dinara, što je na nivou planiranih.

Finasijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2004. godinu donet je u skladu sa makroekonomskim parametrima utvrđenim u Memorandumu o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za budžetsku 2004. godinu i naredne dve godine za pripremu i izradu budžeta Republike, uz poštovanje principa ravnoteže, na koji je saglasnost dala Narodna skupština.

Za finansiranje izdataka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2004. godinu planirana su ukupna primanja u iznosu od 82,2 mlrd dinara, a ostvarena u iznosu od 83,9 mlrd dinara, što je za 1,73% više od planiranih.

Planirani obim ukupnih izdataka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2004. godinu iznosio je 82,5 mlrd dinara, a izvršeni su u iznosu od 83,8 mlrd dinara, što je za 1,56% više od planiranih.

Prema podacima dobijenim konsolidacijom podataka iz izveštaja zdravstvenih institucija izvršenje ukupnih izdataka iznosi 100,00 mlrd dinara.

Finansijskim planom Nacionalne službe za zapošljavanje za 2004. godinu za finansiranje izdataka planirana su primanja u ukupnom iznosu od 15,5 mlrd dinara, a koja su ostvarena u iznosu od 15,3 mlrd dinara, što je za 1,29% manje od planiranih.

Planirani obim ukupnih izdataka za 2004. godinu, iznosio je 15,3 mlrd dinara, a izvršen je sa 14,5 mlrd dinara, što je za 5,22% manje od planiranih.

Budžetska primanja budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ostvarena su u iznosu od 551.992,1 mil. dinara, dok su primanja iz izvornih aktivnost ostvarena u iznosu od 54.455,3 mil. dinara.

Ukupna primanja ostvarena su u iznosu od 606.447,4 mil. dinara.

U strukturi ukupnih budžetskih primanja ostvareno je sledeće pojedinačno učešće:

porez na dobra i usluge ostvaren sa 34,26%;

doprinosi za socijalno osiguranje ostvareni sa 29,96%;

porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke ostvaren sa 10,11%;

poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije ostvaren sa 5,65%;

– ostala primanja budžetsaka primanja, ostvarena sa 20,02%.

u dinarima

        OSTVARENO         Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI Republički izvori Drugi nivo vlasti OOSO Ostali izvori Ukupno ostvarenje % R. izvora u prih. % prihoda u ukupnim 700 TEKUĆI PRIHODI 422.979.942.398 12.893.424.000 207.638.125.000 52.577.632.385 696.089.123.783 60,77 114,78 710 POREZI 310.900.965.222 0 1.303.000 62.000 310.902.330.222 100 51,27 711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE 61.286.519.738 0 0 0 61.286.519.738 100 10,11 712 POREZ NA FOND ZARADA 69.815.083 0 0 0 69.815.083 100 0,01 713 POREZ NA IMOVINU 4.597.695.900 0 41.000 0 4.597.736.900 100 0,76 714 POREZ NA DOBRA I USLUGE 207.756.774.981 0 1.262.000 0 207.758.036.981 100 34,26 715 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE 34.287.441.211 0 0 62.000 34.287.503.211 100 5,65 716 DRUGI POREZI -181.198 0 0 0 -181.198 100 0,00 719 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI 2.902.899.507 0 0 0 2.902.899.507 100 0,48 720 SOCIJALNI DOPRINOSI -15.577 0 181.719.208.000 0 181.719.192.423 0 29,96 721 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE -15.577 0 181.719.208.000 0 181.719.192.423 0 29,96 730 DONACIJE I TRANSFERI 3.913.667.335 12.162.510.000 43.000 1.614.488.400 17.690.708.735 22,12 2,92 731 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA 0 4.190.000 0 51.458.000 55.648.000 0 0,01 732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 280.000 3.155.000 0 1.503.271.400 1.506.706.400 0,02 0,25 733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 3.913.387.335 12.155.165.000 43.000 59.759.000 16.128.354.335 24,26 2,66 740 DRUGI PRIHODI 22.810.774.938 68.862.000 207.680.000 48.566.857.985 71.654.174.923 31,83 11,82 741 PRIHODI OD IMOVINE 1.063.951.980 0 92.000 167.337.000 1.231.380.980 86,4 0,20 742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 8.014.557.034 13.973.000 122.008.000 6.299.029.000 14.449.567.034 55,47 2,38 743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 2.993.650.912 0 0 3.709.000 2.997.359.912 99,88 0,49 744 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA 1.622.339.561 11.101.000 362.000 401.904.000 2.035.706.561 79,69 0,34 745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 9.116.275.451 43.788.000 85.218.000 41.694.878.985 50.940.160.436 17,9 8,40 770 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 653.740.763 246.829.000 2.217.789.000 2.232.136.000 5.350.494.763 12,22 0,88 771 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 582.742.001 229.218.000 2.192.411.000 2.105.688.000 5.110.059.001 11,4 0,84 772 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GOD. 70.998.762 17.611.000 25.378.000 126.448.000 240.435.762 29,53 0,04 780 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 41.491.717 910.000 23.492.102.000 118.528.000 23.653.031.717 0,18 3,90 781 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 41.491.717 910.000 23.492.102.000 118.528.000 23.653.031.717 0,18 3,90 790 PRIHODI IZ BUDžETA 84.659.318.000 414.313.000 0 45.560.000 85.119.191.000 99,46 14,04 791 PRIHODI IZ BUDžETA 84.659.318.000 414.313.000 0 45.560.000 85.119.191.000 99,46 14,04 800 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 30.777.011 10.985.000 47.497.000 4.109.796.000 4.199.055.011 0,73 0,69 810 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 30.483.353 40.000 47.497.000 114.997.000 193.017.353 15,79 0,03 811 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 25.540.381 0 1.337.000 61.553.000 88.430.381 28,88 0,01 812 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 4.037.972 0 92.000 40.679.000 44.808.972 9,01 0,01 813 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA 905.000 40.000 46.068.000 12.765.000 59.778.000 1,51 0,01 820 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA 292.480 10.945.000 0 3.994.799.000 4.006.036.480 0,01 0,66 821 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI 0 0 0 90.000 90.000 0 0,00 822 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE 0 0 0 1.087.438.000 1.087.438.000 0 0,18 823 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU 292.480 10.945.000 0 2.907.271.000 2.918.508.480 0,01 0,48 840 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE 1.178 0 0 0 1.178 100 0,00 841 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA 1.178 0 0 0 1.178 100 0,00 *733 KOREKCIJA ZA PRIHODE PRIKAZANE U BUDžETU RS -3.830.938.000     -3.830.938.000 75,42 -0,63 *791 KOREKCIJA ZA PRIHODE PRIKAZANE U BUDžETU RS -84.659.318.000       -84.659.318.000 100 -13,96 **770 KOREKCIJA ZA PRIHODE ISKAZANE ISTOVREMENO U VIŠE IZVEŠTAJA -653.740.763 -246.829.000 -2.217.789.000 -2.232.136.000 -5.350.494.763 12,22 -0,88   UKUPNO: 333.866.722.646 12.657.580.000 205.467.833.000 54.455.292.385 606.447.428.031 54,83 100,00

* Iznosi prihoda koji su u budžetu Republike Srbije već prikazani

** Iznosi prihoda koji su istovremeno prikazani u više izveštaja, iz kojih

se sastavlja konsolidovani izveštaj

Izdaci budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu, izvršeni su u ukupnom iznosu od 629.989,2 mil. dinara.

U strukturi ukupnih tekućih rashoda i izdataka ostvareno je sledeće pojedinačno učešće:

– prava iz socijalnog osiguranja sa 37,90%;

– donacije i transferi sa 23,92%;

– plate, dodaci i naknade zaposlenima sa 21,50%;

– korišćenje usluga i robe sa 9,66%;

– subvencije sa 5,57%;

– ostali izdaci sa 1,45%.

Izvršenje ukupnih izdataka budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu, po ekonomskoj klasifikaciji:

u dinarima

      I Z V R Š E N O         Ekonmska klasifikacija RASHODI Republički izvori Drugi nivo vlasti OOSO Ostali izvori Ukupno izvršenje % učešća ostalih izvora u ukupnom rashodu % učešća u ukupnom izvršenju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 TEKUĆI RASHODI 407.995.872.711 11.346.217.000 195.567.549.000 37.601.659.170 652.511.297.881 5,76 103,57 410 RASHODI ZA ZAPOSLENE 73.897.287.194 5.876.524.000 45.679.683.000 10.019.010.902 135.472.505.096 7,4 21,50 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 60.425.273.397 4.403.270.825 36.935.169.000 6.804.337.579 108.568.050.801 6,27 17,23 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 11.205.951.347 857.903.175 6.997.828.000 1.246.988.825 20.308.671.347 6,14 3,22 413 NAKNADE U NATURI 241.593.440 0 269.745.000 436.224.000 947.562.440 46,04 0,15 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 862.041.748 461.212.000 548.801.000 856.259.498 2.728.314.246 31,38 0,43 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 287.517.262 153.659.000 777.440.000 384.750.000 1.603.366.262 24 0,25 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 821.386.000 479.000 150.700.000 288.584.000 1.261.149.000 22,88 0,20 417 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK 53.524.000 0 0 1.867.000 55.391.000 3,37 0,01 420 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 17.565.150.881 5.467.359.000 20.075.418.000 17.763.749.825 60.871.677.706 29,18 9,66 421 STALNI TROŠKOVI 3.947.375.943 2.415.611.000 3.969.861.000 2.495.618.943 12.828.466.886 19,45 2,04 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 1.004.392.162 221.710.000 145.009.000 686.689.144 2.057.800.306 33,37 0,33 423 USLUGE PO UGOVORU 1.828.980.379 825.874.000 1.961.937.000 3.385.590.702 8.002.382.081 42,31 1,27 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 5.837.243.128 26.039.000 785.824.000 7.032.635.000 13.681.741.128 51,4 2,17 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 1.515.380.975 1.205.871.000 1.002.279.000 1.118.358.000 4.841.888.975 23,1 0,77 426 MATERIJAL 3.431.778.294 772.254.000 12.210.508.000 3.044.858.036 19.459.398.330 15,65 3,09 430 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 5.994.000 528.000 29.930.000 754.143.000 790.595.000 95,39 0,13 431 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 5.994.000 528.000 29.686.000 752.930.000 789.138.000 95,41 0,13 433 UPOTREBA DRAGOCENOSTI 0 0 0 109.000 109.000 100 0,00 434 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA 0 0 244.000 1.104.000 1.348.000 81,9 0,00 440 OTPLATA KAMATA 13.490.213.378 991.000 8.665.769.000 2.948.696.000 25.105.669.378 11,75 3,99 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA 2.037.252.856 976.000 3.109.510.000 1.003.122.000 6.150.860.856 16,31 0,98 442 OTPLATA STRANIH KAMATA 11.321.352.633 0 0 430.279.000 11.751.631.633 3,66 1,87 443 OTPLATA KAMATA PO OSNOVU AKTIVIRANIH GARANCIJA 0 0 0 3.000 3.000 100 0,00 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 131.607.889 15.000 5.556.259.000 1.515.292.000 7.203.173.889 21,04 1,14 450 SUBVENCIJE 34.466.912.990 0 0 640.167.000 35.107.079.990 1,82 5,57 451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZAC. 34.366.824.734 0 0 631.802.000 34.998.626.734 1,81 5,56 452 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA 0 0 0 9.000 9.000 100 0,00 453 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA 100.088.256 0 0 133.000 100.221.256 0,13 0,02 454 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 0 0 0 8.223.000 8.223.000 100 0,00 460 DONACIJE I TRANSFERI 148.414.870.583 0 2.600.000 2.273.782.383 150.691.252.966 1,51 23,92 461 DONACIJE STRANIM VLADAMA 0 0 0 126.000 126.000 100 0,00 462 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 24.545.000 0 0 5.002.000 29.547.000 16,93 0,00 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 61.407.992.254 0 2.600.000 1.297.385.807 62.707.978.061 2,07 9,95 464 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 86.982.333.329 0 0 971.268.576 87.953.601.905 1,1 13,96 470 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 116.312.917.284 378.000 120.495.244.000 1.961.964.000 238.770.503.284 0,82 37,90 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 83.823.918.510 378.000 120.431.784.000 1.658.103.000 205.914.183.510 0,81 32,69 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 32.488.998.774 0 2.241.000 365.080.000 32.856.319.774 1,11 5,22 480 OSTALI RASHODI 3.842.526.401 437.000 732.823.000 1.126.228.060 5.702.014.461 19,75 0,91 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 1.372.625.662 0 182.000 277.439.158 1.650.246.820 16,81 0,26 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 1.273.256.368 437.000 600.728.000 573.705.902 2.448.127.270 23,43 0,39 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 1.100.895.371 0 131.913.000 135.488.000 1.368.296.371 9,9 0,22 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 58.000.000 0 0 3.375.000 61.375.000 5,5 0,01 485 NAKANADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 37.749.000 0 0 136.220.000 173.969.000 78,3 0,03 500 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 15.901.368.417 1.279.262.000 8.649.882.000 17.962.200.217 43.792.712.634 41,02 6,95 510 OSNOVNA SREDSTVA 15.524.935.417 1.275.696.000 340.643.000 11.775.373.217 28.916.647.634 40,72 4,59 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6.530.145.206 519.775.000 172.404.000 8.842.286.894 16.064.611.100 55,04 2,55 512 MAŠINE I OPREMA 8.985.854.884 753.728.000 165.986.000 2.792.412.323 12.697.981.207 21,99 2,02 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 8.935.327 2.193.000 2.253.000 140.674.000 154.055.327 91,31 0,02 520 ZALIHE 328.264.000 3.566.000 8.309.239.000 6.186.007.000 14.827.076.000 41,72 2,35 521 ROBNE REZERVE 316.910.000 0 17.739.000 3.053.514.000 3.388.163.000 90,12 0,54 522 ZALIHE PROIZVODNjE 11.354.000 0 25.189.000 184.023.000 220.566.000 83,43 0,04 523 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU 0 3.566.000 8.266.311.000 2.948.470.000 11.218.347.000 26,28 1,78 540 PRIRODNA IMOVINA 48.169.000 0 0 820.000 48.989.000 1,67 0,01 541 ZEMLjIŠTE 48.169.000 0 0 820.000 48.989.000 1,67 0,01 600 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 22.602.597.897 435.000 186.001.000 4.736.900.000 27.525.933.897 17,21 4,37 610 OTPLATA GLAVNICE 20.819.264.522 0 112.739.000 3.648.166.000 24.580.169.522 14,84 3,90 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 20.739.567.207 0 112.739.000 3.324.968.000 24.177.274.207 13,75 3,84 612 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA 0 0 0 323.198.000 323.198.000 100 0,05 613 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA 79.697.315 0 0 0 79.697.315 0 0,01 620 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 1.783.333.375 435.000 73.262.000 1.088.734.000 2.945.764.375 36,96 0,47 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.783.333.375 435.000 73.262.000 1.081.412.000 2.938.442.375 36,8 0,47 622 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE 0 0 0 7.322.000 7.322.000 100 0,00 ***464 KOREKCIJA ZA RASHODE PRIKAZANE U BUDžETU RS -87.548.665.000     -941.591.000 -88.490.256.000 1,06 -14,05 ****400 KOREKCIJA RASHODA ISKAZANIH ISTOVREMENO KOD U VIŠE IZVEŠTAJA -653.740.763 -246.829.000 -2.217.789.000 -2.232.136.000 -5.350.494.763   -0,85   U K U P N O: 358.297.433.262 12.379.085.000 202.238.342.000 57.074.333.387 629.989.193.649 9,33 100,00

*** Iznosi rashoda koji su u budžetu Republike Srbije već prikazani

**** Iznosi rashoda koji su iskazani istovremeno u više izveštaja, iz kojih

se sastavlja konsolidovani izveštaj

Izdaci za zaposlene (zarade, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenima) izvršeni su u iznosu od 135.472.5 mil. dinara, a što čini 21,50% od ukupnih izdataka budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja po konsolidovanom završnom računu za 2004. godinu.

U ukupnim rashodima za zaposlene budžetska primanja učestvovala su sa 92,60%, što je iznos od 125.453,5 mil. dinara, a primanja iz izvornih aktivnosti sa 7,40%, što je iznos od 10.019,0 mil. dinara.

U budžetu Republike Srbije za 2004. godinu obezbeđena su sredstva za isplatu plata sa ekonomske klasifikacije 411- Plate i dodaci zaposlenih za 187.635 zaposlenih. U okviru ekonomske klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti obezbeđena su sredstva za 28.681 zaposlenog u obrazovanju u AP Vojvodina.

Povećanje plata u 2004. godini je dogovoreno u socijalnom dijalogu sa reprezentativnim sindikatima u oktobru 2003. godine. Prema dogovorenoj dinamici plate su povećane od plate za mart za 2%, od plate za jun 2,5% i od plate za septembar 2,5%. Osim toga, tokom 2004. godine postignuti su i sledeći dogovori prema kojima su izvršena povećanja plata:

– povećane su plate zaposlenima u sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu i organima za prekršaje počev od obračuna i isplate plata za april 2004. godine, i to izabranim licima za 14,29%, a zaposlenima za 20%. Prema zaključku Vlade za ova vanredna povećanja nisu angažovana dodatna sredstva iz budžeta, već su se nedostajuća sredstva obezbeđivala iz sredstava od sudskih taksi u skladu sa članom 51. Zakona o sudskim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01, 9/02 i 29/04). Osim toga, počev od plate za novembar 2004. godine povećanje su plate zaposlenih u pravosudnim organima i to izabranim, imenovanim i postavljenim licima za 10%, a zaposlenima za 7,5%. Navedeno povećanje izvršeno je isključivo iz sudskih taksi;

-osim toga, Vlada Republike Srbije je zaključila Protokol sa reprezentativnim sindikatima prosvete o povećanju plata zaposlenih u osnovnom, srednjem, višem i visokom obrazovanju za 2,5% počev od obračuna i isplate plata za oktobar 2004. godine. Takođe, sa potpisanim Protokolom povećane su plate u socijalnoj zaštiti, kao i kulturi za 2,5%.

Zajedno sa navedenim vanrednim povećanjima plata, plate zaposlenih su imale porast, posmatrano decembar 2004. godine (isplata za novembar 2004.) prema decembru 2003. godine (isplata za novembar 2003. ), i to:

– u osnovnom i srednjem obrazovanju 9,96 %;

– višem i visokom obrazovanju 27,31%;

– u pravosudnim organima za izabrana lica 25,72% i za zaposlene 38,25%;

– ustanovama kulture i ustanovama socijalne zaštite 9,96%;

– državnim organima i ostalim javnim službama (učenički i studentski standard, fizička kultura) 7,16%;

– dok za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Bezbednosno- informativnoj agenciji, Poreskoj upravi, Upravi za javna plaćanja i Upravi carina nije planirano povećanje plata u 2004. godini, s obzirom na dostignuti nivo plata koji je znatno iznad plata zaposlenih u ostalim državnim organima.

Takođe su obezbeđena i dodatna sredstva za povećane doprinose. Naime, počev od isplate plata koje su vršene od 1. jula 2004. godine, obaveze zaposlenih i poslodavaca su povećane po osnovu obaveznog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (zbirna stopa je povećana za 1,4 procentna poena), zdravstveno osiguranje (zbirna stopa je povećana za 0,4 procentna poena) i osiguranje za slučaj nezaposlenosti (zbirna stopa je povećana za 0,4 procentna poena).

Izdaci za korišćenje uslugai roba izvršeni su u iznosu od 60.871,7 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 70,82%, što je iznos od 43.108,0 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 29,18%, što je iznos od 17.763,7 mil. dinara.

U ovim rashodima učestvuju:

stalni troškovi u iznosu od 12.828,5 mil. dinara, koji obuhvataju troškove: platnog prometa, energetskih i komunalnih usluga, telefonskih i ptt usluga, usluge osiguranja i zakupa;

troškovi putovanja u iznosu od 2.057,8 mil. dinara, koji obuhvataju torškove putovanja u zemlji i inostranstvu;

troškovi usluga po ugovoru u iznosu 8.002,4 mil. dinara, koji obuhvataju administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja, usluge informisanja, stručne usluge i reprezentaciju;

specijalizovane usluge u iznosu od 13.681,7 mil. dinara, u koje spadaju poljoprivredne usluge, usluge u obrazovanju i kulturi, medicinske usluge, očuvanje životne sredine, nauke i geodetske usluge;

tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme u iznosu od 4.841,9 mil. dinara;

materijal u iznosu od 19.459,4 mil. dinara, u koje spadaju kancelarijski materijal, službena odeća, publikacije, časopisi, gorivo i dr.

Izdaci za upotrebu osnovnih sredstava izvršeni su u iznosu od 790,6 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 4,61%, što je iznos od 36.2 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 95,39%, što je iznos od 790,6 mil. dinara.

Izdaci za otplatu kamata izvršeni su u iznosu od 25.105,6 milona dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 88,25%, što je iznos od 22.157,0 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 11,75%, što je iznos od 2.948,6 mil. dinara.

Ovi rashodi planirani su i izvršeni kod:

Ministarstva finansija i ekonomije na ime kamata za domaće kredite u iznosu od 2.029,0 mil. dinara, kamata za inokredite u iznosu od 11.321,4 mil. dinara i pratećih troškova zaduživanja u iznosu od 131,6 mil. dinara;

Republičke direkcije za puteve na ime kamata za domaće kredite u iznosu od 94,1 mil. dinara, kamate na inokredite u iznosu od 429,7 mil. dinara;

Ministarstva unutrašnjih poslova na ime kamate za domaće kredite u iznosu od 8,3 mil. dinara;

Republičkog fonda za PIO zaposlenih na ime kamate za domaće kredite 3.816,2 mil. dinara i pratećih troškova zaduživanja 3.757,7 mil. dinara;

Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje na ime kamata za domaće kredite u iznosu od 190,2 mil. dinara, kamate na inokredite u iznosu od 0,6 mil. dinara i troškove zaduživanja u iznosu od 3.210,4 mil. dinara;

kod ostalih organa, u budžetu Republike Srbije, u ukupnom iznosu od 116,4 mil. dinara.

Izdaci za subvencije izvršeni su u iznosu od 35.107,1 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 98,18%, što je iznos od 34.466,9 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 1,82%, što je iznos od 640,2 mil. dinara.

Subvencije nefinansijskim korporacijama realizovali su, u budžetu Republike Srbije:

Ministarstvo poljoprivrede iznos od 11.331,5 mil. dinara, za regresiranje u poljoprivredi;

– Ministarstvo kulture i medija iznos od 3.283,0 mil. dinara,

Ministarstvo za privredu iznos od 6.575,0 mil. dinara, za prestruktuiranje preduzeća u obalsti industrije;

Ministarstvo saobraćaja i telekomunikacija iznos od 1.500,4 mil. dinara;

Ministarstvo za kapitalne investicije iznos od 7.518,7 mil. dinara;

Ministarstvo rudarstva i energetike iznos od 1.250,0 mil. dinara;

Uprava za veterinu iznos od 1.350,9 mil. dinara;

kod ostalih organa ukupnan iznos je 2.189,4 mil. dinara.

Subvencije finansijskim korporacijama, u iznosu od 87,1 mil. dinara, izvršene su preko Ministarstva fininsija i u iznosu od 12,9 mil. dinara, preko Ministarstva zdravlja.

Subvencije privatnim preduzećima, u iznosu od 8,2 mil. dinara, izvršene su preko Ministarstva kulture i medija.

Izdaci za donacije i transfere izvršeni su u iznosu od 150.691,2 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 98,49%, što je iznos od 148.417,4 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 1,51%, što je iznos od 2.273,8 mil. dinara.

Donacije međunarodnim organizacijama u iznosu od 29,5 mil. dinara su realizovane kod: Uprave carine u iznosu od 1,5 mil. dinara; Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 5,8 mil. dinara; Agencije za energetsku efikasnost u iznosu od 2,4 mil. dinara; Republičke direkcije za puteve u iznosu od 1,8 mil. dinara; Ministarstva prosvete i sporta – Fizička kultura u iznosu od 0,7 mil. dinara i Hidrometeorološkog zavoda u iznosu od 17,3 mil. dinara.

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršene su sa 62.707,9 mil. dinara, preko:

– Ministarstva finansija i ekonomije iznos od 49.952,9 mil. dinara;

Ministarstva za odnose sa inostranstvom iznos od 430,5 mil. dinara;

Ministarstva prosvete i sporta iznos od 10.343,2 mil. dinara;

Ministarstva kulture iznos od 339,2 mil. dinara;

Ministarstva zdravlja iznos od 1.032,3 mil. dinara;

Ministarstva za socijalna pitanja iznos iznos od 164,1 mil. dinara;

Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike iznos od 80,0 mil. dinara;

Ministarstva urbanizma i građevine iznos od 33,1 mil. dinara;

Ministarstva saobraćaja i telekomunikacija iznos od 3,9 mil. dinara;

Ministarstva za kapitalne investicije iznos od 322,1 mil. dinara;

Ministarstva privrede iznos od 1,1 mil. dinara;

Ministarstva rudarstva i energetike iznos od 0,7 mil. dinara

Nacionalne službe za zapošljavanje iznos od 2,6 mil. dinara;

– Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje iznos od 2,2 mil.

dinara;

i to: saveznom nivou 46.825,8 mil. dinara; republičkom nivou 1.540,6 mil. dinara; jugu Srbije i Kosovu i Metohiji 1.730,6 mil. dinara; Vojvodini 10.951,5 mil. dinara; gradovima i opštinama 1.659,4 mil. dinara.

Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u iznosu od 87.953,6 mil. dinara, a iste su izvršene preko:

– Ministarstva finansija i ekonomije iznos od 77.176,4 mil. dinara za:

Nacionalnu službu za zapošljavanje 7.870,0 mil. dinara; Republički fond za PIO zaposlenih 63.641,4 mil. dinara; Republički fond za PIO zemljoradnika 5.665,0 mil. dinara;

– Ministarstva zadravlja iznos od 2.436,0 mil. dinara;

– Ministarstva za socijalna pitanja iznos od 1.133,3 mil. dinara;

– Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike iznos od 6.987,6 mil. dinara;

– Uprave za izvršenje zavodskih sankcija iznos od 0,1 mil. dinara;

– Komesarijata za izbeglice iznos od 220,0 mil. dinara;

– Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje iznos od 0,2 mil. dinara

Izdaci za socijalno osiguranje izvršeni su u iznosu od 238.770,5 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 99,18%, što je iznos od 236.808,5 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 0,82%, što je iznos od 1.962,0 mil. dinara. Realizacija za ove namene izvršena je preko:

– Ministarstva za socijalna pitanja u iznosu od 3.172,1 mil. dinara, od čega su: naknade za porodiljsko odsustvo 1.217,5 mil. dinara, naknade za porodicu i decu 1.428,3 mil. dinara; ratni vojni invalidi 526,3 mil. dinara;

– Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike iznos od 25.684,1 mil. dinara, i to na ime: troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 2.155,22 mil. za rešavanje viška zaposlenih (po Posebnom programu Vlade Republike Srbije), subvencija za samozapošljavanje, kao i za zarade i naknade zarada u «Zastava zapošljavanje i obrazovanje» d.o.o. Kragujevac; naknada za porodicu i decu 13.159,4 mil. dinara; invalidskih primanja iz ove oblasti (lična i porodična invalidnina, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak, stalno mesečno novčano primanje, naknada za vreme nezaposlenosti, dopunska lična i porodična invalidnina, lična invalidnina civilnih invalida rata sa dopunskom invalidninom i dr), izvršena je u iznosu od 7.167,05 mil. dinara i 3.202,4 mil. dinara na ime naknade za invalidnost – dodatak za negu i pomoć drugog lica, pomoć za osposobljavanje za rad;

– Ministarstva prosvete i sporta u iznosu od 2.779,5 mil. dinara, od čega je za: osnovno obrazovanje 767,9 mil. dinara; srednje obrazovanje 36,4 mil. dinara; više i visoko obrazovanje 137,8 mil. dinara; učenički standard 589,9 mil. dinara; studentski standard 1.198,5 mil. dinara; fizičku kulturu 49,0 mil. dinara.

– Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine u iznosu od 96,7 mil. dinara, na ime stipendija;

– Komesarijata za izbeglice u iznosu od 1.105,5 mil. dinara;

– preko ostalih republičkih organa u iznosu od 88,7 mil. dinara;

– Republičkog fonda za PIO zaposlenih iznos od 170.019,1 mil. dinara na ime penzija, plaćanja usluga socijalno osiguranih i tranfera organizacijama socijalnog osiguranja za zdravstveno osiguranje penzionera;

– Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti iznos od 6.051,0 mil. dinara na ime penzija, plaćanja usluga socijalno osiguranih i tranfera organizacijama socijalnog osiguranja za zdravstveno osiguranje penzionera;

– Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika iznos od 9.099,8 mil. dinara na ime penzija i tranfera organizacijama socijalnog osiguranja za zdravstveno osiguranje penzionera;

– Nacionalne služba za zapošljavanje iznos od 13.374,5 mil. dinara na ime nadoknada za vreme nezaposlenosti, plaćanja usluga socijalno osiguranih preko RZTR i tranfera organizacijama socijalnog osiguranja za zdravstveno osiguranje nezaposlenih;

– Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje iznos od 7.299,5 mil. dinara.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su u iznosu od 5.702,0 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 80,25%, što je iznos od 4.575,8 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 19,75%, što je iznos od 1.126,2 mil. dinara.

Izdaci za dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 1.650,2 mil. dinara izvršeni su kod: Ministarstva finasija i ekonomije u iznosu od 407,5 mil. dinara, za finansiranje političkih stranaka i rezervnih vojnih starešina; Ministarstva za socijalna pitanja u iznosu od 360,4 mil. dinara; Ministarstva prosvete i sporta – Fizička kultura u iznosu od 365,5 mil. dinara; Ministarstva zdravlja u iznosu od 79,4 mil. dinara; Ministarstva vera u iznosu od 264,3 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 11,8 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO zaposlenih u iznosu od 11,9 mil. dinara; Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 3,7 mil. dinara.

Izdaci za poreze, takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom su u iznosu od 2.448,1 mil. dinara. Pomenuta sredstva izvršena su kod svih organa koji u svom razdelu imaju stavke za zarade zaposlenih.

Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela u iznosu od 1.368,3 mil. dinara, izvršene su kod: Ministarstva finansija i ekonomije u iznosu od 1.071,2 mil. dinara; Ministarstva unutrašnjih poslova sa drugim organima u iznosu od 126,5 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO zaposlenih u iznosu od 4,1 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti u iznosu od 0,2 mil. dinara i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 166,3 mil. dinara.

Novčane štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, u iznosu od 61,3 mil. dinara, izvršena su kod: Ministarstva finansija i ekonomije u iznosu od 58,0 mil. dinara i kod ostalih organa u iznosu od 2,8 mil. dinara i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 0,5 mil. dinara.

Novčane štete za povrede ili štetu nanetu od strane jedinica vlade u iznosu od 174,0 mil. dinara, izvršena su kod Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 118,1 mil. dinara; Ministarstva pravde u iznosu od 27,8 mil. dinara; Republičke direkcije za puteve u iznosu od 27,3 mi. dinar; kod ostalih organa u iznosu od 0,5 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO zaposlenih u iznosu od 0,3 mil. dinara.

Nabavka osnovnih sredstva izvršena je u iznosu od 43.792,7 mil. dinara, u kojima su prihodi iz budžetskih sredstava učestvovali sa 58,98%, što je iznos od 25.830,5 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 40,72%, što je iznos od 17.962,2 mil. dinara.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 16.064,6 mil. dinara. Pomenuta sredstva izvršena su kod: Republičke direkcije za vode u iznosu od 2.297,8 mil. dinara; Republičke direkcije za puteve u iznosu od 8.757,9 mil. dinara, Ministarstva za kapitalne investicije u iznosu od 704,1 mil. dinara; Ministarstva prosvete i sporta – Osnovno obrazovanje u iznosu od 515,7 mil. dinara; Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u iznosu od 556,9 mil. dinara; Ministarstva kulture – Ustanove kulture u iznosu od 73,9 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 2.209,1 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO zaposlenih u iznosu od 62,1 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti u iznosu od 150,0 mil. dinara; Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 721,8 mil. dinara i Nacionalne službe za zapošljavanje u iznosu od 15,3 mil. dinara.

Sredstva za kupovinu mašina i opreme izvršena su u iznosu od 12.698,0 mil. dinara. Pomenuta sredstva uzvršena su kod: Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 2.182,7 mil. dinara; Ministarstvo privrede u iznosu od 701,4 mil. dinara; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 3.977,1 mil. dinara; Ministarstva prosvete i sporta 1.082,2 mil. dinara; Ministarstva zdravlja u iznosu od 955,9 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 1.470,9 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO zaposlenih u iznosu od 119,3 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti u iznosu od 6,6 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika u iznosu od 0,2 mil. dinara; Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 2.139,4 mil. dinara; Nacionalne službe za zapošljavanje u iznosu od 62,3 mil. dinara.

Ostala osnovna sredstva su finansirana u iznosu od 154,0 mil. dinara, i to kod Poreske uprave u iznosu od 46,8 mil. dinara i Ministarstva prosvete i sporta – Više i univerzitetsko obrazovanje u iznosu od 31,5 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 51,0 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO zaposlenih u iznosu od 4,2 mil. dinara; Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 19,1 mil. dinara; Nacionalne službe za zapošljavanje u iznosu od 1,4 mil. dinara.

Nabavka zaliha izvršena je u iznosu od 14.827,0 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 58,28%, što je iznos od 8.641,0 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 41,72%, što je iznos od 6.186,0 mil. dinara.

Iznos od 3.369,8 mil. dinara izvršen je kod Republičke direkcije za robne rezerve, iznos od 214,0 mil. dinara kod Ministarstva prosvete i sporta; kod Uprave za izvršenje zavodskih sankcija iznos 7,3 mil. dinara; kod Ministarstva kulture – Ustanove kulture iznos od 1,6 mil. dinara i iznos od 11.234,3 kod Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Prirodna imovina finasirana je u iznosu od 49,0 mil. dinara i to kod Direkcije za puteve u iznosu od 48,2 mil. dinara i kod Ministarstva prosvete i sporta iznos od 0,8 mil dinara.

Izdatak za otplate glavnice izvršen je u iznosu od 27.525,9 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 82,79%, što je iznos od 22.789,0 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 17,21%, što je iznos od 4.736,9 mil. dinara.

Sredstva za otplatu glavnice domaćim kreditorima u iznosu od 24.177,2 mil. dinara, su izvršena kod:

– Ministarstva finansija u iznosu od 18.436,5 mil. dinara (stara devizna štednja u iznosu od 15.837,6 mil. dinara, stari dug prema NBS u iznosu od 68,4 mil. dinara, Centralni registar, dug iz 1993. godine, u iznosu od 2.032,9 mil.dinara, dug prema poslovnim bankama u iznosu od 221,1 mil. dinara; zajam za privredni razvoj u iznosu od 190,0 miliona dinara i otplata glavnice saveznom nivou – po izdatim garancijama u iznosu od 86,5 mil. dinara);

-Direkcije za puteve u iznosu od 2.293,5 mil. dinara;

– ostalim organima u iznosu od 191,0 mil. dinara;

– Republičkog fonda za PIO zaposlenih u iznosu od 2.949,5 mil.

dinara;

– Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 306,7 mil.

dinara.

Sredstva za optlatu glavnice stranim kreditorima u iznosu od 323,2 mil. dinara, izvršena su kod Republičke direkcije za puteve.

Sredstva za optlatu glavnice po garancjama u iznosu od 79,7 mil. dinara, izvršena su kod Ministarstva finansija.

Izdaci za nabavku finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 2.945,7 mil. dinara, u kojem su primanja iz budžeta učestvovala sa 63,04%, što je iznos od 1.857,0 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 36,96%, što je iznos od 1.088,7 mil. dinara.

Sredstva su izvršena kod: Ministarstva finansija u iznosu od 1.013,7 mil. dinara, od čega je: Garancijskom fondu u iznosu od 600,0 mil. dinara i Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita iznos od 413,7 mil. dinara; Ministarstva prosvete i sporta u iznosu od 1.215,4 mil. dinara; Poreske uprave u iznosu od 289,3 mil. dinara; Uprave za javna plaćanja u iznosu od 23,1 mil. dinara; Ministarstva privrede u iznosu od 3,4 mil. dinara; Ministarstva kulture – Ustanove kulture u iznosu od 8,9 mil. dinara; kod Republičkog fonda PIO zaposlenih u iznosu od 128,9 mil. dinara; Republičkog fonda PIO samostalnih delatnosti u iznosu od 5,7 mil. dinara; Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 201,7 mil. dinara; Nacionalne službe za zapošljavanje u iznosu od 55,6 mil. dinara.

III. OBRAZLOŽENjE IZVRŠENjA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE I FINANSIJSKIH PLANOVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA ZA 2004. GODINU, PO KORISNICIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

u dinarima

      I Z V R Š E N O     Ekonomska klasifikacija RASHODI Republički izvori Drugi nivo vlasti OOSO Ostali izvori Ukupno izvršenje % učešća u ukupnom izvršenju 1 2 3 4 5 6 7 8 I REPUBLIČKI FOND PIO ZAPOSLENIH             411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH   1.144.105.000 1.144.105.000 0,62 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA   199.760.000 199.760.000 0,11 413 NAKNADE U NATURI   5.551.000 5.551.000 0,00 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA   45.529.000 45.529.000 0,02 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE   26.367.000 26.367.000 0,01 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI   63.365.000 63.365.000 0,03 421 STALNI TROŠKOVI   207.190.000 207.190.000 0,11 422 TROŠKOVI PUTOVANjA   35.336.000 35.336.000 0,02 423 USLUGE PO UGOVORU   988.252.000 988.252.000 0,54 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE   25.328.000 25.328.000 0,01 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI)   76.880.000 76.880.000 0,04 426 MATERIJAL   112.052.000 112.052.000 0,06 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA   3.023.163.000 793.087.000 3.816.250.000 2,08 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA   2.398.938.000 1.358.714.000 3.757.652.000 2,04 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 67.351.333.000 102.667.746.000 170.019.079.000 92,48 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA   11.950.000 11.950.000 0,01 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM   31.746.000 31.746.000 0,02 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA   4.088.000 4.088.000 0,00 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA   13.000 13.000 0,00 485 NAKANADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA   253.000 253.000 0,00 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI   62.080.000 62.080.000 0,03 512 MAŠINE I OPREMA   119.246.000 119.246.000 0,06 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA   4.233.000 4.233.000 0,00 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 1.990.000.000 959.538.000 2.949.538.000 1,60 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE   128.873.000 128.873.000 0,07   U K U P N O: 69.341.333.000 0 111.019.562.000 3.473.821.000 183.834.716.000 29,18 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH   58.214.000 50.724.000 108.938.000 1,69 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA   10.205.000 8.709.000 18.914.000 0,29 413 NAKNADE U NATURI   328.000 57.000 385.000 0,01 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA   1.829.000 4.110.000 5.939.000 0,09 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE   1.825.000 1.379.000 3.204.000 0,05 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI   6.686.000 6.686.000 0,10 421 STALNI TROŠKOVI   43.314.000 8.047.000 51.361.000 0,80 422 TROŠKOVI PUTOVANjA   728.000 502.000 1.230.000 0,02 423 USLUGE PO UGOVORU   19.795.000 3.705.000 23.500.000 0,36 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE   284.000 257.000 541.000 0,01 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI)   2.159.000 2.159.000 0,03 426 MATERIJAL   2.449.000 2.265.000 4.714.000 0,07 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA   5.000 5.000 0,00 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA)   4.455.452.000 1.595.580.000 6.051.032.000 93,88 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM   3.746.000 932.000 4.678.000 0,07 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA   151.000 151.000 0,00 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI   150.000.000 150.000.000 2,33 512 MAŠINE I OPREMA   6.592.000 6.592.000 0,10 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE     5.748.000   5.748.000 0,09   U K U P N O: 0 0 4.769.510.000 1.676.267.000 6.445.777.000 1,02 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH   2.167.000 2.167.000 0,02 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA   376.000 376.000 0,00 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE   33.000 33.000 0,00 421 STALNI TROŠKOVI   220.424.000 220.424.000 2,34 422 TROŠKOVI PUTOVANjA   193.000 193.000 0,00 423 USLUGE PO UGOVORU   76.885.000 76.885.000 0,82 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE   63.000 63.000 0,00 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI)   241.000 241.000 0,00 426 MATERIJAL   406.000 406.000 0,00 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA   1.000 1.000 0,00 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 8.117.000.000 921.544.000 61.219.000 9.099.763.000 96,80 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM   82.000 82.000 0,00 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA   27.000 27.000 0,00 512 MAŠINE I OPREMA   174.000 174.000 0,00 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE     69.000   69.000 0,00   U K U P N O: 8.117.000.000 0 1.222.685.000 61.219.000 9.400.904.000 1,49 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 3.255.033.000 17.356.000 35.265.000.000 2.623.022.000 41.160.411.000 41,18 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 64.240.000 4.791.000 6.706.899.000 543.468.000 7.319.398.000 7,32 413 NAKNADE U NATURI 3.435.000 257.716.000 47.729.000 308.880.000 0,31 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 582.523.000 203.626.000 471.720.000 293.309.000 1.551.178.000 1,55 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 5.418.000 1.073.000 736.902.000 142.903.000 886.296.000 0,89 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 161.000 479.000 56.164.000 100.126.000 156.930.000 0,16 417 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK 19.000 1.788.000 1.807.000 0,00 421 STALNI TROŠKOVI 31.095.000 14.399.000 3.329.252.000 670.371.000 4.045.117.000 4,05 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 6.112.000 499.000 92.091.000 117.444.000 216.146.000 0,22 423 USLUGE PO UGOVORU 17.936.000 5.587.000 781.548.000 530.012.000 1.335.083.000 1,34 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 21.023.000 2.966.000 760.145.000 145.093.000 929.227.000 0,93 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 307.645.000 77.792.000 861.111.000 496.879.000 1.743.427.000 1,74 426 MATERIJAL 81.666.000 22.116.000 12.038.516.000 1.470.290.000 13.612.588.000 13,62 431 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 5.994.000 528.000 29.016.000 370.090.000 405.628.000 0,41 433 UPOTREBA DRAGOCENOSTI   108.000 108.000 0,00 434 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA   244.000 503.000 747.000 0,00 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA   976.000 86.347.000 102.905.000 190.228.000 0,19 442 OTPLATA STRANIH KAMATA   617.000 617.000 0,00 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA   15.000 3.157.312.000 53.058.000 3.210.385.000 3,21 451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZAC.   62.000 62.000 0,00 462 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA   64.000 64.000 0,00 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI   2.250.000 2.250.000 0,00 464 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA   176.000 176.000 0,00 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA)   7.296.180.000 109.000 7.296.289.000 7,30 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 26.000 2.241.000 983.000 3.250.000 0,00 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA   182.000 3.484.000 3.666.000 0,00 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 7.705.000 437.000 584.505.000 198.862.000 791.509.000 0,79 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA   131.735.000 34.556.000 166.291.000 0,17 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA   528.000 528.000 0,00 485 NAKANADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA   37.000 37.000 0,00 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 207.268.000 247.442.000 7.045.000 260.033.000 721.788.000 0,72 512 MAŠINE I OPREMA 238.450.000 452.522.000 96.964.000 1.351.499.000 2.139.435.000 2,14 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 1.000.000 2.193.000 873.000 15.078.000 19.144.000 0,02 521 ROBNE REZERVE   17.739.000 90.000 17.829.000 0,02 522 ZALIHE PROIZVODNjE 11.354.000 25.189.000 95.898.000 132.441.000 0,13 523 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU   3.566.000 8.266.311.000 2.814.179.000 11.084.056.000 11,09 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA   112.739.000 193.959.000 306.698.000 0,31 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE   435.000 11.841.000 182.067.000 194.343.000 0,19 622 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE       7.322.000 7.322.000 0,01   U K U P N O: 4.848.103.000 1.058.798.000 81.183.527.000 12.870.951.000 99.961.379.000 15,87 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH   465.683.000 12.622.000 478.305.000 3,29 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA   80.588.000 2.303.000 82.891.000 0,57 413 NAKNADE U NATURI   6.150.000 6.150.000 0,04 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA   29.723.000 29.723.000 0,20 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE   12.313.000 12.313.000 0,08 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI   24.485.000 24.485.000 0,17 421 STALNI TROŠKOVI   169.681.000 169.681.000 1,17 422 TROŠKOVI PUTOVANjA   16.661.000 16.661.000 0,11 423 USLUGE PO UGOVORU   95.457.000 95.457.000 0,66 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE   4.000 4.000 0,00 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI)   61.888.000 61.888.000 0,43 426 MATERIJAL   57.085.000 57.085.000 0,39 431 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA   670.000 670.000 0,00 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA   3.000 3.000 0,00 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI   2.600.000 2.600.000 0,02 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 8.283.226.000 378.000 5.090.862.000 45.000 13.374.511.000 91,86 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM   12.395.000 12.395.000 0,09 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI   15.359.000 15.359.000 0,11 512 MAŠINE I OPREMA   50.000 62.256.000 62.306.000 0,43 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA   1.380.000 1.380.000 0,01 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE     55.604.000   55.604.000 0,38   U K U P N O: 8.283.226.000 428.000 6.260.847.000 14.970.000 14.559.471.000 2,31 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 57.170.240.397 4.385.914.825 4.117.969.579 65.674.124.801 16,03 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 11.141.711.347 853.112.175 692.508.825 12.687.332.347 3,10 413 NAKNADE U NATURI 238.158.440 388.438.000 626.596.440 0,15 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 279.518.748 257.586.000 558.840.498 1.095.945.246 0,27 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 282.099.262 152.586.000 240.468.000 675.153.262 0,16 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 821.225.000 188.458.000 1.009.683.000 0,25 417 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK 53.505.000 79.000 53.584.000 0,01 421 STALNI TROŠKOVI 3.916.280.943 2.401.212.000 1.817.200.943 8.134.693.886 1,99 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 998.280.162 221.211.000 568.743.144 1.788.234.306 0,44 423 USLUGE PO UGOVORU 1.811.044.379 820.287.000 2.851.873.702 5.483.205.081 1,34 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 5.816.220.128 23.073.000 6.887.285.000 12.726.578.128 3,11 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 1.207.735.975 1.128.079.000 621.479.000 2.957.293.975 0,72 426 MATERIJAL 3.350.112.294 750.138.000 1.572.303.036 5.672.553.330 1,38 431 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA   382.840.000 382.840.000 0,09 433 UPOTREBA DRAGOCENOSTI   1.000 1.000 0,00 434 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA   601.000 601.000 0,00 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA 2.037.252.856 107.130.000 2.144.382.856 0,52 442 OTPLATA STRANIH KAMATA 11.321.352.633 429.662.000 11.751.014.633 2,87 443 OTPLATA KAMATA PO OSNOVU AKTIVIRANIH GARANCIJA   3.000 3.000 0,00 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 131.607.889 103.520.000 235.127.889 0,06 451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZAC. 34.366.824.734 631.740.000 34.998.564.734 8,54 452 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA   9.000 9.000 0,00 453 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA 100.088.256 133.000 100.221.256 0,02 454 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA   8.223.000 8.223.000 0,00 461 DONACIJE STRANIM VLADAMA   126.000 126.000 0,00 462 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 24.545.000 4.938.000 29.483.000 0,01 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 61.407.992.254 1.295.135.807 62.703.128.061 15,31 464 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 86.982.333.329 971.092.576 87.953.425.905 21,47 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 72.359.510 1.150.000 73.509.510 0,02 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 32.488.972.774 364.097.000 32.853.069.774 8,02 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 1.372.625.662 262.005.158 1.634.630.820 0,40 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 1.265.551.368 342.165.902 1.607.717.270 0,39 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 1.100.895.371 96.844.000 1.197.739.371 0,29 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 58.000.000 2.834.000 60.834.000 0,01 485 NAKANADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 37.749.000 135.930.000 173.679.000 0,04 499 SREDSTVA REZERVE   0 0,00 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6.322.877.206 272.333.000 8.520.173.894 15.115.384.100 3,69 512 MAŠINE I OPREMA 8.747.404.884 301.156.000 1.321.667.323 10.370.228.207 2,53 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 7.935.327 121.363.000 129.298.327 0,03 521 ROBNE REZERVE 316.910.000 3.053.424.000 3.370.334.000 0,82 522 ZALIHE PROIZVODNjE   88.125.000 88.125.000 0,02 523 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU   134.291.000 134.291.000 0,03 541 ZEMLjIŠTE 48.169.000 820.000 48.989.000 0,01 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 18.749.567.207 2.171.471.000 20.921.038.207 5,11 612 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA   323.198.000 323.198.000 0,08 613 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA 79.697.315 0 79.697.315 0,02 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.783.333.375     770.472.000 2.553.805.375 0,62   U K U P N O: 355.910.177.025 11.566.688.000 0 42.150.832.387 409.627.697.412 65,02 ****400 KOREKCIJA RASHODA ISKAZANIH ISTOVREMENO U VIŠE IZVEŠTAJA -653.740.763 -246.829.000 -2.217.789.000 -2.232.136.000 -5.350.494.763 -0,85   SVE UKUPNO: 358.297.433.262 12.379.085.000 202.238.342.000 57.074.333.387 629.989.193.649 100,00

I. REPUBLIČKI FOND ZA PIO ZAPOSLENIH

Ukupni izdaci RF PIO zaposlenih za 2004. godinu, iznose 183.834,71 mil. dinara, a što čini 29,18% od ukupnih izdataka budžeta RS i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u konsolidovanom završnom računu za 2004. godinu.

Izdaci za zaposlene (zarade, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su u iznosu od 1.484,7 mil. dinara, a što je 0,80% od ukupnih izdataka RF PIO zaposlenih za 2004.godinu.

Izdaci za korišćenje uslugai roba izvršeni su u iznosu od 1.445,03 mil. dinara, a što je 0,79% od ukupnih izdataka RF PIO zaposlenih za 2004.godinu.

U ovim rashodima učestvuju:

Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i opreme, izvršeni u isnosu 207,19 mil. dinara.

Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 35,33 mil. dinara.

Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 988,25 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

Specijalizovane usluge, po ugovorima o autorskom honoraru, realizovane su u iznosu od 25,33 mil. dinara.

Izdaci za tekuće popravkei održavanje: zgrada, objekata i opreme, izvršene su u iznosu od 76,88 mil. dinara.

Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 112,05 mil. dinara.

Izdaci za otplatu kamata izvršeni su u iznosu od 7.573,90 mil. dinara, a što je 4,12% od ukupnih izdataka izdataka RF PIO zaposlenih za 2004.godinu, i to:

Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su sa 3.816,25 mil. dinara.

Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su sa 3.757,65 mil. dinara.

Izdaci za prava iz socijalnog osiguranja izvršeni su u iznosu od 170.019,08 mil. dinara, a što je 92,48% od ukupnih izdataka RF PIO zaposlenih za 2004.godinu, ostvarenjem plana od 99,95% i rastom od 19,20%, u odnosu na predhodnu godinu.

Realizacija ovih izdatka izvršena je za:

– starosne, invalidske i porodične penzije (neto penzije i doprinosi za zdravstveno osiguranje penzionera) u iznosu od 161.259,58 mil. dinara, za 1.241.082 korisnika penzija;

– naknade za telesno oštećenje i pomoć i negu u iznosu od 4.350,02 mil. dinara, za 223.964 korisnika i

– ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u iznosu od 4.409,48mil. dinara.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su u iznosu od 48,05 mil. dinara, a što je 0,02% od ukupnih izdataka RF PIO zaposlenih za 2004.godinu.

Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 11,95 mil. dinara.

Rashodi na ime poreza na zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 31,75 mil. dinara.

Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 4,09 mil. dinara.

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka izvršene su u iznosu od 0,26 mil. dinara.

Nabavka osnovnih sredstva izvršena je u iznosu od 185,56 mil. dinara, a što je 0,10% od ukupnih izdataka RF PIO zaposlenih za 2004.godinu.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 62,08 mil. dinara.

Sredstva za nabavku mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 119,25 mil. dinara.

Ostala osnovna sredstva su finansirana u iznosu od 4,23 mil. dinara.

Izdatak za otplate glavnice izvršen je u iznosu od 2.949,54 mil. dinara, a što je 1,60% od ukupnih izdataka RF PIO zaposlenih i to za vraćanje: pozajmice budžetu Republike Srbijeu iznosu od 1,99 milijardi dinara, glavnice po osnovu deviznog kredita Fonda za razvoj, koji preuzimaju obveznici od Fonda u iznosu od 382, mil. dinara i dugoročnih kredita kod NBS u iznosu od 576,91 mil. dinara.

Izdaci za nabavku finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 128,87 mil. dinara, a što je 0,07% od ukupnih izdataka RF PIO zaposlenih, i to za: zajam zaposlenima za zimnicu u iznosu od 103,07 mil dinara i kredite fizičkim licima za potrebe stanovanja iznos od 25,80 mil. dinara .

II. REPUBLIČKI FOND ZA PIO SAMOSTALNIH DELATNOSTI

Ukupni izdaci RF PIO samostalnih delatnosti za 2004. godinu, iznose 6.445,78 mil. dinara, a što čini 1,02% od ukupnih izdataka budžeta RS i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u konsolidovanom završnom računu za 2004. godinu.

Izdaci za zaposlene (zarade, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su u iznosu od 144,07 mil. dinara, a što je 2,23% od ukupnih izdataka RF PIO samostalnih delatnosti za 2004.godinu.

Izdaci za korišćenje uslugai roba izvršeni su u iznosu od 83,50 mil. dinara, a što je 1,29% od ukupnih izdataka RF PIO samostalnih delatnosti za 2004.godinu.

U ovim rashodima učestvuju:

Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i opreme, izvršeni su u isnosu 51,36 mil. dinara.

Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 1,23 mil. dinara.

Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 23,50 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

Specijalizovane usluge, po ugovorima o autorskom honoraru, realizovane su u iznosu od 0,54 mil. dinara.

Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada, objekata i opreme, izvršene su u iznosu od 2,16 mil. dinara.

Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 4,71 mil. dinara.

Izdaci za prava iz socijalnog osiguranja izvršeni su u iznos od 6.051,03 mil. dinara, a što je 93,88% od ukupnih izdataka RF PIO samostalnih delatnosti za 2004.godinu.

Realizacija za ove namene izvršena je za: isplatu 12 neto penzija u 2004.godini, u iznosu od 5.043,82 mil. dinara; zdravstveno osiguranje penzionera u iznosu od 572,38 mil. dinara; naknade za negu i pomoć telesno oštećenih u iznosu od 154,50 mil. dinara; naknadu Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za deo staža njihovih penzionera ostvarenog u ovom osiguranju u iznosu od 255,90 mil. dinara i 24,81 mil. dinara i za naknade za pogrebne troškove i ostale nadoknade penzionerima.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su u iznosu od 4,88 mil. dinara, a što je 0,07% od ukupnih izdataka RF PIO samostalnih delatnosti za 2004.godinu.

Rashodi na ime poreza na zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 4,68 mil. dinara.

Novčane kazne po rešenju sudova i sudskihtela izvršene su u iznosu od 0,2 mil. dinara.

Nabavka osnovnih sredstva izvršena je u iznosu od 156,59 mil. dinara, a što je 2,43% od ukupnih izdataka RF PIO samostalnih delatnosti, i to za dogradnju poslovne zgrade filijale u Beogradu, iznos od 150,00 mil. dinara i za 6,59 mil. dinara za nabavku računarske opreme, elektronske opreme i kancelarijskog nameštaja.

Izdaci za nabavku finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 5,75 mil. dinara, a što je 0,09% od ukupnih izdataka RF PIO samostalnih delatnosti za 2004.godinu, i to za nabavku domaće finasijske imovine..

III. REPUBLIČKI FOND ZA PIO POLjOPRIVREDNIKA

Ukupni izdaci RF PIO poljoprivrednika za 2004. godinu, iznose 9.400,90 mil. dinara, a što čini 1,49% od ukupnih izdataka budžeta RS i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u konsolidovanom završnom računu za 2004. godinu.

Izdaci za zaposlene (zarade, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su u iznosu od 2,58 mil. dinara, a što je 0,03% od ukupnih izdataka RF PIO poljoprivrednika za 2004.godinu.

Izdaci za korišćenje uslugai roba izvršeni su u iznosu od 298,20 mil. dinara, a što je 3,17% od ukupnih izdataka RF PIO poljoprivrednika za 2004.godinu.

U ovim rashodima učestvuju:

Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i opreme, izvršeni su u isnosu 220,42 mil. dinara.

Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,19 mil. dinara.

Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 76,88 mil. dinara, i to za: naknadu Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti za administrativno-tehničke usluge u iznosu od 75,13 mil. dinara, i iznos od 1,59 mil. dinara za ostale opšte usluge.

Specijalizovane usluge, po ugovorima o autorskom honoraru, realizovane su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada, objekata i opreme, izvršene su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 0,41 mil. dinara.

Izdaci za prava iz socijalnog osiguranja izvršeni su u iznos od 9.099,76 mil. dinara, a što je 96,80% od ukupnih izdataka RF PIO poljoprivrednika za 2004.godinu.

Realizacija za ove namene izvršena je za: isplatu 12 penzija po opštim propisima, 12 boračkih penzija i penzija korisnika koji žive u inostranstvu, u ukupnom iznosu od 7.703,11 mil. dinara; 12 isplata novčanih naknade za pomoć i negu i telesno oštećenje u iznosu od 472,02 mil. dinara; doprinose za zdravstvenu zaštitu penzionera u iznosu od 848,75 mil. dinara; 13 iplata penzija staračkim domaćinstvima u iznosu od 29,35 mil. dinara. i na ime isplaćenih pogrebnih troškova i ostalo u iznosu od 46,53 mil. dinara.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su u iznosu od 0,11 mil. dinara, a što je 0,00% od ukupnih izdataka RF PIO poljoprivrednika za 2004.godinu.

Rashodi na ime poreza na zarade i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

Nabavka osnovnih sredstva izvršena je u iznosu od 0,17 mil. dinara, a što je 0,00% od ukupnih izdataka RF PIO poljoprivrednika za 2004.godinu, i to za kupovinu mašina i opreme.

Izdaci za nabavku finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara, a što je 0,00% od ukupnih izdataka RF PIO poljoprivrednika za 2004.godinu, i to za nabavku domaće finasijske imovine.

IV. REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Ukupni izdaci RF za zdravstveno osiguranje za 2004. godinu, iznose 99.961,38 mil. dinara, a što čini 15,87% od ukupnih izdataka budžeta RS i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u konsolidovanom završnom računu za 2004. godinu.

Izdaci za zaposlene u Zavodu i zdravstvenim ustanovama (zarade, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su u iznosu od 51.384,91 mil. dinara, a što je 51,40% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za 2004.godinu.

Ovi rashodi finansirani su iz: sredstava budžeta Republuke sa 4,86%, sredstava organizacija obaveznosg socijalnog osiguranja sa 81,21%; iz budžeta opština sa 0,57%; sredstava AP Vojvodine sa 0,49%; ostalih izvora 12,56%; i donacija sa 0,31%.

Izdaci za korišćenje uslugai roba izvršeni su u iznosu od 21.881,59 mil. dinara, a što je 21,89% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za 2004.godinu.

U ovim rashodima učestvuju:

Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i opreme, izvršeni su u isnosu 4.045,12 mil. dinara.

Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 216,14 mil. dinara.

Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1.335,08 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

Specijalizovane usluge, po ugovorima o autorskom honoraru, realizovane su u iznosu od 929,23 mil. dinara.

Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada, objekata i opreme, izvršene su u iznosu od 1.743,43 mil. dinara.

Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 13.612,59 mil. dinara i finansirani su iz sredstava organizacija obaveznosg socijalnog osiguranja sa 12.028,52 mil. dinara, ili sa 88,44%.

U okviru ovog rashoda izvršena je nabavka medicinskog i laboratorijskog materijala u iznosu od 10.600,35 mil. dinara; materijala za posebne namene u iznosu od 608,89 mil. dinara; materijal za domaćinstvo u iznosu od 1.255,30 mil. dinara i ostali materijali u iznosu od 1.148,05 mil. dinara.

Izdaci za upotrebu osnovnih sredstava izvršeni su u iznosu od 406,48 mil. dinara, a što je 0,41% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za 2004.godinu.

U ovim izdacima učestvuju rashodi za upotrebu osnovnih sredstava, dragocenosti, zemljišta, vode i rudnog bogatstva.

Izdaci za otplatu kamata izvršeni su u iznosu od 3.401,23 mil. dinara, a što je 3,40% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za za 2004.godinu, i to:

Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su u iznosu od 190,23 mil. dinara, na ime kamate prema poveriocima iz poslovnih odnosa zbog velike zaduženosti zdravstvenih ustanova.

Izdaci za otplatu kamata po stranim kreditima izvršeni su u iznosu od 0,62 mil. dinara.

Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su u iznosu od 3.210,38 mil. dinara.

Izdaci za subvencije izvršeni su u iznosu od 0,21 mil. dinara, a što je 0,00% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za za 2003.godinu.

Izdaci za donacije i transferi izvršeni su u iznosu od 2,42 mil. dinara, a što je 0,00% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za 2004.godinu, i to:

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršene su u iznosu

od 2,25 mil. dinara i

Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranjaizvršene su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

Izdaci za prava iz socijalnog osiguranja izvršeni su u iznosu od 7.299,54 mil. dinara, a što je 7,30% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje u 2004.godini.

Realizacija za ove namene izvršena je za izmirenje obaveza iz zdravstvenog osiguranja prema osiguranim licima Zavoda po osnovu: bolovanja koja terete zdravstveno osiguranje, putnih troškova osiguranih lica koja koriste zdravstvenu zaštitu van područja filijale kod koje su ta lica osigurana, pogrebnih troškova osiguranih lica, refundacije kupljenih lekova, sanitetskog materijala i usluga osiguranim licima.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su u iznosu od 962,04 mil. dinara, a što je 0,96% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za 2004.godinu.

Izdaci za dotacije nevladinim organizacijama izvršeni su u iznosu od 3,67 mil. dinara.

Izdaci za poreze, takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 791,51 mil. dinara

Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni u iznosu od 166,29 mil. dinara.

Novčane štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, izvršeni su u iznosu od 0,53 mil. dinara.

Novčane štete za povrede ili štetu nanetu od strane jedinica vlade izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

Nabavka osnovnih sredstva izvršena je u iznosu od 14.114,68 mil. dinara, a što je 14,12% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za 2004.godinu.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 721,79 mil. dinara.

Sredstva za kupovinu mašina i opreme izvršena su u iznosu od 2.139,43 mil. dinara.

Ostala osnovna sredstva su finansirana u iznosu od 19,14 mil. dinara.

Nabavka zaliha izvršena je u iznosu od 11.234,32 mil. dinara, za lekove i pomagala koji se izdaju na recept, odnosno nalog osiguranim licima zavoda.

Izdatak za otplate glavnice domaćim kreditorima izvršen je u iznosu od 306,70 mil. dinara, a što je 0,31% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za 2004.godinu.

Izdaci za nabavku finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 201,66 mil. dinara, a što je 0,20% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za 2004.godinu.

Sredstva za nabavku domaće finasijske imovine izvršena su u iznosu od 194,34 mil. dinara.

Sredstva za nabavka strane finasijske imovine izvršena su u iznosu od 7,32 mil. dinara.

V.NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Ukupni izdaci Republičkog zavoda za tržište rada za 2004. godinu, iznose 14.559,47 mil. dinara, a što čini 2,31% od ukupnih izdataka budžeta RS i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u konsolidovanom završnom računu za 2004. godinu.

Izdaci za zaposlene (zarade, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su u iznosu od 633,86 mil. dinara, a što je 4,35% od ukupnih izdataka Republičkog zavoda za tržište rada za 2004.godinu.

Izdaci za korišćenje uslugai roba izvršeni su u iznosu od 400,77 mil. dinara, a što je 2,75% od ukupnih izdataka Republičkog zavoda za tržište rada za 2004.godinu.

U ovim rashodima učestvuju:

Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i opreme, izvršeni su u isnosu 169,68 mil. dinara.

Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 16,66 mil. dinara.

Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 95,46 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada, objekata i opreme, izvršene su u iznosu od 61,89 mil. dinara.

Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 57,08 mil. dinara.

Izdaci za upotrebu osnovnih sredstava izvršeni su u iznosu od 0,67 mil. dinara, a što je 0,00% od ukupnih izdataka Nacionalne službe za zapošljavanje za 2004.godinu.

Izdaci za donacije i transferi izvršeni su u iznosu od 2,60 mil. dinara, a što je 0,02% od ukupnih izdataka Nacionalne službe za zapošljavanje i to za isplate Savezu nezaposlenih.

Izdaci za prava iz socijalnog osiguranja izvršeni su u iznosu od 13.374,51 mil. dinara, a što je 91,86% od ukupnih izdataka Nacionalne službe za zapošljavanje.

Realizacija za ove namene izvršena je za: isplatu 12 novčanih nadoknada za slučaj nezaposlenosti, za period avgust 2003. do jul 2004. godine, u iznosu od 7.374,40 mil. dinara; isplatu privremene naknade zaposlenih sa teritorije AP Kosova i Metohije, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, u iznosu od 1.191,30 mil. dinara; isplatu 75,50 mil. dinara za obaveze za volontere, specijalizante i volontere centa; isplatu ostalih prava iz socijalnog osiguranja u iznosu od 290,80 mil dinara; isplatu 410,10 mil. dinara za obuke, za aktivno traženje posla i podsticanje preduzetništva i ipslatu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje na sve isplate za nezaposlena lica, u iznosu od 4.032,41 mul. dinara.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su u iznosu od 12,39 mil. dinara, a što je 0, 90% od ukupnih izdataka Nacionalne službe za zapošljavanje za 2004.godinu, i to za izdatke za poreze, takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom.

Nabavka osnovnih sredstva izvršena je u iznosu od 79,05 mil. dinara, a što je 0,54% od ukupnih izdataka Republičkog zavoda za tržište rada za 2004.godinu.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 15,36 mil. dinara.

Sredstva za kupovinu mašina i opreme izvršena su u iznosu od 62,31 mil. dinara.

Ostala osnovna sredstva su finansirana u iznosu od 1,38 mil. dinara.

Izdatak za nabavku finansijske imovine izvršen je u iznosu od 55,60 mil. dinara, a što je 0,38% od ukupnih izdataka Nacionalne službe za zapošljavanje i odnosi se na date zaposlenima.

VI. BUDžET REPUBLIKE SRBIJE

Ukupni izdaci budžeta Republike Srbije za 2004. godinu, iznose 409.627,70 mil. dinara, a što čini 65,02% od ukupnih izdataka budžeta RS i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u konsolidovanom završnom računu za 2004. godinu.

Izdaci za zaposlene (zarade, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su u iznosu od 81.822,40mil. dinara, a što je 19,97% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2004.godinu.

Izdaci za korišćenje uslugai roba izvršeni su u iznosu od 36.762,54 mil. dinara, a što je 8,97% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2004.godinu.

U ovim rashodima učestvuju:

Stalni troškovi u iznosu od 8.134,69 mil. dinara, koji obuhvataju troškove: platnog prometa, troškove energetskih i komunalnih usluga, telefonske troškove, troškove osiguranja i zakupa;

Troškovi putovanja u iznosu od 1.788,23 mil. dinara, koji obuhvataju torškove putovanja u zemlji i inostranstvu;

Troškovi uslugapo ugovoru u iznosu 5.483,20 mil. dinara, koji obuhvataju administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja, usluge informisanja, stručne usluge i reprezentacija;

Specijalizovane usluge u iznosu od 12.726,58 mil. dinara, u koje spadaju poljoprivredne usluge, usluge u obrazovanju i kulturi, medicinske usluge, očuvanje životne sredine, nauke i geodetske usluge;

Tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme u iznosu od 2.957,29 mil. dinara;

Materijal u iznosu od 5.672,55 mil. dinara, u koje spadaju kancelarijski materijal, službena odeća, publikacije, časopisi, gorivo…

Izdaci za upotrebu osnovnih sredstava izvršeni su u iznosu od 383,44 mil. dinara, a što je 0,09% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2004.godinu.

U ovim izdacima učestvuju rashodi za upotrebu osnovnih sredstava, dragocenosti, zemljišta, vode i rudnog bogatstva.

Izdaci za otplatu kamata izvršeni su u iznosu od 14.130,52 mil. dinara, a što je 3,45% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2004.godinu.

Ovi rashodi planirani su i izvršeni kod:

Ministarstva finansija na ime kamata za domaće kredite u iznosu od 2.029,02 mil. dinara, kamata za inokredite u iznosu od 11.321,40 mil. dinara i troškova zaduživanja u iznosu od 131,6 mil. dinara;

Ministartva za unutrašnje poslove na ime kamata za domaće kredite u iznosu od 8,30 mil. dinara

Direkcije za puteve na ime kamata za domaće kredite u iznosu od 94,10 mil. dinara, kamate na inokredite u iznosu od 429,70 mil dinara i

Kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 116,40 mil. dinara.

Izdaci za subvencije izvršeni su u iznosu od 35.107,00 mil. dinara, a što je 8,57% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2004.godinu.

Subvencije nefinansijskim korporacijama u iznosu od 34.998,56 mil. dinara, realizovali su:

Ministarstvo poljoprivrede iznos od 11.331,50 mil. dinara, za regresiranje u poljoprivredi;

Ministarstvo kulture iznos od 3.283,00 mil. dinara,

Ministarstvo privrede iznos od 6.575,00 mil. dinara, za prestruktuiranju preduzeća u obalsti industrije;

Ministarstvo za kapitalne investicije iznos od 7.518,70 mil. dinara;

Ministarstva saobraćaja i telekumunikacije iznos od 1.500,40 mil. dinara;

Ministarstva rudarstva i energetike iznos od 1.250,06 mil. dinara;

Uprave za veterinu iznos od 1.350,0 mil. dinara

Kod ostalih organa ukupnan iznos je 2.189,40 mil. dinara.

Subvencije javnim finansijskim institucijama u iznosu od 100,22 mil. dinara, izvršene su preko Ministarstva fininsija u iznosu od 87,32 mil. dinara, i Ministarstva zdravlja u iznosu od 12,90 mil. dinara

Subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 8,22 mil. dinara izvršene su preko Ministarstva kulture i medija.

Izdaci za donacije i transferi izvršeni su u iznosu od 150.686,16 mil. dinara, a što je 36,78% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2004.godinu.

Donacije međunarodnim organizacijama u iznosu od 29,61 mil. dinara realizovane su kod Republičkog hidrometeorološkog zavoda u iznosu od 17,3 mil. dinara i 12,2 mil. dinara kod ostalih organa.

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršene su sa 62.703,13 mil. dinara, i to preko:

Ministarstva finansija iznos od 49.952,9 mil. dinara;

Ministarstva prosvete i sporta iznos od 10.343,2 mil. dinara;

Ministarstva zdravlja iznos od 1.032,3 mil. dinara i

kod ostalih organa ukupnan iznos je 1.592,8 mil. dinara.

Saveznom nivou 46.745,8 mil. dinara;

2) Republičkom nivou 1.534,2 mil. dinara;

3) Jugu Srbije i Kosovu i Metohiji 1.730,6 mil. dinara;

4) Vojvodini 10.895,2 mil. dinara, i

5) gradovima i opštinama 1.374,7 mil. dinara.

Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u iznosu od 87.953,42 mil. dinara, a iste su izvršene preko :

Ministarstva finansija iznos od 77.176,4 mil. dinara;

Ministarstva zadravlja iznos od 2.436,0 mil. dinara;

Ministarstva za socijalna pitanja iznos od 1.133,3 mil. dinara;

Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike iznos od 6.103,0 mil. dinara i

kod ostalih organa ukupnan iznos je 1.104,7 mil. dinara.

Za sledeće organizacije obaveznog socijalnog osiguranja:

1) Fondu za zdravstveno osiguranje 2.666,0 mil. dinara;

2) Fondu za PIO zaposlenih 68.317.7 mil. dinara;

3) Fondu za PIO samostalnih delatnosti 108,0 mil. dinara;

3) Fondu za PIO zemljoradnika 8.117,0 mil. dinara, i

4) Zavodu za tržište rada 8.754,6 mil. dinara.

Izdaci za prava iz socijalnog osiguranja izvršeni su u iznosu od 32.926,58 mil. dinara, a što je 8,04% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2004.godinu. Realizacija za ove namene izvršena je preko:

Ministarstva za socijalna pitanja u iznosu od 3.172,1 mil. dinara, Ministarstvo za rad i zapošljavanje iznos od 25.684,1 mil. dinara, Ministarstvo prosvete i sporta u iznosu od 2.757,9 mil. dinara, Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine u iznosu od 96,7 mil. dinara,

Komesarijat za izbeglice u iznosu od 1.105,5 mil. dinara i

i preko ostalih organa u iznosu od 110,3 mil. dinara.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su u iznosu od 4.413,89 mil. dinara, a što je 9,74% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2004.godinu.

Izdaci za dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 1.634,63 mil. dinara izvršeni su kod: Ministarstva finasija u iznosu od 433,6 mil. dinara, za finansiranje političkih stranaka i rezervnih vojnih starešina; Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u iznosu od 160,6 mil. dinara; Ministarstva prosvete i sporta u iznosu od 415,9 mil. dinara; Ministarstva zdravlja u iznosu od 114,2 mil. dinara; Ministarstva vera u iznosu od 386,3 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 124,0 mil. dinara.

Izdaci za poreze, takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom su u iznosu od 1.607,72 mil. dinara. Pomenuta sredstva izvršena su kod svih organa koji u svom razdelu imaju stavke za zarade.

Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela u iznosu od 1.197,74 mil. dinara, izvršene su kod: Ministarstva finansija u iznosu od 1.071,2 mil. dinara, i Ministarstva unutrašnjih poslova sa drugim organima u iznosu od 126,5 mil. dinara.

Novčane štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, u iznosu od 60,83 mil. dinara, izvršene su kod: Ministarstva finansija u iznosu od 58,0 mil. dinara i kod ostalih organa u iznosu od 2,8 mil. dinara.

Novčane štete za povrede ili štetu nanetu od strane jedinica vlade u iznosu od 173,70 mil. dinara, izvršene su kod Ministarstva za unutrašnje poslove u iznosu od 118,1 mil. dinara; Ministarstva pravde u iznosu od 27,8 mil. dinara; Republičke direkcije za puteve u iznosu od 27,3 mi. dinara i kod ostalih organa u iznosu od 0,5 mil. dinara.

Nabavka osnovnih sredstva izvršena je u iznosu od 16.644,83 mil. dinara, a što je 5,07% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2004.godinu.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 15.115,38 mil. dinara Pomenuta sredstva izvršena su kod: Republičke direkcije za vode u iznosu od 2.297,8 mil. dinara; Republičke direkcije za puteve u iznosu od 8.757,9 mil. dinara, Ministarstva za kapitalne investicije u iznosu od 704,1 mil. dinara; Ministarstva prosvete i sporta – osnovno obrazovanje u iznosu od 515,7 mil. dinara; Uprave za zajedničke poslove u iznosu od 556,9 mil. dinara; Ustanova kulture u iznosu od 73,9 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 2.209,1 mil. dinara.

Sredstva za kupovinu mašina i opreme izvršena su u iznosu od 10.370,23 mil. dinara. Pomenuta sredstva uzvršena su kod: Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 2.182,7 mil. dinara; Ministarstvo privrede u iznosu od 701,4 mil. dinar; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 3.977,1 mil. dinara; Ministarstva prosvete i sporta u iznosu od 1.082,2 mil. dinara; Ministarstva zdravlja u iznosu od 955,9 mil. dinara, i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 1.470,9 mil. dinara.

Ostala osnovna sredstva su finansirana u iznosu od 129,30 mil. dinara, i to kod Poreske uprave u iznosu od 46,8 mil. dinara, Ministarstva prosvete i sporta – više i univerzitetsko obrazovanje u iznosu od 31,5 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 51,0 mil. dinara.

Nabavka zaliha izvršena je u iznosu od 3.592,7mil. dinara. Iznos od 3.369,8 mil. dinara izvršen je kod Republičke direkcije za robne rezerve; iznos od 7,3 mil. dinara kod Uprave za izvršenje zavodskih sankcija; iznos od 214,0 mil. dinara kod Ministarstva prosvete i sporta i Ustanova kulture iznos od 1,6 mil. dinara.

Prirodna imovina finasirana je u iznosu od 49,00 mil. dinara i to kod Direkcije za puteve u iznosu od 48,2 mil. dinara i kod Ministarstva prosvete i sporta iznos od 0,8 mil dinara.

Izdatak za otplate glavnice izvršen je u iznosu od 21.323,94 mil. dinara, a što je 5,20% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2004.godinu.

Sredstva za otplatu glavnice domaćim kreditorima u iznosu od 20.921,04 mil. dinara, su izvršena kod:

Ministarstva finansija i u iznosu od 18.436,5 mil. dinara:

1) Stara devizna štednja u iznosu od 15.837,6 mil. dinara;

2) Stari dug prema NBS u iznosu od 68,4 mil. dinara;

3) Centralni registar, dug iz 1993. godine, u iznosu od 2.032,9 mil.dinara

4) Dug prema poslovnim bankama u iznosu od 221,1 mil. dinara;

5) Zajam za privredni razvoj u iznosu od 190,0 miliona dinara i

6) Otplata glavnice saveznom nivou – po izdatim garancijama u iznosu od 86,5 mil. dinara.

-Direkcije za puteve u iznosu od 2.293,5 mil. dinara i

– ostalim organima u iznosu od 191,0 mil. dinara.

Sredstva za optlatu glavnice stranim kreditorima u iznosu od 323,20 mil. dinara, i izvršena su kod Republičke direkcije za puteve.

Sredstva za otplatu glavnice po garancijama u iznosu od 79,70 mil. dinara realizovana su kod Ministarstva finansija.

Izdaci za nabavku finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 2.553,80 mil. dinara, a što je 0,62% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2004.godinu.

Sredstva su izvršena kod Ministarstva finansija u iznosu od 1.013,7 mil. dinara, od čega je: Garancijskom fondu u iznosu od 600,0 mil. dinara i Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita iznos od 413,7 mil. dinara; Ministarstva prosvete i sporta u iznosu od 1.215,4 mil. dinara; Poreske uprave u iznosu od 289,3 mil. dinara; Uprave za javna plaćanja u iznosu od 23,1 mil. dinara; Ministarstva privrede u iznosu od 3,4 mil. dinara; Ustanova kulture u iznosu od 8,9 mil. dinara.

Ostavite komentar