Predlog zakona o Konsolidovanom završnom računu budžeta Republike Srbije i završnih računa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2003. godinu

P R E D L O G Z A K O N A

O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE I ZAVRŠNIH RAČUNA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA ZA 2003. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Budžetska primanja budžeta Republike Srbije i primanja organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2003. godinu iznose 336.714.212.674,00 dinara.

Primanja iz dodatnih aktivnosti direktnih i indirektnih budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2003. godinu iznose 125.334.917.394,00 dinara.

Član 2.

Izdaci budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2003. godinu iznose 385.370.850.616,00 dinara, a finansirani su iz sledećih izvora:

1) izdaci u iznosu od 334.980.122.674,00 dinara – iz budžetskih primanja;

2) izdaci u iznosu od 50.390.727.942,00 dinara – iz sledećih primanja:

(1) sredstava od privatizacije, u iznosu od 30.409.218.030,00 dinara,

(2) sredstava iz donacija, u iznosu od 2.041.735.213,00 dinara,

(3) sredstava kredita od međunarodnih finansijskih institucija, u iznosu od 7.179.621.107,00 dinara,

(4) sredstava od domaćeg zaduživanja – izdavanje hartije od vrednosti emitovanih od strane Republike Srbije, u iznosu od 2.032.914.351,00 dinara,

(5) pozajmica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih od budžeta Republike Srbije, u iznosu od 7.500.000.000,00 dinara,

(6) neutrošenih sredstava, iz dodatnih aktivnosti, direktnih i indirektnih budžetskih korisnika na kraju 2003. godine, koja se prenose kao početno stanje u 2004. godinu, u iznosu od 1.227.239.241,00 dinara.

Izdaci direktnih i indirektnih budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja koji su finasirani iz dodatnih aktivnosti za 2003. godinu, iznose 125.315.005.394,00 dinara.

Neutrošena budžetska primanja Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u 2003. godini koja se prenose u 2004. godinu, iznose 1.734.090.000,00 dinara.

Neutrošena primanja iz dodatnih aktivnosti direktnih i indirektnih budžetskih korisnika u 2003. godini koja se prenose u 2004. godinu, iznose 19.912.000,00 dinara.

Član 3.

Ostvarena primanja po vrstama i izvršeni izdaci po osnovnim namenama iznose:

PRIMANjA

Ostvarena ukupna primanja budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2003. godinu, po vrstama:

u dinarima

Ekonomskaklasifi-kacija PRIHODI Republički izvori   Drugi izvori Ukupno  7 TEKUĆI PRIHODI 395.586.953.130 704.586.000 396.291.539.130 71 POREZI 245.908.643.239 0 245.908.643.239 711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE 57.039.480.368 0 57.039.480.368 712 POREZ NA FOND ZARADA 131.769.302 0 131.769.302 713 POREZ NA IMOVINU 4.021.849.534 0 4.021.849.534 714 POREZ NA DOBRA I USLUGE 163.887.223.127 0 163.887.223.127 715 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE 23.266.639.253 0 23.266.639.253 716 DRUGI POREZI 9.114.491 0 9.114.491 719 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI -2.447.432.836 0 -2.447.432.836 72 SOCIJALNI DOPRINOSI 47.483.108.691 0 47.483.108.691 721 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 47.483.108.691 0 47.483.108.691 73 DONACIJE I TRANSFERI 63.060.741.969 423.522.000 63.484.263.969 732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 150 60.088.000 60.088.150 733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 63.060.741.819 363.434.000 63.424.175.819 74 DRUGI PRIHODI 16.613.622.647 30.569.000 16.644.191.647 741 PRIHODI OD IMOVINE 2.920.204.766 36.000 2.920.240.766 742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 6.291.402.680 662.000 6.292.064.680 743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 2.464.167.756 0 2.464.167.756 744 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA 2.211.365 20.089.000 22.300.365 745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 4.935.636.080 9.782.000 4.945.418.080 77 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 2.196.983.702 98.323.000 2.295.306.702 771 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 2.066.489.867 96.817.000 2.163.306.867 772 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 130.493.835 1.506.000 131.999.835 78 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 14.193.659.882 0 14.193.659.882 781 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 14.193.659.882 0 14.193.659.882 79 PRIHODI IZ BUDžETA 6.130.193.000 152.172.000 6.282.365.000 791 PRIHODI IZ BUDžETA 6.130.193.000 152.172.000 6.282.365.000 8 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 245.236.544 12.757.000 257.993.544 81 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 245.235.861 427.000 245.662.861 811 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 241.993.861 0 241.993.861 812 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 498.000 427.000 925.000 813 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA 2.744.000 0 2.744.000 82 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA 0 12.330.000 12.330.000 823 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU 0 12.330.000 12.330.000 84 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE 683 0 683 843 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA 683 0 683 *733 KOREKCIJA ZA PRIHODE PRIKAZANE U BUDžET RS – 54.718.920.000 – 54.718.920.000 *791 KOREKCIJA ZA PRIHODE PRIKAZANE U BUDžET RS -5.116.400.000 -5.116.400.000   Ukupno 335.996.869.674 717.343.000 336.714.212.674 Primanja iz dodatnih aktivnosti organa Republički izvori  Drugi izvori Ukupno  DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA I DRUGI PRIHODI 125.334.917.394 125.334.917.394 Ukupno 125.334.917.394 125.334.917.394 Ukupna primanja 461.331.787.068 717.343.000 462.049.130.068

* Iznos koji je u budžetu Republike Srbije već prikazan kao prihod.

TEKUĆI IZDACI

Izvršeni ukupni izdaci budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja po osnovnim namenama:

u dinarima

    I Z V R Š E N O Ekonomskaklasifi-kacija  O P I S Republički izvori Drugi nivo vlasti Ostali izvori Ukupno izvršenje 1 2 3 4 5 6 4 TEKUĆI RASHODI 397.630.702.082 177.625.000 116.854.721.741 514.663.048.823 41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 95.888.965.364 112.610.000 5.752.995.742 101.754.571.106 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 78.097.471.294 17.538.000 3.817.431.812 81.932.441.106 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 14.039.768.569 2.626.000 758.660.834 14.801.055.403 413 NAKNADE U NATURI 602.623.882 20.000 126.883.856 729.527.738 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 1.122.303.687 90.428.000 684.960.743 1.897.692.430 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 1.026.863.887 541.000 172.671.469 1.200.076.356 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 963.936.917 186.000 192.353.028 1.156.475.945 417 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK 35.997.128 1.271.000 34.000 37.302.128 42 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 30.098.002.310 61.997.000 12.529.486.759 42.689.486.069 421 STALNI TROŠKOVI 6.609.357.469 1.714.000 1.642.713.823 8.253.785.292 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 1.040.739.778 81.000 370.291.669 1.411.112.447 423 USLUGE PO UGOVORU 2.571.657.535 2.324.000 2.793.016.195 5.366.997.730 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 5.857.060.519 157.000 4.713.620.024 10.570.837.543 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 2.451.541.735 35.662.000 917.877.619 3.405.081.354 426 MATERIJAL 11.567.645.274 22.059.000 2.091.967.429 13.681.671.703 43 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 18.717.792 22.000 184.576.537 203.316.329 431 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 18.479.792 22.000 183.073.537 201.575.329 433 UPOTREBA DRAGOCENOSTI 0 0 91.000 91.000 434 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA 238.000 0 1.412.000 1.650.000 44 OTPLATA KAMATA 11.110.786.133 21.000 392.443.600 11.503.250.733 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA 2.497.652.483 8.000 238.185.258 2.735.845.741 442 OTPLATA STRANIH KAMATA 8.516.097.173 0 1.735.000 8.517.832.173 443 OTPLATA KAMATA PO OSNOVU AKTIVIRANIH GARANCIJA 0 0 67.000 67.000 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 97.036.477 13.000 152.456.342 249.505.819 45 SUBVENCIJE 29.747.106.196 0 1.053.653.945 30.800.760.141 451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZAC. 29.540.658.540 0 1.053.604.890 30.594.263.430 452 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA 0 0 17.055 17.055 453 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA 130.000.000 0 2.000 130.002.000 454 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 76.447.656 0 30.000 76.477.656 46 DONACIJE I TRANSFERI 113.581.235.284 0 6.938.164.728 120.519.400.012 461 DONACIJE STRANIM VLADAMA 0 0 0 0 462 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 858.650 0 1.098.000 1.956.650 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 47.190.949.450 0 4.066.380.798 51.257.330.248 464 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 66.389.427.184 0 2.870.685.930 69.260.113.114 47 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 112.301.937.855 0 89.005.935.942 201.307.873.797 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 80.557.029.058 0 88.606.961.000 169.163.990.058 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 31.744.908.797 0 398.974.942 32.143.883.739 48 OSTALI RASHODI 4.883.951.148 2.975.000 977.552.488 5.864.478.636 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 936.163.856 69.000 262.915.679 1.199.148.535 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 2.828.615.430 2.906.000 665.901.107 3.497.422.537 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 1.061.682.465 0 45.927.702 1.107.610.167 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 42.865.000 0 2.073.000 44.938.000 485 NAKANADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 14.624.397 0 735.000 15.359.397 5 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 18.676.700.060 311.399.000 9.774.606.888 28.762.705.948 51 OSNOVNA SREDSTVA 11.105.394.120 306.136.000 6.054.396.254 17.465.926.374 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6.617.610.451 131.095.000 4.219.173.376 10.967.878.827 512 MAŠINE I OPREMA 4.485.446.669 174.872.000 1.786.112.910 6.446.431.579 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 2.337.000 169.000 49.109.968 51.615.968 52 ZALIHE 7.511.305.940 5.263.000 3.703.322.634 11.219.891.574 521 ROBNE REZERVE 799.999.940 0 571.115.246 1.371.115.186 522 ZALIHE PROIZVODNjE 54.540.000 235.000 196.284.051 251.059.051 523 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU 6.656.766.000 5.028.000 2.935.923.337 9.597.717.337 54 PRIRODNA IMOVINA 60.000.000 0 16.888.000 76.888.000 541 ZEMLjIŠTE 60.000.000 0 16.888.000 76.888.000 6 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 28.397.434.474 12.310.000 1.370.588.765 29.780.333.239 61 OTPLATA GLAVNICE 19.281.698.869 0 928.316.996 20.210.015.865 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 18.942.463.796 0 878.727.996 19.821.191.792 612 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA 339.235.073 0 49.581.000 388.816.073 613 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA 0 0 8.000 8.000 62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 9.115.735.605 12.310.000 442.271.769 9.570.317.374 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 9.115.735.605 12.310.000 423.389.769 9.551.435.374 622 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE 0 0 18.882.000 18.882.000 **464 KOREKCIJA ZA RASHODE PRIKAZANE U BUDžETU RS – 59.835.320.000 -2.665.000.000 -62.500.320.000   U K U P N 0: 384.869.516.616 501.334.000 125.315.005.394 510.685.856.010

** Iznos koji je u budžetu Republike Srbije već prikazan kao izdatak.

II. POSEBAN DEO

Član 4.

Sredstva budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, u iznosu od 385.370.850.616,00 dinara i sredstva iz dodatnih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, u iznosu od 125.315.005.394,00 dinara, izvršena su po korisnicima i ekonomskoj klasifikaciji:

u dinarima

   IZVRŠENO Ekonomskaklasifi-kacija RASHODI Republički izvori Izvori od drugih nivoa vlasti Ostali izvori Ukupno izvršenje 1 2 3 4 5 6 I REPUBLIČKI FOND ZA PIO ZAPOSLENIH 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH     847.453.000 847.453.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA     142.045.000 142.045.000 413 NAKNADE U NATURI     4.405.000 4.405.000 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA     33.512.000 33.512.000 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE     20.776.000 20.776.000 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI     71.178.000 71.178.000 421 STALNI TROŠKOVI     188.787.000 188.787.000 422 TROŠKOVI PUTOVANjA     24.701.000 24.701.000 423 USLUGE PO UGOVORU     1.421.628.000 1.421.628.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE     17.173.000 17.173.000 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI)     62.404.000 62.404.000 426 MATERIJAL     77.479.000 77.479.000 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA     167.949.000 167.949.000 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA     2.608.000 2.608.000 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI     32.006.000 32.006.000 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 62.619.366.000   80.012.527.000 142.631.893.000 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA     6.205.000 6.205.000 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM     41.463.000 41.463.000 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA     5.801.000 5.801.000 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA     351.000 351.000 485 NAKANADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA     150.000 150.000 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI     41.892.000 41.892.000 512 MAŠINE I OPREMA     68.363.000 68.363.000 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA     608.000 608.000 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA     192.302.000 192.302.000 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE     110.582.000 110.582.000   U K U P N O: 62.619.366.000   83.594.348.000 146.213.714.000 II REPUBLIČKI FOND ZA PIO SAMOSTALNIH DELATNOSTI 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 55.601.000   25.303.000 80.904.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 9.261.000   4.214.000 13.475.000 413 NAKNADE U NATURI     64.000 64.000 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA     3.825.000 3.825.000 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE     2.934.000 2.934.000 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI     10.961.000 10.961.000 421 STALNI TROŠKOVI 10.809.000   111.294.000 122.103.000 422 TROŠKOVI PUTOVANjA     961.000 961.000 423 USLUGE PO UGOVORU     21.757.000 21.757.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE     571.000 571.000 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI)     2.657.000 2.657.000 426 MATERIJAL     4.485.000 4.485.000 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA     129.000 129.000 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA     134.000 134.000 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 1.566.777.000   3.836.250.000 5.403.027.000 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA     2.500.000 2.500.000 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 1.946.000   3.360.000 5.306.000 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA     154.000 154.000 512 MAŠINE I OPREMA     3.868.000 3.868.000 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE     4.764.000 4.764.000   U K U P N O: 1.644.394.000   4.040.185.000 5.684.579.000 III REPUBLIČKI FOND ZA PIO POLjOPRIVREDNIKA     411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH     1.682.000 1.682.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA     280.000 280.000 413 NAKNADE U NATURI     27.000 27.000 421 STALNI TROŠKOVI     119.309.000 119.309.000 422 TROŠKOVI PUTOVANjA     246.000 246.000 423 USLUGE PO UGOVORU     78.889.000 78.889.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE     33.000 33.000 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI)     273.000 273.000 426 MATERIJAL     471.000 471.000 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 3.495.148.000   1.112.961.000 4.608.109.000 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM     284.000 284.000 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA     21.000 21.000 512 MAŠINE I OPREMA     224.000 224.000 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE     45.000 45.000   U K U P N O: 3.495.148.000   1.314.745.000 4.809.893.000 IV REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 30.357.365.000 17.538.000 2.338.265.000 32.713.168.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 5.084.680.000 2.626.000 498.504.000 5.585.810.000 413 NAKNADE U NATURI 291.943.000 20.000 36.136.000 328.099.000 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 871.165.000 90.428.000 247.777.000 1.209.370.000 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 760.961.000 541.000 62.832.000 824.334.000 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 37.859.000 186.000 59.739.000 97.784.000 417 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK   1.271.000   1.271.000 421 STALNI TROŠKOVI 2.699.738.000 1.714.000 536.755.000 3.238.207.000 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 107.496.000 81.000 111.498.000 219.075.000 423 USLUGE PO UGOVORU 751.747.000 2.324.000 498.611.000 1.252.682.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 909.600.000 157.000 79.740.000 989.497.000 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 1.026.168.000 35.662.000 328.222.000 1.390.052.000 426 MATERIJAL 7.860.964.000 22.059.000 1.064.974.000 8.947.997.000 431 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 12.403.000 22.000 130.588.000 143.013.000 433 UPOTREBA DRAGOCENOSTI     90.000 90.000 434 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA 238.000   453.000 691.000 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA 112.272.000 8.000 61.758.000 174.038.000 442 OTPLATA STRANIH KAMATA     1.223.000 1.223.000 443 OTPLATA KAMATA PO OSNOVU AKTIVIRANIH GARANCIJA     67.000 67.000 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 3.225.000 13.000 145.644.000 148.882.000 451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 111.000   68.000 179.000 454 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA     30.000 30.000 462 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA     60.000 60.000 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 5.000   4.057.000 4.062.000 464 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA     789.000 789.000 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 7.730.213.000   84.000 7.730.297.000 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 945.000   1.406.000 2.351.000 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 584.000 69.000 4.394.000 5.047.000 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 1.096.362.000 2.906.000 212.085.000 1.311.353.000 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 16.257.000   34.271.000 50.528.000 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 15.000   1.195.000 1.210.000 485 NAKANADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 309.000   4.000 313.000 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 205.373.000 131.095.000 395.129.000 731.597.000 512 MAŠINE I OPREMA 336.774.000 174.872.000 923.195.000 1.434.841.000 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 2.337.000 169.000 9.878.000 12.384.000 522 ZALIHE PROIZVODNjE 54.540.000 235.000 133.024.000 187.799.000 523 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU 6.656.766.000 5.028.000 2.895.359.000 9.557.153.000 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 19.423.000   59.405.000 78.828.000 612 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA     26.095.000 26.095.000 613 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA     8.000 8.000 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 16.153.000 12.310.000 244.246.000 272.709.000 622 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE     18.882.000 18.882.000   U K U P N O: 67.023.991.000 501.334.000 11.166.540.000 78.691.865.000 V REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE RADA     411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH     400.154.000 400.154.000 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA     64.670.000 64.670.000 413 NAKNADE U NATURI     7.742.000 7.742.000 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA     18.992.000 18.992.000 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE     13.088.000 13.088.000 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI     5.306.000 5.306.000 421 STALNI TROŠKOVI     145.182.000 145.182.000 422 TROŠKOVI PUTOVANjA     22.474.000 22.474.000 423 USLUGE PO UGOVORU     100.972.000 100.972.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE     2.488.000 2.488.000 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI)     80.683.000 80.683.000 426 MATERIJAL     63.899.000 63.899.000 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA     1.000 1.000 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI     1.982.000 1.982.000 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 5.116.448.000   3.644.856.000 8.761.304.000 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM     18.907.000 18.907.000 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA     1.005.000 1.005.000 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI     32.240.000 32.240.000 512 MAŠINE I OPREMA     39.082.000 39.082.000 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA     7.814.000 7.814.000 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA     42.330.000 42.330.000   U K U P N O: 5.116.448.000 4.713.867.000 9.830.315.000 VI BUDžET REPUBLIKE SRBIJE   411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 47.684.505.294   204.574.812 47.889.080.106 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 8.945.827.569   48.947.834 8.994.775.403 413 NAKNADE U NATURI 310.680.882   78.509.856 389.190.738 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 251.138.687   380.854.743 631.993.430 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 265.902.887   73.041.469 338.944.356 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 926.077.917   45.169.028 971.246.945 417 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK 35.997.128   34.000 36.031.128 421 STALNI TROŠKOVI 3.898.810.469   541.386.823 4.440.197.292 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 933.243.778   210.411.669 1.143.655.447 423 USLUGE PO UGOVORU 1.819.910.535   671.159.195 2.491.069.730 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 4.947.460.519   4.613.615.024 9.561.075.543 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 1.425.373.735   443.638.619 1.869.012.354 426 MATERIJAL 3.706.681.274   880.659.429 4.587.340.703 431 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 6.076.792   52.485.537 58.562.329 433 UPOTREBA DRAGOCENOSTI 0   1.000 1.000 434 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA 0   959.000 959.000 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA 2.385.380.483   8.349.258 2.393.729.741 442 OTPLATA STRANIH KAMATA 8.516.097.173   512.000 8.516.609.173 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 93.811.477   4.069.342 97.880.819 451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZAC. 29.540.547.540   1.053.536.890 30.594.084.430 452 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA 0   17.055 17.055 453 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA 130.000.000   2.000 130.002.000 454 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 76.447.656   0 76.447.656 462 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 858.650   1.038.000 1.896.650 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 47.190.944.450   4.028.335.798 51.219.280.248 464 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 66.389.427.184   2.869.896.930 69.259.324.114 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 29.077.058   283.000 29.360.058 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 31.743.963.797   397.568.942 32.141.532.739 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 935.579.856   249.816.679 1.185.396.535 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 1.730.307.430   389.802.107 2.120.109.537 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 1.045.425.465   4.675.702 1.050.101.167 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 42.850.000   527.000 43.377.000 485 NAKANADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 14.315.397   581.000 14.896.397 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6.412.237.451   3.749.912.376 10.162.149.827 512 MAŠINE I OPREMA 4.148.672.669   751.380.910 4.900.053.579 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 0   30.809.968 30.809.968 521 ROBNE REZERVE 799.999.940   571.115.246 1.371.115.186 522 ZALIHE PROIZVODNjE 0   63.260.051 63.260.051 523 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU 0   40.564.337 40.564.337 541 ZEMLjIŠTE 60.000.000   16.888.000 76.888.000 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 18.923.040.796   584.690.996 19.507.731.792 612 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA 339.235.073   23.486.000 362.721.073 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 9.099.582.605   63.752.769 9.163.335.374   U K U P N O: 304.805.489.616 23.150.320.394 327.955.810.010 **464 KOREKCIJA ZA RASHODE PRIKAZANE U BUDžETU RS -59.835.320.000 -2.665.000.000 -62.500.320.000 SVEGA: 384.869.516.616 501.334.000 125.315.005.394 510.685.856.010

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tač. 4. i 10. Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, finansijski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom i u članu 73. tačka 3. Ustava, kojim je utvrđeno da Narodna skupština, između ostalog, donosi završni račun.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 9/02 i 87/02 – u daljem tekstu: Zakon), po isteku godine za koju je budžet donet, sastavlja se konsolidovani završni račun budžeta Republike Srbije i završnih računa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. U konsolidovanom završnom računu budžeta Republike Srbije i završnih računa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja iskazana su ukupno ostvarena primanja za 2003. godinu, kao i ukupno izvršeni izdaci u periodu od 1. januara do 31. decembra 2003. godine.

Konsolidovani završni račun budžeta Republike Srbije i završnih računa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2003. godinu sačinjen je u skladu sa Zakonom, odnosno na osnovu konsolidacije podataka iz završnog računa budžeta Republike Srbije i završnih računa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, a koji su po prvi put sačinjeni na osnovu konsolidacije podataka iz završnih računa indirektnih korisnika budžetskih sredstava.

III. SADRŽINA ZAKONA

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2003. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 86/02) Narodna skupština Republike Srbije donela je 13. decembra 2002. godine, u kojem su ukupno planirana budžetska primanja iznosila 271,8 mlrd dinara, a ukupni planirani izdaci budžeta 318,7 mlrd dinara, iz čega proističe planirani deficit u iznosu od 46,9 mlrd dinara.

Po donošenju Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora došlo je do promene u sistemu javnih finansija Republike Srbije koje se odražavaju na vrste i strukturu prihoda Republike Srbije, što je uslovilo neophodno donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2003. godinu.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2003. godinu, Narodna skupština Republike Srbije donela je 2. aprila 2003. godine, (“Službeni glasnik RS”, broj 35/03) u kojem su ukupno planirana budžetska primanja iznosila 271,8 mlrd dinara, a ukupni planirani izdaci iznosili 318,7 mlrd dinara, iz čega proističe deficit u iznosu od 46,9 mlrd dinara.

Ovim zakonom planirani iznosi primanja, izdataka i deficita se ne menjaju, već se predlažu u utvrđenom obimu, ali je njihova struktura drugačija.

U ukupan iznos sredstava utvrđen Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2003. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 35/03) uključeni su i iznosi sredstva preneti za izvršavanje izdataka direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava od 1. januara do 31. marta 2003. godine.

Prilikom izvršavanja izdataka budžeta Republike u drugoj polovini 2003. godine, bilo je neophodno da se dodeljene aproprijacije za pojedine direktne korisnike budžetskih sredstava povećaju, što je i učinjeno na teret tekuće budžetske rezerve. Kako do kraja 2003. godine nije došlo do još jedne izmenene Zakona o budžetu Republike Srbije za 2003. godinu, tekuće aproprijacije po direktnim korisnicima budžetskih sredstava se razlikuju od aproprijacija u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2003. godinu

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, u skladu sa članom 25. Zakona o budžetskom sistemu, odobreni su od strane Narodne skupštine Republike Srbije.

Ostvarena primanja budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2003. godinu iznose 336,7 mlrd dinara.

U strukturi primanja budžeta, najveće učešće ostvareno je kod primanja od:

– poreza na dobra i usluge, u iznosu od 163,9 mlrd dinara ili 48,67% od ostvarenih primanja;

– poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, u iznosu od 57,0 mlrd dinara ili 16,94% od ostvarenih primanja;

– doprinosa za socijalno osiguranje, u iznosu od 47,5 mlrd dinara ili 14,10% od ostvarenih primanja;

– poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije, u iznosu od 23,3 mlrd dinara ili 6,91% od ostvarenih primanja, što ukupno čini 86,62% od ostvarenih primanja.

Ostala primanja umanjena su za izdatak, po rešenju Poreske uprave za povraćaj više naplaćenog jednokratnog poreza u 2002. godini, u iznosu od 2,4 mlrd dinara, i iznose 45,0 mlrd dinara, a što čini učešće od 13,38% u strukturi ostvarenih primanja.

Izdaci budžeta Republike i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja izvršeni su u ukupnom iznosu od 510,7 mlrd dinara.

U strukturi izdataka najveći procenat učešća imaju prava iz socijalnog osiguranja, i to 35,12% ili 201,3 mlrd dinara, u čijem izvršenju organizacije obaveznog socijalnog osiguranja učestvuju sa 29,51% ili 169,2 mlrd dinara.

Donacije i transferi, u strukturi tekućih rashoda i izdataka, učestvuju sa 21,03% što iznosi 120,5 mlrd dinara.

Rashodi za zaposlene u državnim organima učestvuju sa 17,75%, što čini iznos od 101,7 mlrd dinara.

Subvencije u strukturi tekućih rashoda i izdataka učestvuju sa 5,37% ili 30,8 mlrd dinara.

Ostali tekući rashodi i izdaci učestvuju u iznosu od 118,9 mlrd dinara, odnosno umanjeni za iznos od 62,5 mlrd dinara, koji je u budžetu Republike Srbije već prikazan kao izdatak, i iznose 56,9 mlrd dinara .

Izveštaj o izvršenju budžeta Republike Srbije i finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2003. godinu, sa obrazloženjem tekućih prihoda po vrstama i ukupnih tekućih rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji za 2003. godinu, dat je u prilogu.

IV. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. stav 1. daju se primanja budžeta Republike i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2003. godinu, i iznose 336.714.212.674,00 dinara, a u stavu 2. primanja iz dodatnih aktivnosti direktnih i indirektnih budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2003. godinu, u iznosu od 125.334.917.394,00 dinara.

U članu 2. stav 1. daju se izdaci budžeta Republike i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2003. godinu, u iznosu od 385.370.850.616,00 dinara; u stavu 2. daju se izdaci direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, koji su finasirani iz dodatnih aktivnosti za 2003. godinu, u iznosu od 125.315.005.394,00 dinara; u stavu 3. daju se neutrošena budžetska primanja, koja se prenose u narednu godinu, u iznosu od 1.734.090.000,00 dinara; u stavu 4. daju se neutrošena primanja iz dodatnih aktivnosti direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, koja se prenose u narednu godinu, u iznosu od 19.912.000,00 dinara.

U članu 3. daju se ostvarena primanja po vrstama, kao i izvršeni izdaci po osnovnim namenama.

U članu 4. daju se izvršenja sredstava budžeta Republike i organizacija obaveznog soijalnog osiguranja i sredstava iz dodatnih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, po korisnicima i ekonomskoj klasifikaciji.

U članu 5. propisuje se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

V. POTREBNA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

I Z V E Š T A J

O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE I FINANSIJSKIH PLANOVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA ZA 2003. GODINU

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2003. godinu donet je u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o budžetskom sistemu i ekonomskom politikom Republike Srbije za 2003. godinu.

Stav Vlade Republike Srbije u sprovođenju ekonomske politike za 2003. godinu, zasnivao se na projekciji:

– rasta bruto duštvenog proizvoda od 3,5 %, do 4,5 %;

– rasta prosečnih zarada od 3,5 %, do 4,5 %;

– inflacije od 11,0%, koja je ostvarena sa 7,8 %, a što znači da su cene rasle u proseku od 0,65% mesečno;

– ralnog rasta prometa u trgovini na malo od 5,0%;

– realnog rasta uvoza od 10,0%, prevashodno opreme;

– upravljanja kursom dinara na osnovu razlike između ostvarene daomaće i inostrane inflacije.

Za finansiranje izdataka budžeta Republike Srbije za 2003. godinu planirana su budžetska primanja u ukupnom iznosu od 271,8 mlrd dinara, a koja su ostvarena u iznosu od 261,9 mlrd dinara, što je za 3,63% manje od planiranih.

Planirani obim budžetskih izdataka za 2003. godinu iznosio je 318,7 mlrd dinara, a izvršen je sa 304,8 mlrd dinara, što je za 4,36% manje od planiranog.

Pri utvrđivanju tekućih rashoda i izdataka budžeta za 2003. godinu, utvrđeni su prioriteti u izvršavanju, i to za:

– plate zaposlenih;

– donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika i Republički zavod za tržište rada);

– socijalna davanja (dečiji dodatak, materinski dodatak, boračka i invalidska zaštita, socijalna zaštita i dr.);

– subvencije nefinansijskim korporacijama;

– naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (naknade radnicima za čijim je radom prestala potreba u preduzćima u procesu restrukturiranja);

– ostali rashodi.

Svi ovi izdaci predstavljaju osnovne funkcije za koje je zakonom utrvrđeno obezbeđenje sredstva u budžetu Republike Srbije.

Finasijski plan Republičkog fonada za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za 2003. godinu, donet je u skladu sa Zakonom o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakonom o budžetskom sistemu, kao i odgovarajući podzakonskih akata.

Za finansiranje izdataka Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za 2003. godinu planirana su primanja u ukupnom iznosu od 144,0 mlrd dinara, a koja su ostvarena u iznosu od 136,3 mlrd dinara, što je za 5,35% manje od planiranih.

Planirani obim ukupnih izdataka za 2003. godinu iznosio je 144,0 mlrd dinara, a izvršen je sa 146,2 mlrd dinara, što je za 1,53% više od planiranog.

Finasijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti za 2003. godinu, za finansiranje izdataka planirana su primanja u ukupnom iznosu od 5,4 mlrd dinara, a koja su ostvarena u iznosu od 6,3 mlrd dinara, što je za 18,29% više od planiranih.

Planirani obim ukupnih izdataka za 2003. godinu iznosio je 5,4 mlrd dinara, a izvršen je sa 5,7 mlrd dinara, što je za 5,55% više od planiranih.

Finasijskim planomRepubličkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2003. godinu, za finansiranje izdataka planirana su primanja u ukupnom iznosu od 6,9 mlrd dinara, a koja su ostvarena u iznosu od 4,7 mlrd dinara, što je za 30,92% manje od planiranih.

Planirani obim ukupnih izdataka za 2003. godinu iznosio je 6,9 mlrd dinara, a izvršen je sa 4,8 mlrd dinara, što je za 30,07% manje od planiranih.

Finasijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2003. godinu, donet je na osnovu smernica koje proizlaze iz Memoranduma o budžetu i ekonomske i fiskalne politike za budžetsku 2003. godinu i naredne dve godine za pripremu i izradu budžeta Republike, uz poštovanje principa ravnoteže, na koji je saglasnost dala Narodna skupština.

Za finansiranje izdataka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2003. godinu planirana su primanja u iznosu od 68,1 mlrd dinara, a ostvarena, iz konsolidovanih podataka zdravstvenih institucija, u iznosu od 80,2 mlrd dinara, što je za 17,76% više od planiranih.

Planirani obim izdataka za 2003. godinu iznosio je 68,1 mlrd dinara, a izvršeni su iz konsolidovanih podataka zdravstvenih institucija, u iznosu od od 78,7 mlrd dinara, što je za 15,56% manje od planiranog.

Finansijski plan Republičkog zavoda za tržište rada za 2003. godinu, donet je po metodoligiji koja se koristi za iskazivanje finansiskih podataka, a na osnovu smernica koje proizilaze iz Memoranduma o budžetu i ekonomske i fiskalne politike za budžetsku 2003. godinu i naredne dve godine za pripremu i izradu budžeta Republike, uz poštovanje principa ravnoteže, na koji je saglasnost dala Narodna skupština.

Za finansiranje izdataka Republičkog zavoda za za tržište rada za 2003. godinu planirana su primanja u iznosu od 11,9 mlrd dinara, a ostvarena iz konsolidovanih podataka zdravstvenih institucija, u iznosu od 9,8 mlrd dinara, što je za 17,64 % manje od planiranih.

Planirani obim izdataka za 2003. godinu, iznosio je 11,9 mlrd dinara, a izvršeni su iz konsolidovanih podataka zdravstvenih institucija, u iznosu od 9,8 mlrd dinara, što je za 17,64 % manje od planiranih.

PRIMANjA

Budžetska primanja budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog osocijalnog osiguranja ostvarena su u iznosu od 336.714,2 mil. dinara, dok su primanja iz izvornih aktivnost ostvarena u iznosu od 125.315,0 mil. dinara.

Ukupna primanja ostvarena su u iznosu od 462.049,1 mil. dinara.

U strukturi ukupnih budžetskih primanja ostvareno je sledeće pojedinačno učešće, i to:

– poreza na dobra i usluge ostvaren je sa 48,67%;

– poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke ostvaren je sa 16,94%;

– doprinosi za socijalno osiguranje ostvareni su sa 14,10%;

– poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije ostvaren je sa 6,91%;

– ostala primanja budžeta ostvarena su sa 13,38%.

u dinarima

Ekonomskaklasifi-kacija PRIHODI Republički izvori Drugi izvori Ukupno %Rep.izvo-ra uprih. %priho-da uuku-pnim 7 TEKUĆI PRIHODI 395.586.953.130 704.586.000 396.291.539.130 99,79 99,92 71 POREZI 245.908.643.239 0 245.908.643.239 100,00 73,03 711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE 57.039.480.368 0 57.039.480.368 100,00 16,94 712 POREZ NA FOND ZARADA 131.769.302 0 131.769.302 100,00 0,04 713 POREZ NA IMOVINU 4.021.849.534 0 4.021.849.534 100,00 1,19 714 POREZ NA DOBRA I USLUGE 163.887.223.127 0 163.887.223.127 100,00 48,67 715 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE 23.266.639.253 0 23.266.639.253 100,00 6,91 716 DRUGI POREZI 9.114.491 0 9.114.491 100,00 0 719 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI -2.447.432.836 0 -2.447.432.836 -100,00 -0,73 72 SOCIJALNI DOPRINOSI 47.483.108.691 0 47.483.108.691 100,00 14,10 721 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 47.483.108.691 0 47.483.108.691 100,00 14,10 73 DONACIJE I TRANSFERI 63.060.741.969 423.522.000 63.424.263.969 99,43 18,84 732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 150 60.088.000 60.088.150 0 0,02 733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 63.060.741.819 363.434.000 63.424.175.819 99,43 18,84 74 DRUGI PRIHODI 16.613.622.647 30.569.000 16.644.191.647 99,83 4,94 741 PRIHODI OD IMOVINE 2.920.204.766 36.000 2.920.240.766 100,00 0,87 742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 6.291.402.680 662.000 6.292.064.680 100,00 1,87 743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 2.464.167.756 0 2.464.167.756 100,00 0,73 744 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA 2.211.365 20.089.000 22.300.365 9,92 0,01 745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 4.935.636.080 9.782.000 4.945.418.080 99,80 1,47 77 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 2.196.983.702 98.323.000 2.295.306.702 95,72 0,68 771 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 2.066.489.867 96.817.000 2.163.306.867 95,52 0,64 772 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GOD. 130.493.835 1.506.000 131.999.835 98,85 0,04 78 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 14.193.659.882 0 14.193.659.882 100,00 4,22 781 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 14.193.659.882 0 14.193.659.882 100,00 4,22 79 PRIHODI IZ BUDžETA 6.130.193.000 152.172.000 6.282.365.000 97,58 1,87 791 PRIHODI IZ BUDžETA 6.130.193.000 152.172.000 6.282.935.000 97,58 1,87 8 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 245.236.544 12.757.000 257.993.544 95,05 0,08 81 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 245.235.861 427.000 245.662.861 99,83 0,07 811 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 241.993.861 0 241.993.861 100,00 0,07 812 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 498.000 427.000 925.000 53,84 0 813 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA 2.744.000 0 2.744.000 100,00 0 82 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA 0 12.330.000 12.330.000 0 0 823 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU 0 12.330.000 12.330.000 0 0 84 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE 683 0 683 100,00 0 843 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA 683 0 683 100,00 0 *733 KOREKCIJA ZA PRIHODE PRIKAZANE U BUDžET RS – 54.718.920.000 – 54.718.920.000 100,00 -16,32 *791 KOREKCIJA ZA PRIHODE PRIKAZANE U BUDžET RS -5.116.400.000 -5.116.400.000 100,00 -1,52   Ukupno 335.996.869.674 717.343.000 336.714.212.674 99,79 100,00 Ekonomskaklasifi-kacija Primanja iz dodatnih aktivnosti organa Republičkiizvori Drugi izvori Ukupno %Rep.izvo-ra uprih. %priho-da uuku-pnim DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA I DRUGI PRIHODI 125.334.917.394 125.334.917.394 100,00 100,00 Ukupno 125.334.917.394 125.334.917.394 100,00 27,12 Ukupna primanja 461.331.787.068 717.343.000 462.049.130.068 99,84 100,00

* Iznos koji je u budžetu Republike Srbije već prikazan kao prihod.

Izdaci budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2003. godinu, izvršeni su u ukupnom iznosu od 510.685,8 mil. dinara.

U strukturi ukupnih tekućih rashoda i izdataka ostvareno je sledeće pojedinačno učešće, i to:

– prava iz socijalnog osiguranja sa 35,12%;

– donacije i transferi sa 21,03%;

– plate, dodaci i naknade zaposlenima sa 17,75%;

– korišćenje usluga i robe sa 7,45%;

– subvencije sa 5,37%;

– ostali izdaci sa 13,28%.

Izvršenje ukupnih izdataka budžeta Republike Srbije i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2003. godinu po ekonomskoj klasifikaciji:

u dinarima

I Z V R Š E N O Ekonomskaklasifi-kacija RASHODI Republički izvori Drugi nivo vlasti Ostali izvori Ukupno izvršenje % učešća u ukupnom izvršenju % učešća ostalih izvora u ukupnomrashodu 4 TEKUĆI RASHODI 397.630.702.082 177.625.000 116.854.721.741 514.663.048.823 89,79 22,70 41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 95.888.965.364 112.610.000 5.752.995.742 101.754.571.106 17,75 5,65 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 78.097.471.294 17.538.000 3.817.431.812 81.932.441.106 14,29 4,66 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 14.039.768.569 2.626.000 758.660.834 14.801.055.403 2,58 5,13 413 NAKNADE U NATURI 602.623.882 20.000 126.883.856 729.527.738 0,13 17,39 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 1.122.303.687 90.428.000 684.960.743 1.897.692.430 0,33 36,09 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 1.026.863.887 541.000 172.671.469 1.200.076.356 0,21 14,39 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 963.936.917 186.000 192.353.028 1.156.475.945 0,20 16,63 417 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK 35.997.128 1.271.000 34.000 37.302.128 0,01 0,09 42 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 30.098.002.310 61.997.000 12.529.486.759 42.689.486.069 7,45 29,35 421 STALNI TROŠKOVI 6.609.357.469 1.714.000 1.642.713.823 8.253.785.292 1,44 19,90 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 1.040.739.778 81.000 370.291.669 1.411.112.447 0,25 26,24 423 USLUGE PO UGOVORU 2.571.657.535 2.324.000 2.793.016.195 5.366.997.730 0,94 52,04 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 5.857.060.519 157.000 4.713.620.024 10.570.837.543 1,84 44,59 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 2.451.541.735 35.662.000 917.877.619 3.405.081.354 0,59 26,96 426 MATERIJAL 11.567.645.274 22.059.000 2.091.967.429 13.681.671.703 2,39 15,29 43 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 18.717.792 22.000 184.576.537 203.316.329 0,04 90,78 431 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 18.479.792 22.000 183.073.537 201.575.329 0,04 90,82 433 UPOTREBA DRAGOCENOSTI 0 0 91.000 91.000 0,00 100,00 434 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA 238.000 0 1.412.000 1.650.000 0,00 85,58 44 OTPLATA KAMATA 11.110.786.133 21.000 392.443.600 11.503.250.733 2,01 3,41 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA 2.497.652.483 8.000 238.185.258 2.735.845.741 0,48 8,71 442 OTPLATA STRANIH KAMATA 8.516.097.173 0 1.735.000 8.517.832.173 1,49 0,02 443 OTPLATA KAMATA PO OSNOVU AKTIVIRANIH GARANCIJA 0 0 67.000 67.000 0,00 100,00 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 97.036.477 13.000 152.456.342 249.505.819 0,04 61,10 45 SUBVENCIJE 29.747.106.196 0 1.053.653.945 30.800.760.141 5,37 3,42 451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZAC. 29.540.658.540 0 1.053.604.890 30.594.263.430 5,34 3,44 452 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA 0 0 17.055 17.055 0,00 100,00 453 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA 130.000.000 0 2.000 130.002.000 0,02 0,00 454 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 76.447.656 0 30.000 76.477.656 0,01 0,04 46 DONACIJE I TRANSFERI 113.581.235.284 0 6.938.164.728 120.519.400.012 21,03 5,76 462 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 858.650 0 1.098.000 1.956.650 0,00 56,12 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 47.190.949.450 0 4.066.380.798 51.257.330.248 8,94 7,93 464 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 66.389.427.184 0 2.870.685.930 69.260.113.114 12,08 4,14 47 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 112.301.937.855 0 89.005.935.942 201.307.873.797 35,12 44,21 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 80.557.029.058 0 88.606.961.000 169.163.990.058 29,51 52,38 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 31.744.908.797 0 398.974.942 32.143.883.739 5,61 1,24 48 OSTALI RASHODI 4.883.951.148 2.975.000 977.552.488 5.864.478.636 1,02 16,67 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 936.163.856 69.000 262.915.679 1.199.148.535 0,21 21,93 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 2.828.615.430 2.906.000 665.901.107 3.497.422.537 0,61 19,04 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 1.061.682.465 0 45.927.702 1.107.610.167 0,19 4,15 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 42.865.000 0 2.073.000 44.938.000 0,01 4,61 485 NAKANADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 14.624.397 0 735.000 15.359.397 0,00 4,79 5 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 18.676.700.060 311.399.000 9.774.606.888 28.762.705.948 5,02 33,98 51 OSNOVNA SREDSTVA 11.105.394.120 306.136.000 6.054.396.254 17.465.926.374 3,05 34,66 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6.617.610.451 131.095.000 4.219.173.376 10.967.878.827 1,91 38,47 512 MAŠINE I OPREMA 4.485.446.669 174.872.000 1.786.112.910 6.446.431.579 1,12 27,71 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 2.337.000 169.000 49.109.968 51.615.968 0,01 95,14 52 ZALIHE 7.511.305.940 5.263.000 3.703.322.634 11.219.891.574 1,96 33,01 521 ROBNE REZERVE 799.999.940 0 571.115.246 1.371.115.186 0,24 41,65 522 ZALIHE PROIZVODNjE 54.540.000 235.000 196.284.051 251.059.051 0,04 78,18 523 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU 6.656.766.000 5.028.000 2.935.923.337 9.597.717.337 1,67 30,59 54 PRIRODNA IMOVINA 60.000.000 0 16.888.000 76.888.000 0,01 21,96 541 ZEMLjIŠTE 60.000.000 0 16.888.000 76.888.000 0,01 21,96 6 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 28.397.434.474 12.310.000 1.370.588.765 29.780.333.239 5,20 4,60 61 OTPLATA GLAVNICE 19.281.698.869 0 928.316.996 20.210.015.865 3,53 4,59 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 18.942.463.796 0 878.727.996 19.821.191.792 3,46 4,43 612 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA 339.235.073 0 49.581.000 388.816.073 0,07 12,75 613 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA 0 0 8.000 8.000 0,00 100,00 62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 9.115.735.605 12.310.000 442.271.769 9.570.317.374 1,67 4,62 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 9.115.735.605 12.310.000 423.389.769 9.551.435.374 1,67 4,43 622 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE 0 0 18.882.000 18.882.000 0,00 100,00 *٭464 KOREKCIJA ZA RASHODE PRIKAZANE U BUDžETU RS -59.835.320.000 -2.665.000.000 -62.500.320.000 U K U P N O: 384.869.516.616 501.334.000 125.315.005.394 510.685.856.010 100,00 24,54

** Iznos koji je u budžetu Republike Srbije već prikazan kao izdatak.

Izdaci za zaposlene (zarade, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su u iznosu od 101.754,6 mil. dinara, a što je 17,75% od ukupnih izdataka budžeta RS i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja po konsolidovanom završnom računu za 2003. godinu. U ukupnim rashodima za zaposlene, primanja budžeta učestvovala su sa 94,35%, što je iznos od 96.001,6 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 5,65%, što je iznos od 5.753,0 mil. dinara.

Plate zaposlenih direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike utvrđene su sledećim propisima:

– Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“, broj 34/01);

– Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 69/02, 61/03 i 70/03 );

– Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata postavljenih lica i zaposlenih u upravi za izvršenje zavodskih sankcija („Službeni glasnik RS“, broj 69/02);

– Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03 i 130/03);

– Uredbom o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta („Službeni glasnik RS“, broj 15/02);

– Uredbom o platama lica koja vrše funkciju i obavljaju poslove u posebnim organizacionim jedinicama državnih organa nadležnih za suzbijanje organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS“, broj 14/03);

– Uredbom o platama lica koja vrše funkciju i obavljaju poslove u tužilaštvu za ratne zločine i posebnim organizacionim jedinicama državnih organa u postupku za ratne zločine („Službeni glasnik RS“, broj 97/03).

Na osnovu ovlašćenja iz Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“, broj 34/01), osnovicu za obračun i isplatu plata utvrđuje Vlada Republike Srbije, odnosno Administrativni odbor Skupštine Srbije za zaposlene u Skupštini i službama Predsednika Republike.

U 2003. godini iz budžeta Republike finansirane su plate novih budžetskih korisnika, i to:

1. Republička uprava javnih prihoda je donošenjem Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02,23/03,70/03), transformisana u Poresku upravu. Takođe, Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02 i 87/02) formiran je novi organ u okviru Ministarstva finansija – Uprava za javna plaćanja. Tom prilikom je iz bivšeg ZOP-a i poslovnih banaka preuzeto 1800 izvršilaca (573 u Poresku upravu, i 1227 u UJP).

2. Od prvog aprila 2003. godine prenete su nadležnosti sa nivoa Savezne Republike Jugoslavije na Republiku Srbiju, tako da je preuzeto 4.940 zaposlenih u državne organe Republike Srbije, a novi državni organi Republike Srbije su postali: Uprava carina, Uprava za kontrolu letenja, Vazduhoplovni inspektorat, Muzej istorije Jugoslavije. Transformacijom Savezne Republike Jugoslavije u državnu zajednicu Srbija i Crna Gora, smanjen je broj zaposlenih na saveznom nivou za 2.798. Broj zaposlenih u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora u 2003. godini iznosi 2.767 izvršilaca.

Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme čije su plate obezbeđene u budžetu Republike iznosi oko 272.100 zaposlenih (u državnim organima Republike i javnim službama oko 217.400, a u organima Srbije i Crne Gore oko 54.700 ) i to:

Korisnici Broj zaposlenih na neodređeno vreme u 2003. godini Državni organi MUP i BIA 45.391 Poreska uprava 8.051 Uprava za javna plaćanja 966 Uprava carina 2.399 Kontrola leta 799 Uprava za izvršenje zavodskih sankcija 3.271 Ostali državni organi*** 10.454 Svega državni organi 71.331 Pravosudni organi Republički pravosudni organi 446 Okružni sudovi 2.777 Opštinski sudovi 8.394 Tužilaštva 1.379 Sudovi za prekršaje 2.583 Svega pravosudni organi 15.579 Javne službe (sa Vojvodinom) Osnovno obrazovanje 71.844 Srednje obrazovanje 32.509 Visoko i više obrazovanje 14.729 Učenički standard 1.329 Studentski standard 2.208 Ustanove kulture 2.633 Fizička kultura 196 Socijalna zaštita (ustanove i centri za socijalni rad) 5.095 Svega javne službe 130.543 UKUPNO 217.453 Organi Srbije i Crne Gore Ministarstvo odbrane 51.910 SMIP i DKP 1.123 Ostali državni organi 1.644 Svega državni organi Srbije i Crne Gore 54.677 Ukupno iz budžeta Republike 272.130

*** Prema podacima Manistarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu

U 2003. godini održana je redovnost u isplati, tako da su korisnici budžeta primili 12 plata. Plate zaposlenih u organima i organizacijama državne zajednice Srbija i Crna Gora takođe su isplaćivane redovno (iz budžeta Republike Srbije 8 mesečnih isplata).

U postupku usaglašavanja visine plata zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, višem i univerzitetskom obrazovanju, zdravstvenoj delatnosti, socijalnoj zaštiti, pravosudnim organima i državnim organima, vođen je socijalni dijalog između Vlade Republike Srbije i reprezentativnih sindikata zaposlenih, i to u više od 30 neposrednih pregovora (Vlada Republike Srbije je Zaključkom 05 broj: 120-2220/2003-001 od 24. aprila 2003. godine utvrdila Strategiju pregovora sa sindikatima zaposlenih u javnom sektoru u vezi sa politikom plata, odnosno zarada). Potpisane protokole i postignute dogovore o osnovicama za obračun plata i koeficijentima Vlada Republike Srbije je u potpunosti ispoštovala.

Plate zaposlenih u državnim organima Srbije i Crne Gore obračunavaju se i isplaćuju prema propisima koje donosi Savet ministara. Sredinom 2003. godine ovi propisi su usklađeni sa propisima kojima se regulišu plate koje se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije.

Dinamika rasta plata i dostignuti nivo po pojedinim zvanjima i zanimanjima (neto plata sa minulim radom za 20 godina staža) data je u sledećem pregledu:

neto plate u 2003. godini (sa minulim radom) Zvanje, zanimanje decembar 02 (plata za nov.) decembar 03 (plata za nov.) Indeks(dec. 03 / dec. 02) državna uprava ministar 28.487 31.970 112,2 pomoćnik ministra 21.486 37.717 175,5 savetnik 15.945 19,027 119,4 fizički radnik 6.785 8.097 119,4 pravosuđe sudija vrhovnog suda 37.708 39.617 105,1 sudija opštinskog suda 27.679 29.080 105,1 sudija opštinskog suda za prekršaje 20.759 21.810 105,1 samostalni stručni saradnik 13.334 15.915 119,4 daktilograf 9.676 11.549 119,4 fizički radnik 7.080 8.450 119,4 osnovno i srednje obrazovanje nastavnik 14.165 16.913 119,4 fizički radnik 6.729 8.034 119,4 zdravstvo specijalistički poslovi u ambulantno polikliničkim uslovima (dz i zc), rad u laboratorijama, rad na preventivi i u komisijama 18.096 21.606 119,4 lekar specijalista 15.074 17.998 119,4 rad u operacionim salama (viša stručna sprema) 11.722 13.995 119,4 zdravstvena nega pacijenata (viša stručna sprema) 11.320 13.516 119,4 zdravstvena nega hospitalizovanih pacijenata (medicinska sestra – srednja stručna sprema) 10.612 12.671 119,4 fizički radnik 6.788 8.104 119,4

Istovremeno statistika je za period decembar 2003 prema decembar 2002. godine zabeležila indeks rasta cena na malo od 107,8%, i troškova života od 108,1%.

Dalje povećanje zarada budžetskih korisnika nije bilo moguće s obzirom da je povećana stopa doprinosa za penzijko i invalidsko osiguranje sa 9,8% na 10,3%, koja se primenjivala počev od obračuna i isplate plate budžetskih korisnika za april 2003. godine. Kako se povećanje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ne bi odrazilo na smanjenje neto plate, za taj efekat korigovana je bruto osnovica, tako da su po tom osnovu povećana izdvajanja za plate.

Izdaci za korišćenje usluga i roba izvršeni su u iznosu od 42.689,5 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 70,65%, što je iznos od 30.160,0 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 29,35%, što je iznos od 12.529,5 mil. dinara.

U ovim rashodima učestvuju:

– stalni troškovi, u iznosu od 8.253,8 mil. dinara, koji obuhvataju troškove: platnog prometa, troškove enegetskih i komunalnih usluga, telefonske troškove, troškove osiguranja i zakupa;

– troškovi putovanja, u iznosu od 1.411,1 mil. dinara, koji obuhvataju torškove putovanja u zemlji i inostranstvu;

– troškovi usluga po ugovoru, u iznosu 5.367,0 mil. dinara, koji obuhvataju administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja, usluge informisanja, stručne usluge i reprezentacija;

– specijalizovane usluge, u iznosu od 10.570,8 mil. dinara, u koje spadaju poljoprivredne usluge, usluge u obrazovanju i kulturi, medicinske usluge, očuvanje životne sredine, nauke i geodetske usluge;

– tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme, u iznosu od 3.405,1 mil. dinara;

– materijal, u iznosu od 13.681,7 mil. dinara, u koje spadaju kancelarijski materijal, službena odeća, publikacije, časopisi, gorivo i dr.

Izdaci za otplatu kamata izvršeni su u iznosu od 11.503,2 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 96,59%, što je iznos od 11.110,8 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 3,41%, što je iznos od 392,4 mil. dinara.

Ovi rashodi planirani su i izvršeni kod:

– Ministarstva finansija i ekonomije na ime kamata za domaće kredite, u iznosu od 2.009,9 mil. dinara, kamata za inokredite, u iznosu od 8.163,0 mil. dinara i troškova zaduživanja, u iznosu od 93,8 mil. Dinara;

– Direkcije za puteve na ime kamata za domaće kredite, u iznosu od 219,2 mil. Dinara i kamata na inokredite, u iznosu od 353,1 mil. dinara;

– Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje zaposlenih na ime kamata za domaće kredite, u iznosu od 167,9 mil. dinara i troškova zaduživanja, u iznosu od 2,5 mil. dinara;

– Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje na ime kamata za domaće kredite, u iznosu od 174,0 mil. dinara, kamata na inokredite, u iznosu od 1,2 mil. dinara i troškova zaduživanja, u iznosu od 148,9 mil. dinara;

– ostalih organa, u ukupnom iznosu od 169,7 mil. dinara.

Izdaci za subvencije izvršeni su u iznosu od 30.800,5 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 96,58%, što je iznos od 29.747,2 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 3,42%, što je iznos od 1.053,6 mil. dinara.

Subvencije nefinansijskim korporacijama, u iznosu od 30.594,1 mil. dinara, realizovali su:

– Ministarstvo finansija i ekonomije, iznos od 1.416,3 mil. dinara, i to za: Fond za razvoj 1.325,0 mil. dinara i ostali korisnici 91,3 mil. dinara;

– Ministarstvo poljoprivrede, iznos od 7.388,7 mil. dinara, za regresiranje u poljoprivredi;

– Republička direkcija za vode, iznos od 1.340,8 mil. dinara;

– Ministarstvo kulture i medija, iznos od 2.036,1 mil. dinara,

– Ministarstvo za privredu i privatizaciju, iznos od 6.844,4 mil. dinara, za prestruktuiranju preduzeća u oblasti industrije;

– Ministarstvo saobraćaja i telekomunikacija, iznos od 10.131,5 mil. dinara, za JP ŽTP “Beograd”;

– Kod ostalih organa ukupan iznos je 1.436,3 mil. dinara.

Subvencije finansijskim korporacijama, u iznosu od 130,0 mil. dinara, izvršene su preko Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Subvencije privatnim preduzećima, u iznosu od 76,4 mil. dinara izvršene su preko Ministarstva kulture i medija.

Izdaci za donacije i transfere izvršeni su u iznosu od 120.519,4 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 94,24%, što je iznos od 113.581,2 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 5,76%, što je iznos od 6.938,2 mil. dinara.

Donacije međunarodnim organizacijama, u iznosu od 1,9 mil. dinara realizovane su kod Ministarstva prosvete i sporta – Fizička kultura.

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršene su sa 51.257,3 mil. dinara, i to preko:

– Ministarstva finansija i ekonomije, iznos od 38.429,7 mil. dinara;

– Ministarstva za ekonomske veze sa inostranstvom, iznos od 1.277,1 mil. dinara;

– Ministarstva prosvete i sporta, iznos od 8.948,5 mil. dinara;

– Ministarstva kulture i medija, iznos od 301,0 mil. dinara;

– Ministarstva zdravlja, iznos od 669,3 mil. dinara;

– Ministarstva za socijalna pitanja, iznos od 843,1 mil. dinara;

– Ministarstva urbanizma i građevine, iznos od 679,6 mil. dinara;

– Ministarstva saobraćaja i telekomunikacija, iznos od 71,0 mil. dinara;

– Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranja zaposlenih, iznos od 32,0 mil. dinara;

– Republičkog zavoda za tržište rada, iznos od 2,0 mil. dinara;

– Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, iznos od 4,0 mil. dinara;

i prenete na korišćenje:

– saveznom nivou 31.869,4 mil. dinara;

– republičkom nivou 1.277,1 mil. dinara;

– jugu Srbije i Kosovu i Metohiji 2.418,7 mil. dinara;

– Vojvodini 12.677,6 mil. dinara;

– gradovima i opštinama 3,014,5 mil. dinara.

Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, u iznosu od 69.260,1 mil. dinara, a iste su izvršene preko:

– Ministarstva finansija i ekonomije, iznos od 61.109,1 mil. dinara, i to: Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje 2.665,0 mil. dinara, Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih 51.647,7 mil. dinara, Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika 1.680,0 mil. dinara i Zavodu za tržište rada 5.116,4 mil. dinara;

– Ministarstva zadravlja, iznos od 1.171,2 mil. dinara;

– Ministarstva za socijalna pitanja, iznos od 6.759,0 mil. dinara;

– Komesarijata za izbeglice, iznos od 220,0 mil. dinara;

– Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, iznos od 0,8 mil. dinara

Izdaci za socijalno osiguranje izvršeni su u iznos od 201.307,9 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 55,79%, što je iznos od 112.301,9 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 44,21%, što je iznos od 89.005,9 mil. dinara. Realizacija za ove namene izvršena je preko:

– Ministarstva za socijalna pitanja, u iznosu od 22.858,1 mil. dinara, od čega su: naknade za porodiljsko odsustvo 4.430,4 mil. dinara, naknade za porodicu i decu 10.937,7 mil. dinara; ratni vojni invalidi 6.219,0 mil. dinara, invalidi rada 29,1 mil. dinara i za učešće u troškovima centara za socijalni rad 1.214,9 mil. dinara;

– Ministarstva za rad i zapošljavanje, iznos od 5.423,4 mil. dinara, na ime socijalne pomoći radnicima koji su ostali bez posla u društvenim preduzećima;

– Ministarstva prosvete i sporta, u iznosu od 2.515,4 mil. dinara, od čega je za: osnovno obrazovanje 573,7 mil. dinara, srednje obrazovanje 12,9 mil. dinara, više i visoko obrazovanje 50,8 mil. dinara, učenički standard 604,9 mil. dinara, studentski standard 1.233,2 mil. dinara i fizičku kulturu 39,9 mil. dinara;

– Ministarstva za nauku i tehnologiju, u iznosu od 71,3 mil. dinara, na ime stipendija;

– Komesarijata za izbeglice, u iznosu od 1.302,7 mil. dinara;

– Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih ,iznos od 142.631,9 mil. dinara na ime penzija, plaćanja usluga socijalno osiguranih i tranfera organizacijama socijalnog osiguranja za zdravstveno osiguranje penzionera;

– Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti, iznos od 5.403,0 mil. dinara na ime penzija, plaćanja usluga socijalno osiguranih i tranfera organizacijama socijalnog osiguranja za zdravstveno osiguranje penzionera;

– Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, iznos od 4.608,1 mil. dinara na ime penzija i tranfera organizacijama socijalnog osiguranja za zdravstveno osiguranje penzionera;

– Republičkog zavoda za tržište rada, iznos od 8.761,3 mil. dinara na ime nadoknada za vreme nezaposlenosti, plaćanja usluga socijalno osiguranih preko RZTR i tranfera organizacijama socijalnog osiguranja za zdravstveno osiguranje nezaposlenih;

– Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, iznos od 7.732,7 mil. dinara.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su u iznosu od 5.864,4 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 83,33%, što je iznos od 4.886,9 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 16,67%, što je iznos od 977,5 mil. dinara.

Izdaci za dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 1.199,1 mil. dinara izvršeni su kod: Ministarstva finasija i ekonomije, u iznosu od 104,0 mil. dinara, za finansiranje političkih stranaka i rezervnih vojnih starešina; Ministarstva za socijalna pitanja, u iznosu od 360,4 mil. dinara; Ministarstva prosvete i sporta – Fizička kultura, u iznosu od 365,5 mil. dinara; Ministarstva zdravlja, u iznosu od 79,4 mil. dinara; Ministarstva vera, u iznosu od 264,3 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 11,8 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO zaposlenih, u iznosu od 6,2 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti, u iznosu od 2,5 mil. dinara i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, u iznosu od 5,0 mil. dinara.

Izdaci za poreze, takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom su u iznosu od 3.497.4 mil. dinara. Pomenuta sredstva izvršena su kod svih organa koji u svom razdelu imaju stavke za zarade zaposlenih.

Izdaci za novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela u iznosu od 1.107,6 mil. dinara, izvršene su kod: Ministarstva finansija i ekonomije, u iznosu od 930,6 mil. dinara; Ministarstvo prosvete i sporta, u iznosu od 71,5 mil. dinara; Poreskoj upravi, u iznosu od 45,6 mil. dinara; Upravi carine, u iznosu od 2,4 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO zaposlenih, u iznosu od 5,8 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti, u iznosu od 0,2 mil. dinara; Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, u iznosu od 50,5 mil. dinara i Republičkog zavoda za tržište rada, u iznosu od 1,0 mil. dinara.

Izdaci za naknadu štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, u iznosu od 44,9 mil. dinara, izvršena su kod: Ministarstva finansija i ekonomije, u iznosu od 42,9 mil. dinara; Ministarstvu prosvete i sporta, u iznosu od 0,5 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO zaposlenih, u iznosu od 0,3 mil. dinara i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, u iznosu od 1,2 mil. dinara.

Izdaci za novčane štete za povredu ili štetu nanetu od strane jedinica vlade, u iznosu od 15,4 mil. dinara, izvršena su kod: Ministarstva pravde, u iznosu od 14,3 mil. Dinara; Ministarstva prosvete i sporta, u iznosu od 0,6 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO zaposlenih, u iznosu od 0,2 mil. dinara i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, u iznosu od 0,3 mil. dinara

Nabavka osnovnih sredstva izvršena je u iznosu od 28.762,7 mil. dinara, u kojima su prihodi iz budžetskih sredstava učestvovali sa 66,02%, što je iznos od 18.988,1 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 33,98%, što je iznos od 9.774,6 mil. dinara.

Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 10.967,9 mil. dinara. Pomenuta sredstva izvršena su kod: Ministarstva unutrašnjih poslova, u iznosu od 780,8 mil. dinara; Republičke građevinske direkcije, u iznosu od 1.065,1 mil. dinara; Direkcije za puteve, u iznosu od 5.374,1 mil. dinara; Ministarstva za nauku i tehnologiju, u iznosu od 423,5 mil. dinara, Ministarstva prosvete i sporta, u iznosu od 788,9 mil. dinara; Ministarstva za socijalna pitanja, u iznosu od 177,0 mil. dinara; Ministarstva kulture i medija – Ustanove kulture, u iznosu od 122,0 mil. dinara; Republičkog geodetskog zavoda, u iznosu od 255,4 mil. dinara; Pravosudnih organa , u iznosu od 134,7 mil. dinara; Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, u iznosu od 804,5 mil. dinara; ostalih organa, u ukupnom iznosu od 236,1 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO zaposlenih, u iznosu od 41,9 mil. dinara; Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, u iznosu od 731,7 mil. dinara i Republičkog zavoda za tržište rada, u iznosu od 32,2 mil. dinara.

Izdaci za kupovinu mašina i opreme izvršena su u iznosu od 6.446,4 mil. dinara. Pomenuta sredstva uzvršena su kod: Ministarstva unutrašnjih poslova, u iznosu od 1.797,9 mil. dinar; Bezbednosno-informativne agencije, u iznosu od 119,2 mil. dinar; Ministarstva zdravlja, u iznosu od 1.115,8 mil. dinara; Uprave za kontrolu leta, u iznosu od 318,0 mil. dinara; Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u iznosu od 215,7 mil. dinara; Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, u iznosu od 354,3 mil. dinara; Pravosudnih i ostalih republičkih organa, u iznosu od 979,2 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO zaposlenih, u iznosu od 68,4 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti, u iznosu od 3,7 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika; Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, u iznosu od 1.434,8 mil. dinara i Republičkog zavoda za tržište rada, u iznosu od 39,1 mil. dinara.

Ostala osnovna sredstva su finansirana u iznosu od 30,8 mil. dinara, i to kod: Republičkog geodetskog zavoda, u iznosu od 16,7 mil. dinara; Ministarstva prosvete i sporta, u iznosu od 14,1 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO zaposlenih, u iznosu od 0,6 mil. dinara; Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, u iznosu od 12,4 mil. dinara i Republičkog zavoda za tržište rada, u iznosu od 7,8 mil. dinara.

Nabavka zaliha izvršena je u iznosu od 11.219,9 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 66,99%, što je iznos od 7.516,6 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 33,01%, što je iznos od 3.703,3 mil. dinara.

Iznos od 1.346,0 mil. dinara izvršen je kod Republičke direkcije za robne rezerve, iznos od 128,9 mil. dinara kod Ministarstva prosvete i sporta i drugih organa; i iznos od 9.745,0 kod Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Prirodna imovina finasirana je u iznosu od 76,9 mil. dinara kod Direkcije za puteve.

Izdatak za otplate glavnice izvršen je u iznosu od 20.210,0 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 95,41%, što je iznos od 19.281,7 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 4,59%, što je iznos od 928,3 mil. dinara.

Izdaci za otplatu glavnice domaćim kreditorima u iznosu od 19.821,2 mil. dinara, izvršeni su kod:

– Ministarstva finansija i ekonomije, u iznosu od 14.635,9 mil. dinara, i to: stara devizna štednja, u iznosu od 14.023,3 mil. dinara; stari dug prema NBS, u iznosu od 136,8 mil. dinara; preuzeti dug SRJ prema poslovnim bankama za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i turističku privredu, u iznosu od 475,8 mil. dinara;

– Ministarstva unutrašnjih poslova, u iznosu od 698,4 mil. dinara;

-Direkcije za puteve, u iznosu od 4.103,4 mil. dinara;

– Republičke direkcije za robne rezerve, u iznosu od 66,2 mil. dinara;

– Ministarstva prosvete i sporta i ostalih republičkih organa, u iznosu od 3,8 mil. dinara;

– Republičkog fonda za PIO zaposlenih, u iznosu od 192,3 mil. dinara;

– Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, u iznosu od 78,8 mil. dinara;

– Republičkog zavoda za tržište rada, u iznosu od 42,4 mil. dinara.

Izdaci za optlatu glavnice stranim kreditorima u iznosu od 388,8 mil. dinara, izvršena su kod: Ministarstva finansija i ekonomije, u iznosu od 88,5 mil. dinara; Direkcije za puteve, u iznosu od 274,2 mil. dinara; Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, u iznosu od 26,1 mil. dinara

Izdaci za nabavku finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 9.570,3 mil. dinara, u kojem su primanja iz budžeta učestvovala sa 95,38%, što je iznos od 9.128,0 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 4,62%, što je iznos od 442,3 mil. dinara.

Sredstva su izvršena kod: Ministarstva finansija i ekonomije, u iznosu od 8.688,5 mil. dinara, od čega je 7.500,0 mil. dinara pozajmica PIO, 1.025,0 mil. dinara pozajmica RTS, 160,0 mil. dinara kao osnivački ulog Garancijskom fondu i 3,5 mil. dinara Centralnom registru depoa, kliringa i hartija od vrednosti a. d. Beograd za početak rada; Ministarstva prosvete i sporta, u iznosu od 470,5 mil. dinara; Uprave za kontrolu leta, u iznosu od 0,3 mil. dinara; Ministarstva za privredu i privatizaciju, u iznosu od 4,0 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO zaposlenih, u iznosu od 110,6 mil. dinara; Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti, u iznosu od 4,8 mil. dinara i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, u iznosu od 291,6 mil. dinara.

O B R A Z L O Ž E Nj E

izvršenja budžeta Republike Srbije i finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2003. godinu po korisnicima i ekonomskoj klasifikaciji:

u dinarima

     IZVRŠENO     % Ekonomska RASHODI Republički izvori Izvori od drugih nivoa vlasti Ostali izvori Ukupno izvršenje učešća klasifi- u ukupnom kacija izvršenju 1 2 3 4 5 6 7 I REPUBLIČKI FOND ZA PIO ZAPOSLENIH 0 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 847.453.000 847.453.000 0,58 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 142.045.000 142.045.000 0,10 413 NAKNADE U NATURI 4.405.000 4.405.000 0,00 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 33.512.000 33.512.000 0,02 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 20.776.000 20.776.000 0,01 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 71.178.000 71.178.000 0,05 421 STALNI TROŠKOVI 188.787.000 188.787.000 0,13 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 24.701.000 24.701.000 0,02 423 USLUGE PO UGOVORU 1.421.628.000 1.421.628.000 0,97 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 17.173.000 17.173.000 0,01 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 62.404.000 62.404.000 0,04 426 MATERIJAL 77.479.000 77.479.000 0,05 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA 167.949.000 167.949.000 0,11 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 2.608.000 2.608.000 0,00 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 32.006.000 32.006.000 0,02 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 80.012.527.000 142.631.893.000 62.619.366.000 97,55 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 6.205.000 6.205.000 0,00 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 41.463.000 41.463.000 0,03 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 5.801.000 5.801.000 0,00 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 351.000 351.000 0,00 485 NAKANADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 150.000 150.000 0,00 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 41.892.000 41.892.000 0,03 512 MAŠINE I OPREMA 68.363.000 68.363.000 0,05 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 608.000 608.000 0,00 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 192.302.000 192.302.000 0,13 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE     110.582.000 110.582.000 0,08 U K U P N O: 62.619.366.000   83.594.348.000 146.213.714.000 28,63 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 55.601.000 25.303.000 80.904.000 1,42 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 9.261.000 4.214.000 13.475.000 0,24 413 NAKNADE U NATURI 64.000 64.000 0,00 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 3.825.000 3.825.000 0,07 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 2.934.000 2.934.000 0,05 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 10.961.000 10.961.000 0,19 421 STALNI TROŠKOVI 10.809.000 111.294.000 122.103.000 2,15 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 961.000 961.000 0,02 423 USLUGE PO UGOVORU 21.757.000 21.757.000 0,38 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 571.000 571.000 0,01 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 2.657.000 2.657.000 0,05 426 MATERIJAL 4.485.000 4.485.000 0,08 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA 129.000 129.000 0,00 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 134.000 134.000 0,00 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 1.566.777.000 3.836.250.000 5.403.027.000 95,05 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 2.500.000 2.500.000 0,04 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 1.946.000 3.360.000 5.306.000 0,09 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 154.000 154.000 0,00 512 MAŠINE I OPREMA 3.868.000 3.868.000 0,07 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE     4.764.000 4.764.000 0,08 U K U P N O: 1.644.394.000   4.040.185.000 5.684.579.000 1,11 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 1.682.000 1.682.000 0,03 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 280.000 280.000 0,01 413 NAKNADE U NATURI 27.000 27.000 0,00 421 STALNI TROŠKOVI 119.309.000 119.309.000 2,48 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 246.000 246.000 0,01 423 USLUGE PO UGOVORU 78.889.000 78.889.000 1,64 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 33.000 33.000 0,00 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 273.000 273.000 0,01 426 MATERIJAL 471.000 471.000 0,01 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 3.495.148.000 1.112.961.000 4.608.109.000 95,80 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 284.000 284.000 0,01 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 21.000 21.000 0,00 512 MAŠINE I OPREMA 224.000 224.000 0,00 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE     45.000 45.000 0,00 U K U P N O: 3.495.148.000   1.314.745.000 4.809.893.000 0,94 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 30.357.365.000 17.538.000 2.338.265.000 32.713.168.000 41,57 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 5.084.680.000 2.626.000 498.504.000 5.585.810.000 7,10 413 NAKNADE U NATURI 291.943.000 20.000 36.136.000 328.099.000 0,42 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 871.165.000 90.428.000 247.777.000 1.209.370.000 1,54 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 760.961.000 541.000 62.832.000 824.334.000 1,05 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 37.859.000 186.000 59.739.000 97.784.000 0,12 417 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK 1.271.000 1.271.000 0,00 421 STALNI TROŠKOVI 2.699.738.000 1.714.000 536.755.000 3.238.207.000 4,12 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 107.496.000 81.000 111.498.000 219.075.000 0,28 423 USLUGE PO UGOVORU 751.747.000 2.324.000 498.611.000 1.252.682.000 1,59 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 909.600.000 157.000 79.740.000 989.497.000 1,26 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 1.026.168.000 35.662.000 328.222.000 1.390.052.000 1,77 426 MATERIJAL 7.860.964.000 22.059.000 1.064.974.000 8.947.997.000 11,37 431 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 12.403.000 22.000 130.588.000 143.013.000 0,18 433 UPOTREBA DRAGOCENOSTI 90.000 90.000 0,00 434 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA 238.000 453.000 691.000 0,00 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA 112.272.000 8.000 61.758.000 174.038.000 0,22 442 OTPLATA STRANIH KAMATA 1.223.000 1.223.000 0,00 443 OTPLATA KAMATA PO OSNOVU AKTIVIRANIH GARANCIJA 67.000 67.000 0,00 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 3.225.000 13.000 145.644.000 148.882.000 0,19 451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZAC. 111.000 68.000 179.000 0,00 454 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 30.000 30.000 0,00 462 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 60.000 60.000 0,00 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 5.000 4.057.000 4.062.000 0,01 464 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 789.000 789.000 0,00 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 7.730.213.000 84.000 7.730.297.000 9,82 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 945.000 1.406.000 2.351.000 0,00 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 584.000 69.000 4.394.000 5.047.000 0,01 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 1.096.362.000 2.906.000 212.085.000 1.311.353.000 1,67 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 16.257.000 34.271.000 50.528.000 0,06 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 15.000 1.195.000 1.210.000 0,00 485 NAKANADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 309.000 4.000 313.000 0,00 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 205.373.000 131.095.000 395.129.000 731.597.000 0,93 512 MAŠINE I OPREMA 336.774.000 174.872.000 923.195.000 1.434.841.000 1,82 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 2.337.000 169.000 9.878.000 12.384.000 0,02 522 ZALIHE PROIZVODNjE 54.540.000 235.000 133.024.000 187.799.000 0,24 523 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU 6.656.766.000 5.028.000 2.895.359.000 9.557.153.000 12,15 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 19.423.000 59.405.000 78.828.000 0,10 612 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA 26.095.000 26.095.000 0,03 613 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA 8.000 8.000 0,00 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 16.153.000 12.310.000 244.246.000 272.709.000 0,35 622 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE     18.882.000 18.882.000 0,02 U K U P N O: 67.023.991.000 501.334.000 11.166.540.000 78.691.865.000 15,41 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 400.154.000 400.154.000 4,07 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 64.670.000 64.670.000 0,66 413 NAKNADE U NATURI 7.742.000 7.742.000 0,08 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 18.992.000 18.992.000 0,19 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 13.088.000 13.088.000 0,13 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 5.306.000 5.306.000 0,05 421 STALNI TROŠKOVI 145.182.000 145.182.000 1,48 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 22.474.000 22.474.000 0,23 423 USLUGE PO UGOVORU 100.972.000 100.972.000 1,03 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.488.000 2.488.000 0,03 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 80.683.000 80.683.000 0,82 426 MATERIJAL 63.899.000 63.899.000 0,65 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 1.000 1.000 0,00 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 1.982.000 1.982.000 0,02 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 5.116.448.000 3.644.856.000 8.761.304.000 89,13 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 18.907.000 18.907.000 0,19 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 1.005.000 1.005.000 0,01 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 32.240.000 32.240.000 0,33 512 MAŠINE I OPREMA 39.082.000 39.082.000 0,40 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 7.814.000 7.814.000 0,08 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA     42.330.000 42.330.000 0,43 U K U P N O: 5.116.448.000   4.713.867.000 9.830.315.000 1,92 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 47.684.505.294 204.574.812 47.889.080.106 14,60 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 8.945.827.569 48.947.834 8.994.775.403 2,74 413 NAKNADE U NATURI 310.680.882 78.509.856 389.190.738 0,12 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 251.138.687 380.854.743 631.993.430 0,19 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 265.902.887 73.041.469 338.944.356 0,10 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 926.077.917 45.169.028 971.246.945 0,30 417 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK 35.997.128 34.000 36.031.128 0,01 421 STALNI TROŠKOVI 3.898.810.469 541.386.823 4.440.197.292 1,35 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 933.243.778 210.411.669 1.143.655.447 0,35 423 USLUGE PO UGOVORU 1.819.910.535 671.159.195 2.491.069.730 0,76 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 4.947.460.519 4.613.615.024 9.561.075.543 2,92 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 1.425.373.735 443.638.619 1.869.012.354 0,57 426 MATERIJAL 3.706.681.274 880.659.429 4.587.340.703 1,40 431 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 6.076.792 52.485.537 58.562.329 0,02 433 UPOTREBA DRAGOCENOSTI 0 1.000 1.000 0,00 434 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA 0 959.000 959.000 0,00 441 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA 2.385.380.483 8.349.258 2.393.729.741 0,73 442 OTPLATA STRANIH KAMATA 8.516.097.173 512.000 8.516.609.173 2,60 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 93.811.477 4.069.342 97.880.819 0,03 451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZAC. 29.540.547.540 1.053.536.890 30.594.084.430 9,33 452 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA 0 17.055 17.055 0,00 453 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA 130.000.000 2.000 130.002.000 0,04 454 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 76.447.656 0 76.447.656 0,02 462 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 858.650 1.038.000 1.896.650 0,00 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 47.190.944.450 4.028.335.798 51.219.280.248 15,62 464 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 66.389.427.184 2.869.896.930 69.259.324.114 21,12 471 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 29.077.058 283.000 29.360.058 0,01 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 31.743.963.797 397.568.942 32.141.532.739 9,80 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 935.579.856 249.816.679 1.185.396.535 0,36 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 1.730.307.430 389.802.107 2.120.109.537 0,65 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 1.045.425.465 4.675.702 1.050.101.167 0,32 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 42.850.000 527.000 43.377.000 0,01 485 NAKANADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 14.315.397 581.000 14.896.397 0,00 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6.412.237.451 3.749.912.376 10.162.149.827 3,10 512 MAŠINE I OPREMA 4.148.672.669 751.380.910 4.900.053.579 1,49 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 0 30.809.968 30.809.968 0,01 521 ROBNE REZERVE 799.999.940 571.115.246 1.371.115.186 0,42 522 ZALIHE PROIZVODNjE 0 63.260.051 63.260.051 0,02 523 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU 0 40.564.337 40.564.337 0,01 541 ZEMLjIŠTE 60.000.000 16.888.000 76.888.000 0,02 611 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 18.923.040.796 584.690.996 19.507.731.792 5,95 612 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA 339.235.073 23.486.000 362.721.073 0,11 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 9.099.582.605   63.752.769 9.163.335.374 2,79 U K U P N O: 304.805.489.616   23.150.320.394 327.955.810.010 64,22

  |SVEGA: |384.869.516.616 |501.334.000 |125.315.005.394 |510.685.856.010 |100,00 | |** Iznos koji je u budžetu Republike Srbije već prikazan kao izdatak.

I REPUBLIČKI FOND ZA PIO ZAPOSLENIH

Ukupni izdaci RF PIO zaposlenih za 2003. godinu, iznose 146.213,71 mil. dinara, a što čini 28,63% od ukupnih izdataka budžeta RS i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u konsolidovanom završnom računu za 2003. godinu.

Izdaci za zaposlene (zarade, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su u iznosu od 1.119,37 mil. dinara, a što je 0,76% od ukupnih izdataka RF PIO zaposlenih za 2003.godinu.

Izdaci za korišćenje uslugai roba izvršeni su u iznosu od 1.792,17 mil. dinara, a što je 1,22% od ukupnih izdataka RF PIO zaposlenih za 2003.godinu.

U ovim rashodima učestvuju:

Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i opreme, izvršeni su u isnosu 188,79 mil. dinara.

Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 24,70 mil. dinara.

Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1.421,63 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

Specijalizovane usluge, po ugovorima o autorskom honoraru, realizovane su u iznosu od 17,17 mil. dinara.

Izdaci za tekuće popravkei održavanje: zgrada, objekata i opreme, izvršene su u iznosu od 62,40 mil. dinara.

Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 77,48 mil. dinara.

Izdaci za otplatu kamata izvršeni su u iznosu od 170,56 mil. dinara, a što je 0,12% od ukupnih izdataka izdataka RF PIO zaposlenih za 2003.godinu, i to:

Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su sa 167,95 mil. dinara.

Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su sa 2,61 mil. dinara.

Izdaci za donacije i transferi izvršeni su u iznosu od 32,01 mil. dinara, a što je 0,02% od ukupnih izdataka RF PIO zaposlenih za 2003.godinu, i to za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti.

Izdaci za prava iz socijalnog osiguranja izvršeni su u iznos od 142.631,89 mil. dinara, a što je 97,55% od ukupnih izdataka RF PIO zaposlenih za 2003.godinu.

Realizacija ovoih izdatka izvršena je za:

– bruto penzije (neto penzije i doprinosi za zdravstveno osiguranje penzionera) u iznosu od 135.690,00 mil. dinara, za 1.248.662 korisnika penzija;

– naknade za telesno oštećenje i pomoć i negu u iznosu od 3.630,00 mil. dinara, za 223.030 korisnika i

– ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u iznosu od 3.310,0 mil. dinara.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su u iznosu od 53,97 mil. dinara, a što je 0,04% od ukupnih izdataka RF PIO zaposlenih za 2003.godinu.

Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 6,21 mil. dinara.

Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 41,46 mil. dinara.

Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 5,80 mil. dinara.

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka izvršene su u iznosu od 0,35 mil. dinara.

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane jedinica vlade izvršene su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

Nabavka osnovnih sredstva izvršena je u iznosu od 110,86 mil. dinara, a što je 0,07% od ukupnih izdataka RF PIO zaposlenih za 2003.godinu.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 41,89 mil. dinara.

Sredstva za nabavku mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 68,36 mil. dinara.

Ostala osnovna sredstva su finansirana u iznosu od 12,38 mil. dinara.

Izdatak za otplate glavnice izvršen je u iznosu od 192,30 mil. dinara, a što je 0,13% od ukupnih izdataka RF PIO zaposlenih za 2003.godinu, i to za otplatu glavnice domaćim kreditorima.

Izdaci za nabavku finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 110,58 mil. dinara, a što je 0,07% od ukupnih izdataka RF PIO zaposlenih za 2003.godinu, i to za nabavku domaće finasijske imovine.

II REPUBLIČKI FOND ZA PIO SAMOSTALNIH DELATNOSTI

Ukupni izdaci RF PIO samostalnih delatnosti za 2003. godinu, iznose 5.684,58 mil. dinara, a što čini 1,11% od ukupnih izdataka budžeta RS i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u konsolidovanom završnom računu za 2003. godinu.

Izdaci za zaposlene (zarade, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su u iznosu od 112,16 mil. dinara, a što je 1,97% od ukupnih izdataka RF PIO samostalnih delatnosti za 2003.godinu.

Izdaci za korišćenje uslugai roba izvršeni su u iznosu od 152,53 mil. dinara, a što je 2,68% od ukupnih izdataka RF PIO samostalnih delatnosti za 2003.godinu.

U ovim rashodima učestvuju:

Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i opreme, izvršeni su u isnosu 122,10 mil. dinara.

Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,96 mil. dinara.

Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 21,76 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

Specijalizovane usluge, po ugovorima o autorskom honoraru, realizovane su u iznosu od 0,57 mil. dinara.

Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada, objekata i opreme, izvršene su u iznosu od 2,66 mil. dinara.

Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 4,48 mil. dinara.

Izdaci za otplatu kamata izvršeni su u iznosu od 0,26 mil. dinara, a što je 0,00% od ukupnih izdataka izdataka RF PIO samostalnih delatnosti za 2003.godinu, i to:

Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su sa 0,13 mil. dinara.

Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su sa 0,13 mil. dinara.

Izdaci za prava iz socijalnog osiguranja izvršeni su u iznos od 5.403,03 mil. dinara, a što je 95,05% od ukupnih izdataka RF PIO samostalnih delatnosti za 2003.godinu.

Realizacija za ove namene izvršena je za: isplatu neto penzija za decembar 2002.godine i januar-decembar 2003.godine u iznosu od 4.525,90 mil. dinara; zdravstveno osiguranje penzionera u iznosu od 469,70 mil. dinara; naknade za negu i pomoć telesno oštećenih u iznosu od 139,50 mil. dinara; naknadu Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za deo staža njihovih penzionera ostvarenog u ovom osiguranju u iznosu od 246,20 mil. dinara i 21,73 mil. dinara i za naknade za pogrebne troškove i ostale nadoknade penzionerima.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su u iznosu od 7,96 mil. dinara, a što je 0,14% od ukupnih izdataka RF PIO samostalnih delatnosti za 2003.godinu.

Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 2,50 mil. dinara.

Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 5,31 mil. dinara.

Novčane kazne po rešenju sudova i sudskihtela izvršene su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

Nabavka osnovnih sredstva izvršena je u iznosu od 3,87 mil. dinara, a što je 0,07% od ukupnih izdataka RF PIO samostalnih delatnosti za 2003.godinu i to za nabavku mašine i opreme.

Izdaci za nabavku finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 4,77 mil. dinara, a što je 0,08% od ukupnih izdataka RF PIO samostalnih delatnosti za 2003.godinu, i to za nabavku domaće finasijske imovine..

III REPUBLIČKI FOND ZA PIO POLjOPRIVREDNIKA

Ukupni izdaci RF PIO poljoprivrednika za 2003. godinu, iznose 4.809,89 mil. dinara, a što čini 0,94% od ukupnih izdataka budžeta RS i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u konsolidovanom završnom računu za 2003. godinu.

Izdaci za zaposlene (zarade, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su u iznosu od 1,99 mil. dinara, a što je 0,04% od ukupnih izdataka RF PIO poljoprivrednika za 2003.godinu.

Izdaci za korišćenje uslugai roba izvršeni su u iznosu od 199,22 mil. dinara, a što je 4,14% od ukupnih izdataka RF PIO poljoprivrednika za 2003.godinu.

U ovim rashodima učestvuju

Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i opreme, izvršeni su u isnosu 119,31 mil. dinara.

Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,25 mil. dinara.

Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 78,89 mil. dinara, i to za: naknadu Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti za administrativno-tehničke usluge u iznosu od 77,3 mil. dinara, i iznos od 1,59 mil. dinara za ostale opšte usluge.

Specijalizovane usluge, po ugovorima o autorskom honoraru, realizovane su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada, objekata i opreme, izvršene su u iznosu od 0,27 mil. dinara.

Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 0,47 mil. dinara.

Izdaci za prava iz socijalnog osiguranja izvršeni su u iznos od 4.608,11 mil. dinara, a što je 95,80% od ukupnih izdataka RF PIO poljoprivrednika za 2003.godinu.

Realizacija za ove namene izvršena je za: isplatu penzija po opštim propisima za period januar-jul 2002.godine i boračke penzij za period januar-septembar 2002.godine u ukupnom iznosu od 3.853,00 mil. dinara; novčane naknade za pomoć i negu i telesno oštećenje u iznosu od 300,30 mil. dinara; doprinose za zdravstvenu zaštitu penzionera u iznosu od 398,60 mil. dinara i penzije staračkim domaćinstvima i ostalo u iznosu od 56,21 mil. dinara.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su u iznosu od 0,31 mil. dinara, a što je 0,00% od ukupnih izdataka RF PIO poljoprivrednika za 2003.godinu.

Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,28 mil. dinara.

Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

Nabavka osnovnih sredstva izvršena je u iznosu od 0,22 mil. dinara, a što je 0,00% od ukupnih izdataka RF PIO poljoprivrednika za 2003.godinu, i to za kupovinu mašina i opreme.

Izdaci za nabavku finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara, a što je 0,00% od ukupnih izdataka RF PIO poljoprivrednika za 2003.godinu, i to za nabavku domaće finasijske imovine.

IV REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Ukupni izdaci RF za zdravstveno osiguranje za 2003. godinu, iznose 78.691,86 mil. dinara, a što čini 15,41% od ukupnih izdataka budžeta RS i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u konsolidovanom završnom računu za 2003. godinu.

Izdaci za zaposlene u Zavodu i zdravstvenim ustanovama (zarade, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su u iznosu od 40.759,84 mil. dinara, a što je 51,80% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za 2003.godinu. Ovi rashodi finansirani su iz: sredstava budžeta Republuke sa 91,77%, sopstvenih prihoda zdravstvenih ustanova sa 7,93% i sredstava budžeta Pokrajine i gradova sa 0,30%.

Izdaci za korišćenje uslugai roba izvršeni su u iznosu od 16.037,51 mil. dinara, a što je 20,38% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za 2003.godinu.

U ovim rashodima učestvuju:

Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i opreme, izvršeni su u isnosu 3.238,21 mil. dinara.

Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 219,07 mil. dinara.

Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1.252,68 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

Specijalizovane usluge, po ugovorima o autorskom honoraru, realizovane su u iznosu od 989,50 mil. dinara.

Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada, objekata i opreme, izvršene su u iznosu od 1.390,05 mil. dinara.

Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 8.948,00 mil. dinara.

U okviru ovog rashoda izvršena je nabavka medicinskog i laboratorijskog materijala u iznosu od 6.546,90 mil. dinara; kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila u iznosu od 411,96 mil. dinara; benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila u iznosu od 473,88 mil. dinara; materijal za domaćinstvo u iznosu od 919,63 mil. dinara i ostali materijali u iznosu od 595,63 mil. dinara.

Izdaci za upotrebu osnovnih sredstava izvršeni su u iznosu od 143,79 mil. dinara, a što je 0,18% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za za 2003.godinu.

U ovim izdacima učestvuju rashodi za upotrebu osnovnih sredstava, dragocenosti, zemljišta, vode i rudnog bogatstva.

Izdaci za otplatu kamata izvršeni su u iznosu od 324,21 mil. dinara, a što je 0,41% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za za 2003.godinu, i to:

Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su u iznosu od 174,04 mil. dinara, na ime kamate prema poveriocima iz poslovnih odnosa zbog velike zaduženosti zdravstvenih ustanova.

Izdaci za otplatu kamata po stranim kreditima izvršeni su u iznosu od 1,22 mil. dinara.

Izdaci za kamatu po aktiviranim garancijama izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su u iznosu od 148,88 mil. dinara.

Izdaci za subvencije izvršeni su u iznosu od 0,21 mil. dinara, a što je 0,00% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za za 2003.godinu.

Izdaci za donacije i transferi izvršeni su u iznosu od 4,91 mil. dinara, a što je 0,00% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za 2003.godinu, i to:

Donacije međunarodnim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,06 mil. dinara

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršene su u iznosu

od 4,06 mil. dinara i

Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranjaizvršene su u iznosu od 0,79 mil. dinara.

Izdaci za prava iz socijalnog osiguranja izvršeni su u iznosu od 7.732,65 mil. dinara, a što je 9,83% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za 2003.godinu.

Realizacija za ove namene izvršena je za izmirenje obaveza iz zdravstvenog osiguranja prema osiguranim licima Zavoda po osnovu: bolovanja koja terete zdravstveno osiguranje, putnih troškova osiguranih lica koja koriste zdravstvenu zaštitu van područja filijale kod koje su ta lica osigurana, pogrebnih troškova osiguranih lica, refundacije kupljenih lekova, sanitetskog materijala i usluga osiguranim licima.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su u iznosu od 1.368,45 mil. dinara, a što je 1,74% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za 2003.godinu.

Izdaci za dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 5,05 mil. dinara.

Izdaci za poreze, takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom su u iznosu od 1.311,35 mil. dinara

Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela u iznosu od 50,53 mil. dinara.

Novčane štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, u iznosu od 1,21 mil. dinara.

Novčane štete za povrede ili štetu nanetu od strane jedinica vlade u iznosu od 0,31 mil. dinara.

Nabavka osnovnih sredstva izvršena je u iznosu od 11.923,77 mil. dinara, a što je 15,15% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za 2003.godinu.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 731,60 mil. dinara.

Sredstva za kupovinu mašina i opreme izvršena su u iznosu od 1434,84 mil. dinara.

Ostala osnovna sredstva su finansirana u iznosu od 12,38 mil. dinara.

Nabavka zaliha izvršena je u iznosu od 9.744,95 mil. dinara, za lekove i pomagala koji se izdaju na recept, odnosno nalog osiguranim licima zavoda.

Izdatak za otplate glavnice izvršen je u iznosu od 104,93 mil. dinara, a što je 0,13% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za 2003.godinu.

Sredstva za otplatu glavnice domaćim kreditorima u iznosu od 78,83 mil. dinara.

Sredstva za otplatu glavnice stranim kreditorima izvršena je u iznosu od 26,10 mil dinara.

Izdaci za nabavku finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 291,59 mil. dinara, a što je 0,37% od ukupnih izdataka RF za zdravstveno osiguranje za 2003.godinu.

Sredstva za nabavku domaće finasijske imovine izvršena su u iznosu od 272,71 mil. dinara.

Sredstva za nabavka strane finasijske imovine izvršena su u iznosu od 18,88 mil. dinara.

VREPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE RADA

Ukupni izdaci Republičkog zavoda za tržište rada za 2003. godinu, iznose 9.830,31 mil. dinara, a što čini 1,92% od ukupnih izdataka budžeta RS i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u konsolidovanom završnom računu za 2003. godinu.

Izdaci za zaposlene (zarade, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su u iznosu od 509,95 mil. dinara, a što je 5,19% od ukupnih izdataka Republičkog zavoda za tržište rada za 2003.godinu.

Izdaci za korišćenje uslugai roba izvršeni su u iznosu od 415,70 mil. dinara, a što je 4,23% od ukupnih izdataka Republičkog zavoda za tržište rada za 2003.godinu.

U ovim rashodima učestvuju:

Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i opreme, izvršeni su u isnosu 145,18 mil. dinara.

Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 22,47 mil. dinara.

Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 100,97 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

Specijalizovane usluge, po ugovorima o autorskom honoraru, realizovane su u iznosu od 2,49 mil. dinara.

Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada, objekata i opreme, izvršene su u iznosu od 80,68 mil. dinara.

Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 63,90 mil. dinara.

Izdaci za donacije i transferi izvršeni su u iznosu od 1,98 mil. dinara, a što je 0,02% od ukupnih izdataka Republičkog zavoda za tržište rada za 2003.godinu, i to za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti.

Izdaci za prava iz socijalnog osiguranja izvršeni su u iznos od 8.761,30 mil. dinara, a što je 89,13% od ukupnih izdataka Republičkog zavoda za tržište rada za 2003.godinu.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su u iznosu od 19,91 mil. dinara, a što je 0,20% od ukupnih izdataka Republičkog zavoda za tržište rada za 2003.godinu, i to:

Izdaci za poreze, takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom su u iznosu od 18,91 mil. dinara.

Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela u iznosu od 1,00 mil. dinara.

Nabavka osnovnih sredstva izvršena je u iznosu od 79,14 mil. dinara, a što je 0,80% od ukupnih izdataka Republičkog zavoda za tržište rada za 2003.godinu.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 32,24 mil. dinara.

Sredstva za kupovinu mašina i opreme izvršena su u iznosu od 39,08 mil. dinara.

Ostala osnovna sredstva su finansirana u iznosu od 7,82 mil. dinara.

Izdatak za otplate glavnice izvršen je u iznosu od 42,33 mil. dinara, a što je 0,43% od ukupnih izdataka Republičkog zavoda za tržište rada za 2003.godinu, i to za otplatu glavnice domaćim kreditorima.

VI BUDžET REPUBLIKE SRBIJE

Ukupni izdaci budžeta Republike Srbije za 2003. godinu, iznose 327.955,81 mil. dinara, a što čini 64,22% od ukupnih izdataka budžeta RS i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u konsolidovanom završnom računu za 2003. godinu.

Izdaci za zaposlene (zarade, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su u iznosu od 59.251,26 mil. dinara, a što je 18,07% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2003.godinu.

Izdaci za korišćenje uslugai roba izvršeni su u iznosu od 24.092,36 mil. dinara, a što je 7,35% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2003.godinu.

U ovim rashodima učestvuju:

Stalni troškovi u iznosu od 4.440,20 mil. dinara, koji obuhvataju troškove: platnog prometa, troškove enegetskih i komunalnih usluga, telefonske troškove, troškove osiguranja i zakupa;

Troškovi putovanja u iznosu od 1.143,65 mil. dinara, koji obuhvataju torškove putovanja u zemlji i inostranstvu;

Troškovi uslugapo ugovoru u iznosu 2.491,07 mil. dinara, koji obuhvataju administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja, usluge informisanja, stručne usluge i reprezentacija;

Specijalizovane usluge u iznosu od 9.561,08 mil. dinara, u koje spadaju poljoprivredne usluge, usluge u obrazovanju i kulturi, medicinske usluge, očuvanje životne sredine, nauke i geodetske usluge;

Tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme u iznosu od 1.869,01 mil. dinara;

Materijal u iznosu od 4.587,34 mil. dinara, u koje spadaju kancelarijski materijal, službena odeća, publikacije, časopisi, gorivo…

Izdaci za upotrebu osnovnih sredstava izvršeni su u iznosu od 59,52 mil. dinara, a što je 0,02% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2003.godinu.

U ovim izdacima učestvuju rashodi za upotrebu osnovnih sredstava, dragocenosti, zemljišta, vode i rudnog bogatstva.

Izdaci za otplatu kamata izvršeni su u iznosu od 11.008,22 mil. dinara, a što je 3,36% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2003.godinu.

Ovi rashodi planirani su i izvršeni kod:

– Ministarstva finansija i ekonomije na ime kamata za domaće kredite u iznosu od 2.009,9 mil. dinara, kamata za inokredite u iznosu od 8.163,0 mil. dinara i troškova zaduživanja u iznosu od 93,8 mil. dinara, i

– Direkcije za puteve na ime kamata za domaće kredite u iznosu od 219,2 mil. dinara, kamate na inokredite u iznosu od 353,1 mil. dinara i

– ostalih organa u ukupnom iznosu od 169,22 mil. dinara.

Izdaci za subvencije izvršeni su u iznosu od 30.800,56 mil. dinara, a što je 3,36% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2003.godinu.

Subvencije nefinansijskim korporacijama u iznosu od 30.594,09 mil. dinara, realizovali su:

– Ministarstvo finansija i ekonomije iznos od 1.416,29 mil. dinara, i to za: Fond za razvoj 1.325,00 mil. dinara i ostali korisnici 91,30 mil. dinara;

– Ministarstvo poljoprivrede iznos od 7.388,70 mil. dinara, za regresiranje u poljoprivredi;

– Republička direkcija za vode iznos od 1.340,80 mil. dinara;

– Ministarstvo kulture i medija iznos od 2.036,10 mil. dinara;

– Ministarstvo za privredu i privatizaciju iznos od 6.844,40 mil. dinara, za prestruktuiranju preduzeća u obalsti industrije;

– Ministarstvo saobraćaja i telekomunikacija iznos od 10.131,50 mil. dinara, za JP ŽTP “Beograd” ;

– ostali organi, ukupan iznos je 1.436,30 mil. dinara.

Subvencije finansijskim korporacijama u iznosu od 130,02 mil. dinara, izvršene su preko Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 76,45 mil. dinara izvršene su preko Ministarstva kulture i medija.

Izdaci za donacije i transferi izvršeni su u iznosu od 120.480,50 mil. dinara, a što je 36,74% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2003.godinu.

Donacije međunarodnim organizacijama u iznosu od 1,90 mil. dinara je realizovana kod Ministarstva prosvete i sporta – Fizička kultura.

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršene su sa 51.219,28 mil. dinara, i to preko:

– Ministarstva finansija i ekonomije iznos od 38.429,70mil. dinara;

– Ministarstva za ekonomske veze sa inostranstvom iznos od 1.277,10 mil. dinara;

– Ministarstva prosvete i sporta iznos od 8.948,50 mil. dinara;

– Ministarstva kulture i medija iznos od 301,00 mil. dinara;

– Ministarstva zdravlja iznos od 669,30 mil. dinara;

– Ministarstva za socijalna pitanja iznos iznos od 843,10 mil. dinara;

– Ministarstva urbanizma i građevine iznos od 679,60 mil. dinara;

– Ministarstva saobraćaja i telekomunikacije iznos od 71,00 mil. dinara;

i prenete na korišćenje:

– saveznom nivou 31.869,40 mil. dinara;

– republičkom nivou 1.277,10 mil. dinara;

– jugu Srbije i Kosovu i Metohiji 2.418,70 mil. dinara;

– Vojvodini 12.677,60 mil. dinara;

– gradovima i opštinama 2.976,48 mil. dinara.

Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u iznosu od 69.259,32 mil. dinara, a iste su izvršene preko :

– Ministarstva finansija i ekonomije iznos od 61.109,1 mil. dinara, i to: Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje 2.665,0 mil. dinara, Republičkom fondu za PIO zaposlenih 51.647,7 mil. dinara, Republičkom fondu za PIO poljoprivrednika 1.680,0 mil. dinara i Zavodu za tržište rada 5.116,4 mil. dinara.

– Ministarstva zadravlja iznos od 1.171,2 mil. dinara;

– Ministarstva za socijalna pitanja iznos od 6.759,0 mil. dinara;

– Komesarijata za izbeglice iznos od 220,0 mil. dinara;

– Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje iznos od 0,8 mil. dinara.

Izdaci za prava iz socijalnog osiguranja izvršeni su u iznos od 32.170,89 mil. dinara, a što je 9,74% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2003.godinu. Realizacija za ove namene izvršena je preko:

– Ministarstva za socijalna pitanja u iznosu od 22.858,09 mil. dinara, od čega su: naknade za porodiljsko odsustvo 4.430,39 mil. dinara, naknada za porodicu i decu 10.937,70 mil. dinara, ratni vojni invalidi 6.219,00 mil. dinara, invalidi rada 29,10 mil. dinara i za učešće u troškovima centara za socijalni rad 1.241,90 mil. dinara;

– Ministarstva za rad i zapošljavanje iznos od 5.423,40 mil. dinara, na ime socijalne pomoći radnicima koji su ostali bez posla u društvenim preduzećima;

– Ministarstva prosvete i sporta u iznosu od 2.515,40 mil. dinara, od čega je za: osnovno obrazovanje 573,70 mil. dinara, srednje obrazovanje 12,9 mil. dinara, više i visoko obrazovanje 50,80 mil. dinara, učenički standard 604,90 mil. dinara, studentski standard 1.233,20 mil. dinara i fizičku kulturu 39,90 mil. dinara;

– Ministarstva za nauku i tehnologiju u iznosu od 71,30 mil. dinara, na ime stipendija;

– Komesarijata za izbeglice u iznosu od 1.302,70 mil. dinara.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su u iznosu od 4.413,89 mil. dinara, a što je 9,74% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2003.godinu.

Izdaci za dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 1.185,40 mil. dinara izvršeni su kod: Ministarstva finasija i ekonomije, u iznosu od 104,00 mil. dinara, za finansiranje političkih stranaka i rezervnih vojnih starešina; Ministarstva za socijalna pitanja, u iznosu od 360,40 mil. dinara; Ministarstva prosvete i sporta – Fizička kultura, u iznosu od 365,50 mil. dinara; Ministarstva zdravlja, u iznosu od 79,40 mil. dinara; Ministarstva vera, u iznosu od 264,30 mil. dinara i ostalih organa, u ukupnom iznosu od 11,80 mil. dinara.

Izdaci za poreze, takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom su u iznosu od 2.120,11 mil. dinara. Pomenuta sredstva izvršena su kod svih organa koji u svom razdelu imaju stavke za zarade zaposlenih.

Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela u iznosu od 1.050,10 mil. dinara, izvršene su kod: Ministarstva finansija i ekonomije, u iznosu od 930,60 mil. dinara, Ministarstvo prosvete i sporta, u iznosu od 71,50 mil. dinara, Poreske uprave, u iznosu od 45,60 mil. dinara i Uprave carina, u iznosu od 2,40 mil. dinara.

Novčane štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, u iznosu od 43,38 mil. dinara, izvršena su kod: Ministarstva finansija i ekonomije, u iznosu od 42,90 mil. dinara i u Ministarstvu prosvete i sporta, u iznosu od 0,48 mil. dinara.

Novčane štete za povrede ili štetu nanetu od strane jedinica vlade u iznosu od 14,90 mil. dinara, izvršene su kod Ministarstva pravde, u iznosu od 14,3 mil. dinara i Ministarstva prosvete i sporta u iznosu od 0,6 mil. dinara.

Nabavka osnovnih sredstva izvršena je u iznosu od 16.644,83 mil. dinara, a što je 5,07% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2003.godinu.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 10.162,15 mil. dinara. Pomenuta sredstva izvršena su kod: Ministarstva unutrašnjih poslova, u iznosu od 780,80 mil. dinara, Republičke građevinske direkcije, u iznosu od 1.065,10 mil. dinara, Direkcije za puteve, u iznosu od 5.374,10 mil. dinara, Ministarstva za nauku i tehnologiju, u iznosu od 423,50 mil. dinara, Ministarstva prosvete i sporta, u iznosu od 788,90 mil. dinara, Ministarstva za socijalna pitanja, u iznosu od 177,00 mil. dinara, Ustanova kulture, u iznosu od 122,00 mil. dinara, Republičkog geodetskog zavoda, u iznosu od 255,40 mil. dinara, Pravosudnih organa i sudova, u iznosu od 134,70 mil. dinara, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, u iznosu od 804,50 mil. dinara i ostalih organa, u ukupnom iznosu od 236,15 mil. dinara;

Sredstva za kupovinu mašina i opreme izvršena su u iznosu od 4.930,86 mil. dinara. Pomenuta sredstva uzvršena su kod: Ministarstva unutrašnjih poslova, u iznosu od 1.797,9 mil. dinar, Bezbednosno -informativne agencije, u iznosu od 119,2 mil. dinar, Ministarstva zdravlja, u iznosu od 1.115,8 mil. dinara, Uprave za kontrolu leta, u iznosu od 318,0 mil. dinara, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u iznosu od 215,7 mil. dinara, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, u iznosu od 354,3 mil. dinara, Pravosudnih i ostalih organa, u iznosu od 979,2 mil. dinara;

Ostala osnovna sredstva su finansirana u iznosu od 30,8 mil. dinara, i to kod: Republičkog geodetskog zavoda, u iznosu od 16,7 mil. dinara, Ministarstva prosvete i sporta, u iznosu od 14,1 mil. dinara, Republičkog fonda za PIO zaposlenih, u iznosu od 0,6 mil. dinara, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, u iznosu od 12,4 mil. dinara i Republičkog zavoda za tržište rada, u iznosu od 7,8 mil. dinara.

Nabavka zaliha izvršena je u iznosu od 1.474,93 mil. dinara.

Iznos od 1.346,0 mil. dinara izvršen je kod Republičke direkcije za robne rezerve, a iznos od 128,9 mil. dinara kod Ministarstva prosvete i sporta i drugih organa.

Prirodna imovina finasirana je u iznosu od 76,9 mil. dinara kod Direkcije za puteve.

Izdatak za otplate glavnice izvršen je u iznosu od 19.870,45 mil. dinara, a što je 6,06% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2003. godinu.

Sredstva za otplatu glavnice domaćim kreditorima u iznosu od 19.507,73 mil. dinara, izvršena su kod:

– Ministarstva finansija i ekonomije, u iznosu od 14.635,90 mil. dinara, i to: stara devizna štednja, u iznosu od 14.023,30 mil. dinara, stari dug prema NBS, u iznosu od 136,80 mil. dinara i preuzeti dug SRJ prema poslovnim bankama za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i turističku privredu, u iznosu od 475,80 mil. dinara;

– Ministarstva unutrašnjih poslova, u iznosu od 698,43 mil. dinara;

– Direkcije za puteve, u iznosu od 4.103,40 mil. dinara;

– Republičke direkcije za robne rezerve, u iznosu od 66,20 mil. dinara;

– Ministarstva prosvete i sporta i ostalih organa, u iznosu od 3,80 mil. dinara.

Sredstva za optlatu glavnice stranim kreditorima u iznosu od 362,72 mil. dinara, izvršena su kod Ministarstva finansija i ekonomije, u iznosu od 88,50 mil. dinara i Direkcije za puteve, u iznosu od 274,22 mil. dinara.

Izdaci za nabavku finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 9.163,33 mil. dinara, a što je 2,79% od ukupnih izdataka budžeta RS za 2003.godinu.

Sredstva su izvršena kod: Ministarstva finansija i ekonomije, u iznosu od 8.688,50 mil. dinara, od čega je 7.500,00 mil. dinara, pozajmica PIO, 1.025,00 mil. dinara RTS, 160,00 mil. dinara kao osnivački ulog Garancijskom fondu i 3,50 mil. dinara Centralnom registru depoa, kliringa i hartija od vrednosti a. d. Beograd za početak rada, Ministarstva prosvete i sporta, u iznosu od 470,50 mil. dinara, Uprave za kontrolu leta, u iznosu od 0,33 mil. dinara i Ministarstva za privredu i privatizaciju, u iznosu od 4,00 mil. dinara.

Ostavite komentar