Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta za poboljšanje stanja škola

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA ZA POBOLjŠANjE STANjA ŠKOLA – SRBIJA I CRNA GORA

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u iznosu od 25 miliona evra po osnovu Ugovora o finansiranju između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke (Projekat za poboljšanje stanja škola – Srbija i Crna Gora), potpisanog 11. maja 2005. godine u Beogradu.

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Projekat za poboljšanje stanja škola – Srbija i Crna Gora – „Službeni list SCG“, broj 44/05), kojim se Srbija i Crna Gora zadužuje u svoje ime, a za račun države članice Republike Srbije, u iznosu od 25 miliona evra, kod Evropske investicione banke, za finansiranje Projekta za poboljšanje stanja škola – Srbija i Crna Gora.

Član 3.

Korisnik zajma iz člana 1. ovog zakona je Republika Srbija (u daljem tekstu: Korisnik zajma), a Ministarstvo prosvete i sporta je organizator zajma (u daljem tekstu: Organizator zajma).

Sredstvima zajma iz člana 1. ovog zakona Organizator zajma će finansirati Projekat za poboljšanje stanja škola – Srbija i Crna Gora.

Član 4.

Sredstva za otplatu zajma iz člana 1. ovog zakona obezbediće Korisnik zajma.

Korisnik zajma je dužan da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje prema planu otplate za sva povučena sredstva, u iznosu koji uključuje dospelu glavnicu, obračunatu kamatu na povučena sredstva, troškove za nepovučena sredstva i ostale troškove.

Korisnik zajma će obezbeđivati sredstva za otplatu zajma u budžetu Republike Srbije.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Prema članu 25. stav 1. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS“, broj 61/05) Republika može dati kontragarancuju državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim je propisano davanje kontragarancije.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta za poboljšanje stanja škola – Srbija i Crna Gora sadržani su u Zakonu o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Projekat za poboljšanje stanja škola – Srbija i Crna Gora – „Službeni list SCG“, broj 44/05 – u daljem tekstu: Zakon o zaduženju), kojim se Srbija i Crna Gora zadužuje u svoje ime, a za račun države članice Republike Srbije, u iznosu od 25 miliona evra, kod Evropske investicione banke. Članom 4. Zakona o zaduženju propisano je da se Republika Srbija obavezuje da, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izda Srbiji i Crnoj Gori kontragaranciju o redovnom obezbeđenju sredstava, radi blagovremenog plaćanja dospelih obaveza predviđenih Ugovorom o finansiranju (Projekat za poboljšanje stanja škola – Srbija i Crna Gora) zaključenog 11. maja 2005. godine između Srbije i Crne Gore, kao zajmoprimca i Evropske investicione banke, kao zajmodavca, koji je ratifikovan Zakonom o ratifikaciji ugovora o finansiranju između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke (Projekat za poboljšanje stanja škola – Srbija i Crna Gora – „Službeni list SCG – Međunarodni ugovori“, broj 8/05).

Takođe, između Evropske investicione banke i Republike Srbije zaključen je Sporazum o projektu, kojim se Republika Srbija obavezuje prema Evropskoj investicionoj banci da izvrši određene obaveze u vezi sa Projektom za poboljšanje stanja škola. Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-2709/2005-5 od 3. novembra 2005. godine, između ostalog, usvojen je Aneks sporazuma o projektu između Evropske investicione banke i Republike Srbije, kojim je propisano da će organizator poveriti koordinaciju realizacije izgradnje devet škola, Jedinici za implementaciju projekta, koju će osnovati organizator sa ciljem da ispuni sve zadatke prilikom implementacije projekta, na način koji će biti zadovoljavajući za Evropsku investicionu banku.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore.

Odredbom člana 2. Predloga zakona predviđa se da kontragaranciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija daje Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju.

Odredbama člana 3. Predloga zakona određeno je da je korisnik zajma Republika Srbija, a Organizator zajma Ministarstvo prosvete i sporta.

Odredbama člana 4. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze korisnika zajma.

U odredbi člana 5. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenja predviđena u Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta za poboljšanje stanja škola – Srbija i Crna Gora, imaju efekat u smislu zaštite Evropske investicione banke, kao zajmodavca, s obzirom na to da Republika Srbija prema odredbama ovog predloga zakona preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze zajmoprimca u visini do 25 miliona evra.

Takođe, efekti Predloga zakona u širem smislu reči, odnose na na realizaciju Projekta za poboljšanje stanja škola, koji obuhvata izgradnju škola i renoviranje škole za učenike sa posebnim potrebama, u nerazvijenijim opštinama širom Srbije. Ujedno ovaj projekat uključuje i izgradnju i opremanje novih centara za obučavanje nastavnika, te unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja i usavršavanja.

Ostavite komentar