Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje obnove deonice autoputa Beograd-Novi Sad

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI

PO ZAJMU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANSIRANjE

OBNOVE DEONICE AUTOPUTA BEOGRAD – NOVI SAD

Kontragarancija Republike Srbije

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, kao garanta, po Sporazumu o zajmu (Autoput Beograd – Novi Sad) između Republičke direkcije za puteve, kao zajmoprimca, i Evropske banke za obnovu i razvoj, kao zajmodavca, u visini od 72.000.000 evra, zaključenog 20. maja 2005. godine u Beogradu.

Obaveza Republike Srbije

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o ratifikaciji Sporazuma o garanciji (Autoput Beograd – Novi Sad) između Srbije i Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori“, broj 5/05), i Ugovora o podršci projekta (Autoput Beograd – Novi Sad) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Obaveze Zajmoprimca

Član 3.

Sredstva za otplatu zajma iz člana 1. ovog zakona obezbediće Republička direkcija za puteve (u daljem tekstu: Zajmoprimac).

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje prema planu otplate za sva povučena sredstva, u iznosu koji uključuje dospelu glavnicu, obračunatu kamatu na povučena sredstva, troškove za nepovučena sredstva i ostale troškove.

Zajmoprimac će obezbeđivati sredstva za otplatu zajma iz sopstvenih prihoda, uplatom dospelih obaveza na račun otvoren isključivo za namenu otplate zajma, kod Narodne banke Srbije.

Ako po osnovu izdate kontragarancije Republika Srbija izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 4. ovog člana Republika Srbija ostvariće tako što će Zajmoprimcu umanjiti sredstva od utvrđenih budžetskih aproprijacija i subvencija ili, ako Zajmoprimac nije korisnik budžetskih sredstava Republike Srbije, inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca, na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Stupanje na snagu

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje obnove deonice auto-puta Beograd – Novi Sad sadražani su u odeljku 1.02. Zakona o ratifikaciji Sporazuma o garanciji (Autoput Beograd – Novi Sad) između Srbije i Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori“, broj 5/05 – u daljem tekstu: Zakon o ratifikaciji) i odeljku 1.02. Ugovora o podršci projekta (Autoput Beograd – Novi Sad) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: Ugovor o podršci projekta). Naime, u odeljku 1.02. Zakona o ratifikaciji i odeljku 1.02. Ugovora o podršci projekta, utvrđuje se obaveza davanja kontragarancije, u skladu sa primenjivim zakonima, pa shodno tome Republika Srbija izdaje kontragaranciju u korist garanta, Srbije i Crne Gore, na osnovu koje će neopozivo bezuslovno biti kontragarant garantu, za sve obaveze koje je zajmoprimac preuzeo po Sporazumu o zajmu (Autoput Beograd – Novi Sad) između Republičke direkcije za puteve i Evropske banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: Sporazum o zajmu).

Skupština Srbije i Crne Gore na sednici održanoj dana 29. juna 2005. godine donela je Zakon o ratifikaciji. Naime, Srbija i Crna Gora, Republika Srbija i Republička direkcija za puteve zatražile su pomoć od Evropske banke za obnovu i razvoj, u iznosu od 72.000.000 evra, sa ciljem finansiranja dela ovog projekta.

Zakonom o ratifikaciji predviđeno je, između ostalog, da garant (Srbija i Crna Gora) bezuslovno garantuje kao primarni obveznik, a ne samo kao jemac, pravovremeno i precizno plaćanje po Sporazumu o zajmu, i to u roku naznačenom za dospeće, pre dospeća ili na drugi način, kao i tačno izvršenje svih ostalih obaveza zajmoprimca, a sve kako je predviđeno u Sporazumu o zajmu. Zakonom o ratifikaciji su predviđeni i drugi konkretni uslovi u vezi sa garancijom i ostalim obavezama garanta.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbi člana 1. Predloga zakona propisuje se preuzimanje obaveze Republike Srbije da, kao kontragarant, izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, kao garanta, po Sporazumu o zajmu u visini od 72.000.000 evra.

U odredbi člana 2. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obavezu Republike Srbije, tako da se kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje na ime obaveze iz Zakona o ratifikaciji i Ugovora o podršci projekta.

U odredbama člana 3. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze zajmoprimca, tako da sredstva za otplatu zajma iz člana 1. ovog zakona obezbeđuje zajmoprimac, iz sopstvenih prihoda, koji je dužan da ista obezbeđuje prema planu otplate za sva povučena sredstva, uključujući dospelu glavnicu, obračunatu kamatu na povučena sredstva, troškove za nepovučena sredstva i ostale troškove. U odredbama ovog člana takođe se uređuje da, ako po osnovu izdate kontragarancije Republika Srbija izvrši obavezu umesto zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku kamatu.

U odredbi člana 4. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za 2005. godinu i obezbeđivaće se do kraja otplate zajma.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenja predviđena u Predlogu zakona imala bi efekat u smislu zaštite Republike Srbije, kao kontragaranta, s obzirom na to da se ovim zakonom, zajmoprimac obavezao da obezbedi sredstva za otplatu zajma, iz sopstvenih prihoda, jer bi u protivnom Republika Srbija imala direktnu obavezu otplate zajma, što bi izazvalo dodatno opterećenje budžeta. Istovremeno, rešenja predviđena u Predlogu zakona imala bi efekat i u pogledu zaštite Evropske banke za obnovu i razvoj, kao zajmodavca, s obzirom na to da Republika Srbija, prema odredbama Predloga zakona, preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, u visini od 72.000.000 evra. Takođe, dobijanjem ovog zajma omogućeno je finansiranje dela projekta obnove i modernizacije deonice auto-puta između Beograda i Novog Sada, što obuhvata projektovanje, nadzor i radove neophodne za rehabilitaciju i podizanje na viši nivo kvalitet, kako deonice auto-puta koji je projektom predviđen za obnovu tako i auto-puta u Republici Srbiji u celini, a istovremeno imaće pozitivan efekat i u smislu angažovanja većeg broja privrednih subjekata.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizilaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava po ovom zajmu kod Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 72.000.000 evra, izdavanje kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori, kako bi Republička direkcija za puteve, kao zajmoprimac, što pre počela da koristi sredstva po ovom zajmu.

Ostavite komentar