Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za finasiranje obnove deonice autoputa Beograd-Novi Sad

P R E D L O G Z A K O N A

O IZMENAMA ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA UPRAVLjANjA ELEKTROENERGETSKIM SISTEMOM

Član 1.

U Zakonu o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom («Službeni glasnik RS», broj 120/04), član 4. stav 1. menja se i glasi:

«Sredstva zajma povlače se po zahtevu Korisnika zajma, na specijalni račun «EIB P.S.C. Zajam», koji će biti otvoren na ime Korisnika zajma kod ovlašćene banke u Republici Srbiji.»

Stav 2. briše se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O B R A Z L O Ž E Nj E

I . USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom i odredbi člana 4. stav 1. Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Projekat upravljanja elektroenergetskim sistemom) («Službeni list SCG», broj 14/04), kojom je propisano da se Republika Srbija obavezuje da Srbiji i Crnoj Gori izda kontragaranciju o redovnom obezbeđivanju sredstava, radi blagovremenog plaćanja dospelih obaveza predviđenih Ugovorom o finansiranju između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke (Projekat upravljanja elektroenergetskim sistemom).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Narodna skupština Republike Srbije, na sednici održanoj 2. novembra 2004. godine, donela Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom («Službeni glasnik RS», broj 120/04). Odredbama člana 4. pomenutog zakona propisan je način povlačenja sredstava zajma, tako što se sredstva zajma povlače po zahtevu Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije» (u daljem tekstu: korisnik zajma), preko Ministarstva finansija, na specijalan račun «EIB P.S.C. Zajam», koji će biti otvoren na ime korisnika zajma kod Narodne banke Srbije. Način povlačenja sredstava zajma proistekao je iz tendencije da se svi devizni prilivi vrše preko Narodne banke Srbije. Međutim, projekat koji se realizuje sredstvima ovog zajma, a čiji je cilj modernizacija i poboljšanje upravljanja elektroenergetskim sistemom, podrazumeva uvoz opreme koji je uslovljen otvaranjem bankarskih akreditiva i doznaka za uvoz robe, iz kojih razloga Narodna banka Srbije zbog obima poslova nije u mogućnosti da iste obavlja, do kojeg saznanja se došlo u toku realizacije Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom.

Iz navedenih razloga neophodno je doneti Zakon o izmenama Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom, i to u članu 4. kojim se propisuje način povlačenja sredstava zajma, s obzirom na to da odredbom 1.02D Zakona o ratifikaciji ugovora o finansiranju između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke (Projekat upravljanja elektroenergetskim sistemom), («Službeni list SCG – Međunarodni ugovori», broj 5/04), kojom su predviđeni uslovi u vezi sa načinom povlačenja sredstava, nije striktno navedeno u kojoj banci bi trebalo da bude otvoren specijalni račun na ime korisnika zajma, na koji bi bio isplaćen iznos svake tranše zajma, već je propisano da to može da bude bilo koja banka u Republici Srbiji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbama člana 1. Predloga zakona predviđa se da se u Zakonu o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom («Službeni glasnik RS», broj 120/04), član 4. stav 1. menja, tako da se sredstva zajma povlače po zahtevu korisnika zajma, na specijalan račun «EIB P.S.C. Zajam», koji će biti otvoren na ime korisnika zajma kod ovlašćene banke u Republici Srbiji, a da se stav 2. briše zbog predloženih izmena u stavu 1. istog člana.

U odredbi člana 2. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o izmenama Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom, nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenja predviđena u Predlogu zakona o izmenama Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom imaju efekat u smislu realizacije povlačenja sredstava po ovom zajmu, tako što će se sredstva zajma povlačiti po zahtevu Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije», kao korisnika zajma, na specijalan račun «EIB P.S.C. Zajam», koji će biti otvoren na ime korisnika zajma kod ovlašćene banke u Republici Srbiji, kako bi se sredstvima zajma delimično finansirao projekat čiji je cilj modernizacija i poboljšanje upravljanja elektroenergetskim sistemom.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizilaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava po ovom zajmu kod Evropske investicione banke, pored izdavanja kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori i propisivanje adekvatnog načina povlačenja sredstava zajma kako bi Javno preduzeće «Elektroprivreda Srbije», kao korisnik zajma, što pre počelo da koristi sredstva po ovom zajmu.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA UPRAVLjANjA ELEKTROENERGETSKIM SISTEMOM KOJE SE MENjAJU

Član 4.

Sredstva zajma povlače se po zahtevu Korisnika zajma, preko Ministarstva finansija, na specijalni račun «EIB P.S.C. Zajam», koji će biti otvoren na ime Korisnika zajma kod Narodne banke Srbije.

SREDSTVA ZAJMA POVLAČE SE PO ZAHTEVU KORISNIKA ZAJMA, NA SPECIJALNI RAČUN «EIB P.S.C.ZAJAM», KOJI ĆE BITI OTVOREN NA IME KORISNIKA ZAJMA KOD OVLAŠĆENE BANKE U REPUBLICI SRBIJI.

Ministarstvo finansija će sredstva iz stava 1. ovog člana promptno transferisati u korist posebnog deviznog računa koji će Korisnik zajma otvoriti, u skladu sa članom 4. Zakona o deviznom poslovanju («Službeni list SRJ», br. 23/02 i 34/02), kod Narodne banke Srbije.

Ostavite komentar