Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke (Projekat sveobuhvatne rehabilitacije infrastrukture kontrole letenja – Srbija i Crna Gora)

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE

(PROJEKAT SVEOBUHVATNE REHABILITACIJE INFRASTRUKTURE KONTROLE LETENjA – SRBIJA I CRNA GORA)

Kontragarancija Republike Srbije

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, kao garanta, u delu koji se odnosi na Republiku Srbiju, u iznosu od 31.280.000,00 eura, po osnovu Finansijskog ugovora između Evropske investicione banke, kao zajmodavca i Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o, kao zajmoprimca, zaključenog 10. juna 2005. godine.

Obaveza Republike Srbije

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori, na ime obaveze iz Srpskog sporazuma o pružanju podrške projektu između Evropske investicione banke i Republike Srbije, zaključenog u skladu sa Finansijskim ugovorom između Evropske investicione banke, kao zajmodavca i Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o, kao zajmoprimca, zaključenog 10. juna 2005. godine.

Obaveze Zajmoprimca

Član 3.

Sredstva za otplatu zajma po osnovu Finansijskog ugovora iz člana 1. ovog zakona, obezbediće Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. (u daljem tekstu: Zajmoprimac).

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje prema planu otplate za sva povučena sredstva, u iznosu koji uključuje dospelu glavnicu, obračunatu kamatu na povučena sredstva, troškove za nepovučena sredstva i ostale troškove.

Zajmoprimac će obezbeđivati sredstva za otplatu zajma iz sopstvenih prihoda uplatom dospelih obaveza na račun otvoren isključivo za namenu otplate zajma, kod banke odgovarajuće za Evropsku investicionu banku.

Regresno pravo

Član 4.

Ako po osnovu izdate kontragarancije, Republika Srbija izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana Republika Srbija će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Stupanje na snagu

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Prema članu 25. stav 1. Zakona o javnom dugu («Službeni glasnik RS», broj 61/05) Republika može dati kontragarancuju državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim je propisano davanje kontragarancije.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke (Projekat sveobuhvatne rehabilitacije infrastrukture kontrole letenja) sadržani su u Srpskom sporazumu o pružanju podrške projektu, zaključenom između Republike Srbije i Evropske investicione banke. Naime, navedenim sporazumom je predviđeno da Republika Srbija u korist Srbije i Crne Gore kao garanta, izda kontragaranciju proporcionalnu svom osnivačkom kapitalu kod Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. (u daljem tekstu: Zajmoprimac), koji trenutno iznosi 92%. Na osnovu izdate kontragarancije Republika Srbija će neopozivo i bezuslovno kontragarantovati garantu da će Zajmoprimac blagovremeno ispunjavati svoje obaveze prema Evropskoj investicionoj banci po osnovu Finansijskog ugovora između Evropske investicione banke, kao zajmodavca i Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o., kao zajmoprimca zaključenog 10. juna 2005. godine (u daljem tekstu: Finansijski ugovor). Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o garanciji između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke (Projekat sveobuhvatne rehabilitacije infrastrukture kontrole letenja – Srbija i Crna Gora – «Službeni list SCG – Međunarodni ugovori», broj 8/05), predviđeno je, između ostalog, da Republika Srbija na osnovu Srpskog sporazuma o pružanju podrške projektu preuzima na sebe da Zajmoprimcu pruži neophodnu podršku da uspešno sprovede Projekat sveobuhvatne rehabilitacije infrastrukture kontrole letenja – Srbija i Crna Gora (u daljem tekstu: Projekat) i ispuni svoje obaveze iz Finansijskog ugovora.

Takođe, Predlogom zakona predviđeno je da Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, i to samo u delu koji se odnosi na Republiku Srbiju, u iznosu od 31.280.000,00 evra, što čini 92% od ukupnog iznosa kredita Evropske investicione banke od 34.000.000,00 evra na osnovu Finansijskog ugovora.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbi člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, kao garanta.

U odredbi člana 2. Predloga zakona predviđa se da kontragaranciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija daje Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Srpskog sporazuma o pružanju podrške projektu, zaključenom između Evropske investicione banke i Republike Srbije.

U odredbama člana 3. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o, kao zajmoprimac ima u vezi sa ovim zajmom.

U odredbama člana 4. Predloga zakona propisuje se regresno pravo Republike Srbije ako po osnovu izdate kontragarancije izvrši obavezu umesto Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o, kao zajmoprimca.

U odredbi člana 5. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenja predviđena u Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke (Projekat sveobuhvatne rehabilitacije infrastrukture kontrole letenja – Srbija i Crna Gora), imaju efekat u smislu obezbeđenja Republike Srbije kao kontragaranta, s obzirom na to da se Predlogom zakona, Zajmoprimac, u konkretnom slučaju, Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. obavezuje da obezbedi sredstva za otplatu zajma, i to iz sopstvenih prihoda, jer bi u protivnom Republika Srbija imala direktnu obavezu otplate zajma, što bi izazvalo dodatno opterećenje budžeta. Istovremeno, rešenja predviđena u Predlogu zakona imaju efekat i u pogledu zaštite Evropske investicione banke, kao zajmodavca, s obzirom na to da Republika Srbija prema odredbama ovog predloga zakona, preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Zajmoprimca u visini do 31.280.000,00 evra.

Takođe, efekti Predloga zakona u širem smislu reči su modernizacija i sveobuhvatna rehabilitacija infrastrukture kontrole letenja.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava po zajmu Evropske investicione banke, izdavanje kontragarancije Republike Srbije, kako bi Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o, kao zajmoprimac a ujedno i korisnik zajma, što pre počela da koristi sredstva po ovom zajmu.

Ostavite komentar