Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (sa tabelama usklađenosti)

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Council Directive 2008/1/EC of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (IPPC), Official Journal OJ L 24/8 of 29/01/2008Direktiva Saveta 2008/1/EC od 15. januara 2008.godine o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja, (Službeni list L 24/8, 29.01.2008) 32008L0001 3. Ovlašćeni predlagač zakona – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivač: Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 05.03.2012. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli i zagađivanja Draft Law on Amandments of the Law on Integrated Pollution Prevention and Control nije planirano 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1 |The purpose of this Directive is to achieve integrated prevention and control of pollution arising from the activities listed in Annex I. It lays down measures designed to prevent or, where

that is not practicable, to reduce emissions in the air, water and land from the abovementioned activities, including measures concerning waste, in order to achieve a high level of protection of the environment taken as a whole, without prejudice to

Directive 85/337/EEC and other relevant Community provisions. | | | | | | | |2 |Definitions:

1. substance |član 2,stav 1,

tačka 1 |materija, odnosno supstanca jeste svaki hemijski elemenat i njegova jedinjenja osim radioaktivnih materija i genetski modifikovanih organizama u okviru značenja određenih zakonom; |potpuno usklađeno | | | | | |2. pollution |član 2,stav 1,

tačka 2 |zagađenje jeste neposredno ili posredno unošenje materija, vibracija, toplote ili buke u vazduh, vodu ili zemljište izazvano ljudskom aktivnošću koje može biti štetno po zdravlje ljudi ili kvalitet životne sredine i koje može dovesti do oštećenja materijalnih dobara; |potpuno usklađeno | | | | | |3. installation |član 2,stav 1,

tačka 3 |postrojenje jeste stacionarna tehnička jedinica u kojoj se izvodi jedna ili više aktivnosti koje su utvrđene posebnim propisom i za koje se izdaje integrisana dozvola, kao i svaka druga aktivnost kod koje postoji tehnička povezanost sa aktivnostima koje se izvode na tom mestu i koja može proizvesti emisije i zagađenje; |potpuno usklađeno | | |      | | |4. existing installation |član 2,stav 1,

tačka 4 |postojeće postrojenje jeste postrojenje koje je pušteno u rad, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona ili za koje je dobijena integrisana dozvola ili koje, po mišljenju nadležnog organa, u potpunosti ispunjava uslove za podnošenje zahteva za dobijanje integrisane dozvole za rad, pod uslovom da takvo postrojenje bude pušteno u rad najkasnije u roku utvrđenom ovim zakonom, prema programu usklađivanja pojedinih privrednih grana sa odredbama ovog zakona; |potpuno usklađeno | | | | | |5. emission |član 2,stav 1,

tačka 5 |emisija jeste neposredno ili posredno ispuštanje materija, vibracija, toplote ili buke iz izvora u postrojenju, u vazduh, vodu ili zemljište; |potpuno usklađeno | | | | | |6. emission limit values [ELV] |član 2,stav 1,

tačka 6 |granična vrednost emisije jeste masa izražena u obliku određenih specifičnih parametara, koncentracije i/ili nivoa pojedinačne emisije koju nije dozvoljeno preći u toku jednog ili više vremenskih perioda, u skladu sa posebnim propisom; | potpuno usklađeno | | | | | |7. environmental quality standard [EQS] |član 2,stav 1,

tačka 7 |standard kvaliteta životne sredine jeste skup uslova i zahteva koji moraju biti ispunjeni u određeno vreme i na određenom području ili u pojedinim elementima životne sredine, u skladu sa posebnim propisima; | | | | | | |8. competent authority |član 2,stav 1,

tačka 8 |nadležni organ jeste organ odgovoran za sprovođenje obaveza u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom, i to:

-−ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine;

-−pokrajinski organ nadležan za poslove zaštite životne sredine;

−-organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove zaštite životne sredine; |potpuno usklađeno | | | | | |9. permit |član 2,stav 1,

tačka 10 |integrisana dozvola jeste odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dela, odnosno obavljanje aktivnosti čiji sastavni deo čini dokumentacija sa utvrđenim uslovima kojima se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predviđenim ovim zakonom; |potpuno usklađeno | | | | | |10. change in operation |član 2,stav 1,

tačka 11 |izmena u pogonu jeste promena prirode ili funkcionisanja ili proširenje postrojenja koji mogu uticati na životnu sedinu; |potpuno usklađeno | | | | | |11. substantial change |član 2,stav 1,

tačka 12 |bitna izmena u radu postrojenja jeste promena koja, po mišljenju nadležnog organa, može imati značajne negativne posledice po zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra; |potpuno usklađeno | | | | | |12. best available techniques [BAT] |član 2,stav 1,

tačka 14 |najbolje dostupne tehnike (BAT) – najdelotvornije i najmodernije faze u razvoju aktivnosti i načinu njihovog obavljanja koje omogućavaju pogodniju primenu određenih tehnika za zadovoljavanje graničnih vrednosti emisija, propisanih u cilju sprečavanja ili ako to nije izvodljivo, u cilju smanjenja emisija i uticaja na životnu sredinu kao celinu; |potpuno usklađeno | | | | | |a) techniques |član 2,stav 1,

tačka 14 |−tehnika – način na koji je postrojenje projektovano, izgrađeno, održavano, na koji funkcioniše i stavlja se van pogona ili zatvara, uključujući i tehnologiju koja se koristi; |potpuno usklađeno | | | | | |b) available techniques |član 2,stav 1,

tačka 14 |−dostupna – tehnika razvijena do stepena koji omogućava primenu u određenom sektoru industrije pod ekonomski i tehnički prihvatljivim uslovima, uključujući troškove i koristi, ako je pod uobičajenim uslovima dostupna operateru; |potpuno usklađeno | | | | | |c) best |član 2,stav1,

tačka 14 |−najbolji – podrazumeva najefikasniji učinak u postizanju visokog opšteg nivoa zaštite životne sredine; |potpuno usklađeno | | | | | |13. operator |član 2,stav 1,

tačka 15 |operater jeste svako fizičko ili pravno lice koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem ili ga kontroliše ili je ovlašćen za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja i na čije ime se izdaje integrisana dozvola; |potpuno usklađeno | | | | | |14. the public |član 2,stav 1,

tačka 16 |javnost obuhvata jedno ili više fizičkih ili pravnih lica, njihova udruženja, organizacije ili grupe; |potpuno usklađeno | | | | | |15. the public concerned |član 2,stav1,

tačka17 |zainteresovana javnost obuhvata javnost na koju rad postrojenja i obavljanje aktivnosti utiče ili je verovatno da će uticati, uključujući nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i koje su evidentirane kod nadležnog organa. |potpuno usklađeno | | | | |3.1 |Member States shall take the necessary measures to provide that the competent authorities ensure that installations are operated in such a way that:

(a) all the appropriate preventive measures are taken against pollution, in particular through application of the best available techniques; |član 3,stav1,tačka 1 |Načelo predostrožnosti- svaka aktivnost mora biti sprovedena na način da se: ne prouzrokuje bilo kakvo znatno zagađenje; spreče ili smanje emisije na samom izvoru zagađivanja koje dovode do zagađenja vazduha, vode i zemljišta; spreči ili smanji korišćenje neobnovljivih prirodnih resursa i energije; spreči ili smanji stvaranje otpada; svede na minimum rizik po zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna dobra.

Ostvaruje se procenom uticaja na životnu sredinu, procenom opasnosti od rizika i korišćenjem najbolje dostupnih tehnika.

Odsustvo naučne pouzdanosti ne može biti razlog za nepreduzimanje mera integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine u slučaju mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu. |potpuno usklađeno | | | | | |(b) no significant pollution is caused; |član 3,stav1,tačka 1 | |potpuno usklađeno | | | | | |(c) waste production is avoided in accordance with Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on waste ( ); where waste is produced, it is recovered or, where that is technically and economically impossible, it is disposed of while avoiding or reducing any impact on the environment; |član 3,stav1,tačka 1 | |potpuno usklađeno | | | | | |(d) energy is used efficiently; |član 3,stav1,tačka 1 | |potpuno usklađeno | | | | | |(e) necessary measures are taken to prevent accidents & limit their consequences; |član 3,stav1,tačka 1 | |potpuno usklađeno | | | | | |(f) necessary measures are taken upon definitive cessation of activities to avoid any pollution risk & return site of operation to satisfactory state. |član 3,stav1,

tačke1 i 5 |i

Načelo „zagađivač plaća“ – zagađivač mora da snosi pune troškove posledica svojih aktivnosti, odnosno troškove nastale ugrožavanjem životne sredine, koji uključuju troškove za ugrožavanje i rizik po životnu sredinu i troškove uklanjanja štete nanete životnoj sredini, odnosno vraćanja lokacije u zadovoljavajuće stanje životne sredine posle zatvaranja postrojenja ili prestanka obavljanja aktivnosti. |potpuno usklađeno | | | | |4 |Member States shall take the necessary measures to ensure that no new installation is operated without a permit issued in accordance with this Directive, without prejudice to the exceptions provided for in Directive 2001/80/EC of the

European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants ( ). |član 6,stav1,tačka1

i

Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola (Službeni glasnik RS,br.84/2005)

|Nadležni organ obezbeđuje:

1)da rad novih postrojenja ne započne pre dobijanja dozvole osim u slučaju probnog rada odobrenog u skladu sa zakonom, kao i nakon probnog rada, a najduže još 240 dana, pod uslovom da su u toku trajanja probnog rada svi rezultati merenja zagađivanja činilaca životne sredine u skladu sa propisanim dozvoljenim vrednostima i da to potvrđuje nalaz komisije za tehnički pregled postrojenja; |potpuno usklađeno | | | | |5.1 |Requirements for the granting of permits for existing installations

Member States shall take the necessary measures to ensure that the competent authorities see to it, by means of permits in accordance with Articles 6 and 8 or, as appropriate, by reconsidering and, where necessary, by updating the conditions, that

existing installations operate in accordance with the requirements of Articles 3, 7, 9, 10 and 13, Article 14(a) and (b) and Article 15(2) not later than 30 October 2007, without prejudice to specific Community legislation. |član 6,stav1,

tačke 2-9 |Nadležni organ obezbeđuje:…..2)da rad postojećih postrojenja započet pre dana stupanja na snagu ovog zakona bude usklađen sa zahtevima i uslovima utvrđenim ovim zakonom; 3)da uslovi i postupak izdavanja dozvola budu u potpunosti koordinirani u slučaju da u postupku učestvuje više od jednog nadležnog organa; 4)praćenje razvoja najboljih dostupnih tehnika;5)praćenje i razvoj monitoringa koji primenjuje operater; 6)reviziju i, po potrebi, ažuriranje uslova u dozvoli; 7)pristup javnosti sadržaju zahteva za izdavanje dozvole, izdatim dozvolama i rezultatima monitoringa;8)registar rezultata monitoringa koji obavlja operater;

9) preduzimanje i drugih mera utvrđenih zakonom i drugim propisima. |potpuno usklađeno | | | | |5.2 |Member States shall take the necessary measures to apply the provisions of Articles 1, 2, 11 and 12, Article 14(c), Article 15(1) and (3), Articles 17, 18 and Article 19(2) to existing installations as from 30 October 1999. |član 6,stav1,

tačke 1-9 |tekst odredbe – Obaveze nadležnog organa su date u prethodnoj stavci |potpuno usklađeno | | | | |6.1 |Member States shall take the necessary measures to ensure that an application to the competent authority for a permit includes a description of:

(a) the installation and its activities; |član 8,stav1,tačka1

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |Operater podnosi nadležnom organu zahtev za izdavanje dozvole koji sadrži naročito podatke o:

1) postrojenju i njegovoj aktivnosti; …………………….. |potpuno usklađeno | | | | | |(b) the raw and auxiliary materials, other substances and the energy used in or generated by the installation; |član 8,stav1,tačka2

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006)

|2) sirovinama i pomoćnom materijalu, drugim materijama i energiji koji se koriste u postrojenju ili se u njemu stvaraju; |potpuno usklađeno | | | | | |(c) the sources of emissions from the installation; |član 8,stav1,tačka 3

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |3) izvorima emisija koje potiču iz postrojenja; |potpuno usklađeno | | | | | |(d) the conditions of the site of the installation; |član8,stav1,tačka4

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |4) uslovima karakterističnim za lokaciju na kojoj se postrojenje nalazi; |potpuno usklađeno | | | | | |(e) the nature and quantities of foreseeable emissions from the installation into each medium as well as identification of significant effects of the emissions on the environment; |član8,stav1,tačka5-6

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |5) prirodi i količini predviđenih emisija koje iz postrojenja dospevaju u vodu, vazduh i zemljište;

6) identifikovanim značajnim uticajima emisija na životnu sredinu i mogućnosti uticaja na veću udaljenost; |potpuno usklađeno | | | | | |(f) the proposed technology and other techniques for preventing or, where this not possible, reducing emissions from the installation; |član8,stav1,tačka7

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |7) predloženoj tehnologiji i drugim tehnikama kojima se sprečavaju ili, ako to nije moguće, smanjuju emisije; |potpuno usklađeno | | | | | |(g) where necessary, measures for the prevention and recovery of waste generated by the installation; |tačka8,stav1,tačka9

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |9) merama za smanjenje nastajanja i uklanjanje otpada koji nastaje prilikom funkcionisanja postrojenja; |potpuno usklađeno | | | | | |(h) further measures planned to comply with the general principles of the basic obligations of the operator as provided for in Article 3; |član8,stav1,tačka14

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |14) drugim merama čije preduzimanje se planira u skladu sa propisima. |potpuno usklađeno | | | | | |(i) measures planned to monitor emissions into the environment; |član8,stav1,tačka11

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |11) planiranim merama monitoringa emisija u životnu sredinu; |potpuno usklađeno | | | | | |(j) the main alternatives, if any, studied by the applicant in outline.

An application for a permit shall also include a non-technical summary of the details referred to in points (a) to (j). |član8,stav1,

tačke12-13

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |12) prikaz glavnih alternativa koje je operater razmatrao;

13) netehnički prikaz podataka na kojima se zahtev zasniva; |potpuno usklađeno | | | | |7 |Integrated approach to issuing permits

Member States shall take the measures necessary to ensure that the conditions of, and procedure for the grant of, the permit are fully coordinated where more than one competent authority is involved, in order to guarantee an effective integrated approach

by all authorities competent for this procedure. |član 3,stav 1,tačka 2

i

član 6, stav 1, tačka 3

|Načelo integrisanosti i koordinacije – integrisani pristup izdavanja dozvola je usklađen postupak izdavanja dozvole u kom učestvuje više od jednog nadležnog organa koji preduzimaju mere za efikasan i integrisan pristup ovom postupku.

Potpuna uzajamna koordinacija nadležnih organa u postupku izdavanja dozvola i određivanju uslova omogućava postizanje najvišeg praktično mogućeg nivoa zaštite životne sredine kao celine….

i

Nadležni organ obezbeđuje:….3)da uslovi i postupak izdavanja dozvola budu u potpunosti koordinirani u slučaju da u postupku učestvuje više od jednog nadležnog organa;

|potpuno usklađeno | | | | |8 |Decisions

Without prejudice to other requirements laid down in national or Community legislation, the competent authority shall grant a permit containing conditions guaranteeing that the installation

complies with the requirements of this Directive or, if it does not, shall refuse to grant the permit.

|član 16, stav 1

i

Pravilnik o sadržini i izgledu integrisane dozvole (Sl.glasnik RS,br.30/2006)

|Dozvolom se utvrđuju uslovi za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti i obaveze oparatera u zavisnosti od prirode aktivnosti i njihovog uticaja na životnu sredinu.

Dozvola sadrži uslove koji se odnose na:

1)primenu najboljih dostupnih tehnika ili drugih tehničkih uslova i mera;

2)mere iz studije o proceni uticaja na životnu sredinu ili studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu;

3)granične vrednosti emisija zagađujućih materija utvrđene za dato postrojenje;

4)mere zaštite vazduha, vode i zemljišta;

5)mere koje se odnose na upravljanje otpadom koji nastaje pri radu postrojenja;

6)mere za smanjenje buke i vibracija;

7)mere koje se odnose na efikasno korišćenje energije;

|potpuno usklađeno | | | | | | | |8)zahteve za monitoring emisija sa:−

-specificiranom metodologijom;

-definisanom učestalošću merenja;

−-definisanim pravilima za tumačenje rezultata merenja;

−-utvrđenom obavezom dostavljanja podataka nadležnom organu;

9)mere za sprečavanje udesa i otklanjanje njihovih posledica;

10)smanjenje zagađenja, uključujući i prekogranično zagađenje životne sredine;

11)mere predviđene za početak rada, za trenutno zaustavljanje u slučaju poremećaja u funkcionisanju postrojenja, kao i za prestanak rada postrojenja;

12)preduzimanje mera zaštite životne sredine posle prestanka aktivnosti u cilju izbegavanja rizika od zagađenja i vraćanja lokacije u zadovoljavajuće stanje; | | | | | | | | |13)način i učestalost izveštavanja i obim podataka sadržanih u izveštaju koji se dostavlja nadležnom organu u skladu sa propisima;

14)rezultate revizije uslova i obaveza utvrđenih dozvolom;

15)druge specifične zahteve.

| | | | | | | |i

član15,stav1,

tačke 1-3

|Nadležni organ će odbiti zahtev za izdavanje dozvole ako:

1)postrojenje za obavljanje aktivnosti za koju se zahteva dozvola ne ispunjava propisane uslove;

2)na osnovu podataka i dokumentacije sadržanih u zahtevu nisu ispunjeni uslovi za primenu propisanih standarda životne sredine;

3)zahtev sadrži netačne podatke koji su od uticaja na izdavanje dozvole. |potpuno usklađeno | | | | | |All permits granted and modified permits must include details of the arrangements made for air, water and land protection as referred to in this Directive. |član 16,stav 2,

tačka 4 |Dozvola sadrži uslove koji se odnose na:

…………….

4)mere zaštite vazduha, vode i zemljišta;

…………….

|potpuno usklađeno | | | | |9.1 |Conditions of the permit

Member States shall ensure that the permit includes all measures necessary for compliance with the requirements of Articles 3 and 10 for the granting of permits in order to achieve a high level of protection for the environment as a whole by means of protection of the air, water and land. |član 16,stav 1 i stav 2,tačke 1-15

i

Pravilnik o sadržini i izgledu integrisane dozvole (Sl.glasnik RS,br.30/2006)

|Dozvolom se utvrđuju uslovi za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti i obaveze oparatera u zavisnosti od prirode aktivnosti i njihovog uticaja na životnu sredinu.

Dozvola sadrži uslove koji se odnose na:

1)primenu najboljih dostupnih tehnika ili drugih tehničkih uslova i mera;

2)mere iz studije o proceni uticaja na životnu sredinu ili studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu;

3)granične vrednosti emisija zagađujućih materija utvrđene za dato postrojenje; |potpuno usklađeno | | | | | | | |4)mere zaštite vazduha, vode i zemljišta;

5)mere koje se odnose na upravljanje otpadom koji nastaje pri radu postrojenja;

6)mere za smanjenje buke i vibracija;

7)mere koje se odnose na efikasno korišćenje energije;

8)zahteve za monitoring emisija sa:

-specificiranom metodologijom;

-definisanom učestalošću merenja;

-definisanim pravilima za tumačenje rezultata merenja;

-utvrđenom obavezom dostavljanja podataka nadležnom organu;

9)mere za sprečavanje udesa i otklanjanje njihovih posledica;

10)smanjenje zagađenja, uključujući i prekogranično zagađenje životne sredine; | | | | | | | | |11)mere predviđene za početak rada, za trenutno zaustavljanje u slučaju poremećaja u funkcionisanju postrojenja, kao i za prestanak rada postrojenja;

12)preduzimanje mera zaštite životne sredine posle prestanka aktivnosti u cilju izbegavanja rizika od zagađenja i vraćanja lokacije u zadovoljavajuće stanje;

13)način i učestalost izveštavanja i obim podataka sadržanih u izveštaju koji se dostavlja nadležnom organu u skladu sa propisima;

14)rezultate revizije uslova i obaveza utvrđenih dozvolom;

15)druge specifične zahteve. | | | | | |9.2 |In the case of a new installation or a substantial change where Article 4 of Directive 85/337/EEC applies, any relevant information obtained or conclusion arrived at pursuant to Articles 5, 6 and 7 of that Directive shall be taken into consideration for the purposes of granting the permit. |član 9,stav 2

i

član 16,stav 2,

tačka2

|Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana podnosilac zahteva, zavisno od postrojenja, prilaže:

1)za nova postrojenja – saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i saglasnost na procenu opasnosti od udesa;

2)za postojeća postrojenja – saglasnost na studiju uticaja zatečenog stanja, procenu opasnosti od udesa i program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti uslovima propisanim ovim zakonom.

Dozvola sadrži uslove koji se odnose na:

……………….

2)mere iz studije o proceni uticaja na životnu sredinu ili studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu;

………………..

|potpuno usklađeno | | | | |9.3 |The permit shall include emission limit values for polluting substances, in particular those listed in Annex III, likely to be emitted from the installation concerned in significant quantities, having regard to their nature and their potential to transfer pollution from one medium to another (water, air and land). If necessary, the permit shall include appropriate requirements ensuring protection of the soil and ground water and measures concerning the management of waste generated by the installation.Where appropriate, limit values may be supplemented or replaced by equivalent |član 16,stav 2,

tačke 3-6

i

Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta,kao i za određivanje graničnih vrednosti emisije u integrisanoj dozvoli (Službeni glasnik RS, broj 84/2005)

i

Indikativna lista glavih zagađujućih materija (Službeni glasnik RS, broj 84/2005)

|Dozvola sadrži uslove koji se odnose na:

………………………

3)granične vrednosti emisija zagađujućih materija utvrđene za dato postrojenje;

4)mere zaštite vazduha, vode i zemljišta;

5)mere koje se odnose na upravljanje otpadom koji nastaje pri radu postrojenja;

6)mere za smanjenje buke i vibracija;

|potpuno usklađeno | | | | | |parameters or technical measures. | | | | | | | | |For installations under point 6.6 in Annex I, emission limit values laid down in accordance with this paragraph shall take into account practical considerations appropriate to these categories of installation. |Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola(Službeni glasnik RS, broj 84/2005) | |potpuno usklađeno | | | | | |Where emissions of a greenhouse gas from an installation are specified in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community ( ) in relation to an activity carried out in that installation, the permit shall not include an emission limit value for direct emissions of that gas unless it is necessary to ensure that no significant local pollution is caused. |

Pravilnik o sadržini i izgledu integrisane dozvole (Sl.glasnik RS,br.30/2006)

i

Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Sl.glasnik RS,br.30/2006)

| |potpuno usklađeno | | | | | |Where necessary, the competent authorities shall amend the permit as appropriate. |član 18 |Izdata dozvola podleže ponovnom razmatranju (u daljem tekstu: revizija) najmanje dva puta u toku važenja.

Postupak revizije nadležni organ pokreće po službenoj dužnosti ili na zahtev operatera i vrši se u skladu sa čl. 10. do 15. ovog zakona .

Nadležni organ po službenoj dužnosti pokreće postupak revizije, ako:

1)je zagađenje koje prouzrokuje postrojenje takvog značaja da je potrebno izvršiti reviziju postojećih graničnih vrednosti emisija, ili je takve nove vrednosti potrebno utvrditi u dozvoli;

2)postoji opasnost da zagađenje prouzrokuje štetu ili nastane šteta po životnu sredinu i zdravlje ljudi; |potpuno usklađeno | | | | | | | |3)suštinske promene u najboljim dostupnim tehnikama omogućavaju značajno smanjenje emisija bez velikih dodatnih troškova;

4)promene u zahtevima za bezbednost u radu postrojenja ili sigurnost određene aktivnosti zahtevaju uvrđenje novih tehnika;

5)izmene u propisima o zaštiti životne sredine to zahtevaju.

U slučajevima iz stava 3. ovog člana revizija dozvole vrši se u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o nastalom slučaju.

Ako nadležni organ pokrene postupak za reviziju dozvole obavestiće operatera o razlozima za to i zatražiti da u određenom roku dostavi podatke iz člana 8. ovog zakona. | | | | | | |The third, fourth and fifth subparagraphs shall not apply to installations temporarily excluded from the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community in accordance with Article 27 of Directive 2003/87/EC. |Pravilnik o sadržini i izgledu integrisane dozvole (Sl.glasnik RS,br.30/2006)

i

Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Sl.glasnik RS,br.30/2006)

| |potpuno usklađeno | | | | |9.4 |Without prejudice to Article 10, the emission limit values and the equivalent parameters and technical measures referred to in paragraph 3 shall be based on the best available techniques, without prescribing the use of any technique or specific technology, but taking into account the technical characteristics of the installation concerned, its geographical location and the local environmental conditions. In all circumstances, the conditions of the permit shall contain provisions on the minimisation of long-distance or transboundary pollution and ensure a high level of protection |član 16

i

Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta,kao i za određivanje graničnih vrednosti emisije u integrisanoj dozvoli (Službeni glasnik RS, broj 84/2005)

|Dozvolom se utvrđuju uslovi za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti i obaveze oparatera u zavisnosti od prirode aktivnosti i njihovog uticaja na životnu sredinu.

Dozvola sadrži uslove koji se odnose na:

1)primenu najboljih dostupnih tehnika ili drugih tehničkih uslova i mera;

2)mere iz studije o proceni uticaja na životnu sredinu ili studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu;

3)granične vrednosti emisija zagađujućih materija utvrđene za dato postrojenje;

4)mere zaštite vazduha, vode i zemljišta;

5)mere koje se odnose na upravljanje otpadom koji nastaje pri radu postrojenja;

6)mere za smanjenje buke i vibracija;

7)mere koje se odnose na efikasno korišćenje energije; |potpuno usklađeno | | | | | |for the environment as a whole | |8)zahteve za monitoring emisija sa:

-specificiranom metodologijom;

-definisanom učestalošću merenja;

-definisanim pravilima za tumačenje rezultata merenja;

-utvrđenom obavezom dostavljanja podataka nadležnom organu;

9)mere za sprečavanje udesa i otklanjanje njihovih posledica;

10)smanjenje zagađenja, uključujući i prekogranično zagađenje životne sredine;

11)mere predviđene za početak rada, za trenutno zaustavljanje u slučaju poremećaja u funkcionisanju postrojenja, kao i za prestanak rada postrojenja;

12)preduzimanje mera zaštite životne sredine posle prestanka aktivnosti u cilju izbegavanja rizika od zagađenja i vraćanja lokacije u zadovoljavajuće stanje;

| | | | | | | | |13)način i učestalost izveštavanja i obim podataka sadržanih u izveštaju koji se dostavlja nadležnom organu u skladu sa propisima;

14)rezultate revizije uslova i obaveza utvrđenih dozvolom;

15)druge specifične zahteve.

Ako se prema određenom standardu kvaliteta životne sredine zahtevaju strožiji uslovi od onih koji se mogu postići primenom najboljih dostupnih tehnika, dozvola sadrži dodatne mere kojima se obezbeđuje primena ovih standarda.

U slučaju iz stava 3. ovog člana nadležni organ dozvolom utvrđuje mere i rokove za primenu standarda kvaliteta životne sredine, propisanih u skladu sa zakonom, a naročito:1)datum od kada se standardi primenjuju i područja na koja se odnose; | | | | | | | | |2)najviši i najniži prihvatljiv nivo zagađujućih materija i buke u životnoj sredini;

3)određene parametre, proceduru monitoringa i metode kojima se utvrđuju prekoračenja standarda, kao i mere koje se preduzimaju u tom slučaju.

Dozvola može sadržati privremeno oslobađanje od pridržavanja određenih uslova, ukoliko se usvojenim sanacionim programom obezbeđuje primena mera koje vode ka smanjenju zagađenja i ispunjenju uslova.

Vlada utvrđuje kriterijume za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta životne sredine, kao i za određivanje graničnih vrednosti emisija u dozvoli. | | | | | |9.5 |The permit shall contain suitable release monitoring requirements, specifying measurement methodology and frequency, evaluation procedure and an obligation to supply the competent authority with data required for checking compliance with the permit. |član 16,stav 1,

tačka 8 |Dozvola sadrži uslove koji se odnose na:

……………….

8)zahteve za monitoring emisija sa:

-specificiranom metodologijom;

-definisanom učestalošću merenja;

-definisanim pravilima za tumačenje rezultata merenja;

-utvrđenom obavezom dostavljanja podataka nadležnom organu;

|potpuno usklađeno | | | | |9.6 |The permit shall contain measures relating to conditions other than normal operating conditions. Thus, where there is a risk that the environment may be affected, appropriate provision shall be made for start-up, leaks, malfunctions, momentary stoppages and definitive cessation of operations. |član 16.stav 1,

tačke 11 i 12 |Dozvola sadrži uslove koji se odnose na:

…………………

11)mere predviđene za početak rada, za trenutno zaustavljanje u slučaju poremećaja u funkcionisanju postrojenja, kao i za prestanak rada postrojenja;

12)preduzimanje mera zaštite životne sredine posle prestanka aktivnosti u cilju izbegavanja rizika od zagađenja i vraćanja lokacije u zadovoljavajuće stanje; |potpuno usklađeno | | | | |10 |Best available techniques and environmental quality standards

Where an environmental quality standard requires stricter conditions than those achievable by the use of the best available techniques, additional measures shall in particular be required in the permit, without prejudice to other measures which might be taken to comply with environmental quality standards. |član 16, stav 3 i 4 |Ako se prema određenom standardu kvaliteta životne sredine zahtevaju strožiji uslovi od onih koji se mogu postići primenom najboljih dostupnih tehnika, dozvola sadrži dodatne mere kojima se obezbeđuje primena ovih standarda.

U slučaju iz stava 3. ovog člana nadležni organ dozvolom utvrđuje mere i rokove za primenu standarda kvaliteta životne sredine, propisanih u skladu sa zakonom, a naročito:

1)datum od kada se standardi primenjuju i područja na koja se odnose;

2)najviši i najniži prihvatljiv nivo zagađujućih materija i buke u životnoj sredini;

3)određene parametre, proceduru monitoringa i metode kojima se utvrđuju prekoračenja standarda, kao i mere koje se preduzimaju u tom slučaju. |potpuno usklađeno | | | | |11 |Developments in best available techniques

Member States shall ensure that the competent authority follows or is informed of developments in best available techniques. |član 6,stav 1,

tačka 4 |Nadležni organ obezbeđuje:

………………

4)praćenje razvoja najboljih dostupnih tehnika;

|potpuno usklađeno | | | | |12.1 |Changes by operators to installations

Member States shall take the necessary measures to ensure that the operator informs the competent authorities of any planned change in the operation. Where appropriate, the competent authorities shall update the permit or the conditions. |član 6,stav1,tačka 6

i

član 17,stav 1,

tačka 3

i

član 20

|Nadležni organ obezbeđuje:

……………..

6)reviziju i, po potrebi, ažuriranje uslova u dozvoli;

Operater je obavezan da:

……………….

3)obaveštava nadležni organ o svakoj promeni u radu, odnosno funkcionisanju postrojenja ili o udesu, sa mogućim vidljivim uticajima na životnu sredinu ili zdravlje ljudi;

U slučaju revizije dozvole po službenoj dužnosti, kao i planirane izmene u postrojenju ili njegovom radu koja ne čini bitnu izmenu u smislu ovog zakona, nadležni organ može izmeniti uslove utvrđene dozvolom..

|potpuno usklađeno | | | | | | | |Ako veliki broj izmena u dozvoli otežava efikasnu kontrolu aktivnosti nadležni organ može zatražiti od operatera da dostavi novi zahtev za izdavanje dozvole | | | | | |12.2 |Member States shall take the necessary measures to ensure that no substantial change planned by the operator is made without a permit issued in accordance with this Directive. The application for a permit and the decision by the competent

authority must cover those parts of the installation and those aspects listed in Article 6 that may be affected by the change. The relevant provisions of Article 3, Articles 6 to 10 and Article 15(1), (2) and (3) shall apply mutatis mutandis. |član 17,stav 1,

tačka 3

i

član 17,stav 4,

tačka 1

i

član 7,stav 2,

tačka 2

i

Pravilnik o sadržini i izgledu integrisane dozvole (Sl.glasnik RS,br.30/2006)

|Operater je obavezan da:

………………

3)obaveštava nadležni organ o svakoj promeni u radu, odnosno funkcionisanju postrojenja ili o udesu, sa mogućim vidljivim uticajima na životnu sredinu ili zdravlje ljudi;

Na zahtev nadležnog organa koji izdaje dozvolu ili inspektora, operater je obavezan da:

1)dostavi podatke nadležnom organu neophodne za izdavanje, izmenu ili prestanak važnosti dozvole;

Dozvolom se odobrava:

……………..

2)rad i bitne izmene u radu, odnosno funkcionisanju postojećeg postrojenja.

|potpuno usklađeno | | | | |13.1 |Reconsideration and updating of permit conditions by the competent authority

Member States shall take the necessary measures to ensure that competent authorities periodically reconsider and, where necessary, update permit conditions. |član 18

|Izdata dozvola podleže ponovnom razmatranju (u daljem tekstu: revizija) najmanje dva puta u toku važenja.

Postupak revizije nadležni organ pokreće po službenoj dužnosti ili na zahtev operatera i vrši se u skladu sa čl. 10. do 15. ovog zakona .

Nadležni organ po službenoj dužnosti pokreće postupak revizije, ako:

1)je zagađenje koje prouzrokuje postrojenje takvog značaja da je potrebno izvršiti reviziju postojećih graničnih vrednosti emisija, ili je takve nove vrednosti potrebno utvrditi u dozvoli; 2)postoji opasnost da zagađenje prouzrokuje štetu ili nastane šteta po životnu sredinu i zdravlje ljudi; 3)suštinske promene u najboljim dostupnim tehnikama omogućavaju značajno smanjenje emisija bez velikih dodatnih troškova;

|potpuno usklađeno | | | | | | |

i

član 20

|4)promene u zahtevima za bezbednost u radu postrojenja ili sigurnost određene aktivnosti zahtevaju uvođenje novih tehnika;

5)izmene u propisima o zaštiti životne sredine to zahtevaju.

U slučajevima iz stava 3. ovog člana revizija dozvole vrši se u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o nastalom slučaju.

Ako nadležni organ pokrene postupak za reviziju dozvole obavestiće operatera o razlozima za to i zatražiti da u određenom roku dostavi podatke iz člana 8. ovog zakona.

U slučaju revizije dozvole po službenoj dužnosti, kao i planirane izmene u postrojenju ili njegovom radu koja ne čini bitnu izmenu u smislu ovog zakona, nadležni organ može izmeniti uslove utvrđene dozvolom.

| | | | | | | | |Ako veliki broj izmena u dozvoli otežava efikasnu kontrolu aktivnosti nadležni organ može zatražiti od operatera da dostavi novi zahtev za izdavanje dozvole. | | | | | |13.2 |The reconsideration shall be undertaken in any event where:

(a) the pollution caused by the installation is of such significance that the existing emission limit values of the permit need to be revised or new such values need to be included in the permit;

(b) substantial changes in the best available techniques make it possible to reduce emissions significantly without imposing excessive costs;

(c) the operational safety of the process or activity requires other techniques to be used;

(d) new provisions of Community or national legislation so dictate. |član 18, stav 3 |Nadležni organ po službenoj dužnosti pokreće postupak revizije, ako:

1)je zagađenje koje prouzrokuje postrojenje takvog značaja da je potrebno izvršiti reviziju postojećih graničnih vrednosti emisija, ili je takve nove vrednosti potrebno utvrditi u dozvoli;

2)postoji opasnost da zagađenje prouzrokuje štetu ili nastane šteta po životnu sredinu i zdravlje ljudi;

3)suštinske promene u najboljim dostupnim tehnikama omogućavaju značajno smanjenje emisija bez velikih dodatnih troškova;

4)promene u zahtevima za bezbednost u radu postrojenja ili sigurnost određene aktivnosti zahtevaju uvođenje novih tehnika;

5)izmene u propisima o zaštiti životne sredine to zahtevaju.

|potpuno usklađeno | | | | |14 |Compliance with permit conditions

Member States shall take the necessary measures to ensure that:

(a) the conditions of the permit are complied with by the operator when operating the installation;

(b) the operator regularly informs the competent authority of the results of the monitoring of releases and without delay of any incident or accident significantly affecting the environment;

(c) operators of installations afford the representatives of the competent authority all necessary assistance to enable them to carry out any inspections within the installation, |član 17,stav 1,2 i 4 |Operater je obavezan da:

1)postupa u skladu sa uslovima utvrđenim u dozvoli; 2)dostavi nadležnom organu rezultate monitoringa; 3)obaveštava nadležni organ o svakoj promeni u radu, odnosno funkcionisanju postrojenja ili o udesu, sa mogućim vidljivim uticajima na životnu sredinu ili zdravlje ljudi; 4)dostavlja nadležnom organu godišnji izveštaj o vršenju aktivnosti za koje je dozvola izdata; 5)obaveštava nadležni organ o planiranoj promeni operatera; 6)izvrši sve mere koje nadležni organ utvrdi posle prestanka važnosti dozvole.

Operater je dužan da vrši monitoring sprovođenjem plana monitoringa iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona i u skladu sa uslovima utvrđenim u dozvoli koji se odnose na zahteve za monitoring emisija.

|potpuno usklađeno | | | | | |to take samples and to gather any information necessary for the performance of their duties for the purposes of this Directive. | |Na zahtev nadležnog organa koji izdaje dozvolu ili inspektora, operater je obavezan da:

1)dostavi podatke nadležnom organu neophodne za izdavanje, izmenu ili prestanak važnosti dozvole;

2)omogući inspekciji uvid u dokumentaciju koju čuva u vezi sa izdavanjem dozvole, obezbedi pristup uzorcima i mestima za monitoring određenim u dozvoli i omogući im nesmetano pribavljanje informacija o postupanju u skladu sa uslovima u dozvoli. | | | | | |15.1 |Access to information and public participation in the permit procedure

1. Member States shall ensure that the public concerned is given early and effective opportunities to participate in the procedure for:

(a) issuing a permit for new installations;

(b) issuing a permit for any substantial change;

(c) updating of a permit or permit conditions for an installation in accordance with Article 13(2)(a).

|član 6,stav 1,tačka7

i

član 11 |Nadležni organ obezbeđuje:

………………

7)pristup javnosti sadržaju zahteva za izdavanje dozvole, izdatim dozvolama i rezultatima monitoringa;

Nadležni organ obaveštava organe i organizacije u oblasti: poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, planiranja, izgradnje, saobraćaja, energetike, rudarstva, zaštite kulturnih dobara, zaštite prirode i dr. kao i organe lokalne samouprave na čijoj teritoriji se planira aktivnost, odnosno nalazi postrojenje (u daljem tekstu: drugi organi i organizacije) i zaiteresovanu javnost o prijemu zahteva, u roku od pet dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje dozvole.

|potpuno usklađeno | | | | | | |

i

član 12 |Nadležni organ na zahtev drugih organa i organizacija iz stava 1. ovog člana dostavlja kopiju zahteva za izdavanje dozvole i stavlja na uvid odgovarajuću dokumentaciju iz člana 9. ovog zakona.

Na zahtev zainteresovane javnosti nadležni organ dostaviće kopiju zahteva za izdavanje dozvole.

Podnosilac zahteva iz stava 3. ovog člana snosi troškove izrade i dostavljanja kopije zahteva za izdavanje dozvole, u propisanom iznosu.

Drugi organi i organizacije i predstavnici zainteresovane javnosti dostavljaju svoja mišljenja nadležnom organu u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana.

Nadležni organ je dužan da nacrt dozvole izradi u roku od 45 | | | | | | | | |dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje dozvole. Prilikom izrade nacrta dozvole nadležni organ razmatra mišljenja drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Nadležni organ je dužan da o nacrtu dozvole i o mogućnosti uvida u prateću dokumentaciju obavesti druge organe i organizacije i javnost, u roku od pet dana od dana prijema takvog zahteva.

Nadležni organ na zahtev drugih organa i organizacija iz stava 1. ovog člana bez odlaganja dostavlja kopiju nacrta dozvole.

Na zahtev zainteresovane javnosti nadležni organ dostaviće kopiju nacrta dozvole.

Podnosilac zahteva iz stava 4. ovog člana snosi troškove izrade i dostavljanja kopije nacrta dozvole, u propisanom iznosu.

| | | | | | | |

i

član 15, stav1 i 6

|Drugi organi i organizacije i predstavnici zainteresovane javnosti mogu nadležnom organu dostaviti svoja mišljenja o nacrtu dozvole, u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 2. ovog člana.

Nadležni organ nacrt dozvole zajedno sa zahtevom operatera i pratećom dokumentacijom, mišljenjima drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti datih na nacrt dozvole, dostavlja tehničkoj komisiji, u roku od 10 dana od isteka roka iz stava 6. ovog člana.

Nadležni organ odlučuje o izdavanju dozvole na osnovu zahteva operatera, priložene dokumentacije, izveštaja i ocene tehničke komisije, kao i pribavljenih mišljenja drugih | | | | | | |

The procedure set out in Annex V shall apply for the purposes of such participation.

|

i

član 23 |organa i organizacija i zainteresovane javnosti, u roku od 120 dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje dozvole.

Rešenje o izdavanju dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole nadležni organ dostavlja operateru i o tome obaveštava druge organe i organizacije i javnost u roku od osam dana od dana donošenja rešenja.

Nadležni organ dužan je da obaveštava druge organe i organizacije i javnost u slučajevima iz čl. 11, 12. i 15. ovog zakona putem medija i to najmanje u jednom lokalnom listu koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem aktivnosti i postrojenja, kao i putem interneta.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana nadležni organ dostavlja u pisanoj formi obaveštenje drugim organima i organizacijama.

| | | | | | | | |Obaveštenje iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži podatke o:

1)nazivu i sedištu, odnosno imenu i adresi operatera;

2)lokaciji na kojoj se planira ili obavlja aktivnost za koju se zahteva dozvola;

3)aktivnosti i postrojenju;

4)roku za dostavljanje mišljenja;

5)mestu i vremenu za javni uvid u podneti zahtev za izdavanje dozvole, prateću dokumentaciju ili nacrt dozvole;

6)rešenju o izdavanju dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole, posebno razlozima na kojima se rešenje zasniva, kao i o svakom daljem obnavljanju dozvole.

Ako zahtev operatera za izdavanje dozvole, nacrt dozvole ili dozvola sadrže poslovnu tajnu ili podatak koji, u skladu | | | | | | | | |sa zakonom, zahteva ograničen pristup javnosti za dobijanje informacija, nadležni organ može odlučiti da za određene delove zahteva, odnosno nacrta dozvole ili dozvole ograniči pristup javnosti.

O odluci o ograničavanju pristupa javnosti za dobijanje informacija u smislu stava 4. ovog člana, nadležni organ je dužan da obavesti javnost na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, a organe iz člana 11. stav 1. ovog zakona na način utvrđen u stavu 2. ovog člana, u roku od pet dana od dana donošenja odluke.

Ograničenje iz stava 4. ovog člana ne odnosi se na informacije o emisijama, rizicima od udesa, rezultate monitoringa i inspekcijskog nadzora. | | | | | |15.2 |The results of monitoring of releases as required under the permit conditions referred to in Article 9 and held by the competent authority shall be made available to the public. |član 6, stav 1,

tačke 7 i 8

i

član 23, stav 6

|Nadležni organ obezbeđuje:

…………….

7)pristup javnosti sadržaju zahteva za izdavanje dozvole, izdatim dozvolama i rezultatima monitoringa;

8)registar rezultata monitoringa koji obavlja operater;

…………………….

Ograničenje iz stava 4. ovog člana ne odnosi se na informacije o emisijama, rizicima od udesa, rezultate monitoringa i inspekcijskog nadzora. |potpuno usklađeno | | | | |15.3 |Paragraphs 1 and 2 shall apply subject to the restrictions laid down in Article 4(1), (2) and (4) of Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information ( ). |član 9, stav 1,

tačka 10

i

Pravilnik o sadržini, izgledu inačinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,broj 30/2006)

i

član 9.Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Službeni glasnik RS,broj 120/2004,54/2007,

104/2009 i 36/2010)

|Uz zahtev za izdavanje dozvole podnosilac zahteva prilaže sledeću dokumentaciju:

………………….

10)izjavu kojom potvrđuje da su informacije sadržane u zahtevu istinite, tačne, potpune i dostupne javnosti;

|potpuno usklađeno | | | | |15.4 |When a decision has been taken, the competent authority shall inform the public in accordance with the appropriate procedures and shall make available to the public the following information:

(a) the content of the decision, including a copy of the permit and of any conditions and any subsequent updates; and

(b) having examined the concerns and opinions expressed by the public concerned, the reasons and considerations on which the decision is based, including information on the public participation process. |član 3,stav 1,

tačka 6

i

član 15,stav 1 i 6 |Načelo javnosti – u cilju informisanja javnosti o radu postrojenja i o njihovom mogućem uticaju na životnu sredinu, kao i u cilju obezbeđenja pune otvorenosti postupka izdavanja dozvola, javnost mora imati pristup informacijama koje se odnose na zahtev za izdavanje dozvole za nova postrojenja ili za bitne izmene u radu postrojenja, izradu nacrta dozvole, rešenja o izdavanju dozvole i o svakom njenom obnavljanju, kao i na relevantne podatke dobijene monitoringom.

Nadležni organ odlučuje o izdavanju dozvole na osnovu zahteva operatera, priložene dokumentacije, izveštaja i ocene tehničke komisije, kao i pribavljenih mišljenja drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, |potpuno usklađeno | | | | | | |

i

član 23, stav 1-3 |u roku od 120 dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje dozvole.

Rešenje o izdavanju dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole nadležni organ dostavlja operateru i o tome obaveštava druge organe i organizacije i javnost u roku od osam dana od dana donošenja rešenja.

Nadležni organ dužan je da obaveštava druge organe i organizacije i javnost u slučajevima iz čl. 11, 12. i 15. ovog zakona putem medija i to najmanje u jednom lokalnom listu koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem aktivnosti i postrojenja, kao i putem interneta.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana nadležni organ dostavlja u pisanoj formi obaveštenje drugim organima i organizacijama.

| | | | | | | | |Obaveštenje iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži podatke o:

1)nazivu i sedištu, odnosno imenu i adresi operatera;

2)lokaciji na kojoj se planira ili obavlja aktivnost za koju se zahteva dozvola;

3)aktivnosti i postrojenju;

4)roku za dostavljanje mišljenja;

5)mestu i vremenu za javni uvid u podneti zahtev za izdavanje dozvole, prateću dokumentaciju ili nacrt dozvole;

6)rešenju o izdavanju dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole, posebno razlozima na kojima se rešenje zasniva, kao i o svakom daljem obnavljanju dozvole. | | | | | |16.1 |Access to justice

Member States shall ensure that, in accordance with the relevant national legal system, members of the public concerned have access to a review procedure before a court of law or another independent and impartial body established by law to challenge the substantive or procedural legality of decisions, acts or omissions subject to the public participation provisions of this Directive when:

(a) they have a sufficient interest; or

(b) they maintain the impairment of a right, where administrative procedural law of a Member State requires this as a precondition. |član 15, stav 7

ovo je regulisano članom 11,stav 1

Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik RS, broj 111/2009) |Protiv rešenja nadležnog organa iz stava 4. ovog člana nije dopuštena žalba i može se pokrenuti upravni spor. |potpuno usklađeno | | | | |16.2 |Member States shall determine at what stage the decisions, acts or omissions may be challenged. |član 15,stav 7 |Protiv rešenja nadležnog organa iz stava 4. ovog člana nije dopuštena žalba i može se pokrenuti upravni spor. |potpuno usklađeno | | | | |16.3 |What constitutes a sufficient interest and impairment of a right shall be determined by the Member States, consistently with the objective of giving the public concerned wide access to justice. To this end, the interest of any non-governmental

organisation promoting environmental protection and meeting any requirements under national law shall be deemed sufficient for the purpose of paragraph 1(a) |član 2,stav 1,

tačke 16 i 17

ovo je regulisano i

Zakonom o opštem upravnom postupku

(Službeni glasnik RS, broj 33/97,31/01 i 30/2010)

i

Zakonom o upravnim sporovima (Službeni glasnik RS, broj 111/2009)

|-javnost obuhvata jedno ili više fizičkih ili pravnih lica, njihova udruženja, organizacije ili grupe;

-zainteresovana javnost obuhvata javnost na koju rad postrojenja i obavljanje aktivnosti utiče ili je verovatno da će uticati, uključujući nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i koje su evidentirane kod nadležnog organa. |potpuno usklađeno | | | | | |Such organisations shall also be deemed to have rights capable of being impaired for the purpose of paragraph 1(b). | | | | | | | |18.1 |Transboundary effects

Where a Member State is aware that the operation of an installation is likely to have significant negative effects on the environment of another Member State, or where a Member State likely to be significantly affected so requests, the Member State in whose territory the application for a permit

pursuant to Article 4 or Article 12(2) was submitted shall forward to the other Member State any information required to be given or made available pursuant to Annex V at the same time as it makes it available to its own nationals. |član 24 |Razmenu informacija o prekograničnom uticaju rada postrojenja i aktivnosti na životnu sredinu vrši Ministarstvo.

Ako rad nekog postrojenja može imati značajan negativan uticaj na životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može biti značajno ugrožena to zatraži, Ministarstvo, u postupku konsultacija, dostavlja drugoj državi na mišljenje informacije, i to: 1)o zahtevu za izdavanje dozvole, uključujući i opis podataka iz člana 8. ovog zakona; 2)o nadležnom organu koji donosi odluku o izdavanju dozvole; 3)o prirodi odluke koja može biti doneta; 4)o postupku učešća javnosti, uključujući i zainteresovanu javnost. O odluci o izdavanju dozvole ili odbijanju zahteva za njeno izdavanje, Ministarstvo obaveštava |potpuno usklađeno | | | | | |Such information shall serve as a basis for any consultations necessary in the framework of the bilateral relations between the two Member States on a reciprocal and equivalent basis. | |drugu državu koja je bila konsultovana u postupku odlučivanja, dostavljanjem informacija, i to:

1)o sadržaju odluke o izdavanju dozvole, odnosno odbijanju zahteva za izdavanje dozvole;

2)o razlozima na kojima se odluka zasniva, uključujući informacije o postupku učešća javnosti.

Konsultacije o prekograničnom uticaju vrše se na način i u rokovima koji se utvrđuju sporazumima između nadležnih organa država na principima reciprociteta i ravnopravnosti.

O primljenim informacijama o prekograničnom uticaju postrojenja i aktivnosti u drugoj državi Ministarstvo obaveštava javnost na način utvrđen u članu 23. stav 1. ovog zakona.

| | | | | | | | |Rezultate konsultacija i pribavljenog mišljenja zainteresovane javnosti Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja nadležnom organu druge države. | | | | | |18.2 |Within the framework of their bilateral relations, Member States shall see to it that in the cases referred to in paragraph 1 the applications are also made available for an appropriate period of time to the public of the Member State likely to be

affected so that it will have the right to comment on them before the competent authority reaches its decision. |član 24 |kompletan tekst člana dat u predhodnoj stavci |potpuno usklađeno | | | | |18.3 |The results of any consultations pursuant to paragraphs 1 and 2 must be taken into consideration when the competent authority reaches a decision on the application. |član 24,stav 4-6 |Konsultacije o prekograničnom uticaju vrše se na način i u rokovima koji se utvrđuju sporazumima između nadležnih organa država na principima reciprociteta i ravnopravnosti.

O primljenim informacijama o prekograničnom uticaju postrojenja i aktivnosti u drugoj državi Ministarstvo obaveštava javnost na način utvrđen u članu 23. stav 1. ovog zakona.

Rezultate konsultacija i pribavljenog mišljenja zainteresovane javnosti Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja nadležnom organu druge države. |potpuno usklađeno | | | | |18.4 |The competent authority shall inform any Member State which has been consulted pursuant to paragraph 1 of the decision reached on the application and shall forward to it the information referred to in Article 15(4). That Member

State shall take the measures necessary to ensure that that information is made available in an appropriate manner to the public concerned in its own territory. |član 24,stav 4-6 |Konsultacije o prekograničnom uticaju vrše se na način i u rokovima koji se utvrđuju sporazumima između nadležnih organa država na principima reciprociteta i ravnopravnosti.

O primljenim informacijama o prekograničnom uticaju postrojenja i aktivnosti u drugoj državi Ministarstvo obaveštava javnost na način utvrđen u članu 23. stav 1. ovog zakona.

Rezultate konsultacija i pribavljenog mišljenja zainteresovane javnosti Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja nadležnom organu druge države. |potpuno usklađeno | | | | |19.2 |In the absence of Community emission limit values defined pursuant to this Directive, the relevant emission limit values contained in the Directives listed in Annex II and in other Community legislation shall be applied as minimum emission limit values pursuant to this Directive for the installations listed in Annex I. |Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta,kao i za određivanje graničnih vrednosti emisije u integrisanoj dozvoli (Službeni glasnik RS, broj 84/2005)

GVE su propisane i kroz akte vezano za emisije u vazduh, vodu, otpad:

Uredba o GVE zagađujućih materija u vazduh (Službeni glasnik RS,br.71/2010)

Uredba o GVE zagađujućih materija u vode i rokovi za njihovo dostizanje (Službeni glasnik RS,br.67/2011)

| |potpuno usklađeno | | | | |Annex I |Categories of industrial activities referred to in article 1 |Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola (Službeni glasnik RS, broj 84/2005) | |potpuno usklađeno | | | | |Annex II |List of Directives referred to in articles 19 (2), (3) and 20 |Direktive su transponovane u zakonodavstvo RS kroz akte koji su doneti u oblasti otpada, vazduha, vode

| |potpuno usklađeno | | | | |Annex III |Indicative list of main polluting substances to be taken into account if they are relevant for fixing emission limit values |Indikativna lista glavnih zagađujućih materija (Službeni glasnik RS, broj 84/2005) | |potpuno usklađeno | | | | |Annex IV |Considerations to be taken into account generally or in specific cases when determining best available techniques, as defined in Art. 2.12, bearing in mind the likely costs and benefits of measure and principles of precaution and prevention. |Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta,kao i za određivanje graničnih vrednosti emisije u integrisanoj dozvoli (Službeni glasnik RS, broj 84/2005) | |potpuno usklađeno | | | | |Annex V |Public participation in decision-making |član 23 |Nadležni organ dužan je da obaveštava druge organe i organizacije i javnost u slučajevima iz čl. 11, 12. i 15. ovog zakona putem medija i to najmanje u jednom lokalnom listu koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem aktivnosti i postrojenja, kao i putem interneta.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana nadležni organ dostavlja u pisanoj formi obaveštenje drugim organima i organizacijama.

Obaveštenje iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži podatke o:

1)nazivu i sedištu, odnosno imenu i adresi operatera;

2)lokaciji na kojoj se planira ili obavlja aktivnost za koju se zahteva dozvola;

3)aktivnosti i postrojenju;

4)roku za dostavljanje mišljenja;

|potpuno usklađeno | | | | | | | |5)mestu i vremenu za javni uvid u podneti zahtev za izdavanje dozvole, prateću dokumentaciju ili nacrt dozvole;

6)rešenju o izdavanju dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole, posebno razlozima na kojima se rešenje zasniva, kao i o svakom daljem obnavljanju dozvole.

Ako zahtev operatera za izdavanje dozvole, nacrt dozvole ili dozvola sadrže poslovnu tajnu ili podatak koji, u skladu sa zakonom, zahteva ograničen pristup javnosti za dobijanje informacija, nadležni organ može odlučiti da za određene delove zahteva, odnosno nacrta dozvole ili dozvole ograniči pristup javnosti.

O odluci o ograničavanju pristupa javnosti za dobijanje informacija u smislu stava 4. ovog člana, nadležni organ je | | | | | | | | |dužan da obavesti javnost na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, a organe iz člana 11. stav 1. ovog zakona na način utvrđen u stavu 2. ovog člana, u roku od pet dana od dana donošenja odluke.

Ograničenje iz stava 4. ovog člana ne odnosi se na informacije o emisijama, rizicima od udesa, rezultate monitoringa i inspekcijskog nadzora. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostavite komentar