Predlog zakona o sprovođenju Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju

PREDLOG ZAKONA

O SPROVOĐENjU KONVENCIJE O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIšTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUžJA I O NJEGOVOM UNIšTAVANJU

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom propisuju se zabrane i ograničenja razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i hemijskih supstanci koje služe za proizvodnju tog oružja, način i uslovi upravljanja hemijskim supstancama sa dvostrukom namenom, što obuhvata njihovu proizvodnju, preradu, korišćenje i skladištenje, u skladu sa potvrđenom Konvencijom o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju („Službeni list SRJ – Međunarodi ugovori”, broj 2/00) – u daljem tekstu: Konvencija, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Član 2.

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

Hemijsko oružje je:

a) otrovna hemijska supstanca i njeni prekursori, osim za svrhe koje nisu zabranjene Konvencijom, sve dok su vrste i količine u skladu sa ciljevima Konvencije;

b) municija i sredstva, posebno napravljeni da izazovu smrt ili povrede otrovnim svojstvima hemijskih supstanci navedenim u tački a) ovog stava;

v) svaka oprema koja je posebno projektovana za upotrebu u neposrednoj vezi sa municijom i sredstvima navedenim u tački b) ovog stava.

Otrovna hemijska supstanca je svaka hemijska supstanca koja svojim hemijskim dejstvom na životne procese može da izazove smrt, privremenu onesposobljenost ili trajne posledice po ljude ili životinje, bez obzira na njeno poreklo ili način na koji je proizvedena.

Prekursor je svaki hemijski reaktant koji učestvuje u bilo kom stadijumu proizvodnje hemijske supstance upotrebom bilo koje metode, uključujući i bilo koju ključnu komponentu binarnog ili višekomponentnog hemijskog sistema.

Proizvodnja otrovne hemijske supstance predstavlja dobijanje te hemijske supstance putem hemijske reakcije.

Prerada otrovne hemijske supstance predstavlja fizički postupak kao što je izrada smeša, ekstrakcija ili prečišćavanje, pri čemu se jedna otrovna hemijska supstanca ne pretvara u drugu otrovnu hemijsku supstancu.

Korišćenje otrovne hemijske supstance predstavlja pretvaranje te hemijske supstance u drugu hemijsku supstancu putem hemijske reakcije.

Aneks podrazumeva Aneks o hemikalijama uz Konvenciju, koji čine Uputstva za listu hemikalija i Listu 1, 2 i 3.

Diskretna organska supstanca podrazumeva svaku hemijsku supstancu koja pripada klasi hemijske supstance koje sadrže ugljenik, izuzev njihovih oksida/sulfida i karbonata metala, koja se mogu identifikovati po svom hemijskom nazivu, strukturnoj formuli, ako je poznata, i CAS registarskom broju, ukoliko je određen.

FSF (PSF) supstanca je organska hemijska supstanca koja sadrži elemente fosfor, sumpor i fluor.

Član 3.

Na teritoriji Republike Srbije zabranjeno je u bilo kojim okolnostima:

1) razvijati, proizvoditi, sticati, zadržavati ili, direktno ili indirektno prenositi hemijsko oružje na druga lica;

2) upotrebljavati hemijsko oružje;

3) na bilo koji način uključivati u vojne pripreme upotrebu hemijskog oružja;

4) na bilo koji način pomagati, ohrabrivati ili podsticati druge da se uključe u aktivnosti koje su zabranjene ovim zakonom;

5) koristiti agense za suzbijanje nereda kao metod ratovanja.

Član 4.

Zabrane iz člana 3. ovog zakona ne odnose se na proizvodnju, posedovanje, preradu i korišćenje otrovnih hemijskih supstanci i njihovih prekursora (u daljem tekstu: hemijske supstance) za svrhe koje nisu zabranjene Konvencijom, kao što su:

1) industrijske, poljoprivredne, istraživačke, medicinske, farmaceutske ili druge miroljubive svrhe;

2) zaštitne svrhe, odnosno, one svrhe koje se direktno odnose na zaštitu od otrovnih hemijskih supstanci i hemijskog oružja;

3) vojne svrhe koje nisu u vezi sa upotrebom hemijskog oružja i ne zavise od upotrebe otrovnih svojstava hemijskih supstanci kao metoda ratovanja.

Hemijske supstance iz stava 1. ovog člana razvrstane su na hemijske supstance sa Liste 1, 2 i 3 Aneksa.

O proizvodnji, preradi, korišćenju i skladištenju hemijske supstance, kao i o postrojenjima za njihovu proizvodnju, preradu i korišćenje, mora se podneti deklaracija Organizaciji za zabranu hemijskog oružja (u daljem tekstu: Organizacija), najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 6.

Organizacija vrši verifikaciju sprovođenja Konvencije u pogledu proizvodnje, prerade, korišćenje i skladištenja hemijske supstance, kao i u pogledu postrojenja za njihovu proizvodnju, preradu i korišćenje, na osnovu deklaracije iz člana 5. ovog zakona i izveštaja međunarodne inspekcije.

Član 7.

Zabrane iz člana 3. ovog zakona ne odnosi se na hemijske supstance koje nisu navedene u Listi 1, 2 i 3, a koje služe u svrhu održavanja javnog reda i potrebe suzbijanja unutrašnjih nereda.

O posedovanju hemijske supstance iz stava 1. ovog člana ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove podnosi deklaraciju Organizaciji preko Komisije za sprovođenje Konvencije, najkasnije 30 dana po pribavljanju nove hemijske supstance za te namere.

Deklaracija mora da sadrži hemijski naziv, strukturnu formulu i CAS broj ako je određen.

Komisiju obrazuje Vlada.

Član 9.

O sprovođenju ovog zakona Komisija podnosi izveštaj Vladi najmanje jednom u šest meseci.

Član 10.

Naučni i vojni instituti, privredno društvo i drugo pravno lice (u daljem tekstu: pravno lice) pre započinjanja proizvodnje hemijskih supstanci sa Liste 1 moraju imati odobrenje ministarstva nadležnog za odbranu.

Uz zahtev za odobrenje pravno lice iz stava 1. ovog člana podnosi podatke:

1) o fabrici, pogonu, odnosno postrojenju za proizvodnju hemijskih supstanci sa Liste 1;

2) o količinama koje će se proizvoditi;

3) o hemijskim supstancama koje će se proizvoditi;

4) u koje svrhe će se koristiti proizvedene hemijske supstance.

Ministarstvo nadležno za odbranu izdaće odobrenje ako se prema podnetim podacima može oceniti da je svrha proizvodnje i količina hemijskih supstanci u skladu sa članom 18. ovog zakona, kao i da je postrojenje za proizvodnju takvo da odgovara uslovima iz čl. 19. i 20. ovog zakona.

Član 12.

Pravno lice koje prerađuje, koristi ili skladišti hemijske supstance sa Liste 1, odnosno proizvodi, prerađuje, koristi ili skladišti hemijske supstance sa Liste 2, odnosno proizvodi hemijske supstance sa Liste 3 u svrhe iz člana 4. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona, kao i vlasnik, odnosno korisnik fabrike, pogona, odnosno postrojenja za njihovu proizvodnju, preradu i korišćenje, dužni su da pre započinjanja svoje delatnosti podnesu prijavu ministarstvu nadležnom za odbranu.

Prijava iz stava 1 ovog člana sadrži naročito:

1) podatke o fabrici, pogonu, odnosno postrojenju i vlasniku odnosno korisniku;

2) podatke o tome da li se radi o proizvodnji, preradi, korišćenju ili skladištenju hemijske supstance;

3) podatke o proizvodnim kapacitetima fabrike, pogona, odnosno postrojenja;

4) podatke o tačnom mestu gde se hemijske supstance sa Liste 1, 2 i 3 proizvode u okviru fabrike, pogona, odnosno postrojenja.

Član 13.

Uz zahtev iz člana 11. ovog zakona, kao i uz prijavu iz člana 12. stav 2. ovog zakona za hemijske supstance sa Liste 1 podnosi se i detaljan tehnički opis pogona, odnosno postrojenja, uključujući i inventar opreme, kao i detaljni dijagram.

Evidenciju o izdatim odobrenjima kao i o podnetim prijavama vodi ministarstvo nadležno za odbranu.

Uputstvo za vođenje evidencije o izdatim odobrenjima i podnetim prijavama donosi ministar nadležan za odbranu.

Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice (u daljem tekstu: pravno lice) koje proizvodi, prerađuje, koristi ili skladišti hemijske supstance sa Liste 2, odnosno proizvodi hemijske supstance sa Liste 3 i diskretne organske supstance u industrijske, poljoprivredne, istraživačke, medicinske, farmaceutske ili druge miroljubive svrhe kao i vlasnik odnosno korisnik fabrike, pogona, odnosno postrojenja za njihovu proizvodnju, preradu i korišćenje, dužan je da pre započinjanja svoje delatnosti podnese prijavu ministarstvu nadležnom za upravljanje hemikalijama.

Prijava iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

1) podatke o fabrici, pogonu, odnosno postrojenju i vlasniku odnosno korisniku;

2) podatke o tome da li se radi o proizvodnji, preradi, korišćenju ili skladištenju hemijske supstance;

3) podatke o proizvodnim kapacitetima fabrike, pogona odnosno postrojenja;

4) podatke o tačnom mestu gde se hemijske supstance sa Liste 2 i 3 proizvode u okviru fabrike, pogona, odnosno postrojenja.

Evidenciju prijava iz stava 1. ovog člana vodi ministarstvo nadležno za upravljanje hemikalijama.

Član 15.

O rekonstrukciji pogona odnosno promene tehnologije iz stava 1. ovog člana ministarstvo nadležno za odbranu obaveštava Organizaciju preko Komisije.

Član 16.

Pravno lice iz čl. 11. i 12. ovog zakona dužno je da ministarstvu nadležnom za odbranu, a pravna lica iz člana 14. ministarstvu nadležnom za upravljanje hemikalijama podnesu izveštaj o proizvodnji hemijskih supstanci sa Liste 1, 2 i 3 i diskretnih organskih supstanci, o preradi, korišćenju i skladištenju hemijske supstance sa Liste 1 i 2, kao i podatke o fabrici, pogonu odnosno postrojenju za njihovu proizvodnju, preradu i korišćenje do 31. januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Pored izveštaja iz stava 1. ovog člana ova pravna lica dužna su da podnesu i informaciju o planovima za proizvodnju, preradu, korišćenje i skladištenje hemijske supstance, kao i o planovima vezanim za fabriku, pogon, odnosno postrojenje u kojima će se te delatnosti obavljati, najkasnije do 15. septembra tekuće godine za narednu godinu.

Izvoz i uvoz hemijskih supstanci sa Liste 1, 2 i 3 vrši se na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo nadležno za ekonomske odnose sa inostranstvom i samo za svrhe dozvoljene Konvencijom.

Zabranjen je izvoz i uvoz hemijske supstance sa Liste 1 i 2 sa državom koja nije država ugovornica Konvencije.

Imalac dozvole iz stava 1. ovog člana dužan je organu nadležnom za izdavanje dozvole dostavi najkasnije do 31. januara tekuće godine izveštaj o realizovanom izvozu i uvozu sa prethodnu kalendarsku godinu, kao i da najkasnije do 15. septembra tekuće godine dostavi informaciju o aktivnostima planiranim u narednoj kalendarskoj godini.

Proizvodnja, prerada, korišćenje i skladištenje hemijskih supstanci sa Liste 1 može se vršiti pod uslovom:

1) da se ta hemijska supstanca upotrebljava za istraživanje, medicinske ili farmaceutske svrhe, odnosno u zaštitne svrhe;

2) da je količina hemijskih supstanci samo onolika koliko je dovoljno da se ispuni svrha iz tačke 1. ovog člana;

3) da ukupna količina takvih hemijskih supstanci u bilo kom trenutku na teritoriji Republike Srbije za te namene ne prelazi jednu tonu;

4) da ukupna količina za ove namene do koje se došlo u bilo kojoj godini proizvodnjom, povlačenjem iz zaliha hemijskog oružja ili stečena transferom, ne prelazi jednu tonu.

Proizvodnja hemijskih supstanci sa Liste 1 dozvoljena je samo u malim postrojenjima sa jednim pogonom.

Mala postrojenja iz stava 1. ovog člana moraju da imaju takve reakcione sudove u kojima se ne može kontinuirano proizvoditi.

Zapremina reakcionog suda ne sme biti veća od 100 litara, a ako ima više reakcionih sudova zapremina svakog suda ne sme biti veća od pet litara, a ukupna zapremina svih sudova ne sme biti veća od 500 litara.

Izuzetno od člana 19. ovog zakona, proizvodnja hemijskih supstanci sa Liste 1 može se obavljati i van malog postrojenja sa jednim pogonom, ako:

1) je ukupna količina proizvedenih hemijskih supstanci manja od 10 kilograma godišnje i ako ta hemijska supstanca služi za zaštitne svrhe;

2) je ukupna količina veća od 100 grama a manja od 10 kilograma godišnje po postrojenju i ako ta hemijska supstanca služi za istraživačke, medicinske ili farmaceutske svrhe;

3) se sinteza hemijskih supstanci sa Liste 1 za istraživačke, medicinske ili farmaceutske svrhe vrši u laboratorijama, pod uslovom da je ukupna količina manja od 100 grama godišnje po laboratoriji.

Izveštaj iz člana 16. stav 1. ovog zakona za hemijske supstance sa Liste 1 sadrži:

podatke o fabrici, pogonu, odnosno postrojenju koji proizvodi, prerađuje, koristi ili skladišti te hemijske supstance;

za svaku hemijsku supstancu hemijski naziv, strukturnu formulu i CAS broj, kao i primenjeni metod i proizvedenu količinu;

naziv i količinu prekursora navedenih u Listi 1, 2 i 3 koji se koriste u proizvodnji hemijske supstance sa Liste 1;

utrošenu količinu, kao i svrhu za šta je ona utrošena;

količinu hemijskih supstanci koja je dopremljena iz drugog postrojenja odnosno otpremljena u drugo postrojenje sa naznakom količine, namene i primaoca;

maksimalnu količinu hemijskih supstanci koja se u bilo kom trenutku skladišti u toku godine, i uskladištene količine na kraju godine;

podatke o svakoj rekonstrukciji postrojenja, odnosno pogona i promeni u tehnološkom procesu izvršenim tokom godine, uključujući inventar opreme i detaljan dijagram.

Član 22.

Informacija o planovima iz člana 16. stav 2. ovog zakona za hemijske supstance sa Liste 1 obuhvata:

osnovne podatke o pravnom licu;

hemijski naziv, strukturnu formulu i CAS broj, kao i količinu koja se predviđa da će biti proizvedena, vreme proizvodnje i svrhu proizvodnje za svaku od hemijskih supstanci;

podatke o svakoj rekonstrukciji odnosno tehnološkoj promeni koja se planira u sledećoj godini;

vremenski period u kome se promena sprovodi.

3. Hemijske supstance sa Liste 2

Član 23.

Izveštaj iz člana 16. stava 1. ovog zakona za hemijske supstance sa Liste 2 podnosi se za svaku fabriku sa jednim ili više pogona ako je u bilo kojoj od prethodne tri kalendarske godine u njoj proizvedeno, prerađeno ili korišćeno, odnosno ako je predviđeno da se proizvedi, preradi ili koristi u narednoj kalendarskoj godini više od:

1 kilograma hemijske supstance označenih sa (() na Listi 2, deo A;

100 kilograma bilo koje hemijske supstance sa Liste 2, deo A;

1 tone hemijske supstance sa Liste 2, deo B.

Izveštaj se podnosi za hemijske supstance iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana ako je koncentracija te supstance najmanje 10% u odnosu na ukupnu masu, odnosno za hemijske supstance iz stava 1. tačka 3) ovog člana najmanje 30% u odnosu na ukupnu masu.

Član 24.

Izveštaj iz člana 16. stav 1. ovog zakona za hemijske supstance sa Liste 2 sadrži:

osnovne podatke o fabrici, pogonu, odnosno postrojenju;

a) naziv fabrike, ime vlasnika, odnosno korisnika ili lica koje njom rukovodi;

b) lokaciju fabrike, uključujući i adresu;

v) broj pogona, odnosno postrojenja u okviru fabrike koji proizvodi, prerađuje ili koristi ove hemijske supstance;

2) broj i vrstu pogona odnosno postrojenja koji koriste te hemijske supstance sa detaljnim podacima o mestu tog pogona u okviru fabrike, uključujući konkretnu zgradu ili broj objekta, kao i podatke iz tačke 1) u vezi sa tim pogonom;

a) njegove glavne aktivnosti (proizvodnja, prerada, korišćenje), odnosno druge aktivnosti u vezi sa tim hemijskim supstancama (skladištenje);

b) proizvodne kapacitete za svaku hemijsku supstancu;

v) podatke o tome da li se pogon koristi samo za ove aktivnosti ili ima i druge namene;

3) podatke o hemijskoj supstanci:

a) naziv hemijske supstance opšti ili komercijalni koji koristi to postrojenje, strukturnu formulu i CAS broj (ako je određen);

b) ukupnu količinu hemijske supstance koja je proizvedena, prerađena, uvezena ili izvezena u toku tri prethodne kalendarske godine.

Član 25.

Informacija iz člana 16. stav 2. ovog zakona za hemijske supstance sa Liste 2 obuhvata:

1) ukupnu količinu hemijske supstance čija se proizvodnja, prerada ili korišćenje predviđa, uključujući i predviđeno vreme za te aktivnosti;

2) svrhu proizvodnje, prerade ili korišćenje hemijske supstance:

a) specifikaciju tipova proizvoda;

b) prodaju uz navođenje krajnjeg korisnika i njegove delatnosti.

4. Hemijske supstance sa Liste 3

Izveštaj iz člana 16. stava 1. ovog zakona za hemijske supstance sa Liste 3 podnosi se za svaku fabriku koja se sastoji od jednog ili više pogona ako je u njoj tokom prethodne kalendarske godine proizvedeno, odnosno ako će se u narednoj kalendarskoj godini proizvesti više od 30 tona svake od hemijske supstance sa Liste 3 čija je koncentracija najmanje 30% u odnosu na ukupnu masu.

Član 27.

Izveštaj iz člana 16. stav 1. ovog zakona za hemijske supstance sa Liste 3 sadrži:

1) podatke o fabrici u kojoj se nalazi pogon za proizvodnju hemijske supstance sa Liste 3;

a) naziv fabrike ili postrojenja, ime vlasnika, odnosno korisnika ili lica koje njom rukovodi;

b) preciznu lokaciju, uključujući i adresu;

2) broj i vrstu pogona odnosno postrojenja koji proizvode te hemikalije sa detaljnim podacima o mestu tog pogona u okviru fabrika, uključujući konkretnu zgradu ili broj objekta;

a) vrstu proizvodnje;

b) proizvodne kapacitete za svaku hemijsku supstancu;

v) podatke o tome da li se pogon koristi i za druge aktivnosti, odnosno, druge namene;

g) podatke o drugim aktivnostima koje nisu u vezi sa hemijskim supstancama sa Liste 3;

3) podatke o hemijskoj supstanci:

a) naziv hemijske supstance opšti ili komercijalni koji koristi to postrojenje, strukturalnu formulu i CAS broj (ako je određen);

b) približnu količinu hemijske supstance koja je proizvedena u toku prethodne kalendarske godine;

v) svrhe za koje se određena hemijska supstanca proizvodi.

Član 28.

Informacija iz člana 16. stav 2. ovog zakona za hemijske supstance sa Liste 3 obuhvata:

1) ukupnu količinu hemijske supstance čija se proizvodnja planira;

2) svrhu proizvodnje te hemijske supstance.

5. Diskretne organske supstance

Član 29.

Izveštaj iz člana 16. stav 1. ovog zakona podnosi se za diskretne organske supstance (DOC) pod uslovom da su sintezom proizvedene u jednoj fabrici odnosno njenom pogonu ili postrojenju u prethodnoj godini u količinama, i to:

više od 200 tona, ili

više od 30 tona diskretnih organskih supstanci a sadrže elemente fosfor, sumpor ili fluor (u daljem tekstu: PSF supstance).

Član 30.

Izveštaj iz člana 16. stava 1. ovog zakona sadrži sledeće podatke:

podatke o fabrici u kojoj se nalazi pogon za proizvodnju te supstance;

a) naziv fabrike, ime vlasnika, odnosno korisnika ili lica koje njime rukovodi;

b) preciznu lokaciju, uključujući i adresu;

v) vrstu glavne aktivnosti;

približan broj i vrstu pogona koji proizvode diskretne organske supstance;

podatke o diskretnim organskim supstancama:

a) približne ukupne količine svake od proizvedenih diskretnih organskih supstanci;

b) približne ukupne količine svake od proizvedenih PSF supstanci.

Član 31.

Informacija iz člana 16. stav 2. ovog zakona za diskretne organske supstance obuhvata:

ukupna količina za svaku od diskretnih organskih supstanci čija se proizvodnja planira;

svrha proizvodnje tih supstanci.

6. Deklaracije

Član 32.

Ministarstvo nadležno za odbranu odnosno ministarstvo nadležno za upravljanje hemikalijama na osnovu izveštaja i informacija iz člana 16. ovog zakona, kao i organ nadležan za izdavanje dozvole iz člana 17. stav 3. ovog zakona, za izvoz i uvoz na osnovu izveštaja i informacija dužni su da sačine deklaracije u skladu sa Konvencijom i da ih najkasnije do 1. marta tekuće godine dostave Komisiji.

IV. NADZOR

Član 33.

Međunarodna verifikacija vrši se međunarodnom inspekcijom koju sprovode međunarodni inspektori u saradnji sa pratećim timom.

Član 35.

Obaveštenje o dolasku međunarodne inspekcije Organizacija upućuje Komisiji koja je dužna da potvrdi prijem obaveštenja o najavljenoj inspekciji.

Član 36.

Komisija iz svog sastava obrazuje prateći tim. Za članove pratećeg tima mogu biti određeni i drugi predstavnici nadležnih organa koji već imaju predstavnike u Komisiji, u zavisnosti od toga da li je međunarodna inspekcija najavljena za pravna lica iz čl. 11. i 12. ovog zakona ili za pravna lica iz člana 14. ovog zakona.

Način i postupak saradnje sa međunarodnom inspekcijom pri vršenju inspekcije pravnih lica iz stava 1. ovog člana, uputstvom uređuje ministar za upravljanje hemikalijama u saradnji sa ministrom za odbranu.

Član 37.

Prateći tim tokom inspekcije osigurava da se međunarodni inspekcijski tim pridržava obaveza i uživa prava koja su predviđena odredbama Konvencije i u tom cilju:

1) na ulaznom mestu od šefa međunarodnog inspekcijskog tima prima pismeno ovlašćenje izdato od Organizacije o vrsti, mestu, vremenu i načinu vršenja inspekcije;

2) na ulaznom mestu proverava opremu i instrumente koje međunarodni inspekcijski tim unosi i prihvata ih ili odbija na osnovu liste izdate od strane Organizacije i priloženih dokumenata;

3) obezbeđuje transport kako bi inspekcijski tim došao do mesta inspekcije u roku od 12 sati od momenta dolaska na ulaznu tačku;

4) obezbeđuje da se inspekcija sprovodi po proceduri propisanoj u Konvenciji;

5) učestvuje u verifikacionim aktivnostima koje sprovodi inspekcijski tim, nadgleda striktno pridržavanje mandata utvrđenog od strane Organizacije i nadgleda da se vršenjem inspekcije u što manjoj meri ometaju redovne aktivnosti na inspekcijskom mestu ili u pojedinim pogonima;

6) proverava, nakon sprovedene inspekcije, opremu i instrumente kao i uzorke uzete od strane međunarodnih inspektora i učestvuje u ispunjavanju carinskih formalnosti koje su predviđene za ovakve slučajeve;

7) potpisuje preliminarni izveštaj o izvršenoj inspekciji.

Član 38.

Pravno lice iz čl. 11, 12. i 14. ovog zakona dužno je da omogući međunarodnu inspekciju, da sarađuje sa pratećim timom i da mu pomaže u sprovođenju međunarodne inspekcije.

Način i postupci saradnje pravnih lica iz stava 1. ovog člana sa pratećim timom uputstvom uređuje ministar nadležan za upravljanje hemikalijama u saradnji sa ministrom nadležnim za odbranu.

Član 39.

Inspekcijski nadzor nad proizvodnjom, preradom ili korišćenjem, odnosno skladištenjem hemijske supstance sa Liste 1, 2 i 3 u vojne svrhe dozvoljene konvencijom vrši organ nadležan za inspekcijske poslove u oblasti odbrane.

Inspekcijski nadzor nad proizvodnjom, preradom, korišćenjem ili skladištenjem hemijske supstance sa Liste 2 i 3 i diskretnih organskih supstanci za industrijske, poljoprivredne, istraživačke, medicinske, farmaceutske i druge miroljubive svrhe vrše inspektori za zaštitu životne sredine.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora inspektor organa nadležnog za inspekcijske poslove u oblasti odbrane i inspektor zaštite životne sredine (u daljem tekstu inspektor) ovlašćen je i dužan da kontroliše naročito:

1) pridržavanje obaveze prijavljivanja proizvodnje, prerade, korišćenja i skladištenja hemijskih supstanci iz čl. 11, 12. i 14. ovog zakona;

2) tačnost podataka iz prijave o proizvodnji, preradi, korišćenju i skladištenju hemijske supstance;

3) pridržavanje obaveze prijavljivanja rekonstrukcije pogona za proizvodnju, preradu i korišćenje hemijskih supstanci kao i sve promene tehnologije proizvodnje, prerade i korišćenja;

4) tačnost prijavljenih podataka o rekonstrukciji pogona za proizvodnju, preradu i korišćenje hemijskih supstanci kao i poštovanje rokova za prijavljivanje;

5) pridržavanje obaveze podnošenja izveštaja i informacija o proizvodnji, preradi, korišćenju i skladištenju hemijskih supstanci, kao i podatke o postrojenjima za proizvodnju, preradu i korišćenje tih hemijskih supstanci;

6) tačnost podataka u izveštajima i informacijama i poštovanje rokova dostavljanja tih izveštaja i informacija.

Član 42.

U vršenju nadzora iz člana 41. ovog zakona inspektor je ovlašćen i dužan da:

1) naredi prijavljivanje proizvodnje, prerade, korišćenja i skladištenja hemijskih supstanci iz čl. 11, 12. i 14. ovog zakona;

2) zabrani proizvodnju, preradu, korišćenje i skladištenje hemikalija dok se ne izvrši prijavljivanje;

3) naredi dostavljanje u prijavi tačnih podataka o proizvodnji, preradi, korišćenju i skladištenju hemijskih supstanci;

4) naredi pridržavanje rokova;

5) naredi prijavljivanje rekonstrukcije pogona za proizvodnju, preradu i korišćenje hemijskih supstanci kao i promenu tehnologije proizvodnje, prerade i korišćenja hemijskih supstanci;

6) zabrani rad pogona za proizvodnju, preradu, korišćenje i skladištenje hemijskih supstanci kao i promenu tehnologije proizvodnje, prerade i korišćenja hemijskih supstanci dok se ne izvrši prijavljivanje;

7) naredi dostavljanje tačnih podataka u vezi sa rekonstrukcijom pogona;

8) naredi poštovanje rokova prijavljivanja rekonstrukcije i promene tehnologije;

9) naredi dostavljanje izveštaja i informacija.

U vršenju poslova iz stava 1. ovog člana inspektor može preduzeti i druge mere kojima se onemogućava proizvodnja, prerada, korišćenje i skladištenje hemijskih supstanci suprotno ovom zakonu.

Ako inspektor u vršenju nadzora iz člana 41. ovog zakona nađe da je prilikom izvoza i uvoza hemijske supstance povređen zakon kojim se uređuje spoljnotrgovinski promet naoružanja, vojne opreme i robe sa dvostrukom namenom dužan je da o tome odmah obavesti ministarstvo nadležno za ekonomske odnose sa inostranstvom i zajedno sa njim izvrši nadzor i preduzme odgovarajuće mere.

Ministarstvo nadležno za odbranu odnosno ministarstvo nadležno za upravljanje hemikalijama, dužno je da podnese izveštaj o inspekcijskom nadzoru Komisiji najmanje jednom u šest meseci, a u slučaju grubog kršenja odredbi ovog zakona odmah. Inspekcijski izveštaj mora da sadrži naročito podatke o izvršenim inspekcijama, izdatim nalozima i drugim merama, kao i o podnetim prijavama.

Član 45.

Protiv rešenja inspektora o određivanju mera iz člana 42. ovog zakona, može se izjaviti žalba.

Žalba na rešenje ne zadržava njegovo izvršenje.

Po žalbi na prvostepeno rešenje rešava ministar za odbranu odnosno ministar nadležan za upravljanje hemikalijama.

V. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestupi

Član 46.

Novčanom kaznom od 150.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo i drugo pravno lice koje proizvodi, prerađuje, koristi ili skladišti hemijske supstance ako:

1) razvija, proizvodi, stiče, zadržava ili, direktno ili indirektno prenosi hemijsko oružje na druga lica, odnosno upotrebljava hemijsko oružje, odnosno na bilo koji način uključuje u vojne pripreme upotrebu hemijskog oružja, odnosno na bilo koji način pomaže, ohrabruje ili podstiče druge da se uključe u aktivnosti koje su zabranjene ovim zakonom, odnosno koristi agense za suzbijanje nereda kao metod ratovanja (član 3);

2) pre započinjanja proizvodnje hemijskih supstanci sa Liste 1 nema odobrenje ministarstva nadležnog za odbranu (član 11. stav 1);

3) uz zahtev za odobrenje iz člana 11. stav 1. ovog zakona ne podnese tačne podatke (član 11. stav 2);

4) ne prijavi ministarstvu nadležnom za odbranu preradu, korišćenje i skladištenje hemijskih supstanci sa Liste 1, odnosno proizvodnju, preradu, korišćenje i skladištenje hemijskih supstanci sa Liste 2 ili proizvodnju hemijske supstance sa Liste 3 u svrhe iz člana 4. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona (član 12);

5) ne dostavi tačne podatke u prijavi za započinjanje delatnosti kao i detaljan opis postrojenja uključujući inventar opreme i detaljni dijagram (član 12. stav 2. i član 13. stav 1);

6) ne prijavi započinjanje delatnosti ministarstvu nadležnom za upravljanje hemikalijama (član 14. stav 1);

7) ne dostavi tačne podatke u prijavi za započinjanje delatnosti ministarstvu nadležnom za upravljanje hemikalijama (član 14. stav 2);

8) ne prijavi svaku rekonstrukciju pogona za proizvodnju, preradu i korišćenje hemijskih supstanci, kao i sve promene u tehnologiji proizvodnje, prerade i korišćenja hemijskih supstanci sa Liste 1 ili ne prijavi najkasnije 180 dana pre započinjanja rekonstrukcije, odnosno započinjanja rada po novoj tehnologiji (član 15);

9) ne podnese izveštaj o proizvodnji, preradi i skladištenju hemijskih supstanci, kao i podatke o pogonu odnosno postrojenjima za proizvodnju, preradu i korišćenje hemijskih supstanci do 31. januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu (član 16. stav 1);

10) ne podnese informaciju o planovima za proizvodnju, preradu, korišćenje i skladištenje hemijskih supstanci kao i o planovima koji se odnose na pogone i postrojenja u kojima će se te delatnosti obavljati najkasnije do 15. septembra tekuće za narednu kalendarsku godinu (član 16. stav 2);

11) proizvodi, prerađuje, koristi i skladišti hemijske supstance sa Liste 1 suprotno uslovima iz člana 18. ovog zakona;

12) proizvodi hemijske supstance sa Liste 1 u nedozvoljenim postrojenjima odnosno u reakcionim sudovima u kojima se može kontinuirano proizvoditi ili je zapremina reakcionih sudova veća od propisane (član 19);

13) proizvodnju hemijskih supstanci sa Liste 1 obavlja van malog postrojenja sa jednim pogonom a ukupna količina proizvedenih hemijskih supstanci je veća od 10 kilograma godišnje iako te hemijske supstance ne služe za zaštitne svrhe, kao ni za istraživačke, medicinske i farmaceutske svrhe (član 20).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana privrednom društvu ili drugom pravnom licu može se uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja određene privredne delatnosti do 10 godina.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana odgovornom licu u preduzeću ili drugom pravnom licu može se uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene dužnosti do 10 godina.

Član 47.

Novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo ili drugo pravno lice koje ima dozvolu za izvoz i uvoz hemijske supstance sa Liste 1, 2 i 3 propisane Zakonom o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom sa dvostrukom namenom („Službeni list SCG”, br. 7/05), a koji do 15. septembra tekuće godine organu nadležnom za izdavanje dozvole ne dostavi informaciju o aktivnostima planiranim u narednoj kalendarskoj godini (član 17. stav 3.).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

Prekršaji

Novčanom kaznom od 10.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaje privredno društvo ili drugo pravno lice koje proizvodi, prerađuje ili koristi, odnosno skladišti hemijske supstance ako:

1) ne podnese izveštaje i informacije iz člana 16. ovog zakona za hemijske supstance sa Liste 1 (čl. 21. i 22).

izveštaji iz člana 16. stav 1. ovog zakona za hemijske supstance sa Liste 1 ne sadrži podatke iz člana 21. ovog zakona;

2) informacija iz člana 16. stav 2. ovog zakona za hemijske supstance sa Liste 1 ne sadrže podatke iz člana 22. ovog zakona;

3) ne podnese izveštaj iz člana 16. stav 1. za hemijske supstance sa Liste 2 a proizvodio je ili prerađivao ili koristio te hemijske supstance u toku tri prethodne kalendarske godine odnosno ako nastavlja sa navedenim delatnostima, odnosno ako je za te delatnosti utrošio više od količine propisane u članu 23. ovog zakona;

4) izveštaj iz člana 16. stav 1. ovog zakona za hemijske supstance sa Liste 2 ne sadrži podatke iz člana 24. ovog zakona;

5) informacija o planovima iz člana 16. stav 2. ovog zakona za hemijske supstance sa Liste 2 ne obuhvata podatke iz člana 25. ovog zakona;

6) ne podnese izveštaj iz člana 16. stav 1. za hemijske supstance sa Liste 3 a prethodne kalendarske godine je proizvedeno odnosno u narednoj kalendarskoj godini biće proizvedeno više od 30 tona ove hemijske supstance čija je koncentracija najmanje 30% u odnosu na ukupnu masu (član 26);

7) izveštaj iz člana 16. stav 1. ovog zakona za hemikalije sa Liste 3 ne sadrži podatke iz člana 27. ovog zakona;

8) informacija o planovima iz člana 16. stav 2. ovog zakona za hemijske supstance sa Liste 3 ne obuhvata podatke iz člana 28. ovog zakona;

9) ne podnese izveštaj iz člana 16. stav 1. za diskretne organske supstance koje su sintezom proizvedene u prethodnoj kalendarskoj godini u količinama većim od 200 tona ili većim od 30 tona i ako diskretne organske supstance nisu na Listi 2 i 3 a sadrže elemente fosfor, sumpor i fluor (član 29);

10) izveštaj iz člana 29. ne sadrži podatke iz člana 30. ovog zakona;

11) informacija o planovima iz člana 16. stav 2. ovog zakona za diskretne organske supstance ne sadrži podatke iz člana 31. ovog zakona,

12) sprečava međunarodnu inspekciju ili ne sarađuje i ne pomaže pratećem timu u sprovođenju međunarodne inspekcije (član 38).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana privrednom društvu ili drugom pravnom licu može se uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti do jedne godine.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana odgovornom licu u privrednom društvu ili drugom pravnom licu može se uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određenih poslova u trajanju do jedne godine.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana preduzetniku ili fizičkom licu može se uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti do tri godine.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 49.

Pravna lica koja proizvode hemijske supstance sa Liste 1 dužna su da podnesu zahtev za izdavanje odobrenja ministarstvu nadležnom za odbranu najkasnije u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pravno lice koje prerađuje, koristi i skladišti hemijske supstance sa Liste 1, proizvodi, prerađuje, koristi ili skladišti hemijske supstance sa Liste 2, odnosno proizvodi hemijske supstance sa Liste 3 u svrhe iz člana 4. stava 1. tač. 2) i 3) ovog zakona, kao i vlasnik odnosno korisnik fabrike, pogona odnosno postrojenja za njihovu proizvodnju, preradu i korišćenje, dužan je da podnese prijavu o obavljanju delatnosti ministarstvu nadležnom za odbranu najkasnije u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pravno lice koje proizvodi, prerađuje ili koristi odnosno skladišti hemijske supstance sa Liste 2, odnosno proizvodi hemijske supstance sa Liste 3 i diskretne organske supstance u industrijske, poljoprivredne, istraživačke, medicinske, farmaceutske ili druge miroljubive svrhe kao i vlasnik odnosno korisnik fabrike, pogona odnosno postrojenja za njihovu proizvodnju, preradu i korišćenje, dužno je da podnese prijavu o obavljanju delatnosti ministarstvu nadležnom za upravljanje hemikalijama najkasnije u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 50.

Uputstvo iz člana 13. ovog zakona ministar za odbranu doneće u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Uputstvo iz člana 36. stav 2. ovog zakona i člana 38. stav 2. ovog zakona ministar za upravljanje hemikalijama u saradnji sa ministrom za odbranu doneće u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 51.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju („Službeni list SCG”, broj 44/05).

Član 52.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazloženje

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o sprovođenju Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju je član 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije kojom je predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, njen međunarodnopravni položaj i odnose sa međunarodnim organizacijama i tački 9. navedenog člana Ustava Republike Srbije, po kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, sistem zaštite i unapređenja životne sredine i proizvodnju, promet i prevoz oružja, otrovnih, zapaljivih, eksplozivnih, radioaktivnih i drugih opasnih materija.

II. Razlozi za donošenje zakona

Konvenciji o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju (u daljem tekstu: Konvencija) pristupili smo 2000. godine.

Države članice ove Konvencije obavezale su se da se razoružavaju uništavanjem svih zaliha hemijskog oružja koje poseduju i svih postrojenja za njihovu proizvodnju, uključujući i napušteno oružje. Da bi ostvarile ovaj cilj saglasile su se da se izgradi verifikacioni režim za pojedine otrovne hemijske supstance i njihove prekursore (navedene u Listama 1, 2 i 3 Aneksa Konvencije), kako bi se osiguralo da se takve hemijske supstance koriste isključivo u dozvoljene, miroljubive svrhe. To u prvom redu podrazumeva obavezu dostavljanja Organizaciji za zabranu hemijskog oružja (u daljem tekstu: Organizacija) u Hagu godišnjih deklaracija sa detaljnim podacima koji se tiču proizvodnje, prerade, korišćenja i skladištenja otrovnih hemijskih supstanci relevantnih za Konvenciju. Takođe ova obaveza obuhvata i prihvatanje međunarodne inspekcije i saradnju u njihovom sprovođenju.

Države članice Konvencije imaju obavezu da osiguraju da pravna i fizička lica pod njihovom jurisdikcijom striktno sprovode Konvenciju, odnosno da na nacionalnom nivou izgrade odgovarajući pravni režim kontrole (nacionalno zakonodavstvo).

Konvencija je dobila još više na značaju usvajanjem Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1540 koja dodatno ojačava njeno sprovođenje (Glava VII Povelje UN).

S obzirom na to da je bivša SFRJ bila jedna od malog broja zemalja sa kapacitetima da proizvode hemijsko oružje i posedovala tu vrstu oružja, pristupanje naše zemlje Konvenciji imalo je višestruki značaj. Dosadašnjim odgovornim odnosom prema Konvenciji stekli smo zavidan ugled među njenim članicama kao i u Organizaciji, na čijem očuvanju treba kontinuirano raditi. To, pre svega, podrazumeva ispunjenje svih obaveza iz Konvencije, pri čemu se uvek mora imati u vidu da upravo zbog toga što smo imali hemijsko oružje naša zemlja je predmet dodatne međunarodne pažnje (kontrole) u pogledu primene Konvencije.

Međutim, sa obavezom donošenja zakona za sprovođenje Konvencije se kasnilo. Da bi se ispunila i ova obaveza moralo se voditi računa o podeli nadležnosti između državne zajednice Srbija i Crna Gora i država članica.

Tako su bila pripremljena dva zakona za sprovođenje ove Konvencije, pa je na inicijativu Vlade Republike Srbije Skupština državne zajednice Srbija i Crna Gora donela Zakon o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju („Službeni list SCG“, br. 44/05).

Međutim, pošto je Republika Srbija postala pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora i preuzimanjem nadležnosti sa nivoa državne zajednice Srbija i Crna Gora konstatovano je da bi bilo celishodno, a i u skladu sa pravnom tehnikom da se donese jedan jedinstven zakon kojim bi se obuhvatio celokupnu predmetnu materiju.

Donošenjem ovog zakona u potpunosti bi se omogućilo sprovođenje Konvencije i time bi se ispunila obaveza koja proizilazi iz pristupanja Konvenciji.

Naime, ovim zakonom sprovođenje Konvencije dato je u nadležnost dva organa. U delu koji se odnosi na proizvodnju, upotrebu i korišćenje hemijskih supstanci sa Liste 1, 2 i 3 u vojne svrhe dozvoljene Konvencijom sprovodi Ministarstvo odbrane, a kada se ove supstance koriste u druge svrhe – industrijske, poljoprivredne, medicinske i farmaceutske, nadležno je Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.

Pored toga u ovom zakonu uređuju se pitanja u vezi sa obrazovanjem i poslovima nacionalnog tela – Komisija za sprovođenje konvencije (u daljem tekstu: Komisija). Posebnom glavom zakona uređuje se sprovođenje međunarodne inspekcije i saradnje sa međunarodnim inspektorima.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U glavi Osnovne odredbe pored utvrđivanja sadržaja zakona regulisano je i nekoliko značajnih stvari.

Prvo uvedena je zabrana razvoja proizvodnje i posedovanja ili upotrebe hemijskog oružja, odnosno uključivanje tog oružja u vojne pripreme (član 3). Na ovaj način Republika Srbija je potvrdila svoje opredeljenje da neće sprovoditi bilo kakve aktivnosti vezane za hemijsko oružje i time ispunila jedan od najznačajnijih zahteva Konvencije.

Vrlo važne su i odredbe o dozvoljenim načinima upotrebe hemijskih supstanci koje mogu biti hemijsko oružje ili mogu služiti pri proizvodnji hemijskog oružja.

Dozvoljeni način upotrebe mogu se podeliti u dve osnovne svrhe i to sa jedne strane u industrijske, poljoprivredne istraživačke medicinske, farmaceutske i druge miroljubive svrhe, a sa druge strane u zaštitne i druge vojne svrhe dozvoljene Konvencijom (član 4).

Jedna od osnovnih obaveza iz Konvencije – podnošenje deklaracija Organizaciji propisana je u članu 5, a u članu 6. uređuje se da se verifikacija sprovođenja Konvencije vrši na osnovu tih deklaracija kao i na osnovu međunarodnih inspekcija.

U članu 7. definisano je da se zabrane iz člana 3. ne odnose na hemijske supstance koje služi za održavanje javnog reda i potreba suzbijanja unutrašnjeg nereda.

Bez obzira što ove supstance nisu obuhvaćene Listom 1, 2 i 3 Konvencija propisuje obavezu prijavljivanja Organizaciji posedovanje tih hemijskih supstanci. Deklaracija o ovim supstancama ne sadrži podatke o proizvodnji niti o količinama kojim država raspolaže već sadrži samo njen hemijski naziv i strukturnu formulu. Obaveza prijavljivanja ovim članom data je Ministarstvu unutrašnjih poslova.

U delu II zakona uređuju se pitanja u vezi sa Komisijom za sprovođenje Konvencije jer se u samoj Konvenciji traži obrazovanje nacionalnog tela koji prati sprovođenje Konvencije i direktno sarađuje sa Organizacijom.

U čl. 8 – 10. definisani su poslovi Komisije i način njenog obrazovanja, kao i imenovanje članova te komisije.

Ovo rešenje u zakonu preuzeto je iz dosadašnje prakse. Naime, posle ratifikacije Konvencije 2000. godine Savezna Vlada obrazovala je ovu komisiju, kako bi se organizovano pristupilo sprovođenju Konvencije, a posebno omogućilo sprovođenje međunarodne inspekcije. U tom periodu sprovedeno je više međunarodnih inspekcija jer smo mi bili zemlja koja je posedovala hemijsko oružje, a Komisija je doprinela da se ove inspekcije završe na zadovoljavajući način.

Ovim zakonom uređeno je da Vlada Republike Srbije dalje obrazuje Komisiju a koja joj podnosi redovne izveštaje.

U delu III zakona propisane su aktivnosti dozvoljene Konvencijom i uslovi za preduzimanje tih aktivnosti.

Tako u članu 11. propisana je obaveza da se pre započinjanja proizvodnje hemijskih supstanci sa Liste 1 mora pribaviti odobrenje Ministarstva odbrane jer se ove supstance koriste isključivo u vojne svrhe.

Ova obaveza data je ne samo pravnim licima već i organima jer se pretpostavlja da će najveći deo hemikalija biti proizvedeno u okviru Ministarstva odbrane.

Ovim članom ispunjen je zahtev iz Konvencije da proizvodnja hemijskih supstanci sa Liste 1 bude pod posebnim režimom.

U ovom članu dati su i uslovi pod kojim Ministarstvo odbrane može da izda ovo odobrenje.

Za razliku od člana 11. pravna lica koja prerađuju, koriste ili skladište hemijske supstance sa Liste 1 kao i pravna lica koja proizvode, prerađuju, koriste ili skladište hemijske supstance sa Liste 2 ili proizvode hemijske supstance sa Liste 3 u vojne svrhe dozvoljene Konvencijom, prema članu 12. dužna su da svoju delatnost prijave Ministarstvu odbrane, kako bi taj organ imao sve podatke radi podnošenja godišnjih deklaracija Organizaciji u Hagu.

Članom 14. propisana je obaveza pravnim licima da prijave svoju delatnost ako proizvode, prerađuju, koriste ili skladište hemijske supstance sa Liste 2 odnosno proizvode hemijske supstance sa Liste 3 i diskretne organske supstance za industrijske, poljoprivredne, istraživačke, medicinske i farmaceutske svrhe ili druge miroljubive svrhe Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine kao organu nadležnom za upravljanje hemikalijama. Prijava sadrži sve neophodne podatke kako bi ovo ministarstvo imalo potpuno obaveštenje radi pripreme godišnjih deklaracija kao i radi kontrole primene Konvencije.

Posebno interesovanje za hemijske supstance sa Liste 1 koje iskazuje Organizacija vidi se i u članu 15. gde je utvrđena obaveza da svaku rekonstrukciju pogona ili promenu tehnologije u proizvodnji, preradi ili korišćenju hemijskih supstanci sa Liste 1 prijavljuje se Organizaciji. Ove promene moraju biti iskazane i u tehničkom opisu, inventaru opreme i detaljnom dijagramu.

Važno je istaći da se u ovom delu zakona propisuje obaveza pravnih lica da podnesu izveštaj o proizvodnji, preradi, korišćenju i skladištenju hemijskih supstanci kao i o postrojenjima za proizvodnju, preradu i korišćenje tih supstanci za proteklu godinu. Takođe su ta pravna lica u obavezi da podnesu informaciju o namerama za proizvodnju, preradu i korišćenje ovih supstanci za narednu godinu (član 16.).

U ovom članu takođe su dati rokovi do kada se moraju podneti izveštaji odnosno informacije.

Tako se izveštaji moraju podneti do 31. januara za prethodnu godinu, kako bi se omogućilo da nadležni organi provere podatke i ispune deklaraciju i dostave je Komisiji koja je zatim do 31. marta dostavlja Organizaciji.

Rok dostavljanja informacije je 15. septembar za narednu godinu, kako bi se sproveo postupak dostavljanja deklaracija Organizaciji do kraja godine.

Na osnovu odobrenja i prijave iz čl. 11 – 15. kao i izveštaja i informacija iz člana 16. nadležni organ ima sveobuhvatnu sliku o svim hemijskim supstancama, količinama koje se proizvode, koriste ili prerađuju zašta se koriste odnosno prerađuju, kao i o fabrikama i njihovim pogonima odnosno privrednim subjektima koji se bave tim supstancama. To znači da nadležni organ raspolaže svim podacima koji su države potpisnice Konvencije dužne da dostavljaju Organizaciji.

Jedan važan segment praćenja hemijskih supstanci sa Liste 1, 2 i 3 je uvoz i izvoz.

Pitanje uvoza i izvoza rešeno je u Zakonu o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom sa dvostrukom namenom (Službeni list SCG br. 7/05), tako što se i za hemijske supstance sa dvostrukom namenom odnosno hemijske supstance sa Liste 1, 2 i 3 za uvoz i izvoz izdaju dozvole. Dozvole izdaje Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom nakon što je Republika Srbija postala pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Član 17. upućuje na taj zakon i ne zahteva posebno dozvole za hemijske supstance, jer bi u suprotnom opteretilo privredu sa suviše administriranja. Tako bi privredni subjekti za svaki uvoz ili izvoz ovih hemijskih supstanci tražili više dozvola, jednu od Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom, a drugu od Ministarstva za odbranu ili Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.

Pored upućivanja na Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom sa dvostrukom namenom u članu 17. propisana je obaveza da je imalac dozvole dužan da organu nadležnom za izdavanje dozvole dostavi informaciju o aktivnostima planiranim za narednu godinu, čime je uvedena obaveza iz Konvencije. Osim toga u tom zakonu propisana je obaveza organu za izdavanje dozvola da o svakoj izdatoj dozvoli obavesti organ za upravljanje hemikalijama odnosno Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, kako bi ovaj organ imao sveobuhvatne podatke o hemijskim supstancama sa Liste 2 i 3 i time su zadovoljeni zahtevi iz Konvencije, a istovremeno je izbegnuto dupliranje obaveza uvoznika i izvoznika ovih hemijskih supstanci.

Kao što je već rečeno u Konvenciji posebno se obraća pažnja na supstance sa Liste 1, tako pored odobrenja za proizvodnju iz člana 11. za proizvodnju, preradu, korišćenje i skladištenje ovih supstanci moraju biti ispunjeni uslovi u pogledu svrhe, količine kao i ukupne količine koja se može naći na teritoriji Srbije u bilo kom trenutku. Ovi uslovi utvrđeni su u članu 18. Zato je u Konvenciji propisano da se te hemijske supstance proizvode u malim postrojenjima i na način koji onemogućava proizvodnju velikih količina (čl. 19. i 20.).

U ovom delu zakona u članovima 21. i 22. takođe se definiše i sadržaj izveštaja i informacija iz člana 16. koje su obavezne za hemijske supstance sa Liste 1. Podaci dobijeni na osnovu ovih izveštaja i informacija biće korišćeni pri izradi deklaracija.

Režim za proizvodnju hemikalija sa Liste 2 i 3 nije tako oštar, odnosno o njihovoj proizvodnji se obaveštava Organizacija samo ako se proizvodi u propisanim količinama i u propisanim koncentracijama. Ovi uslovi dati su u članu 23. za hemijske supstance sa Liste 2, a u članu 26. za hemijske supstance sa Liste 3.

Sadržaj izveštaja i informacija za hemijske supstance sa Liste 2 i 3 utvrđen je u čl. 24, 25, 27. i 28.

Konvencija se takođe bavi proizvodnjom diskretnih organskih supstanci. To su prema definiciji iz člana 2. tačka 8 ovog zakona hemijske supstance koje sadrže ugljenik izuzev njihovih oksida, odnosno sulfida i karbonata metala, koje se mogu identifikovati po svom hemijskom nazivu, strukturnoj formuli i CAS registarskom broju. Interesovanje za ove hemijske supstance je iz razloga što se u pogonima za njihovu proizvodnju može lako proizvoditi i supstance koje služe za hemijsko oružje. Momentalno u Srbiji se jedino proizvode diskretne organske supstance, tako da se očekuje da međunarodna inspekcija obiđe neku od fabrika za njihovu proizvodnju.

U članu 29. dato je pod kojim uslovima se za proizvodnju diskretnih organskih supstanci podnosi izveštaj, odnosno koja proizvodnja podleže obavezi deklarisanja. Sadržaj izveštaja i informacija koji se dostavljaju Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine, za diskretne organske supstance, radi izrade deklaracije dati su u čl. 30. i 31.

Kao što je već rečeno jedan od elemenata verifikacije sprovođenja Konvencije su godišnje deklaracije o proizvodnji, preradi, korišćenju i skladištenju hemijskih supstanci. Na osnovu ovih deklaracija Organizacija ima uvid u sve elemente vezane za hemijske supstance koje su predmet Konvencije, a takođe na osnovu njih Organizacija pravi plan međunarodne inspekcije zemalja potpisnica Konvencije.

U vezi sa ovim u članu 32. propisana je obaveza organa nadležnog za odbranu i organa nadležnog za upravljanje hemikalijama da na osnovu navedenih izveštaja i informacija sačine deklaracije u skladu sa Konvencijom i da je 1. marta tekuće godine dostave Komisiji.

U glavi III Zakona uređuje se nadzor. Tako je u članu 33. propisano da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši se međunarodnom verifikacijom i inspekcijskim nadzorom.

Međunarodna verifikacija obrađena je u članovima 34 – 38. Tako je regulisano da međunarodnu verifikaciju vrši međunarodna inspekcija u saradnji sa pratećim timom. Međunarodna inspekcija vrši kontrolu sprovođenja ovog zakona. Dalje je dat način najave dolaska međunarodne inspekcije kao i obaveze Komisije u vezi sa tim. Posebno se propisuje način obrazovanja pratećeg tima i uređuje njegova obaveza. Osnovni zadatak pratećeg tima je da pomaže međunarodnim inspektorima kao i da zastupa interese zemlje odnosno kontroliše da li se inspektori pridržavaju dobijenog mandata.

Inspekcijski nadzor podeljen je između organa koji vrši inspekcijske poslove u oblasti odbrane i inspektora za zaštitu životne sredine u zavisnosti od ovim zakonom utvrđenih ovlašćenja Ministarstva odbrane i Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, odnosno u zavisnosti u koje svrhe se koristi proizvodnja, prerada i korišćenje hemijskih supstanci relevantnih za ovu Konvenciju (čl. 39. i 40.).

Članom 41. zakona propisuje se ovlašćenja i dužnosti inspektora organa za inspekcijske poslove u oblasti odbrane i inspektora za zaštitu životne sredine, a u članu 42. mere koje mogu da izreknu inspektori kako bi se obezbedilo sprovođenje ovog zakona.

U članu 44. data je posebna obaveza Ministarstvu odbrane i Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine da podnese izveštaj o inspekcijama Komisiji najmanje jednom u šest meseci. Na ovaj način želi se postići da Komisija bude u toku sa svim problemima u sprovođenju Konvencije kako bi pravovremenim reagovanjem bile sprečene zloupotrebe u sprovođenju Konvencije.

U članu 45. dopuštena je žalba na prvostepeno rešenje inspektora. O toj žalbi rešava ministar nadležan za odbranu i ministar nadležan za upravljanje hemikalijama.

Utvrđene su i visine kazni za privredne prekršaje za povrede odredbi ovog zakona. Minimalni i maksimalni novčani iznosi kazni u skladu su sa minimalnim i maksimalnim visinama kazni u Zakona o privrednim prestupima (″Službeni list SFRJ″, br. 4/77, 32/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90 i ″Službeni list SRJ″, br. 27/92, 24/94, 28/96, 64/01) i Zakona o prekršajima (″Službeni glasnik SRS″, br. 44/89 i ″Službeni glasnik RS″, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04).

Za sprovođenje ovog zakona neće biti potrebna dodatna finansijska sredstva jer izvršavanje ovog zakona spada u redovne poslove ministarstva nadležnog za odbranu i ministarstva nadležnog za upravljanje hemikalijama.

Ostavite komentar