Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na član 20. stav 1. Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

PREDLOG ZAKOHA

O POTVRĐIVANJU AMANDMANA NA ČLAN 20. STAV 1. KONVENCIJE

O ELIMINISANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA

Član 1.

Potvrđuje se Amandman na član 20. stav 1. Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, odobren Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u Njujorku, 22. decembra 1995. godine, u originalu na arapskom, engleskom, kineskom, ruskom, francuskom i španskom jeziku.

Član 2.

Tekst Amandmana na član 20. stav 1. Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

Amendment to article 20, paragraph 1 of the Convention on Elimination

of All Forms of Discrimination against Women

„The Committee shall normally meet annually in order to consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention. The duration of the meetings of the Committee shall be determined by a meeting of the States parties to the present Convention, subject to the approval of the General Assembly.”

Amandman na član 20. stav 1. Konvencije o eliminisanju

svih oblika diskriminacije žena

„Komitet se obično sastaje jednom godišnje radi razmatranja izveštaja podnesenih u skladu sa članom 18. ove konvencije. Trajanje zasedanja Komiteta određuje se na sastanku država članica ove konvencije, što podleže odobrenju Generalne skupštine.”

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, koji propisuje da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore, kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (u daljem tekstu: Konvencija) je prvi međunarodnopravni instrument koji na sveobuhvatni način garantuje zaštitu prava žena, odnosno zaštitu njihovih građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Konvencija je usvojena u Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: GS UN) 34/180) Njujorku 18. decembra 1979. godine i stupila na snagu 3. septembra 1981. godine. Uz Konvenciju je donet Opcioni protokol, 6. oktobra 1999. godine u Njujorku, koji je stupio na snagu 22. decembra 2000. godine.

SFR Jugoslavija je Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena ratifikovala 1981. godine („Službeni list SFRJ” – Međunarodni ugovori broj 11/1981). Republika Srbija je, članica Konvencije na osnovu sukcesorske izjave od 2001. godine, a Opcionog protokola uz Konvenciju od 2002. godine („Službeni list SRJ”- Međunarodni ugovori broj 13/2002).

Konvencija, između ostalog, predviđa obrazovanje Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena (u daljem tekstu: Komitet) sastavljenog od stručnjaka iz država ugovornica, koji u radu Komiteta učestvuju u ličnom svojstvu. Prema članu 20. stav 1 Konvencije Komitet se obično sastaje jednom godišnje u trajanju od najviše dve nedelje, radi razmatranja izveštaja podnesenih u skladu s članom 18. ove konvencije. Međutim, usled obimnosti dnevnog reda, pokazalo se da je neophodno produžiti trajanje zasedanja u cilju pravovremenog razmatranja izveštaja i sprovođenja ostalih obaveza. U skladu sa tim, na osmom sastanku država članica Konvencije, na predlog Danske, Islanda, Finske, Norveške i Švedske, usvojen amandman na član 20. stav 1. ove konvencije (CEDAW /SP/1995/2), koji je potvrđen 22. decembra 1995. rezolucijom 50/202 GS UN. Amandman stupa na snagu nakon što ga usvoji dve trećine država ugovornica Konvencije. Do sada Amandman je prihvatilo ukupno 65 država, među kojima je dvadeset zemalja članica EU, dok su od zemalja iz okruženja to učinile Slovenija, Hrvatska, Bugarska, Turska i Albanija.

Komitet je na 38. sednici održanoj od 14. maja do 1. juna 2007. godine, povodom razmatranja Inicijalnog izveštaja Republike Srbije, u tački 40. zaključnih komentara naveo sledeće: „Komitet podstiče državu ugovornicu da u najkraćem mogućem roku prihvati izmenu člana 20. stav 1. Konvencije koji se odnosi na dinamiku zasedanja Komiteta”. Na pitanje o učinjenom napretku ka prihvatanju ovog amandmana, Republika Srbija je odgovorila da „postoji politička volja da se amandman na član 20. stav 1. prihvati. Njegovo usvajanje je, međutim, usporeno zbog činjenice da je došlo do gašenja Državne zajednice Srbije i Crne Gore i uspostavljanja Republike Srbije kao suverene države čije su institucije u fazi konstituisanja”.

Republika Srbija je trenutno u procesu priprema Drugog i trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, koji će biti predstavljen na 53. sednici Komiteta u oktobru 2012. godine. U skladu sa postojećom procedurom, nakon preliminarnog razmatranja Drugog i trećeg periodičnog izveštaja, Komitet je sačinio listu dodatnih pitanja na koje Republika Srbija treba da dostavi odgovore u pisanoj formi. Kao i prilikom izrade Inicijalnog izveštaja, Komitet je ponovo zatražio detalje o ostvarenom napretku ka usvajanju izmena i dopuna člana 20, stav 1. Konvencije. Budući da amandman na član 20. stav 1. Konvencije postavlja osnov za uspešan i efikasan rad Komiteta, za šta se Republika Srbija aktivno zalaže, kao i da su otklonjene prepreke navedene prilikom pripreme Inicijalnog izveštaja, ne postoje smetnje za njegovo što hitnije usvajanje.

III OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Zakona uređuje se potvrđivanje Amandmana na Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena.

Član 2. Zakona sadrži original teksta Amandmana na engleskom jeziku sa prevodom na srpski jezik.

Članom 3. Zakona predviđa se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV FINANSIJSKE OBAVEZE ZA SPROVOĐENJE AMANDMANA

Pristupanje Amandmanu ne stvara finansijske obaveze za Republiku Srbiju te nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar