Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora Koridor 10 Autoput (E- 80) Faza 1 između Republike Srbije i Evropske investicione banke

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU FINANSIJSKOG UGOVORA KORIDOR 10 AUTOPUT (E-80) FAZA 1 IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE

Član 1.

Potvrđuje se Finansijski ugovor Koridor 10 Autoput (E-80) Faza 1 između Republike Srbije i Evropske investicione banke, zaključen 29. novembra 2010. godine, u Beogradu, Republika Srbije.

Član 2.

Tekst Finansijskog ugovora Koridor 10 Autoput (E-80) Faza 1 između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

FI N.SERAPIS N. 2008-0546

Corridor X (E-80) Motorway Phase I

Finance Contract

between the

Republic of Serbia

and the

European Investment Bank

Belgrade, 29 November 2010

FI brojSERAPIS broj 2008-0546

Koridor X Autoput (E-80) Faza 1

FINANSIJSKI UGOVOR

između

Republike Srbije

i

Evropske investicione banke

Beograd, 29. novembar 2010. godine

OVAJ UGOVOR ZAKLjUČUJU:

Republika Srbija, koju predstavlja dr Diana Dragutinović, ministar finansija, u ime Vlade kao zastupnika Republike Srbije (u daljem tekstu: „Zajmoprimac“)

s jedne strane i

Evropska investiciona banka sa sedištem na adresi 100 blvd Konrad Adenauer, Luksemburg, L-2950 Luksemburg, koju predstavljaju gospodin Philippe Maystadt, predsednik i gospodin Dario Scannapieco, potpredsednik, (u daljem tekstu: „Banka“)

s druge strane.

S OBZIROM NA TO DA:

je Zajmoprimac izjavio da realizuje projekat („Projekat“) za projektovanje i izgradnju nove sekcije autoputa dužine 36km na Panevropskom Kordiru 10, između Niš i Ćiflika, koji je bliže opisan u tehničkom opisu („tehnički opis“) navedenom u Prilogu A.1. Promoter projekta će biti Koridor 10 d.o.o. („Promoter“), koja će biti i odgovorna za njegovu realizaciju.

je Banka procenila da ukupni troškovi Projekta iznose približno 391.200.000 EUR (tri stotine devedeset jedan milion dve stotine hiljada evra) i da je Zajmoprimac izjavio da, na osnovu te procene, namerava da finansira Projekat na sledeći način:

Izvor Iznos (mil. EUR) Sopstvena sredstva Zajmoprimca, najviše do 72,5 Kredit Banke 195,0 Zajam EBRD 120,0 Donacije 3,7 UKUPNO, najviše do 391,2

da je Zajmoprimac, da bi ispunio finansijski plan prikazan u uvodnoj odredbi (2), zatražio od Banke kredit u iznosu od 195.000.000 EUR (sto devedeset pet miliona evra).

su Evropski parlament i Savet Evropske unije Odlukom br. 633/2009/EZ odlučili da Banci daju garanciju za sve gubitke po osnovu zajmova i garancija za zajmove koji su dati od 2007. do 2011. godine u skladu sa njenim pravilima i procedurama za projekte koji se realizuju u određenim zemljama izvan Evropske unije koje su navedene u pomenutoj odluci.

da je Republika Srbija (ranije Savezna Republika Jugoslavija) jedna od zemalja koje su navedene u Odluci br. 633/2009/EZ i da je 13. decembra 2001. godine potpisala sa Bankom Okvirni sporazum kojim se regulišu aktivnosti Banke na teritoriji Republike Srbija (u daljem tekstu: „Okvirni sporazum“).

je Banka, smatrajući da finansiranje Projekta spada u okvir njenih funkcija, a imajući u vidu izjave i činjenice navedene u ovim uvodnim odredbama, odlučila da realizuje zahtev Zajmoprimca i obezbedi kredit u iznosu od 195.000.000 EUR (sto devedeset pet miliona evra) po osnovu ovog ugovora („Ugovor“), uz uslov da iznos zajma Banke ni u kom slučaju ne sme da premaši 50% (pedeset procenata) ukupnih troškova projekta koji su navedeni u uvodnoj odredbi (2).

je Statutom Banke propisano da Banka treba da obezbedi da se njeni fondovi koriste što je moguće racionalnije u interesu Zajednice; i da, shodno tome, uslovi kreditnih poslova Banke moraju da budu u skladu sa relevantnim politikama Zajednice.

U skladu sa Preporukama radne grupe za finansijske aktivnosti, koja je osnovana u okviru Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, Banka posebnu pažnju obraća na svoje transakcije i poslovne odnose u slučajevima kada obezbeđuje finansiranje (a) projekta u zemlji koja nedovoljno primenjuje te preporuke ili (b) za zajmoprimca ili korisnika koji je rezident u nekoj takvoj zemlji.

Ukoliko nije izričito utvrđeno drugačije, upućivanja na članove, uvodne odredbe, priloge i anekse u tekstu ovog ugovora su upućivanja na članove, uvodne odredbe, priloge i anekse ovog ugovora.

U ovom ugovoru:

„krajnji rok za prijem“, kada se odnosi na obaveštenje, znači:

„promenljiva stopa“ je promenljiva kamatna stopa sa fiksnim rasponom, odnosno godišnja kamatna stopa jednaka relevantnoj međubankarskoj stopi uvećanoj ili umanjenoj za raspon, koji Banka utvrđuje za svaki sledeći referentni period za promenljivu stopu.

„referentni period za promenljivu stopu“ je svaki period od jednog datuma plaćanja do sledećeg relevantnog datuma plaćanja, s tim da referentni period za promenljivu stopu počinje na datum isplate tranše.

„tranša sa promenljivom kamatom“ je tranša koja se isplaćuje na bazi promenljive stope.

„revizija/konverzija kamate“ je određivanje novih finansijskih uslova vezanih za kamatnu stopu, konkretno iste osnove kamatne stope („revizija”) ili druge osnove kamatne stope („konverzija”), koji mogu da budu ponuđeni za preostali period tranše, odnosno do narednog datuma revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji.

„datum revizije/konverzije kamate“ je dan koji je datum plaćanja i koji Banka navede u obaveštenju o isplati u skladu sa članom 1.02C ili u skladu sa članom 3 i Prilogom D.

„predlog za reviziju/konverziju kamate“ je predlog od strane Banke u skladu sa Prilogom D, za iznos koji, na predloženi datum revizije/konverzije kamate, ne može da bude manji od 10.000.000 EUR (deset miliona evra), odnosno protivvrednosti tog iznosa.

„zahtev za reviziju/konverziju kamate“ je pisani zahtev Zajmoprimca, dostavljen najmanje 75 (sedamdeset pet) dana pre datuma revizije/konverzije kamate, kojim se od Banke zahteva dostavljanje predloga za reviziju/konverziju kamate. U zahtevu za reviziju/konverziju kamate se takođe navodi sledeće:

(i) datumi plaćanja izabrani u skladu s odredbama člana 3.01;

(ii) željeni plan otplate izabran u skladu sa članom 4.01; i

(iii) dalji datumi revizije/konverzije kamate izabrani u skladu sa članom 3.01.

(B) da Banka utvrdi da ne postoje adekvatna i pravična sredstva za utvrđivanje važeće relevantne međubankarske stope za odgovarajuću valutu i period tranše ili da nije moguće utvrditi relevantnu međubankarsku stopu u skladu sa definicijom navedenom u Prilogu B.

„datum plaćanja“ označava godišnje, polugodišnje ili kvartalne datume navedene u obaveštenju o isplati do datuma revizije/konverzije kamate, ukoliko takav datum postoji, odnosno do datuma dospeća, s tim da, ako taj datum nije relevantni radni dan, ovaj termin označava sledeće:

za tranšu sa fiksnom kamatom, naredni relevantni radni dan, bez korekcije dospele kamate u skladu sa članom 3.01, izuzev u slučajevima kada se otplata vrši u jednoj rati u skladu sa članom 4.01B, kada se za otplatu jedine rate računa prethodni relevantni radni dan; i

za tranšu sa promenljivom kamatom, naredni dan kalendarskog meseca koji je relevantni radni dan, odnosno, ukoliko takav dan ne postoji, najbliži prethodni dan koji je relevantni radni dan, s tim da se u svim slučajevima vrši korekcija kamate u skladu sa članom 3.01.

„iznos prevremene otplate“ je iznos tranše koji Zajmoprimac prevremeno otplaćuje u skladu sa članom 4.02A.

„datum prevremene otplate“ je datum koji mora da bude datum plaćanja, za koji Zajmoprimac predlaže otplatu iznosa prevremene otplate.

„obaveštenje o prevremenoj otplati“ je pisano obaveštenje od strane Zajmoprimca u kojem se, između ostalog, navodi iznos prevremene otplate i datum prevremene otplate u skladu sa članom 4.02A.

„relevantni radni dan“ je:

„raspon“ je fiksni raspon na relevantnu međubankarsku stopu (koji može da bude pozitivan ili negativan), koji Banka određuje u skladu sa važećim principima koje utvrđuju upravna tela Banke i o kojem je Zajmoprimac obavešten u odgovarajućem obaveštenju o isplati ili predlogu za reviziju/konverziju kamate.

„tehnički opis“ ima značenje navedeno u uvodnoj odredbi (1).

„tranša“ je svaka isplata koja je izvršena ili treba da bude izvršena na osnovu ovog ugovora.

UGOVORNE STRANE DOGOVORILE SU SE O SLEDEĆEM:

ČLAN 1.

Kredit i isplata

1.01 Iznos kredita

Ovim ugovorom Banka utvrđuje u korist Zajmoprimca, a Zajmoprimac prihvata, kredit u iznosu od 195.000.000 EUR (sto devedeset pet miliona evra) za finansiranje Projekta („Kredit“).

1.02Postupak isplate

1.02A Tranše

Banka isplaćuje Kredit u najviše 20 (dvadeset) tranši. Svaka tranša, ako nije prva ili ako nije nepovučeni iznos Kredita, iznosi najmanje 10,000,000 EUR (deset miliona evra).

1.02B Zahtev za isplatu

(a) Najkasnije 15 (petnaest) dana pre krajnjeg datuma raspoloživosti, Zajmoprimac može Banci da dostavi zahtev za isplatu tranše. U zahtevu za isplatu navodi se:

(b) Zajmoprimac takođe može na osnovu svog diskrecionog prava u zahtevu za isplatu da navede sledeće elemente koje je Banka navela na indikativnoj osnovi i bez ikakve obaveze, ukoliko postoje, za koje želi da se primenjuju na tranšu, i to:

(c) Ako takav dokaz nije prethodno dostavljen, uz svaki zahtev za isplatu dostavlja se dokaz o ovlašćenju jednog ili više lica za potpisivanje zahteva i deponovani potpis/potpisi tog/tih lica.

(d) Ukoliko članom 1.02C(c) nije predviđeno drugačije, svaki zahtev za isplatu je neopoziv.

1.02C Obaveštenje o isplati

(a) Najkasnije 10 (deset) dana pre predviđenog datuma isplate tranše, Banka, ako je zahtev za isplatu u skladu sa ovim članom 1.02, dostavlja Zajmoprimcu obaveštenje o isplati, u kojem navodi:

(b) Ako jedan ili više elemenata navedenih u obaveštenju o isplati ne odražavaju odgovarajući element u zahtevu za isplatu, Zajmoprimac po prijemu obaveštenja o isplati može da povuče zahtev za isplatu dostavljanjem pisanog obaveštenja Banci, koje mora da bude primljeno najkasnije u 12.00 časova narednog radnog dana, nakon čega se zahtev za isplatu i obaveštenje o isplati poništavaju. Ako Zajmoprimac nije pisanim putem povukao zahtev za isplatu u predviđenom roku, smatra se da je Zajmoprimac prihvatio sve elemente navedene u obaveštenju o isplati.

(c) Ako je Zajmoprimac podneo Banci zahtev za isplatu u kojem nije naveo elemente iz člana 1.02B(b), smatra se da je Zajmoprimac unapred pristao na odgovarajuće elemente koji će kasnije biti navedeni u obaveštenju o isplati.

1.02D Račun za isplatu

Isplata se vrši na račun Zajmoprimca o kojem Zajmoprimac pisanim putem obavesti Banku najkasnije 15 (petnaest) dana pre predviđenog datum isplate (sa IBAN kodom ili drugim odgovarajućim formatom u skladu sa lokalnom bankarskom praksom).

Za svaku tranšu može da bude naveden samo jedan račun.

1.03 Valuta isplate

Banka svaku tranšu isplaćuje u evrima.

1.04 Uslovi isplate

1.04A Prva tranša

Uslov za isplatu prve tranše u skladu sa članom 1.02 jeste da Banka primi sledeće dokumente ili dokaze u obliku i sa sadržajem koje smatra zadovoljavajućima, na dan ili pre dana koji pada 7 (sedam) radnih dana pre predviđenog datuma isplate:

dokaze koje Banka smatra zadovoljavajućima o tome da Zajmoprimac ima odgovarajuća ovlašćenja za potpisivanje ovog ugovora i da je lice koje potpisuje Ugovor u ime Zajmoprimca ovlašćeno za to, sa deponovanim potpisom tog lica;

pravno mišljenje ministra pravde Zajmoprimca, kojim se potvrđuje da:

(a) je zaključenje ovog ugovora odobreno odlukom Vlade Republike Srbije;

(b) je finansiranje Projekta obuhvaćeno okvirnim sporazumom;

(c) je Ugovor potpisan od strane Zajmoprimca, da su njegove odredbe na snazi i da proizvode pravno dejstvo i da je Ugovor validan, obavezujući i izvršiv u skladu sa uslovima koji su u njemu sadržani; i

(d) ne postoje nikakva ograničenja u smislu devizne kontrole i nisu potrebne nikakva odobrenja za prijem svih iznosa koji se isplaćuju na osnovu ovog ugovora na poseban račun iz člana 1.02(2) ni za odobrenje otplate zajma i plaćanja kamate i svih drugih dospelih iznosa na osnovu ovog ugovora;

1.04B Sve tranše

Uslovi za isplatu svake tranše u skladu sa članom 1.02, uključujući i prvu, su sledeći:

(i) da Banka primi sledeće dokumente ili dokaze u obliku i sa sadržajem koje smatra zadovoljavajućima, na dan ili pre dana koji pada 7 (sedam) radnih dana pre predviđenog datuma isplate za predloženu tranšu:

(i) da su primenjene sve mere ublažavanja štetnih posledica, i

(ii) da, u skladu sa standardima i principima Direktive Evropske komisije 92/43/EEZ:

(a) nije verovatno da će Projekat imati materijalno značajnijeg uticaja na lokaciju koja je od značaja za očuvanje prirode, sa obrazloženjem zbog čega nije potrebna odgovarajuća procena,; ili

(b) je na osnovu odgovarajuće procene utvrđeno da Projekat neće imati materijalno značajnijeg uticaja na lokaciju koja je od značaja za očuvanje prirode; ili

(ii) da na predviđeni datum isplate predložene tranše:

(a) izjave i garancije koje su ponovljene u skladu sa članom 6.07 su u svakom pogledu tačne; i

(b) nije došlo ni do kakvog događaja ili okolnosti koja predstavlja ili bi nakon određenog vremena ili dostavljanja obaveštenja u skladu s ovim ugovorom predstavljala povredu obaveza u skladu sa članom 10.01 ili prevremenu otplatu u skladu sa članom 4.03, te da takav događaj ili okolnost nije u toku, a da pri tom nisu preduzete odgovarajuće mere ili se ugovorna strana koja trpi posledice odrekla prava na zadovoljenje, odnosno da takav događaj ili okolnost neće nastati kao posledica predložene tranše;

1.05 Odlaganje isplate

1.05A Razlozi za odlaganje

Na pisani zahtev Zajmoprimca, Banka će odložiti isplatu celokupne najavljene tranše ili nekog njenog dela do datuma koji Zajmoprimac odredi, a najkasnije do 6 (šest) meseci nakon predviđenog datuma isplate. U tom slučaju, Zajmoprimac plaća naknadu za odlaganje utvrđenu u skladu sa članom 1.05B ovog ugovora.

zahtev za odlaganje proizvodi dejstvo u odnosu na tranše samo ako je podnet najmanje 7 (sedam) radnih dana pre predviđenog datuma isplate.

Ako bilo koji od uslova iz člana 1.04 nije ispunjen na utvrđeni datum i na predviđeni datum isplate, a Banka smatra da neće biti zadovoljena, isplata se odlaže do datuma o kojem se dogovore Banka i Zajmoprimac, a koji može da bude najranije 7 (sedam) radnih dana nakon ispunjenja svih uslova za isplatu.

1.05B Naknada za odlaganje

Ako je isplata neke najavljene tranše odložena, bilo na zahtev Zajmoprimca ili usled neispunjenja uslova za isplatu, Zajmoprimac je dužan da, na zahtev Banke, plati naknadu za odloženi iznos isplate. Naknada se obračunava za period od predviđenog datuma isplate do stvarnog datuma isplate, odnosno do datuma otkazivanja najavljene tranše u skladu sa ovim ugovorom, po stopi koja iznosi R1 minus R2, gde je:

„R1” kamatna stopa koja bi bila primenjena u skladu sa članom 3.01 da je tranša isplaćena na predviđeni datum isplate; i

„R2” relevantna međubankarska stopa umanjena za 0,125% (12,5 baznih poena), s tim da se, za potrebe utvrđivanja relevantne međubankarske stope za ovaj član 1.05, uzima da su relevantni periodi iz Priloga B uzastopni period od po 1 (jednog) meseca, počev od predviđenog datuma isplate.

Pored toga, naknada:

(i) ako odlaganje traje duže od jednog (1) meseca, dospeva za plaćanje na kraju svakog meseca;

se izračunava na osnovu metoda određivanja broja dana koji se primenjuje na R1;

iznosi nula ako je R2 veće od R1; i

se plaća u skladu sa članom 1.08.

1.05C Otkazivanje isplate odložene za 6 (šest) meseci

Banka može dostavljanjem pisanog obaveštenja Zajmoprimcu da otkaže isplatu koja je odložena u skladu sa članom 1.05A za više od 6 (šest) meseci ukupno. Otkazani iznos ostaje na raspolaganju za isplatu u skladu sa članom 1.02.

1.06 Otkazivanje i obustavljanje

1.06A pravo Zajmoprimca na otkazivanje

Zajmoprimac može u bilo kom trenutku dostavljanjem pisanog obaveštenja Banci da otkaže celokupan neisplaćeni saldo Kredita ili neki njegov deo, sa trenutnim dejstvom. Međutim, takvo obaveštenje nema dejstvo u odnosu na najavljenu tranšu čiji predviđeni datum isplate pada manje od 5 (pet) radnih dana nakon datuma obaveštenja.

1.06B pravo Banke na obustavljanje i otkazivanje

(i) Banka može u bilo kom trenutku dostavljanjem pisanog obaveštenja Zajmoprimcu privremeno da odloži i/ili da otkaže celokupan neisplaćeni saldo Kredita ili neki njegov deo, sa trenutnim dejstvom:

(a) po pojavi događaja ili okolnosti iz člana 10.01 ili događaja ili okolnosti koji bi nakon određenog vremena ili nakon dostavljanja obaveštenja u skladu s ovim ugovorom predstavljali povredu obaveza u skladu sa članom 10.01;

(b) ako dođe do materijalno značajne negativne promene u odnosu na stanje Zajmoprimca na dan zaključenja Ugovora;

(c) ako se Banka razumnim postupcima ne uveri da su garancije i obaveze Zajmoprimca iz članova 6 i 8.04 ispunjene, odnosno, u slučaju neisplaćenih iznosa koji nisu najavljene tranše, da će biti ispunjene nakon perioda koji Banka na osnovu svog diskrecionog prava odredi za otklanjanje nepravilnosti;

Pored toga, ukoliko Banka može da otkaže Kredit u skladu sa članom 4.03A, ona takođe može i da ga obustavi. Privremena obustava traje sve dok je Banka ne okonča ili dok ne otkaže obustavljeni iznos.

1.06C Naknada za obustavljanje i otkazivanje tranše

1.06C(1) Privremeno obustavljanje

Ako Banka obustavi najavljenu tranšu, ili nakon prevremene otplate koja podleže plaćanju naknade ili nakon pojave slučaja iz člana 10.01, ali ne i u drugim slučajevima, Zajmoprimac je dužan da nadoknadi Banci štetu u skladu sa članom 1.05B.

1.06C(2) Otkazivanje

Ako Zajmoprimac u skladu sa članom 1.06A otkaže:

najavljenu tranšu, dužan je da obešteti Banku u skladu sa članom 10.03;

bilo koji deo Kredita koji nije najavljena tranša, ne plaća nikakvu naknadu.

Ako Banka otkaže najavljenu tranšu nakon prevremene otplate koja podleže plaćanju naknade ili u skladu sa članom 1.05C, Zajmoprimac je dužan da nadoknadi Banci štetu u skladu sa članom 10.03. Ako Banka otkaže najavljenu tranšu nakon pojave slučaja iz članova 10.01 ili 10.02, Zajmoprimac je dužan da nadoknadi Banci štetu u skladu sa članom 10.03. U svim ostalim slučajevima, nakon otkazivanja tranše od strane Banke ne plaća se nikakva naknada.

Naknada se izračunava na bazi pretpostavke da je otkazani iznos isplaćen i otplaćen na predviđeni datum isplate, odnosno, ako je isplata tranše trenutno odložena ili obustavljena, na datum dostavljanja obaveštenja o otkazivanju.

1.07 Otkazivanje nakon isteka Kredita

Po isteku roka od 4 (četiri) meseca od krajnjeg datuma raspoloživosti, Banka može u bilo kom trenutku dostavljanjem obaveštenja Zajmoprimcu da otkaže bilo koji deo Kredita za koji nije izvršena nikakva isplata, bez nastanka bilo kakve obaveze za bilo koju ugovornu stranu.

1.08 Iznosi dospeli u skladu sa članom 1.

Iznosi dospeli u skladu sa članovima 1.05 i 1.06 plaćaju se u evrima. Oni dospevaju u roku od 7 (sedam) dana od dana kada Zajmoprimac primi zahtev Banke, odnosno u dužem roku koji je naveden u zahtevu Banke.

Zajam

2.01 Iznos Zajma

Zajam obuhvata ukupne iznose tranši koje Banka isplaćuje u okviru Kredita, potvrđene od strane Banke u skladu sa članom 2.03.

2.02 Valuta otplate, kamate i drugih naknada

Kamatu, otplate i druge naknade vezane za svaku tranšu Zajmoprimac plaća u evrima.

Sva ostala plaćanja vrše se u valuti koju odredi Banka uzimajući u obzir valutu rashoda koji treba da budu nadoknađeni tim plaćanjima.

2.03 Potvrda od strane Banke

U roku od 10 (deset) dana od isplate svake tranše, Banka će Zajmoprimcu dostaviti amortizacionu tabelu iz člana 4.01, u kojoj navodi datum isplate, valutu, isplaćeni iznos, uslove otplate i kamatnu stopu za tu tranšu.

Kamata

3.01 Kamatna stopa

fiksne kamate i rasponi su raspoloživi za period od najmanje 4 (četiri) godine, odnosno, ako se u tom periodu ne otplaćuje glavnica, najmanje 3 (tri) godine. Da bi se otklonila svaka sumnja, fiksna kamatna stopa navedena u obaveštenju o isplati u slučaju tranše sa fiksnom kamatom, odnosno raspon naveden u obaveštenju o isplati u slučaju tranše sa promenljivom kamatom, primenjuju se do datuma dospeća, odnosno do datuma revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji.

3.01A Tranše sa fiksnom kamatom

Zajmoprimac plaća kamatu na neizmireni saldo svake tranše sa fiksnom kamatom na odgovarajuće datume plaćanja kvartalno, polugodišnje ili godišnje za prethodni period, kao što je navedeno u obaveštenju o isplati, počev od prvog datuma plaćanja nakon datuma kada je izvršena isplata tranše. Ako je od datuma kada je izvršena isplata do prvog datuma plaćanja proteklo 15 ili manje dana, plaćanje kamate dospele za taj period odlaže se do narednog datuma plaćanja.

Kamata se obračunava na osnovu člana 5 (i), po godišnjoj stopi koja je jednaka fiksnoj kamati.

3.01B Tranše sa promenljivom kamatom

Zajmoprimac plaća kamatu na neizmireni saldo svake tranše sa promenljivom kamatom po promenljivoj stopi na odgovarajuće datume plaćanja kvartalno, polugodišnje ili godišnje za prethodni period, kao što je navedeno u obaveštenju o isplati, počev od prvog datuma plaćanja nakon datuma kada je izvršena isplata tranše. Ako je od datuma kada je izvršena isplata do prvog datuma plaćanja proteklo 15 ili manje dana, plaćanje kamate dospele za taj period odlaže se do narednog datuma plaćanja.

Banka obaveštava Zajmoprimca o promenljivoj stopi u roku od 10 (deset) dana od početka svakog referentnog perioda za promenljivu stopu.

Ako je, u skladu sa članovima 1.05 i 1.06, isplata neke tranše sa promenljivom kamatom izvršena nakon predviđenog datuma isplate, kamatna stopa koja se primenjuje u prvom referentnom periodu za promenljivu stopu određuje se kao da je isplata izvršena na predviđeni datum isplate, a obračunava se od datuma kada je isplata tranše stvarno izvršena.

Kamata se obračunava za svaki referentni period za promenljivu stopu na osnovu člana 5 (ii).

3.01C Revizija ili konverzija tranši

Ako Zajmoprimac koristi opciju revizije ili konverzije osnove kamatne stope za tranšu, on će od efektivnog datuma revizije/konverzije kamate (u skladu sa postupkom iz Priloga D) plaćati kamatu po stopi koja je utvrđena u skladu s odredbama Priloga D.

3.02 Zatezna kamata

Ne dovodeći u pitanje član 10 i odstupanjem od člana 3.01, kamata se obračunava na svaki dospeli, a neizmireni iznos u skladu s uslovima ovog ugovora od datuma dospeća do datuma plaćanja, po godišnjoj stopi koja je jednaka relevantnoj međubankarskoj stopi uvećanoj za 2% (200 baznih poena) i plaća se na zahtev Banke. Za potrebe utvrđivanja relevantne međubankarske stope u vezi s ovim članom 3.02, relevantni periodi u smislu Priloga B su sukcesivni periodi od po mesec dana počev od datuma dospeća.

Međutim, kamata na tranšu sa fiksnom kamatom se obračunava po godišnjoj stopi koja je jednaka stopi iz člana 3.01A uvećanoj za 0.25% (25 baznih poena), ako je ta godišnja stopa u bilo kom datom relevantnom periodu veća od stope navedene u prethodnom stavu.

Ako je neizmireni iznos denominovan u valuti koja nije valuta Zajma, primenjuje se relevantna međubankarska stopa koju Banka generalno primenjuje za transakcije u toj valuti, uvećana za 2% (200 baznih poena), izračunata u skladu sa tržišnom praksom za tu stopu.

3.03 Slučaj poremećaja na tržištu

Ukoliko u bilo kom trenutku od datuma izdavanja obaveštenja o isplati u vezi sa tranšom ili od datuma prihvatanja predloga za reviziji/konverziju kamate od strane Zajmoprimca u skladu sa Prilogom D, do datuma koji pada dva radna dana pre predviđenog datuma isplate ili odgovarajućeg datuma revizije/konverzije kamate nastupi slučaj promenjenih okolnosti, Bank može obavestiti Zajmoprimca da su ispunjeni uslovi za primenu ove odredbe.

U slučaju da se radi o najavljenoj tranši ili tranši koja je predmet revizije/konverzije kamate, kamatna stopa koja se primenjuje na tu najavljenu tranšu ili tranšu koja je predmet revizije/konverzije kamate do datuma dospeća ili datuma revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji, biće stopa (iskazana kao godišnja procentualna stopa) koja je utvrđena od strane Banke na način da uključuje sve troškove koji nastanu za Banku u vezi sa finansiranjem odgovarajuće tranše, i zasnovana za taj slučaj primenljivoj interno određenoj referentnoj stopi Banke ili utvrđenoj na drugi prihvatljiv način određen od strane Banke.

Zajmoprimac će imati pravo da u pisanoj formi ne prihvati takvo povlačenje tranše, u roku koji će biti naveden u obaveštenju i snosiće sve troškove koji nastanu kao posledica neprihvatanja, ukoliko nastanu, i u tom slučaju Banka neće izvršiti isplatu i odgovarajući iznos kredita će ostati raspoloživ za povlačenje u skladu sa članom 1.02B. Ukoliko Zajmoprimac ne odbije navedeno povlačenje tranše u određenom roku, obe strane su saglasne da će povlačenje i uslovi koje se odnose biti u potpunosti obavezujući za njih.

U svakom slučaju raspon ili fiksna stopa koji su prethodno dostavljeni od strane Banke u obaveštenju o isplati ili u predlogu za reviziju/konverziju kamate neće se primenjivati.

Otplata

4.01 Redovna otplata

4.01A Otplata u ratama

(a) Zajmoprimac svaku tranšu otplaćuje u ratama na datume plaćanja koji su navedeni u odgovarajućim obaveštenjima o isplati, u skladu sa uslovima iz amortizacione tabele koja je dostavljena u skladu sa članom 2.03.

(b) Svaka amortizaciona tabela sačinjava se na osnovu sledećih pretpostavki:

(i) u slučaju tranše sa fiksnom kamatom bez datuma revizije/konverzije kamate, otplata se vrši na bazi konstantnog anuiteta ili u jednakim godišnjim, polugodišnjim ili kvartalnim ratama glavnice;

(ii) u slučaju tranše sa fiksnom kamatom sa određenim datumom revizije/konverzije kamate ili tranše sa promenljivom kamatom, otplata se vrši u jednakim godišnjim, polugodišnjim ili kvartalnim ratama glavnice; i

(iii) prvi datum otplate svake tranše je datum plaćanja koji pada najkasnije na prvi datum plaćanja nakon isteka šeste godine od predviđenog datuma isplate tranše, a poslednji datum otplate je datum plaćanja koji pada najranije 4 (četiri) godine, a najkasnije 30 (trideset) godina od predviđenog datum isplate.

4.01B Jedna rata

Zajmoprimac umesto navedenog može da otplati tranšu u jednoj rati na datum plaćanja naveden u obaveštenju o isplati, koji ne može da pada manje od 3 (tri) godine ili više od 18 (osamnaest) godina od predviđenog datuma isplate.

4.02 Dobrovoljna prevremena otplata

4.02A Opcija prevremene otplate

Ukoliko nije drugačije predviđeno članovima 4.02.B, 4.02C i 4.04, Zajmoprimac može prevremeno da otplati celokupan iznos ili deo neke tranše, zajedno sa obračunatom kamatom i eventualnim naknadama, po dostavljanju obaveštenja o prevremenoj otplati najmanje 1 (jedan) mesec unapred u kojem navodi iznos prevremene otplate i datum prevremene otplate.

Ukoliko nije drugačije predviđeno članom 4.02C, obaveštenje o prevremenoj otplati je obavezujuće i neopozivo.

4.02B Naknada u slučaju prevremene otplate

4.02B(1) Tranša sa fiksnom kamatom

(a) Ukoliko nije drugačije predviđeno u stavu (b) ovog člana, Zajmoprimac može prevremeno da otplati tranšu sa fiksnom kamatom bez naknade na datum revizije/konverzije kamate, ukoliko taj datum postoji. Za prevremenu otplatu izvršenu na bilo koji drugi datum plaćanja, Zajmoprimac Banci na datum prevremene otplate plaća naknadu jednaku sadašnjoj vrednosti (na datum prevremene otplate) eventualne razlike između:

(i) kamate koja bi nakon toga bila obračunata na iznos prevremene otplate u periodu od datuma prevremene otplate do datuma revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji, odnosno do datuma dospeća, da tranša nije prevremeno otplaćena, u odnosu na

(ii) kamatu koja bi bila obračunata na taj način za isti period da je računata po stopi pregrupisanja, umanjenoj za 0,15% (petnaest baznih poena).

Sadašnja vrednost se izračunava po diskontnoj stopi koja je jednaka stopi pregrupisanja, koja se primenjuje na svaki relevantni datum plaćanja.

(b) Zajmoprimac može prevremeno da otplati tranšu sa fiksnom kamatom bez naknade na datum revizije/konverzije kamate u slučaju neizvršenja revizije/konverzije kamate u skladu s Prilogom D.

4.02B(2) Tranša sa promenljivom kamatom

Zajmoprimac može prevremeno da otplati tranšu sa promenljivom kamatom bez naknade na bilo koji relevantan datum plaćanja. Ako je Zajmoprimac prihvatio predlog za reviziju/konverziju kamate kojim se predviđa konverzija tranše sa promenljivom kamatom u tranšu sa fiksnom kamatom u skladu sa Prilogom D, primenjuje se član 4.02B(1).

4.02C Mehanizam prevremene otplate

Banka je dužna da obavesti Zajmoprimca najkasnije 15 (petnaest) dana pre datuma prevremene otplate o iznosu prevremene otplate, pripadajućoj kamati i naknadi koja se plaća u skladu sa članom 4.02B, odnosno o tome da se naknada ne plaća.

Najkasnije do krajnjeg roka za prijem, Zajmoprimac je dužan da obavesti Banku ili:

(i) da potvrđuje obaveštenje o prevremenoj otplati pod uslovima koje je odredila Banka;; ili

(ii) da povlači obaveštenje o prevremenoj otplati.

Ako Zajmoprimac da potvrdu iz tačke (i), dužan je da izvrši prevremenu otplatu. Ako Zajmoprimac povuče obaveštenje o prevremenoj otplati ili ga ne potvrdi blagovremeno, ne može da izvrši prevremenu otplatu. Izuzev u navedenim slučajevima, obaveštenje o prevremenoj otplati je obavezujuće i neopozivo.

Zajmoprimac uz prevremenu otplatu vrši plaćanje pripadajuće kamate i naknade, ukoliko postoje, koje je dužan da plati na iznos prevremene otplate.

4.03 Obavezna prevremena otplata

4.03A Razlozi za prevremenu otplatu

4.03A(1) Smanjenje troškova Projekta

Ako ukupne troškove Projekta treba smanjiti sa cifre iz uvodne odredbe 2. na nivo pri kojem bi iznos Kredita bio veći od 50% (pedeset procenata) tih troškova, Banka može uz dostavljanje obaveštenja Zajmoprimcu da otkaže Kredit i/ili da zahteva prevremenu otplatu Zajma, u meri u kojoj je potrebno da bi se obezbedilo da ukupna suma neisplaćenog Kredita i Zajma ne bude veća od 50% tih smanjenih ukupnih troškova Projekta.

4.03A(2) Pari passu za drugi dugoročni zajam

Ako Zajmoprimac dobrovoljno prevremeno otplati drugi zajam ili deo drugog zajma koji je prvobitno odobren na rok duži od 3 (tri) godine („dugoročni zajam”), osim iz sredstava zajma koji ima rok najmanje jednak neisteklom roku prevremeno otplaćenog dugoročnog zajma, Banka uz dostavljanje obaveštenja Zajmoprimcu može da zahteva prevremenu otplatu Zajma, srazmerno odnosu prevremeno otplaćenog iznosa dugoročnog zajma prema ukupnom neizmirenom iznosu svih dugoročnih zajmova i da otkaže deo kredita u navedenog srazmeri.

Banka svoje obaveštenje upućuje Zajmoprimcu u roku od 30 (trideset) dana od prijema obaveštenja u skladu sa članom 8.02(c).

U smislu ovog člana, „zajam” je svaki zajam, obveznica ili drugi vid finansijskog zaduženja ili bilo koja obaveza plaćanja ili otplate novca.

4.03A(3) Promena zakona

Zajmoprimac je dužan da odmah obavesti Banku ako se slučaj promene zakona (u skladu sa dolenavedenom definicijom) dogodio ili postoji velika verovatnoća da će se dogoditi u odnosu na Zajmoprimca, Promotera ili Projekat, ili, ako Banka ima osnovanog razloga da smatra da se slučaj promene zakona odigrao ili će se odigrati, Banka može da zahteva da se Zajmoprimac konsultuje sa njom. Konsultacije se održavaju u roku od 30 (trideset) dana od dana kada je Banka uputila zahtev.

Nakon (i) isteka 30 (trideset) dana od dana upućivanja zahteva za konsultacije ili (ii) nastupanja očekivanog slučaja promene zakona, pri čemu se računa raniji od ova dva datuma, Banka uz dostavljanje obaveštenja Zajmoprimcu može da otkaže Kredit i da zahteva prevremenu otplatu Zajma, zajedno sa pripadajućom kamatom i svim ostalim pripadajućim neizmirenim iznosima po osnovu ovog ugovora, sem u slučaju da se Banka saglasi sa drugačijim rešenjem po obavljanju konsultacija. Zajmoprimac je dužan da izvrši plaćanje zahtevanog iznosa na datum koji odredi Banka, a koji može da bude najranije 30 (trideset) dana od dana upućivanja zahteva.

U smislu ovog člana, „slučaj promene zakona” je usvajanje, donošenje, izvršenje ili ratifikacija bilo kog zakona, pravila ili propisa ili bilo koje izmene ili dopune takvog zakona, pravila ili propisa (odnosno primene ili zvaničnog tumačenja bilo kog zakona, pravila ili propisa) koje se odigra nakon datuma zaključenja ovog ugovora i koje, prema mišljenju Banke, dovodi ili može s razlogom da se smatra da dovodi do materijalno značajne negativne promene.

4.03B Mehanizam prevremene otplate

Svaki iznos koji Banka potražuje na osnovu člana 4.03A, zajedno sa pripadajućom kamatom i naknadom koja se plaća u skladu sa članom 4.03C, plaća se na datum koji naznači Banka, a koji ne može da padne ranije od 30 (trideset) dana od dana upućivanja obaveštenja o potraživanju od strane Banke i raspoređuje se u skladu sa članom 10.05.

4.03C Naknada za prevremenu otplatu

U slučaju prevremene otplate koja podleže plaćanju naknade, eventualna naknada utvrđuje se u skladu sa članom 4.02B(1) za tranšu sa fiksnom kamatom, odnosno u skladu sa članom 4.02B(2) za tranšu sa promenljivom kamatom.

4.04 Raspoređivanje delimičnih prevremenih otplata

Ako Zajmoprimac izvrši delimičnu prevremenu otplatu neke tranše, iznos prevremene otplate se raspoređuje pro rata na svaku neizmirenu ratu.

Prevremeno otplaćen iznos ne može ponovo da se pozajmljuje. Ovaj član 4 ne dovodi u pitanje član 10.

Plaćanja

5.01 Metod određivanja broja dana

Svaki iznos koji Zajmoprimac plaća na osnovu ovog ugovora na ime kamate, nadoknade štete ili naknade i koji se obračunava za neki deo godine utvrđuje primenom sledećih metoda:

za tranšu sa fiksnom kamatom, uzima se godina od 360 (trista šezdeset) dana i mesec od 30 (trideset) dana; i

za tranšu sa promenljivom kamatom, uzima se godina od 360 (trista šezdeset) dana i broj proteklih dana.

5.02 Vreme i mesto plaćanja

Ukoliko nije predviđeno drugačije, svi iznosi izuzev kamate, naknade i glavnice dospevaju u roku od 7 (sedam) dana od dana kada Zajmoprimac primi potraživanje Banke.

Svaki iznos koji Zajmoprimac plaća na osnovu ovog ugovora uplaćuje se na odgovarajući račun o kojem Banka obavesti Zajmoprimca. Banka je dužna da naznači račun najmanje 15 (petnaest) dana pre datuma dospeća prve uplate od strane Zajmoprimca i dužna je da ga o svakoj promeni računa obavesti najmanje 15 (petnaest) dana pre datuma prvog plaćanja na koje se odnosi promena. Ovaj rok za obaveštavanje se ne primenjuje u slučaju plaćanja u skladu sa članom 10.

Iznos koji je Zajmoprimac dužan da plati smatra se plaćenim kada ga Banka primi.

5.03 Poravnanje

Banka može da poravna sve dospele obaveze Zajmoprimca na osnovu Ugovora o finansiranju (ukoliko Banka ima pravo korišćenja tih iznosa) sa svim obavezama (bez obzira na to da li su dospele ili ne) koje Banka ima prema Zajmoprimcu, nezavisno od mesta plaćanja, filijale u kojoj je obaveza zavedena ili valute bilo koje obaveze. Ako su obaveze u različitim valutama, Banka može da izvrši konverziju bilo koje od njih po tržišnom kursu koji primenjuje u redovnom poslovanju za potrebe poravnanja.

5.04 Slučaj poremećaja sistema plaćanja

Ukoliko Banka utvrdi (diskreciono) da je nastupio slučaj poremećaja

je Banka obaveštena od Zajmoprimca o nastupanju slučaja poremećaja:

(a) Banka može, ili će ukoliko to zahteva Zajmoprimac obaviti konsultacije sa Zajmoprimcem u cilju postizanja saglasnosti sa Zajmoprimcem o potrebnim izmenama u vezi izvršavanjem ili administriranjem ugovora, ukoliko Banka to bude smatrala potrebnim u datim okolnostima;

(b) Banka neće biti u obavezi da se konsultuje sa Zajmoprimcem u vezi sa bilo kojim izmenama navedenim u stavu (a), ukoliko prema mišljenju Banke to nije svrsishodno u datim okolnostima, i u svakom slučaju neće imati obavezu da pristane na navedene izmene; i

(c) Banka neće snositi odgovornost za štetu, troškove ili gubitke bilo koje vrste koji nastanu kao posledica nastupanja slučaja poremećaja, ili iz zbog činjenja ili nečinjenja u skladu sa ili u vezi sa ovim članom 5.04.

Izjave i obaveze Zajmoprimca

Obaveze iz ovog člana 6 ostaju na snazi od datuma zaključenja ovog ugovora sve dok postoji bilo kakav neizmireni iznos po osnovu ovog ugovora ili dok je kredit na snazi.

A. Projektne obaveze

6.01 Korišćenje Zajma i raspoloživost drugih sredstava

Zajmoprimac je dužan da koristi prilive iz Zajma isključivo za izvršenje Projekta.

Zajmoprimac je dužan da osigura da za to ima na raspolaganju druga sredstva navedena u uvodnoj odredbi (2) i da ta sredstva budu iskorišćena u potrebnoj meri za finansiranje Projekta.

Prilivi iz Zajma ne smeju da se koriste za plaćanje poreza na dodatu vrednost na prodaju robe i usluga i uvoz robe i usluga, troškove carinskih i drugih uvoznih dažbina, poreza i drugih nameta koji nastanu u realizaciji ili sprovođenju Projekta.

6.02 Završetak Projekta

Zajmoprimac je dužan da realizuje Projekat i da uputi Promotera da realizuje Projekat u skladu sa Tehničkim opisom, što se može povremeno modifikovati uz dozvolu Banke, i da ga dovrši do krajnjeg datuma naznačenog u istom.

6.03 Povećanje troškova Projekta

Ako ukupni troškovi Projekta premaše procenjeni iznos prikazan u uvodnoj odredbi (2), Zajmoprimac je dužan da nabavi finansijska sredstva za povećani trošak bez obraćanja Banci, kako bi se omogućio završetak Projekta u skladu s Tehničkim opisom. Planovi za finansiranje povećanih troškova se dostavljaju Banci bez odlaganja.

6.04 Postupak javne nabavke

Zajmoprimac se obavezuje da obezbedi da Promoter nabavlja opremu, obezbedi usluge i poručuje radove za Projekt putem otvorenog međunarodnog konkursa ili drugog prihvatljivog postupka javne nabavke za koji Banka smatra da je u skladu sa njenom politikom opisanom u njenom Vodiču za javne nabavke koji je na snazi na dan potpisivanja ovog ugovora.

6.05 Kontinuirane obaveze na Projektu

Zajmoprimac (ili Promoter u zavisnosti od slučaja) ima sledeće obaveze:

Održavanje: (direktno ili indirektno) da održava, popravlja, obavlja remont i obnavljati svaki deo koji čini Projekat, kako bi se Projekt održavao u funkcionalnom stanju;

Imovina Projekta: ukoliko Banka nije prethodno dala svoju pisanu saglasnost, da zadrži pravo na posedovanje celokupne ili gotovo celokupne imovine koju obuhvata Projekat ili, prema potrebi, da vrši zamenu i obnavljanje takve imovine i da održava Projekat u stalnoj funkciji, u skladu sa njegovom izvornom namenom; pod uslovom da Banka razmotri zahtev Zajmoprimac bez neopravdanog odlaganja i da može da odbije da izda odobrenje samo ako bi predloženo delovanje nanelo štetu interesima Banke kao poveriocu Zajmoprimca, ili bi učinila Projekt neprikladnim za finansiranje od strane Banke u skladu sa njenim Statutom ili članom 309 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije;

Osiguranje: u okvirima koje inače predviđa pravo Republike Srbije, da osigurava sve radove i imovinu koja je deo Projekta u skladu sa standardnom praksom koja se primenjuje u odgovarajućoj privrednoj delatnosti;

Prava i dozvole: da održava na snazi sva prava na prolaz ili upotrebu i sve dozvole neophodne za realizaciju i sprovođenje Projekta; i

Životna sredina: da realizuje Projekat i radi na njemu u skladu sa pravom zaštite životne sredine, u meri u kojoj se ono odnosi na Projekat, i da obezbedi:

(a) pribavljanje ekoloških saglasnosti i dozvole za planiranje, kada su potrebne za realizaciju Projekta;

(b) usklađenost sa svakim zahtevom i uslovom datim uz svaku saglasnost ili dozvolu;

Pravo EU: izvršava Projekat i radi na njemu u skladu sa relevantnim standardima prava EU, u meri u kojoj su oni implementirani u zakone Republike Srbije ili u meri koju odredi Banka pre dana potpisivanja ovog Ugovora.

6.06 Ostale obaveze

Zajmoprimac je dužan da uputi Promotera:

(i) da obezbedi da odredbe plana upravljanja životnom sredinom budu uključene u odgovarajuće ugovore o izgradnji i nadzoru; i

(ii) da obezbedi primenu akcionih planova za raseljavanje i plana upravljanja životnom sredinom.

B. Opšte obaveze

6.07 Usklađivanje sa zakonima

Zajmoprimac je dužan da poštuje i da uputi Promotera da poštuje u svakom pogledu sve zakone povezane sa Projektom.

6.08 Promene u poslovanju

Zajmoprimac je dužan da obezbedi da ni jedna suštinska promena ne bude napravljena u opštoj prirodi poslovanja Promotera u odnosu na onu koja se izvršava na dan potpisivanja ovog ugovora bez prethodne pisane saglasnosti Banke. Uprkos svemu navedenom, očekuje se da Promoter prestane da postoji ili da bude spojen sa drugim privrednim društvom u vlasništvu Zajmoprimca nakon završetka projekta.

6.09 Spajanje

Zajmoprimac je dužan da obezbedi da Promoter do završetka Projekta ne stupa ni u kakvu amalgamaciju, razdvajanje, spajanje ili restrukturiranje, bez prethodne pisane saglasnosti Banke.

6.10 Opšte izjave i garancije

Zajmoprimac Banci izjavljuje i garantuje da:

(i) može da realizuje, isporuči i izvrši obaveze iz ovog ugovora i da je preduzeo sve akcije neophodne za odobravanje realizacije, isporuke i izvršenje istih;

(ii) ovaj ugovor za njega predstavlja pravno valjane, obavezujuće i izvršive obaveze;

(iii) realizacijom, isporukom i izvršavanjem njegovih obaveza iz ovog ugovora i u skladu sa ovim ugovorom nije i ne očekuje se da će biti:

(a) prekršen bilo koji važeći zakon, statut, pravilo ili propis ili bilo koja presuda, dekret ili dozvola koja se na njega primenjuje;

(b) prekršen bilo koji ugovor ili drugi akt koji je za njega obavezujući i za koji može opravdano da se očekuje da ima materijalno značajno negativno dejstvo na njegovu sposobnost da izvršava obaveze iz ovog ugovora;

(iv) nije došlo do materijalno značajne negativne promene u vezi sa Zajmoprimcem ili Promoterom;

ne postoje događaji ili okolnosti koji predstavljaju neispunjavanje ugovornih obaveza u skladu sa članom 10.01 i nisu nastavljeni bez preduzimanja mera ili bez korišćenja odgovarajućih prava;

se ni pred kojim sudom, arbitražnim telom ili organom ne vodi i prema njegovim saznanjima neće voditi i ne postoji mogućnost da će se voditi nikakav sudski spor, arbitraža, upravni spor ili istraga koji, u slučaju negativnog ishoda, mogu da dovedu do materijalno značajne negativne promene, te da protiv njega i njegovih zavisnih lica ne postoji nikakva neizvršena presuda ili odluka čije izvršenje bi moglo da dovede do materijalno bitne negativne promene;

su sve saglasnosti, ovlašćenja, licence ili odobrenja organa vlasti u vezi s ovim ugovorom i projektom (ukoliko su te saglasnosti, ovlašćenja, licence ili odobrenja izdati za potrebe Projekta) na snazi, primenjuju se i imaju snagu dokaza;

su sve njegove obaveze iz ovog ugovora rangirane najmanje pari passu prema pravu prvenstva plaćanja sa drugim neobezbeđenim obavezama po osnovu bilo kog njegovog spoljnog dužničkog instrumenta (kako je određeno u članu 7.01).

Gorenavedene izjave i garancije nastavljaju da važe i nakon potpisivanja ovog ugovora i smatra se da su ponovo date prilikom svakog predviđenog datuma isplate i datuma plaćanja.

6.11 Konsultant za upravljanje Projektom

6.12 Obaveze u pogledu integriteta

(i) Zajmoprimac garantuje i obavezuje se da Vlada Republike Srbije i ni jedno lice, uključujući i Promotera, nije, koliko je njemu poznato, počinilo ni jedno od sledećih dela i da on i ni jedno drugo lice bez njegove prethodne saglasnosti i odobrenja neće počiniti takva dela, naime:

(a) nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimerene koristi u svrhu uticanja na delovanje neke osobe koja ima javnu funkciju, ili direktora ili zaposlenih u organima vlasti ili javnim preduzećima, ili direktora ili zvaničnika javne međunarodne organizacije, u vezi sa postupcima nabavke ili izvršenjem bilo kojeg ugovora povezanog sa elementima Projekta koji su opisani u Tehničkom opisu; ili

(b) svako delo kojim se na neprimeren način utiče ili se nastoji da se na neprimeren način utiče na postupak nabavke ili realizaciju Projekta na štetu Zajmoprimca, uključujući i tajne dogovore između ponuđača.

U tu svrhu, znanjem Zajmoprimca smatra se znanje svakog ministra i državnog sekretara, pomoćnika ministra, savetnika ministra Zajmoprimca i rukovodioca ili drugog službenika Promotera. Zajmoprimac se obavezuje i dužan je da obezbedi da Promoter obavesti Banku ako sazna bilo kakvu informaciju ili činjenicu koja upućuje na mogućnost počinjenja bilo kojeg od navedenih dela.

(ii) Zajmoprimac pokreće, održava i poštuje unutrašnje postupke i kontrole u skladu sa važećim nacionalnim zakonima i najboljom praksom da bi obezbedio da ni jedna transakcija ne bude zaključena sa nekim licem ili institucijom ili obavljena u korist nekog lica ili institucije navedene na ažuriranim listama sankcionisanih lica koju donosi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ili njegovi komiteti u skladu sa rezolucijama Saveta bezbednosti 1267 (1999), 1373 (2001) (www.un.org/terrorism) i/ili Savet Evropske unije u skladu sa svojim zajedničkim stavovima 2001/931/CSFP i 2002/402/CSFP i odlukama koje su povezane sa njima ili donete posle njih i/ili implementacionim aktima u vezi sa pitanjima finasiranja terorizma.

ČLAN 7.

Jemstvo

Obaveze iz ovog člana 7. ostaju na snazi od datuma zaključenja ovog ugovora sve dok postoje neizmireni iznosi po osnovu ovog ugovora, odnosno sve dok je Kredit na snazi.

7.01 Pari passu jemstvo

Zajmoprimac je dužan da obezbedi da njegove obaveze iz ovog ugovora budu rangirane najmanje pari passu prema pravu prvenstva plaćanja sa drugim sadašnjim i budućim neobezbeđenim obavezama po osnovu bilo kog njegovog spoljnog dužničkog instrumenta, izuzev obaveza koje po sili zakona imaju pravo prvenstva.

Konkretno, ako Banka uputi zahtev u skladu sa članom 10.01 ili ako je došlo ili može da dođe do neizvršavanja ugovornih obaveza po osnovu bilo kog neobezbeđenog i nesubordiniranog spoljnog dužničkog instrumenta Zajmoprimca ili nekog njegovog zastupnika ili posrednika, Zajmoprimac ne sme da vrši (niti da odobrava) bilo koje plaćanje u vezi s tim drugim spoljnim dužničkim instrumentima (bilo da su redovno planirani ili ne) a da istovremeno ne plaća ili ako ne izdvaja na namenski račun radi plaćanja prilikom narednog plaćanja iznos koji je jednak onom procentu neizmirenog duga po osnovu ovog ugovora koji odgovara procentu plaćanja po osnovu svakog takvog spoljnog dužničkog instrumenta u odnosu na ukupan dug po osnovu tog instrumenta. Pri tom se zanemaruje svako plaćanje spoljnog dužničkog instrumenta koje se vrši iz priliva od izdavanja drugog instrumenta, za koji su upisana suštinski ista lica koja imaju potraživanja po osnovu spoljnih dužničkih instrumenata.

U ovom ugovoru, „spoljni dužnički instrument” je (a) instrument, uključujući i sve priznanice ili izvode sa računa, koji dokazuje ili uspostavlja obavezu otplate zajma, depozita, avansa ili sličnog kredita (uključujući, ali bez ograničavanja, i davanje kredita na osnovu ugovora o refinansiranju ili reprogramiranju duga), (b) obaveza potvrđena obveznicom, zadužnicom ili sličnim pisanim dokazom o zaduženosti ili (c) garancija obaveze po osnovu spoljnog dužničkog instrumenta drugog lica; pod uslovom da se u svakom od navedenih slučajeva na tu obavezu primenjuje sistema prava koje nije pravo Zajmoprimca.

Jemstvo

Ako Zajmoprimac odobri bilo kom trećem licu dodatno jemstvo za izvršenje bilo koje od njegovih obveza po spoljnom dugovanju ili bilo kakvu preferenciju ili prioritet, Zajmoprimac je dužan da o tome obavesti Banku i da Banci na njen zahtev da ekvivalentno jemstvo za izvršenje svojih obaveza po ovom ugovoru ili da Banci dodeli ekvivalentnu preferenciju ili prioritet.

7.03 Klauzule koje se naknadno unose

Ako Zajmoprimac sa bilo kojim drugim srednjoročnim ili dugoročnim finansijskim poveriocem zaključi ugovor o finansiranju koji sadrži klauzulu o gubitku rejtinga ili drugu odredbu o pari passu rangiranju ili neizvršenju ugovornih obaveza od strane druge ugovorne strane koja je strožija od ekvivalentne odredbe u ovom ugovoru, Zajmoprimac je dužan da o tome obavesti Banku i da, na zahtev Banke, potpiše sporazum kojim se ovaj ugovor menja i dopunjuje kako bi se obezbedila ekvivalentna odredba u korist Banke.

Informacije i posete

8.01 Informacije o Projektu

Zajmoprimac će vršiti sledeće, a postaraće se i da promoter:

8.02 Informacije koje se tiču Zajmoprimca

Zajmoprimac je dužan da odmah obavesti Banku o:

(a) svakoj činjenici koja ga obavezuje da prevremeno otplati bilo koji finansijski dug koji mu je prvobitno dat na period duži od 3 (tri) godine ili bilo koje finansiranje EU;

(b) svakom događaju ili odluci koja predstavlja ili može da dovede do događaja iz člana 4.03 ili 7;

(c) svakoj svojoj nameri da uspostavi založno pravo nad svojom imovinom u korist trećeg lica;

(d) svakoj svojoj nameri da prepusti, da se odrekne vlasništva nad bilo kojom materijalnom komponentom Projekta;

(e) svakoj činjenici ili događaju za koji je razumno pretpostaviti da bi mogao da spreči suštinsko izvršenje bilo koje obaveze Zajmoprimca iz ovog ugovora;

(f) svakom događaju navedenom u članu 10.01 koji se dogodio ili koji može da se dogodi ili se očekuje; ili

8.03 Posete Banke

Zajmoprimac je dužan da dozvoli i da obezbedi da Promoter dozvoli licima koje imenuje Banka, kao i licima koje imenuju druge institucije ili tela Evropske zajednice kada od njih to zahtevaju relevantne obavezujuće odredbe prava Evropske zajednice, da posećuju lokacije, objekte i radove koji su obuhvaćeni Projektom i da vrše provere koje smatraju neophodnim i obezbeđuje im ili osigurava da dobiju svu pomoć neophodnu za tu svrhu.

Zajmoprimac potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da Banka može da obelodani informacije u vezi sa Zajmoprimcem i Projektom nekoj nadležnoj instituciji ili telu Evropske zajednice u skladu sa odgovarajućim obaveznim odredbama prava Evropske zajednice.

8.04 Ispitivanja i informisanje

Zajmoprimac se obavezuje da:

preduzme radnje koje Banka opravdano zahteva kako bi ispitao i/ili prekinuo svako nepotvrđeno delo ili svaki slučaj sumnje na delo iz člana 6.12;

obavesti Banku o merama koje su preduzete radi zahtevanja odštete od lica koja su odgovorna za gubitke nastale zbog tih dela; i

olakša svaku istragu koju Banka eventualno vrši u vezi sa svakim takvim delom.

Troškovi i izdaci

9.01 Porezi, dažbine i naknade

Zajmoprimac plaća sve poreze, dažbine, naknade i druge namete bilo koje vrste, uključujući i taksene marke i naknade za registraciju, koje nastanu prilikom potpisivanja ili realizacije ovog ugovora ili bilo kog s njim povezanog dokumenta, kao i prilikom uspostavljanja, izvršenja, upisa ili prinudnog izvršenja jemstva za Zajam do odgovarajućeg iznosa, kao i troškove Banke u skladu sa članom 8.04. samo za potrebe ovog stava, porez na dodatu vrednost nije uključen u poreze, dažbine, naknade i namete.

Zajmoprimac plaća glavnicu, kamatu, naknadu i druge dospele iznose po osnovu ovog ugovora u bruto iznosu, bez ikakvih nacionalnih ili lokalnih nameta, s tim da, ako je Zajmoprimac dužan da primeni te odbitke, ukupan iznos koji se plaća Banci mora da bude uvećan tako da, nakon odbitka, neto iznos koji Banka prima bude jednak dugovanom iznosu.

9.02 Ostali troškovi

Zajmoprimac snosi sve troškove i izdatke, uključujući i honorare za profesionalne usluge, bankarske provizije i menjačke provizije, nastale u vezi sa realizacijom ili raskidom ovog ugovora ili bilo kog dokumenta koji se na njega odnosi, kao i bilo koje izmene, dopune ili odricanja u vezi s ovim ugovorom ili bilo kojim dokumentom koji se na njega odnosi, kao i prilikom izmene, stvaranja, upravljanja i realizacije bilo kakvog jemstva za Zajam.

Banka je dužna da obezbedi dokumentacionu podršku za sve takve izdatke ili troškove u roku od 14 (četrnaest) dana pre dospeća njenog potraživanja.

Prevremena otplata u slučaju neispunjenja obaveza

10.01 Pravo na zahtevanje otplate

Zajmoprimac je dužan da odmah otplati celokupan iznos Zajma ili neki njegov deo, sa pripadajućom kamatom i drugim neizmirenim iznosima, na pisani zahtev koji Banka uputi u skladu sa sledećim odredbama.

10.01A Hitni zahtev

Banka može odmah da podnese takav zahtev:

10.01B Zahtev za povraćaj zajma nakon upozorenja o neizmirenim obavezama

Banka takođe ima pravo da podnese takav zahtev:

10.02 Ostala zakonska prava

Član 10.01 ne ograničava druga zakonska prava Banke da zahteva prevremenu otplatu Zajma, uz odgovarajući rok za otklanjanje nepravilnosti koji Banka određuje na osnovu svog diskrecionog prava, u okvirima merodavnog prava.

10.03 Naknada štete

10.03A Tranše sa fiksnom kamatom

U slučaju zahteva iz člana 10.01 koji se odnosi na tranšu sa fiksnom kamatom, Zajmoprimac je dužan da Banci plati zahtevani iznos zajedno sa iznosom izračunatim u skladu sa članom 4.02B (1) na sve dospele i plative iznose. Taj iznos se obračunava od datuma dospeća za plaćanje koji je naveden u obaveštenju o zahtevu Banke i izračunava se kao da je prevremena otplata izvršena na tako utvrđen datum.

10.03B Tranše sa promenljivom kamatom

U slučaju zahteva iz člana 10.01 koji se odnosi na tranšu sa promenljivom kamatom, Zajmoprimac je dužan da Banci plati zahtevani iznos zajedno sa iznosom koji je jednak sadašnjoj vrednosti od 0,15% (petnaest baznih poena) godišnje, izračunato i obračunato na iznos koji dospeva na prevremenu otplatu na isti način na koji bi kamata bila izračunata i obračunata da je taj iznos ostao neizmiren u skladu sa prvobitnim amortizacionim planom tranše, uzimajući u obzir datum revizije/konverzije kamate, ukoliko on postoji, ili datum dospeća.

Sadašnja vrednost se izračunava po diskontnoj stopi koja je jednaka stopi pregrupisanja, koja je primenjuje na svaki relevantni datum plaćanja.

10.03C Opšte napomene

Iznosi koje Zajmoprimac duguje u skladu s ovim članom 10.03 dospevaju za naplatu na dan prevremene otplate koji je naveden u zahtevu Banke.

10.04Neodricanje

Ukoliko Banka u celini ili delimično propusti ili odloži ostvarivanje svojih prava ili pravnih sredstava na osnovu ovog ugovora, to se ne tumači kao odricanje od tog prava ili pravnog sredstva. Prava i pravna sredstva predviđena ovim ugovorom su kumulativna i ne isključuju prava i pravna sredstva predviđena zakonom.

10.05Raspoređivanje primljenih iznosa

Iznosi koje Banka primi nakon zahteva iz člana 10.01 se najpre raspoređuju na plaćanje troškova, kamata i naknada, a zatim na smanjenje neizmirenih rata u obrnutom redosledu dospeća. Banka može da raspoređuje primljene iznose na tranše prema sopstvenom nahođenju.

Pravo i nadležnost

11.01 Merodavno pravo

Na ovaj ugovor primenjuju se zakoni Velikog Vojvodstva Luksemburga.

11.02 Nadležnost

Ugovorne strane prihvataju nadležnost Suda pravde Evropskih zajednica.

Potpisnice ovog ugovora se ovim odriču svakog imuniteta od ili prava da ulože prigovor na nadležnost ovih sudova. Sudska odluka doneta u skladu sa ovim članom je konačna i obavezujuća za obe strane, bez ograničenja ili rezervi.

11.03 Dokaz o dospelim iznosima

U bilo kojem pravnom postupku nastalom iz ovog ugovora, potvrda Banke o bilo kojem iznosu dospelom Banci u skladu sa ovim ugovorom, ukoliko ne sadrži očiglednu grešku, predstavlja nesumnjivi (prima facie) dokaz o tom iznosu.

Završne klauzule

12.01 Obaveštavanje među ugovornim stranama

Obaveštenja i drugi oblici komunikacije koji se dostavljaju u skladu sa ovim ugovorom upućena bilo kojoj potpisnici ovog ugovora se šalje na adresu ili faks naveden u donjem tekstu ili na adresu ili faks o kojem je jedna strana prethodno obavestila drugu stranu pisanim putem:

za Banku European Investment Bank100 boulevard Konrad AdenauerL-2950 LuxembourgFaks: +352 4379 6 7487 za Zajmoprimca N/r: Ministarstvo finansijaKneza Miloša 2011 000 BeogradRepublika Srbija

12.02 Forma obaveštavanja

Sva obaveštenja i drugi oblici komunikacije koji se dostavljaju u skladu sa ovim ugovorom moraju da se vrše pisanim putem.

Obaveštenja i drugi oblici komunikacije za koje su određeni fiksni rokovi u ovom ugovoru ili koji sami po sebi nameću obavezujuće rokove za primaoca, mogu da budu dostavljeni lično, preporučenom pošiljkom ili faksimilom ili može da ih isporuči kurir. Datum isporuke, registracije ili utvrđeni datum prijema poruke je presudan za određivanje perioda. U slučaju da je faksimil primljen nakon završetka radnog vremena, taj datum će biti sledeći radni dan.

Ostala obaveštenja i komunikacija mogu da se dostavi lično, preporučenom pošiljkom, faksimilom ili putem elektronske pošte ili drugog oblika elektronske komunikacije.

Bez uticaja na važenje bilo kojeg obaveštenja koje je isporučeno faksimilom u skladu sa gornjim stavovima, kopija svakog obaveštenja koje je isporučeno faksimilom se takođe šalje u pismu relevantnoj strani, najkasnije sledećeg radnog dana.

Obaveštenja koja izda Zajmoprimac u skladu sa bilo kojom odredbom ovog ugovora se, ako to Banka zahteva, dostavljaju Banci zajedno sa zadovoljavajućim dokazima nadležnosti osobe ili osoba ovlašćenih da potpisuju takva obaveštenja u ime Zajmoprimca i overenim primerkom potpisa te osobe ili osoba.

12.03 Promene ugovornih strana

Zajmoprimac ne može da ustupa ili da prenosi ni jedno svoje pravo ili obavezu iz ovog ugovora bez prethodnog pristanka Banke.

Banka može da ustupi sve ili deo svojih prava i pogodnosti ili da prenese (sačinjavanjem novog ugovora, podučešćem ili na drugi način) sve ili deo svojih prava, pogodnosti i obaveza iz ovog ugovora uz prethodni pisani pristanak Zajmoprimca, s tim da Zajmoprimac ne može neopravdano da odloži takav pristanak. I pored navedenog, Banka može da ustupi sve ili deo svojih prava i pogodnosti ili da prenese (sačinjavanjem novog ugovora, podučešćem ili na drugi način) sve ili deo svojih prava, pogodnosti i obaveza iz ovog ugovora Evropskoj centralnoj banci ili institucijama EU, nakon što prethodno obavesti Zajmoprimca o tome.

12.04 Uvodne odredbe i prilozi 

Uvodne odredbe i sledeći prilozi su sastavni deo ovog ugovora:

Prilog A Tehnički opis i izveštavanje Prilog B Definicija EURIBOR-a Prilog C C.1 Obrazac Zahteva za isplatu (1.02B)C.2 Obrazac Sertifikata od Zajmoprimca (član 1.04C) Prilog D Revizija i konverzija kamatne stope

KAO POTVRDU SVEGA NAVEDENOG, ugovorne strane su preko svojih predstavnika potpisale ovaj ugovor u 6 originalnih primeraka na engleskom jeziku. Svaka strana ovog ugovora parafirana je u ime Zajmoprimca i Banke.

Sačinjeno u Beogradu, dana 29. novembra 2010. Godine

Za i u ime REPUBLIKE SRBIJE Za i u imeEVROPSKE INVESTICIONE BANKE dr Diana Dragutinović ministar finansija Philippe Maystadt Dario Scannapieco predsednik potpredsednik

Prilog A

Svrha, lokacija

Projekat se sastoji od izgradnje nove sekcije autoputa od 36 km na Panevropskom koridoru 10c (E80), u istočnoj Srbiji između Proseka (u blizini grada Niša) i Ćiflika na pravcu prema državnoj granici sa Republikom Bugarskom.

Opis

Projekat obuhvata izgradnju dve nove sekcije autoputa, i to (i) između Proseka (u blizini grada Niša) i Crvene reke („Sekcija 1“) i (ii) između Crvene reke i Ćiflika („Sekcija 2“), ukupne dužine 34,67 km.

Poprečni presek je 2×2 saobraćajne trake i 2h1 zaustavne trake, sa širinom platforme od 28,4 metra i projektovanom brzinom od 120 km/h, smanjeno na 26,1m i 100 km/h u odgovarajućim oblastima sa teškim terenom.

Autoput će imati 1 saobraćajnu petlju kod Bele Palanke, 31 most, jedan tunel sa dve cevi (ukupne dužine približno 1.600 metara za jednu galeriju cevi), kao i jedan centar za održavanje, jednu naplatnu rampu pune širine i jednu naplatnu rampu na ukrštanju, kao i prostor za parkiranje.

Projekat obuhvata tehničku pomoć za upravljanje projektom, finansiranu od strane WBIF (Investicionog fonda za Zapadni Balkan) kao i druge komponente tehničke pomoći za institucionalne reforme, nadzor nad zaštitom životne sredine i reformu sektora bezbednosti na putevima obezbeđene od strane EBRD i Svetske banke.

Kalendar

Projekat treba da bude završen do kraja 2015. godine.

Slanje informacije: oznaka odgovornog lica

Informacija data dole treba da bude poslata u Banku pod odgovornošću:

Preduzeće Koridor 10 d.o.o. Osoba za kontakt Nenad Ivanišević Titula Član upravnog odbora Funkcija / Odeljenje Adresa Vlajkovićeva ul. 19a, 11000 Beograd Telefon +381 11 30 34 744 Faks e-pošta

Gore navedena kontakt osoba(e) je (su) za sada odgovorna(i) za kontakt.

Zajmoprimac će odmah informisati EIB, u slučaju bilo kakve promene.

Informacija o specifičnim temama

Zajmoprimac će dostaviti Banci sledeće informacije, najkasnije do krajnjeg roka naznačenog dole.

Dokument / informacija Krajnji rok …

Informacija o sprovođenju projekta

Zajmoprimac će dostaviti Banci sledeće informacije o napredovanju projekta tokom sprovođenja, najkasnije do krajnjeg roka naznačenog dole.

Dokument / informacija Krajnji rok Učestalost izveštavanja Izveštaj o napredovanju projekta Kratko ažuriranje tehničkog opisa, kojim se objašnjavaju razlozi za značajne promene nasuprot početnog delokruga;Ažuriranje datuma završetka svake komponente glavnog projekta, koje objašnjava razloge za bilo kakvo moguće odlaganje;Ažuriranje troška projekta, uz objašnjenje razloga za bilo kakva moguća povećanja troškova nasuprot početno budžetiranom trošku;Neki opis bilo kakve krupne stavke sa uticajem na životnu sredinu;Ažuriranje postupaka nabavke;Ažuriranje zahteva projekta ili korišćenja i komentari;Bilo koja značajna stavka koja se dogodila i bilo koji značajan rizik koji može da utiče na rad projekta;Bilo koja parnica u vezi projekta koja može biti u toku. 6 meseci

Informacija o završetku radova i prvoj godini poslovanja

Zajmoprimac će dostaviti Banci sledeće informacije o završetku projekta i početnim operacijama, najkasnije do krajnjeg roka navedenog dole.

Dokument / informacija Datum isporuke Banci Izveštaj o završetku projekta, uključujući:Neki kratak opis tehničkih karakteristika projekta kako je završen, koji objašnjava razloge za bilo koju značajnu promenu;Datum završetka bilo koje od glavnih komponenti projekta, koji objašnjava razloge za bilo koje moguće odlaganje;Konačan trošak projekta, uz objašnjenje razloga za bilo koje moguće uvećanje troška nasuprot početno budžetiranom trošku;Broj novih radnih mesta stvorenih na osnovu projekta: i radna mesta tokom sprovođenja i novonastala stalna radna mesta;Neki opis bilo koje glavne stavke sa uticajem na životnu sredinu;Ažuriranje postupaka nabavke;Ažuriranje zahteva projekta ili korišćenja i komentari;Bilo koje značajne stavke koje su nastale i bilo koje značajne rizike koji mogu uticati na rad projekta;Bilo koju parnicu koja se tiče projekta, koja može biti u toku. 15 meseci po završetku

Jezik izveštaja Engleski jezik

Prilog B

Definicija EURIBOR-a

EURIBOR

„EURIBOR’’ znači:

U odnosu na relevantni period kraći od jednog meseca, kamatnu stopu za depozite u EUR, na rok od jednog meseca;

U odnosu na relevantni period od jednog ili više celih meseci, kamatnu stopu za depozite u EUR, za period izražen brojem celih meseci; i

U odnosu na relevantni period duži od jednog meseca (ali ne celih meseci), stopu koja rezultuje iz linearne interpolacije dve stope za depozite u EUR, od čega je jedna primenjiva na neki period od celih meseci prvi kraći, a druga na neki period od celih meseci prvi duži od dužine odgovarajućeg perioda,

(period za koji se data stopa uzima ili iz koga se stope interpoliraju je ‘‘Reprezentativni period’’),

objavljena u 11.00 sati po briselskom vremenu ili u neko kasnije vreme prihvatljivo za Banku na datum (‘‘Datum utvrđivanja’’) koji pada 2 (dva) odgovarajuća radna dana pre prvog dana odgovarajućeg perioda, na Rojterovoj stranici „EURIBOR 01“, ili na strani naslednici, ili bilo kojim drugim načinom objavljivanja koji je odabran u tu svrhu od strane Banke.

Ukoliko takva stopa nije tako objavljena, Banka će zahtevati od glavnih filijala četiri glavne banke u Evro-zoni, koje su odabrane od strane Banke, da navedu stopu po kojoj se depoziti u EUR-ima u uporedivom iznosu nude od svake od njih, približno u 11.00 časova, po briselskom vremenu, na Datum utvrđivanja prvoklasnim bankama na međubankarskom tržištu Evro-zone za neki period jednak Reprezentativnom periodu. Ukoliko se dostave barem 2 (dve) kotacije, stopa za taj Datum utvrđivanja će biti aritmetička sredina navedenih stopa.

Ukoliko se dostave manje od 2 (dve) kotacije kako je traženo, stopa za taj Resetovani datum će biti aritmetička sredina stopa kotiranih od strane glavnih banaka u Evro-zoni, odabranih od strane Banke, u približno 11.00 časova po briselskom vremenu, na datum koji pada 2 (dva) odgovarajuća radna dana posle Datuma utvrđivanja, za zajmove u EUR-ima u uporedivom iznosu za vodeće evropske banke, za neki period jednak Reprezentativnom periodu.

Opšte

U svrhe prethodnih definicija:

Svi procenti koji proizilaze iz bilo kakvih proračuna na koje se upućuje u ovoj Listi će biti zaokruženi, ukoliko je to nužno, na najbližem stohiljaditom procentnom poenu dok se polovine zaokružuju.

Banka će informisati Zajmoprimca bez odlaganja o kotacijama koje Banka primi.

Ukoliko bilo koja od prethodnih odredbi postane nedosledna odredbama usvojenim pod pokroviteljstvom „EURIBOR FBE“ i „EURIBOR ACI“, Banka može obaveštenjem Zajmoprimcu izmeniti i dopuniti tu odredbu da je dovede u red sa takvim drugim odredbama.

Prilog C

C.1 Formular zahteva za isplatu (član 1.02B)

Srbija – Koridor 10 (E-80) Autoput Faza 1

Datum:

Molimo vas da izvršite sledeću isplatu:

Datum zajma : Koridor X (E-80) Autoput Faza 1 Datum potpisivanja: FI broj ugovora: Valuta & traženi iznos Predloženi datum isplate: Valuta Iznos KAMATA Osnova kamatne stope (član 3.01) Popunjava EIB (ugovorna valuta) Stopa (% ili marža) Ukupni iznos kredita: 195.000.000 Učestalost (član 3.01) Godišnje (Polugodišnje (Tromesečno ( Isplaćen na dan: Datumi uplata (član 5.) Saldo za isplatu: Datum revizije/ konverzije kamate (ako ga ima) Tekuća isplata: GLAVNICA Učestalost otplate Godišnje (Polugodišnje (Tromesečno ( Saldo posle isplate: Metodologija otplate (Član 4.01) U jednakim ratama (U stalnim anuitetima Jedna rata ( Rok isplate: Datum prve otplate Maksimalni broj isplata: 20 Datum dospeća: Minimalna tranša: 10.000.000 Ukupne isplate na datum: Preduslovi: Da/Ne

Račun zajmoprimca na koji se vrši isplata:

Broj računa: ..……………………………..………………………………………………………….

(molimo vas da naznačite format IBAN u slučaju isplate u EUR, ili odgovarajući format za neku drugu valutu)

Naziv banke, adresa: …………………….………………………………………………………

Molimo vas da dostavite informacije relevantne za:

Ovlašćena imena i potpisi Zajmoprimca:

C.2 Formular uverenja od Zajmoprimca (Član 1.04C)

Za: Evropsku investicionu banku

Od: Republike Srbije

[Datum]

Predmet: Ugovor o finansiranju između Republike Srbije (“Zajmoprimac”) i Evropske investicione banke Datum </> (‘‘Ugovor o finansiranju’’) FI broj ………… Serapis broj 2008-0546

_________________________________________________________________

Poštovana gospodo,

Izrazi korišćeni u Ugovoru o finansiranju imaju isto značenje kada se koriste u ovom pismu.

Radi ispunjenja ciljeva člana 1.04 Ugovora o finansiranju, ovim putem vam potvrđujemo sledeće:

Nije stvoreno, niti postoji obezbeđenje one vrste koja je zabranjena članom 7;

Nije bilo materijalnih promena bilo kog aspekta Projekta koji bi Zajmoprimac bio dužan da prijavi po članu 8.01, osim onih koje je Zajmoprimac prethodno saopštio;

Imamo dovoljno sredstava na raspolaganju da bismo obezbedili blagovremeni završetak i sprovođenje Projekta u skladu sa Dodatkom A;

Nije nastupio, niti se nastavio neotklonjen, nikakav događaj ili okolnost koja predstavlja ili bi, protekom vremena ili davanjem obaveštenja shodno Ugovoru o finansiranju, predstavljala kašnjenje prema članu 10.01, niti je izostalo odricanje od takvog eventualnog događaja;

Prema našim saznanjima, nije u toku, niti je zaprećena bilo kakva parnica, arbitraža, upravni ili regulatorni postupak ili istraga pred nadležnim sudom, arbitražnim telom ili agencijom, koji bi mogli da za posledicu imaju neku negativnu materijalnu promenu, niti je protiv nas ili naših povezanih kompanija na snazi neka neizvršena presuda ili odluka;

Tvrdnje i garancije koje će dati ili ponoviti Zajmoprimac saglasno članu 6.10 su materijalno istinite u svakom pogledu;

Nije nastupio nijedan događaj od onih koji su pomenuti u članu 4.03; i

Nije nastupila nikakva negativna materijalna promena.

Iskreno vaši,

Za i u ime Republike Srbije

Datum:

Prilog D

Revizija i konverzija kamatne stope

Revizija/konverzija kamate

Za svaku tranšu gde je obaveštenje o isplati sadrži Reviziju i konverziju kamate važiće sledeće odredbe.

A. Mehanizmi Revizije/konverzije kamate

Po dobijanju zahteva za Reviziju/konverziju kamate, Banka će, u periodu koji počinje 60 (šezdeset) dana i koji se završava 30 (trideset) dana pre datuma Revizije/konverzije kamate, ispostaviti Zajmoprimcu ponudu za Reviziju/konverziju kamate, koji će sadržati:

(i) kamatnu stopu i/ili maržu koja bi se primenjivala na tranšu ili njen deo naznačen u Zahtevu za reviziju/konverziju kamate u skladu sa članom 3.01; i

(ii) da će ta kamatna stopa važiti do datuma dospeća ili do novog datuma revizije/konverzije kamate, ako je taj datum određen i da se kamata plaća tromesečno, polugodišnje ili godišnje unazad ili na utvrđene datume plaćanja.

Zajmoprimac može da pisanim putem prihvati Ponudu revizije/konverzije kamate do roka određenog u ovom Ugovoru.

Svaka izmena Ugovora koju zatraži banka s tim u vezi biće uvedena u formi ugovora koji će biti zaključan najkasnije 15 (petnaest) dana pre odgovarajućeg datuma revizije/konverzije kamate

B. Efekti revizije/konverzije kamate

Pod uslovom da Zajmoprimac valjano prihvati u pisanoj formi fiksnu stopu ili maržu u pogledu ponude revizije/konverzije kamate, Zajmoprimac će platiti prispelu kamatu na datum revizije/konverzije kamate i posle tog datuma na utvrđene dane plaćanja.

Pre datuma revizije/konverzije kamate, odgovarajuće odredbe Ugovora i obaveštenja o isplati primenjivaće se na celu tranšu. Od i zaključno sa datumom revizije/konverzije kamate ubuduće, odredbe sadržane u ponudi revizije/konverzije kamate u vezi sa novom kamatnom stopom ili maržom primenjivaće se na tranšu (ili njen deo) do novog datuma revizije/konverzije kamate, ako je određen, ili do datuma dospeća.

C. Neispunjenje revizije/konverzije kamate

Ako Zajmoprimac ne ispostavi zahtev za reviziju/konverziju kamate ili ne prihvati u pisanoj formi ponudu revizije/konverzije kamate za tranšu ili ako ugovorne strane ne ispostave izmenu koju zahteva Banka u skladu sa stavom A gore, Zajmoprimac će otplatiti tranšu (ili njen deo) na datum revizije/konverzije kamate, bez obeštećenja. Zajmoprimac će na datum revizije/konverzije kamate otplatiti deo tranše na koji se ne primenjuje revizija/konverzija kamate.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

THIS CONTRACT IS MADE BETWEEN:

the Republic of Serbia, represented by the Minister of Finance, Mrs Diana Dragutinovic, on behalf of the Government as representative of the Republic of Serbia, (the ‘‘Borrower’’)

of the first part, and

the European Investment Bank having its seat at 100 blvd Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, represented by the President, Mr Philippe Maystadt, and by the Vice-President, Mr Dario Scannapieco, (the ‘‘Bank’’)

of the second part.

WHEREAS:

The Borrower, has stated that it is undertaking a project (the ‘‘Project’’) for the design and construction of a new 36 km section of motorway on Pan-European Corridor X in Serbia between Nis and Ciflik as more particularly described in the technical description (the ‘‘Technical Description’’) set out in Schedule A.1. The project promoter and responsible for its implementation will be Corridor X Limited Liability Company (the “Promoter”).

The total cost of the Project is estimated by the Bank to be approximately EUR 391.200.000 (three hundred ninety one million two hundred thousand euros) and the Borrower has stated that, on the basis of such estimate, it intends to finance the Project as follows:

Source Amount (M EUR) Borrower’s own funds, up to 72.5 Credit from the Bank 195.0 Loan from the EBRD 120.0 Other grants 3.70 TOTAL, up to 391.2

In order to fulfil the financing plan set out in Recital (2), the Borrower has requested from the Bank a credit equivalent to EUR 195,000,000 (one hundred ninety five million euros).

By Decision No. 633/2009/EC the European Parliament and the Council of the European Union have decided to grant a guarantee to the Bank against losses incurred by it under loans and loan guarantees granted from 2007 to 2011 in accordance with its own rules and procedures for projects carried out in certain countries outside the European Union listed in the said Decision.

The Republic of Serbia (legal successor of the State Union Serbia and Montenegro and legal successor of the Federal Republic of Yugoslavia) is one of the countries listed in the Decision No. 633/2009/EC and on 13 December 2001 it concluded with the Bank a Framework Agreement governing the Bank’s activities in the territory of the Republic of Serbia (hereinafter the „Framework Agreement“).

The Bank considering that the financing of the Project falls within the scope of its functions, and having regard to the statements and facts cited in these Recitals, has decided to give effect to the Borrower’s request providing to it a credit in an amount equivalent to EUR 195,000,000 (one hundred ninety five million euros) under this Contract (the “Contract”), provided that the amount of the Bank loan shall not, in any case, exceed 50% (fifty per cent) of the total cost of the Project set out in Recital (2).

The Statute of the Bank provides that the Bank shall ensure that its funds are used as rationally as possible in the interests of the Community; and, accordingly, the terms and conditions of the Bank’s loan operations must be consistent with relevant Community policies.

In accordance with the Recommendations of the Financial Action Task Force, as established within the Organisation for Economic Cooperation and Development, the Bank gives special attention to its transactions and its business relations in those cases where it provides finance (a) for a project located in a country that does not sufficiently apply those recommendations or (b) for a borrower or beneficiary resident in any such country.

References in this Contract to Articles, Recitals, Schedules and Annexes are, save if explicitly stipulated otherwise, references respectively to articles of, and recitals, schedules and annexes to this Contract.

In this Contract:

‘‘Acceptance Deadline” for a notice means:

“Disruption Event” means either or both of:

(a) a material disruption to those payment or communications systems or to those financial markets which are, in each case, required to operate in order for payments to be made in connection with this Contract; or

(b) the occurrence of any other event which results in a disruption (of a technical or systems-related nature) to the treasury or payments operations of either the Bank or the Borrower, preventing that party:

(i) from performing its payment obligations under this Contract; or

(ii) from communicating with other parties,

and which disruption (in either such case as per (a) or (b) above) is not caused by, and is beyond the control of, the party whose operations are disrupted.

‘‘Floating Rate’’ means a fixed-spread floating interest rate, that is to say an annual interest rate equal to the Relevant Interbank Rate plus or minus the Spread, determined by the Bank for each successive Floating Rate Reference Period.

‘‘Floating RateReference Period’’ means each period from one Payment Date to the next relevant Payment Date, provided that the first Floating Rate Reference Period shall commence on the date of disbursement of the Tranche.

‘‘Floating Rate Tranche’’ means a Tranche disbursed on a Floating Rate basis.

‘‘Interest Revision/Conversion’’ means the determination of new financial conditions relative to the interest rate, specifically the same interest rate basis („revision“) or a different interest rate basis („conversion“) which can be offered for the remaining term of a Tranche or until a next Interest Revision/Conversion Date, if any.

‘‘Interest Revision/Conversion Date’’ means the date, being a Payment Date, specified by the Bank pursuant to Article 1.02C in the Disbursement Notice or pursuant to Article 3 and Schedule D.

‘‘Interest Revision/Conversion Proposal’’ means a proposal made by the Bank under Schedule D, for an amount which, at the proposed Interest Revision/Conversion Date, is not less than EUR 10.000.000 (ten million euros) or the equivalent thereof.

‘‘Interest Revision/Conversion Request’’ means a written notice from the Borrower, delivered at least 75 (seventy-five) days before an Interest Revision/Conversion Date, requesting the Bank to submit to it an Interest Revision/Conversion Proposal. The Interest Revision/Conversion Request shall also specify:

(i) Payment Dates chosen in accordance with the provisions of Article 3.01;

(ii) the preferred repayment schedule chosen in accordance with Article 4.01; and

(iii) any further Interest Revision/Conversion Date chosen in accordance with Article 3.01.

‘‘Market Disruption Event’’ means in relation to a specific Notified Tranche or to a Tranche in respect of which an Interest Revision/Conversion Proposal has been accepted by the Borrower in accordance with Schedule D:

(a) there are, in the reasonable opinion of the Bank, exceptional circumstances adversely affecting the Bank’s access to its sources of funding;

(b) in the opinion of the Bank, funds are not available from its ordinary sources of funding to fund such Tranche in the relevant currency and/or for the relevant maturity and/or in relation to the reimbursement profile of such Tranche;

(c) in relation to Tranche in respect of which interest is payable at Floating Rate:

(A) the cost to the Bank of obtaining funds from its sources of funding, as determined by the Bank, for a period equal to the Floating Rate Reference Period of a Tranche (i.e. in the money market) would be in excess of the applicable Relevant Interbank Rate;

or

(B) the Bank determines that adequate and fair means do not exist for ascertaining the applicable Relevant Interbank Rate for the relevant currency of such Tranche or it is not possible to determine the Relevant Interbank Rate in accordance with the definition contained in Schedule B.

‘‘Payment Date’’ means: the annual, semi-annual or quarterly dates specified in the Disbursement Notice until the Interest Revision/Conversion Date, if any, or the Maturity Date, save that, in case any such date is not a Relevant Business Day, it means:

for a Fixed Rate Tranche, the following Relevant Business Day, without adjustment to the interest due under Article 3.01 except for those cases where repayment is made in a single instalment according to Article 4.01B, in which case the preceding Relevant Business Day shall apply instead to the repayment of the single instalment; and

for a Floating Rate Tranche, the next day, if any, of that calendar month that is a Relevant Business Day or, failing that, the nearest preceding day that is a Relevant Business Day, in all cases with corresponding adjustment to the interest due under Article 3.01.

‘‘Prepayment Amount’’ means the amount of a Tranche to be prepaid by the Borrower in accordance with Article 4.02A.

‘‘Prepayment Date’’ means the date, which shall be a Payment Date, on which the Borrower proposes to effect prepayment of a Prepayment Amount.

‘‘Prepayment Notice’’ means a written notice from the Borrower specifying, amongst other things, the Prepayment Amount and the Prepayment Date in accordance with Article 4.02A.

‘‘Relevant Business Day’’ means:

“Relevant Interbank Rate” means EURIBOR for a Tranche denominated in EUR.

‘‘Spread’’ means the fixed spread to the Relevant Interbank Rate (being either plus or minus) determined by the Bank in accordance with the applicable principles from time to time laid down by the governing bodies of the Bank and notified to the Borrower in the relevant Disbursement Notice or Interest Revision/Conversion Proposal.

‘‘Technical Description’’ has the meaning given to it in Recital (1).

“Tranche” means each disbursement made or to be made under this Contract.

NOW THEREFORE it is hereby agreed as follows:

Credit and disbursement

1.01 Amount of Credit

By this Contract the Bank establishes in favour of the Borrower, and the Borrower accepts, the credit in an amount of EUR 195,000,000 (one hundred ninety five million euros) for the financing of the Project (the ‘‘Credit“).

1.02Disbursement procedure

1.02A Tranches

The Bank shall disburse the Credit in up to 20 (twenty) Tranches. The amount of each Tranche, if not being the first or the undrawn balance of the Credit, shall be in a minimum of EUR 10,000,000 (ten million euros).

1.02B Disbursement Request

(a) From time to time up to 15 (fifteen) days before the Final Availability Date, the Borrower may present to the Bank a Disbursement Request for the disbursement of a Tranche. The Disbursement Request shall specify:

(b) The Borrower may also at its discretion specify in the Disbursement Request the following respective elements, if any, as provided by the Bank on an indicative basis and without commitment, to be applicable to the Tranche, that is to say:

If it has not been previously supplied, each Disbursement Request shall be accompanied by evidence of the authority of the person or persons authorised to sign it and the specimen signature of such person or persons.

Subject to Article 1.02C(c), each Disbursement Request is irrevocable.

1.02C Disbursement Notice

(a) Not less than 10 (ten) days before the Scheduled Disbursement Date of a Tranche the Bank shall, if the Disbursement Request conforms to this Article 1.02, deliver to the Borrower a Disbursement Notice which shall specify:

(b) If one or more of the elements specified in the Disbursement Notice does not reflect the corresponding element, if any, in the Disbursement Request, the Borrower may following receipt of the Disbursement Notice revoke the Disbursement Request by written notice to the Bank to be received no later than 12h00 Luxembourg time on the next Business Day and thereupon the Disbursement Request and the Disbursement Notice shall be of no effect. If the Borrower has not revoked in writing the Disbursement Request within such period, the Borrower will be deemed to have accepted all elements specified in the Disbursement Notice.

(c) If the Borrower has presented to the Bank a Disbursement Request in which the Borrower has not specified the elements referred to in Article 1.02B(b), the Borrower will be deemed to have agreed in advance to the corresponding element as subsequently specified in the Disbursement Notice.

1.02D Disbursement Account

Disbursement shall be made to the account of the Borrower as the Borrower shall notify in writing to the Bank not later than 15 (fifteen) days before the Scheduled Disbursement Date (with IBAN code or with the appropriate format in line with local banking practice).

Only one account may be specified for each Tranche.

1.03 Currency of disbursement

The Bank shall disburse each Tranche in EUR.

1.04 Conditions of disbursement

1.04A First Tranche

The disbursement of the first Tranche under Article 1.02 is conditional upon receipt by the Bank in form and substance satisfactory to it, on or before the date falling 7 (seven) Business Days before the Scheduled Disbursement Date, of the following documents or evidence:

evidence satisfactory to the Bank that the execution of this Contract by the Borrower has been duly authorised and that the person signing the Contract on behalf of the Borrower is duly authorised to do so together with the specimen signature of such person;

a legal opinion issued by the Minister of Justice of the Borrower, confirming that:

(a) the conclusion of this Contract has been duly authorised by a decision of the Government of the Republic of Serbia;

(b) the financing of the Project falls within the scope of the Framework Agreement;

(c) the Contract has been duly executed by the Borrower, its provisions are in full force and effect and the Contract is valid, binding and enforceable in accordance with its terms; and

(d) no exchange control restrictions are in place or consents are required in order to permit the receipt of all amounts to be disbursed hereunder on the special account mentioned in Article 1.02(D) and to permit the repayment of the Loan and the payment of interest and all other amounts due under this Contract;

1.04B All Tranches

The disbursement of each Tranche under Article 1.02, including the first, is conditional upon:

(i) receipt by the Bank in form and substance satisfactory to it, on or before the date falling 7 (seven) Business Days before the Scheduled Disbursement Date for the proposed Tranche, of the following documents or evidence:

(i) that all necessary mitigation measures have been adopted, and

(ii) that in accordance with the standards and principles of the EC Directive 92/43/EEC either:

(a) the Project is not likely to have significant effects on a site of nature conservation importance and the reasons for which an appropriate assessment is not necessary, or

(b) following an appropriate assessment, the Project will not have significant negative effects on a site of nature conservation importance, or

(ii) that on the Scheduled Disbursement Date for the proposed Tranche:

(a) the representations and warranties which are repeated pursuant to Article 6.10 are correct in all respects; and

(b) no event or circumstance which constitutes or would with the passage of time or giving of notice under this Contract constitute an event of default under Article 10.01 or a prepayment event under Article 4.03 has occurred and is continuing unremedied or unwaived or would result from the proposed Tranche.

1.05 Deferment of disbursement

1.05A Grounds for deferment

Upon the written request of the Borrower, the Bank shall defer the disbursement of any Notified Tranche in whole or in part to a date specified by the Borrower being a date falling not later than 6 (six) months from its Scheduled Disbursement Date. In such a case, the Borrower shall pay the deferment indemnity as determined pursuant to Article 1.05B below.

Any request for deferment shall have effect in respect of a Tranche only if it is made at least 7 (seven) Business Days before its Scheduled Disbursement Date.

If any of the conditions referred to in Article 1.04 is not fulfilled as at the specified date and at the Scheduled Disbursement Date, and the Bank is of the opinion that it will not be satisfied, disbursement will be deferred to a date agreed between the Bank and the Borrower falling not earlier than 7 (seven) Business Days following the fulfilment of all conditions of disbursement.

1.05B Deferment indemnity

If the disbursement of any Notified Tranche is deferred, whether at the request of the Borrower or by reason of non-fulfilment of the conditions of disbursement, the Borrower shall, upon demand by the Bank, pay an indemnity on the amount of disbursement deferred. Such indemnity shall accrue from the Scheduled Disbursement Date to the actual disbursement date or, as the case may be, until the date of cancellation of the Notified Tranche in accordance with this Contract at a rate equal to R1 minus R2, where:

“R1” means the rate of interest that would have applied from time to time pursuant to Article 3.01 and, if the Tranche had been disbursed on the Scheduled Disbursement Date; and

“R2” means the Relevant Interbank Rate less 0.125% (12.5 basis points); provided that for the purpose of determining the Relevant Interbank Rate in relation to this Article 1.05, the relevant periods provided for in Schedule B shall be successive periods of 1 (one) month commencing on the Scheduled Disbursement Date.

Furthermore, the indemnity:

(i) if the deferment exceeds one (1) month in duration, shall accrue at the end of every month;

shall be calculated using the day count convention applicable to R1;

where R2 exceeds R1, shall be set at zero; and

shall be payable in accordance with Article 1.08.

1.05C Cancellation of disbursement deferred by 6 (six) months

The Bank may, by notice in writing to the Borrower, cancel a disbursement which has been deferred under Article 1.05A by more than 6 (six) months in aggregate. The cancelled amount shall remain available for disbursement under Article 1.02.

1.06 Cancellation and suspension

1.06A Borrower’s right to cancel

The Borrower may at any time by notice in writing to the Bank cancel, in whole or in part and with immediate effect, the undisbursed portion of the Credit. However, the notice shall have no effect in respect of a Notified Tranche which has a Scheduled Disbursement Date falling within 5 (five) Business Days of the date of the notice.

1.06B Bank’s right to suspend and cancel

(i) The Bank may, by notice in writing to the Borrower suspend and/or cancel the undisbursed portion of the Credit in whole or in part at any time and with immediate effect:

(a) upon the occurrence of an event or circumstance mentioned in Article 10.01 or an event or circumstance which would with the passage of time or giving of notice under this Contract constitute an event of default under Article 10.01;

(b) if a Material Adverse Change occurs as compared with the Borrower’s condition at the date of the Contract; or

(c) if, acting reasonably, it is not satisfied that the warranties and undertakings given by the Borrower in Articles 6 and 8.04 have been complied with or, in the case of undisbursed amounts other than Notified Tranches, will be complied with following a remedy period, if any, granted by the Bank at its discretion.

Furthermore, to the extent that the Bank may cancel the Credit under Article 4.03A, the Bank may also suspend it. Any suspension shall continue until the Bank ends the suspension or cancels the suspended amount.

1.06C Indemnity for suspension and cancellation of a Tranche

1.06C(1) Suspension

If the Bank suspends a Notified Tranche, whether upon an Indemnifiable Prepayment Event or an event mentioned in Article 10.01 but not otherwise, the Borrower shall indemnify the Bank under Article 1.05B.

1.06C(2) Cancellation

If pursuant to Article 1.06A, the Borrower cancels:

a Notified Tranche, it shall indemnify the Bank under Article 10.03;

any part of the Credit other than a Notified Tranche, no indemnity is payable.

If the Bank cancels a Notified Tranche upon an Indemnifiable Prepayment Event or pursuant to Article 1.05C, the Borrower shall indemnify the Bank under Article 10.03. If the Bank cancels a Notified Tranche upon an event mentioned in Articles 10.01 or 10.02, the Borrower shall indemnify the Bank under Article 10.03. Save in these cases, no indemnity is payable upon cancellation of a Tranche by the Bank.

An indemnity shall be calculated on the basis that the cancelled amount is deemed to have been disbursed and repaid on the Scheduled Disbursement Date or, to the extent that the disbursement of the Tranche is currently deferred or suspended, on the date of the cancellation notice.

1.07 Cancellation after expiry of the Credit

Any time following the expiry of a period of 4 (four) months after the Final Availability Date, the Bank may by notice to the Borrower and without liability arising on the part of either party, cancel any part of the Credit in respect of which no disbursement has been made.

1.08 Sums due under Article 1

Sums due under Articles 1.05 and 1.06 shall be payable in euros. They shall be payable within 7 (seven) days of the Borrower’s receipt of the Bank’s demand or within any longer period specified in the Bank’s demand.

The Loan

2.01 Amount of Loan

The Loan shall comprise the aggregate amounts of Tranches disbursed by the Bank under the Credit, as confirmed by the Bank pursuant to Article 2.03.

2.02 Currency of repayment, interest and other charges

Interest, repayments and other charges payable in respect of each Tranche shall be made by the Borrower in euros.

Any other payment shall be made in the currency specified by the Bank having regard to the currency of the expenditure to be reimbursed by means of that payment.

2.03 Confirmation by the Bank

Within 10 (ten) days after disbursement of each Tranche, the Bank shall send to the Borrower the amortisation table referred to in Article 4.01, if appropriate, showing the disbursement date, currency, the amount disbursed, the repayment terms and the interest rate of and for that Tranche.

Interest

3.01 Rate of interest

Fixed Rates and Spreads are available for periods of not less than 4 (four) years or, in the absence of a repayment of principal during that period, not less than 3 (three) years. For the avoidance of doubt, in case of a Fixed Rate Tranche, the Fixed Interest Rate, and in case of a Floating Rate Tranche, the Spread, as notified in the Disbursement Notice, are applicable until the Maturity Date or until the Interest Revision/Conversion Date, if any.

3.01A Fixed Rate Tranches

The Borrower shall pay interest on the outstanding balance of each Fixed Rate Tranche quarterly, semi-annually or annually in arrears on the relevant Payment Dates, as specified in the Disbursement Notice, commencing on the first such Payment Date following the date on which the disbursement of the Tranche was made. If the period from the date on which disbursement was made to the first Payment Date is 15 days or less then the payment of interest accrued during such period shall be postponed to the following Payment Date.

Interest shall be calculated on the basis of Article 5 (i) at an annual rate that is the Fixed Rate.

3.01B Floating Rate Tranches

The Borrower shall pay interest on the outstanding balance of each Floating Rate Tranche at the Floating Rate quarterly, semi-annually or annually in arrears on the relevant Payment Dates, as specified in the Disbursement Notice commencing on the first such Payment Date following the date on which the disbursement of the Tranche was made. If the period from the date on which the disbursement of the Tranche was made to the first Payment Date is 15 days or less then the payment of interest accrued during such period shall be postponed to the following Payment Date.

The Bank shall notify the Floating Rate to the Borrower within 10 (ten) days following the commencement of each Floating Rate Reference Period.

If pursuant to Articles 1.05 and 1.06 disbursement of any Floating Rate Tranche takes place after the Scheduled Disbursement Date the interest rate applicable to the first Floating Rate Reference Period shall be determined as though disbursement had taken place on the Scheduled Disbursement Date and shall accrue as from the date on which the disbursement of the Tranche was actually made.

Interest shall be calculated in respect of each Floating Rate Reference Period on the basis of Article 5(ii).

3.01C Revision or Conversion of Tranches

Where the Borrower exercises an option to revise or convert the interest rate basis of a Tranche, it shall, from the effective Interest Revision/Conversion Date (in accordance with the procedure set out in Schedule D) pay interest at a rate determined in accordance with the provisions of Schedule D.

3.02 Interest on overdue sums

Without prejudice to Article 10 and by way of exception to Article 3.01, interest shall accrue on any overdue sum payable under the terms of this Agreement from the due date to the date of payment at an annual rate equal to the Relevant Interbank Rate plus 2% (200 basis points) and shall be payable in accordance with the demand of the Bank. For the purpose of determining the Relevant Interbank Rate in relation to this Article 3.02, the relevant periods within the meaning of Schedule B shall be successive periods of one month commencing on the due date.

However, interest on a Fixed-Rate Tranche shall be charged at the annual rate that is the sum of the rate defined in Article 3.01A plus 0.25% (25 basis points) if that annual rate exceeds, for any given relevant period, the rate specified in the preceding paragraph.

If the overdue sum is in a currency other than the currency of the Loan, the following rate per annum shall apply, namely the Relevant Interbank Rate that is generally retained by the Bank for transactions in that currency plus 2% (200 basis points), calculated in accordance with the market practice for such rate.

3.03 Market Disruption Event

If at any time between the date of issuance by the Bank of a Disbursement Notice in respect of a Tranche or the date that an Interest Revision/Conversion Proposal is accepted by the Borrower in accordance with Schedule D, and the date falling two Business Days prior to the Scheduled Disbursement Date or the relevant Interest Revision/Conversion Date, a Market Disruption Event occurs, the Bank may notify to the Borrower that this clause has come into effect.

In the case of a Notified Tranche or a Tranche subject to Interest Revision /Conversion, the rate of interest applicable to such Notified Tranche or Tranche subject to Interest Revision/Conversion until the Maturity Date or the Interest Revision /Conversion Date if any, shall be the rate (expressed as a percentage rate per annum) which is determined by the Bank to be the all-inclusive cost to the Bank for the funding of the relevant Tranche based upon the then applicable internally generated Bank reference rate or an alternative rate determination method reasonably determined by the Bank The Borrower shall have the right to refuse in writing such disbursement within the deadline specified in the notification and shall bear charges incurred as a result , if any, in which case the Bank shall not effect the disbursement and the corresponding Credit shall remain available for disbursement under Article 1.02B. If the Borrower does not refuse the disbursement in time, the parties agree that the disbursement and the conditions thereof shall be fully binding for both parties.

In each case the Spread or Fixed Rate previously notified by the Bank in the Disbursement Notice or in an Interest Revision/Conversion Proposal shall be no longer applicable.

Repayment

4.01 Normal repayment

4.01A Repayment by instalments

(a) The Borrower shall repay each Tranche by instalments on the Payment Dates specified in the relevant Disbursement Notice in accordance with the terms of the amortisation table delivered pursuant to Article 2.03.

(b) Each amortisation table shall be drawn up on the basis that:

(i) in the case of a Fixed Rate Tranche without an Interest Revision/Conversion Date, repayment shall be made on a constant annuity basis or by equal annual, semi-annual or quarterly instalments of principal;

(ii) in the case of a Fixed Rate Tranche with an Interest Revision/Conversion Date or a Floating Rate Tranche, repayment shall be made by equal annual, semi-annual or quarterly instalments of principal; and

(iii) the first repayment date of each Tranche shall be a Payment Date falling not later than the first Payment Date immediately following the sixth anniversary of the Scheduled Disbursement Date of the Tranche and the last repayment date shall be a Payment Date falling not earlier than 4 (four) years and not later than 30 (thirty) years from the Scheduled Disbursement Date.

4.01B Single instalment

Alternatively, the Borrower may repay the Tranche in a single instalment on a Payment Date specified in the Disbursement Notice, being a date falling not less than 3 (three) years or more than 18 (eighteen) years from the Scheduled Disbursement Date.

4.02 Voluntary prepayment

4.02A Prepayment option

Subject to Articles 4.02B, 4.02C and 4.04, the Borrower may prepay all or part of any Tranche, together with accrued interest and indemnities if any, upon giving a Prepayment Notice with at least 1 (one) month’s prior notice specifying the Prepayment Amount and the Prepayment Date.

Subject to Article 4.02C the Prepayment Notice shall be binding and irrevocable.

4.02B Prepayment indemnity

4.02B(1) Fixed Rate Tranche

(a) Subject to paragraph (b) below, the Borrower may prepay a Fixed Rate Tranche without indemnity on the Interest Revision/Conversion Date, if any. For a prepayment made on any other Payment Date the Borrower shall pay to the Bank on the Prepayment Date an indemnity equal to the present value (as of the Prepayment Date) of the excess, if any, of:

(i) the interest that would accrue thereafter on the Prepayment Amount over the period from the Prepayment Date to the Interest Revision/Conversion Date, if any, or the Maturity Date, if it were not prepaid; over

(ii) the interest that would so accrue over that period, if it were calculated at the Redeployment Rate, less 0.15% (fifteen basis points).

The said present value shall be calculated at a discount rate equal to the Redeployment Rate, applied as of each relevant Payment Date.

(b) The Borrower may prepay a Fixed Rate Tranche without indemnity on the Interest Revision/Conversion Date in the event of the non-fulfilment of an Interest Revision/Conversion pursuant to Schedule D.

4.02B(2) Floating Rate Tranche

The Borrower may prepay a Floating Rate Tranche without indemnity on any relevant Payment Date. If the Borrower has accepted an Interest Revision/Conversion Proposal to convert a Floating Rate Tranche to a Fixed Rate Tranche pursuant to Schedule D, Article 4.02B(1) applies.

4.02C Prepayment mechanics

The Bank shall notify the Borrower, not later than 15 (fifteen) days prior to the Prepayment Date of the Prepayment Amount, the accrued interest due thereon and the indemnity payable under Article 4.02B or, as the case may be, that no indemnity is due.

Not later than the Acceptance Deadline, the Borrower shall notify the Bank either:

(i) that it confirms the Prepayment Notice on the terms specified by the Bank; or

(ii) that it withdraws the Prepayment Notice.

If the Borrower gives the confirmation under (i), it shall effect the prepayment. If the Borrower withdraws the Prepayment Notice or fails to confirm it in due time, it may not effect the prepayment. Save as aforesaid, the Prepayment Notice shall be binding and irrevocable.

The Borrower shall accompany the prepayment by the payment of accrued interest and indemnity, if any, due on the Prepayment Amount.

4.03 Compulsory prepayment

4.03A Grounds for prepayment

4.03A(1) Project cost reduction

If the total cost of the Project should be reduced from the figure stated in Recital (2) to a level at which the amount of the Credit exceeds 50% (fifty per cent) of such cost, the Bank may, by notice to the Borrower, cancel the Credit and/or demand prepayment of the Loan, as the case may be, to the extent required to ensure that the aggregate of the undisbursed Credit and the Loan does not exceed 50% of such reduced total cost of the Project.

4.03A(2) Pari passu to another Term Loan

If the Borrower voluntarily prepays a part or the whole of any other loan originally granted to it for a term of more than 5 (five) years (a ‘‘Term Loan’’) otherwise than out of the proceeds of a loan having a term at least equal to the unexpired term of the Term Loan prepaid the Bank may, by notice to the Borrower, demand prepayment of the Loan, in such proportion as the prepaid amount of the Term Loan bears to the aggregate outstanding amount of all Term Loans and cancel the Credit in the same proportion.

The Bank shall address its notice to the Borrower within 30 (thirty) days of receipt of notice under Article 8.02.

For the purposes of this Article, „loan“ includes any loan, bond or other form of financial indebtedness or any obligation for the payment or repayment of money.

4.03A(3) Change of Law

The Borrower shall promptly inform the Bank if a Change-of-Law Event (as defined below) has occurred or is reasonably likely to occur in respect of the Borrower, the Promoter or the Project, or, if the Bank has reasonable cause to believe that a Change-of-Law Event has occurred or is about to occur, the Bank may demand that the Borrower consult with it. Such consultation shall take place within 30 (thirty) days from the date of the Bank’s request. After the earlier of (i) the lapse of 30 (thirty) days from the date of such request for consultation or (ii) the occurrence of the anticipated Change-of-Law Event, the Bank may, by notice to the Borrower, cancel the Credit and demand prepayment of the Loan, together with accrued interest and all other amounts accrued and outstanding under this Contract, unless the Bank has otherwise agreed as a result of such consultations. The Borrower shall effect payment of the amount demanded on the date specified by the Bank, such date being a date falling not less than 30 (thirty) days from the date of the demand.

For the purposes of this Article „Change-of-Law Event“ means the enactment, promulgation, execution or ratification of or any change in or amendment to any law, rule or regulation (or in the application or official interpretation of any law, rule or regulation) that occurs after the date of this Contract which in the opinion of the Bank results or is reasonably likely to result in a Material Adverse Change.

4.03B Prepayment mechanics

Any sum demanded by the Bank pursuant to Article 4.03A, together with any interest or other amounts accrued and outstanding and any indemnity due under Article 4.03C, shall be paid on the date indicated by the Bank which date shall fall not less than 30 (thirty) days from the date of the Bank’s notice of demand and shall be applied in accordance with Article 10.05.

4.03C Prepayment indemnity

In the case of an Indemnifiable Prepayment Event, the indemnity, if any, shall be determined in accordance with Article 4.02B(1) for a Fixed Rate Tranche and Article 4.02B(2) for a Floating Rate Tranche.

4.04 Application of partial prepayments

If the Borrower partially prepays a Tranche, the Prepayment Amount shall be applied pro rata to each outstanding instalment.

A prepaid amount may not be reborrowed. This Article 4 shall not prejudice Article 10.

Payments

5.01 Day count convention

Any amount due by way of interest, indemnity or fee from the Borrower under this Contract, and calculated in respect of a fraction of a year, shall be determined on the following respective conventions:

for a Fixed Rate Tranche, a year of 360 (three hundred and sixty) days and a month of 30 (thirty) days; and

for a Floating Rate Tranche, a year of 360 (three hundred and sixty) days and the number of days elapsed.

5.02 Time and place of payment

Unless otherwise specified, all sums other than interest, indemnity and principal are payable within 7 (seven) days of the Borrower’s receipt of the Bank’s demand.

Each sum payable by the Borrower under this Contract shall be paid to the respective account notified by the Bank to the Borrower. The Bank shall indicate the account not less than 15 (fifteen) days before the due date for the first payment by the Borrower and shall notify any change of account not less than 15 (fifteen) days before the date of the first payment to which the change applies. This period of notice does not apply in the case of payment under Article 10.

A sum due from the Borrower shall be deemed paid when the Bank receives it.

5.03 Set-off

The Bank may set off any matured obligation due from the Borrower under the Finance Contract (to the extent beneficially owned by the Bank) against any obligation (whether or not matured) owed by the Bank to the Borrower regardless of the place of payment, booking branch or currency of either obligation. If the obligations are in different currencies, the Bank may convert either obligation at a market rate of exchange in its usual course of business for the purpose of the set-off.

5.04 Disruption to Payment Systems

If either the Bank determines (in its discretion) that a Disruption Event has occurred or the Bank is notified by the Borrower that a Disruption Event has occurred:

(a) the Bank may, and shall if requested to do so by the Borrower, consult with the Borrower with a view to agreeing with the Borrower such changes to the operation or administration of the Contract as the Bank may deem necessary in the circumstances;

(b) the Bank shall not be obliged to consult with the Borrower in relation to any changes mentioned in paragraph (a) if, in its opinion, it is not practicable to do so in the circumstances and, in any event, shall have no obligation to agree to such changes; and

(c) the Bank shall not be liable for any damages, costs or losses whatsoever arising as a result of a Disruption Event or for taking or not taking any action pursuant to or in connection with this Article 5.04.

Borrower undertakings and representations

The undertakings in this Article 6 remain in force from the date of this Contract for so long as any amount is outstanding under this Contract or the Credit is in force.

A. Project undertakings

6.01 Use of Loan and availability of other funds

The Borrower shall use the proceeds of the Loan exclusively for the execution of the Project.

The Borrower shall ensure that it has available to it the other funds listed in Recital (2) and that such funds are expended, to the extent required, on the financing of the Project.

The Loan proceeds shall not be used for the payment of value added tax on sales of goods and services and import of goods and services, costs of customs duties and other import duties, taxes and other impositions occurring in the execution or implementation of the Project.

6.02 Completion of Project

The Borrower shall and shall cause the Promoter to carry out the Project in accordance with the Technical Description as may be modified from time to time with the approval of the Bank, and complete it by the final date specified therein.

6.03 Increased cost of Project

If the total cost of the Project exceeds the estimated figure set out in Recital (2), the Borrower shall obtain the finance to fund the excess cost without recourse to the Bank, so as to enable the Project to be completed in accordance with the Technical Description. The plans for funding the excess cost shall be communicated to the Bank without delay.

6.04 Procurement procedure

The Borrower undertakes to ensure that the Promoter shall purchase equipment, secure services and order works for the Project by open international tender or other acceptable procurement procedure complying, to the Bank’s satisfaction, with its policy as described in its Guide to Procurement in force at the date of this Contract.

6.05 Continuing Project undertakings

The Borrower shall (or, as the case may be, shall ensure that the Promoter shall):

Maintenance: (directly or indirectly) maintain, repair, overhaul and renew all property forming part of the Project as required to keep it in good working order;

Project assets: unless the Bank shall have given its prior consent in writing, retain title to and possession of all or substantially all the assets comprising the Project or, as appropriate, replace and renew such assets and maintain the Project in substantially continuous operation in accordance with its original purpose; provided that the Bank shall consider the Borrower’s request without undue delay and may withhold its consent only where the proposed action would prejudice the Bank’s interests as lender to the Borrower or would render the Project ineligible for financing by the Bank under its Statute or under Article 309 of the Treaty on the Functioning of the European Union;

Insurance: to the extent not otherwise covered by the Serbian Law, insure all works and property forming part of the Project in accordance with standard industry practice;

Rights and Permits: maintain in force all rights of way or use and all permits necessary for the execution and operation of the Project;

Environment: implement and operate the Project in conformity with Environmental Law , to the extent applicable to the Project, and ensure:

(a) the receipt of environmental consents and planning permissions, as and when necessary for the realisation of the Project;

(b) compliance with any prescription given by and condition attached to each such consent or permission;

EU law: execute and operate the Project in accordance with the relevant standards of EU law to the extent implemented by the laws of the Republic of Serbia or specified by the Bank prior to the date of the Contract.

6.06 Other undertakings

The Borrower shall cause the Promoter:

(i) to ensure that the provisions of the Environmental Management Plan have been incorporated into the relevant construction and supervision contracts; and

(ii) to ensure the application of the Resettlement Action Plans and Environmental Management Plans.

B. General undertakings

6.07 Compliance with laws

The Borrower shall and shall ensure that the Promoter shall comply in all respects with all laws related to the Project.

6.08 Change in business

The Borrower shall procure that no substantial change is made to the general nature of the business of the Promoter from that carried on at the date of this Contract, without the prior written consent of the Bank. Notwithstanding the foregoing, the Promoter is expected to be dissolved or merged with another state-owned company, as the case may be, after completion of the Project.

6.09 Merger

The Borrower shall ensure that the Promoter shall not, until completion of the Project, enter into any amalgamation, demerger, merger or corporate reconstruction, without the prior written consent of the Bank.

6.10 General Representations and Warranties

The Borrower represents and warrants to the Bank that:

(i) it has the power to execute, deliver and perform its obligations under this Contract and all necessary action has been taken to authorise the execution, delivery and performance of the same by it;

(ii) this Contract constitutes its legally valid, binding and enforceable obligations;

(iii) the execution and delivery of, the performance of its obligations under and compliance with the provisions of this Contract do not and are not expected to:

(a) contravene or conflict with any applicable law, statute, rule or regulation, or any judgement, decree or permit to which it is subject; or

(b) contravene or conflict with any agreement or other instrument binding upon it which might reasonably be expected to have a material adverse effect on its ability to perform its obligations under this Contract;

(iv) there has been no Material Adverse Change in relation to the Borrower or the Promoter;

no event or circumstance which constitutes an event of default under Article 10.01 has occurred and is continuing unremedied or unwaived;

no litigation, arbitration, administrative proceedings or investigation is current or to its knowledge is threatened or pending before any court, arbitral body or agency which has resulted or if adversely determined is reasonably likely to result in a Material Adverse Change, nor is there subsisting against it or any of its subsidiaries any unsatisfied judgement or award the satisfaction of which is reasonably likely to result in a Material Adverse Change;

all necessary consents, authorisations, licences or approvals of governmental or public bodies or authorities in connection with this Contract and the Project (to the extent that such consents, authorisations, licences or approvals have been issued as required from time to time for the Project), are in full force and effect and admissible in evidence;

its payment obligations under this Contract rank not less than pari passu in right of payment with all other unsecured and unsubordinated obligations under any of its External Debt Instruments (as defined in art. 7.01 below).

The representations and warranties set out above shall survive the execution of this Contract and are deemed repeated on each Scheduled Disbursement Date and each Payment Date.

6.11 Project management consultant

6.12 Integrity Commitment

(i) The Borrower warrants and undertakes that the Government of the Republic of Serbia has not committed, and no person to its present knowledge, including the Promoter, has committed, any of the following acts and that it will not commit, and no person, with its consent or prior knowledge, will commit any such act, that is to say:

(a) the offering, giving, receiving or soliciting of any improper advantage to influence the action of a person holding a public office or function or a director or employee of a public authority or public enterprise or a director or official of a public international organisation in connection with any procurement process or in the execution of any contract in connection with those elements of the Project described in the Technical Description; or

(b) any act which improperly influences or aims improperly to influence the procurement process or the implementation of the Project to the detriment of the Borrower, including collusion between tenderers.

For this purpose, the knowledge of any Minister of the Borrower any State Secretary of the Borrower, any Assistant Minister of the Borrower, any Advisor to a Minister of the Borrower, the manager or other officer of the Promoter, shall be deemed the knowledge of the Borrower. The Borrower undertakes and shall cause the Promoter to inform the Bank if it should become aware of any fact or information suggestive of the commission of any such act.

The Borrower will institute, maintain and comply with internal procedures and controls in compliance with applicable national laws and best practices, for the purpose of ensuring that no transaction is entered with, or for the benefit of, any of the individuals or institutions named on updated lists of sanctioned persons promulgated by the United Nations Security Council or its committees pursuant to Security Council Resolutions 1267 (1999), 1373 (2001) (www.un.org/terrorism) and/or by the Council of the EU pursuant to its Common Positions 2001/931/CSFP and 2002/402/CSFP and their related or successor resolutions and/or implementing acts in connection with financing of terrorism matters.

ARTICLE 7

Security

The undertakings in this Article 7 remain in force from the date of this Contract for so long as any amount is outstanding under this Contract or the Credit is in force.

7.01 Pari passu ranking

The Borrower shall ensure that its payment obligations under this Contract rank, and will rank, not less than pari passu in right of payment with all other present and future unsecured obligations under any of its External Debt Instruments except for obligations mandatorily preferred by law.

In particular, if the Bank makes a demand under Article 10.01 or if an event or potential event of default under any unsecured and unsubordinated External Debt Instrument of the Borrower has occurred and is continuing, the Borrower shall not make (or authorise) any payment in respect of any other such External Debt Instrument (whether regularly scheduled or otherwise) without simultaneously paying, or setting aside in a designated account for payment on the next Payment Date a sum equal to, the same proportion of the debt outstanding under this Contract as the proportion that the payment under such External Debt Instrument bears to the total debt outstanding under that Instrument. For this purpose, any payment of an External Debt Instrument that is made out of the proceeds of the issue of another instrument, to which substantially the same persons as hold claims under the External Debt Instrument have subscribed, shall be disregarded.

In this Contract, “External Debt Instrument” means (a) an instrument, including any receipt or statement of account, evidencing or constituting an obligation to repay a loan, deposit, advance or similar extension of credit (including without limitation any extension of credit under a refinancing or rescheduling agreement), (b) an obligation evidenced by a bond, debenture or similar written evidence of indebtedness or (c) a guarantee of an obligation arising under an External Debt Instrument of another; provided in each case that such obligation is governed by a system of law other than the law of the Borrower.

Security

Should the Borrower grant to a third party any security for the performance of any External Debt Instrument or any preference or priority in respect thereof, the Borrower shall, if so required by the Bank, provide to the Bank equivalent security for the performance of its obligations under this Contract or grant to the Bank equivalent preference or priority.

7.03 Clauses by inclusion

If the Borrower concludes with any other medium or long term financial creditor a financing agreement that includes a loss-of-rating clause or a covenant or other provision regarding pari passu ranking or cross default, that is stricter than any equivalent provision of this Contract, the Borrower shall so inform the Bank and shall, at the request of the Bank, execute an agreement to amend this Contract so as to provide for an equivalent provision in favour of the Bank.

Information and visits

8.01 Information concerning the Project

The Borrower shall and shall ensure that the Promoter shall:

8.02 Information concerning the Borrower

The Borrower shall inform the Bank immediately of:

(a) any fact which obliges it to prepay any financial indebtedness originally granted to it for a term of more than 3 (three) years or any EU funding;

(b) any event or decision that constitute or may result in the events described in Article 4.03 or 7;

(c) any intention on its part to grant any security over any of its assets in favour of a third party;

(d) any intention on its part to relinquish ownership of any material component of the Project;

(e) any fact or event that is reasonably likely to prevent the substantial fulfilment of any obligation of the Borrower under this Contract;

(f) any event listed in Article 10.01 having occurred or being threatened or anticipated; or

8.03 Visits by Bank

The Borrower shall, and shall ensure that the Promoter shall allow persons designated by the Bank, as well as persons designated by other European Community institutions or bodies when so required by the relevant mandatory provisions of European Community law, to visit the sites, installations and works comprising the Project and to conduct such checks as they may deem necessary, and shall provide them, or ensure that they are provided, with all necessary assistance for this purpose.

The Borrower acknowledges that the Bank may be obliged to divulge such information relating to the Borrower and the Project to any competent European Community institution or body in accordance with the relevant mandatory provisions of European Community law.

8.04 Investigations and Information

The Borrower undertakes:

to take such action as the Bank shall reasonably request to investigate and/or terminate any alleged or suspected act of the nature described in Article 6.12;

to inform the Bank of the measures taken to seek damages from the persons responsible for any loss resulting from any such act; and

to facilitate any investigation that the Bank may make concerning any such act.

ARTICLE 9

Charges and expenses

9.01 Taxes, duties and fees

The Borrower shall pay all taxes, duties, fees and other impositions of whatsoever nature, including stamp duty and registration fees, arising out of the execution or implementation of this Contract or any related document and in the creation, perfection, registration or enforcement of any security for the Loan to the extent applicable as well as expenses of the Bank under Article 8.04. For the purposes of this paragraph only, Value Added Tax is not included within the meaning of taxes, duties, fees and impositions.

The Borrower shall pay all principal, interest, indemnity and other amounts due under this Contract gross without deduction of any national or local impositions whatsoever; provided that, if the Borrower is obliged to make any such deduction, it will gross up the payment to the Bank so that after deduction, the net amount received by the Bank is equivalent to the sum due.

9.02 Other charges

The Borrower shall bear all charges and expenses, including professional, banking or exchange charges incurred in connection with the implementation or termination of this Contract or any related document, any amendment, supplement or waiver in respect of this Contract or any related document, and in the amendment, creation, management and realisation of any security for the Loan.

The Bank shall provide documentary support for any such charges or expenses 14 (fourteen) days before its demand for payment falls due.

Events of default

10.01 Right to demand repayment

The Borrower shall repay all or part of the Loan forthwith, together with accrued interest and other outstanding amounts, upon written demand being made by the Bank in accordance with the following provisions.

10.01A Immediate demand

The Bank may make such demand immediately:

10.01B Demand after notice to remedy

The Bank may also make such demand:

10.02 Other rights at law

Article 10.01 shall not restrict any other right of the Bank at law to require prepayment of the Loan, subject to any remedy period, if any, granted by the Bank at its absolute discretion to the extent allowed by the applicable law.

10.03 Indemnity

10.03A Fixed Rate Tranches

In case of demand under Article 10.01 in respect of any Fixed Rate Tranche, the Borrower shall pay to the Bank the amount demanded together with a sum calculated in accordance with Article 4.02B (1) on any amount that has become due and payable. Such sum shall accrue from the due date for payment specified in the Bank’s notice of demand and be calculated on the basis that prepayment is effected on the date so specified.

10.03B Floating Rate Tranches

In case of demand under Article 10.01 in respect of a Floating Rate Tranche, the Borrower shall pay to the Bank the sum demanded together with a sum equal to the present value of 0.15% (fifteen basis points) per annum calculated and accruing on the amount due to be prepaid in the same manner as interest would have been calculated and would have accrued, if that amount had remained outstanding according to the original amortisation schedule of the Tranche, until the Interest Revision/Conversion Date, if any, or the Maturity Date.

Such present value shall be calculated at a discount rate equal to the Redeployment Rate applied as of each relevant Payment Date.

10.03C General

Amounts due by the Borrower pursuant to this Article 10.03 shall be payable on the date of prepayment specified in the Bank’s demand.

10.04Non-Waiver

No failure or delay or single or partial exercise by the Bank in exercising any of its rights or remedies under this Contract shall be construed as a waiver of such right or remedy. The rights and remedies provided in this Contract are cumulative and not exclusive of any rights or remedies provided by law.

10.05Application of sums received

Sums received by the Bank following a demand under Article 10.01 shall be applied first in payment of expenses, interest and indemnities and secondly in reduction of the outstanding instalments in inverse order of maturity. The Bank may apply sums received between Tranches at its discretion.

Law and jurisdiction

11.01 Governing Law

This Contract shall be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

11.02 Jurisdiction

The parties hereby submit to the jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities.

The parties to this Contract hereby waive any immunity from or right to object to the jurisdiction of these courts. A decision of the courts given pursuant to this Article shall be conclusive and binding on each party without restriction or reservation.

11.03 Evidence of sums due

In any legal action arising out of this Contract the certificate of the Bank as to any amount or rate due to the Bank under this Contract shall in the absence of manifest error be prima facie evidence of such amount or rate.

Final clauses

12.01 Notices to either party

Notices and other communications given under this Contract addressed to either party to this Contract shall be made to the address or fax number as set out below, or to such other address or fax number as a party previously notifies to the other in writing:

For the Bank European Investment Bank100 boulevard Konrad AdenauerL-2950 LuxembourgFax number: +352 4379 6 7487 For the Borrower Attention: Ministry of FinanceKneza Milosa 2011 000 BelgradeRepublic of Serbia

12.02 Form of notice

Any notice or other communication given under this Contract must be in writing.

Notices and other communications, for which fixed periods are laid down in this Contract or which themselves fix periods binding on the addressee, may be made by hand delivery, registered letter or facsimile or courier. The date of delivery, registration or, as the case may be, the stated date of receipt of transmission shall be conclusive for the determination of a period. In case of facsimile received after business hours such date shall be the next Business Day.

Other notices and communications may be made by hand delivery, registered letter or facsimile or by email or other electronic communication.

Without affecting the validity of any notice delivered by facsimile according to the paragraphs above, a copy of each notice delivered by facsimile shall also be sent by letter to the relevant party on the next following Business Day at the latest.

Notices issued by the Borrower pursuant to any provision of this Contract shall, where required by the Bank, be delivered to the Bank together with satisfactory evidence of the authority of the person or persons authorised to sign such notice on behalf of the Borrower and the authenticated specimen signature of such person or persons.

12.03 Changes to parties

The Borrower may not assign or transfer any of its rights or obligations under this Contract without the prior consent of the Bank.

The Bank may assign all or part of its rights and benefits or transfer (by way of novation, sub-participation or otherwise) all or part of its rights, benefits and obligations under this Contract with the prior written consent of the Borrower, not to be unreasonably delayed. Notwithstanding the foregoing, the Bank may assign all or part of its rights and benefits or transfer (by way of novation, sub-participation or otherwise) all or part of its rights, benefits and obligations under this Contract to the European Central Bank or to other EU institutions, upon prior written notice by the Bank to the Borrower.

12.04 Recitals and Schedules 

The Recitals and following Schedules form part of this Contract:

Schedule A Technical Description and Reporting Schedule B Definition of EURIBOR Schedule C C.1 Form of Disbursement Request (1.02B)C.2 Form of Certificate from Borrower (Article 1.04B) Schedule D Interest Rate Revision and Conversion

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have caused this Contract to be executed in six (6) originals in the English language. Each page hereof has been initialled for the Borrower and for the Bank.

Belgrade, 29 November 2010

Signed for and on behalf of REPUBLIC OF SERBIA Signed for and on behalf of EUROPEAN INVESTMENT BANK The Minister of FinanceDiana Dragutinovic The PresidentPhilippe Maystadt The Vice-PresidentDario Scannapieco

A.1. TECHNICAL DESCRIPTION

Purpose, Location

The project consists of the construction of a 36 km section of new motorway on Pan-European Corridor Xc (E80) in eastern Serbia between Prosek (near nis) and Ciflik towards the border with Bulgaria.

Description

The project consists of the construction of two new consecutive sections of motorway namely (i) between Prosek (near Nis) and Crvena Reka (“Section 1”) and (ii) between Crvena Reka and Ciflik (“Section 2”), with a total length of 34.67 km.

The cross-section is 2×2 traffic lanes and 2×1 emergency lanes, with a platform width of 28.4 m and a design speed of 120 km/h, reduced to 26.1 m and 100 km/h respectively in the areas with difficult terrain.

The motorway will have one interchange at Bela Palanka, 31 bridges, one twin tube tunnel (in aggregate approximately 1,600m of single tube gallery) as well one maintenance centre, one full width and one junction toll plazas, and parking areas.

The project include for technical assistance for project implementation, financed by WBIF (Western Balkan Investment Framework) as well as several technical assistance components for institutional reform, environmental monitoring and road sector safety reform financed by EBRD and the World Bank.

Calendar

The project is to be implemented by the end of 2015.

Dispatch of information: designation of the person responsible

The information below has to be sent to the Bank under the responsibility of:

Company Koridor 10 d.o.o. Contact person Nenad Ivanisevic Title Member of the Board Function / Department Address Vlajkovićeva St. 19a, 11000 Belgrade Phone +381 11 30 34 744 Fax Email

The above-mentioned contact person(s) is (are) the responsible contact(s) for the time being.

The Borrower shall inform the EIB immediately in case of any change.

Information on specific subjects

The Borrower shall deliver to the Bank the following information at the latest by the deadline indicated below.

Document / information Deadline …

Information on the project’s implementation

The Borrower shall deliver to the Bank the following information on project progress during implementation at the latest by the deadline indicated below.

Document / information Deadline Frequency of reporting Project Progress ReportA brief update on the technical description, explaining the reasons for significant changes vs. initial scope;Update on the date of completion of each of the main project’s components, explaining reasons for any possible delay;Update on the cost of the project, explaining reasons for any possible cost increases vs. initial budgeted cost;A description of any major issue with impact on the environment;Update on procurement procedures;Update on the project’s demand or usage and comments;Any significant issue that has occurred and any significant risk that may affect the project’s operation;Any legal action concerning the project that may be ongoing. 6 months

Information on the end of works and first year of operation

The Borrower shall deliver to the Bank the following information on project completion and initial operation at the latest by the deadline indicated below.

Document / information Date of delivery to the Bank Project Completion Report, including:A brief description of the technical characteristics of the project as completed, explaining the reasons for any significant change;The date of completion of each of the main project’s components, explaining reasons for any possible delay;The final cost of the project, explaining reasons for any possible cost increases vs. initial budgeted cost;The number of new jobs created by the project: both jobs during implementation and permanent new jobs created;A description of any major issue with impact on the environment;Update on procurement procedures);Update on the project’s demand or usage and comments;Any significant issue that has occurred and any significant risk that may affect the project’s operation;Any legal action concerning the project that may be ongoing. 15 months after completion

Language of reports English

Definition of EURIBOR

EURIBOR

„EURIBOR’’ means:

in respect of a relevant period of less than one month, the rate of interest for deposits in EUR for a term of one month;

in respect of a relevant period of one or more whole months, the rate of interest for deposits in EUR for a term for the corresponding number of whole months; and

in respect of a relevant period of more than one month (but not whole months), the rate resulting from a linear interpolation by reference to two rates for deposits in EUR, one of which is applicable for a period of whole months next shorter and the other for a period of whole months next longer than the length of the relevant period,

(the period for which the rate is taken or from which the rates are interpolated being the ‘‘Representative Period’’),

as published at 11h00 Brussels time or at a later time acceptable to the Bank on the day (the ‘‘Reset Date’’) which falls 2 (two) Relevant Business Days prior to the first day of the relevant period, on Reuters page EURIBOR 01 or its successor page or, failing which, by any other means of publication chosen for this purpose by the Bank.

If such rate is not so published, the Bank shall request the principal euro-zone offices of four major banks in the euro-zone, selected by the Bank, to quote the rate at which EUR deposits in a comparable amount are offered by each of them as at approximately 11h00, Brussels time, on the Reset Date to prime banks in the euro-zone interbank market for a period equal to the Representative Period. If at least 2 (two) quotations are provided, the rate for that Reset Date will be the arithmetic mean of the quotations.

If fewer than 2 (two) quotations are provided as requested, the rate for that Reset Date will be the arithmetic mean of the rates quoted by major banks in the euro-zone, selected by the Bank, at approximately 11h00 Brussels time on the day which falls 2 (two) Relevant Business Days after the Reset Date, for loans in EUR in a comparable amount to leading European Banks for a period equal to the Representative Period.

General

For the purposes of the foregoing definitions:

(i) All percentages resulting from any calculations referred to in this Schedule will be rounded, if necessary, to the nearest one hundred-thousandth of a percentage point, with halves being rounded up.

(ii) The Bank shall inform the Borrower without delay of the quotations received by the Bank.

(iii) If any of the foregoing provisions becomes inconsistent with provisions adopted under the aegis of EURIBOR FBE and EURIBOR ACI, the Bank may by notice to the Borrower amend the provision to bring it into line with such other provisions.

Form of Disbursement Request (Article 1.02B)

Serbia – Corridor X (E-80) Motorway Phase I

Date:

Please proceed with the following disbursement:

Loan Name : Corridor X (E-80) Motorway Phase I Signature Date: </> Contract FI number: Currency & amount requested Proposed disbursement date: Currency Amount I N T E R E S T Int. rate basis (Art. 3.01) Reserved for the EIB (contract currency) Rate (% or Spread) Total Credit Amount: 195,000,000 Frequency (Art. 3.01) Annual (Semi-annual (Quarterly ( Disbursed to date: Payment Dates (Art. 5) Balance for disbursement: Interest Revision/Conversion Date (if any) Current disbursement: C A P I T A L Repayment frequency Annual (Semi-annual (Quarterly ( Balance after disbursement: Repayment methodology (Art. 4.01) Equal instalments (Constant annuities (Single instalment ( Disbursement deadline: First repayment date Max. number of disbursements: 20 Maturity Date: Minimum Tranche size: 10,000,000 Total allocations to date: Conditions precedent: Yes / No

Borrower’s account to be credited:

Acc. N(: …………………………………………………………………………………………….

(please, provide IBAN format in case of disbursements in EUR, or appropriate format for the relevant currency)

Bank name, address: …………………………………………………………………………

Please transmit information relevant to:

Borrower’s authorised name(s) and signature(s):

C.2 Form of Certificate from Borrower (Article 1.04B)

To: European Investment Bank

From: The Republic of Serbia

[Date]

Subject: Finance Contract between the Republic of Serbia (the “Borrower”) and the European Investment Bank dated </> (the ‘‘Finance Contract’’) FI number ………… Serapis number 2008-0546

______________________________________________________________________

Dear Sirs,

Terms defined in the Finance Contract have the same meaning when used in this letter.

For the purposes of Article 1.04 of the Finance Contract we hereby certify to you as follows:

no security of the type prohibited under Article 7 has been created or is in existence;

there has been no material change to any aspect of the Project in respect of which the Borrower is obliged to report under Article 8.01, save as previously communicated by the Borrower;

we have sufficient funds available to ensure the timely completion and implementation of the Project in accordance with Schedule A;

no event or circumstance which constitutes or would with the passage of time or giving of notice under the Finance Contract constitute an event of default under Article 10.01 has occurred and is continuing unremedied or unwaived;

no litigation, arbitration, administrative or regulatory proceedings or investigation is current or to our knowledge is threatened or pending before any court, arbitral body or agency which has resulted or if adversely determined is reasonably likely to result in a Material Adverse Change, nor is there subsisting against us or any of our subsidiaries any unsatisfied judgement or award;

the representations and warranties to be made or repeated by the Borrower under Article 6.10 are true in all material respects;

no event among those mentioned in Article 4.03A has occurred; and

no Material Adverse Change has occurred.

Yours faithfully,

For and on behalf of the Republic of Serbia

Date:

Schedule D

Interest Rate Revision and Conversion

Interest Revision/Conversion

For any Tranche where an Interest Revision/Conversion Date has been included in the Disbursement Notice, the following provisions shall apply.

A. Mechanics of Interest Revision/Conversion

Upon receiving an Interest Revision/Conversion Request the Bank shall, during the period commencing 60 (sixty) days and ending 30 (thirty) days before the Interest Revision/Conversion Date, deliver to the Borrower an Interest Revision/Conversion Proposal stating:

(i) the interest rate and/or Spread that would apply to the Tranche, or the part thereof indicated in the Interest Revision/Conversion Request pursuant to Article 3.01; and

(ii) that such rate shall apply until the Maturity Date or until a new Interest Revision/Conversion Date, if any, and that interest is payable quarterly, semi-annually or annually in arrears on designated Payment Dates.

The Borrower may accept in writing an Interest Revision/Conversion Proposal by the deadline specified therein.

Any amendment to the Contract requested by the Bank in this connection shall be effected by an agreement to be concluded not later than 15 (fifteen) days prior to the relevant Interest Revision/Conversion Date.

B. Effects of Interest Revision/Conversion

To the extent that the Borrower duly accepts in writing a Fixed Rate or a Spread in respect of an Interest Revision/Conversion Proposal, the Borrower shall pay accrued interest on the Interest Revision/Conversion Date and thereafter on the designated Payment Dates.

Prior to the Interest Revision/Conversion Date, the relevant provisions of the Contract and Disbursement Notice shall apply to the entire Tranche. From and including the Interest Revision/Conversion Date onwards, the provisions contained in the Interest Revision/Conversion Proposal relating to the new interest rate or Spread shall apply to the Tranche (or part thereof) until the new Interest Revision/Conversion Date, if any, or until the Maturity Date.

C. Non-fulfillment of Interest Revision/Conversion

If the Borrower does not submit an Interest Revision/Conversion Request or does not accept in writing the Interest Revision/Conversion Proposal for the Tranche or if the parties fail to effect an amendment requested by the Bank pursuant to Paragraph A above, the Borrower shall repay the Tranche (or part thereof) on the Interest Revision/Conversion Date, without indemnity. The Borrower will repay on the interest Revision/Conversion Date any part of a Tranche which is unaffected by the Interest Revision/Conversion.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANjE UGOVORA

Razlozi za potvrđivanje Finansijskog ugovora Koridor 10 Autoput (E-80) Faza 1 između Republike Srbije i Evropske investicione banke sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) prema kojoj Narodna skupština odlučuje o zaduživanju Republike Srbije.

Evropska investiciona banka (u daljem tekstu: Banka) je finansijska institucija koja, odobravajući kredite uz minimalne godišnje kamate, prvenstveno za razvoj nedovoljno razvijenih regiona, modernizaciju saobraćajne, telekomunikacione i energetske infrastrukture, konkurentnosti evropske industrije, razvoj malih i srednjih preduzeća i zaštitu okoline, omogućava lakšu integraciju u Evropsku uniju balansirajući razvoj, ekonomsku i socijalnu koheziju unutar iste.

U skladu sa napred pomenutom delatnošću Banke, Republika Srbija uputila je zahtev Banci u vezi sa odobravanjem kredita za finansiranje nastavka sprovođenja Projekta izgradnje putnog Koridora 10 Autoput E-80 (u daljem tekstu: Projekat), u iznosu od 195 miliona evra.

Koridor 10 je definisan kao jedan od panevropskih koridora koji formiraju Transevropsku putnu mrežu, na Evropskim konferencijama ministara o transportu, koje su održane 1994. godine na Kritu i 1997. godine. u Helsinkiju.

Koridor 10, sa svojim osnovnim delovima koje čine putni pravac Beograd-Budimpešta i putni pravac Beograd-Niš na koji se nastavljaju putni pravci Niš-Sofija i Niš-Preševo, sa ukupnom dužinom od 792 kilometra predstavlja najznačajniji putni pravac na teritoriji Republike Srbije, i kao jedan od najznačajnijih regionalnih putnih pravaca povezuje Republiku Hrvatsku, Republiku Austriju, Republiku Sloveniju i Republiku Mađarsku sa Republikom Bugarskom, Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom, Republikom Grčkom i Republikom Turskom.

Koridor 10 je definisan kao prioritetni putni pravac, i u okviru Strategije razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine.

Od strane Banke je već odobren deo sredstava potrebnih za finansiranje izgradnje putnog Koridora 10, u iznosu od 384 miliona evra, na osnovu Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke Autoput Koridor 10 (E-75), zaključenog 23. oktobra 2009. godine, kojim se finansira izgradnja autoputa E-75, na putnom pravcu Grabovnica-Levosoje, u dužini od 75 kilometara.

Projektom je predviđeno izvođenje radova na izgradnji nove deonice autoputa E-80 između Proseka i Ćiflika, u dužini od 36 kilometara, na putnom pravcu Niš-Dimitrovgrad.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-8858/2010 od 26. novembra 2010. godine, prihvaćen je Izveštaj sa pregovora sa Evropskom investicionom bankom u vezi sa odobravanjem kredita za sprovođenje izgradnje putnog Koridora 10 Autoput (E-80) i usvojen tekst Nacrta finansijskog ugovora Koridor 10 Autoput (E-80) Faza 1 između Republike Srbije i Evropske investicione banke.

Finansijski ugovor Koridor 10 Autoput (E-80) Faza 1 između Republike Srbije i Evropske investicione banke (u daljem tekstu: Finansijski ugovor), zaključen je 29. novembra 2010. godine u Beogradu.

Finansijskim ugovorom obezbeđuju se sredstva za sprovođenje Projekta.

Projektom je predviđeno projektovanje i izgradnja nove deonice autoputa E-80, dužine 36 km, između Proseka i Ćiflika, na putnom pravcu prema državnoj granici sa Republikom Bugarskom.

Sprovođenje Projekta između ostalog uključuje izgradnju dve sekcije nove deonice autoputa E-80, i to:

– Sekcija 1 između Proseka i Crvene reke; i

– Sekcija 2 između Crvene reke i Ćiflika.

Takođe, Projektom je predviđeno da će nova deonica autoputa E-80 imati sledeće karakteristike:

– 2h2 saobraćajne trake, sa 2h1 zaustavne trake;

– širina platforme od 28,4 metra, sa suženjem na teže prohodnim delovima na 26,1 metara;

– projektovana brzina od 120 kilometara na čas, sa smanjenjem projektovane brzine na teže prohodnim deonicama na 100 kilometara na čas.

Pored navedenog Projektom je predviđena izgradnja sledećih objekata na novoj deonici autoputa E-80, i to:

– 31 most;

– jedan tunel sa dve tunelske cevi za po jedan pravac kretanja;

– servisni centar;

– dve rampe za naplatu putarine, jedna čeona i jedna naplatna rampa na petlji;

– petlja kod Bele Palanke;

– prostor za parking.

Sprovođenje Projekta, u delu koji se odnosi na izgradnju ili rekonstrukciju autoputa E-80, kofinansira se od strane međunarodnih finansijskih organizacija, i to:

Evropske banke za obnovu i razvoj, zajam u iznosu od 150 miliona evra;

Svetske banke, deo zajma u iznosu od 1 milion evra;

Investicionog okvira za Zapadni Balkan u iznosu od 1,5 miliona evra;

Sredstava IPA fondova za 2010. godinu u iznosu od 1,2 miliona evra;

Sopstvenih sredstava Republike Srbije u iznosu od 42,5 miliona evra; i

Evropske investicione banke, kredit u iznosu od 195 miliona evra za čije je odobravanje podnet zahtev Banci.

Ukupna vrednost izvođenja radova na izgradnji ili rekonstrukciji autoputa E-80, procenjena je na 391,2 miliona evra, od čega je planirano da se kreditom Banke u iznosu od 195 miliona evra obezbede nedostajuća sredstva za izvođenje radova na navedenom autoputu.

Finansijskim ugovorom predviđeno je da će Banka staviti na raspolaganje Republici Srbiji kao zajmoprimcu sredstva kredita u iznosu od 195 miliona evra, pod sledećim uslovima:

– rok otplate kredita, odnosno tranše kredita od 30 godina, uključujući period počeka od 6 godina;

– povlačenje Zajma u najviše 20 tranši, sa najmanjim iznosom tranše od 10.000.000 evra;

– prilikom povlačenja tranše Zajmoprimac ima mogućnost izbora Fiksne kamatne stope ili Varijabilne kamatne stope;

– Fiksna kamatna stopa označava godišnju kamatnu stopu određenu od strane Evropske investicione banke u skladu sa principima koje povremeno utvrđuju upravna tela Evropske investicione banke za kredite izražene u valuti evro;

– Varijabilna kamatna stopa označava kamatnu stopu na godišnjem nivou koja je jednaka šestomesečnom (6) EURIBOR-u, plus ili minus određeni raspon, koji Evropska investiciona banka određuje za svaki referentni period, raspon se utvrđuje za ceo period otplate tranše;

– Referentni period označava period od šest (6) meseci od jednog datuma plaćanja do sledećeg datuma plaćanja;

– prilikom povlačenja tranše Zajmoprimac ima mogućnost izbora između godišnje, polugodišnje i tromesečne otplate kredita;

– pristupna naknada se ne plaća;

– troškovi angažovanja se ne plaćaju;

– tranša sa Fiksnom kamatnom stopom otplaćuje se u anuitetima ili ratama sa jednakim udelom glavnice;

– tranša sa Varijabilnom kamatnom stopom i tranša sa Fiksnom kamatnom stopom kod koje je određen datum za reviziju ili konverziju kamatne stope otplaćuju se u ratama sa jednakim udelom glavnice;

– predviđena je mogućnost otplate tranše u jednoj rati sa periodom mirovanja otplate od 18 godina;

– rok za podnošenje zahteva za povlačenje sredstava najkasnije 15 dana pre dana koji je određen kao poslednji datum za povlačenje tranše, odnosno do 31. decembra 2016. godine;

– Banka stiče pravo na otkazivanje nepovučenog dela kredita po isteku roka od 4 meseca od poslednjeg datuma za povlačenje tranše;

– pravo Banke da prava po osnovu ugovora prenese na treće lice samo uz saglasnost zajmoprimca, osim u slučaju da se pravo Banke prenosi na Centralnu evropsku banku;

– planirani rok za završetak Projekta je 31. decembar 2015. godine.

Finansijskim ugovorom je, radi stvaranja uslova da se celokupni iznos kredita koristi za sprovođenje Projekta, predviđeno da se sredstva kredita koji je odobrila Banka ne mogu koristiti za plaćanje poreza, carina, taksi i drugih dažbina u vezi sa sprovođenjem Projekta.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) odobreno je zaduživanje Republike Srbije u iznosu do 300 miliona evra kod Banke za potrebe sprovođenja Projekta, odnosno izgradnje i rekonstrukcije autoputa na putnom pravcu Niš-Dimitrovgrad.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. predviđa se potvrđivanje Finansijskog ugovora Koridor 10 Autoput (E-80) Faza 1 između Republike Srbije i Evropske investicione banke, zaključen 29. novembra 2010. godine, u Beogradu.

Odredba člana 2. sadrži tekst Finansijskog ugovora Koridor 10 Autoput (E-80) Faza 1 između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

U odredbi člana 3. uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine, proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po Finansijskom ugovoru i realizacija Projekta, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora.

Ostavite komentar