Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt o saradnji u oblasti turizma

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KUVAJT

O SARADNjI U OBLASTI TURIZMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt o saradnji u oblasti turizma, sačinjen 25. novembra 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt o saradnji u oblasti turizma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE DRŽAVE KUVAJT

O SARADNjI U OBLASTI TURIZMA

Vlada Republike Srbije i Vlada Države Kuvajt (u daljem tekstu: strane),

Prepoznajući da je razvoj turizma značajan i za privredu njihovih država i za bolje razumevanje između njihova dva naroda;

Ubeđene u potrebu da se promoviše aktivna saradnja u oblasti turizma, uzimajući u obzir njihove odgovarajuće potencijale;

Uzimajući u obzir interese obe strane da sarađuju u oblasti turizma;

Dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Strane će pomoći u razvoju saradnje na polju turizma, da bi obezbedile međusobnu razmenu informacija o istoriji i kulturi oba naroda i da bi se bliže upoznale sa međusobnim kulturnim nasleđem, istorijskim spomenicima i turističkim vrednostima.

Član 2.

Strane će podsticati, u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvima, pojednostavljenje procedura vezanih za putnu dokumentaciju i obezbediće neophodne uslove za bezbednost turista, koji ulaze u odgovarajuće države.

Član 3.

Strane će obezbediti, u skladu sa njihovim zakonodavstvima, neophodnu pomoć da bi se podržala turistička putovanja građana obe države.

Strane će recipročno ohrabriti posete njihovih specijalista iz oblasti turizma, predstavnika medija TV i filma u cilju bliskog upoznavanja sa turističkim mestima obe države.

Član 4.

Strane će razmeniti turističke reklamne materijale, statističke podatke, komercijalne filmove i informacije vezane za festivale i turizam.

Član 5.

Strane će pomoći u razvoju turističkih odnosa, jačajući saradnju između turističkih organizacija obe države i organizaciju putovanja turističkih grupa i pojedinačnih turista iz jedne države u drugu.

Član 6.

Strane će međusobno jedna drugoj pružiti pomoć u obuci zaposlenih u turizmu i promovisaće uspostavljanje zajedničkih privrednih društava/zajedničkog ulaganja i sprovođenje investicionih projekata u oblasti turizma.

Član 7.

Strane će obezbediti uspostavljanje aktivne saradnje između njihovih organizatora turističkih putovanja u cilju uspostavljanja novih turističkih ruta.

Član 8.

Ovlašćeni predstavnici strana će se sastati naizmenično u glavnim gradovima strana, u cilju razmatranja sprovođenja odredbi ovog sporazuma, radi razvoja bilateralne saradnje i pripreme planova aktivnosti.

Član 9.

Ovlašćena tela strana odgovorna za sprovođenje ovog sporazuma su:Za Republiku Srbiju: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja; Za Državu Kuvajt: Ministarstvo trgovine.

Član 10.

Sporovi povezani sa sprovođenjem ili tumačenjem ovog sporazuma će se rešavati putem konsultacija između strana.

Član 11.

Izmene i dopune ovog sporazuma vršiće se uz zajedničku saglasnost strana, u obliku protokola, koji su sastavni deo ovog sporazuma i stupiće na snagu u skladu sa članom 12. ovog sporazuma

Član 12.

Ovaj sporazum će stupiti na snagu na dan prijema poslednjeg pisanog obaveštenja strana, koje potvrđuje završetak njihovih odgovarajućih internih postupaka, koji se traže za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Ovaj sporazum se zaključuje za period od pet godina i produžiće se automatski za isti period, osim ukoliko bilo koja od strana najmanje šest meseci unapred u pisanoj formi obavesti drugu stranu o svojoj nameri da raskine ovaj sporazum.

Sačinjeno u Beogradu, 25. novembra 2009. godine u dva originala, na, srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju odstupanja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZaVladu Republike Srbije ZaVladu Države Kuvajt Slobodan Milosavljevićministar trgovine i usluga Ahmad Rašid Al-Harunministar trgovine i industrije

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I.Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II.Razlozi za donošenje zakona

Ekonomski odnosi sa Kuvajtom su do devedesetih godina prošlog veka bili razvijeni, naročito u oblasti investicione, vojno-ekonomske, finansijsko-bankarske saradnje i robne razmene. Posle prekida od nekoliko godina, uzrokovanih ratnim dejstvima u Zalivu, kao i uvođenjem sankcija prema SRJ, danas se bilateralna ekonomska saradnja odvija uglavnom kroz robnu razmenu i to na niskom nivou, s obzirom na potenicjal kuvajtskog tržišta.

Sporazum o saradnji u oblasti turizma predložen je na osnovu inicijative kuvajtske strane, u cilju kompletiranja ugovorne regulative između dve države. Njime se potvrđuje spremnost dve države da uspostave saradnju u oblasti turizma i stvaraju uslovi za njen dalji razvoj i unapređenje. Na ovaj način otpočeće zaokruživanje institucionalnog okvira za olakšavanje i jačanje saradnje između pojedinih partnera u turizmu, što predstavlja vrlo važan doprinos unapređenju ukupnih ekonomskih odnosa između dve države.

U Sporazumu, koji je klasičnog tipa za ovu vrstu dokumenata, naznačeni su posebni oblici saradnje od interesa i značaja za razvoj turizma u obe države, kao i za unapređivanje međusobne turističke razmene u pojedinim vidovima turizma, u oblasti zajedničkih promotivnih aktivnosti, kao i obuke zaposlenih.

Sporazum sadrži, između ostalog, način rešavanja sporova u vezi sa njegovim tumačenjem ili sprovođenjem i zaključuje se na period od pet godina i automatski će biti produžavan za isti vremenski period, ukoliko ga jedna strana ne otkaže šest meseci pre isteka.

III.Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt o saradnji u oblasti turizma, koji je potpisan 25. novembra 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt o saradnji u oblasti turizma, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Članom 3. Zakona uređuje se njegovo stupanje na snagu i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori.

IV.Finansijska sredstva za sprovođenje zakona

Sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar