Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan, sa Protokolom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan sa Protokolom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan, koji je potpisan u Beogradu, 4. oktobra 2010. godine, u originalu na srpskom i makedonskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan sa Protokolom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan, u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

O PREDAJI I PRIHVATU LICA ČIJI JE ULAZAK ILI BORAVAK NELEGALAN

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Makedonije (u daljem tekstu: „Strane”),

u želji za nastavkom saradnje u cilju garantovanja boljeg sprovođenja odredaba o kretanju lica,

u želji da se omogući ponovni prihvat i tranzit lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan,

u duhu međusobnog poverenja i na osnovu uzajamnosti,

odlučne da će se boriti protiv nelegalnih migracija,

sporazumele su se o sledećem:

I

DEFINICIJE POJMOVA

Član 1.

U svrhu ovog Sporazuma:

1.) „Državljanin Republike Srbije” je lice koje ima državljanstvo Republike Srbije u skladu s njenim zakonodavstvom;

2.) „Državljanin Republike Makedonije” je lice koje ima državljanstvo Republike Mak edonije u skladu s njenim zakonodavstvom;

3.) „Državljanin treće države” je lice koje nema državljanstvo Republike Srbije ni državljanstvo Republike Makedonije;

4.) „Lice bez državljanstva” je lice koje nema državljanstvo bilo koje države;

5.) „Odobrenje za boravak” je odobrenje bilo koje vrste koje je izdao nadležni organ Republike Makedonije ili Republike Srbije kojim se licu daje pravo boravka na teritoriji države te Strane. To ne uključuje privremeno odobrenje boravka na teritoriji države u vezi s postupkom za azil ili za podnet zahtev za privremeni boravak;

6.) „Viza” je odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit preko teritorije države koju je izdala jedna od Strana, što ne uključuje aerodromsku-tranzitnu vizu;

7.) „Država molilja” je država koja je uputila zahtev za predaju, prihvat i tranzit;

8.) „Zamoljena Država” je država kojoj je upućen zahtev za predaju, prihvat i tranzit;

9.) „Nadležni organi” su državni organi Strana koji su nadležni za sprovođenje ovog sporazuma;

10.) „Tranzit” je prelazak državljanina treće države ili lica bez državljanstva preko teritorije zamoljene države tokom putovanja u državu odredišta;

11.) „Predaja i prihvat” je predaja od strane države molilje i prihvat od strane zamoljene države lica (državljana zamoljene države, državljana trećih država ili lica bez državljanstva) u skladu sa odredbama ovog sporazuma.

12.) „Nelegalni prelazak državne granice” je prelazak lica preko zajedničke državne granice van obeleženog graničnog prelaza, kao i svaki drugi prelazak lica koji nije u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana.

II

PREDAJA I PRIHVAT DRŽAVLjANA STRANA

Član 2.

1. Svaka Strana će, uz prethodno obaveštenje druge Strane, bez odlaganja, a najkasnije u roku od dvadeset četiri (24) sata od trenutka prijema obaveštenja, prihvatiti na teritoriju svoje države svako lice koje ne ispunjava ili više ne ispunjava uslove za ulazak ili boravak koji se primenjuju na teritoriji države molilje, ako je utvrđeno da to lice ima državljanstvo zamoljene države.

2. Svaka Strana će, na zahtev druge Strane, nakon sprovedenog postupka, a najkasnije u roku od deset (10) kalendarskih dana od dana prijema zahteva, odgovoriti da li prihvata na teritoriju svoje države lice koje ne ispunjava ili više ne ispunjava uslove za ulazak ili boravak koji se primenjuju na teritoriji države molilje, za koje se osnovano pretpostavlja da ima državljanstvo zamoljene države. Izuzetno, ako postoje pravne ili faktičke smetnje, ovaj rok se može produžiti za najviše šest (6) kalendarskih dana. Ako u navedenom roku zamoljena država ne odgovori, smatraće se da postoji saglasnost za prihvat. Svako odbijanje prihvata mora se pisano obrazložiti.

3. Nakon što zamoljena država da pozitivan odgovor na zahtev za prihvat, nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo zamoljene države izdaće odmah, a najkasnije u roku od tri (3) radna dana, od prijema zahteva države molilje, putni list potreban za vraćanje lica koje se preuzima, sa rokom važnosti određenim nacionalnim zakonodavstvom zamoljene države.

4. Zamoljena država će bez odlaganja prihvatiti lice iz stava 2. ovog člana čiji je prihvat potvrdila.

5 Državljanstvo lica se utvrđuje ili osnovano pretpostavlja na osnovu isprava navedenih u čl 1. i 2. Protokola za sprovođenje ovog sporazuma.

6. Ukoliko je potrebno, na zahtev države molilje nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo zamoljene države u roku od tri (3) radna dana od prijema zahteva obaviće razgovor sa licem čiji se prihvat zahteva. Diplomatsko-konzularno predstavništvo zamoljene države dostaviće, u roku od tri (3) radna dana, nako sprovedenog razgovora informaciju o rezultatima razgovora državi molilji. Ukoliko nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo zamoljene države dostavi informacije, koje proističu iz razgovora, pomoću kojih se može osnovano pretpostaviti državljanstvo dotičnog lica, nadležni organ države molilje podnosi zahtev za prihvat nadležnom organu zamoljene države.

7. Država molilja ponovo će prihvatiti lice pod istim uslovima ako se naknadno utvrdi da to lice u vreme predaje nije bilo državljanin zamoljene države. Ova obaveza ne važi u slučaju ako je zamoljena država lice koje ima prebivalište na teritoriji države molilje, otpustila iz svog državljanstva bez toga da je to lice dobilo državljanstvo treće države ili je dobilo garanciju za prijem u državljanstvo države molilje.

III

PREDAJA I PRIHVAT DRŽAVLjANA TREĆIH DRŽAVA I LICA BEZ DRŽAVLjANSTVA

Član 3.

1. Svaka Strana će, na zahtev druge Strane, prihvatiti na teritoriju svoje države državljanina treće države ili lice bez državljanstva koje ne ispunjava ili više ne ispunjava uslove za ulazak ili boravak koji se primenjuju na teritoriji države molilje ako je utvrđeno ili se osnovano pretpostavlja da je to lice ušlo direktno na teritoriju države te Strane nakon što je boravilo ili tranzitiralo preko teritorije zamoljene države.

2. Svaka Strana će na zahtev druge Strane, prihvatiti državljanina treće države ili lice bez državljanstva koje nelegalno boravi na teritoriji države molilje, ako ima važeću dozvolu boravka, važeću vizu ili neku drugu važeću ispravu za ulazak ili boravak izdatu od zamoljene države.

3. Svaka Strana, na zahtev druge Strane, nakon sprovedenog postupka, mora da odgovori pismeno, a najkasnije u roku od deset (10) kalendarskih dana od dana prijema zahteva, da li prihvata na teritoriju svoje države lice koje ne ispunjava ili više ne ispunjava uslove za ulazak ili boravak koji se primenjuju na teritoriji države molilje. Izuzetno, ako postoje pravne ili faktičke smetnje, ovaj rok se može produžiti za najviše šest (6) kalendarskih dana. Svako odbijanje prihvata mora se pisano obrazložiti.

4. Nakon što zamoljena država da pozitivan odgovor na zahtev za prihvatanje iz stava 3. ovog člana, nadležni organ države molilje izdaće putnu ispravu za strance u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom. Ukoliko je nacionalnim zakonodavstvom zamoljene države propisano, nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo izdaće vizu.

5. Nakon što je data saglasnost, vraćanje navedenog lica izvršiće se bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri meseca. Na zahtev države molilje ovaj rok može biti produžen za vreme potrebno da se otklone pravne ili faktičke smetnje

6. Nadležni organi države molilje u roku od četrdeset i osam (48) sati mogu podneti zahtev za prihvat državljanina treće države ili lice bez državljanstva po skraćenom postupku, ako je to lice, uhvaćeno nakon nelegalnog prelaska, u blizini granične linije, a došlo je direktno sa teritorije zamoljene države. Skraćeni postupak se primenjuje samo u slučaju kada nadležni organ države molilje dostavi dokaze ili osnovane pretpostavke koji omogućuju utvrđivanje da je to lice nelegalno prešlo zajedničku granicu nakon boravka ili tranzita preko teritorije države molilje. Nadležni organ zamoljene države mora odgovoriti na takav zahtev u roku od dva (2) radna dana. Ako se odbije prihvat lica u skraćenom postupku, prihvat se može zatražiti u skladu sa stavom 3. ovog člana.

7. Nakon odobravanja zahteva za prihvat po skraćenom postupku, nadležni organ države molilje pismenim putem obaveštava nadležni organ zamoljene države o predaji lica. Predaja i prihvat vršiće se na osnovu zapisnika čiji je sadržaj definisan u Aneksu Protokola o sprovođenju ovog sporazuma. Zamoljena država mora odmah i bez odlaganja preuzeti lica koja se vraćaju u skraćenom postupku, a najkasnije u roku od dvanaest (12) sati od prijema najave.

Član 4.

Obaveza prihvata prema članu 3. ovog sporazuma ne postoji u slučaju:

1.) državljana trećih država koji imaju zajedničku državnu granicu sa državom moliljom;

2.) državljana trećih država ili lica bez državljanstva koja su u vreme ulaska imala važeću ulaznu vizu ili dozvolu boravka izdatu od strane države molilje ili su nakon ulaska dobile dozvolu boravka u toj državi;

3.) državljana trećih država ili lica bez državljanstva koja na dan prijema zahteva za prihvat duže od dvanaest (12) meseci, borave na teritoriji države molilje, osim u slučaju da poseduju važeću dozvolu boravka izdatu od zamoljene države koja ima duži rok važenja;

4.) državljana trećih država ili lica bez državljanstva kojima je država molilja pravnosnažnom odlukom priznala status izbeglice na osnovu odredaba Konvencije o pravnom položaju izbeglica, usvojene u Ženevi dana 28. jula 1951. godine, izmenjene i dopunjene Protokolom o pravnom položaju izbeglica, usvojenim u Njujorku dana 31. januara 1967. godine, ili status lica bez državljanstva na osnovu Konvencije o pravnom položaju lica bez državljanstva, usvojene u Njujorku dana 28. septembra 1954. godine;

5.) državljana trećih država ili lica bez državljanstva za koje je država molilja započela postupak priznavanja statusa izbeglice, do donošenja konačne odluke;

6.) ako je viza ili dozvola boravka izdata od strane države molilje dobijena korišćenjem lažnih ili falsifikovanih dokumenata, davanjem lažne izjave a da je ta osoba prethodno boravila na, ili prolazila preko teritorije zamoljene strane.

7.) ako lice ne poštuje neki od uslova u vezi sa vizom a prethodno je boravilo na ili prolazilo preko teritorije zamoljene države.

Član 5.

Država molilja prihvatiće nazad na teritoriju svoje države one državljane trećih država ili lica bez državljanstva za koja se odgovarajućom proverom, u roku od tri (3) meseca, sprovedenom od strane zamoljene države, utvrdi da u vreme predaje sa teritorije države molilje nisu bili ispunjeni uslovi iz čl. 3. i 4. ovog sporazuma.

IV

TRANZIT DRŽAVLjANA TREĆIH DRŽAVA I LICA BEZ DRŽAVLjANSTVA

Član 6.

1. Svaka Strana će, na zahtev druge Strane, odobriti tranzit preko teritorije svoje države državljana trećih država i lica bez državljanstva koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uslove ulaska ili boravka na teritoriji države molilje, pod uslovom da je država molilja obezbedila prihvat u državi odredišta ili drugoj državi tranzita.

2. Sadržaj zahteva, podaci o tranzitu i nadležni organi za slanje i razmatranje zahteva određuju se čl.8. i 9. Protokola o sprovođenju ovog sporazuma.

3. Zamoljena država odgovoriće u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od pet (5) radnih dana od dana prijema zahteva.

4. Država molilja odgovorna je za čitavo putovanje lica u državu odredišta, a to lice ponovno prihvata ako je odbijen prihvat u državi odredišta ili drugoj tranzitnoj državi ili se putovanje iz bilo kog razloga ne može izvršiti.

5. Država molilja obaveštava zamoljenu državu o tome da li je licu u tranzitu potrebna pratnja. Zamoljena država može odlučiti da:

1.) obavi tranzit tog lica preko teritorije svoje države, uz naknadu troškova;

2.) tranzit obavi u saradnji sa državom moliljom;

3.) ovlasti državu molilju da obavi tranzit preko teritorije njene države.

6. U slučajevima iz tač. 2. ili 3. stava 5. ovog člana pratnja države molilje u nadležnosti je ovlašćenih organa zamoljene države.

7. Ako se tranzit obavlja s pratnjom, službena lica države molilje koja učestvuju u pratnji svoj zadatak izvršavaju nenaoružana i po pravilu u civilu,

8. Ovlašćenja pratilaca prilikom obavljanja njihovog zadatka ograničena su na neophodnu odbranu. Ukoliko službena lica zamoljene države nisu na raspolaganju ili im je potrebna pomoć, pratnja može, u slučaju neposredne i ozbiljne pretnje, preduzeti srazmerne mere kako bi se lice u tranzitu sprečilo da pobegne, nanese povrede sebi, trećem licu ili prouzrokuje štetu.

9. Pratioci države molilje kod sebe moraju imati odobrenje za tranzit.

Član 7.

1. Pratnja je odgovorna za nadzor nad licem, uz pomoć i pod nadležnošću zamoljene države.

2. Zamoljena država može, prema potrebi, nakon savetovanja sa pratnjom, preuzeti odgovornost za nadzor nad licem.

3. Država molilja mora sprovesti sve potrebne mere kako bi se osigurao što brži tranzit lica.

Član 8.

Ako se tranzit obavlja bez pratnje, nadzor obavljaju službena lica zamoljene države.

Član 9.

Ako lice odbije tranzit, država molilja će:

1.) bez odlaganja ponovno prihvatiti to lice, ako to lice nema pratnju, ili,

2.) zamoliti zamoljenu državu da lice u postupku tranzita pokuša ponovo da tranzitira kao i da u tom vremenu obezbedi nadzor nad tim licem. Odbijanje tranzita ima iste pravne posledice kao što ih određuje nacionalno zakonodavstvo države molilje, ako bi do takvog odbijanja došlo na teritoriji njene države. Ako zamoljena država ne uspe da realizuje tranzit, država molilja će lice u tranzitu bez odlaganja ponovno prihvatiti.

Član 10.

Nadležni organi Strana će se međusobno obaveštavatio činjenicama važnim za tranzit.

Član 11.

1.Nadležni organ zamoljene države obezbeđuje odgovarajuću zaštitu i podršku pratiocima države molilje prilikom obavljanja njihovog zadatka u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zamoljene države.

2. Službena lica iz stava 1. ovog člana koja učestvuju u pratnji na teritoriji zamoljene države, moraju tokom tranzita postupati, u skladu s unutrašnjim zakonodavstvom zamoljene države.

Član 12.

1. Ako službeno lice države molilje koje obavlja tranzit na teritoriji države druge Strane pretrpi štetu prilikom obavljanja ili za vreme zadatka, država molilja odgovorna je za štetu bez traženja naknade od zamoljene države.

2. Kada službena lica jedne Strane obavljaju tranzit u skladu sa ovim sporazumom, na teritoriji države druge Strane, država molilja odgovorna je za svu štetu koju ta lica prouzrokuju svojim radnjama, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strane na teritoriji čije države deluju.

3. Ako oštećeni zatraži naknadu od zamoljene države u skladu sa stavom 2. ovog člana, zamoljena država odgovorna je za takvu štetu pod uslovima koji bi važili za štetu kad bi je počinila njena službena lica. Strana čija službena lica prouzrokuju štetu bilo kom licu na teritoriji države druge Strane, u celini nadoknađuje drugoj strani ugovornici iznos koji je ta Strana isplatila oštećenom ili drugim licima koja na to imaju pravo u njegovo ime.

4. Bez uticaja na ostvarivanje svojih prava od trećih lica i sa izuzetkom stava 3. ovog člana, Strane u slučajevima iz stava 2. ovog člana dogovorom će rešiti pitanja zahteva za naknadu štete koju je jedna Strana pretrpela od druge Strane.

Član 13.

Tranzit može biti odbijen:

1.) ako licu u državi odredišta ili drugoj državi tranzita prete mučenjem, nečovečnim ili ponižavajućim postupanjem, kažnjavanjem, smrtnom kaznom ili progonom zbog rase, veroispovesti, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog političkog uverenja;

2.) ako licu u državi odredišta ili drugoj državi tranzita preti pokretanje krivičnog postupka ili izvršenje krivičnih sankcija, osim zbog nelegalnog prelaska državne granice;

3.) ako je licu izrečena bezbednosna ili zaštitna mera proterivanja s teritorije zamoljene države;

4.) zbog zaštite javnog poretka, nacionalne bezbednosti ili javnog zdravlja.

V

TROŠKOVI

Član 14.

Država molilja snosi sve troškove u slučaju predaje i prihvata do državne granice zamoljene države, a u slučaju tranzita do države odredišta.

VI

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Član 15.

1. Ako se prilikom sprovođenja ovog Sporazuma saopštavaju lični podaci, potrebno ih je prikupiti, obraditi i zaštititi u skladu s unutrašnjim zakonodavstvom i relevantnim međunarodnim ugovorima, koji obavezuju Strane. Posebno se uzimaju u obzir sledeći kriterijumi:

1.) Strana koja primi podatke može ih upotrebiti samo u svrhu koja je određena ovim Sporazumom i pod uslovima koje odredi Strana koja podatke saopštava;

2.) lični podaci mogu se saopštiti samo u skladu sa nacionalnim zakonadavstvom nadležnim organima koji su odgovorni za sprovođenje ovog Sporazuma i mogu da koriste takve podatke isključivo na način koji neovlašćenim licima onemogućava pristup do njih. Strana koja saopštava podatke mora dati pisanu saglasnost pre nego što se podaci mogu saopštiti drugim organima;

3.) Strana koja saopštava podatke garantuje da su isti tačni, potrebni i ne izlaze iz okvira svrhe radi koje su saopšteni. Ako podaci nisu tačni ili su nelegalno saopšteni, o tome će se odmah obavestiti Strana koja je podatke primila kako bi se podaci ispravili ili uništili;

4.) svako lice se na njegov zahtev obaveštava o saopštavanju podataka koji se na njega odnose kao i o njihovoj svrsi;

5.) saopšteni lični podaci čuvaju se samo onoliko vremena koliko je potrebno za svrhu radi koje su saopšteni. Svaka Strana obezbediće nadzor nad obradom i upotrebom sačuvanih podataka u skladu s unutrašnjim zakonodavstvom;

6.) svaka Strana mora saopštene lične podatke zaštititi od neovlašćenog pristupa, izmene ili otkrivanja.

2. Lični podaci koji se saopštavaju u vezi s predajom, prihvatom i tranzitom lica mogu se odnositi samo na:

podatke o licu koje treba da se preda kao i kada je potrebno, o članovima njegove porodice (prezime, devojačko prezime, ime, ranije ime, nadimak i slično, datum i mesto rođenja, pol, prebivalište ili boravište, sadašnje i prethodna državljanstva);

2.) pasoš, ličnu kartu ili bilo koju drugu ličnu ili putnu ispravu;

3.) ostale podatke koji su potrebni za identifikaciju lica koje će biti predato;

4.) plan putovanja i mesta stajanja;

5.) odobrenje za privremeni boravak ili vize.

VII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

1. Odredbe ovog Sporazuma ne utiču na obaveze Strana koje se odnose na predaju ili prihvat lica, a proizilaze iz drugih međunarodnih ugovora koji obavezuju Strane.

2. Odredbe ovog Sporazuma ne utiču na sprovođenje odredaba Konvencije o pravnom položaju izbeglica, usvojene u Ženevi dana 28. jula 1951. godine izmenjene i dopunjene Protokolom o pravnom položaju izbeglica, usvojenim u Njujorku dana 31. januara 1967. godine, Konvencije o pravnom položaju lica bez državljanstva, usvojene u Njujorku dana 28. septembra 1954. godine, kao i Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, usvojene u Rimu dana 4. novembra 1950. godine.

3. Odredbe ovog Sporazuma ne primenjuju se u slučajevima međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima.

Član 17.

Protokolom za sprovođenje ovog sporazuma odrediće se:

nadležni organi za slanje i razmatranje zahteva za predaju, prihvat ili tranzit, kao i način međusobne komunikacije;

2.) isprave na osnovu kojih se utvrđuje ili osnovano pretpostavlja državljanstvo;

3.) isprave i informacije kojima se utvrđuje ili osnovano pretpostavlja boravak državljana trećih država ili putovanje kroz teritoriju Strane;

4.) sadržaj zahteva za predaju, prihvat ili tranzit;

5.) načini dokazivanja nelegalnog prelaska državne granice;

6.) granični prelazi za predaju i prihvat lica;

7.) način naknade troškova predaje, prihvata ili tranzita.

Član 18.

Strane će međusobno sarađivati u sprovođenju i tumačenju odredaba ovog sporazuma.

2 Svaka strana može sazvati sastanak eksperata obe Strane radi razjašnjavanja bilo kojih pitanja u vezi sa sprovođenjem i primenom odredaba ovog sporazuma.

Član 19.

Sve sporove proizašle iz tumačenja ili sprovođenja odredaba ovog sporazuma, a koje nije moguće rešiti u neposrednim kontaktima nadležnih organa iz člana 18. stav 2. ovog sporazuma i članom 9. protokola, Strane će rešiti diplomatskim putem.

Član 20.

1. Ovaj sporazum zaključuje se na neodređeno vreme.

2. Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana meseca koji sledi nakon datuma prijema poslednjeg pisanog obaveštenja, kojim se Strane međusobno obaveštavaju, diplomatskim putem, o ispunjenju svih unutrašnjih pravnih uslova potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

3. Svaka Strana može u svakom trenutku, delimično ili u celini, suspendovati sprovođenje ovog Sporazuma, osim u slučajevima iz člana 2. ovog Sporazuma, pisanim obaveštenjem drugoj strani ugovornici, diplomatskim putem, zbog zaštite javnog poretka, nacionalne bezbednosti ili javnog zdravlja. Strane će se odmah diplomatskim putem službeno obavestiti o prestanku svake takve mere.

4. Svaka Strana može otkazati ovaj Sporazum pisanim obaveštenjem drugoj strani ugovornici diplomatskim putem. Otkaz stupa na snagu trideset (30) dana od dana prijema takvog obaveštenja.

Član 21.

Ovaj Sporazum može se u svako doba izmeniti i dopuniti uzajamnim pisanim sporazumom Strana. Svaka tako dogovorena izmena i dopuna stupa na snagu na način predviđen u članu 20. stav 2. ovog Sporazuma.

Sačinjeno u Beogradu dana 4. oktobra 2010. godine u po dva originalna primerka, na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako verodostojna. U slučaju bilo kakvih razmimoilaženja u tumačenju, tekst na engleskom jeziku ima prednost.

ZA VLADUREPUBLIKE SRBIJE Ivica Dačić ZA VLADUREPUBLIKE MAKEDONIJE Gordana Jankuloska

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SPROVOĐENjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAKEDONIJE O PREDAJI I PRIHVATU LICA ČIJI JE ULAZAK ILI BORAVAK NELEGALAN

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Makedonije (u daljem tekstu: „Strane”), na osnovu člana 17. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije i o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan, potpisan dana 4. oktobra 2010. godine u Beogradu (u daljem tekstu: Sporazum), u svrhu sprovođenja Sporazuma, dogovorili su sledeće:

I

PRIHVAT SOPSTVENIH DRŽAVLjANA

Član 1.

(utvrđivanje državljanstva)

1. Za potrebe Sporazuma, državljanstvo lica utvrđuje se jednom od sledećih važećih javnih isprava:

1) za Republiku Srbiju:

– pasošem bilo koje vrste izdatim u skladu sa, Zakonom o putnim ispravama („Sl glasnik RS broj 90/07“), uključujući i kasnije izmene u zakonodavstvu.

– lične karte izdate posle 2000. godine.

2) za Republiku Makedoniju:

– pasošem bilo koje vrste izdatim u skladu sa Zakonom o putnim ispravama za državljane Republike Makedonije „Službeni glasnik Republike Makedonije br. 67/92, 20/03, 46/04, 19/07 i 84/08“

– lična karta izdate saglasno Zakonu o ličnoj karti “ Službeni glasnik Republike Makedonije br. 8/95, 38/2002, 16/2004, 12/2005, 19/2007, 10/2010“

2. Na osnovu javnih isprava iz stava 1. ovog člana nadležni organ zamoljene države priznaje državljanstvo lica, tako da nema dalje potrebe za utvrđivanjem državljanstva.

Član 2.

(pretpostavljanje državljanstva)

1. Državljanstvo se može osnovano pretpostavljati na osnovu:

kopija isprava navedenih u članu 1. ovog protokola;

2.) isprava navedenih u članu 1. ovog protokola kojima je istekao rok važenja;

3.) bilo kojom javnom ispravom, ili dokumentom izdatim od nadležnog organa ili njegovom kopijom, (pasoš, lična karta, vozačka dozvola, službene isprave, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i dr.);

4.) izjave lica ili verodostojnog svedoka zapisane u službeni zapisnik;

5.) upoređivanja otisaka prstiju koji su zabeleženi u evidencijama druge Strane.

2. Smatra se da je državljanstvo utvrđeno ako ga u navedenim slučajevima potvrdi zamoljena država.

Član 3.

(postupak predaje i prihvata)

Prethodno obaveštenje iz člana 2. Sporazuma treba da sadrži sledeće:

1.) lične podatke lica (ime i prezime, datum i mesto rođenja, adresu poslednjeg prebivališta u zamoljenoj državi);

2.) popis ličnih i ostalih dokumenata koje lice ima kod sebe;

3.) granični prelaz na kome lice treba da se preda i prihvati kao i vreme predaje i prihvata.

Ako je licu potrebna zdravstvena zaštita, država molilja prilaže opis zdravstvenog stanja tog lica, uključujući kopije zdravstvenih potvrda i informacije o potrebi za posebnim tretmanom, kao što je na primer zdravstvena ili druga zaštita, nadzor ili prevoz vozilom hitne pomoći.

Strane će razmeniti i druge podatke koji su važni za bezbedan prihvat, odnosno predaju lica.

4. Nadležni organ zamoljene države dostaviće nadležnom organu države molilje pisanu saglasnost o prihvatu lica.

II

PRIHVAT DRŽAVLjANA TREĆIH DRŽAVA ILI LICA BEZ DRŽAVLjANSTVA

Član 4.

(dokazivanje boravka ili tranzita preko teritorije Strana)

Ulazak državljanina treće države ili lica bez državljanstva, njegov boravak ili tranzit preko teritorije zamoljene države mogu se dokazivati:

1.) ulaznim ili izlaznim pečatom kao i ostalim beleškama organa zamoljene države koje su upisane u pasoše ili ostale identifikacione isprave;

2.) važećim odobrenjem boravka;

3.) važećom vizom (osim aerodromsko – tranzitne vize) koju je izdao organ zamoljene države;

4.) ličnim dokumentima koja su izdali državni organi zamoljene države;

Član 5.

(osnovana pretpostavka boravka ili tranzita preko teritorije Strana)

1. Ulazak državljanina treće države ili lica bez državljanstva, njegov boravak ili tranzitiranje preko teritorije Zamoljene države mogu se osnovano pretpostavljati i na osnovu sledećih posrednih dokaza:

) odobrenja boravka koje je izdao organ zamoljene države i čiji je rok važenja istekao pre manje od dvanaest (12) meseci;

2.) vize koja je istekla pre manje od šest (6) meseci;

3.) službene isprave organa i ustanova zamoljene države, koje su licu izdate u vreme boravka, odnosno tranzita preko teritorije njene države;

4.) ulaznim pečatom organa zamoljene države u falsifikovanom pasošu;

5.) kopije bilo koje isprave iz člana 4. ovog protokola;

6.) kartice koje omogućuju pristup do javnih prostora;

7.) karte koje glase na ime putnika i/ili spisak putnika za avionski, vozni, autobuski ili brodski prevoz, koji pokazuju prisustvo i plan putovanja dotičnog lica na teritoriji zamoljene države;

8.) hotelskog računa koji glasi na ime;

9.) potvrde o menjanju valute;

10.) svojeručno napisane izjave i/ili izjave napisane u obliku službene beleške koje lica podnese organima države molilje i koje se mogu proveriti;

11.) presuda, rešenja, zapisnika i beleški državnih organa strana;

12.) izjava koje daju svedoci i koje evidentiraju državni organi i potvrđuju ulazak i boravak lica na teritoriju zamoljene države i koje se mogu proveriti;

13.) informacije koje se mogu proveriti i koje dokazuju da je lice na teritoriji zamoljene države koristilo usluge putničke agencije ili lica koja nezakonito prebacuju ljude preko državne granice;

14.) ostalim materijalnim dokazima koji vremenski odgovaraju nelegalnom prelasku državne granice i koje u konkretnom slučaju priznaje organ zamoljene države;

15.) obaveštenja policijskih patrola (uključujući mešovite patrole) o hvatanju lica.

2. Posredni dokazi služe kao osnovana pretpostavka boravka ili tranzitiranja preko teritorija država Ugovornih strana koju nadležni organi Zamoljene države mogu pobijati suprotnim dokazima kao i sprovesti dodatne provere.

1. Zahtev za prihvat iz člana. 2. stav 2. i člana 3. st. 3 i 6. Sporazuma trebalo bi da sadrži:

lične podake o licu koje se prihvata, a po potrebi i za članove porodice (ime i prezime, prethodno ime i prezime, nadimak i slično, datum i mesto rođenja, pol, sadašnje i prethodno državljanstvo, poslednje prebivalište ili boravište u državi porekla);

fotografija lica koje se vraća;

3) lične dokumente, pasoš, lična karta ili drugi identifikacioni ili putni dokument (broj, organ izdavanja i njihovo važenje);

4.) dozvola za boravak ili viza;

5.) drugi podaci koji su potrebni za identifikaciju lica koje se vraća;

6.) mesto, vreme i način (ako su poznati) nelegalnog prelaska državne granice;

7) postojeći dokazi ili osnovane pretpostavke o boravku ili tranzitu preko teritorije zamoljene države;

8) podatke o jeziku koje lice razume i govori;

9.) predlog o mestu i vremenu predaje.

2. Ako je licu potrebna zdravstvena zaštita, država molilja prilaže opis zdravstvenog stanja tog lica, uključujući kopije zdravstvenih potvrda i informacije o potrebi za posebnim tretmanom, kao što je na primer zdravstvena ili druga zaštita, nadzor ili prevoz vozilom hitne pomoći.

Strane će razmeniti i druge podatke koji su važni za bezbedan prihvat, odnosno predaju lica.

Član 7.

(predaja i prihvat po skraćenom postupku)

1. Predaja i prihvat sprovode se nakon dostavljanja pisane saglasnosti zamoljene države u skladu sa članom 3. stav 6. Sporazuma.

2. Prilikom predaje i prihvata državljana trećih država ili lica bez državljanstva u skladu sa članom 3. stav 6. Sporazuma nadležni organi države molilje sastaviće zapisnik o predaji i prihvatu koji je prilog ovom protokolu koji će zajedno sa licima predati nadležnim organima zamoljene države.

3. Nadležni organi zamoljene države preuzimanje lica potvrđuju potpisom i vremenom prihvata. U slučaju odbijanja prihvata lica, u zapisniku se navode razlozi i vreme odbijanja lica.

III

TRANZIT DRŽAVLjANA TREĆIH DRŽAVA ILI LICA BEZ DRŽAVLjANSTVA

Član 8.

(sadržaj zahteva za tranzit)

1. Zahtev za tranzit mora sadržati sledeće informacije o licu u postupku tranzita:

lične podatke o licu (ime i prezime, prethodno ime i prezime, nadimak i slično, datum i mesto rođenja, pol, prethodno ili sadašnje državljanstvo, poslednje poznato boravište ili prebivalište u zemlji odredišta);

lične dokumente, pasoš, lična karta ili drugi identifikacioni ili putni dokument (broj, organ izdavanja i rok važenja);

3.) pojašnjenje koje potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 6. Sporazuma te da nisu poznati razlozi za odbijanje tranzita iz člana 13. Sporazuma;

4.) granični prelaz, vreme i način tranzita kao i plan putovanja;

5.) podatke o potrebi za pratnjom i eventualnom drugom pomoći.

2. Ako je licu potrebna zdravstvena zaštita, Država molilja prilaže opis zdravstvenog stanja tog lica, uključujući kopije zdravstvenih potvrda i informacije o potrebi za posebnim tretmanom, kao što je na primer zdravstvena ili druga zaštita, nadzor ili prevoz vozilom hitne pomoći.

3. Zahtev za tranzit potrebno je u pisanom obliku predati nadležnim organima Zamoljene države.

4. Nadležni organi Strana neposredno se dogovaraju o vremenu i načinu tranzita (npr. broj leta, vreme dolaska i odlaska, ime i prezime službenih lica u pratnji, registarska oznaka vozila i dr.).

IV

NADLEŽNI ORGANI I GRANIČNI PRELAZI ZA SPROVOĐENjE SPORAZUMA

Član 9.

(nadležni organi)

1. Za sprovođenje odredaba Sporazuma i Protokola u Republici Srbiji nadležni su:

1.) za podnošenje, prijem i obradu zahteva za prihvat i tranzit:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Direkcija policije

Uprava za upravne poslove

Odeljenje za putne isprave

Odsek za sprovođenje sporazuma o readmisiji

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd

Telefon: 00 381 11 3008170

Faks: 00 381 11 3008203

E-mail: [email protected]

2.) za skraćeni postupak:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Direkcija policije

Uprava granične policije

Regionalni centar granične policije prema Republici Makedoniji

Adresa: Opština Preševo, selo Cakanovac

Tel/faks 00381 17 664 022

Nadležna diplomatsko-konzularna predstavništva za izdavanje putne isprave, viza i obavljanje razgovra

Ambasada Republike Srbije u Skoplju

Adresa: Pitu Guli 8 1000 Skoplje

Telefon: 00 389 2 3129 298, 3131 299

Faks: 00 389 23131428

email: [email protected]

2. Nadležni organi za sprovođenje odredaba Sporazuma i Protokola u Republici Makedoniji su sledeći:

1.) za podnošenje, prijem i obradu zahteva za prihvat i tranzit:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Makedonije

Biro za javnu bezbednost

Sektor za granične poslove i migracije

Adresa: Dimče Mirčev, bb 1000 Skoplje

Tel: 00 389 2 314 3038

Faks: 00 389 2 3223803 (Odsek); 00 389 2 314 2434 (centrala)

2.) skraćeni postupak

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Makedonije

Biro za javnu bezbednost

Sektor za granične poslove i migracije

Regionalni centar za granične poslove Sever

Adresa: Dimče Mirčev, bb 1000 Skoplje

Tel: 00 389 2 3238 040

Faks: 00 389 2 3288 039

3.) Nadležna diplomatsko-konzularna predstavništva za izdavanje putne isprave, viza i obavljanje razgovra

Ambasada Republike Makedonije u Beogradu

Adresa: Gospodar Jevremova 34 11 000 Beograd

Telefon: 00 381 11 328 49 24;

3. Nadležni organi će komunicirati elektronskom poštom, faksom ili drugim tehničkim sredstvima komunikacije.

4. Strane bez odlaganja obaveštavaju jedna drugu neposredno i diplomatskim putem o bilo kakvim izmenama nadležnih organa iz ovog člana protokola.

Član 10.

(granični prelazi)

1. Predaja i prihvat lica obavljaju se na sledećim graničnim prelazima:

1.) u Republici Srbiji:

Stanica granične policije „Preševo”

2.) u Republici Makedoniji

Policijska stanica za kontrolu granice „Tabanovce”

2. Predaja i prihvat državljana trećih država ili lica bez državljanstva u tranzitu mogu se obavljati, osim na gore navedenim graničnim prelazima, i na sledećim graničnim prelazima na aerodromima:

1) u Republici Srbiji: Aerodrom Nikola Tesla – Beograd

Aerodrom Konstantin Veliki – Niš

2) u Republici Makedoniji: Aerodrom Aleksandar Veliki – Skoplje

Aerodrom Apostol Pavle – Ohrid

3. Strane bez odlaganja obaveštavaju jedna drugu neposredno i diplomatskim putem o bilo kakvim izmenama graničnih prelaza iz ovog člana protokola.

V

TROŠKOVI

Član 11.

Sve troškove predaje, prihvata i tranzita koje snosi država molilja u skladu sa članom 14. Sporazuma u roku od trideset (30) dana refundira nakon dostavljanja fakture sa detaljnim opisom troškova u valuti Evro.

VI

Član 12

Jezik komunikacije

U svrhu sprovođenja Sporazuma i Protokola Strane će koristiti službeni jezik svoje zemlje.

GLAVA VII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

(stupanje na snagu, izmene i dopune, prestanak važenja)

1. Strane obaveštavaju jedna drugu diplomatskim putem da su završene njihove unutrašnje procedure koje su potrebne za stupanje na snagu ovog protokola.

Strane mogu uz obostranu saglasnost vršiti izmene i dopune ovog protokola.

Ovaj protokol prestaje da važi u isto vreme kada i Sporazum.

Sačinjeno u Beogradu, dana 4. oktobra 2010. godine u po dva originalna primerka, na srpskom, makedonskom, i engleskom jeziku pri čemu su oba teksta jednako verodostojna. U slučaju bilo kakvog neslaganja pri tumačenju, prednost ima tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADUREPUBLIKE SRBIJEIvica Dačić ZA VLADUREPUBLIKE MAKEDONIJE Gordana Jankuloska

ANEKS

Naziv organizacione jedinice:

Broj:

Datum:

ZAPISNIK

o predaji i prihvatu lica po skraćenom postupku na osnovu člana 3. stav 7 Sporazuma između Vlade Republike Makedonije i Republike Srbije o predaji i prihvatu lica čiji je je ulazak ili boravak nelegalan

Dana ……….. u …… sati je (su) na graničnom prelazu ………………… predato(a) je (su) sledeće(a) lice(a):

I

LIČNI PODACI

1. prezime:

ime:

drugo ime:

mesto i datum rođenja:

državljanstvo:

predmeti i novčana sredstva koje lice ima kod sebe:

ostala lica (podaci kao pod 1.):

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II

PODACI O SAGLASNOSTI NADLEŽNOG ORGANA ZAMOLjENE DRŽAVE A KOJI SE TIČU PREDAJE I PRAHVATA LICA

Redni broj dokumenta saglasnosti: ………………………………………………………………………………….

Izdato dana……………………………………………….. izdao…………………………………………………………..

III

PREDAJA – PRIHVAT

1. Lica pod rednim brojem ……………… su predata i prihvaćena, a lica pod rednim brojem ………….. nisu predata i prihvaćena prihvaćena.

2. Razlog odbijanja predaje i prihvata:

3. Tokom predaje – prihvata preuzeti su i sledeći: (dokumenti – putne isprave, lična karta i sl., predmeti…)

Posebna pažnja tokom prihvata (povrede, otkriveni novi dokazi …):

PREDAO: PREUZEO:

(ime, prezime i potpis) (ime, prezime i potpis)

MP

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan sa Protokolom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan, sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da je nadležnost Republike Srbije da uređuje i obezbeđuje suverenost, nezavisnost, teritorijalnu celovitost i bezbednost Republike Srbije, njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Da bi se umanjio nivo ilegalnih migracija iz pravca Republike Makedonije na teritoriju Republike Srbije i obrnuto kao i unapredila bilateralna policijska saradnja, zaključen je Sporazum sa Protokolom o readmisiji, u cilju vraćanja ilegalnih migranata sa teritorija država obe Strane Sporazuma. S tim u vezi septembra 2010. godine u Skoplju su održani pregovori srpske i makedonske delegacije na kojoj je usaglašen tekst Sporazum i Protokola.

Sporazum i Protokol o readmisiji omogućuju organizovan, recipročan i institucionalizovan povratak lica koja se nalaze u neregularnoj situaciji na teritoriji druge strane ugovornice, čime se stvaraju preduslovi da im se po povratku u Republiku Srbiju omogući reintegracija u društvo.

III. OBRAZLOŽENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Sporazumom se na opšti način reguliše vraćanje ilegalnih migranata sa teritorija država obe strane Sporazuma i to na sledeći način:

član 1. definiše pojmove koji se koriste u Sporazumu;

član 2. definiše predaju i prihvat državljana Strana;

čl. 3, 4. i 5. definišu predaju i prihvat državljana trećih država i lica bez državljanstva;

čl. 6,7,8,9,10,11, 12. i 13. definišu tranzit državljana trećih država i lica bez državljanstva;

član 14. definiše troškove;

član 15. definiše zaštitu ličnih podataka;

čl. 16, 17, 18, 19, 20. i 21. definišu prelazne i završne odredbe (izmene i dopune, stupanje na snagu).

Protokolom se bliže definišu mehanizami saradnje i precizira se način komunikacije oko svih pitanja u vezi sa procesom readmisije, a koja se odnose na:

član 1. utvrđivanje državljanstva;

član 2. pretpostavljanje državljanstva;

član 3. postupak predaje i prihvata;

član 4. dokazivanje boravka ili prelaska preko teritorije država Strana;

član 5. pretpostavke boravka ili prelaska preko teritorije država Strana;

član 6. sadržaj zahteva za prihvat;

član 7. predaja i prihvat po skraćenom postupku;

član 8. sadržaj zahteva za tranzit;

član 9. nadležne organe;

član 10. granične prelaze;

član 11. troškove;

član 12. jezik komunikacije;

član 13. stupanje na snagu; izmene i dopune;

Sastavni deo Protokola je i Aneks koji sadrži obrazac Zapisnika o predaji i prihvatu lica po skraćenom postupku na osnovu člana 3. stav 7. Sporazuma.

IV.OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona kao i Sporazuma nije potrebno angažovati dodatna budžetska sredstva Republike Srbije.

Ostavite komentar