Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o regulisanju režima pograničnog saobraćaja

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o regulisanju režima pograničnog saobraćaja, koji je potpisan 18. septembra 2010. godine u Skoplju, u originalu na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o regulisanju režima pograničnog saobraćaja u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

O REGULISANjU REŽIMA POGRANIČNOG SAOBRAĆAJA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Makedonije (u daljem tekstu „strane ugovornice”),

Polazeći od prijateljskih odnosa, saradnje i dobrosusedstva između dve države,

Imajući u vidu realne mogućnosti za dalje jačanje i unapređenje uzajamno korisne i ravnopravne dugoročne saradnje između dve države, kao i njihovu želju da stvore najpogodnije uslove za razvoj takve saradnje,

Primenjujući njihovu odluku o poboljšanju evropske i regionalne saobraćajne infrastrukture,

U nameri da se otvaranjem novih graničnih prelaza razvija i unapređuje saradnja između stanovništva pograničnih područja, koja je osnova dobre saradnje između susednih država, a da spreče pojave organizovanog kriminala i nelegalnog prelaska državne granice,

Odgovarajući na zahteve lokalnih vlasti da se stanovništvu nastanjenom u pograničnim područjima strana ugovornica olakša prelaženje zajedničke državne granice, u cilju regulisanja svakodnevnih životnih potreba, koji su potvrđeni na različitim političkim nivoima,

Na osnovu Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o protezanju i opisu državne granice, potpisanog u Skoplju 23. februara 2001. godine, i u skladu sa Protokolom o otvaranju graničnih prelaza za pogranični saobraćaj između Srbije i Crne Gore i Republike Makedonije, potpisanog u Skoplju 29. marta 2003. godine,

saglasile su se o sledećem:

GLAVA I

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Predmet

Ovim sporazumom, uspostavlja se režim pograničnog saobraćaja preko zajedničke kopnenene granice između dve države.

Član 2.

Ovaj sporazum ne utiče na odredbe unutrašnjeg zakonodavstva strana ugovornica koji se odnosi na:

(a) stalni boravak;

(b) pristup i obavljanje privrednih aktivnosti;

(v) carinjenje i oporezivanje.

Član 3.

Definicije

U svrhu ovog sporazuma, primenjivaće se sledeće definicije:

1. „kopnena granica” je zajednička kopnena državna granica između dve države;

2. „pogranično područje” je oblast na teritorijama strana ugovornica, koje se pruža najviše do 30 km od kopnene granice. Strane ugovornice preciziraće, u okviru ove oblasti, koje se lokalne administrativne jedinice smatraju pograničnim područjem, koje će biti aneksi ovog sporazuma.

Ukoliko prostiranje dela administrativne jedinice iz pograničnog područja premašuje rastojanje od 30 km od kopnene granice, ali ne više od 35 km, ona će se u celini smatrati delom pograničnog područja.

3. „stanovnici pograničnog područja” su državljani strana ugovornica koji imaju prebivalište u pograničnom području najmanje 1 (jednu) godinu;

4. „pogranični saobraćaj” je uobičajeno prelaženje kopnene granice od strane stanovnika pograničnih područja sa ciljem boravka u pograničnom području druge strane ugovornice iz socijalnih, kulturnih, obrazovnih, ekonomskih, porodičnih, verskih ili drugih opravdanih razloga, za period koji ne prelazi vreme određeno ovim sporazumom.

5. „dozvola za pogranični saobraćaj” (u daljem tekstu „dozvola”) predstavlja putni dokument, koji stanovnicima pograničnog područja omogućava prelazak kopnene granice i boravak u pograničnom području druge strane ugovornice, saglasno odredbama ovog sporazuma.

GLAVA II

REŽIM POGRANIČNOG SAOBRAĆAJA

Član 4.

Uslovi za ulazak

Stanovnici pograničnog područja mogu da prelaze kopnenu granicu na osnovu režima pograničnog saobraćaja, pod uslovom da:

poseduju dozvolu za pogranični saobraćaj;

za lice, u informatičkom sistemu (IT sistem) ne postoji mera zabrane ulaska;

lice ne predstavlja pretnju po bezbednost, javno zdravlje i međynarodne odnose.

Član 5.

Boravak u pograničnom području

Stanovnici pograničnih oblasti mogu da borave u pograničnom području druge strane ugovornice, s tim da njihov ukupni boravak ne prelazi 3 (tri) meseca, u okviru šest (6) meseci.

Kada boravak lica u pograničnom području druge strane ugogornice prelazi 3 (tri) meseca iz razloga redovnog školovanja, primenjivaće se odredbe unutrašnjeg zakonodavstva strana ugovornica.

Član 6.

Granične provere na ulazu i izlazu

Otiskivanje pečata u putna dokumenta stanovnika pograničnog područja vršiće se u skladu sa unutrašnjim zakonodavstvom strana ugovornica.

U cilju vođenja evidencija ulaza, izlaza i boravka stanovnika pograničnih područja, može se izdati poseban uložak na kome se otiskuje pečat.

Ugovorne strane mogu da izuzmu obavezu otiskivanja pečata u putna dokumenta stanovnicima pograničnih područja koji prelaze kopnenu granicu saglasno režimu pograničnog saobraćaja.

GLAVA III

DOZVOLA ZA POGRANIČNI SAOBRAĆAJ

Član 7.

Dozvolu za pogranični saobraćaj izdaje nadležni državni organ strane ugovornice za svoje državljane.

Pre izdavanja dozvole iz stava 1. ovog člana, nadležni organ strane ugovornice dostaviće spisak podnosilaca zahteva, na uvid i pismenu saglasnost nadležnom organu druge strane ugovornice.

Svaka od ugovornih strana će odrediti mesta za izdavanje dozvola, po mogućnosti u gradovima u pograničnoj oblasti. Spisak tih mesta biće razmenjen diplomatskim putem.

Nadležni organi strana ugovornica vodiće evidenciju o podnesenim i odbijenim zahtevima i izdatim, produženim, izgubljenim i oduzetim dozvolama.

Član 8.

Dozvola sadrži:

1. Ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, mesto prebivališta i fotografiju imaoca (u boji), ne stariju od 6 meseci;

2. Naziv organa koji je izdao, datum izdavanja i važnost dozvole;

3. Pogranično područje u kome imalac može da se kreće i boravi;

4. Broj dokumenta na osnovu koga je utvrđen identitet imaoca;

5.Upozorenje da imalac dozvole može da se kreće i boravi samo u pograničnom području i da je svaka zloupotreba kažnjiva.

Član 9.

Izgled i forma dozvole i sadržina zahteva za izdavanje dozvole biće definisani posebnim protokolom.

Ugovorne strane će razmeniti specimene dozvola.

Član 10.

Uslovi za izdavanje dozvole za pogranični saobraćaj

Dozvola za pogranični saobraćaj izdaće se licu koje:

1. dostavi dokument izdat od nadležnog državnog organa (putna isprava ili lična karta) kojim može da dokaže svoj identitet; i

2. dostavi dokumente kojim dokazuje status stanovnika pograničnog područja i postojanja osnovanog razloga za često prelaženje kopnene granice i boravak u pograničnom području druge strane ugovornice, na osnovu režima pograničnog saobraćaja.

Član 11.

Važenje dozvole

Dozvola za pogranični saobraćaj izdaje se sa rokom važenja do 5 (pet) godina.

Član 12.

Administrativni troškovi

Administrativni troškovi za obradu zahteva za izdavanje dozvole biće minimalni i ne mogu da pređu visinu administrativnih troškova za izdavanje putne isprave.

Svaka strana ugovornica može da donese odluku o smanjenju ili odustajanju od naplate administrativnih troškova za obradu zahteva za izdavanje dozvole.

GLAVA lV

SPROVOĐENjE REŽIMA POGRANIČNOG SAOBRAĆAJA

Član 13.

Olakšavanje prelaženja kopnene granice

Strane ugovornice će nastojati da preduzimaju mere kojima će se olakšavati prelaženje kopnene granice, pri čemu mogu da:

(a) otvore posebne granične prelaze namenjene samo za pogranični saobraćaj;

(b) obezbede posebne trake namenjene za odvijanje pograničnog saobraćaja na postojećim graničnim prelazima, i

(v) kada postoje razlozi posebne prirode, a imajući u vidu lokalne okolnosti, omoguće prelaženje državne granice pograničnom stanovništvu, na mestima koja nisu određena kao granični prelazi i van određenog radnog vremena graničnih prelaza.

Izuzetno, na graničnim prelazima, kao i na trakama iz tačke (b) ovog člana, lica koja su dobro poznata graničnim službenicima usled njihovog čestog prelaženja kopnene granice, mogu da budu predmet povremene granične kontrole, po slučajnom izboru.

Član 14.

Lica koja prelaze kopnenu granicu i borave u pograničnom području druge strane ugovornice, u skladu sa režimom pograničnog saobraćaja utvrđenog ovim sporazumom, dužna su da poštuju nacionalno zakonodavstvo te strane ugovornice.

Član 15.

Sankcije

Svaka zloupotreba režima pograničnog saobraćaja, ustanovljenog saglasno ovom sporazumu, podleže odgovarajućim kaznenim merama u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strana ugovornica.

Dozvola za pogranični saobraćaj biće oduzeta i poništena, ukoliko njen imalac postupa suprotno odredbama ovog sporazuma.

Nadležni organi strana ugovornica razmenjivaće jednom mesečno spiskove svih lica prema kojima su preduzete mere iz stava 1. i stava 2. ovog člana.

GLAVA VI

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Stupanje na snagu i važenje

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i stupa na snagu 30 (trideset) dana od dana prijema druge note kojima se strane ugovornice međusobno diplomatskim putem obaveštavaju o ispunjenim uslovima za stupanje na snagu, u skladu sa unutrašnjim pravnim propisima.

Ovaj sporazum može biti izmenjen i dopunjen uzajamnom pismenom saglasnošću strana ugovornica. Izmene i dopune stupaju na snagu, u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Svaka od strana ugovornica može privremeno, u potpunosti ili delimično, da obustavi primenu ovog sporazuma iz razloga nacionalne bezbednosti, ili drugih interesa od javnog značaja. Druga strana ugovornica će o razlozima za obustavljanje primene ovog sporazuma biti obaveštena bez odlaganja diplomatskim putem i u pismenoj formi.

Svaka od strana ugovornica može otkazati ovaj sporazum diplomatskim putem. Sporazum će prestati da važi 60 (šezdeset) dana od dana prijema note sa takvim obaveštenjem.

Sačinjeno u Skoplju, dana 18.09.2010. godine, u dva originalna primerka na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku. Svi tekstovi su podjednako verodostojni. U slučaju postojanja razlika u tumačenju, biće važeći tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Makedonije

______________________________ _____________________________

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o regulisanju režima pograničnog saobraćaja, sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da je nadležnost Republike Srbije da uređuje i obezbeđuje suverenost, nezavisnost, teritorijalnu celovitost i bezbednost Republike Srbije, njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Donošenje zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o regulisanju režima pograničnog saobraćaja doprineće razvoju i dinamiziranju odnosa između dve države, kao i jačanju bilateralne saradnje.

Donošenje Zakona doprineće unapređenju i jačanju međunarodne kooperacije u aktivnostima koje se odnose na efektivnu zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, kao i na borbu protiv kriminala.

Zakon će doprineti unapređenju saradnje između stanovništva pograničnih područja, a omogućiće i efikasnije sprečavanje pojava organizovanog kriminala i nelegalnog prelaska državne granice.

III. OBRAZLOŽENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Makedonije na osnovu principa uzajamnog poštovanja suvereniteta, jednakosti i nezavisnosti dve zemlje zaključenjem Sporazuma postigle bi saglasnost oko:

– opštih odredaba, koje su u većoj ili manjoj meri tipske, a odnose se na predmet sporazuma i definicije, regulisane glavom 1. Sporazuma;

– režima pograničnog saobraćaja, a koji se tiče uslova za ulazak, boravka u pograničnom području, granične provere na ulazu/izlazu, regulisan glavom 2. Sporazuma;

– dozvole za pogranični saobraćaj, regulisane glavom 3. Sporazuma;

– sprovođenja režima pograničnog saobraćaja, regulisan glavom 4. Sporazuma;

– završnih odredaba, regulisanih glavom 5. Sporazuma.

IV. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona kao i Sporazuma nije potrebno angažovati dodatna budžetska sredstva Republike Srbije.

Ostavite komentar