Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O MEĐUNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Član 1.

U Zakonu o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJ”, br. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 i 4/00 i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05), u članu 3. tačka 21) menja se i glasi:

„21) dozvola za međunarodni prevoz putnika ili stvari je isprava kojom se stranom prevozniku dozvoljava pristup i kretanje na teritoriji Republike Srbije, a domaćem prevozniku pristup i kretanje na teritorijama drugih država;”.

Posle tačke 21) dodaju se tač. 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) i 32), koje glase:

„22) pojedinačna dozvola za prevoz stvari je isprava na osnovu koje domaći ili strani prevoznik može da obavi najviše dve vožnje (kod bilateralnog prevoza i prevoza za / iz trećih zemalja omogućava jedan ulazak i jedan izlazak iz zemlje, odnosno kod tranzitnog prevoza dva ulaska ili dva izlaska iz zemlje), a vrsta te dozvole određuje se prema vrsti prevoza koji se može obavljati (bilateralni, tranzitni ili za / iz trećih zemalja), odnosno prema nameni (za određeno područje, određenu vrstu stvari, određena vozila i određenu vrstu prevoza);

23) vremenska dozvola za prevoz stvari je isprava na osnovu koje domaći ili strani prevoznik može da obavi neograničeni broj vožnji u određenom periodu, a vrsta te dozvole određuje se prema tome da li se na osnovu dozvole može obavljati prevoz kao bilateralni, odnosno tranzitni, odnosno za / iz trećih zemalja, odnosno prema nameni (za određeno područje, određenu vrstu stvari, određena vozila i određenu vrstu prevoza);

24) posebna dozvola za prevoz stvari je isprava koju izdaje nadležni carinski organ Republike Srbije stranom prevozniku, koja omogućava jednokratno obavljanje bilateralnog ili tranzitnog prevoza stvari;

25) CEMT dozvola je multilateralna dozvola za prevoz stvari koju izdaje Međunarodni transportni forum, sa rokom važenja 30 dana, odnosno jednom kalendarskom godinom (kratkoročna, odnosno godišnja CEMT dozvola), na osnovu koje se može obaviti neograničeni broj vožnji između zemalja članica CEMT ili u tranzitu preko teritorija tih zemalja, vozilima registrovanim u zemljama članicama CEMT;

26) dnevnik putovanja je isprava koja je sastavni deo vremenske, odnosno CEMT dozvole i sadrži informacije o obavljenim vožnjama po hronološkom redosledu po etapama svakog putovanja natovarenog ili praznog vozila;

27) potvrda za vozilo je isprava kojom se utvrđuje ispunjenost tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacioni uslovi u pogledu bezbednosti koje moraju ispunjavati teretna vozila, priključna vozila i autobusi, kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju;

28) putni nalog je dokument domaćeg prevoznika na osnovu kojeg se vozilom tog prevoznika može obavljati međunarodni prevoz u drumskom saobraćaju;

29) kombinovani prevoz je prevoz drumskih teretnih vozila železničkim voznim sredstvima (Ro-La) ili plovnim objektima (Ro-Ro);

30) putni list je dokument domaćeg ili stranog prevoznika u međunarodnom javnom vanlinijskom prevozu putnika koji prevoznik potpisuje, overava i zaključuje pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu, a isti na graničnom prelazu overava (stavljanjem pečata, datuma i potpisa), nadležni carinski organ Republike Srbije;

31) licenca vozača je dokument kojim se utvrđuje identitet i osnovno zanimanje vozača;

32) licenca direktora ili odgovornog lica je dokument kojim se utvrđuje identitet i stručna osposobljenost direktora ili odgovornog lica za poslove upravljanja prevozom.”

Član 2.

„U članu 4. u stavu 1. posle reči: „(CMR)” tačka se briše i dodaju reči: „popunjen i overen pečatom prevoznika.”

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4, 5, 6, 7, 8. i 9, koji glase:

„U vozilu domaćeg ili stranog prevoznika, kojim se obavlja međunarodni javni prevoz, mora se nalaziti ugovor o radu vozača zaključen između vozača koji upravlja vozilom i prevoznika koji obavlja prevoz tim vozilom, odnosno overena fotokopija ugovora o radu, odnosno potvrda o radnom odnosu, sa prevodom na engleski, francuski ili nemački jezik.

U vozilu uzetom u zakup, kojim domaći ili strani prevoznik obavlja međunarodni javni prevoz, mora se nalaziti ugovor o zakupu vozila, odnosno overena fotokopija ugovora o zakupu vozila, sa prevodom na engleski, francuski ili nemački jezik.

U teretnom vozilu stranog prevoznika kojim se obavlja međunarodni javni prevoz stvari na teritoriji Republike Srbije, na osnovu pojedinačne dozvole, mora se nalaziti original te dozvole, u koju su tačno i čitko uneti podaci koje sadrži propisani obrazac dozvole (upisani podaci usaglašeni sa prevoznom, carinskom i drugom dokumentacijom) na kojoj su pečat, datum i potpis nadležnog carinskog organa Republike Srbije.

U teretnom vozilu stranog prevoznika kojim se obavlja međunarodni javni prevoz stvari na teritoriji Republike Srbije, na osnovu vremenske dozvole, mora se nalaziti original te dozvole za prevoz stvari i tačno, uredno i čitko popunjen dnevnik putovanja na kojoj su pečat, datum i potpis nadležnog carinskog organa Republike Srbije.

Smatra se da strani prevoznik koji obavlja međunarodni javni prevoz stvari nema pojedinačnu dozvolu za prevoz stvari u vozilu ako dozvola nije popunjena i overena na način iz stava 6. ovog člana, odnosno da nema vremensku dozvolu u vozilu ako dnevnik putovanja nije popunjen i overen na način iz stava 7. ovog člana.

U vozilu domaćeg prevoznika, kojim se obavlja međunarodni javni prevoz, mora se nalaziti licenca vozača, odnosno overena fotokopija licence vozača, izdata u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.”

Dosadašnji stav 4. briše se, a dosadašnji stav 5. postaje stav 10.

Član 3.

Posle člana 4. dodaju se čl. 4a, 4b, 4v, 4g, 4d i 4đ, koji glase:

„Član 4a

Pri obavljanju međunarodnog javnog prevoza stvari na osnovu CEMT dozvole, u toj dozvoli moraju biti neizbrisivo upisani sledeći podaci:

1) naziv i adresa prevoznika koji dozvolu koristi;

2) potpis ovlašćenog lica i pečat organa koji je dozvolu izdao;

3) datum početka i prestanka važenja dozvole;

4) datum izdavanja dozvole.

Smatra se da strani prevoznik koji obavlja međunarodni javni prevoz stvari nema CEMT dozvolu ako:

u dozvoli nije neizbrisivo upisan neki od podataka iz stava 1. ovog člana ili

uz dozvolu nije priložen uredno popunjen dnevnik putovanja ili

uz dozvolu nema odgovarajuću važeću potvrdu za vozilo.

Član 4b

Pri obavljanju međunarodnog javnog prevoza stvari na osnovu CEMT dozvole između mesta utovara i mesta istovara u toku celokupnog prevoznog puta natovarenog ili praznog vozila, u vozilu stranog prevoznika mora se nalaziti:

1) CEMT dozvola izdata na ime prevoznika, važeća u zemlji utovara i istovara stvari;

2) dnevnik putovanja izdat na ime prevoznika i popunjen na propisan način;

3) potvrda za vozilo kojim se obavlja prevoz i koristi CEMT dozvola;

4) ugovor o radu vozača, odnosno overena fotokopija ugovora o radu, sa prevodom na engleski, francuski ili nemački jezik;

5) međunarodni tovarni list (CMR) popunjen i overen pečatom prevoznika.

U vozilu uzetom u zakup ili lizing, kojim strani prevoznik obavlja međunarodni javni prevoz stvari na osnovu CEMT dozvole, mora se nalaziti ugovor o zakupu vozila ili o lizingu, odnosno overena fotokopija ugovora o zakupu vozila ili o lizingu, sa prevodom na engleski, francuski ili nemački jezik.

Član 4v

CEMT dozvolu i dnevnik putovanja za obavljanje međunarodnog javnog prevoza stvari izdaje nadležni organ zemlje članice CEMT prevoznicima registrovanim u zemlji članici u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

CEMT dozvola se štampa dvojezično, na francuskom i engleskom jeziku.

CEMT dozvolu prilikom obavljanja međunarodnog javnog prevoza stvari može koristiti samo jedno vozilo u toku prevoznog puta, od mesta utovara do mesta istovara ili u toku vožnje praznim vozilom (prazna vožnja).

CEMT dozvola ne može se koristiti za kabotažu.

CEMT dozvola ne može se koristiti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza stvari između države članice i treće države koja nije članica CEMT.

CEMT dozvola, dnevnik putovanja i odgovarajuće potvrde ne smeju se plastificirati, odnosno oblagati zaštitnim filmom.

U slučaju kada prevoz otpočinje sa jednom kratkoročnom ili godišnjom CEMT dozvolom, a nastavlja se sa drugom CEMT dozvolom, izdatom za prvi naredni period, obe dozvole moraju se nalaziti u vozilu u toku celog prevoza.

Ako se međunarodni javni prevoz stvari obavlja preko teritorije države za koju važi ograničenje korišćenja CEMT dozvole, tranzitni prevoz preko teritorije te države može se obavljati na osnovu pojedinačne dozvole, odnosno drugih odgovarajućih javnih isprava (kombinivani prevoz), pri čemu se CEMT dozvola mora nalaziti u vozilu u toku prevoznog puta, od mesta utovara do mesta istovara ili u toku vožnje praznim vozilom (prazna vožnja).

Za obavljanje vanrednog ili prevoza specifičnih vrsta stvari, pored CEMT dozvole potrebno je pribaviti i dozvole za obavljanje tih vrsta prevoza.

CEMT dozvolu za međunarodni prevoz selidbenih stvari izdaje država članica CEMT za obavljanje međunarodnog prevoza selidbenih stvari između država upisanih u dozvoli, pri čemu natovareno ili nenatovareno teretno motorno vozilo, vozilo sa ili bez priključnog vozila, može da se kreće preko teritorija država članica CEMT.

Član 4g

Vlada uredbom propisuje način korišćenja i obrazac multilateralne CEMT dozvole i dnevnika putovanja, kao i izgled pečata koji se stavlja na CEMT dozvolu.

Član 4d

Sastavni deo CEMT dozvole je dnevnik putovanja, koji izdaje država članica CEMT na ime prevoznika i neprenosiv je.

Države članice CEMT dnevnik putovanja štampaju na svom zvaničnom jeziku.

Prevoznik koji obavlja međunarodni javni prevoz stvari na osnovu CEMT dozvole dužan je da vodi dnevnik putovanja.

Dnevnik putovanja popunjava se čitko, hronološkim redom za svaku vožnju, za svaki deo prevoznog puta na kome je obavljena vožnja vozilom sa stvarima od mesta utovara do mesta istovara, kao i za svaku vožnju obavljenu vozilom bez stvari, sa ili bez prelaska državne granice.

Uz CEMT dozvolu izdaje se jedan dnevnik putovanja, pod istim brojem pod kojim je izdata dozvola. Naredni dnevnik putovanja izdaje se kada je prethodni popunjen.

Dnevnik putovanja mora biti popunjen pre otpočinjanja vožnje koja se obavlja vozilom sa stvarima, između mesta utovara i istovara, kao i za svaku vožnju koja se obavlja vozilom bez stvari.

Ispravke u dnevniku putovanja moraju se izvršiti na način da prethodno upisani podaci ostanu čitljivi.

Prilikom kontrole isprava na osnovu kojih se obavlja međunarodni prevoz stvari, organi koji vrše kontrolu ne mogu zahtevati da u dnevniku putovanja budu stavljeni pečati svake države preko čije teritorije se obavlja prevoz.

Član 4đ

Međunarodni javni prevoz stvari na osnovu CEMT dozvole obavlja se u skladu sa pravilima CEMT dozvola koje propisuje Međunarodni transportni forum – ITF, odredbama ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona.”

Član 4.

U članu 6. posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Domaći prevoznik dužan je da putni list sa spiskom putnika čuva dve godine, računajući od dana njegovog popunjavanja.”

Član 5.

Posle člana 6. dodaju se čl. 6a, 6b i 6v, koji glase:

„Član 6a

U vozilu kojim domaći prevoznik ili domaće pravno lice ili preduzetnik obavlja međunarodni prevoz mora se nalaziti putni nalog čitko popunjen na propisan način, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica.

U pogledu sadržine, izdavanja i vođenja putnih naloga, kao i evidencije o izdatim putnim nalozima primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje prevoz u drumskom saobraćaju i propisa donetih na osnovu tog zakona, koje se odnose na sadržinu, izdavanje i vođenje putnih naloga i evidenciju o izdatim putnim nalozima.

Član 6b

Zabranjeno je domaćem prevozniku obavljanje međunarodnog javnog linijskog ili vanlinijskog prevoza putnika drugim vozilom osim autobusom.

Član 6v

Zabranjeno je stranom prevozniku, stranom pravnom ili fizičkom licu, obavljanje međunarodnog javnog linijskog ili vanlinijskog prevoza putnika drugim vozilom osim autobusom.”

Član 6.

Član 13. menja se i glasi:

„Član 13.

Domaće preduzeće ispunjava uslove u pogledu stručne osposobljenosti ako direktor ili lice odgovorno za poslove upravljanja prevozom (u daljem tekstu: odgovorno lice), ima:

direktor završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju za područje rada saobraćaja, mašinstva, odnosno elektrotehnike, odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u oblasti saobraćajnog, mašinskog ili elektrotehničkog inženjerstva i posedovanje licence direktora ili odgovornog lica;

odgovorno lice stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u oblasti pravnih nauka ili saobraćajnog inženjerstva i posedovanje licence direktora ili odgovornog lica.

Odgovorno lice za poslove upravljanja prevozom sa stečenim visokim obrazovanjem u oblasti pravnih nauka mora da ima i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja prevozom.”

Član 7.

Posle člana 13. dodaju se čl. 13a i 13b, koji glase:

„Član 13a

Za licencu direktora ili odgovornog lica, ta lica polažu odgovarajući stručni ispit posle sprovedene stručne obuke.

Stručni ispit iz stava 1. ovog člana polaže se pred komisijom koju obrazuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Program, način i visinu troškova polaganja stručnog ispita iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Sredstva ostvarena od naplaćenih troškova za polaganje stručnog ispita iz stava 1. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije.

Član 13b

Stručnu obuku kandidata za licencu direktora ili odgovornog lica vrše privredna društva i druga pravna lica na osnovu licence za stručnu obuku.

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja izdaje licencu za stručnu obuku privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu ako to lice:

poseduje saglasnost ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja na plan i program obuke;

ispunjava uslove u pogledu predavača, prostora za obuku, opreme i sredstava za obuku.

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja propisuje bliže uslove koje moraju ispunjavati privredno društvo, odnosno drugo pravno lice za izdavanje licence za stručnu obuku, kao i obrazac te licence.

Na osnovu sprovedene stručne obuke privredno društvo i drugo pravno lice iz stava 1. ovog člana izdaje potvrdu o stručnoj obučenosti.”

Član 8.

U članu 14. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Vozači iz stava 1. ovog člana moraju imati licencu vozača.”

Član 9.

Član 41. menja se i glasi:

„Član 41.

Međunarodni javni linijski prevoz putnika može da se obavlja samo sa autobuskih stanica koje imaju rešenje o ispunjenosti uslova za rad autobuskih stanica, doneto u skladu sa uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje prevoz u drumskom saobraćaju i propisima donetim na osnovu tog zakona.

Privredni subjekt koji upravlja autobuskom stanicom, mora da obezbedi prijem i otpremu autobusa i ukrcavanje i iskrcavanje putnika u skladu sa odobrenim redom vožnje.”

Član 10.

Član 44. menja se i glasi:

„Član 44.

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja utvrđuje i razmenjuje potreban broj i rok važenja pojedinačnih i vremenskih dozvola za narednu godinu sa organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država na osnovu međunarodnih bilateralnih ugovora, odnosno preuzima određen broj CEMT dozvola na osnovu međunarodnih mutilateralnih ugovora (u daljem tekstu: godišnji kontigenti dozvola).

Godišnji kontigenti dozvola raspodeljuju se prevoznicima na osnovu godišnjeg plana raspodele dozvola koji se utvrđuje jednom godišnje shodno propisanim kriterijumima.

Godišnji plan raspodele dozvola utvrđuje, na osnovu iskazanih potreba prevoznika, ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Kriterijume iz stava 2. ovog člana, kao i način raspodele stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima propisuje Vlada uredbom.

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja preuzima i dodeljuje pojedinačne dozvole koje su stečene na osnovu obavljenog kombinovanog prevoza domaćih prevoznika u drugim državama.”

Član 11.

Član 45. menja se i glasi:

„Član 45.

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, na osnovu zahteva domaćeg prevoznika, donosi rešenje o dodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku u skladu sa godišnjim planom raspodele dozvola ili donosi rešenje o odbijanju zahteva prevoznika.

Rešenje o dodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku i rešenje o odbijanju zahteva prevoznika je konačno.”

Član 12.

U članu 46. posle reči: „izdate za vučno vozilo” zapeta se zamenjuje tačkom, a reči: „kao i na osnovu dozvola za međunarodni javni prevoz stvari za svako priključno vozilo, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno” brišu se.

Član 13.

Član 47. menja se i glasi :

„Član 47.

Ako je strani prevoznik iz zemlje s kojom nije zaključen ugovor o međunarodnom javnom prevozu stvari ili iz zemlje sa kojom nisu razmenjeni godišnji kontingenti dozvola, ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja može doneti odluku da tom prevozniku nadležni carinski organ izda posebnu dozvolu za prevoz stvari za bilateralni ili tranzitni prevoz, pod uslovom uzajamnosti.”

Član 14.

U članu 49. stav 3. briše se.

Član 15.

„U članu 59. stav 1. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) naloži privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje vrši stručnu obuku kandidata za direktora ili odgovorno lice da u određenom roku otkloni uočene nedostatke, odnosno privremeno oduzme licencu za stručnu obuku ako privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ne ispunjava uslove iz člana 13b st. 2. i 3. ovog zakona;”.

U tački 3) reč: „jugoslovenskim” zamenjuje se rečju: „srpskim” a posle reči: „putevima” dodaju se reči: „pri čemu je dužan da teretno vozilo sprovede do najbliže carinske ispostave;”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) privremeno oduzme dozvolu iz člana 42. stav 2, člana 43. stav 1. i člana 47. ovog zakona, izdatu stranom prevozniku, ako utvrdi da dozvola ne odgovara službenoj evidenciji ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja ili ako strani prevoznik ne obavlja prevoz u skladu sa odredbama ovog zakona ili međunarodnog ugovora, pri čemu je dužan da teretno vozilo sprovede do najbliže carinske ispostave;”.

U tački 9) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju tač. 10), 11) i 12), koje glase:

„10) zabrani stranom prevozniku koji obavlja međunarodni javni prevoz stvari suprotno odredbama čl. 4a, 4b, 4v, 4g i 4d ovog zakona pristup ili dalje kretanje na putevima na teritoriji Republike Srbije, pri čemu je dužan da teretno vozilo sprovede do najbliže carinske ispostave;

11) isključi vozilo domaćeg prevoznika, privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika kojim vrši međunarodni prevoz protivno odredbama ovog zakona ili potvrđenih međunarodnih ugovora, odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od pet dana;

12) zabrani pristup i dalje kretanje na putevima Republike Srbije stranom prevozniku, koji vozilom obavlja javni međunarodni linijski ili vanlinijski prevoz putnika protivno odredbama ovog zakona ili potvrđenih međunarodnih ugovora, pri čemu se putnici mogu iskrcati na najbližu autobusku stanicu, a vozilo sa vozačem sprovede – uputi na granični prelaz na kome je ušlo radi izlaska iz zemlje;”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja donosi rešenje o oduzimanju uverenja iz stava 1. tačka 1) ovog člana, rešenje o oduzimanju licence za stručnu obuku iz stava 1. tačka 1a) ovog člana, rešenje o oduzimanju dozvole iz stava 1. tač. 5) do 7) ovog člana najdocnije u roku od sedam dana od dana privremenog oduzimanja uverenja, privremenog oduzimanja licence, odnosno privremenog oduzimanja dozvole.”

Stav 4. menja se i glasi:

„Rešenje o oduzimanju uverenja, oduzimanju licence, odnosno oduzimanju dozvole iz stava 2. ovog člana je konačno.”

Član 16.

Posle člana 59. dodaje se član 59a, koji glasi:

„Član 59a

Zabranjeno je, za vreme trajanja isključenja, koristiti vozilo koje je u vršenju inspekcijskog nadzora isključeno iz saobraćaja.

Strani prevoznik ili domaći prevoznik, privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, kome je u vršenju međunarodnog javnog prevoza ili međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe isključeno vozilo, dužan je da na mestu parkiranja koje mu je određeno obezbedi vozilo.”

Član 17.

U članu 60. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Inspektor za međunarodni prevoz dužan je da podnese zahtev ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja da izrekne zabranu pristupa na teritoriju Republike Srbije stranom prevozniku, odnosno zabranu obavljanja međunarodnog prevoza domaćem prevozniku u trajanju od jednog do tri meseca ako prevoznik na zahtev inspektora, isticanjem saobraćajnog znaka „zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smera” ne zaustavi vozilo i inspektoru ne omogući vršenje inspekcijskog pregleda vozila i dokumentacije, bez odlaganja ne pruži traženi materijal ili podatke ili dokumentaciju ili ne postupi u skladu sa nalogom inspektora.”

Član 18.

Glava IX Organ za vođenje prekršajnog postupka i član 67. brišu se.

Član 19.

U članu 68. stav 1. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 400.000 do 750.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – domaći prevoznik ili strani prevoznik:

ako se u vozilu kojim se obavlja međunarodni javni prevoz ne nalazi ugovor o radu vozača zaključen između vozača koji upravlja vozilom i domaćeg ili stranog prevoznika koji obavlja prevoz tim vozilom, odnosno overena fotokopija ugovora o radu, odnosno potvrda o radnom odnosu, sa prevodom na engleski, francuski ili nemački jezik (član 4. stav 4);

ako se u vozilu uzetom u zakup, kojim se obavlja međunarodni javni prevoz, ne nalazi ugovor o zakupu vozila, odnosno overena fotokopija ugovora o zakupu vozila, sa prevodom na engleski, francuski ili nemački jezik. (član 4. stav 5);

ako je podatke upisane u dozvoli za međunarodni javni prevoz stvari ili u međunarodnom tovarnom listu (CMR) precrtao ili ispravljao (član 4. stav 10);

ako pri obavljanju međunarodnog javnog prevoza stvari koji se obavlja na osnovu CEMT dozvole, u toj dozvoli nisu neizbrisivo upisani podaci iz člana 4a stav 1;

ako prilikom obavljanja međunarodnog javnog prevoza stvari ne koristi CEMT dozvolu u skladu sa odredbom člana 4v stav 3. ovog zakona;

ako CEMT dozvolu koristi za obavljanje međunarodnog javnog prevoza stvari između države članice i treće države koja nije članica CEMT (član 4v stav 5);

ako plastificira, odnosno oblaže zaštitnim filmom CEMT dozvolu, dnevnik putovanja i odgovarajuće potvrde (član 4v stav 6);

ako se CEMT dozvole iz člana 4v stav 7. ovog zakona ne nalaze u vozilu u toku celog prevoza;

ako se CEMT dozvola iz člana 4v stav 8. ovog zakona ne nalazi u vozilu u toku prevoznog puta, od mesta utovara do mesta istovara ili u toku vožnje praznim vozilom (prazna vožnja);

ako u obavljanju međunarodnog javnog prevoza na osnovu CEMT dozvole ne vodi dnevnik putovanja (član 4d stav 3);

ako dnevnik putovanja nije popunjen u skladu sa članom 4d stav 4. ovog zakona;

ako dnevnik putovanja nije popunjen u skladu sa članom 4d stav 6. ovog zakona;

ako izvrši ispravke u dnevniku putovanja tako da prethodno upisani podaci nisu ostali čitljivi (član 4d stav 7);

ako dozvolu za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari prenese drugom prevozniku ili ako se dozvolom drugog prevoznika obavlja međunarodni javni prevoz (član 5);

ako obavlja međunarodni javni linijski prevoz putnika bez dozvole za međunarodni javni prevoz koju izdaje savezni organ nadležan za poslove saobraćaja (član 20. stav 1);

ako se u svakom od autobusa kojima se obavlja međunarodni javni linijski prevoz putnika na liniji za koju je izdata bilateralna ili tranzitna dozvola za obavljanje međunarodnog javnog prevoza putnika i sa više autobusa ne nalazi original dozvole sa prilozima iz člana 22. i člana 23. stav 1. ovog zakona (član 27. stav 2);

ako ne obavlja međunarodni javni linijski prevoz putnika u skladu sa odredbom člana 41. stav 1. ovog zakona;

ako za vreme trajanja isključenja, koristi vozilo koje je u vršenju inspekcijskog nadzora isključeno iz saobraćaja (član 59a stav 1).”

U stavu 2. reči: „4.500 do 45.000” zamenjuju se rečima „20.000 do 50.000”.

Član 20.

U članu 69. stav 1. u uvodnoj rečenici broj: „60.000” zamenjuje se brojem: „250.000”.

Posle tačke 1) dodaju se tač. 1a) i 1b), koje glase:

„1a) ako u rubrike putnog lista sa spiskom putnika podatke nije uneo pisaćom mašinom ili štampačem kompjutera (član 6. stav 4);

1b) ako je podatke unete u putni list sa spiskom putnika precrtao ili ispravljao (član 6. stav 5);”.

U stavu 2. broj: „3.000” zamenjuje se brojem: „15.000”.

Član 21.

Član 70. menja se i glasi :

„Član 70.

Novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – privredno društvo koje upravlja autobuskom stanicom, ako ne obezbedi prijem i otpremu autobusa i ukrcavanje i iskrcavanje putnika u skladu sa odobrenim redovima vožnje (član 41. stav 2).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice kod privrednog društva koje upravlja autobuskom stanicom novčanom kaznom od 15.000 do 30.000 dinara.”

Član 22.

U članu 71. stav 1. u uvodnoj rečenici broj: „60.000” zamenjuju se brojem: „250.000”.

Posle tačke 1) dodaju se tač. 1a), 1b), 1v) i 1g), koje glase:

„1a) ako strani prevoznik teretnim vozilom ne obavlja međunarodni javni prevoz stvari u skladu sa odredbom člana 4. stav 6. ovog zakona;

1b) ako strani prevoznik teretnim vozilom ne obavlja međunarodni javni prevoz stvari u skladu sa odredbom člana 4. stav 7. ovog zakona;

1v) ako se pri obavljanju međunarodnog javnog prevoza stvari na osnovu CEMT dozvole u vozilu stranog prevoznika ne nalaze dokumenti iz člana 4b stav 1;

1g) ako se u vozilu uzetom u zakup ili lizing, kojim strani prevoznik obavlja međunarodni javni prevoz na osnovu CEMT dozvole, ne nalazi ugovor o zakupu vozila ili o lizingu, odnosno overena fotokopija ugovora o zakupu vozila ili o lizingu, sa prevodom na engleski, francuski ili nemački jezik. (član 4b stav 2);”.

U stavu 2. reči: „3.000 do 30.000” zamenjuju se rečima: „25.000 do 50.000”.

Član 23.

U članu 72. stav 1. u uvodnoj rečenici broj: „45.000” zamenjuje se brojem: „200.000”.

Posle tačke 2) dodaju se tač. 2a), 2b) i 2v), koje glase:

„2a) ako se u vozilu domaćeg prevoznika, kojim se obavlja međunarodni javni prevoz ne nalazi licenca vozača, odnosno overena fotokopija licence vozača, izdata u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima. (član 4. stav 9);

2b) ako domaći prevoznik putni list sa spiskom putnika ne čuva dve godine, računajući od dana njegovog popunjavanja (član 6. stav 6);

2v) ako obavlja međunarodni javni linijski ili vanlinijski prevoz putnika drugim vozilom osim autobusom (član 6b);”.

U stavu 2. reči: „2.250 do 22.500” zamenjuju se rečima: „10.000 do 30.000”.

Član 24.

U članu 73. u stavu 1. broj: „45.000” zamenjuje se brojem: „200.000”.

U stavu 2. broj: „2.250” zamenjuje se brojem: „10.000”.

Član 25.

U članu 74. u stavu 2. reči „tač. 2. do 4”, zamenjuju se rečima: „stav 1.”, reči: „tačka 3,” zamenjuju se rečima: „tač. 1a, 1b i 3,”, a reči: „tač. 1. i 8.” zamenjuju se rečima: „tač. 1, 2, 2a, 2v, 4, 6. i 8.”.

Član 26.

Posle člana 74. dodaju se čl. 74a i 74b, koji glase:

„Član 74a

Novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj domaći prevoznik ili domaće pravno lice, ako se u vozilu kojim se obavlja međunarodni prevoz ne nalazi putni nalog čitko popunjen na propisan način, koji je ovlašćeno lice overilo i potpisalo (član 6a stav 1).

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u domaćem prevozniku ili domaćem pravnom licu za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se i preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 74b

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj strani prevoznik ili strano pravno lice, ako obavlja međunarodni javni linijski ili vanlinijski prevoz putnika drugim vozilom osim autobusom (član 6v).

Novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u stranom prevozniku ili stranom pravnom licu za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Kaznom iz stava 2. ovog člana kazniće se za prekršaj i vozač stranog prevoznika ili stranog pravnog lica.”

Član 27.

Propis o bližim uslovima koje mora ispunjavati privredno društvo, odnosno drugo pravno lice za izdavanje licence i obrazac licence iz člana 7. ovog zakona, ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja doneće u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Domaći prevoznici dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od dve godine od dana stupanja na snagu propisa iz stava 1. ovog člana.

Član 28.

Prevoz iz člana 10. ovog zakona može da se obavlja i sa autobuskih stajališta koja su, do dana stupanja na snagu ovog zakona uneta u odobrene redove vožnje.

Član 29.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije kojim je, pored ostalog, propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem obavljanja pojedinih privrednih delatnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju donet je 1998. godine, a 1999, 2000. i 2005. godine pretrpeo je samo neznatne izmene i dopune.

S obzirom da su se od donošenja zakona bitno promenili uslovi i način obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju u državama Evropske Unije i državama članicama Međunarodnog transportnog foruma, bilo je neophodno izvršiti odgovarajuće izmene i dopune zakona kojim se uređuje međunarodni prevoz u drumskom saobraćaju.

Nova rešenja, koja sadrži Predlog zakona, otklanjaju poremećaje nastale na unutrašnjem i međunarodnom saobraćajnom tržištu, prevashodno u međunarodnom prevozu stvari, čime se popravlja dosadašnji nepovoljan položaj domaćih u odnosu na strane prevoznike, i doprinosi sprečavanju pojava nelegalnog obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju.

Predlog zakona treba da reši u praksi uočene nedostatke i nepravilnosti u oblasti međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju, da omogući uvođenje reda na saobraćajnom tržištu međunarodnog prevoza i pružanja staničnih usluga u obavljanju tog prevoza, kao i usklađivanje važećih propisa sa propisima Evropske Unije.

Predlogom zakona se, takođe, ustanovljavaju novi prekršaji i menja raspon propisanih novčanih kazni.

Problemi prisutni u oblasti međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju zahtevaju uređivanje pitanja i odnosa koji su predmet zakona, te se stoga isti nisu mogli rešiti donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u obavljanju poslova državne uprave.

Jedini način za rešavanje problemi koji postoje u međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju je donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona, dopunjen je član 3. Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju time što su predviđeni pojmovi „dozvola”, „pojedinačna dozvola”, „vremenska dozvola”, „CEMT dozvola”, „posebna dozvola”, „dnevnik putovanja”, „potvrda za vozilo”, „putni nalog”, „kombinovani prevoz”, „putni list”, „licenca vozača”, „licenca direktora ili odgovornog lica” i data su njihova značenja.

Članom 2. Predloga zakona, predviđeno je da se u vozilu domaćeg ili stranog prevoznika mora nalaziti ugovor o radu vozača, ugovor o zakupu i licenca vozača, a u teretnom vozilu stranog prevoznika uredno popunjena odgovarajuća dozvola za prevoz stvari. Predviđena je obaveza carinskih organa Republike Srbije da overavaju dozvole za prevoz stvari stranih prevoznika. Na taj način štite se prava legalnih domaćih prevoznika i obezbeđuje se uvid u pravilno korišćenje dozvola za prevoz stvari domaćih ili stranih prevoznika.

Odredbama člana 3. Predloga zakona predviđeno je korišćenje CEMT dozvole, uslovi pod kojima se CEMT dozvola koristi, način korišćenja CEMT dozvole, obaveza prevoznika da u vozilu moraju imati CEMT dozvolu, dnevnik putovanja i potvrda za određenu kategoriju vozila. Predviđena su pravila korišćenja CEMT dozvole, koja je propisao Međunarodni transportni forum sa ciljem da olakša međunarodni prevoz u drumskom saobraćaju i da integriše zainteresovana tržišta. Takođe, ovlašćena je Vlada da utvrdi način korišćenja CEMT dozvole i dnevnika putovanja u skladu sa propisima Međunarodnog transportnog foruma.

Članom 4. Predloga zakona, propisana je obaveza za domaćeg prevoznika da izdate putne listove sa spiskovima putnika čuva dve godine, računajući od dana njihovog popunjavanja, što je potrebno radi potpunijeg sagledavanja i određivanja vrste međunarodnog prevoza putnika koju obavlja domaći prevoznik (linijski ili vanlinijski prevoz).

Članom 5. Predloga zakona, propisana je obaveza za domaćeg prevoznika, domaće pravno lice ili preduzetnika da u vozilu kojim obavlja međunarodni prevoz u drumskom saobraćju mora da se nalazi uredno popunjen i overen putni nalog za vozilo. Ova obaveza prevoznika predviđena je iz razloga bezbednosti saobraćaja, tačnog i potpunog sagledavanja relacije na kojoj prevoznik obavlja prevoz, vreme obavljanja prevoza itd. Propisano je da domaći ili strani prevoznik, odnosno strano pravno ili fizičko lice, međunarodni javni prevoz putnika u drumskom saobraćaju može obavljati samo autobusima, čime se eliminiše pojava obavljanja međunarodnog javnog prevoza putnika drugim vozilima.

Članom 6. Predloga zakona, kao uslov za stručnu osposobljenost direktora ili odgovornog lica propisano je i posedovanje licence direktora ili odgovornog lica u skladu sa direktivom 96/26 EC i direktivom 98/76 EC.

Članom 7. Predloga zakona propisana je stručna obuka za obavljanje poslova direktora ili odgovornog lica koju vrše privredna društva i druga pravna lica na osnovu licence za stručnu obuku. Propisana su ovlašćenja ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja koja se odnose na obrazovanje komisije za polaganje stručnog ispita i programa polaganja tog ispita, kao i ovlašćenje ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja za propisivanje bližih uslova koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica za izdavanje licence za stručnu obuku. Stručna obuka za direktora, odnosno odgovorno lice uvodi se u cilju postepenog usklađivanja sa propisima Evropske Unije. Naime, direktive Evropske Unije 96/26/EC i 98/76/EC propisuju uslove za obavljanje poslova odgovornog lica i delatnost prevoznika u međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju. Dosadašnja praksa, planovi i programi redovnog obrazovanja neadekvatni su za multidisciplinarni pristup obavljanju poslova odgovornih lica, odnosno direktora u privrednim subjektima koji obavljaju delatnost međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju (ekonomija, pravo, saobraćaj, menadžment), prema propisima Evropske Unije. Uvođenjem obavezne obuke i licence osposobljavaju se odgovorna lica u privrednim subjektima koji obavljaju delatnost međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju za obavljanje tih poslova, čime se stvara osnova za efikasno rukovođenje tim privrednim subjektima, sa aspekta bezbednosti saobraćaja.

Članom 8. Predloga zakona propisana je licenca za vozača, koja se izdaje u skladu sa direktivom 2003/59 EC.

Članom 9. Predloga zakona, propisano je da autobuske stanice koje pružaju usluge prevoznicima i putnicima u međunarodnom javnom linijskom prevozu putnika, moraju da ispunjavaju uslove za rad autobuskih stanica u pogledu saobraćajno – tehničkih i drugih uslova za izgradnju, održavanje i eksploataciju autobuskih stanica, utvrđene Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Odredbama čl. 10. 11 i 12. Predloga zakona propisan je način razmene dozvola sa drugim državama, način raspodele dozvola domaćim prevoznicima na osnovu godišnjeg plana raspodele dozvola i način obavljanja prevoza na osnovu dozvole u skupu vozila koje čine vučno i priključno vozilo.

Članom 13. Predloga zakona propisana je mogućnost da nadležni carinski organ Republike Srbije izda dozvolu stranom prevozniku za međunarodni prevoz stvari na graničnom prelazu, ako je prevoznik iz zemlje sa kojom nije zaključen ugovor o međunarodnom prevozu stvari, odnosno ako je iz zemlje sa kojom nisu razmenjeni godišnji kontigenti dozvola.

Članom 14. Predloga zakona brisan je stav 3. u članu 49. važećeg zakona, iz razloga što, ako domaćem prevozniku nije potrebna dozvola za prevoz stvari za teretno vozilo na teritoriji Republike Srbije, nije potrebna ni za priključno vozilo koje ono vuče, bez obzira da li priključno vozilo ima domaće ili strane registarske oznake.

Članom 15. Predloga zakona, upotpunjena su ovlašćenja republičkog inspektora za drumski saobraćaj u oblasti međunarodnog prevoza.

Članom 16. Predloga zakona propisana je zabrana korišćenja vozila koje je u vršenju inspekcijske kontrole isključeno iz saobraćaja, kao i obaveza privrednog subjekta koji obavlja međunarodni javni ili prevoz za sopstvene potrebe, da na mestu parkiranja isključeno vozilo sam obezbedi.

Članom 17. Predloga zakona propisana je dužnost inspektora da podnese zahtev ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja da izrekne odgovarajuće zabrane stranom, odnosno domaćem prevozniku u slučaju nepostupanja po traženju inspektora.

Članom 18. Predloga zakona predviđeno je brisanje člana 67. važećeg zakona iz razloga što je ocenjeno da nema mogućnosti da se u ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja obrazuje Komisija za prekršaje u međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju. Takođe je ocenjeno da organi za vođenje prekršajnog postupka (prekršajni sudovi), obezbeđuju potpunije i celishodnije sprovođenje prekršajnog postupka i donošenje prvostepenih rešenja, u odnosu na postupak koji bi sprovela komisija za prekršaje.

Odredbama čl. 19-26. Predloga zakona dopunjene su kaznene odredbe propisivanjem novih prekršaja i izmenjen raspon novčanih kazni za prekršaje u važećem zakonu.

Članom 27. Predloga zakona dat je rok za donošenje propisa iz člana 13b stav 3. i utvrđen rok za usklađivanje poslovanja domaćih prevoznika sa odredbama ovog zakona.

Članom 28. Predloga zakona data je mogućnost da se međunarodni javni linijski prevoz putnika može obavljati i sa autobuskih stajališta koja su upisana u izdatu dozvolu, odnosno u odobreni red vožnje prevoznika.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku neophodno je iz sledećih razloga:

U dosadašnjoj praksi u primeni Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju pokazali su se nedostaci koji se pre svega odnose na režim međunarodnih dozvola u prevozu stvari, njihovog korišćenja, kao i neadekvatnih inspekcijskih ovlašćenja kojima bi se efikasnije vršio nadzor u međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju.

Sve navedeno je prouzrokovalo i prouzrokuje veliku materijalnu štetu privrednim subjektima koji na zakonit način obavljaju delatnosti međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju i pružanja staničnih usluga u obavljanju tog prevoza.

Obim prouzrokovane štete znatno otežava uslove obavljanja delatnosti domaćim prevoznicima u međunarodnom prevozu stvari i putnika, njihovo sve češće reagovanje i zahteve za izmenama i dopunama važećeg Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju.

Negativni efekti svetske ekonomske krize, što je okolnost koja se nije mogla predvideti, su dodatno pogoršali stanje u oblasti međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju i prouzrokovali veoma nepovoljan položaj privrednih subjekata koji obavljaju delatnosti međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju i pružanja staničnih usluga u obavljanju tog prevoza.

Štetne posledice koje bi nastale zbog nedonošenja ovog zakona po hitnom postupku su:

stavljanje značajnih domaćih prevoznika koji obavljaju delatnost međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju u bitno nepovoljniji položaj na unutrašnjem i međunarodnom saobraćajnom tržištu u odnosu na strane prevoznike, što podrazumeva gubitak poslova za domaće prevoznike,

značajan porast nelegalnog međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju,

značajno smanjenje domaćih prevoznih kapaciteta,

pojava viška zaposlenih u oblasti obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju,

nemogućnost isplata rata po ugovorima o lizingu prevoznih sredstava domaćih prevoznika, kojima je lizing jedina mogućnost za nabavku osnovih sredstava.

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:

1) međunarodni prevoz je prevoz pri čijem se obavljanju prelazi najmanje jedna državna granica;

2) bilateralni prevoz putnika, odnosno stvari je prevoz putnika, odnosno stvari u dovozu iz druge zemlje u Saveznu Republiku Jugoslaviju (u daljem tekstu: SRJ), odnosno u odvozu iz SRJ u drugu zemlju;

3) tranzitni prevoz putnika, odnosno stvari je prevoz putnika, odnosno stvari preko teritorije SRJ;

4) multilateralni prevoz putnika je prevoz putnika između tri zemlje ili više zemalja, ako je jedna od tih zemalja SRJ, pri čemu je dozvoljeno ukrcavanje i iskrcavanje na teritorijama svih zemalja;

5) prevoz stvari za treću zemlju i iz treće zemlje je prevoz stvari iz SRJ koji obavlja strani prevoznik u zemlju na čijoj teritoriji nije sedište tog prevoznika, odnosno prevoz stvari u SRJ koji obavlja strani prevoznik iz zemlje na čijoj teritoriji nije sedište tog prevoznika;

6) međunarodni javni prevoz putnika, odnosno stvari je međunarodni prevoz koji je, pod jednakim uslovima, dostupan svim korisnicima prevoznih usluga;

7) međunarodni javni linijski prevoz putnika je prevoz putnika koji se obavlja na određenoj relaciji po unapred odobrenom redu vožnje, itinereru i cenovniku;

8) red vožnje u međunarodnom javnom linijskom prevozu putnika je dokumenat kojim se utvrđuju: redosled stanica i njihova udaljenost od početne stanice, vreme polaska i dolaska za svaku stanicu, vremenski period i učestalost održavanja linije i rok važenja reda vožnje;

9) cenovnik je pregled cena prevoza i naknada za ostale usluge prevoznika;

10) linija je određeni prevozni put od početne do krajnje stanice, odnosno stajališta s jednim ili više polazaka, odnosno povrataka;

11) intinerer je prevozni put kojim se odvija prevoz putnika na određenoj autobuskoj liniji;

12) međunarodni javni vanlinijski prevoz putnika je prevoz putnika za koji se međunarodna relacija i drugi uslovi prevoza utvrđuju posebno za svaki prevoz;

13) organizovana grupa putnika je grupa koja je obrazovana, pre početka putovanja, na osnovu ugovora o organizovanju putovanja, a koju sačinjava najmanje dvanaest putnika ili koja popunjava najmanje 40% kapaciteta vozila, ne računajući vozača;

14) međunarodni prevoz za sopstvene potrebe je međunarodni prevoz koji preduzeće, drugo pravno lice, državni organ ili preduzetnik, odnosno strano pravno ili fizičko lice obavlja autobusom, odnosno teretnim vozilom u vlasništvu radi zadovoljavanja potreba svoje delatnosti ili radi prevoza svojih radnika ili drugih lica u vezi sa obavljanjem poslova iz svoje delatnosti;

15) domaći prevoznik je domaće preduzeće koje ima uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza i koje je upisano u sudski registar;

16) strani prevoznik je strano lice koje obavlja međunarodni javni prevoz u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom;

17) domaće vozilo je autobus, odnosno teretno vozilo kojim se obavlja međunarodni prevoz i koje je registrovano u SRJ;

18) strano vozilo je autobus, odnosno teretno vozilo kojim se obavlja međunarodni prevoz i koje je registrovano u stranoj zemlji;

19) međunarodni vangabaritni prevoz je međunarodni prevoz stvari teretnim vozilom čije su mere bez stvari ili sa stvarima na njemu, ili ukupna masa, odnosno osovinsko opterećenje veći od propisanih;

20) kabotaža je prevoz putnika ili stvari koji obavlja strani prevoznik između pojedinih mesta na teritoriji SRJ;

21) dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari je isprava kojom se jugoslovenskom prevozniku dozvoljava kretanje, a stranom prevozniku pristup i kretanje na jugoslovenskim putevima.

21) DOZVOLA ZA MEđUNARODNI PREVOZ PUTNIKA ILI STVARI JE ISPRAVA KOJOM SE STRANOM PREVOZNIKU DOZVOLJAVA PRISTUP I KRETANJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, A DOMAćEM PREVOZNIKU PRISTUP I KRETANJE NA TERITORIJAMA DRUGIH DRžAVA;

22) POJEDINAčNA DOZVOLA ZA PREVOZ STVARI JE ISPRAVA NA OSNOVU KOJE DOMAćI ILI STRANI PREVOZNIK MOžE DA OBAVI NAJVIšE DVE VOžNJE (KOD BILETERALNOG PREVOZA I PREVOZA ZA / IZ TREćIH ZEMALJA OMOGUćAVA JEDAN ULAZAK I JEDAN IZLAZAK IZ ZEMLJE, ODNOSNO KOD TRANZITNOG PREVOZA DVA ULASKA ILI DVA IZLASKA IZ ZEMLJE), A VRSTA TE DOZVOLE ODREđUJE SE SE PREMA VRSTI PREVOZA KOJI SE MOžE OBAVLJATI (BILATERALNI, TRANZITNI ILI ZA / IZ TREćIH ZEMALJA), ODNOSNO PREMA NAMENI (ZA ODREđENO PODRUčJE, ODREđENU VRSTU STVARI, ODREđENA VOZILA I ODREđENU VRSTU PREVOZA);

23) VREMENSKA DOZVOLA ZA PREVOZ STVARI JE ISPRAVA NA OSNOVU KOJE DOMAćI ILI STRANI PREVOZNIK MOžE DA OBAVI NEOGRANIčENI BROJ VOžNJI U ODREđENOM PERIODU, A VRSTA TE DOZVOLE ODREđUJE SE PREMA TOME DA LI SE NA OSNOVU DOZVOLE MOžE OBAVLJATI PREVOZ KAO BILATERALNI, ODNOSNO TRANZITNI, ODNOSNO ZA / IZ TREćIH ZEMALJA, ODNOSNO PREMA NAMENI (ZA ODREđENO PODRUčJE, ODREđENU VRSTU STVARI, ODREđENA VOZILA I ODREđENU VRSTU PREVOZA);

24) POSEBNA DOZVOLA ZA PREVOZ STVARI JE ISPRAVA KOJU IZDAJE NADLEžNI CARINSKI ORGAN REPUBLIKE SRBIJE STRANOM PREVOZNIKU, KOJA OMOGUćAVA JEDNOKRATNO OBAVLJANJE BILATERALNOG ILI TRANZITNOG PREVOZA STVARI;

25) CEMT DOZVOLA JE MULTILATERALNA DOZVOLA ZA PREVOZ STVARI KOJU IZDAJE MEđUNARODNI TRANSPORTNI FORUM, SA ROKOM VAžENJA 30 DANA, ODNOSNO JEDNOM KALENDARSKOM GODINOM (KRATKOROčNA, ODNOSNO GODIšNJA CEMT DOZVOLA), NA OSNOVU KOJE SE MOžE OBAVITI NEOGRANIčENI BROJ VOžNJI IZMEđU ZEMALJA čLANICA CEMT ILI U TRANZITU PREKO TERITORIJA TIH ZEMALJA, VOZILIMA REGISTROVANIM U ZEMLJAMA čLANICAMA CEMT;

26) DNEVNIK PUTOVANJA JE ISPRAVA KOJA JE SASTAVNI DEO VREMENSKE, ODNOSNO CEMT DOZVOLE I SADRŽI INFORMACIJE O OBAVLJENIM VOžNJAMA PO HRONOLOšKOM REDOSLEDU PO ETAPAMA SVAKOG PUTOVANJA NATOVARENOG ILI PRAZNOG VOZILA;

27) POTVRDA ZA VOZILO JE ISPRAVA KOJOM SE UTVRđUJE ISPUNJENOST TEHNIčKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAđIVAčA I TEHNIčKO-EKSPLOATACIONI USLOVI U POGLEDU BEZBEDNOSTI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI TERETNA VOZILA, PRIKLJUčNA VOZILA I AUTOBUSI, KOJIMA SE OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ U DRUMSKOM SAOBRAćAJU;

28) PUTNI NALOG JE DOKUMENT DOMAćEG PREVOZNIKA NA OSNOVU KOJEG SE VOZILOM TOG PREVOZNIKA MOžE OBAVLJATI MEđUNARODNI PREVOZ U DRUMSKOM SAOBRAćAJU;

29) KOMBINOVANI PREVOZ JE PREVOZ DRUMSKIH TERETNIH VOZILA žELEZNIčKIM VOZNIM SREDSTVIMA (RO-LA) ILI PLOVNIM OBJEKTIMA (RO-RO);

30) PUTNI LIST JE DOKUMENT DOMAćEG ILI STRANOG PREVOZNIKA U MEđUNARODNOM JAVNOM VANLINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA KOJI PREVOZNIK POTPISUJE, OVERAVA I ZAKLJUčUJE PRE POSTAVLJANJA AUTOBUSA ZA UKRCAVANJE PUTNIKA U POLAZIšTU, A ISTI NA GRANIčNOM PRELAZU OVERAVA (STAVLJANJEM PEčATA, DATUMA I POTPISA), NADLEžNI CARINSKI ORGAN REPUBLIKE SRBIJE;

31) LICENCA VOZAčA JE DOKUMENT KOJIM SE UTVRđUJE IDENTITET I OSNOVNO ZANIMANJE VOZAčA;

32) LICENCA DIREKTORA ILI ODGOVORNOG LICA JE DOKUMENT KOJIM SE UTVRđUJE IDENTITET I STRUčNA OSPOSOBLJENOST DIREKTORA ILI ODGOVORNOG LICA ZA POSLOVE UPRAVLJANJA PREVOZOM.

Član 4.

Pri obavljanju međunarodnog javnog prevoza u autobusu domaćeg i stranog prevoznika mora da se nalazi original važeće dozvole za međunarodni javni prevoz putnika ako se taj prevoz obavlja u režimu dozvola, a u teretnom vozilu – original važeće odgovarajuće dozvole za međunarodni javni prevoz stvari i međunarodni tovarni list (CMR) POPUNJEN I OVEREN PEčATOM PREVOZNIKA.

Pored dozvole iz stava 1. ovog člana pri obavljanju međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju, u autobusu, odnosno teretnom vozilu domaćeg prevoznika, mora se nalaziti overena fotokopija uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju.

Obrazac dozvola iz stava 1. ovog člana utvrđuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja.

U VOZILU DOMAćEG ILI STRANOG PREVOZNIKA, KOJIM SE OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ, MORA SE NALAZITI UGOVOR O RADU VOZAčA ZAKLJUčEN IZMEđU VOZAčA KOJI UPRAVLJA VOZILOM I PREVOZNIKA KOJI OBAVLJA PREVOZ TIM VOZILOM, ODNOSNO OVERENA FOTOKOPIJA UGOVORA O RADU, ODNOSNO POTVRDA O RADNOM ODNOSU, SA PREVODOM NA ENGLESKI, FRANCUSKI ILI NEMAčKI JEZIK.

U VOZILU UZETOM U ZAKUP, KOJIM DOMAćI ILI STRANI PREVOZNIK OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ, MORA SE NALAZITI UGOVOR O ZAKUPU VOZILA, ODNOSNO OVERENA FOTOKOPIJA UGOVORA O ZAKUPU VOZILA, SA PREVODOM NA ENGLESKI, FRANCUSKI ILI NEMAčKI JEZIK.

U TERETNOM VOZILU STRANOG PREVOZNIKA KOJIM SE OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, NA OSNOVU POJEDINAčNE DOZVOLE, MORA SE NALAZITI ORIGINAL TE DOZVOLE, U KOJU SU TAčNO I čITKO UNETI PODACI KOJE SADRžI PROPISANI OBRAZAC DOZVOLE (UPISANI PODACI USAGLAšENI SA PREVOZNOM, CARINSKOM I DRUGOM DOKUMENTACIJOM) NA KOJOJ SU PEčAT, DATUM I POTPIS NADLEžNOG CARINSKOG ORGANA REPUBLIKE SRBIJE.

U TERETNOM VOZILU STRANOG PREVOZNIKA KOJIM SE OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, NA OSNOVU VREMENSKE DOZVOLE, MORA SE NALAZITI ORIGINAL TE DOZVOLE ZA PREVOZ STVARI I TAčNO, UREDNO I čITKO POPUNJEN DNEVNIK PUTOVANJA NA KOJOJ SU PEčAT, DATUM I POTPIS NADLEžNOG CARINSKOG ORGANA REPUBLIKE SRBIJE.

SMATRA SE DA STRANI PREVOZNIK KOJI OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI NEMA POJEDINAčNU DOZVOLU ZA PREVOZ STVARI U VOZILU AKO DOZVOLA NIJE POPUNJENA I OVERENA NA NAčIN IZ STAVA 6. OVOG čLANA, ODNOSNO DA NEMA VREMENSKU DOZVOLU U VOZILU AKO DNEVNIK PUTOVANJA NIJE POPUNJEN I OVEREN NA NAčIN IZ STAVA 7. OVOG čLANA.

U VOZILU DOMAćEG PREVOZNIKA, KOJIM SE OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ, MORA SE NALAZITI LICENCA VOZAčA, ODNOSNO OVERENA FOTOKOPIJA LICENCE VOZAčA, IZDATA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREđUJE BEZBEDNOST SAOBRAćAJA NA PUTEVIMA.

U rubrike dozvola i međunarodnog tovarnog lista (CMR) iz stava 1. ovog člana podaci se unose pisaćom mašinom ili štampačem kompjutera.

Podaci iz stava 3. ovog člana ne mogu se precrtavati ili ispravljati.

ČLAN 4A

PRI OBAVLJANJU MEđUNARODNOG JAVNOG PREVOZA STVARI NA OSNOVU CEMT DOZVOLE, U TOJ DOZVOLI MORAJU BITI NEIZBRISIVO UPISANI SLEDEćI PODACI:

1) NAZIV I ADRESA PREVOZNIKA KOJI DOZVOLU KORISTI;

2) POTPIS OVLAšćENOG LICA I PEčAT ORGANA KOJI JE DOZVOLU IZDAO;

3) DATUM POčETKA I PRESTANKA VAžENJA DOZVOLE;

4) DATUM IZDAVANJA DOZVOLE.

SMATRA SE DA STRANI PREVOZNIK KOJI OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI NEMA CEMT DOZVOLU AKO:

U DOZVOLI NIJE NEIZBRISIVO UPISAN NEKI OD PODATAKA IZ STAVA 1. OVOG čLANA ILI

2) UZ DOZVOLU NIJE PRILOŽEN UREDNO POPUNJEN DNEVNIK PUTOVANJA ILI

3) UZ DOZVOLU NEMA ODGOVARAJUćU VAžEćU POTVRDU ZA VOZILO.

ČLAN 4B.

PRI OBAVLJANJU MEđUNARODNOG JAVNOG PREVOZA STVARI NA OSNOVU CEMT DOZVOLE IZMEđU MESTA UTOVARA I MESTA ISTOVARA U TOKU CELOKUPNOG PREVOZNOG PUTA NATOVARENOG ILI PRAZNOG VOZILA, U VOZILU STRANOG PREVOZNIKA MORA SE NALAZITI:

1) CEMT DOZVOLA IZDATA NA IME PREVOZNIKA, VAžEćA U ZEMLJI UTOVARA I ISTOVARA STVARI;

2) DNEVNIK PUTOVANJA IZDAT NA IME PREVOZNIKA I POPUNJEN NA PROPISAN NAčIN;

3) POTVRDA KOJOM SE DOKAZUJE KATEGORIJA VOZILA KOJIM SE OBAVLJA PREVOZ I KORISTI CEMT DOZVOLA;

4) UGOVOR O RADU VOZAčA, ODNOSNO OVERENA FOTOKOPIJA UGOVORA O RADU, SA PREVODOM NA ENGLESKI, FRANCUSKI ILI NEMAčKI JEZIK;

5) MEđUNARODNI TOVARNI LIST (CMR) POPUNJEN I OVEREN PEčATOM PREVOZNIKA.

U VOZILU UZETOM U ZAKUP ILI LIZING, KOJIM STRANI PREVOZNIK OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI NA OSNOVU CEMT DOZVOLE, MORA SE NALAZITI UGOVOR O ZAKUPU VOZILA ILI O LIZINGU, ODNOSNO OVERENA FOTOKOPIJA UGOVORA O ZAKUPU VOZILA ILI O LIZINGU, SA PREVODOM NA ENGLESKI, FRANCUSKI ILI NEMAčKI JEZIK.

ČLAN 4V

CEMT DOZVOLU I DNEVNIK PUTOVANJA ZA OBAVLJANJE MEđUNARODNOG JAVNOG PREVOZA STVARI IZDAJE NADLEžNI ORGAN ZEMLJE čLANICE CEMT PREVOZNICIMA REGISTROVANIM U ZEMLJI čLANICI U SKLADU SA NACIONALNIM ZAKONODAVSTVOM.

CEMT DOZVOLA SE šTAMPA DVOJEZIčNO, NA FRANCUSKOM I ENGLESKOM JEZIKU.

CEMT DOZVOLU PRILIKOM OBAVLJANJA MEđUNARODNOG JAVNOG PREVOZA STVARI MOžE KORISTITI SAMO JEDNO VOZILO U TOKU PREVOZNOG PUTA, OD MESTA UTOVARA DO MESTA ISTOVARA ILI U TOKU VOžNJE PRAZNIM VOZILOM (PRAZNA VOžNJA).

CEMT DOZVOLA NE MOžE SE KORISTITI ZA KABOTAžU.

CEMT DOZVOLA NE MOžE SE KORISTITI ZA OBAVLJANJE MEđUNARODNOG JAVNOG PREVOZA STVARI IZMEđU DRžAVE čLANICE I TREćE DRžAVE KOJA NIJE čLANICA CEMT.

CEMT DOZVOLA, DNEVNIK PUTOVANJA I ODGOVARAJUćE POTVRDE NE SMEJU SE PLASTIFICIRATI, ODNOSNO OBLAGATI ZAšTITNIM FILMOM.

U SLUčAJU KADA PREVOZ OTPOčINJE SA JEDNOM KRATKOROčNOM ILI GODIšNJOM CEMT DOZVOLOM, A NASTAVLJA SE SA DRUGOM CEMT DOZVOLOM, IZDATOM ZA PRVI NAREDNI PERIOD, OBE DOZVOLE MORAJU SE NALAZITI U VOZILU U TOKU CELOG PREVOZA.

AKO SE MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI OBAVLJA PREKO TERITORIJE DRžAVE ZA KOJU VAžI OGRANIčENJE KORIšćENJA CEMT DOZVOLE, TRANZITNI PREVOZ PREKO TERITORIJE TE DRžAVE MOžE SE OBAVLJATI NA OSNOVU POJEDINAčNE DOZVOLE, ODNOSNO DRUGIH ODGOVARAJUćIH JAVNIH ISPRAVA (KOMBINIVANI PREVOZ), PRI čEMU SE CEMT DOZVOLA MORA NALAZITI U VOZILU U TOKU PREVOZNOG PUTA, OD MESTA UTOVARA DO MESTA ISTOVARA ILI U TOKU VOžNJE PRAZNIM VOZILOM (PRAZNA VOžNJA).

ZA OBAVLJANJE VANREDNOG ILI PREVOZA SPECIFIčNIH VRSTA STVARI, PORED CEMT DOZVOLE POTREBNO JE PRIBAVITI I DOZVOLE ZA OBAVLJANJE TIH VRSTA PREVOZA.

CEMT DOZVOLU ZA MEđUNARODNI PREVOZ SELIDBENIH STVARI IZDAJE DRžAVA čLANICA CEMT ZA OBAVLJANJE MEđUNARODNOG PREVOZA SELIDBENIH STVARI IZMEđU DRžAVA UPISANIH U DOZVOLI, PRI čEMU NATOVARENO ILI NENATOVARENO TERETNO MOTORNO VOZILO, VOZILO SA ILI BEZ PRIKLJUčNOG VOZILA, MOžE DA SE KREćE PREKO TERITORIJA DRžAVA čLANICA CEMT.

ČLAN 4G

VLADA UREDBOM PROPISUJE NAčIN KORIšćENJA I OBRAZAC MULTILATERALNE CEMT DOZVOLE I DNEVNIKA PUTOVANJA, KAO I IZGLED PEčATA KOJI SE STAVLJA NA CEMT DOZVOLU.

ČLAN 4D

SASTAVNI DEO CEMT DOZVOLE JE DNEVNIK PUTOVANJA, KOJI IZDAJE DRžAVA čLANICA CEMT NA IME PREVOZNIKA I NEPRENOSIV JE.

DRžAVE čLANICE CEMT DNEVNIK PUTOVANJA šTAMPAJU NA SVOM ZVANIčNOM JEZIKU.

PREVOZNIK KOJI OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI NA OSNOVU CEMT DOZVOLE DUžAN JE DA VODI DNEVNIK PUTOVANJA.

DNEVNIK PUTOVANJA POPUNJAVA SE čITKO, HRONOLOšKIM REDOM ZA SVAKU VOžNJU, ZA SVAKI DEO PREVOZNOG PUTA NA KOME JE OBAVLJENA VOžNJA VOZILOM SA STVARIMA OD MESTA UTOVARA DO MESTA ISTOVARA, KAO I ZA SVAKU VOžNJU OBAVLJENU VOZILOM BEZ STVARI, SA ILI BEZ PRELASKA DRžAVNE GRANICE.

UZ CEMT DOZVOLU IZDAJE SE JEDAN DNEVNIK PUTOVANJA, POD ISTIM BROJEM POD KOJIM JE IZDATA DOZVOLA. NAREDNI DNEVNIK PUTOVANJA IZDAJE SE KADA JE PRETHODNI POPUNJEN.

DNEVNIK PUTOVANJA MORA BITI POPUNJEN PRE OTPOčINJANJA VOžNJE KOJA SE OBAVLJA VOZILOM SA STVARIMA, IZMEđU MESTA UTOVARA I ISTOVARA, KAO I ZA SVAKU VOžNJU KOJA SE OBAVLJA VOZILOM BEZ STVARI.

ISPRAVKE U DNEVNIKU PUTOVANJA MORAJU SE IZVRšITI NA NAčIN DA PRETHODNO UPISANI PODACI OSTANU čITLJIVI.

PRILIKOM KONTROLE ISPRAVA NA OSNOVU KOJIH SE OBAVLJA MEđUNARODNI PREVOZ STVARI, ORGANI KOJI VRšE KONTROLU NE MOGU ZAHTEVATI DA U DNEVNIKU PUTOVANJA BUDU STAVLJENI PEčATI SVAKE DRžAVE PREKO čIJE TERITORIJE SE OBAVLJA PREVOZ.

ČLAN 4đ

MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI NA OSNOVU CEMT DOZVOLE OBAVLJA SE U SKLADU SA PRAVILIMA CEMT DOZVOLA KOJE PROPISUJE MEđUNARODNI TRANSPORTNI FORUM – ITF, ODREDBAMA OVOG ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA DONETIH NA OSNOVU OVOG ZAKONA.

Član 6.

Pri obavljanju međunarodnog javnog vanlinijskog prevoza putnika u autobusu domaćeg, odnosno stranog prevoznika mora da se nalazi uredno popunjen putni list sa spiskom putnika (u daljem tekstu: putni list), koji je potpisao domaći, odnosno strani prevoznik i overio nadležni jugoslovenski carinski organ na graničnom prelazu.

Putni list iz stava 1. ovog člana nadležni jugoslovenski carinski organ na graničnom prelazu overava domaćem i stranom prevozniku prilikom ulaska u SRJ i prilikom izlaska iz SRJ.

Obrazac putnog lista za domaćeg prevoznika utvrđuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja.

U rubrike putnog lista iz stava 1. ovog člana podaci se unose pisaćom mašinom ili štampačem kompjutera.

Podaci iz stava 4. ovog člana ne mogu se precrtavati ili ispravljati.

DOMAćI PREVOZNIK DUžAN JE DA PUTNI LIST SA SPISKOM PUTNIKA čUVA DVE GODINE, RAčUNAJUćI OD DANA NJEGOVOG POPUNJAVANJA.

ČLAN 6A

U VOZILU KOJIM DOMAćI PREVOZNIK ILI DOMAćE PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK OBAVLJA MEđUNARODNI PREVOZ MORA SE NALAZITI PUTNI NALOG čITKO POPUNJEN NA PROPISAN NAčIN, OVEREN I POTPISAN OD STRANE OVLAšćENOG LICA.

U POGLEDU SADRžINE, IZDAVANJA I VOđENJA PUTNIH NALOGA, KAO I EVIDENCIJE O IZDATIM PUTNIM NALOZIMA PRIMENJUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREđUJE PREVOZ U DRUMSKOM SAOBRAćAJU I PROPISA DONETIH NA OSNOVU TOG ZAKONA, KOJE SE ODNOSE NA SADRžINU, IZDAVANJE I VOđENJE PUTNIH NALOGA I EVIDENCIJU O IZDATIM PUTNIM NALOZIMA.

ČLAN 6B

ZABRANJENO JE DOMAćEM PREVOZNIKU OBAVLJANJE MEđUNARODNOG JAVNOG LINIJSKOG ILI VANLINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA DRUGIM VOZILOM OSIM AUTOBUSOM.

ČLAN 6V

ZABRANJENO JE STRANOM PREVOZNIKU, STRANOM PRAVNOM ILI FIZIčKOM LICU, OBAVLJANJE MEđUNARODNOG JAVNOG LINIJSKOG ILI VANLINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA DRUGIM VOZILOM OSIM AUTOBUSOM.

Član 13.

DOMAćE PREDUZEćE ISPUNJAVA USLOVE U POGLEDU STRUčNE OSPOSOBLJENOSTI AKO DIREKTOR ILI LICE ODGOVORNO ZA POSLOVE UPRAVLJANJA PREVOZOM (U DALJEM TEKSTU: ODGOVORNO LICE), IMA:

DIREKTOR ZAVRšENU SREDNJU šKOLU U čETVOROGODIšNJEM TRAJANJU ZA PODRUčJE RADA SAOBRAćAJA, MAšINSTVA, ODNOSNO ELEKTROTEHNIKE, ODNOSNO STEčENO VISOKO OBRAZOVANJE NA STUDIJAMA DRUGOG STEPENA (DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER, SPECIJALISTIčKE AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIčKE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE čETIRI GODINE U OBLASTI SAOBRAćAJNOG, MAšINSKOG ILI ELEKTROTEHNIčKOG INžENJERSTVA I POSEDOVANJE LICENCE DIREKTORA ILI ODGOVORNOG LICA;

ODGOVORNO LICE STEčENO VISOKO OBRAZOVANJE NA STUDIJAMA DRUGOG STEPENA (DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER, SPECIJALISTIčKE AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIčKE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE čETIRI GODINE U OBLASTI PRAVNIH NAUKA ILI SAOBRAćJNOG INžENJERSTVA I POSEDOVANJE LICENCE DIREKTORA ILI ODGOVORNOG LICA.

ODGOVORNO LICE ZA POSLOVE UPRAVLJANJA PREVOZOM SA STEčENIM VISOKOM OBRAZOVANJEM U OBLASTI PRAVNIH NAUKA MORA DA IMA I NAJMANJE TRI GODINE RADNOG ISKUSTVA NA POSLOVIMA UPRAVLJANJA PREVOZOM.

ČLAN 13A

ZA LICENCU DIREKTORA ILI ODGOVORNOG LICA, TA LICA POLAžU ODGOVARAJUćI STRUčNI ISPIT POSLE SPROVEDENE STRUčNE OBUKE.

STRUčNI ISPIT IZ STAVA 1. OVOG čLANA POLAžE SE PRED KOMISIJOM KOJU OBRAZUJE MINISTAR NADLEžAN ZA POSLOVE SAOBRAćAJA.

PROGRAM, NAčIN I VISINU TROšKOVA POLAGANJA STRUčNOG ISPITA IZ STAVA 1. OVOG čLANA PROPISUJE MINISTAR NADLEžAN ZA POSLOVE SAOBRAćAJA.

SREDSTVA OSTVARENA OD NAPLAćENIH TROšKOVA ZA POLAGANJE STRUčNOG ISPITA IZ STAVA 1. OVOG čLANA PRIHOD SU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE.

ČLAN 13B

STRUčNU OBUKU KANDIDATA ZA LICENCU DIREKTORA ILI ODGOVORNOG LICA VRšE PRIVREDNA DRUšTVA I DRUGA PRAVNA LICA NA OSNOVU LICENCE ZA STRUčNU OBUKU.

MINISTARSTVO NADLEžNO ZA POSLOVE SAOBRAćAJA IZDAJE LICENCU ZA STRUčNU OBUKU PRIVREDNOM DRUšTVU, ODNOSNO DRUGOM PRAVNOM LICU AKO TO LICE:

POSEDUJE SAGLASNOST MINISTARSTVA NADLEžNOG ZA POSLOVE SAOBRAćAJA NA PLAN I PROGRAM OBUKE;

ISPUNJAVA USLOVE U POGLEDU PREDAVAčA, PROSTORA ZA OBUKU, OPREME I SREDSTAVA ZA OBUKU.

MINISTARSTVO NADLEžNO ZA POSLOVE SAOBRAćAJA PROPISUJE BLIžE USLOVE KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIVREDNO DRUšTVO, ODNOSNO DRUGO PRAVNO LICE ZA IZDAVANJE LICENCE ZA STRUčNU OBUKU, KAO I OBRAZAC TE LICENCE.

NA OSNOVU SPROVEDENE STRUčNE OBUKE PRIVREDNO DRUšTVO I DRUGO PRAVNO LICE IZ STAVA 1. OVOG čLANA IZDAJE POTVRDU O STRUčNOJ OBUčENOSTI.

Član 14.

Domaći prevoznik mora imati u radnom odnosu određeni broj vozača, zavisno od broja autobusa, odnosno teretnih vozila kojima namerava da obavlja međunarodni javni prevoz, saglasno propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Vozači iz stava 1. ovog člana ne mogu biti lica koja su bila osuđivana za krivična dela iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima.

VOZAčI IZ STAVA 1. OVOG čLANA MORAJU IMATI LICENCU VOZAčA.

Član 41.

Međunarodni javni prevoz putnika može da se obavlja samo sa autobuskih stanica koje je savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja odredio rešenjem kao autobuske stanice za međunarodni javni prevoz putnika ako ispunjavaju saobraćajne, tehničke, higijenske i druge uslove, kao i uslove u pogledu broja putnika i broja polazaka.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

Saobraćajne, tehničke, higijenske i druge uslove iz stava 1. ovog člana, kao i uslove u pogledu broja putnika i broja polazaka utvrđuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Autobuska stanica za međunarodni javni prevoz mora da obezbedi prijem i otpremu autobusa i ukrcavanje i iskrcavanje putnika u skladu sa odobrenim redovima vožnje.

MEđUNARODNI JAVNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA MOžE DA SE OBAVLJA SAMO SA AUTOBUSKIH STANICA KOJE IMAJU REšENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA RAD AUTOBUSKIH STANICA, DONETO U SKLADU SA USLOVIMA PROPISANIM ZAKONOM KOJIM SE UREđUJE PREVOZ U DRUMSKOM SAOBRAćAJU I PROPISIMA DONETIM NA OSNOVU TOG ZAKONA.

PRIVREDNI SUBJEKT KOJI UPRAVLJA AUTOBUSKOM STANICOM, MORA DA OBEZBEDI PRIJEM I OTPREMU AUTOBUSA I UKRCAVANJE I ISKRCAVANJE PUTNIKA U SKLADU SA ODOBRENIM REDOM VOžNJE.

Član 44.

Ukupan broj (kontingent) bilateralnih i tranzitnih dozvola i dozvola za prevoz stvari za treću zemlju i iz treće zemlje, kao i rok važenja pojedinih dozvola utvrđuju nadležni organi na osnovu međunarodnog ugovora.

MINISTARSTVO NADLEžNO ZA POSLOVE SAOBRAćAJA UTVRđUJE I RAZMENJUJE POTREBAN BROJ I ROK VAžENJA POJEDINAčNIH I VREMENSKIH DOZVOLA ZA NAREDNU GODINU SA ORGANIMA NADLEžNIM ZA POSLOVE SAOBRAćAJA DRUGIH DRžAVA NA OSNOVU MEđUNARODNIH BILATERALNIH UGOVORA, ODNOSNO PREUZIMA ODREđEN BROJ CEMT DOZVOLA NA OSNOVU MEđUNARODNIH MUTILATERALNIH UGOVORA (U DALJEM TEKSTU: GODIšNJI KONTIGENTI DOZVOLA).

GODIšNJI KONTIGENTI DOZVOLA RASPODELJUJU SE PREVOZNICIMA NA OSNOVU GODIšNJEG PLANA RASPODELE DOZVOLA KOJI SE UTVRđUJE JEDNOM GODIšNJE SHODNO PROPISANIM KRITERIJUMIMA.

GODIšNJI PLAN RASPODELE DOZVOLA UTVRđUJE, NA OSNOVU ISKAZANIH POTREBA PREVOZNIKA, MINISTARSTVO NADLEžNO ZA POSLOVE SAOBRAćAJA.

KRITERIJUME IZ STAVA 2. OVOG čLANA, KAO I NAčIN RASPODELE STRANIH DOZVOLA ZA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAćIM PREVOZNICIMA PROPISUJE VLADA UREDBOM.

MINISTARSTVO NADLEžNO ZA POSLOVE SAOBRAćAJA PREUZIMA I DODELJUJE POJEDINAčNE DOZVOLE KOJE SU STEčENE NA OSNOVU OBAVLJENOG KOMBINOVANOG PREVOZA DOMAćIH PREVOZNIKA U DRUGIM DRžAVAMA.

Član 45.

Savezni organ nadležan za poslove saobraćaja na osnovu zahteva domaćeg prevoznika, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, donosi rešenje o dodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari ili donosi rešenje o odbijanju zahteva.

Savezni organ nadležan za poslove saobraćaja prilikom odlučivanja kom domaćem prevozniku će izdati dozvolu iz stava 1. ovog člana sarađuje sa Privrednom komorom Jugoslavije.

Kriterijume iz stava 1. ovog člana kao i način raspodele stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima propisuje Savezna vlada.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

MINISTARSTVO NADLEžNO ZA POSLOVE SAOBRAćAJA, NA OSNOVU ZAHTEVA DOMAćEG PREVOZNIKA, DONOSI REšENJE O DODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAćEM PREVOZNIKU U SKLADU SA GODIšNJIM PLANOM RASPODELE DOZVOLA ILI DONOSI REšENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA PREVOZNIKA.

REšENJE O DODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAćEM PREVOZNIKU I REšENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA PREVOZNIKA JE KONAčNO.

Član 46.

Ako priključna vozila, u skupu vozila koji čine strano vučno vozilo i priključna vozila, imaju registarske oznake različitih zemalja, međunarodni javni prevoz stvari obavlja se na osnovu dozvole za međunarodni javni prevoz stvari izdate za vučno vozilo., kao i na osnovu dozvola za međunarodni javni prevoz stvari za svako priključno vozilo, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Član 47.

Ako je strani prevoznik iz zemlje s kojom nije zaključen ugovor o međunarodnom prevozu stvari, savezni organ nadležan za poslove saobraćaja može doneti odluku da mu carinski organi na graničnom prelazu izdaju posebnu dozvolu za bilateralni ili tranzitni prevoz, pod uslovom uzajamnosti.

AKO JE STRANI PREVOZNIK IZ ZEMLJE S KOJOM NIJE ZAKLJUčEN UGOVOR O MEđUNARODNOM JAVNOM PREVOZU STVARI ILI IZ ZEMLJE SA KOJOM NISU RAZMENJENI GODIšNJI KONTINGENTI DOZVOLA, MINISTARSTVO NADLEžNO ZA POSLOVE SAOBRAćAJA MOžE DONETI ODLUKU DA TOM PREVOZNIKU NADLEžNI CARINSKI ORGAN IZDA POSEBNU DOZVOLU ZA PREVOZ STVARI ZA BILATERALNI ILI TRANZITNI PREVOZ, POD USLOVOM UZAJAMNOSTI.

Član 49.

Stranom prevozniku nije potrebna dozvola za međunarodni javni prevoz stvari pod uslovom da je i domaćim prevoznicima dozvoljeno obavljanje istog prevoza u zemlji tog prevoznika, i to za prevoz:

1) stvari do aerodroma ili od aerodroma, u slučaju skretanja vazduhoplova s redovnog leta;

2) havarisanih vozila ili vozila za popravku;

3) servisno-remontnih vozila za popravke motornih vozila u kvaru;

4) praznog teretnog vozila koje će zameniti vozilo u kvaru u nekoj drugoj zemlji i u povratnoj vožnji za vozilo koje je bilo u kvaru;

5) stvari teretnim vozilima čija maksimalna dozvoljena masa, uključujući i prikolice, ne prelazi šest tona, ili čija dozvoljena nosivost zajedno sa prikolicom ne prelazi 3,5 tone;

6) posmrtnih ostataka, osim ako je lice umrlo od zarazne bolesti;

7) humanitarnih pošiljki u hitnim slučajevima, naročito u slučaju prirodnih katastrofa;

8) delova koje treba zameniti na havarisanim letelicama i avionima;

9) umetničkih predmeta i dela za izlaganje na izložbama i sajmovima ili za trgovinske namene;

10) pomoćnog materijala i životinja za pozorišne, muzičke, filmske, sportske, cirkuske ili sajamske priredbe i sa tih priredbi, kao i onih koji su namenjeni radiotonskim, filmskim i televizijskim snimanjima;

11) stoke u specijalno izrađenim vozilima za tu svrhu ili u vozilima trajno prerađenim za prevoz stoke, koja su priznata kao takva od strane vlasti zemalja članica.

Za prevoz iz stava 1. ovog člana u teretnom vozilu mora da se nalazi dokumentacija iz koje se može utvrditi da je u pitanju prevoz iz tog stava.

Domaćem prevozniku nije potrebna dozvola za prevoz stvari za priključno vozilo u skupu vozila koji sačinjavaju motorno vozilo domaćeg prevoznika i strano priključno vozilo.

Član 59.

Inspektor za međunarodni prevoz, na mestu na kome obavlja inspekcijski nadzor, ima prava naročito da:

1) naloži domaćem prevozniku da u određenom roku otkloni uočene nedostatke, odnosno privremeno oduzme uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza ako domaći prevoznik ne ispunjava uslove iz čl. 9. do 14. ovog zakona;

1A) NALOžI PRIVREDNOM DRUšTVU, ODNOSNO DRUGOM PRAVNOM LICU KOJE VRšI STRUčNU OBUKU KANDIDATA ZA DIREKTORA ILI ODGOVORNO LICE DA U ODREđENOM ROKU OTKLONI UOčENE NEDOSTATKE, ODNOSNO PRIVREMENO ODUZME LICENCU ZA STRUčNU OBUKU AKO PRIVREDNO DRUšTVO, ODNOSNO DRUGO PRAVNO LICE NE ISPUNJAVA USLOVE IZ čLANA 13B ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA;

2) zabrani stranom prevozniku koji nema u autobusu original važeće dozvole za međunarodni javni prevoz putnika ili original druge odgovarajuće isprave dalje kretanje jugoslovenskim putevima i da ga sprovede na granični prelaz na kome je ušao, radi izlaska iz zemlje, pri čemu se putnici mogu iskrcati na najbližoj autobuskoj stanici za međunarodni prevoz, i da o tome obavesti savezni organ nadležan za poslove saobraćaja;

3) zabrani stranom prevozniku koji nema u teretnom vozilu original važeće dozvole za međunarodni javni prevoz stvari ili original druge odgovarajuće isprave dalje kretanje jugoslovenskim SRPSKIM putevima PRI čEMU JE DUžAN DA TERETNO VOZILO SPROVEDE DO NAJBLIžE CARINSKE ISPOSTAVE;

4) zabrani domaćem prevozniku koji nema u autobusu original važeće dozvole za međunarodni javni prevoz putnika dalje obavljanje tog prevoza i da ga sprovede na najbližu autobusku stanicu za međunarodni javni prevoz radi iskrcavanja putnika i o tome obavesti savezni organ nadležan za poslove saobraćaja;

5) privremeno oduzme dozvolu za međunarodni javni prevoz putnika iz člana 20. i člana 39. st. 1. i 2. ovog zakona izdatu stranom prevozniku ako utvrdi nedostatke dozvole ili ako dozvola ne odgovara službenoj evidenciji izdatih dozvola saveznog organa nadležnog za poslove saobraćaja ili ako ne obavlja prevoz u skladu sa odredbama ovog zakona ili međunarodnog ugovora, kao i da zabrani dalje obavljanje tog prevoza, pri čemu se putnici mogu iskrcati na najbližoj autobuskoj stanici za međunarodni prevoz, a autobus se sprovodi na granični prelaz na kome je ušao;

6) privremeno oduzme dozvolu za međunarodni javni prevoz putnika iz člana 20. ovog zakona, izdatu domaćem prevozniku ako utvrdi nedostatke dozvole ili ako dozvola ne odgovara službenoj evidenciji izdatih dozvola saveznog organa nadležnog za poslove saobraćaja ili ako domaći prevoznik ne obavlja prevoz u skladu sa odredbama ovog zakona ili međunarodnog ugovora, kao i da zabrani dalje obavljanje tog prevoza, a autobus sprovede na najbližu autobusku stanicu za međunarodni prevoz, gde se putnici moraju iskrcati;

7) PRIVREMENO ODUZME DOZVOLU IZ čLANA 42. STAV 2, čLANA 43. STAV 1. I čLANA 47. OVOG ZAKONA, IZDATU STRANOM PREVOZNIKU, AKO UTVRDI DA DOZVOLA NE ODGOVARA SLUžBENOJ EVIDENCIJI MINISTARSTVA NADLEžNOG ZA POSLOVE SAOBRAćAJA ILI AKO STRANI PREVOZNIK NE OBAVLJA PREVOZ U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA ILI MEđUNARODNOG UGOVORA, PRI čEMU JE DUžAN DA TERETNO VOZILO SPROVEDE DO NAJBLIžE CARINSKE ISPOSTAVE;

8) naloži vlasniku autobuske stanice da u određenom roku otkloni uočene nedostatke;

9) zabrani dalje obavljanje međunarodnog javnog prevoza stranom i domaćem prevozniku koji u autobusu, odnosno teretnom vozilu nema odgovarajuću dokumentaciju propisanu ovim zakonom na toj relaciji.;

10) ZABRANI STRANOM PREVOZNIKU KOJI OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI SUPROTNO ODREDBAMA čL. 4A, 4B, 4V, 4G I 4D OVOG ZAKONA PRISTUP ILI DALJE KRETANJE NA PUTEVIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, PRI čEMU JE DUžAN DA TERETNO VOZILO SPROVEDE DO NAJBLIžE CARINSKE ISPOSTAVE;

11) ISKLJUčI VOZILO DOMAćEG PREVOZNIKA, PRIVREDNOG DRUšTVA, DRUGOG PRAVNOG LICA, ODNOSNO PREDUZETNIKA KOJIM VRšI MEđUNARODNI PREVOZ PROTIVNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA ILI POTVRđENIH MEđUNARODNIH UGOVORA, ODREDI MESTO PARKIRANJA I ODUZME SAOBRAćAJNU DOZVOLU I REGISTARSKE TABLICE U TRAJANJU OD PET DANA;

12) ZABRANI PRISTUP I DALJE KRETANJE NA PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE STRANOM PREVOZNIKU, KOJI VOZILOM OBAVLJA JAVNI MEđUNARODNI LINIJSKI ILI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA PROTIVNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA ILI POTVRđENIH MEđUNARODNIH UGOVORA, PRI čEMU SE PUTNICI MOGU ISKRCATI NA NAJBLIžU AUTOBUSKU STANICU, A VOZILO SA VOZAčEM SPROVEDE – UPUTI NA GRANIčNI PRELAZ NA KOME JE UšLO RADI IZLASKA IZ ZEMLJE;

Savezni organ nadležan za poslove saobraćaja donosi rešenje o ukidanju uverenja iz tačke 1. stav 1. ovog člana, rešenje o izricanju zabrane iz tač. 2. do 4. stava 1. ovog člana odnosno oduzimanju dozvole iz tač. 5. do 7. stava 1. ovog člana najdocnije u roku od sedam dana od dana privremenog oduzimanja uverenja, rešenja i izricanju zabrane odnosno oduzimanja dozvole.

MINISTARSTVO NADLEžNO ZA POSLOVE SAOBRAćAJA DONOSI REšENJE O ODUZIMANJU UVERENJA IZ STAVA 1. TAčKA 1) OVOG čLANA, REšENJE O ODUZIMANJU LICENCE ZA STRUčNU OBUKU IZ STAVA 1. TAčKA 1A) OVOG čLANA, REšENJE O ODUZIMANJU DOZVOLE IZ STAVA 1. TAč. 5) DO 7) OVOG čLANA NAJDOCNIJE U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA PRIVREMENOG ODUZIMANJA UVERENJA, PRIVREMENOG ODUZIMANJA LICENCE, ODNOSNO PRIVREMENOG ODUZIMANJA DOZVOLE.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je to u interesu obavljanja prevoza, savezni organ nadležan za poslove saobraćaja može izreći opomenu domaćem, odnosno stranom prevozniku i vratiti privremeno oduzetu dozvolu.

REšENJE O ODUZIMANJU UVERENJA, ODUZIMANJU LICENCE, ODNOSNO ODUZIMANJU DOZVOLE IZ STAVA 2. OVOG čLANA JE KONAčNO.

ČLAN 59A

ZABRANJENO JE, ZA VREME TRAJANJA ISKLJUčENJA, KORISTITI VOZILO KOJE JE U VRšENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA ISKLJUčENO IZ SAOBRAćAJA.

STRANI PREVOZNIK ILI DOMAćI PREVOZNIK, PRIVREDNO DRUšTVO, DRUGO PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK, KOME JE U VRšENJU MEđUNARODNOG JAVNOG PREVOZA ILI MEđUNARODNOG PREVOZA ZA SOPSTVENE POTREBE ISKLJUčENO VOZILO, DUžAN JE DA NA MESTU PARKIRANJA KOJE MU JE ODREđENO OBEZBEDI VOZILO.

Član 60.

Inspektor za međunarodni prevoz dužan je da savezni organ nadležan za poslove saobraćaja obavesti o učinjenim povredama odredaba ovog zakona od strana domaćeg i stranog prevoznika, kao i o preduzetim merama.

U slučaju učestalih primedaba inspektora na rad pojedinih prevoznika, savezni organ nadležan za poslove saobraćaja može izreći zabranu pristupa na teritoriju SRJ stranom prevozniku, odnosno zabranu obavljanja međunarodnog javnog prevoza domaćem prevozniku u trajanju od tri meseca do 12 meseci.

INSPEKTOR ZA MEđUNARODNI PREVOZ DUžAN JE DA PODNESE ZAHTEV MINISTARSTVU NADLEžNOM ZA POSLOVE SAOBRAćAJA DA IZREKNE ZABRANU PRISTUPA NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE STRANOM PREVOZNIKU, ODNOSNO ZABRANU OBAVLJANJA MEđUNARODNOG PREVOZA DOMAćEM PREVOZNIKU U TRAJANJU OD JEDNOG DO TRI MESECA AKO PREVOZNIK NA ZAHTEV INSPEKTORA, ISTICANJEM SAOBRAćAJNOG ZNAKA „ZABRANJEN SAOBRAćAJ SVIM VOZILIMA U OBA SMERA” NE ZAUSTAVI VOZILO I INSPEKTORU NE OMOGUćI VRšENJE INSPEKCIJSKOG PREGLEDA VOZILA I DOKUMENTACIJE, BEZ ODLAGANJA NE PRUžI TRAžENI MATERIJAL ILI PODATKE ILI DOKUMENTACIJU ILI NE POSTUPI U SKLADU SA NALOGOM INSPEKTORA.”

IX. ORGAN ZA VOĐENjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Član 67.

Prekršajni postupak u prvom stepenu po prekršajima iz čl. 68. do 73. ovog zakona vodi i rešenje o prekršaju donosi Komisija za prekršaje u međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: Komisija) obrazovana u saveznom organu nadležnom za poslove saobraćaja.

Komisija se sastoji od tri člana, od kojih je jedan član predsednik. Predsednik i članovi Komisije mogu imati zamenike.

Komisija može ovlasiti pojedinog svog člana da preduzme pojedine radnje u prekršajnom postupku.

Komisija je dužna da vodi evidenciju o prekršajima i izrečenim merama u prekršajnom postupku.

Protiv rešenja Komisije žalba se podnosi saveznom drugostepenom organu za prekršaje.

Član 68.

Novčanom kaznom od 75.000 do 750.000 dinara kazniće se za prekršaj domaći ili strani prevoznik:

1) ako dozvolu za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari prenese drugom prevoziocu ili ako se dozvolom drugog prevozioca obavlja međunarodni javni prevoz (član 5);

2) ako obavlja međunarodni javni linijski prevoz putnika bez dozvole za međunarodni javni prevoz koju izdaje savezni organ nadležan za poslove saobraćaja (član 20. stav 1);

3) ako se u svakom od autobusa kojima se obavlja međunarodni javni linijski prevoz putnika na liniji za koju je izdata bilateralna ili tranzitna dozvola za obavljanje međunarodnog javnog prevoza putnika i sa više autobusa ne nalazi original dozvole sa prilozima iz člana 22. i člana 23. stav 1. ovog zakona (član 27);

4) ako obavlja međunarodni javni prevoz putnika sa autobuske stanice koja rešenjem saveznog ministra nadležnog za poslove saobraćaja nije određena za međunarodni javni prevoz putnika (član 41. stav 1).

NOVčANOM KAZNOM OD 400.000 DO 750.000 DINARA KAZNIćE SE ZA PREKRšAJ PRAVNO LICE – DOMAćI PREVOZNIK ILI STRANI PREVOZNIK:

AKO SE U VOZILU KOJIM SE OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ NE NALAZI UGOVOR O RADU VOZAčA ZAKLJUčEN IZMEđU VOZAčA KOJI UPRAVLJA VOZILOM I DOMAćEG ILI STRANOG PREVOZNIKA KOJI OBAVLJA PREVOZ TIM VOZILOM, ODNOSNO OVERENA FOTOKOPIJA UGOVORA O RADU, ODNOSNO POTVRDA O RADNOM ODNOSU, SA PREVODOM NA ENGLESKI, FRANCUSKI ILI NEMAčKI JEZIK (čLAN 4. STAV 4);

AKO SE U VOZILU UZETOM U ZAKUP, KOJIM SE OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ, NE NALAZI UGOVOR O ZAKUPU VOZILA, ODNOSNO OVERENA FOTOKOPIJA UGOVORA O ZAKUPU VOZILA, SA PREVODOM NA ENGLESKI, FRANCUSKI ILI NEMAčKI JEZIK (čLAN 4. STAV 5);

AKO JE PODATKE UPISANE U DOZVOLI ZA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI ILI U MEđUNARODNOM TOVARNOM LISTU (CMR) PRECRTAO ILI ISPRAVLJAO (čLAN 4. STAV 10);

AKO PRI OBAVLJANJU MEđUNARODNOG JAVNOG PREVOZA STVARI KOJI SE OBAVLJA NA OSNOVU CEMT DOZVOLE, U TOJ DOZVOLI NISU NEIZBRISIVO UPISANI PODACI IZ čLANA 4A STAV 1;

AKO PRILIKOM OBAVLJANJA MEđUNARODNOG JAVNOG PREVOZA STVARI NE KORISTI CEMT DOZVOLU U SKLADU SA ODREDBOM čLANA 4V STAV 3. OVOG ZAKONA;

AKO CEMT DOZVOLU KORISTI ZA OBAVLJANJE MEđUNARODNOG JAVNOG PREVOZA STVARI IZMEđU DRžAVE čLANICE I TREćE DRžAVE KOJA NIJE čLANICA CEMT (čLAN 4V STAV 5);

AKO PLASTIFICIRA, ODNOSNO OBLAžE ZAšTITNIM FILMOM CEMT DOZVOLU, DNEVNIK PUTOVANJA I ODGOVARAJUćE POTVRDE (čLAN 4V STAV 6);

AKO SE CEMT DOZVOLE IZ čLANA 4V STAV 7. OVOG ZAKONA NE NALAZE U VOZILU U TOKU CELOG PREVOZA;

AKO SE CEMT DOZVOLA IZ čLANA 4V STAV 8. OVOG ZAKONA NE NALAZI U VOZILU U TOKU PREVOZNOG PUTA, OD MESTA UTOVARA DO MESTA ISTOVARA ILI U TOKU VOžNJE PRAZNIM VOZILOM (PRAZNA VOžNJA);

AKO U OBAVLJANJU MEđUNARODNOG JAVNOG PREVOZA NA OSNOVU CEMT DOZVOLE NE VODI DNEVNIK PUTOVANJA (čLAN 4D STAV 3);

AKO DNEVNIK PUTOVANJA NIJE POPUNJEN U SKLADU SA čLANOM 4D STAV 4. OVOG ZAKONA;

AKO DNEVNIK PUTOVANJA NIJE POPUNJEN U SKLADU SA čLANOM 4D STAV 6. OVOG ZAKONA;

AKO IZVRšI ISPRAVKE U DNEVNIKU PUTOVANJA TAKO DA PRETHODNO UPISANI PODACI NISU OSTALI čITLJIVI (čLAN 4D STAV 7);

AKO DOZVOLU ZA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ PUTNIKA ILI STVARI PRENESE DRUGOM PREVOZNIKU ILI AKO SE DOZVOLOM DRUGOG PREVOZNIKA OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ (čLAN 5);

AKO OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA BEZ DOZVOLE ZA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ KOJU IZDAJE SAVEZNI ORGAN NADLEžAN ZA POSLOVE SAOBRAćAJA (čLAN 20. STAV 1);

AKO SE U SVAKOM OD AUTOBUSA KOJIMA SE OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA NA LINIJI ZA KOJU JE IZDATA BILATERALNA ILI TRANZITNA DOZVOLA ZA OBAVLJANJE MEđUNARODNOG JAVNOG PREVOZA PUTNIKA I SA VIšE AUTOBUSA NE NALAZI ORIGINAL DOZVOLE SA PRILOZIMA IZ čLANA 22. I čLANA 23. STAV 1. OVOG ZAKONA (čLAN 27. STAV 2);

AKO NE OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA U SKLADU SA ODREDBOM čLANA 41. STAV 1. OVOG ZAKONA;

18) AKO ZA VREME TRAJANJA ISKLJUčENJA, KORISTI VOZILO KOJE JE U VRšENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA ISKLJUčENO IZ SAOBRAćAJA (čLAN 59A STAV 1).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice kod domaćeg prevoznika novčanom kaznom od 4.500 do 45.000 20.000 DO 50.000 dinara.

Kaznom iz stava 2. ovog člana kazniće se za prekršaj i vozač stranog prevoznika.

Član 69.

Novčanom kaznom od 60.000 250.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj domaći ili strani prevoznik:

1) ako se pri obavljanju međunarodnog javnog vanlinijskog prevoza putnika u autobusu ne nalazi uredno popunjen putni list koji je potpisao domaći, odnosno strani prevoznik i overio nadležni jugoslovenski carinski organ na graničnom prelazu (član 6. stav 1);

1A) AKO U RUBRIKE PUTNOG LISTA SA SPISKOM PUTNIKA PODATKE NIJE UNEO PISAćOM MAšINOM ILI šTAMPAčEM KOMPJUTERA (čLAN 6. STAV 4);

1B) AKO JE PODATKE UNETE U PUTNI LIST SA SPISKOM PUTNIKA PRECRTAO ILI ISPRAVLJAO (čLAN 6. STAV 5);

2) ako autobusi, odnosno teretna vozila kojima se obavlja međunarodni javni prevoz putnika, odnosno stvari nemaju na bočnim stranama ispisanu firmu ili nisu čista ili ako uređaji i oprema koji su ugrađeni u autobus, odnosno teretno vozilo kojim se obavlja međunarodni prevoz nisu ispravni ili ako se u autobusu prevozi veći broj putnika od broja ugrađenih sedišta, ne računajući decu do četiri godine (član 8);

3) ako vozne karte ne prodaje na autobuskoj stanici i na drugim posebno organizovanim prodajnim mestima ili ako red vožnje i cenovnik ne istaknu na vidno mesto u autobuskoj stanici ili na drugom posebno organizovanom prodajnom mestu (član 28);

4) ako na autobusu kojim obavlja međunarodni linijski prevoz putnika u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla ne istakne uočljiv naziv polazne i odredišne stanice (član 29);

5) ako saveznom organu nadležnom za poslove saobraćaja u okolnostima koje se nisu mogle predvideti, a čije posledice se nisu moglo otkloniti bez odlaganja ne podnese zahtev za odobrenje trajnog obustavljanja ili privremenog prekida međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika (član 30);

6) ako bez odlaganja na dan trajnog obustavljanja ili privremenog prekida, odnosno datumom kada obavljanje međunarodnog javnog linijskog mora biti nastavljeno to ne objavi u sredstvima javnog informisanja ili na drugi uobičajeni način u mestu polaska, usputnim stanicama na kojima je redom vožnje predviđeno ukrcavanje i iskrcavanje putnika i u mestu odredišta međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika (član 31);

7) ako prilikom prevoza više organizovanih grupa putnika istim autobusom za svaku grupu nije popunjen poseban putni list (član 38. stav 2. i član 39. stav 3).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice kod domaćeg prevoznika novčanom kaznom od 3.000 15.000 do 30.000 dinara.

Kaznom iz stava 2. ovog člana kazniće se za prekršaj i vozač stranog prevoznika.

Član 70.

Novčanom kaznom od 60.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj vlasnik autobuske stanice za međunarodni javni prevoz putnika ako dozvoli obavljanje međunarodnog javnog prevoza putnika sa autobuske stanice koja rešenjem saveznog ministra nadležnog za poslove saobraćaja nije određena za autobusku stanicu za međunarodni javni prevoz putnika ili ako je određena rešenjem saveznog ministra nadležnog za poslove saobraćaja a više ne ispunjava saobraćajne, tehničke, higijenske i druge uslove kao i uslove u pogledu broja putnika i broja polazaka ili ako ne obezbedi prijem i otpremu autobusa i ukrcavanje i iskrcavanje putnika u skladu sa odobrenim redom vožnje (član 41).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice kod vlasnika autobuske stanice novčanom kaznom od 3.000 do 30.000 dinara.

NOVčANOM KAZNOM OD 250.000 DO 500.000 DINARA KAZNIćE SE ZA PREKRšAJ PRAVNO LICE – PRIVREDNO DRUšTVO KOJE UPRAVLJA AUTOBUSKOM STANICOM, AKO NE OBEZBEDI PRIJEM I OTPREMU AUTOBUSA I UKRCAVANJE I ISKRCAVANJE PUTNIKA U SKLADU SA ODOBRENIM REDOVIMA VOžNJE (čLAN 41. STAV 2).

ZA RADNJE IZ STAVA 1. OVOG čLANA KAZNIćE SE ZA PREKRšAJ I ODGOVORNO LICE KOD PRIVREDNOG DRUšTVA KOJE UPRAVLJA AUTOBUSKOM STANICOM NOVčANOM KAZNOM OD 15.000 DO 30.000 DINARA.

Član 71.

Novčanom kaznom od 60.000 250.000 do 500.000 dinara kazniće se strani prevoznik za prekršaj učinjen na teritoriji SRJ:

1) ako se pri obavljanju međunarodnog javnog prevoza u autobusu ne nalazi original važeće dozvole za međunarodni javni prevoz putnika ako se taj prevoz obavlja u režimu dozvola, odnosno u teretnom vozilu – original važeće dozvole za međunarodni javni prevoz stvari i međunarodni tovarni list (CMR) (član 4. stav 1);

1A) AKO STRANI PREVOZNIK TERETNIM VOZILOM NE OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI U SKLADU SA ODREDBOM čLANA 4. STAV 6. OVOG ZAKONA;

1B) AKO STRANI PREVOZNIK TERETNIM VOZILOM NE OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI U SKLADU SA ODREDBOM čLANA 4. STAV 7. OVOG ZAKONA;

1V) AKO SE PRI OBAVLJANJU MEđUNARODNOG JAVNOG PREVOZA STVARI NA OSNOVU CEMT DOZVOLE U VOZILU STRANOG PREVOZNIKA NE NALAZE DOKUMENTI IZ čLANA 4B STAV 1;

1G) AKO SE U VOZILU UZETOM U ZAKUP ILI LIZING, KOJIM STRANI PREVOZNIK OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ NA OSNOVU CEMT DOZVOLE, NE NALAZI UGOVOR O ZAKUPU VOZILA ILI O LIZINGU, ODNOSNO OVERENA FOTOKOPIJA UGOVORA O ZAKUPU VOZILA ILI O LIZINGU, SA PREVODOM NA ENGLESKI, FRANCUSKI ILI NEMAčKI JEZIK (čLAN 4B STAV 2);

2) ako bez dozvole obavlja kabotažu (član 7. stav 1);

3) ako ne obavlja međunarodni javni linijski prevoz putnika u skladu sa izdatom dozvolom, odobrenim redom vožnje, cenovnikom i skicom itinerera (član 25);

4) ako bez dozvole za međunarodni javni prevoz putnika obavlja vožnju praznog autobusa od mesta polaska do mesta odredišta i prevoz putnika u povratku, ostale povremene prevoze kao i naizmenični prevoz putnika (član 39. st. 1. i 2);

5) ako bez dozvole za međunarodni javni prevoz stvari obavlja međunarodni javni prevoz stvari na teritoriji SRJ (član 42. stav 2);

6) ako bez dozvola za međunarodni javni prevoz stvari za vučno vozilo i za svako priključno vozilo obavlja međunarodni javni prevoz stvari u skupu vozila koji sačinjavaju strano vučno vozilo i priključna vozila koja imaju registarske oznake različitih zemalja, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno (član 46);

7) ako obavlja međunarodni vangabaritni prevoz bez dozvole za međunarodni vangabaritni prevoz (član 48).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i vozač stranog prevoznika novčanom kaznom od 3.000 do 30.000 25.000 DO 50.000 dinara.

Član 72.

Novčanom kaznom od 45.000 200.000 do 450.000 dinara kazniće se za prekršaj domaći prevoznik:

1) ako se pri obavljanju međunarodnog javnog prevoza u autobusu ne nalazi original važeće dozvole za međunarodni javni prevoz ako se taj prevoz obavlja u režimu dozvola, a u teretnom vozilu – međunarodni tovarni list (CMR) (član 4. stav 1);

2) ako se pri obavljanju međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju, u autobusu, odnosno teretnom vozilu domaćeg prevoznika ne nalazi overena fotokopija uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju (član 4. stav 2);

2A) AKO SE U VOZILU DOMAćEG PREVOZNIKA, KOJIM SE OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI PREVOZ NE NALAZI LICENCA VOZAčA IZDATA, ODNOSNO OVERENA FOTOKOPIJA LICENCE VOZAčA, IZDATA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREđUJE BEZBEDNOST SAOBRAćAJA NA PUTEVIMA (čLAN 4. STAV 9);

2B) AKO DOMAĆI PREVOZNIK PUTNI LIST SA SPISKOM PUTNIKA NE ČUVA DVE GODINE, RAČUNAJUĆI OD DANA NJEGOVOG POPUNJAVANJA (ČLAN 6. STAV 6);

2V) AKO OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI LINIJSKI ILI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA DRUGIM VOZILOM OSIM AUTOBUSOM (čLAN 6B)

3) ako saveznom organu nadležnom za poslove saobraćaja ne prijavi svaku promenu u pogledu ispunjavanja uslova iz čl. 10, 11, 13. i 14. ovog zakona (član 15a);

4) ako bez uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza obavlja međunarodni javni prevoz putnika ili stvari ili ako obavlja međunarodni javni prevoz putnika ili stvari bez uverenja o osposobljenosti za obavljanje određene vrste međunarodnog javnog prevoza (član 17. stav 1);

5) ako ovlašćenom licu saveznog organa nadležnog za poslove saobraćaja ne omogući da na licu mesta utvrdi da li su ispunjeni uslovi za izdavanje uverenja (član 18);

6) ako ne započne obavljanje međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika najdocnije 15 dana od dana prijema dozvola, sa prilozima iz člana 22. stav 1. i člana 23. stav 1. ovog zakona i ako ne obavlja prevoz putnika u skladu sa izdatom dozvolom, odobrenim redom vožnje, cenovnikom i skicom itinerera (član 24. stav 2);

7) ako saveznom organu nadležnom za poslove saobraćaja u roku od 15 dana od dana isteka tromesečja za koje se izveštaj podnosi, ne dostavi podatke o broju obavljenih vožnji i prevezenih putnika u jednom i drugom smeru (član 32);

8) ako prilikom međunarodnog javnog prevoza putnika istovremeno obavlja i unutrašnji prevoz suprotno članu 33. ovog zakona;

9) ako inspektoru za međunarodni prevoz onemogući vršenje inspekcijskog nadzora ili ako ne dostavi bez odlaganja traženi materijal i podatke (član 56).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice kod domaćeg prevoznika novčanom kaznom od 2.250 do 22.500 10.000 DO 30.000 dinara.

Član 73.

Novčanom kaznom od 45.000 200.000 do 450.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzeća ili drugo pravno lice, odnosno strano pravno lice ako međunarodni prevoz za sopstvene potrebe obavlja bez dozvole u slučaju kada je međunarodnim ugovorom predviđeno da se takav prevoz obavlja na osnovu dozvole ili ako se u autobusu, odnosno teretnom vozilu ne nalazi dokumentacija iz koje se nesumnjivo može utvrditi da je u pitanju međunarodni prevoz za sopstvene potrebe u slučaju kada međunarodnim ugovorom nije predviđena dozvola za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe (član 50).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u preduzeću, drugom pravnom licu ili državnom organu, kao i preduzetnik novčanom kaznom od 2.250 10.000 do 22.500 dinara.

Kaznom iz stava 2. ovog člana kazniće se za prekršaj i vozač stranog pravnog lica.

Član 74.

Novčanom kaznom od 3.000 dinara kazniće se na licu mesta vozač autobusa, odnosno teretnog vozila za prekršaj iz člana 69. tač. 1, 2, 4. i 7.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se na licu mesta vozač autobusa, odnosno teretnog vozila za prekršaj iz člana 68. tač. 2. do 4 STAV 1., člana 69. tačka 3 TAč. 1A, 1B I 3, člana 71, člana 72. tač. 1. i 8. TAč. 1, 2, 2A, 2V, 4, 6. I 8. i člana 73.

ČLAN 74A

NOVčANOM KAZNOM OD 250.000 DO 500.000 DINARA KAZNIćE SE ZA PREKRšAJ DOMAćI PREVOZNIK ILI DOMAćE PRAVNO LICE, AKO SE U VOZILU KOJIM SE OBAVLJA MEđUNARODNI PREVOZ NE NALAZI PUTNI NALOG čITKO POPUNJEN NA PROPISAN NAčIN, KOJI JE OVLAšćENO LICE OVERILO I POTPISALO (čLAN 6A STAV 1).

NOVčANOM KAZNOM OD 10.000 DO 30.000 DINARA KAZNIćE SE I ODGOVORNO LICE U DOMAćEM PREVOZNIKU ILI DOMAćEM PRAVNOM LICU ZA PREKRšAJ IZ STAVA 1. OVOG čLANA.

NOVčANOM KAZNOM OD 50.000 DO 150.000 DINARA KAZNIćE SE I PREDUZETNIK ZA PREKRšAJ IZ STAVA 1. OVOG čLANA.

ČLAN 74B

NOVčANOM KAZNOM OD 500.000 DO 1.000.000 DINARA KAZNIćE SE ZA PREKRšAJ STRANI PREVOZNIK ILI STRANO PRAVNO LICE, AKO OBAVLJA MEđUNARODNI JAVNI LINIJSKI ILI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA DRUGIM VOZILOM OSIM AUTOBUSOM. (čLAN 6V).

NOVčANOM KAZNOM OD 25.000 DO 50.000 DINARA KAZNIćE SE I ODGOVORNO LICE U STRANOM PREVOZNIKU ILI STRANOM PRAVNOM LICU ZA PREKRšAJ IZ STAVA 1. OVOG čLANA.

KAZNOM IZ STAVA 2. OVOG čLANA KAZNIćE SE ZA PREKRšAJ I VOZAč STRANOG PREVOZNIKA ILI STRANOG PRAVNOG LICA.

Ostavite komentar