Predlog zakona o dopuni Zakona o ministarstvima

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNI ZAKONA O MINISTARSTVIMA

Član 1.

U Zakonu o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 44/14), u članu 3. stav 1. posle reči: ,,osiguranje imovine i lica;” dodaju se reči: ,,učestvovanje u upravljanju bankama, društvima za osiguranje i drugim finansijskim institucijama čiji je akcionar Republika Srbija, kao i organizovanje i sprovođenje postupka prodaje akcija u istim;”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počeće da se primenjuje od 1. aprila 2015. godine.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje predloženog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 16. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II.RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o dopuni Zakona o ministarstvima u vezi su sa očekivanim donošenjem, prvenstveno, Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, a unutar izmene paketa zakona u okviru regulatorne reforme propisa koji se tiču finansijskog sistema zemlje i to primarno bankarskog sektora, u domenu restrukturiranja problematičnih banaka, i sistema osiguranja depozita. Osnovi regulatorne reforme su plod skoro dvogodišnjeg rada čitavog niza nadležnih institucija Republike, prvenstveno Narodne banke Srbije, ministarstva zaduženog za poslove finansija i same Agencije, u tesnoj saradnji sa predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija, kojom prilikom je posebno potrebno istaći Svetsku banku i Evropsku banku za obnovu i razvoj sa kojima su, s tim u vezi, zaključeni u dugoročni vezani kreditni aranžmani u iznosu od EUR 145,3 miliona, odnosno EUR 200 miliona za potrebe pružanja podrške stabilizaciji poslovanja fonda za osiguranje depozita pri Agenciji. Sprovođenje pomenute regulatorne reforme, odnosno usvajanje predmetnih pet zakonskih propisa (o bankama, o NBS, o Agenciji, o osiguranju depozita i o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje) je postalo i deo dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom i to kao prethodni uslov za zaključenje tzv. „stand-by” aranžmana.

Takođe, Predlogom zakona o Agenciji za osiguranje depozita predlaže se, između ostalog, smanjenje određenog broja nadležnosti Agencije za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija). S tim u vezi, upravljanje bankama čiji je akcionar Republika Srbija, uključujući i osnivanje banke za posebne namene, što je predviđeno Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama, prodaja akcija banaka u vlasništvu Republike Srbije, kao i prodaja društvenog i državnog kapitala u društvima za osiguranje biće preneti i u delokrug nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, osim u prelaznom periodu za postupke koje je Agencija već započela. Na taj način se vrši reorganizacija nadležnosti između specificiranih institucija i obezbeđuje nesmetan nastavak procesa upravljanja imovinom Republike u finansijskom sektoru zemlje

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Član 1. – Predloženim članom propisani su novi poslovi državne uprave koje obavlja Ministarstvo finansija, pored ostalog, učestvovanje u upravljanju bankama, društvima za osiguranje i drugim finansijskim institucijama čiji je akcionar Republika Srbija, kao i organizovanje i sprovođenje postupka prodaje akcija u istim, odnosno poslovi koji proizilaze iz smanjenje određenog broja nadležnosti Agencije za osiguranje depozita i usaglašavanje sa Predlogom zakona o Agenciji za osiguranje depozita i Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama.

Član 2. – Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, sa primenom od 1. aprila 2015. godina, kako bi se usaglasio sa setom finansijskih zakona.

IV. SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona predlaže se po hitnom postupku budući da je donošenje ovog zakona, kao i seta zakona iz oblasti finansijskog sistema, prethodni uslov za zaključenje „stand-by” aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.

PREGLED ODREDBE

ZAKONA O MINISTARSTVIMA KOJA SE DOPUNJUJE

Ministarstvo finansija

Član 3.

Ministarstvo finansija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: republički budžet; utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda; sistem i politiku poreza, taksi, naknada i drugih javnih prihoda; osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje i obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja; uređenje izvornih prihoda autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave; politiku javnih rashoda; upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije; koordinaciju sistema upravljanja i sprovođenja programa finansiranih iz sredstava Evropske unije; javni dug i finansijsku imovinu Republike Srbije; makroekonomsku i fiskalnu analizu, kvantifikaciju mera ekonomske politike; finansijske efekte sistema utvrđivanja i obračuna plata i zarada koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave i fondova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja; javne nabavke; sprečavanje pranja novca; igre na sreću; fiskalne monopole; devizni sistem i kreditne odnose sa inostranstvom; nadzor nad primenom propisa koji se odnose na promet roba i usluga sa inostranstvom i obavljanje delatnosti u inostranstvu sa stanovišta deviznog poslovanja i kreditnih odnosa sa inostranstvom i druge poslove devizne inspekcije, u skladu sa zakonom; sistem finansijskih odnosa sa inostranstvom i međunarodnim finansijskim organizacijama; pripremu, zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; carinski sistem, carinsku tarifu, mere vancarinske zaštite i slobodne zone; kreditno-monetarni sistem; bankarski sistem; osiguranje imovine i lica; UČESTVOVANJE U UPRAVLJANJU BANKAMA, DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE I DRUGIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA ČIJI JE AKCIONAR REPUBLIKA SRBIJA, KAO I ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE AKCIJA U ISTIM; sistem plaćanja i platni promet; hartije od vrednosti i tržište kapitala; sistem računovodstva i revizije računovodstvenih iskaza; knjigovodstvo; privatizaciju i sanaciju banaka i drugih finansijskih organizacija; prijavljivanje u stečajnim postupcima potraživanja Republike Srbije; uređivanje prava javne svojine; svojinsko-pravne i druge stvarno-pravne odnose, izuzev pripreme zakona kojim se uređuje pravo svojine i druga stvarna prava; eksproprijaciju; zaštitu imovine Republike Srbije u inostranstvu; primenu Sporazuma o pitanjima sukcesije; ostvarivanje alimentacionih potraživanja iz inostranstva; pružanje pravne pomoći povodom strane nacionalizovane imovine obeštećene međunarodnim ugovorima; budžetsku kontrolu svih sredstava budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i javnih preduzeća; harmonizaciju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru; upravni nadzor u imovinsko-pravnim poslovima; drugostepeni upravni postupak u oblastima iz delokruga ministarstva, u skladu sa zakonom; obezbeđivanje sredstava solidarnosti, kao i druge poslove određene zakonom.

Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: registraciju i vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika; utvrđivanje poreza; poresku kontrolu; redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja; otkrivanje poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca; primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; jedinstveni poreski informacioni sistem; poresko računovodstvo, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava carina, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: carinjenje robe, carinski nadzor i druge poslove kontrole putnika i prometa robe i usluga sa inostranstvom, kao i druge poslove određene zakonom.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa -Vlada

Obrađivač- Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

2. Naziv propisa

Predlog zakona o dopuni Zakona o ministarstvima

Draft Law on Amandment to the Law on Ministries

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa:

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

Ne postoje propisi Evropske unije sa kojima je potrebno izvršiti usklađivanje.

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Nije bilo neophodno angažovanje konsultanata u izradi ovog zakona.

Ostavite komentar