Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MONGOLIJE O UKIDANJU VIZA ZA DRŽAVLJANE DVEJU ZEMALJA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja, koji je zaključen 8. novembra 2013. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, mongolskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE MONGOLIJE

O UKIDANJU VIZA ZA DRŽAVLJANE DVEJU ZEMALJA

Vlada Republike Srbije

i

Vlada Mongolije (u daljem tekstu: Strane),

u želji da ojačaju prijateljske veze i saradnju između dve zemlje,

uviđajući potrebu da se olakša putovanje državljana dve zemlje na njihove teritorije,

postigle su sledeći sporazum:

Član 1.

Državljani države svake Strane, nosioci važećih diplomatskih pasoša, službenih pasoša i pasoša oslobađaju se obaveze pribavljanja vize radi ulaska, prelaza preko, i boravka na teritoriji države druge strane za period do devedeset (90) dana, tokom perioda od šest meseci od datuma prvog ulaska.

Član 2.

Državljani države svake Strane mogu da uđu, prelaze preko i napuste teritoriju države druge Strane na svim graničnim prelazima otvorenim za međunarodni putnički saobraćaj.

Član 3.

Tokom boravka, državljani države svake Strane pridržavaće se zakona i propisa koji su na snazi na teritoriji države druge Strane.

Strane će, u najkraćem roku, jedna drugu obavestiti diplomatskim putem o bilo kakvim promenama svojih zakona i propisa koji se odnose na ulazak, kretanje i boravak stranaca.

Član 4.

Ovim sporazumom se ne ograničava pravo bilo kojoj Strani da ne dozvoli ulazak ili otkaže boravak državljaninu države druge Strane koga smatra nepoželjnim.

Član 5.

Strane će razmeniti, diplomatskim putem, uzorke svojih važećih diplomatskih pasoša, službenih pasoša i pasoša najkasnije u roku od trideset (30) dana od datuma potpisivanja ovog sporazuma.

U slučaju uvođenja novih diplomatskih pasoša, službenih pasoša i pasoša ili izmene postojećih, Strane će jedna drugoj dostaviti, diplomatskim putem, uzorke tih pasoša, kao i obaveštenje u vezi sa njihovom primenom, najkasnije trideset (30) dana pre početka njihove primene.

Član 6.

Svaka Strana može, iz razloga javne bezbednosti, javnog reda ili zaštite zdravlja, da obustavi primenu ovog sporazuma, u celini ili delimično.

2. O obustavi primene sporazuma druga Strana biće obaveštena diplomatskim putem, u najkraćem mogućem roku. Strane će postupiti na isti način i u slučaju povlačenja ove mere.

Član 7.

Ovaj sporazum može se izmeniti i dopuniti uzajamnom saglasnošću dve Strane postignutom diplomatskim putem. Izmene i dopune stupaju na snagu na način predviđen članom 8. ovog sporazuma.

Član 8.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i stupa na snagu trideset (30) dana od dana prijema druge diplomatske note kojom se Strane međusobno obaveštavaju da su ispunjeni uslovi predviđeni njihovim unutrašnjim zakonodavstvom za stupanje ovog sporazuma na snagu.

Svaka Strana može u bilo kom trenutku raskinuti ovaj sporazum, diplomatskim putem. Raskid sporazuma stupa na snagu devedeset (90) dana od dana prijema obaveštenja o tome.

Sačinjeno u Beogradu dana 08. novembra 2013. u dva originala, na srpskom, mongolskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE SRBIJE ZA VLADU MONGOLIJE

Ivan Mrkić Luvsanvandan Bold

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE ZAKONA

U međudržavnim odnosima, zaključivanje bilateralnih sporazuma kojim se ukidaju vize smatra se značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnog interesa i značaja.

Zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja predloženo je kao rezultat uzajamnog poštovanja i poverenja dve strane i sveukupno odličnih bilateralnih odnosa. Očekuje se da će Sporazum doprineti unapređenju privredne saradnje i proširenju sveukupne saradnje između Republike Srbije i Mongolije.

Sporazum sa Mongolijom je usklađen sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza i predstavlja nastavak započetog procesa liberalizacije viznog režima za nosioce pasoša onix država izvan Evropske unije, za koje postoji konkretan interes Republike Srbije.

Imajući u vidu navedeno, predlaže se donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja nije potrebno obezbeđivanje dodatnih sredstava u budžetu.

IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja treba doneti po hitnom postupku, jer će se potvrđivanjem navedenog sporazuma ispuniti međunarodna obaveza Republike Srbije preuzeta potpisivanjem ovog međunarodnog sporazuma, imajući u vidu da je mongolska strana obavestila da je završila unutrašnju zakonsku proceduru neophodnu za njegovo stupanje na snagu.

Ostavite komentar