Predlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka

PREDLOG ZAKONA

O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI GEOPROSTORNIH PODATAKA

OSNOVNE ODREDBE

Član AUTONUM

Ovim zakonom uređuje se uspostavljanje i održavanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka u Republici Srbiji (u daljem tekstu: NIGP).

NIGP su metapodaci, skupovi i servisi geoprostornih podataka; mrežni servisi i tehnologije; sporazumi o deljenju, pristupu i korišćenju geoprostornih podataka; kao i mehanizmi koordinacije i praćenja, procesi i postupci koji su ustanovljeni, kojima se upravlja i koji se stavljaju na raspolaganje u skladu sa ovim zakonom.

Poseban cilj NIGP-a je uspostavljanje infrastrukture koja olakšava pristup informacijama o životnoj sredini, tako što će osigurati javni pristup i ukloniti prepreke za razmenu podataka između organa javne vlasti, kako na nacionalnom nivou tako i u okviru prekogranične saradnje.

Član AUTONUM

Ovim zakonom prenosi se u nacionalno zakonodavstvo Direktiva Evropske unije 2007/2/EZ – Infrastructure for Spatial Information in the European Community – INSPIRE.

Član AUTONUM

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

„geoprostorni podaci” (u daljem tekstu: geopodaci) su podaci sa direktnom ili indirektnom vezom sa određenom lokacijom ili geografskom oblašću;

„skup geopodataka” je zbirka geopodataka koju je moguće identifikovati;

„servisi geopodataka” su operacije koje se mogu izvršiti pozivanjem računarske aplikacije nad geopodacima koji se nalaze u skupovima geopodataka ili nad metapodacima sa njima u vezi;

„geoprostorni objekat” je apstraktan prikaz pojave iz stvarnog sveta, u vezi sa određenom lokacijom ili geografskom oblašću;

„deljenje podataka” je činjenje skupova i servisa geopodataka dostupnim i raspoloživim za njihovo korišćenje;

„metapodaci” su informacije koje opisuju skupove i servise geopodataka i omogućavaju njihovo pronalaženje, popis i korišćenje;

„interoperabilnost” je mogućnost kombinovanja skupova geopodataka i interakcije servisa bez ponavljanja manuelnih intervencija, tako da je rezultat celovit i da je povećana dodata vrednost skupova i servisa geopodataka;

„INSPIRE geoportal” je internet stranica ili njen ekvivalent koji omogućava pristup mrežnim servisima na nivou Evropske unije;

„nacionalni geoportal NIGP-a” je internet stranica ili njen ekvivalent koji omogućava pristup mrežnim servisima u okviru NIGP-a;

„Nacionalna kontakt tačka” je nacionalna institucija odgovorna za komunikaciju i saradnju sa Evropskom komisijom u vezi sa sprovođenjem INSPIRE direktive;

„organi javne vlasti” su državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, kao i druga lica kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja;

„treća strana” je fizičko ili pravno lice koje nije organ javne vlasti.

ORGANI ZA USPOSTAVLJANJE NIGP-A

Član AUTONUM

Organi za uspostavljanje NIGP-a su Savet NIGP-a i radne grupe NIGP-a.

Član AUTONUM

Savet NIGP-a ima 16 članova koje imenuje i razrešava Vlada, na period od četiri godine.

Radom Saveta NIGP-a rukovodi predsednik.

Predsednik Saveta NIGP-a je direktor Republičkog geodetskog zavoda.

Pored predsednika, članovi Saveta NIGP-a su:

predstavnik ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine;

predstavnik ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja;

predstavnik ministarstva nadležnog za poslove e-uprave;

predstavnik ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;

predstavnik ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove;

predstavnik ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja;

predstavnik ministarstva nadležnog za poslove odbrane;

predstavnik ministarstva nadležnog za poslove geologije;

predstavnik ministarstva nadležnog za poslove finansija;

predstavnik ministarstva nadležnog za poslove kulture;

predstavnik ministarstva nadležnog za poslove informacionog društva;

predstavnik pokrajinskog sekretarijata nadležnog za poslove životne sredine;

predstavnik posebne organizacije nadležne za poslove statistike;

predstavnik posebne organizacije nadležne za poslove hidrometeorologije;

predstavnik Stalne konferencije gradova i opština.

Član AUTONUM

Savet NIGP-a:

donosi godišnji plan rada Saveta NIGP-a;

donosi odluke i tehnička uputstva iz oblasti NIGP-a;

određuje odgovornog subjekta NIGP-a za skupove geopodataka koji pripadaju nekoj od tema geopodataka iz člana 10. ovog zakona;

određuje subjekte NIGP-a koji koriste skupove i servise geopodataka koji pripadaju nekoj od tema geopodataka iz člana 10. ovog zakona;

usklađuje aktivnosti subjekata NIGP-a;

vrši kontrolu uspostavljanja i funkcionisanja NIGP-a;

donosi poslovnik o svom radu;

donosi odluku o formiranju radnih grupa NIGP-a i njihovim zadacima;

dostavlja Vladi godišnji izveštaj o aktivnostima u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem NIGP-a;

obaveštava javnost o aktivnostima vezanim za uspostavljanje i funkcionisanje NIGP-a.

Član AUTONUM

Vlada će, u skladu sa postojećim INSPIRE sprovedbenim pravilima izdatim od strane Evropske komisije, doneti podzakonska akta kojima će propisati sprovedbena pravila za:

metapodatke;

interoperabilnost;

mrežne servise;

pristup skupovima i servisima geopodataka, uključujući javni pristup i razmenu podataka između organa javne vlasti;

praćenje i izveštavanje.

Član AUTONUM

Savet NIGP-a može punovažno da donosi odluke ako je na sednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova Saveta NIGP-a.

Odluka je doneta ako je za nju glasalo više od polovine prisutnih članova Saveta NIGP-a.

Savet NIGP-a ima pečat, koji se izrađuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje pečat državnih organa.

Član AUTONUM

Savet NIGP-a, u cilju efikasnijeg obavljanja svojih aktivnosti, odlukom obrazuje radne grupe NIGP-a.

Radne grupe NIGP-a obrazuju se radi obavljanja određenih stručnih poslova koji se odnose na uspostavljanje i održavanje NIGP-a, kao i za pružanje stručne pomoći subjektima NIGP-a i drugim krajnjim korisnicima servisa i skupova geopodataka NIGP-a.

Za članove radnih grupa NIGP-a biraju se predstavnici subjekata NIGP-a, kao i drugih pravnih lica koji su stručni i kvalifikovani za oblast za koju se formira radna grupa NIGP-a.

TEME GEOPODATAKA

Član AUTONUM

Geopodaci se, u smislu ovog zakona, odnose na određene teme koje su sistematizovane po grupama.

Prvu grupu tema iz stava 1. ovog člana čine:

koordinatni referentni sistemi;

geografski mrežni sistemi;

geografska imena;

administrativne jedinice;

adrese;

katastarske parcele;

transportne mreže;

hidrografija;

zaštićena područja.

Drugu grupu tema iz stava 1. ovog člana čine:

visine;

zemljišni pokrivač;

ortofoto;

geologija.

Treću grupu tema iz stava 1. ovog člana čine:

statističke jedinice;

zgrade;

tlo;

korišćenje zemljišta;

zdravlje ljudi i bezbednost;

vodovi i javni servisi;

sistemi za praćenje kvaliteta životne sredine;

proizvodni i industrijski sistemi;

sistemi za poljoprivredu i akvakulturu;

rasprostranjenost stanovništva – demografija;

oblast upravljanja/ograničenja/zone regulisanja i jedinice za izveštavanje;

zone prirodnog rizika;

atmosferski uslovi;

meteorološko – geografske karakteristike;

okeanografske geografske pojave;

morski regioni;

biogeografski regioni;

staništa i biotopi;

rasprostranjenost vrsta;

energetski resursi;

mineralni resursi.

Član AUTONUM

Opis tema iz člana 10. ovog zakona utvrdiće Savet NIGP-a posebnim aktom, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Akt iz stava 1. ovog člana objaviće Republički geodetski zavod na nacionalnom geoportalu NIGP-a.

Geopodaci koji su od nacionalnog značaja, a koji se ne odnose na teme iz člana 10. ovog zakona, mogu se učiniti dostupnim putem nacionalnog geoportala na osnovu odluke Saveta NIGP-a.

SUBJEKTI NIGP-A

Član AUTONUM

Subjekti NIGP-a su organi javne vlasti koji su, u skladu sa zakonom, nadležni za stvaranje, prikupljanje i održavanje geopodataka koji se odnose na teme geopodataka iz člana 10. ovog zakona, kao i organi javne vlasti koji u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti koriste te geopodatke.

Savet NIGP-a će posebnim aktom odlučiti koji će organi javne vlasti iz stava 1. ovog člana biti odgovorni za određene teme geopodataka iz člana 10. ovog zakona (u daljem tekstu: odgovorni subjekt NIGP-a).

Ovaj zakon ne propisuje nove obaveze odgovornim subjektima NIGP-a da prikupljaju geopodatke, već da geopodatke za koje su nadležni učine dostupnim u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona.

Akt iz stava 2. ovog člana Savet NIGP-a doneće u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član AUTONUM

Izuzetno od člana 12. stav 2. ovog zakona, na zahtev treće strane Savet NIGP-a može doneti odluku da ista postane odgovorni subjekt NIGP-a, ako je registrovana za obavljanje poslova koji su u vezi sa prikupljanjem geopodataka koji se odnose na neku od tema geopodataka iz člana 10. ovog zakona, a koje ne poseduju subjekti NIGP-a.

Ako treća strana iz stava 1. ovog člana ne ispunjava svoje obaveze u skladu sa ovim zakonom, Savet NIGP-a doneće odluku kojom treća strana prestaje da bude odgovorni subjekt NIGP-a.

Član AUTONUM

Organ javne vlasti koji je odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da podzakonskim aktom sistematizuje odgovarajući broj radnih mesta koja će u opisu poslova imati i poslove uspostavljanja i održavanje NIGP-a.

Ako odgovorni subjekt NIGP-a svojim postupanjem ili neispunjenjem obaveza propisanih ovim zakonom prouzrokuje štetu za koju, u skladu sa pravom Evropske unije, odgovornost snosi Republika Srbija, troškove tako nastale štete snosiće taj odgovorni subjekt NIGP-a.

FINANSIRANJE NIGP-A

Član AUTONUM

Subjekt NIGP-a obezbeđuje finansijska sredstva potrebna za izvršenje obaveza u vezi sa uspostavljanjem i održavanjem NIGP-a.

Finansijska sredstva potrebna za realizaciju zajedničkih aktivnosti (nacionalni geoportal, mrežni servisi i dr.) obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije na poziciji Republičkog geodetskog zavoda, kao i iz donacija i drugih izvora finansiranja.

SKUPOVI GEOPODATAKA

Član AUTONUM

Ovaj zakon se odnosi na skupove geopodataka koji ispunjavaju sledeće uslove:

da se odnose na teritoriju Republike Srbije;

da su u digitalnom obliku;

da su u nadležnosti odgovornih subjekata NIGP-a;

da se odnose na jednu ili više tema navedenih u članu 10. ovog zakona.

Član AUTONUM

Ako postoji više identičnih kopija skupova geopodataka koji su u posedu više odgovornih subjekata NIGP-a, ovaj zakon se odnosi samo na odgovornog subjekta NIGP-a koji poseduje izvornu verziju skupa geopodataka iz koje su dobijene ostale kopije.

Odgovorni subjekt NIGP-a zadržava pravo intelektualne svojine nad geopodacima iz svoje nadležnosti.

METAPODACI

Član AUTONUM

Metapodaci obuhvataju informacije o:

usklađenosti skupova geopodataka sa sprovedbenim pravilima za metapodatke;

uslovima pristupa i korišćenja skupova i servisa geopodataka;

kvalitetu i ažurnosti skupova geopodataka;

subjektu NIGP-a koji je odgovoran za upravljanje, održavanje i distribuciju skupova i servisa geopodataka;

ograničenjima javnog pristupa i razlozima tih ograničenja.

Član AUTONUM

Odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da obezbedi i redovno održava metapodatke za skupove i servise geopodataka iz svoje nadležnosti koji se odnose na teme geopodataka iz člana 10. ovog zakona, kao i da obezbedi potpunost i kvalitet metapodataka u svrhu njihovog pronalaženja, popisa i korišćenja, u skladu sa podzakonskim aktom iz člana 7. ovog zakona kojim se propisuju sprovedbena pravila za metapodatke.

Podzakonski akt iz stava 1. ovog člana mora biti u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i zahtevima korisnika, naročito u vezi sa validacijom metapodataka.

Odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da obezbedi metapodatke u roku od godinu dana od dana donošenja podzakonskog akta iz stava 1. ovog člana.

INTEROPERABILNOST SKUPOVA I SERVISA GEOPODATAKA

Član AUTONUM

Sprovedbena pravila za interoperabilnost obezbeđuju doslednost između elemenata informacija koji se odnose na istu lokaciju ili između elemenata informacija koji se odnose na isti objekat predstavljen u različitim razmerama.

Sprovedbena pravila iz stava 1. ovog člana obuhvataju sledeće aspekte geopodataka:

relevantne zahteve korisnika;

postojeće inicijative i međunarodne standarde za harmonizaciju skupova prostornih podataka;

izvodljivost i ekonomičnost;

zajednički okvir za jedinstvenu identifikaciju geoprostornih objekata, po kojima se identifikatori u okviru nacionalnih sistema mogu mapirati kako bi se obezbedila njihova međusobna interoperabilnost;

odnos između geoprostornih objekata;

ključne atribute i odgovarajuće višejezične rečnike;

informacije o vremenskoj dimenziji podataka;

ažuriranje podataka.

Član AUTONUM

Odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da obezbedi da skupovi i servisi geopodataka budu u skladu sa podzakonskim aktom iz člana 7. ovog zakona kojim se propisuju sprovedbena pravila za interoperabilnost.

Podzakonskim aktom iz stava 1. ovog člana uređuju se tehnička rešenja za interoperabilnost, odnosno harmonizaciju skupova i servisa prostornih podataka, definicije i klasifikacije geoprostornih objekata od važnosti za skupove geopodataka koji se odnose na teme geopodataka iz člana 10. ovog zakona, kao i način na koji se ti geopodaci georeferenciraju.

Odgovorni subjekt NIGP-a obezbeđuje dostupnost skupova geopodataka, u skladu sa podzakonskim aktom iz stava 1. ovog člana, prilagođavanjem postojećih skupova geopodataka ili korišćenjem servisa za transformaciju iz člana 24. stav 1. tačka 4) ovog zakona.

Odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da obezbedi dostupnost novoprikupljenih ili obimno restruktuiranih postojećih skupova i servisa geopodataka u roku od dve godine od dana donošenja podzakonskog akta iz stava 1. ovog člana.

Novoprikupljeni podaci iz stava 4. ovog člana jesu podaci koji su prikupljeni od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz stava 1. ovog člana.

Odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da, u roku od sedam godina od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz stava 1. ovog člana, obezbedi dostupnost skupova i servisa geopodataka koji su prikupljeni do dana stupanja na snagu tog akta i koji se još uvek koriste.

Član AUTONUM

Republički geodetski zavod, u saradnji sa odgovornim subjektima NIGP-a, obezbeđuje da informacije neophodne za postupanje u skladu sa sprovedbenim pravilima za interoperabilnost, uključujući podatke, kodove i tehničke klasifikacije, budu dostupne subjektima NIGP-a i trećoj strani putem internet stranice NIGP-a, bez ograničenja njihovog korišćenja u tu svrhu.

Član AUTONUM

Ako se geoprostorni objekat nalazi na teritoriji Republike Srbije i jedne ili više susednih država, odgovorni subjekt NIGP-a i nadležna tela u susednoj državi, uz koordinaciju Nacionalnih kontakt tačaka, dogovoriće se o opisu i položaju tog zajedničkog objekta u cilju obezbeđenja celovitosti geopodataka.

MREŽNI SERVISI

Član AUTONUM

Odgovorni subjekti NIGP-a, uz koordinaciju sa Nacionalnom kontakt tačkom, uspostavljaju i upravljaju mrežom sledećih servisa za skupove i servise geopodataka za koje su formirani metapodaci:

servis za pronalaženje, koji omogućava pretragu skupova i servisa geopodataka na osnovu sadržaja odgovarajućih metapodataka i prikazivanje sadržaja metapodataka;

servis za pregled, koji omogućava, kao minimum, prikaz, navigaciju, uvećanje, odnosno umanjenje, pomeranje ili preklapanje skupova geopodataka, prikazivanje legende, kao i svakog drugog relevantnog sadržaja metapodataka;

servis za preuzimanje, koji omogućava preuzimanje kopija skupova geopodataka ili delova skupova, kao i direktan pristup tim podacima;

servis za transformaciju, koji omogućava transformaciju skupova geopodataka radi postizanja interoperabilnosti;

servis koji omogućava pozivanje mrežnih servisa (eng. invoke service).

Odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da obezbedi da servisi geoprostornih podataka budu u skladu sa podzakonskim aktom iz člana 7. ovog zakona kojim se propisuju sprovedbena pravila za mrežne servise.

Član AUTONUM

Servis za pronalaženje obezbeđuje, kao minimum, mogućnost kombinovanja sledećih kriterijuma pretraživanja:

ključne reči;

klasifikacija geopodataka i servisa;

kvalitet i validnost skupova geopodataka;

stepen usklađenosti sa sprovedbenim pravilima za interoperabilnost;

geografska lokacija;

uslovi koji se odnose na pristup skupovima geopodataka i servisima i njihovo korišćenje;

odgovorni subjekti NIGP-a.

Servis za transformaciju kombinuje se sa drugim servisima iz člana 24. ovog zakona, kako bi se omogućilo da ti servisi funkcionišu u skladu sa sprovedbenim pravilima za interoperabilnost.

Član AUTONUM

Sprovedbena pravila za mrežne servise određuju tehničke specifikacije servisa i minimalne kriterijume za performanse tih servisa, imajući u vidu postojeće zahteve koji se odnose na izveštavanje i preporuke usvojene u okviru zakonodavstva Evropske unije koje regulišu životnu sredinu, postojeće usluge e-trgovine i tehnološki napredak.

Član AUTONUM

Odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da obezbedi tehničke mogućnosti za povezivanje skupova i servisa geopodataka za koje je odgovoran na mrežu servisa iz člana 24. ovog zakona.

Pri uspostavljanju mrežnih servisa uzimaju se u obzir relevantni zahtevi korisnika, uz uslov da mrežni servisi budu jednostavni za korišćenje, dostupni javnosti i da im se može pristupiti putem interneta ili drugog vida telekomunikacije.

Pristup mrežnim servisima iz člana 24. ovog zakona, kao i drugim servisima geopodataka NIGP-a obezbeđuje se preko nacionalnog geoportala.

Član AUTONUM

Mrežni servisi za pronalaženje i pregled su javno dostupni bez plaćanja takse.

Za korišćenje mrežnih servisa za preuzimanje i pozivanje plaća se taksa, u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse, u iznosu koji ne sme prelaziti iznos neophodan za održavanje skupova prostornih podataka i odgovarajućih servisa, posebno u slučajevima koji uključuju velike količine podataka koji se često ažuriraju.

Odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da propisani iznos takse za korišćenje servisa objavi na internet stranici NIGP-a, kao i da omogući uslugu e-trgovine.

Korišćenje servisa za pregled, preuzimanje i pozivanje, može biti uslovljeno prihvatanjem pravila korišćenja, koje definiše odgovorni subjekt NIGP-a.

Geopodaci kojima je pristup omogućen kroz servise za pregled mogu biti u formatu koji sprečava njihovo ponovno korišćenje u komercijalne svrhe.

Član AUTONUM

Odgovorni subjekt NIGP-a će onemogućiti javni pristup skupovima i servisima geopodataka preko servisa za pronalaženje, ako bi takav pristup nepovoljno uticao na odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost, bezbednost životne sredine ili međunarodne odnose.

Odgovorni subjekt NIGP-a ograničiće javni pristup skupovima i servisima geopodataka preko servisa iz člana 24. stav 1. tač. 2) do 5) ovog zakona, ako bi time nepovoljno uticao na:

poverljivost postupaka organa javne vlasti, kada je poverljivost predviđena zakonom;

međunarodne odnose, nacionalnu ili javnu bezbednost ili odbranu zemlje;

mogućnost ostvarivanja prava na pravično suđenje ili mogućnost organa javne vlasti da sprovodi istragu ili disciplinski postupak;

poverljivost komercijalnih ili industrijskih informacija, kada je takva poverljivost predviđena zakonom, radi zaštite legitimnih ekonomskih interesa, uključujući i javni interes za održavanje poverljivosti statističkih podataka i tajnost poreskih podataka;

prava intelektualne svojine;

poverljivost ličnih podataka i dokumenata koji se odnose na fizičko lice, kada je ta poverljivost predviđena zakonom, a to lice nije dalo saglasnost da se informacije otkriju javnosti;

interese ili zaštitu lica koje je dobrovoljno dostavilo određenu informaciju, a koje nema zakonsku obavezu da to učini, osim ako se to lice nije saglasilo sa objavljivanjem te informacije;

zaštitu životne sredine na koju se odnosi informacija, kao što je informacija o lokaciji retkih, ugroženih ili zaštićenih vrsta.

Osnov za onemogućavanje, odnosno ograničavanje pristupa iz st. 1. i 2. ovog člana, odgovorni subjekt NIGP-a tumači na restriktivan način, pri čemu uzima u obzir javni interes zbog kojeg se obezbeđuje pristup u konkretnom slučaju.

U svakom pojedinačnom slučaju, javni interes zbog kojeg se objavljuje informacija sagledava se u odnosu na javni interes zbog kojeg se ograničava ili uslovljava pristup.

Odgovorni subjekt NIGP-a ne može ograničiti pristup informacijama o emisiji zagađujućih materija.

Pristup informacijama od javnog značaja sadržanim u NIGP-u ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

DELJENJE GEOPODATAKA

Član AUTONUM

Odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da drugim subjektima NIGP-a učini dostupnim skupove i servise geopodataka radi pristupa, razmene i korišćenja, a za potrebe obavljanja delatnosti iz njihove nadležnosti.

Savet NIGP-a određuje opšte uslove dostupnosti skupova i servisa geopodataka između subjekata NIGP-a, kao i dostupnost za druge korisnike NIGP-a.

Uslovi korišćenja skupova i servisa geopodataka regulišu se posebnim zakonima i podzakonskim aktima, sporazumima o deljenju, pristupu i korišćenju geopodataka, odnosno odlukama odgovornih subjekata NIGP-a, na način da se ne postavljaju nikakva ograničenja koja bi stvorila praktične prepreke u pogledu deljenja skupova i servisa geopodataka.

Za korišćenje skupova i servisa geopodataka plaća se taksa, u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Takse i licence o uslovima korišćenja skupova i servisa geopodataka moraju biti u potpunosti usklađene sa opštim ciljem njihove olakšane razmene između organa javne vlasti.

Prilikom propisivanja takse, njena visina se utvrđuje u najnižem mogućem iznosu koji obezbeđuje neophodan kvalitet, dostupnost skupova i servisa geopodataka, kao i povraćaj stvarnih troškova, pri čemu se, gde je to primenljivo, moraju poštovati zahtevi za samofinansiranjem odgovornih subjekata NIGP-a koji pružaju skupove i servise geopodataka.

Podaci o utvrđenoj visini takse, kao i drugi uslovi korišćenja skupova i servisa geopodataka objavljuju se na internet stranici NIGP-a.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, taksa se ne naplaćuje za:

skupove i servise geopodataka kada se razmenjuju između subjekata NIGP-a koji su oslobođeni plaćanja takse zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse;

skupove i servise geopodataka ako se koriste za obavljanje poslova u vezi sa sprečavanjem nastanka i otklanjanja posledica prouzrokovanih vanrednim situacijama i elementarnim i drugim nepogodama, u smislu zakona koji reguliše vanredne situacije;

skupove i servise geopodataka Registra prostornih jedinica;

skupove i servise geopodataka za određeno uže područje koje utvrđuje Savet NIGP-a, ako se koriste za potrebe testiranja geopodataka ili u naučno – istraživačke svrhe.

Član AUTONUM

Odgovorni subjekt NIGP-a obezbeđuje institucijama i telima Evropske unije, kao i državama članicama Evropske unije, pristup skupovima i servisima geopodataka, pod istim uslovima, u skladu sa članom 30. ovog zakona.

Telima osnovanim u skladu sa međunarodnim ugovorima čiji je potpisnik Republika Srbija, subjekti NIGP-a obezbeđuju, pod uslovima reciprociteta, pristup skupovima i servisima geopodataka neophodnih za realizaciju zadataka koji imaju uticaj na životnu sredinu.

Ne plaća se taksa za skupove i servise geopodataka koje subjekti NIGP-a obezbeđuju institucijama i telima Evropske unije sa ciljem ispunjenja obaveza izveštavanja u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije koje se odnosi na životnu sredinu.

Član AUTONUM

Deljenje skupova i servisa geopodataka može biti ograničeno ako bi takvo deljenje nepovoljno uticalo na vođenje sudskih postupaka, međunarodne odnose, javnu bezbednost, bezbednost životne sredine i nacionalnu odbranu.

KOORDINACIJA I SARADNJA U OBLASTI NIGP-A

Član AUTONUM

Ulogu Nacionalne kontakt tačke u Republici Srbiji ima Republički geodetski zavod koji je odgovoran za komunikaciju i saradnju sa Evropskom komisijom u vezi sa sprovođenjem INSPIRE direktive.

Član AUTONUM

Republički geodetski zavod, kao Nacionalna kontakt tačka, obavlja sledeće poslove:

prati sprovođenje INSPIRE direktive i o tome izveštava Evropsku komisiju;

predlaže Vladi strategiju razvoja NIGP-a i podzakonska akta iz oblasti NIGP-a;

uspostavlja, održava i upravlja nacionalnim geoportalom NIGP-a;

koordinira radom radnih grupa NIGP-a;

prati razvoj infrastrukture geoprostornih podataka na međunarodnom nivou, nivou Evropske unije i nacionalnom nivou, kao i sve međunarodne akte, akte Evropske unije i nacionalne akte koji su od neposrednog interesa za NIGP i njihovu primenu;

osniva i održava registar odgovornih subjekata NIGP-a za skupove geopodataka koji pripadaju nekoj od tema geopodataka iz člana 10. ovog zakona;

osniva i održava registar subjekata NIGP-a koji koriste skupove i servise geopodataka koji pripadaju nekoj od tema geopodataka iz člana 10. ovog zakona;

izrađuje i održava internet stranicu NIGP-a;

omogućava pristup infrastrukturi geopodataka Republike Srbije kroz INSPIRE geoportal Evropske unije;

administrativno – tehničke poslove za potrebe organa NIGP-a.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član AUTONUM

Članove Saveta NIGP-a Vlada će imenovati najkasnije u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do imenovanja članova Saveta NIGP-a u skladu sa ovim zakonom, članovi NIGP-a imenovani do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastaviće da obavljaju dužnost.

Član AUTONUM

Podzakonska akta iz člana 7. tač. 1) i 5) ovog zakona doneće se u roku od jedne godine, a podzakonska akta iz člana 7. tač. 2), 3) i 4) ovog zakona u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član AUTONUM

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 2. tač. 8) i 18), GLAVA XI NACIONALNA INFRASTRUKTURA GEOPROSTORNIH PODATAKA i čl. od 159. do 167. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US i 96/15).

Član AUTONUM

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Odredba člana 14. stav 2. ovog zakona primenjivaće se od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Ostavite komentar