Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje depozita

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANjE DEPOZITA

Član 1.

U Zakonu o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 116/08), u članu 3. stav 1. reči: „fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica” brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

„Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija:

– obezbeđuje finansijsku podršku bankama u skladu sa ovim zakonom, uključujući i odobravanje kredita;

– obavlja funkciju administratora banke u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje;

– osniva banku za posebne namene u skladu sa zakonom;

– obavlja funkciju stečajnog ili likvidacionog upravnika u bankama i društvima za osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje;

– učestvuje u upravljanju bankama čiji je akcionar Republika Srbija i organizuje i sprovodi postupak prodaje akcija tih banaka u skladu sa zakonom i drugim propisima;

– organizuje i sprovodi postupak privatizacije društvenog, odnosno prodaje državnog kapitala u društvima za osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje;

– sprovodi naplatu potraživanja u ime i za račun Republike Srbije u skladu sa zakonom i aktima Vlade;

– obavlja druge poslove utvrđene zakonom.”

Član 2.

U članu 4. stav 1. reči: „Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada)” brišu se.

Član 3.

U Poglavlju II. POSLOVI AGENCIJE, u nazivu Odeljka 1. reči: „fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica” brišu se.

Član 4.

Član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

Agencija osigurava depozite banaka pod uslovima i na način koji su utvrđeni zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.”

Član 5.

Posle člana 5. dodaju se odeljci 1a i 1b sa čl. 5a, 5b, 5v i 5g, koji glase:

„1a Obezbeđivanje finansijske podrške bankama

Član 5a

Vlada, na predlog Agencije, odlučuje o odobravanju finansijske podrške:

– banci koja kupuje celokupnu ili deo imovine i preuzima obaveze banke koja je u postupku administrativnog upravljanja;

– banci za posebne namene;

– banci koja kupuje celokupnu ili deo imovine i preuzima obaveze banke za posebne namene, u skladu sa ovim zakonom.

Agencija zaključuje ugovor sa bankom kojoj se obezbeđuje finansijska podrška iz stava 1. ovog člana, kojim se bliže određuju način i uslovi korišćenja finansijske podrške.

Finansijska podrška iz stava 1. ovog člana ne može se obezbediti banci u koju je uvedena prinudna uprava, kao ni banci kojoj je oduzeta dozvola za rad.

Član 5b

Agencija upućuje predlog Vladi za odobravanje finansijske podrške iz člana 5a stav 1. ovog zakona samo u slučaju kada je iznos predložene finansijske podrške potvrđen rezultatom testa najmanjih troškova.

Uz predlog Vladi iz stava 1. ovog člana, Agencija dostavlja izveštaj o rezultatu testa najmanjih troškova prema kome je ukupan iznos finansijske podrške koju bi Agencija obezbedila manji od ukupnog iznosa koji bi Agencija isplatila na ime osiguranih depozita.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Agencija nema obavezu da sprovodi test izračunavanja najmanjih troškova u slučaju da se prenos imovine i obaveza banke pod administrativnim upravljanjem vrši na banku za posebne namene.

U banci u kojoj je uvedena prinudna uprava Agencija može da sprovodi test izračunavanja najmanjih troškova u toku trajanja prinudne uprave uvidom u dokumentaciju te banke.

Bliže uslove i način utvrđivanja najmanjih troškova iz stava 1. ovog člana propisuje Agencija.

Član 5v

Izvori sredstava za finansijsku podršku iz člana 5a ovog zakona su:

1) budžet Republike Srbije;

2) sredstva Agencije;

3) sredstva donacija;

4) drugi izvori.

Finansijsku podršku banci iz člana 5a ovog zakona Agencija obezbeđuje:

1) odobravanjem kredita;

2) davanjem bespovratne pomoći za isplatu osiguranih depozita;

3) kupovinom dužničkih instrumenata banke;

4) deponovanjem sredstava.

U slučaju nedostatka sredstava za finansijsku podršku iz člana 5a ovog zakona, Agencija se može zadužiti uz garanciju Republike Srbije.

U postupku pribavljanja sredstava za obezbeđivanje finansijske podrške iz člana 5a ovog zakona neće se primenjivati odredbe zakona kojim se uređuju javne nabavke.

1b Funkcija administratora banke

Član 5g

Funkciju administratora banke Agencija vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje.”

Član 6.

U članu 9. stav 1. tačka 3) tačka i zapeta zamenjuje se tačkom, a tačka 4) briše se.

Član 7.

U članu 13. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Za iznos dobitka, odnosno gubitka, ostvarenog upravljanjem sredstvima iz stava 1. ovog člana i utvrđenog u skladu sa odredbama zakona kojim se regulišu računovodstvo i revizija, vrši se uvećanje, odnosno umanjenje fonda za osiguranje depozita.”

Član 8.

Član 14. menja se i glasi:

„Član 14.

Agencija sredstva za obavljanje poslova iz člana 3. stav 2. ovog zakona obezbeđuje iz prihoda koje ostvari svojim poslovanjem, naknada u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje, donacija, budžeta Republike Srbije, zaduživanjem u zemlji i inostranstvu i na drugi način, u skladu sa zakonom.

Dinarska sredstva iz stava 1. ovog člana Agencija može voditi na podračunu kod Uprave za trezor.

Devizna sredstva iz stava 1. ovog člana Agencija vodi na posebnom računu kod Narodne banke Srbije, a može ih voditi i na računima kod banaka, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija.”

Član 9.

Posle člana 14. dodaje se član 14a, koji glasi:

„Član 14a

U slučaju da sredstva iz čl. 13. i 14. ovog zakona nisu dovoljna za obavljanje poslova Agencije, na zahtev Agencije Vlada je dužna da po hitnom postupku donese odluku o obezbeđenju sredstava iz budžeta Republike Srbije ili njenim zaduživanjem u zemlji i inostranstvu na osnovu akta Narodne skupštine.

Narodna skupština donosi akt o okvirnom iznosu zaduženja iz stava 1. ovog člana na vanrednom zasedanju i to po hitnom postupku.

U postupku zaduživanja Republike Srbije za namenu utvrđenu u stavu 1. ovog člana neće se primenjivati odredbe zakona kojim se uređuje javni dug, zakona kojim se uređuju javne nabavke i zakona kojim se uređuje zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora.

O konkretnom zaduženju Republike Srbije za namene utvrđene stavom 1. ovog člana, a do iznosa zaduženja odobrenog u stavu 2. ovog člana odlučuje Vlada.”

Član 10.

U članu 17. stav 1. menja se i glasi:

„Upravni odbor:

1) donosi statut i druge opšte akte Agencije;

2) donosi odluke o obezbeđivanju sredstava za obavljanje poslova Agencije, kao i o raspolaganju tim sredstvima;

3) donosi propise i opšte akte koji se odnose na osiguranje depozita, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita;

4) donosi akte koji se odnose na obavljanje funkcije administratora banke;

5) donosi odluku o osnivanju banke za posebne namene, imenuje članove upravnog i izvršnog odbora te banke, obavlja funkciju skupštine te banke, u skladu sa zakonom kojim se uređuju stečaj i likvidacija banaka;

6) donosi akt kojim se uređuju bliži uslovi i način utvrđivanja najmanjih troškova za potrebe obezbeđivanja finansijske podrške iz ovog zakona;

7) utvrđuje predlog za donošenje rešenja o pokretanju postupka stečaja ili likvidacije banke kojoj je oduzeta dozvola za rad;

8) usvaja finansijski plan Agencije;

9) usvaja godišnji račun Agencije;

10) bira preduzeće za reviziju finansijskih izveštaja Agencije i razmatra te izveštaje;

11) usvaja izveštaj o radu Agencije;

12) vrši nadzor nad zakonitošću rada direktora Agencije;

13) donosi poslovnik o radu;

14) obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.”

Član 11.

Posle člana 22. dodaje se član 22a, koji glasi:

„Član 22a

Agencija, zaposleni u Agenciji, članovi Upravnog odbora Agencije, kao i lica koja po nalogu Agencije vrše dužnosti utvrđene zakonom, ne odgovaraju za štetu koja nastane vršenjem tih dužnosti, osim ako se dokaže da je šteta prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom.

Lica iz stava 1. ovog člana ne mogu odgovarati za štetu iz tog stava ni nakon prestanka radnog odnosa u Agenciji, odnosno prestanka vršenja dužnosti.

Agencija je dužna da nadoknadi troškove zastupanja zaposlenih u Agenciji u sudskim i upravnim postupcima pokrenutim u vezi s dužnostima koje ti zaposleni vrše na osnovu ovog zakona. Ove troškove Agencija je dužna da nadoknadi i licima kojima je prestao radni odnos u Agenciji.”

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje monetarni, bankarski i devizni sistem.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 116/08) osnovana je ova agencija (u daljem tekstu: Agencija) čija je osnovna delatnost osiguranje depozita skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita. Pored ovih poslova Agencija obavlja i funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika u bankama i društvima za osiguranje u skladu sa zakonom, učestvuje u upravljanju bankama čiji je akcionar Republika Srbija, organizuje i sprovodi postupak prodaje akcija tih banaka, kao i postupak privatizacije društvenog, odnosno državnog kapitala u društvima za osiguranje, a obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Međutim, postojeća rešenja ne obuhvataju sve oblike finansijske podrške koje bi, u ime i za račun Republike Srbije, Agencija trebalo da pruži bankama. U skladu sa zakonskim rešenjima i tendencijama zemalja u okruženju kada se radi o pružanju finansijske podrške kreditnim institucijama, a naročito značajnim nakon nastupanja svetske finansijske krize u 2008. godini – bilo je potrebno stvoriti širi pravni osnov za finansijsku intervenciju države u bankarskom sektoru koja pri tom ne bi bila ograničena samo na pokriće potencijalnih gubitaka, preuzimanje loše aktive i upravljanje njome, već i na druge oblike pomoći.

Naime, predloženim paketom izmena i dopuna zakona koji su od značaja za očuvanje finansijskog i bankarskog sistema, državi se omogućava da finansijsku pomoć pruži i u svim drugim slučajevima kad to nalaže očuvanje finansijske stabilnosti, zaštita interesa deponenata ili potreba da se umanje mogući troškovi isplate osiguranih depozita u slučaju stečaja i likvidacije banke. Zbog novih mera i mogućnosti za intervenciju kod banaka koje se ovim uvode i koje Agencija ima na raspolaganju, ukinuta je mogućnost Agencije da kupuje akcije banaka koje ugrožavaju finansijsku stabilnost.

Postupak administrativnog upravljanja nad bankom kojoj je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad daje Agenciji mogućnost da na osnovu izvršene procene primenom „testa najmanjih troškova” primeni jedan od zakonom utvrđenih modela i načina postupanja sa takvom bankom. U zavisnosti od modela koji se prihvati kao rezultat „testa najmanjih troškova” Agencija obezbeđuje finansijsku podršku za banku koja kupuje i preuzima imovinu i obaveze banke koja je pod administrativnim upravljanjem, kao i banci za posebne namene koju osniva Agencija ili banci koja kupuje i preuzima celokupnu ili deo imovine i obaveza banke za posebne namene. Navedenu podršku Agencija obezbeđuje u skladu sa aktom Vlade, obzirom da ona ne bi bila moguća bez državne finansijske podrške. U donošenju odluke o finansijskoj podršci odlučujuća, tj. ključna treba da bude procena Agencije da li će troškovi moguće isplate osiguranih depozita banke koja ima teškoća u svom poslovanju bili veći od troškova njenog „spasavanja” (test najmanjih troškova), u postupku administrativnog upravljanja.

Rešenja sadržana u ovom zakonu daju novu ulogu Agenciji, koja je dužna da obezbeđuje finansijsku podršku za banke koje kupuju i preuzimaju imovinu i obaveze banaka kojima je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad, zatim se bliže se uređuje način, oblik i izvori iz kojih je moguće obezbediti finansijsku podršku. Ovim zakonom je takođe definisana mogućnost da Agencija obezbeđuje sredstva, odnosno kapital za osnivanje banke za posebne namene, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka.

Shodno tome uvode se i nove nadležnosti i širi delokrug odlučivanja Upravnog odbora Agencije, tako što će donositi akte koja se odnose na obavljanje funkcije administratora banke, akt kojim se uređuju bliži uslovi i način utvrđivanja najmanjih troškova za potrebe obezbeđivanja finansijske podrške, kao i odluku o osnivanju banke za posebne namene, imenuje članove upravnog i izvršnog odbora te banke, obavlja funkciju skupštine te banke.

Pored toga, Osnovnim principima za efikasne sisteme osiguranja depozita, koje su 2009. godine objavili Bazelski komitet za superviziju banaka i Međunarodno udruženje osiguravača depozita – kao jedan od principa ustanovljena je i pravna zaštita institucija nadležnih za osiguranje depozita i njihovih zaposlenih (princip 13), koja podrazumeva zaštitu od odgovornosti kad se u vršenju njihovih dužnosti donose odluke i preduzimaju radnje „u dobroj veri”. Ovaj vid zaštite bilo je potrebno urediti zakonskim propisima. Stoga je ovim zakonom predviđeno da Agencija i njeni zaposleni ne mogu odgovarati za štetu pričinjenu u vršenju zakonom utvrđenih dužnosti, osim ako je nisu počinili namerno ili krajnjom nepažnjom, te da Agencija snosi troškove zastupanja zaposlenih u eventualno pokrenutim postupcima.

OBJAŠNjENjE PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. ovog zakona menja se član 3. važećeg zakona tako što se brišu navođenje kategorija lica čiji se depoziti osiguravaju kod Agencije iz razloga što su te kategorije bliže definisane zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita. Takođe, ovim članom je proširen je krug poslova koje obavlja Agencija u smislu obezbeđivanja finansijske podrške bankama uključujući i odobravanje kredita, obavljanja funkcije administratora banke kojoj je oduzeta dozvola za rad, osnivanja banke za posebne namene i sprovođenja naplate potraživanja u ime i za račun Republike Srbije. U istom članu izvršene su i odgovarajuće tehničke korekcije.

Članom 2. ovog zakona menja se član 4. važećeg zakona u cilju tehničkog usaglašavanja sa drugim propisima.

Članom 3. ovog zakona menja se naslov iznad člana 5. važećeg zakona radi usaglašavanja sa izvršenim promenama u članu 1. ovog zakona.

Članom 4. ovog zakona menja se član 5. tako da se akcenat stavlja na obavezu Agencije da osigurava depozite pod uslovima i na način predviđen zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.

Članom 5. ovog zakona dodaju se odeljci 1a i 1b i novi čl. 5a, 5b, 5v i 5g, kojima se bliže uređuje uloga Agencije u obezbeđivanju finansijske podrške i uvođenje nove funkcije Agencije kao administratora banke kojoj je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad. Novim članom 5a daje se nova uloga Agenciji u vezi obezbeđivanja finansijske podrške bankama u skladu sa zakonom. Predviđeno je da Vlada na predlog Agencije odlučuje o odobravanju finansijske podrške banci koja kupuje celokupnu ili deo imovine i preuzima obaveze banke koja je u postupku administrativnog upravljanja, kao i banci za posebne namene koju osniva Agencija ili banci koja kupuje celokupnu ili deo imovine i preuzima obaveze banke za posebne namene. Za ove potrebe Agencije zaključuje ugovor sa bankom kojoj se obezbeđuje finansijska podrška. Izmenama je precizirano da se finansijska podrška ne može obezbediti banci u prinudnoj upravi ili banci u koju je uvedena prinudna uprava i banci kojoj je oduzeta dozvola za rad. Novim članom 5b je predviđeno da se finansijska podrška odobrava tako što Agencija upućuje predlog Vladi, i to samo u slučaju kada je iznos predložene finansijske podrške potvrđen rezultatom testa najmanjih troškova, uz koji predlog Agencija dostavlja i izveštaj o rezultatu testa najmanjih troškova. Ukupan iznos finansijske podrške koju bi Agencija obezbedila banci mora da bude manji od ukupnog iznosa koji bi Agencija isplatila na ime osiguranih depozita. U slučaju da se prenos imovine i obaveza banke kojoj je oduzeta dozvola za rad vrši na banku za posebne namene, neće se primenjivati odredba u vezi sa testom najmanjih troškova. Novim članom 5v su definisani izvori iz kojih se obezbeđuju sredstva za finansijsku podršku (budžet Republike Srbije, sredstva Agencije, sredstva donacija i drugi izvori). Finansijsku podršku banci obezbeđuje Agencija odobravanjem kredita, davanjem bespovratne pomoći, kupovinom dužničkih instrumenata banke ili deponovanjem sredstava. U slučaju nedostatka sredstava za finansijsku podršku Agencija se može zadužiti uz garanciju Republike Srbije. Prilikom pribavljanja sredstava za odobravanje finansijske podrške neće se primenjivati odredbe zakona kojim se uređuju javne nabavke. Uvođenjem člana 5g ovog zakona Agencija preuzima funkciju administratora banke u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka.

Članom 6. ovog zakona u članu 9. važećeg zakona briše se odredba i na taj način isključuje mogućnost da Agencija, u skladu sa aktom Vlade donetim na predlog Narodne banke Srbije, preduzme meru kupovine akcija banaka koje svojim poslovanjem ugrožavaju finansijsku stabilnost u ime i za račun Republike Srbije.

Članom 7. ovog zakona dopunjuje se član 13. važećeg zakona tako što se preciznije definiše da se fond za osiguranje depozita uvećava ili umanjuje za iznos dobitka ili gubitka koji se ostvaruju upravljanjem (prihodi od ulaganja) sredstvima fonda, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Članom 8. ovog zakona menja se član 14. važećeg zakona tako što se reguliše način obezbeđivanja sredstava za poslovanje Agencije. Agencija sredstva za obavljanje poslova iz člana 3. stav 2. ovog zakona obezbeđuje iz prihoda koje ostvari svojim poslovanjem, naknada u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje, donacija, budžeta Republike Srbije, zaduživanjem u zemlji i inostranstvu i na drugi način, u skladu sa zakonom. Dinarska sredstva Agencija može voditi na podračunu kod Uprave za trezor, a devizna sredstva Agencija vodi na posebnom računu kod Narodne banke Srbije, a može ih voditi i na računima kod banaka, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Članom 9. ovog zakona dodaje se novi član 14a kojim se predviđa da u slučaju da sredstva Agencije (sredstva iz fonda za osiguranje depozita, prihoda koje ostvari Agencija svojim poslovanjem, naknada u postupku stečaja i likvidacije banaka i društava za osiguranje, donacija, budžeta Republike Srbije, zaduživanja u zemlji ili inostranstvu, i na drugi način) nisu dovoljna za obavljanje poslova Agencije, na zahtev Agencije Vlada je dužna da po hitnom postupku donese odluku o konkretnom iznosu obezbeđenja sredstava iz budžeta Republike Srbije ili njenim zaduživanjem u zemlji ili inostranstvu na osnovu okvirnog iznosa zaduženja koji utvrđuje Narodna skupština Republike Srbije na vanrednom zasedanju po hitnom postupku. U ovom postupku isključena je primena odredaba Zakona o javnom dugu, Zakona o javnim nabavkama i Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članom 10. ovog zakona menja se član 17. važećeg zakona tako što se proširuje krug poslova Upravnog odbora Agencije, koji pored ostalog, donosi odluke o obezbeđivanju sredstava za obavljanje poslova Agencije i odlučuje o raspolaganju tim sredstvima, donosi akte koji se odnose na obavljanje funkcije administratora banke, donosi odluku o osnivanju banke za posebne namene, imenuje članove upravnog i izvršnog odbora te banke, obavlja funkciju skupštine te banke, donosi akt kojim se uređuju bliži uslovi i način utvrđivanja najmanjih troškova za potrebe obezbeđivanja finansijske podrške i utvrđuje predlog za donošenje rešenja o pokretanju postupka stečaja ili likvidacije banke kojoj je oduzeta dozvola za rad.

Članom 11. ovog zakona dodaje se novi član 22a, kojim se Agencija, njeni zaposleni, članovi Upravnog odbora Agencije i lica koja rade po nalogu Agencije izuzimaju od odgovornosti za štetu koja nastane vršenjem dužnosti, osim u slučaju štete koja je prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom. Pomenuta lica po ovom osnovu neće odgovarati ni nakon prestanka radnog odnosa u Agenciji, odnosno prestanka vršenja dužnosti. U slučaju sudskih i upravnih postupaka pokrenutih u vezi sa dužnostima zaposlenih, Agencija će nadoknaditi troškove zastupanja zaposlenih, kao i licima kojima je prestao radni odnos u Agenciji.

Članom 12. ovog zakona predviđa se dan stupanja na snagu ovog zakona.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

– Određenje problema koje Predlog zakona treba da reši

Ovim zakonom se daje zakonodavni i institucionalni okvir za intervenciju države u bankarskom sektoru i uloga Agencije u obezbeđivanju finansijske podrške u slučaju kada Narodna banka Srbije oduzme dozvolu za rad banci. Takođe, proširuje se uloga Agencije tako što vrši funkciju administratora banke kojoj je oduzeta dozvola za rad. Ključna uloga Agencije je da u periodu administrativnog upravljanja bankom, na osnovu testa najmanjih troškova, predloži Vladi najjeftinije „spašavanje“ banke koja je pod njenom administracijom. Naime, Agencija će izvršiti prenos imovine i obaveza banke pod administracijom na drugu banku ili na banku za posebne namene samo u slučaju da ukupan iznos finansijske podrške koju bi Agencija obezbedila bude manji od ukupnog iznosa koji bi isplatila na ime osiguranih depozita.

Ovo je jedan od načina očuvanja finansijskog i bankarskog sistema uopšte i mogućnost da država daje finansijsku podršku u slučajevima kad to nalaže očuvanje finansijske stabilnosti, zaštita interesa deponenata ili potreba da se umanje mogući troškovi isplate osiguranih depozita u slučaju stečaja ili likvidacije banke.

– Ciljevi koji se postižu njegovim donošenjem

Osnovni cilj ovog zakona jeste institucionalno uređenje u smislu da Agencija dobija nove nadležnosti i ovlašćenja kao administrator banke, radi obezbeđivanja finansijske podrške kako bi se jačala sigurnosti deponenata uz što je moguće manji trošak. Na ovaj način se omogućava efikasan, fleksibilan i blagovremen odgovor nadležnih državnih institucija na probleme koji nastupe u određenoj banci i stvara se okvir za pravovremeno reagovanje države u slučaju da dođe do pogoršanja poslovanja određene banke.

– Koje su druge mogućnosti za rešavanje problema?

Prilikom izrade ovog zakona zakonodavac u obzir uzeo iskustva većine zemalja Evropske unije i zemalja u okruženju, koje su pitanja koja se tiču mera za očuvanje zaštite interesa deponenata i stabilnosti bankarskog sektora regulisale na sličan način.

– Zašto je donošenje akta najbolje za rešavanje problema?

Predložene izmene se odnose na materiju koja se najefikasnije i najtransparentnije reguliše zakonom, tako da je procenjeno da se na ovaj način jasno i nedvosmisleno stvara odgovarajući pravni okvir za intervenciju države u finansijskom sektoru.

– Na koga će i kako najverovatnije uticati rešenja u Zakonu?

Predlog zakona će imati pozitivan uticaj na banke koje će pod određenim uslovima i u definisanom periodu, moći da dobiju finansijsku podršku sve u cilju očuvanje zaštite interesa deponenata i stabilnosti bankarskog sektora. Takođe, ovakav set mera imaće i direktan uticaj na ceo realni sektor jer će se preventivno delovati u okviru finansijskog sistema da bi se predupredio negativan uticaj i na druge oblasti.

– Koji su troškovi koje će primena zakona izazvati građanima i privredi posebno malim i srednjim preduzećima?

Ne očekuje se da primena ovog akta dugoročno izazove dodatne troškove ni građanima ni privredi.

– Da li donošenje zakona stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Predloženi Predlog zakona se odnosi na postojeće banke na tržištu i mogućnost finansijske podrške bankama koja se može dati bankama u navedenim slučajevima.

– Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove o Predlogu zakona?

Pri izradi Predloga zakona tražene su i uzete u obzir inicijative i predlozi svih relevantnih subjekata i to: Udruženja banaka Srbije (i svih zainteresovanih banaka), Narodne banke Srbije, Agencije za osiguranje depozita i Svetske banke.

– Koje će mere tokom primene akta biti preduzete da bi se ostvarili razlozi donošenja akta?

S obzirom da je primena zakona uslovljena donošenjem akata nadležnih institucija, pretpostavka za primenu jeste oduzimanje dozvole za rad banci od strane Narodne banke Srbije, analiza i procena metodom testa najmanjih troškova evenutalne finansijske podrške od strane Agencije, kao i akt Vlade kojim se konkretna podrška odobrava i sprovodi.

PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije u slučaju da se prenos imovine i obaveza banke kojoj je oduzeta dozvola za rad na drugu banku ili na banku za posebne namene vrši uz finansijsku podršku. Iznos ovih sredstava nije moguće unapred proceniti, obzirom da postoji mogućnost da se potrebna sredstva obezbeđuju iz više izvora i na različite načine. Ukoliko se finansijska podrška obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije ona će se obezbeđivati u skladu sa ovim zakonom a po procenjenoj potrebi, s tim da taj iznos mora biti potvrđen testom najmanjih troškova.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakonapo hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine, proizlaze iz obaveza Republike Srbije koje je preuzela potpisivanjem PFDPL3 (PBG) odnosno Aide Memoir sa Svetskom bankom, a u vezi sa efikasnim i stabilnim finansijskim sektorom. Te obaveze konkretno podrazumevaju donošenje izmena zakona kojim se garantuje veća stabilnost i sigurnost u finansijskom sektoru.

Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku proizvelo bi značajne negativne posledice, koje bi se ogledale, pre svega, u nemogućnosti brze realizacije dobijanja garancije Svetske banke u iznosu od 300 miliona eura na zaduženje Republike Srbije, a u vezi sa realizacijom projekta PFDPL3 (PBG) po kome je ovo jedan od preduslova.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU ILI DOPUNjUJU

Član 3.

Agencija obavlja poslove obaveznog osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.

PORED POSLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, AGENCIJA:

– OBEZBEĐUJE FINANSIJSKU PODRŠKU BANKAMA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, UKLjUČUJUĆI I ODOBRAVANjE KREDITA;

– OBAVLjA FUNKCIJU ADMINISTRATORA BANKE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE STEČAJ I LIKVIDACIJA BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE;

– OSNIVA BANKU ZA POSEBNE NAMENE U SKLADU SA ZAKONOM;

– OBAVLjA FUNKCIJU STEČAJNOG ILI LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA U BANKAMA I DRUŠTVIMA ZA OSIGURANjE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE STEČAJ I LIKVIDACIJA BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE;

– UČESTVUJE U UPRAVLjANjU BANKAMA ČIJI JE AKCIONAR REPUBLIKA SRBIJA I ORGANIZUJE I SPROVODI POSTUPAK PRODAJE AKCIJA TIH BANAKA U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA;

– ORGANIZUJE I SPROVODI POSTUPAK PRIVATIZACIJE DRUŠTVENOG, ODNOSNO PRODAJE DRŽAVNOG KAPITALA U DRUŠTVIMA ZA OSIGURANjE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OSIGURANjE;

– SPROVODI NAPLATU POTRAŽIVANjA U IME I ZA RAČUN REPUBLIKE SRBIJE U SKLADU SA ZAKONOM I AKTIMA VLADE;

– OBAVLjA DRUGE POSLOVE UTVRĐENE ZAKONOM.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija obavlja funkciju stečajnog ili likvidacionog upravnika u bankama i društvima za osiguranje, učestvuje u upravljanju bankama čiji je akcionar Republika Srbija, organizuje i sprovodi postupak prodaje akcija tih banaka, organizuje i sprovodi postupak privatizacije društvenog, odnosno državnog kapitala u društvima za osiguranje i obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Član 4.

Agencija ima statut, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Blada).

Statutom Agencije uređuju se:

1) organizacija i način obavljanja poslova Agencije;

2) delokrug organa Agencije;

3) zastupanje i predstavljanje Agencije;

4) podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom i način postupanja tim podacima i ispravama;

5) druga pitanja značajna za rad Agencije.

Statut Agencije objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

II. POSLOVI AGENCIJE

1. Osiguranje depozita fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica

ČLAN 5.

Banke su dužne da depozite fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica, osiguraju kod Agencije pod uslovima i na način koji su utvrđeni zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.

AGENCIJA OSIGURAVA DEPOZITE BANAKA POD USLOVIMA I NA NAČIN KOJI SU UTVRĐENI ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OSIGURANjE DEPOZITA.

1A OBEZBEĐIVANjE FINANSIJSKE PODRŠKE BANKAMA

ČLAN 5A

VLADA, NA PREDLOG AGENCIJE, ODLUČUJE O ODOBRAVANjU FINANSIJSKE PODRŠKE:

– BANCI KOJA KUPUJE CELOKUPNU ILI DEO IMOVINE I PREUZIMA OBAVEZE ILI PRIPAJA BANKU U POSTUPKU ADMINISTRATIVNOG UPRAVLjANjA;

– BANCI ZA POSEBNE NAMENE;

– BANCI KOJA KUPUJE CELOKUPNU ILI DEO IMOVINE I PREUZIMA OBAVEZE BANKE ZA POSEBNE NAMENE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

AGENCIJA ZAKLjUČUJE UGOVOR SA BANKOM KOJOJ SE OBEZBEĐUJE FINANSIJSKA PODRŠKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KOJIM SE BLIŽE ODREĐUJU NAČIN I USLOVI KORIŠĆENjA FINANSIJSKE PODRŠKE.

FINANSIJSKA PODRŠKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE MOŽE SE OBEZBEDITI BANCI U KOJU JE UVEDENA PRINUDNA UPRAVA, KAO NI ILI BANCI KOJOJ JE ODUZETA DOZVOLA ZA RAD.

ČLAN 5B

AGENCIJA UPUĆUJE PREDLOG VLADI ZA ODOBRAVANjE FINANSIJSKE PODRŠKE IZ ČLANA 5A STAV 1. OVOG ČLANA SAMO U SLUČAJU KADA JE IZNOS PREDLOŽENE FINANSIJSKE PODRŠKE POTVRĐEN REZULTATOM TESTA NAJMANjIH TROŠKOVA.

UZ PREDLOG VLADI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA AGENCIJA DOSTAVLjA IZVEŠTAJ O REZULTATU TESTA NAJMANjIH TROŠKOVA PREMA KOME JE UKUPAN IZNOS FINANSIJSKE PODRŠKE KOJU BI AGENCIJA OBEZBEDILA BANCI MANjI OD UKUPNOG IZNOSA KOJI BI ISPLATILA NA IME OSIGURANIH DEPOZITA.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA AGENCIJA NEMA OBAVEZU DA SPROVODI TEST IZRAČUNAVANjA NAJMANjIH TROŠKOVA U SLUČAJU DA SE PRENOS IMOVINE I OBAVEZA BANKE POD ADMINISTRATIVNIM UPRAVLjANjEM VRŠI NA BANKU ZA POSEBNE NAMENE.

U BANCI U KOJOJ JE UVEDENA PRINUDNA UPRAVA AGENCIJA MOŽE DA SPROVODI TEST IZRAČUNAVANjA NAJMANjIH TROŠKOVA U TOKU TRAJANjA PRINUDNE UPRAVE UVIDOM U DOKUMENTACIJU TE BANKE.

BLIŽE USLOVE I NAČIN UTVRĐIVANjA NAJMANjIH TROŠKOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PROPISUJE AGENCIJA.

ČLAN 5V

IZVORI SREDSTAVA ZA FINANSIJSKU PODRŠKU IZ ČLANA 5A OVOG ZAKONA SU:

BUDžET REPUBLIKE SRBIJE;

SREDSTVA AGENCIJE;

SREDSTVA DONACIJA;

DRUGI IZVORI.

FINANSIJSKU PODRŠKU BANCI IZ ČLANA 5A OVOG ZAKONA AGENCIJA OBEZBEĐUJE:

ODOBRAVANjEM KREDITA;

2) DAVANjEM BESPOVRATNE POMOĆI ZA ISPLATU OSIGURANIH DEPOZITA;

KUPOVINOM DUŽNIČKIH INSTRUMENATA BANKE;

DEPONOVANjEM SREDSTAVA.

U SLUČAJU NEDOSTATKA SREDSTAVA ZA FINANSIJSKU PODRŠKU IZ ČLANA 5A OVOG ZAKONA, AGENCIJA SE MOŽE ZADUŽITI UZ GARANCIJU REPUBLIKE SRBIJE.

U POSTUPKU PRIBAVLjANjA SREDSTAVA ZA OBEZBEĐENjE FINANSIJSKE PODRŠKE IZ ČLANA 5A OVOG ZAKONA NEĆE SE PRIMENjIVATI ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU JAVNE NABAVKE.

1B FUNKCIJA ADMINISTRATORA BANKE

ČLAN 5G

FUNKCIJU ADMINISTRATORA BANKE AGENCIJA VRŠI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU STEČAJ I LIKVIDACIJA BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE.

Član 9.

Agencija, u skladu sa aktom Vlade donetim na predlog Narodne banke Srbije, može kod banaka preduzeti sledeće mere:

1) pokriti potencijalne gubitke;

2) preuzeti, kupiti ili na drugi način steći lošu aktivu;

3) upravljati lošom aktivom i prodati tu aktivu;.

4) kupiti u ime i za račun Republike Srbije akcije banaka koje svojim poslovanjem ugrožavaju finansijsku stabilnost.

Za pokriće potencijalnih gubitaka iz stava 1. tačka 1) ovog člana, Republika Srbija može izdavati obveznice.

Član 13.

Agencija obezbeđuje sredstva u fondu za osiguranje depozita u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.

ZA IZNOS DOBITKA, ODNOSNO GUBITKA, OSTVARENOG UPRAVLjANjEM SREDSTVIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I UTVRĐENOG U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE REGULIŠU RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA, VRŠI SE UVEĆANjE, ODNOSNO UMANjENjE FONDA ZA OSIGURANjE DEPOZITA.

ČLAN 14.

AGENCIJA SREDSTVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA IZ ČLANA 3. STAV 2. OVOG ZAKONA OBEZBEĐUJE IZ PRIHODA KOJE OSTVARI SVOJIM POSLOVANjEM, NAKNADA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE STEČAJ I LIKVIDACIJA BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE, DONACIJA, BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE, ZADUŽIVANjEM U ZEMLjI I INOSTRANSTVU I NA DRUGI NAČIN, U SKLADU SA ZAKONOM.

DINARSKA SREDSTVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA AGENCIJA MOŽE VODITI NA PODRAČUNU KOD UPRAVE ZA TREZOR.

DEVIZNA SREDSTVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA AGENCIJA VODI NA POSEBNOM RAČUNU KOD NARODNE BANKE SRBIJE, A MOŽE IH VODITI I NA RAČUNIMA KOD BANAKA, UZ PRETHODNU SAGLASNOST MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA.

Agencija sredstva za obavljanje poslova iz člana 3. stav 2. ovog zakona obezbeđuje iz prihoda koje ostvari svojim poslovanjem, naknade u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj privrednih društava, donacijama, iz budžeta Republike Srbije i na drugi način, u skladu sa zakonom.

Dinarska sredstva iz stava 1. ovog člana Agencija vodi na podračunu kod Uprave za javna plaćanja, a devizna sredstva na posebnom računu kod Narodne banke Srbije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana Agencija može ulagati u kratkoročne hartije od vrednosti ili ih polagati u depozit kod banaka.

ČLAN 14A

U SLUČAJU DA SREDSTVA IZ ČL. 13. I 14. OVOG ZAKONA NISU DOVOLjNA ZA OBAVLjANjE POSLOVA AGENCIJE, NA ZAHTEV AGENCIJE VLADA JE DUŽNA DA PO HITNOM POSTUPKU DONESE ODLUKU O OBEZBEĐENjU SREDSTAVA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ILI NjENIM ZADUŽIVANjEM U ZEMLjI ILI INOSTRANSTVU NA OSNOVU AKTA NARODNE SKUPŠTINE.

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE DONOSI AKT O OKVIRNOM IZNOSU ZADUŽENjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NA VANREDNOM ZASEDANjU I TO PO HITNOM POSTUPKU.

U POSTUPKU ZADUŽIVANjA REPUBLIKE SRBIJE ZA NAMENU UTVRĐENU U STAVU 1. OVOG ČLANA NEĆE SE PRIMENjIVATI ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE JAVNI DUG, ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU JAVNE NABAVKE I ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE ZAKLjUČIVANjE I IZVRŠAVANjE MEĐUNARODNIH UGOVORA.

O KONKRETNOM ZADUŽENjU REPUBLIKE SRBIJE ZA NAMENE UTVRĐENE STAVOM 1. OVOG ČLANA, A DO IZNOSA ZADUŽENjA ODOBRENOG U STAVU 2. OVOG ČLANA, ODLUČUJE VLADA.

Član 17.

UPRAVNI ODBOR:

1) DONOSI STATUT I DRUGE OPŠTE AKTE AGENCIJE;

2) DONOSI ODLUKE O OBEZBEĐIVANjU SREDSTAVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA AGENCIJE, KAO I O RASPOLAGANjU TIM SREDSTVIMA;

3) DONOSI PROPISE I OPŠTE AKTE KOJI SE ODNOSE NA OSIGURANjE DEPOZITA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OSIGURANjE DEPOZITA;

4) DONOSI AKTE KOJI SE ODNOSE NA OBAVLjANjE FUNKCIJE ADMINISTRATORA BANKE;

5) DONOSI ODLUKU O OSNIVANjU BANKE ZA POSEBNE NAMENE, IMENUJE ČLANOVE UPRAVNOG I IZVRŠNOG ODBORA TE BANKE, OBAVLjA FUNKCIJU SKUPŠTINE TE BANKE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU STEČAJ I LIKVIDACIJA BANAKA;

6) DONOSI AKT KOJIM SE UREĐUJU BLIŽI USLOVI I NAČIN UTVRĐIVANjA NAJMANjIH TROŠKOVA ZA POTREBE OBEZBEĐIVANjA FINANSIJSKE PODRŠKE IZ OVOG ZAKONA;

7) UTVRĐUJE PREDLOG ZA DONOŠENjE REŠENjA O POKRETANjU POSTUPKA STEČAJA ILI LIKVIDACIJE BANKE KOJOJ JE ODUZETA DOZVOLA ZA RAD;

8) USVAJA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE;

9) USVAJA GODIŠNjI RAČUN AGENCIJE;

10) BIRA PREDUZEĆE ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGENCIJE I RAZMATRA TE IZVEŠTAJE;

11) USVAJA IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE;

12) VRŠI NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA DIREKTORA AGENCIJE;

13) DONOSI POSLOVNIK O RADU;

14) OBAVLjA DRUGE POSLOVE UTVRĐENE ZAKONOM I STATUTOM AGENCIJE.

Upravni odbor:

1) donosi statut i druge opšte akte Agencije;

2) donosi propise i opšte akte koji se odnose na osiguranje depozita, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita;

3) donosi odluke koje se odnose na ostvarivanje prava Agencije u postupku stečaja ili likvidacije banaka;

4) donosi odluke o plasiranju sredstava iz člana 14. stav 3. ovog zakona;

5) usvaja finansijski plan Agencije;

6) usvaja godišnji račun Agencije;

7) bira preduzeće za reviziju finansijskih izveštaja Agencije i razmatra te izveštaje;

8) usvaja izveštaj o radu Agencije;

9) vrši nadzor nad zakonitošću rada direktora Agencije;

10) donosi poslovnik o radu;

11) obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja svojih članova.

Upravni odbor može odlučiti da njegovim sastancima prisustvuju i nezavisni eksperti, bez prava glasa.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Vladi.

ČLAN 22A

AGENCIJA, ZAPOSLENI U AGENCIJI, ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE, KAO I LICA KOJA PO NALOGU AGENCIJE VRŠE DUŽNOSTI UTVRĐENE ZAKONOM, NE ODGOVARAJU ZA ŠTETU KOJA NASTANE VRŠENjEM TIH DUŽNOSTI, OSIM AKO SE DOKAŽE DA JE ŠTETA PROUZROKOVANA NAMERNO ILI KRAJNjOM NEPAŽNjOM.

LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE MOGU ODGOVARATI ZA ŠTETU IZ TOG STAVA NI NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA U AGENCIJI, ODNOSNO PRESTANKA VRŠENjA DUŽNOSTI.

AGENCIJA JE DUŽNA DA NADOKNADI TROŠKOVE ZASTUPANjA ZAPOSLENIH U AGENCIJI U SUDSKIM I UPRAVNIM POSTUPCIMA POKRENUTIM U VEZI S DUŽNOSTIMA KOJE TI ZAPOSLENI VRŠE NA OSNOVU OVOG ZAKONA. OVE TROŠKOVE AGENCIJA JE DUŽNA DA NADOKNADI I LICIMA KOJIMA JE PRESTAO RADNI ODNOS U AGENCIJI.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa -Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje depozita

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Sporazum: Poglavlje III Pružanje usluga i Naslov VI član 91. Bankarstvo, osiguranje i finansijske usluge

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Opšti rok za usklađivanje zakonodavstva prema članu 72. Sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Ne postoji

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Treći deo, Naslov IV- Slobodna cirkulacija lica, usluga i kapitala

Predmetni Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje depozita nije predmet uređenja primarnih izvora prava EU.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Zakon o Agenciji za osiguranje depozita delimično je usklađen sa sledećom direktivom:

Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes

Predmetni Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje depozita nije predmet uređenja sekundarnih izvora prava EU.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Zbog mogućih posledica svetske finansijske krize predložene su izmene i dopune Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, te ovom prilikom nije vršeno dalje usklađivanje sa direktivama EU.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne

Ostavite komentar