Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

Član 1.

U Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07 i 30/10), posle člana 28. dodaju se naslov i čl. 28a i 28b, koji glase:

„Trgovanje akcijama van organizovanog tržišta

Član 28a

Nosioci prava, kao i zaposleni i bivši zaposleni, vlasnici akcija iz člana 18a ovog zakona pored trgovanja tim akcijama na tržištu hartija od vrednosti mogu trgovati i van tržišta hartija od vrednosti.

Pod trgovanjem akcijama van tržišta hartija od vrednosti u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se prihvatanje ponude za preuzimanje akcija, prihvatanje ponude za sticanje sopstvenih akcija, kao i pridruživanje akcija akcijama Republike Srbije u postupku prodaje akcija.

Član 28b

Lice koje je steklo većinski paket akcija javnih preduzeća odnosno privrednih društava iz člana 18a ovog zakona (u daljem tekstu: većinski vlasnik akcija) dužno je da uputi ponudu za preuzimanje akcija nosiocima prava i zaposlenima i bivšim zaposlenima vlasnicima akcija iz člana 18a ovog zakona, a može je uputiti i ostalim akcionarima.

Ponuđena cena u ponudi za preuzimanje akcija ne može biti niža od cene ostvarene u transakciji kojom je većinski vlasnik akcija stekao te akcije.

Ponudu za preuzimanje i svaku izmenu ponude koja je upućena nosiocima prava i zaposlenima i bivšim zaposlenima vlasnicima akcija iz člana 18a ovog zakona, većinski vlasnik akcija je obavezan da objavi u svim dnevnim listovima koji se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije sa tiražom od najmanje 50.000 primeraka i svim elektronskim medijima sa nacionalnom frekvencijom.

Rok važenja ponude iznosi najmanje 45 dana, a najviše 90 dana od dana objavljivanja ponude za preuzimanje u svim dnevnim listovima i elektronskim medijima iz stava 3. ovog člana.

Odredbe st. 1. do 4. ovog člana shodno se primenjuju na lica koja su akcije iz člana 18a ovog zakona stekla trgovinom na sekundarnom tržištu.

Na uslove i postupak ponude za preuzimanje koji nisu uređeni odredbama ovog zakona shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije koje građani ostvaruju u postupku privatizacije sadržan je u članu 97. tač. 6. i 8. Ustava Republike Srbije, kojim se utvrđuje da Republika Srbija, uređuje i obezbeđuje, između ostalog i pravni položaj privrednih subjekata i ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakona o pravu na besplatne akcije koje građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS” br.123/07 i 30/10) uređeno je osnivanje Akcionarskog Fonda, kao pravnog lica čije će akcije biti distribuirane građanima u cilju najbrže moguće realizacije njihovih prava. Ovaj fond je institucija sui generis. To nije klasični investicioni fond u smislu zakona kojima se uređuju investicioni fondovi. Ovaj fond je osnovan da bi prodao akcije iz Privatizacionog registra kao i akcije iz portfelja Akcijskog fonda a zatim od sredstava od tih akcija i akcija drugih javnih preduzeća navedenih u Zakonu obezbedio sredstva da bi mogao da izda akcije tog fonda građanima. Ovaj zakon propisuje distribuiranje akcije Akcionarskog fonda građanima.

Pored akcija Akcionarskog fonda građanima se u skladu sa odredbama Zakona o pravu na besplatne akcije koje građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS“ br. 123/07 i 30/10) (u daljem tekstu: Zakon) bez naknade prenose i akcije pojedinih javnih preduzeća i privrednih društava sa učešćem državnog kapitala koje obavljaju delatnost od opšteg interesa a koja su navedena u članu 18 a Zakona.

Zakonom je predviđena trgovina tim akcijama na organizovanom tržištu. U međuvremenu se ukazala potreba da se građanima, zaposlenima i bivšim zaposlenima omogući i prodaja akcija ne samo na organizovanom tržištu odnosno preko berze nego i van organizovanog tržišta.

Predloženim izmenama i dopunama Zakona će se građanima i zaposlenima i bivšim zaposlenim vlasnicima akcija i kao i vlasnicima ovih akcija preduzeća navedenih u članu 18a Zakona a koje su stečene trgovinom na sekundarnom tržištu omogućiti da svoje akcije prodaju i drugim metodama, a to je prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija, prihvatanjem ponude za sticanje sopstvenih akcija, kao i pridruživanjem svojih akcija akcijama Republike Srbije u postupku prodaje tih akcija. Takođe, usled ove izmene, a imajući u vidu specifičnosti akcija koje su regulisane ovim zakonom, kao posebnog instituta, ukazala se potreba za regulisanjem materije preuzimanja akcija i davanja ponude za preuzimanje akcija predmetnih preduzeća od strane većinskog vlasnika koji je stekao akcije tih preduzeća u postupku privatizacije.

Interes Republike Srbije u ovom postupku je da zaštiti male akcionare koji su svoja prava stekli u skladu sa Zakonom i da obaveže budućeg kupca na otkup njihovih akcija davanjem ponude za preuzimanje, kao i da budućeg kupca oslobodi troškova koje bi imao obaveštavanjem malih akcionara o ponudi za preuzimanju u skladu sa odredbama zakona kojim je regulisano preuzimanje akcionarskih društava, s obzirom da je reč o 4,5 miliona građana, kao i zaposlenima i bivšim zaposlenima.

III. ANALIZA EFEKATA

Određivanje problema koje zakon treba da reši

Zakonom o pravu na besplatne akcije koje građani ostvaruju u postupku privatizacije utvrđeno je pravo građana koji nisu ostvarili pravo na akcije bez naknade po odredbama Zakona o svojinskoj transformaciji i Zakona o privatizaciji, kao i postupak i način na koji se to pravo ostvaruje.

U dosadašnjoj primeni Zakona uočeni su određeni nedostaci u njegovoj praktičnoj primeni. Naime, nametnula se potreba da se prošire mogućnosti manjinskih akcionara u trgovanju akcijama, odnosno građana koji su u skladu sa navedenim zakonom stekli besplatne akcije u javnim preduzećima i drugim pravnim licima navedenim u članu 18a Zakona. U ovom smislu, propisana je obaveza da se ponuda uputi akcionarima besplatnih akcija. Takođe, radi njihove zaštite, utvrđeno je da cena u ponudi ne može biti niža od cene ostvarene transakcijom kojom je stečen većinski paket akcija.

Takođe, imajući u vidu specifičnu prirodu akcija koje su regulisane ovim zakonom, kao i veliki broj lica koja poseduju navedene akcije, oko 4,5 miliona lica, obaveštavanje svakog akcionara pojedinačno bi bilo povezano sa nesrazmernim troškovima, a koji su neopravdani u smislu da ne doprinose ostvarivanju prava ovih akcionara i iz tog razloga je obaveštavanje ovih akcionara predviđeno putem pisanih i elektronskih medija.

Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Osnovni cilj predloženih izmena je zaštita vlasnika i imaoca akcija i omogućavanje ovim akcionarima da trguju predmetnim akcijama ne samo jednom metodom na organizovanom tržištu hartija od vrednosti, već davanjem mogućnosti prodaje putem više metoda, radi postizanja nabolje cene i samim tim koristi za ove akcionare.

Druge mogućnosti za rešavanje problema

Prilikom izrade zakona zakonodavac nije bio u mogućnosti da razmatra druga rešenja koja se odnose na navedene situacije koje bi trebalo prevazići upravo iz razloga što ovo zahteva regulisanje kroz zakonski akt, a naročito s obzirom na specifičnosti materije, a ujedno i adekvatne pravne regulative oblasti u korelaciji sa predloženim dopunama.

Zbog nemogućnosti prevazilaženja problema postojećim rešenjima, ograničenjima da materija dalje ne može biti uređena podzakonskim aktima, kao i potrebe za efikasnim otklanjanjem problema koji su se već pojavili, obima potrebnih izmena, predlaže se da se potrebne korekcije izvrše izmenama i dopunama postojećeg zakona.

Zašto je donošenje zakona najbolje za rešavanje problema

Predložene izmene se odnose na materiju koja se mora regulisati zakonom, tako da nije bilo mogućnosti za rešavanje problema na drugi način. Naime, s obzirom da je materija na koju se odnose izmene i dopune regulisana u drugim propisima, ali zbog specifične prirode predmetnih akcija, jedini način da se reguliše ovo pitanje u skladu sa svojom specifičnošću može postići predloženim izmenama i dopunama.

Na koga će i kako uticati predložena rešenja

Zakon će imati pozitivan uticaj na poslovanje subjekata u kojima Republika Srbija poseduje akcije, domaće i strane profesionalne investitore zainteresovane u ulaganja u privredne sisteme od opšteg značaja a naročito na efikasnu realizaciju i zaštitu prava građana imalaca besplatnih akcija.

Troškovi koje će primena zakona izazvati kod građana i privrede, posebno malih i srednjih preduzeća.

Primena ovog akta neće izazvati ni građanima ni privredi izdvajanje dodatnih troškova, upravo će doprineti smanjenju nepotrebnih troškova privrednih subjekata, s obzirom na rešenje predviđeno u članu 28b. stav 3.

Da li pozitivni efekti opravdavaju troškove

U smislu podsticaja investicija u predmetna privredna društva i usled smanjenja troškova objavljivanja ponude kao i najniže cene koja se mora ponuditi, ove dopune doprinose stabilnosti pravnog sistema i samim tim posredno utiču na pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju.

Da li akt stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju

S obzirom da će na osnovu odredaba predloženog zakona doći do trgovine predmetnim akcijama metodama koje u Zakonu do sada nisu bile predviđene, a reč je o 4,5 miliona lica, navedene izmene i dopune dovešće do ozbiljnije tržišne konkurencije na ovom, do sada, nedovoljno razvijenom tržištu.

Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove

Pri izradi zakona traženi su i uzeti u obzir inicijative i predlozi određenih relevantnih subjekata, kao što su: Agencija za privatizaciju, Komisija za hartije od vrednosti i subjekti u kojima Republika Srbija ima vlasništvo nad akcijama.

IV. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona dodaju se novi članovi 28a i 28b koji definišu trgovanje akcijama van organizovanog tržišta u smislu prihvatanja ponude za preuzimanje akcija, prihvatanje ponude za sticanje sopstvenih akcija, kao i pridruživanje akcija akcijama Republike Srbije u postupku prodaje akcija. Ovim članom su predviđeni načini trgovanja navedenim metodama, u delu specifičnosti u odnosu na već postojeća generalna rešenja. Takođe, definisana je obaveza upućivanja ponude od strane većinskog vlasnika akcija nosiocima prava, zaposlenima i bivšim zaposlenima vlasnicima akcija iz člana 18a Zakona, kao i licima koja su stekla te akcije trgovinom na sekundarnom tržištu, kao i mogućnost upućivanja ponude za preuzimanje ostalim akcionarima. U tom smislu, definisana je i visina ponuđene cene, način objavljivanja u skladu sa posebnom prirodom akcija i brojem akcionara kojima treba uputiti ponudu, rok važenja ponude.

Članom 2. Predloga zakona određeno je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije sastoje se u potrebi da što pre stupi na snagu kako bi se postigli pozitivni efekti izmena, koje bi se ogledale, pre svega, u obavezi otkupa, odnosno davanju ponude za preuzimanje malim akcionarima u akcionarskim društvima iz člana 18a ovog zakona, a čije su akcije prodate i podeljene u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije. Sa druge strane da bi se postigao navedeni pozitivan efekat, neophodno je preduzeti sve prethodne radnje i organizovanje svih nadležnih institucija radi omogućavanja trgovine van organizovanog tržišta.

V. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 52/10), proizlaze iz sagledavanja aktuelnih problema, kao i negativnih posledica koje mogu nastupiti za 4,5 miliona građana koji su nosioci prava, a koje pravo su ostvarili u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije. Takođe, imajući u vidu kratke rokove kojima su regulisana određena pitanja ovim zakonom, kao i neophodnost preduzimanja pripreme za trgovanje ovim akcijama u skladu sa uvedenim novim metodama trgovanja koje se odnose na predmetne akcije, kao i broj akcionara koji će trgovati akcijama, neophodno je da se predmetni zakona donese po hitnom postupku.

VII. PREGLED ODREDABA KOJE SE DOPUNjUJU

TRGOVANjE AKCIJAMA VAN ORGANIZOVANOG TRŽIŠTA

ČLAN 28A

NOSIOCI PRAVA, KAO I ZAPOSLENI I BIVŠI ZAPOSLENI, VLASNICI AKCIJA IZ ČLANA 18A OVOG ZAKONA PORED TRGOVANjA TIM AKCIJAMA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI MOGU TRGOVATI I VAN TRŽIŠTA HARTIJA OD VREDNOSTI.

POD TRGOVANjEM AKCIJAMA VAN TRŽIŠTA HARTIJA OD VREDNOSTI U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA PODRAZUMEVA SE PRIHVATANjE PONUDE ZA PREUZIMANjE AKCIJA, PRIHVATANjE PONUDE ZA STICANjE SOPSTVENIH AKCIJA, KAO I PRIDRUŽIVANjE AKCIJA AKCIJAMA REPUBLIKE SRBIJE U POSTUPKU PRODAJE AKCIJA.

ČLAN 28B

LICE KOJE JE STEKLO VEĆINSKI PAKET AKCIJA JAVNIH PREDUZEĆA ODNOSNO PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ ČLANA 18A OVOG ZAKONA (U DALjEM TEKSTU: VEĆINSKI VLASNIK AKCIJA) DUŽNO JE DA UPUTI PONUDU ZA PREUZIMANjE AKCIJA NOSIOCIMA PRAVA I ZAPOSLENIMA I BIVŠIM ZAPOSLENIMA VLASNICIMA AKCIJA IZ ČLANA 18A OVOG ZAKONA, A MOŽE JE UPUTITI I OSTALIM AKCIONARIMA.

PONUĐENA CENA U PONUDI ZA PREUZIMANjE AKCIJA NE MOŽE BITI NIŽA OD CENE OSTVARENE U TRANSAKCIJI KOJOM JE VEĆINSKI VLASNIK AKCIJA STEKAO TE AKCIJE.

PONUDU ZA PREUZIMANjE I SVAKU IZMENU PONUDE KOJA JE UPUĆENA NOSIOCIMA PRAVA I ZAPOSLENIMA I BIVŠIM ZAPOSLENIMA VLASNICIMA AKCIJA IZ ČLANA 18A OVOG ZAKONA, VEĆINSKI VLASNIK AKCIJA JE OBAVEZAN DA OBJAVI U SVIM DNEVNIM LISTOVIMA KOJI SE DISTRIBUIRAJU NA CELOJ TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE SA TIRAŽOM OD NAJMANjE 50.000 PRIMERAKA I SVIM ELEKTRONSKIM MEDIJIMA SA NACIONALNOM FREKVENCIJOM.

ROK VAŽENjA PONUDE IZNOSI NAJMANjE 45 DANA, A NAJVIŠE 90 DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA PONUDE ZA PREUZIMANjE U SVIM DNEVNIM LISTOVIMA I ELEKTRONSKIM MEDIJIMA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

ODREDBE ST. 1. DO 4. OVOG ČLANA SHODNO SE PRIMENjUJU NA LICA KOJA SU AKCIJE IZ ČLANA 18A OVOG ZAKONA STEKLA TRGOVINOM NA SEKUNDARNOM TRŽIŠTU.

NA USLOVE I POSTUPAK PONUDE ZA PREUZIMANjE KOJI NISU UREĐENI ODREDBAMA OVOG ZAKONA SHODNO SE PRIMENjUJU ODGOVARAJUĆE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE PREUZIMANjE AKCIONARSKIH DRUŠTAVA.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač:

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS“, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS“, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa – Nije primenljivo, iz razloga specifičnosti materije na koju se odnose predmetne izmene i dopune.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma – Nije primenljivo, iz razloga specifičnosti materije na koju se odnose predmetne izmene i dopune.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma – Nije primenljivo, iz razloga specifičnosti materije na koju se odnose predmetne izmene i dopune.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma – Nije primenljivo, iz razloga specifičnosti materije na koju se odnose predmetne izmene i dopune.

d) Veza sa nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije –Predmetni Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije nije predmet ispunjavanja konkretne obaveze predviđene NPI

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima –

v) navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) razlozi za delimičnu usklađenost odnosno neusklađenost

d) rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti nacrta zakona, drugog propisa i opšteg akta s acquis communautaire-om

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, iz razloga specifičnosti materije na koju se odnose predmetne izmene i dopune, a imajući u vidu da predmetna materija nije regulisana niti jednim propisom Evropske unije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i opšteg akta i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne

Ostavite komentar