Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd (projekat „Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A”)

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST NEMAČKE RAZVOJNE BANKE KfW, FRANKFURT NA MAJNI, PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD (PROJEKAT „MODERNIZACIJA SISTEMA ZA OTPEPELJIVANJE TE NIKOLA TESLA A”)

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd po osnovu zaduženja kod Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, u iznosu do 45.000.000 evra (slovima: četrdesetpet miliona evra).

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) daje u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni (u daljem tekstu: KfW), na ime obaveza iz Sporazuma o zajmu „Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A”, BMZ-br. 2011 66 073, na iznos do 45.000.000 evra (slovima: četrdesetpet miliona evra) (u daljem tekstu: Sporazum o zajmu), zaključenog između KfW i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd (u daljem tekstu: Zajmoprimac), 28. februara 2017. godine u Beogradu, u vezi sa projektom „Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A”.

Garant prihvata sve odredbe Sporazuma o zajmu i saglasan je da garantuje za sve obaveze koje proističu ili su u vezi sa obavezama Zajmoprimca po Sporazumu o zajmu.

Garancija u korist KfW, po zaduženju Zajmoprimca za projekat „Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A”, potpisana je od strane ovlašćenog predstavnika Garanta 28. februara 2017. godine i njome je predviđeno da Garant jemči za obaveze Zajmoprimca po osnovu Sporazuma o zajmu zaključenog između KfW i Zajmoprimca.

Član 3.

Otplatu zajma vrši Zajmoprimac na način utvrđen Sporazumom o zajmu. Sredstva za otplatu zajma obezbediće Zajmoprimac iz sopstvenih prihoda.

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje prema planu otplate iz Sporazuma o zajmu, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu, proviziju na nepovučena sredstva i prateće troškove zaduživanja.

Član 4.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, Garant će imati pravo da od Zajmoprimca potražuje povraćaj glavnice, kamate, provizije na nepovučena sredstva, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana, Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar