Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd, Societe General Srbija a.d. Beograd, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd, Erste Bank a.d. Novi Sad, Komercijalne banke a.d. Beograd i Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad

PREDLOG ZAKONA

O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE

U KORIST BANCA INTESA AD BEOGRAD, SOCIETE GENERAL SRBIJA A.D. BEOGRAD, HYPO-ALPE-ADRIA BANK A.D. BEOGRAD, ERSTE BANK A.D. NOVI SAD, KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENjU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad (u daljem tekstu: „Korisnik kredita”) po dinarskom dugoročnom kreditu sa valutnom (evro) klauzulom odobrenom od strane grupe ponuđača koju čine: Banca Intesa AD Beograd, Societe General Srbija a.d. Beograd, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd, Erste Bank a.d. Novi Sad i Komercijalna banka a.d. Beograd, u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od 180.000.000 evra (slovima: stoosamdeset miliona evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova i po dinarskom dugoročnom kreditu sa valutnom (evro) klauzulom odobrenom od strane UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od 30.000.000 evra (slovima: trideset miliona evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija (u daljem tekstu: „Garant”) izdaje u korist Korisnika kredita, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. V/U-4/2011, odobrenog od strane grupe ponuđača koju čine: Banca Intesa AD Beograd, Societe General Srbija a.d. Beograd, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd, Erste Bank a.d. Novi Sad i Komercijalna banka a.d. Beograd i Ugovora br. R 1487/11, odobrenog od strane UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd (u daljem tekstu: „Banke”), zaključenih između Korisnika kredita i Banaka, dana 6. juna 2011. godine (u daljem tekstu: „Ugovori”).

Garant ovim neopozivo i na prvi poziv garantuje da će izmiriti dug Korisnika kredita prema Bankama, odnosno svih plativih iznosa o njihovom dospeću, u svemu na način i u skladu sa uslovima iz Ugovora, sa rokom važnosti koji će biti duži za mesec dana od roka dospeća kredita, čime se stvara obaveza otplate duga nastala po osnovu Garancije da plati dospelu a neizmirenu obavezu ukoliko Korisnik kredita ne izvrši tu svoju obavezu blagovremeno, u skladu sa Ugovorima.

Ukoliko Garant ne izvrši svoje obaveze u roku koji je naveden u stavu 2. ovog člana, Banke će imati pravo da proglase dospelim sve iznose koji su plativi u skladu sa odredbama Ugovora.

U slučaju aktiviranja ove garancije, Garant se obavezuje da će obezbediti u budžetu za odgovarajuću fiskalnu godinu sredstva neophodna za izvršavanje preuzetih obaveza po ovoj garanciji.

Član 3.

Otplatu kredita vrši Korisnik kredita prema Bankama u dinarima indeksirano prema vrednosti evra, sve u skladu sa odredbama Ugovora.

Sredstva za otplatu kredita obezbediće Korisnik kredita, iz sopstvenih prihoda.

Korisnik kredita je dužan da sredstva za otplatu kredita obezbeđuje prema planu otplate, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove zaduživanja.

Član 4.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Korisnika kredita, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Korisnika kredita, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Korisnika kredita naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana, Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Korisnika kredita na osnovu ovlašćenja dobijenog od Korisnika kredita ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09) propisuje da Republika može dati garanciju za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd, Societe General Srbija a.d. Beograd, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd, Erste Bank a.d. Novi Sad, Komercijalne banke a.d. Beograd i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd (u daljem tekstu: „Banke”) po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad (u daljem tekstu: „Korisnik kredita”) sadržani su u članu 16. stav 4. Zakona o javnom dugu, odnosno u članu 9. Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. V/U-4/2011 između Korisnika kredita i Banaka i članu 5. Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. R 1487/11 između Korisnika kredita i Banke, koji su zaključeni 6. juna 2011. godine.

Naime, članom 16. stav 4. Zakona o javnom dugu propisano je da se garancija Republike Srbije daje u formi zakona.

Članom 9. stav 1. tačka 2) Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. V/U-4/2011, povlačenje sredstava kredita u iznosu od 180.000.000 evra (slovima: stoosamdeset miliona evra) u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uslovljeno je davanjem garancije Republike Srbije na celokupan iznos kredita u korist Banaka.

Članom 5.1.1 Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. R 1487/11, povlačenje sredstava kredita u iznosu od 30.000.000 evra (slovima: trideset miliona evra) u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uslovljeno je davanjem garancije Republike Srbije na celokupan iznos kredita u korist Banke.

Sredstva ovog kredita biće upotrebljena za održavanje tekuće likvidnosti. Izdavanje garancije Republike Srbije poslovnim bankama u iznosu od 210.000.000 evra (slovima: dvestadeset miliona evra) za održavanje tekuće likvidnosti Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, predviđeno je članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10).

Ugovorom o dugoročnom namenskom kreditu br. V/U-4/2011 predviđeno je da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

nominalna kamatna stopa varijabilna – tromesečni EURIBOR plus kamatna marža koja iznosi 4,19% na godišnjem nivou;

naknada za odobrenje kredita iznosi 0,50%, od iznosa ukupno odobrenog kredita;

minimalni iznos tranše 5.000.000 evra (slovima: pet miliona evra);

naknada zbog prevremene otplate kredita, na ime štete koju je Banka pretrpela usled prevremene otplate, iznosi 0,1% od iznosa koji se prevremeno isplaćuje;

rok vraćanja kredita 8 (osam) godina sa periodom mirovanja otplate glavnice do 3 (tri) godine;

otplata kredita u 20 (dvadeset) kvartalnih rata;

uplata iznosa kredita vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate (glavnica kredita), odnosno na dan obračuna (kamata, naknada i drugi troškovi);

kamata će se obračunavati konformnom metodom na osnovu stvarnog broja dana u mesecu kroz broj dana u godini.

Ugovorom o dugoročnom namenskom kreditu br. R 1487/11 predviđeno je da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

nominalna kamatna stopa varijabilna – tromesečni EURIBOR plus kamatna marža koja iznosi 4,29% na godišnjem nivou;

naknada za odobrenje kredita iznosi 0,50%, od iznosa ukupno odobrenog kredita;

naknada zbog prevremene otplate kredita, na ime štete koju je Banka pretrpela usled prevremene otplate, iznosi 0,1% od iznosa koji se prevremeno isplaćuje;

rok vraćanja kredita 8 (osam) godina sa periodom mirovanja otplate glavnice do 3 (tri) godine;

otplata kredita u 20 (dvadeset) kvartalnih rata;

uplata iznosa kredita vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate (glavnica kredita), odnosno na dan obračuna (kamata, naknada i drugi troškovi);

– kamata će se obračunavati konformnom metodom na osnovu stvarnog broja dana u mesecu kroz broj dana u godini.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao garant izmiri obaveze Korisnika kredita po zaduženju kod Banaka, u iznosu od 210.000.000 (slovima: dvestadeset miliona evra) u dinarskoj protivvrednosti.

Odredbom člana 2. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija daje Korisniku kredita na ime obaveze iz Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. V/U-4/2011 zaključenog između Korisnika kredita i Banaka i Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. R 1487/11 zaključenog između Korisnika kredita i Banke.

Odredbom člana 3. Predloga zakona predviđaju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Korisnik kredita ima u vezi sa ovim kreditom.

Odredbom člana 4. Predloga zakona predviđa se regresno pravo Republike Srbije ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, kao korisnika kredita.

Odredbom člana 5. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, br. 52/10 i 13/11), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena ugovora o kreditu, odnosno povlačenje sredstava i izmirivanje dospelih obaveza Korisnika kredita uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

VI. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je neophodno hitno rešavanje problema održavanje tekuće likvidnosti JP „Srbijagas” Novi Sad, kao i refinansiranje dospelih kratkoročnih obaveza. IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST BANCA INTESA AD BEOGRAD, SOCIETE GENERAL SRBIJA A.D. BEOGRAD, HYPO-ALPE-ADRIA BANK A.D. BEOGRAD, ERSTE BANK A.D. NOVI SAD, KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENjU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

DRAFT LAW ON GUARANTEE OF REPUBLIC OF SERBIA IN FAVOR OF BANCA INTESA AD BEOGRAD, SOCIETE GENERAL SRBIJA A.D. BEOGRAD, HYPO-ALPE-ADRIA BANK A.D. BEOGRAD, ERSTE BANK A.D. NOVI SAD, KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD AND UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD BY INDEBTEDNESS PUBLIC ENTERPRISE „SRBIJAGAS”

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 49 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 114. Ugovora o funkcionisanju EU- nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – nema

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – nema

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar