Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe General banka Srbija a.d. Beograd, Erste GCIB Finance i I.B.V. Amsterdam, Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd i Aik Banke a.d. Niš po zaduženju Galenike a.d. Beograd

PREDLOG ZAKONA

O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE

U KORIST SOCIETE GENERAL BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, ERSTE GCIB FINANCE I B.V. AMSTERDAM, UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD I AIK BANKE A.D. NIŠ

PO ZADUŽENJU GALENIKE A.D. BEOGRAD

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Galenike a.d. Beograd (u daljem tekstu: Zajmoprimac) po dinarskim dugoročnim kreditima sa valutnom (evro) klauzulom, odobrenim od strane Societe General banka Srbija a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od EUR 10.000.000 (slovima: desetmilionaevra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od EUR 10.000.000 (slovima: desetmilionaevra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od EUR 30.000.000 (slovima: tridesetmilionaevra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova i AIK banke a.d. Niš u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od EUR 20.000.000 (slovima: dvadesetmilionaevra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija izdaje u korist Societe General banka Srbija a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. LTL 259638, za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza u iznosu od EUR 10.000.000 (slovima: desetmilionaevra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i Societe General banka Srbija a.d. Beograd, dana 26. decembra 2011. godine.

Član 3.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija izdaje u korist Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. 04012012, za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza u iznosu od EUR 10.000.000 (slovima: desetmilionaevra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam, dana 26. decembra 2011. godine.

Član 4.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija izdaje u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. 3109/11, za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza u iznosu od EUR 30.000.000 (slovima: tridesetmilionaevra), uvećanog

za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, dana 26. decembra 2011. godine.

Član 5.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija izdaje u korist AIK banke a.d. Niš, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. 1422, za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza u iznosu od EUR 20.000.000 (slovima: dvadesetmilionaevra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i AIK banke a.d. Niš, dana 26. decembra 2011. godine.

Član 6.

Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) ovim neopozivo i na prvi poziv garantuje da će izmiriti dug Zajmoprimca prema Societe General banka Srbija a.d. Beograd, Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i AIK banci a.d. Niš (u daljem tekstu: Banke), odnosno svih plativih iznosa o njihovom dospeću, u svemu na način i u skladu sa uslovima iz pojedinačnih ugovora o kreditu, sa rokom važnosti koji će biti duži za mesec dana od roka dospeća kredita, čime se stvara obaveza otplate duga nastala po osnovu date garancije da plati dospelu, a neizmirenu obavezu ukoliko Zajmoprimac ne izvrši tu svoju obavezu blagovremeno, u skladu sa ugovorima o kreditu sa Bankama.

Ukoliko Garant ne izvrši svoje obaveze u roku koji je naveden u stavu 1. ovog člana, svaka od Banaka će imati pravo da proglasi dospelim sve iznose koji su plativi u skladu sa odredbama pojedinačnih ugovora o kreditu.

U slučaju aktiviranja ove garancije, Garant se obavezuje da će obezbediti u budžetu za odgovarajuću fiskalnu godinu sredstva neophodna za izvršavanje preuzetih obaveza po ovoj garanciji.

Član 7.

Otplatu kredita vrši Zajmoprimac prema Bankama u dinarima indeksirano prema vrednosti evra, sve u skladu sa odredbama pojedinačnih ugovora o kreditu.

Sredstva za otplatu kredita obezbediće Zajmoprimac iz sopstvenih prihoda.

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu kredita obezbeđuje prema planu otplate, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove zaduživanja.

Član 8.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Zajmoprimca, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana, Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11) propisuje da Republika može dati garanciju za izmirenje duga pravnih lica čiji je osnivač.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe General banka Srbija a.d. Beograd, Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i AIK banke a.d. Niš po zaduženju Galenike a.d. Beograd (u daljem tekstu: Zajmoprimac) sadržani su u članu 16. stav 4. Zakona o javnom dugu. Naime, članom 16. stav 4. Zakona o javnom dugu propisano je da se garancija Republike Srbije daje u formi zakona.

Sredstva kredita br. LTL 259638 kod Societe General banka Srbija a.d. Beograd, kredita br. 04012012 kod Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam, kredita br. 3109/11 kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i kredita br. 1422 kod AIK banke a.d. Niš, biće upotrebljena za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza. Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) predviđeno je davanje garancije Republike Srbije poslovnim bankama za Galeniku a.d. Beograd za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza u iznosu do 70.000.000 evra.

Radi pribavljanja navedenih sredstava Zajmoprimac je sproveo postupak javne nabavke finansijskih usluga, za izbor poslovne banke preko koje će se obezbediti navedena sredstva.

Sredstva u iznosu od 10.000.000 evra će biti stavljena na raspolaganje Zajmoprimcu od strane Societe General banka Srbija a.d. Beograd, sredstva u iznosu od 10.000.000 evra će biti stavljena na raspolaganje Zajmoprimcu od strane Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam, sredstva u iznosu od 30.000.000 evra će biti stavljena na raspolaganje Zajmoprimcu od strane UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i sredstva u iznosu od 20.000.000 evra će biti stavljena na raspolaganje Zajmoprimcu od strane AIK banke a.d. Niš (u daljem tekstu: Ugovori o kreditu) i koristiće se za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza Zajmoprimca.

Ugovorima o kreditu predviđeno je da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

– nominalna kamatna stopa varijabilna – tromesečni EURIBOR plus fiksna kamatna marža koja iznosi 6,95% na godišnjem nivou;

– zatezna kamata jednaka je zakonskoj zateznoj kamati;

– naknada za odobrenje kredita iznosi 0,25% od ukupnog iznosa kredita;

– pravo na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade;

– period počeka dve (2) godine od datuma prve isplate tranše;

– period otplate glavnice pet (5) godina;

– otplata kredita je u troomesečnim ratama, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije (u daljem tekstu: Garant) da izmiri obaveze po Ugovorima o kreditu.

Odredbama čl. 2, 3, 4, 5. i 6. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Garant daje Societe General banka Srbija a.d. Beograd, Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i AIK banci a.d. Niš, na ime obaveza iz Ugovora o kreditu.

Odredbom člana 7. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Zajmoprimac ima u vezi sa ovim zajmom.

Odredbom člana 8. Predloga zakona predviđa se regresno pravo Garanta ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, kao korisnika kredita.

Odredbom člana 9. Predloga zakona ueđeno je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, br. 52/10 i 13/11), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Ugovora, odnosno povlačenje sredstava i izmirivanje dospelih obaveza Zajmoprimca uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je potrebno što hitnije pribaviti sredstva za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza, kako ne bi došlo do potpune nelikvidnosti Zajmoprimca, koju je prouzrokovao pad prodaje lekova, ali prevashodno i nemogućnost naplate potraživanja koja Zajmoprimac ima prema veletrgovcima lekovima, a što je ugrozilo sposobnost preduzeća da u roku servisira svoje obaveze.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST SOCIETE GENERAL BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, ERSTE GCIB FINANCE I B.V. AMSTERDAM, UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD I AIK BANKE A.D. NIŠ PO ZADUŽENJU GALENIKE AD BEOGRAD

DRAFT LAW ON GUARANTEE OF REPUBLIC OF SERBIA IN FAVOR OF BANCA SOCIETE GENERAL BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, ERSTE GCIB FINANCE I B.V. AMSTERDAM, UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD I AIK BANKE A.D. NIŠ BY INDEBTEDNESS GALENIKA AD BEOGRAD

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 49 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 114. Ugovora o funkcionisanju EU- nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – nema

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – nema

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar