Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Jasmini Benmansur prestaje rad na položaju pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za matične knjige i ostvarivanje slobode udruživanja građana, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 28. decembra 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8973/2011

U Beogradu, 23. decembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA

I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Jasmina Benmansur ponovo se postavlja na položaj pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za matične knjige i ostvarivanje slobode udruživanja građana, od 29. decembra 2011. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8952/2011

U Beogradu, 23. decembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Đorđu Cvetinčaninu prestaje rad na položaju sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 28. decembra 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8972/2011

U Beogradu, 23. decembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Đorđe Cvetinčanin ponovo se postavlja na položaj sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, od 29. decembra 2011. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8954/2011

U Beogradu, 23. decembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. Zakona o upravnoj inspekciji („Službeni glasnik RSˮ, broj 87/11), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Zoranu Petroviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za upravni nadzor, zbog postavljenja na položaj direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – 23. decembra 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9070/2011

U Beogradu, 23. decembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i čl. 9. i 43. Zakona o upravnoj inspekciji („Službeni glasnik RSˮ, broj 87/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU ZA LJUDSKA

I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Zoran Petrović na položaj direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9072/2011

U Beogradu, 23. decembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar