Predlog zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o sudskim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01- dr. zakon, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08-dr. zakon, 31/09, 101/11 i 93/12), u Taksenoj tarifi, posle tarifnog broja 13. dodaje se odeljak 7. i tarifni broj 13a, koji glase:

„7. Postupak sačinjavanja pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa

Tarifni broj 13a

(1) Za sačinjavanje pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa plaća se taksa prema vrednosti imovine koja je predmet pravnog posla, i to:

– do 600.000 dinara vrednosti – 9.000 dinara;

– preko 600.000 do 2.500.000 dinara vrednosti – 15.000 dinara;

– preko 2.500.000 do 5.000.000 dinara vrednosti – 21.000 dinara;

– preko 5.000.000 do 7.000.000 dinara vrednosti – 30.000 dinara;

– preko 7.000.000 do 10.000.000 dinara vrednosti – 36.000 dinara;

– preko 10.000.000 do 14.000.000 dinara vrednosti – 42.000 dinara;

– preko 14.000.000 dinara vrednosti – 42.000 dinara uvećano za 1.500 dinara za svakih započetih 1.000.000 dinara vrednosti, a najviše do 600.000 dinara.

(2) Za sačinjavanje javnobeležničkog zapisa ugovora o poklonu između roditelja, kao poklonodavca i deteta, kao poklonoprimca, kada je predmet poklona nepokretnost, plaća se 50% od takse iz stava 1. ovog tarifnog broja.

(3) Ako se pravni posao u obliku javnobeležničkog zapisa sačinjava za više stranaka, taksa se uvećava 1.500 dinara za treću i svaku narednu stranku, ali najviše do 50% od takse iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Napomena:

1. Za sačinjavanje pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa kada je predmet pravnog posla raspolaganje nepokretnostima, deoba zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera, ugovora o imovinskim odnosima između supružnika ili vanbračnih partnera, ustupanja ili raspodele imovine za života, obećanje poklona ili ugovora o poklonu za slučaj smrti i ugovora o doživotnom izdržavanju, kao osnov za određivanje takse uzima se ukupna vrednost imovine koja je predmet pravnog posla.

2. Za zahtev kojim se traži sačinjavanje pravnog posla u obliku javnobeležničkog zapisa iz ovog tarifnog broja ne plaća se posebna taksa.

3. Za overu sačinjenog javnobeležničkog zapisa, kao i za izdavanje otpravaka i prepisa ako se oni izdaju neposredno po sačinjavanju javnobeležničkog zapisa ne plaća se posebna taksa.

4. Za sačinjavanje predugovora, dopune ili raskida postojećeg ugovora u obliku javnobeležničkog zapisa plaća se 50% od takse iz ovog tarifnog broja.

5. Taksu iz ovog tarifnog broja, ako ima više stranaka, plaćaju stranke solidarno.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. septembra 2014. godine.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 91. stav 1. Ustava Republike Srbije, kojim je utvrđeno da se sredstva iz kojih se finansiraju nadležnosti Republike Srbije, obezbeđuju iz poreza i drugih prihoda utvrđenih zakonom. Istovremeno članom 97. tačka 15. Ustava predviđeno je da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o javnom beležništvu („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 85/12, 19/13 i 55/14-dr. zakon) predviđeno je da određeni pravni poslovi moraju biti zaključeni u obliku javnobeležničkog zapisa, za čije sačinjavanje su nadležni javni beležnici. Međutim, imajući u vidu da prema Zakonu o javnom beležništuvu, za početak primene tog zakona nije neophodno da se imenuju javni beležnici za sve opštine u Republici Srbiji, kao prelazno rešenje predviđeno je da u opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici, poslove za koje su oni isključivo nadležni obavljaju osnovni sudovi.

Budući da poslovi sačinjavanja javnobeležničkih zapisa predstavljaju novinu u našem pravnom sistemu, neophodno je da se odredi sudska taksa za obavljanje tih poslova od strane osnovnih sudova, koji će ih obavljati do imenovanja svih javnih beležnika.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. ovog zakona dopunjuje se Taksena tarifa Zakona o sudskim taksama, tako što se uvodi odeljak 7. i tarifni broj 13a, kojim se određuje visina sudske takse za sačinjavanje pravnih poslova u obliku javnobeležničkog zapisa. Kao osnov za određivanje visine sudske takse za sačinjavanje pravnih poslova u obliku javnobeležničkog zapisa merodavna je vrednost imovine koja je predmet pravnog posla. Pored toga, predviđeno je i umanjenje sudske takse kada je u pitanju ugovor o poklonu između roditelja i deteta, a takođe i uvećanje sudske takse u slučaju da se javnobeležnički zapis sačinjava za veći broj stranaka. U ovom tarifnom broju se predviđa da se ne plaća posebna taksa za zahtev kojim se traži sačinjavanje pravnog posla u obliku javnobeležničkog zapisa, kao ni posebna taksa za overu sačinjenog zapisa i izdavanje otpravka tog zapisa koji se izdaju neposredno po sačinjavanju. Za sačinjavanje predugovora, odnosno dopunu ili raskid postojećeg ugovora sačinjenog u obliku javnobeležničkog zapisa plaća se polovina propisane takse.

Članom 2. određuje se da ovaj zakon stupi na snagu 1. septembra 2014. godine, iz razloga što istog dana počinje primena Zakona o javnom beležništvu.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, br. 52/10, 13/11 i 20/12-prečišćen tekst), predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, budući da bi usled njegovog nedonošenja po hitnom postupku, mogle nastupiti štetne posledice po ostvarivanje osnovnih ljudskih sloboda i prava građana, rad privrednih subjekata, kao i po rad pravosudnih organa.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Odredbom člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije propisano je da zakoni i drugi opšti akti mogu da stupe na snagu i pre osmog dana od dana objavljivanja samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

S obzirom da Zakon o javnom beležništvu počinje da se primenjuje 1. septembra 2014. godine, u ovom slučaju postoje naročito opravdani razlozi da ovaj zakon stupi na snagu istog dana, budući da je predviđeno da do imenovanja svih javnih beležnika u Republici Srbiji, u gradovima i opštinama za koje oni nisu imenovani, poslove sačinjavanja javnobeležničkih zapisa obavljaju osnovni sudovi, pa je neophodno utvrditi i visinu sudske takse za te poslove.

PREGLED ODREDABA KOJIMA SE ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA DOPUNJUJE

7. POSTUPAK SAČINJAVANJA PRAVNIH POSLOVA KOJI IMAJU OBLIK JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA

TARIFNI BROJ 13A

(1) ZA SAČINJAVANJE PRAVNIH POSLOVA KOJI IMAJU OBLIK JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA PLAĆA SE TAKSA PREMA VREDNOSTI IMOVINE KOJA JE PREDMET PRAVNOG POSLA, I TO:

– DO 600.000 DINARA VREDNOSTI – 9.000 DINARA;

– PREKO 600.000 DO 2.500.000 DINARA VREDNOSTI – 15.000 DINARA;

– PREKO 2.500.000 DO 5.000.000 DINARA VREDNOSTI – 21.000 DINARA;

– PREKO 5.000.000 DO 7.000.000 DINARA VREDNOSTI – 30.000 DINARA;

– PREKO 7.000.000 DO 10.000.000 DINARA VREDNOSTI – 36.000 DINARA;

– PREKO 10.000.000 DO 14.000.000 DINARA VREDNOSTI – 42.000 DINARA;

– PREKO 14.000.000 DINARA VREDNOSTI – 42.000 DINARA UVEĆANO ZA 1.500 DINARA ZA SVAKIH ZAPOČETIH 1.000.000 DINARA VREDNOSTI, A NAJVIŠE DO 600.000 DINARA.

(2) ZA SAČINJAVANJE JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA UGOVORA O POKLONU IZMEĐU RODITELJA, KAO POKLONODAVCA I DETETA, KAO POKLONOPRIMCA, KADA JE PREDMET POKLONA NEPOKRETNOST, PLAĆA SE 50% OD TAKSE IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA.

(3) AKO SE PRAVNI POSAO U OBLIKU JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA SAČINJAVA ZA VIŠE STRANAKA, TAKSA SE UVEĆAVA 1.500 DINARA ZA TREĆU I SVAKU NAREDNU STRANKU, ALI NAJVIŠE DO 50% OD TAKSE IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA.

NAPOMENA:

1. ZA SAČINJAVANJE PRAVNIH POSLOVA KOJI IMAJU OBLIK JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA KADA JE PREDMET PRAVNOG POSLA RASPOLAGANJE NEPOKRETNOSTIMA, DEOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE SUPRUŽNIKA ILI VANBRAČNIH PARTNERA, UGOVORA O IMOVINSKIM ODNOSIMA IZMEĐU SUPRUŽNIKA ILI VANBRAČNIH PARTNERA, USTUPANJA ILI RASPODELE IMOVINE ZA ŽIVOTA, OBEĆANJE POKLONA ILI UGOVORA O POKLONU ZA SLUČAJ SMRTI I UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU, KAO OSNOV ZA ODREĐIVANJE TAKSE UZIMA SE UKUPNA VREDNOST IMOVINE KOJA JE PREDMET PRAVNOG POSLA.

2. ZA ZAHTEV KOJIM SE TRAŽI SAČINJAVANJE PRAVNOG POSLA U OBLIKU JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA IZ OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE POSEBNA TAKSA.

3. ZA OVERU SAČINJENOG JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA, KAO I ZA IZDAVANJE OTPRAVAKA I PREPISA AKO SE ONI IZDAJU NEPOSREDNO PO SAČINJAVANJU JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA NE PLAĆA SE POSEBNA TAKSA.

4. ZA SAČINJAVANJE PREDUGOVORA, DOPUNE ILI RASKIDA POSTOJEĆEG UGOVORA U OBLIKU JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA PLAĆA SE 50% OD TAKSE IZ OVOG TARIFNOG BROJA.

5. TAKSU IZ OVOG TARIFNOG BROJA, AKO IMA VIŠE STRANAKA, PLAĆAJU STRANKE SOLIDARNO.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde

2. Naziv propisa

Predlog zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama

Draft Law on Additions to the Law on Court Taxes

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa,

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

– /

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

– /

5. Ako ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe Direktive).

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

– /

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

– Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

– /

Ostavite komentar