Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 i 105/14), u članu 7. stav 1. uvodna rečenica menja se i glasi:

„Tajnim podatkom u poreskom postupku (u daljem tekstu: tajni podatak), u smislu ovog zakona, smatra se i čuva kao tajni podatak:”.

U stavu 2. reči: „službene tajne” zamenjuju se rečima: „tajnog podatka”, a reči: „službenu tajnu” zamenjuju se rečima: „tajni podatak”.

U stavu 3. reči: „Službenu tajnu” zamenjuju se rečima: „Tajni podatak”.

U st. 4-7. reči: „službene tajne” zamenjuju se rečima: „tajnog podatka”.

Dodaje se stav 8, koji glasi:

„U pogledu zaštite tajnih podataka, u svemu ostalom što nije propisano ovim zakonom, Poreska uprava je dužna da postupa u skladu sa zakonom koji uređuje tajnost podataka, odnosno zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.”

Član 2.

U članu 24. stav 1. tačka 4) reči: „službena tajna” zamenjuju se rečima: „tajni podatak”.

Član 3.

U članu 25. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Obaveza podnošenja poreskih prijava iz stava 1. tačka 2) ovog člana, odnosi se i na likvidacionog, odnosno stečajnog upravnika, koji je dužan da u postupku likvidacije, odnosno stečaja podnosi poreske prijave u skladu sa poreskim propisima, uključujući i poresku prijavu za poreski period za koji je rok za podnošenje prijave datum posle datuma otvaranja postupka likvidacije, odnosno stečaja.”

Član 4.

U članu 29. stav 8. menja se i glasi:

„Organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost, može brisati poreskog obveznika preduzetnika iz propisanog registra, pod uslovima propisanim u stavu 7. ovog člana, pa i u slučaju nepostojanja dokaza o prestanku obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ukoliko su ta lica stekla pravo na penziju shodno odredbama zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.”

Član 5.

U članu 36. stav 10. briše se.

Dosadašnji st. 11. i 12. postaju st. 10. i 11.

U dosadašnjem stavu 13, koji postaje stav 12, reči: „st. 1-10.” zamenjuju se rečima: „st. 1-9.”

Član 6.

U članu 38. stav 7. reč: „isključivo” briše se.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) porez na dobit pravnih lica po odbitku, kao i porez na dobit pravnih lica po rešenju saglasno odgovarajućim odredbama zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica – od 1. marta 2016. godine;”.

U tački 4) broj: „2016.” zamenjuje se brojem: „2017.”.

U tački 5) broj: „2016.” zamenjuje se brojem: „2017.”.

U tački 6) reč: „januara” zamenjuje se rečju: „marta”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) ostale poreske oblike, i to za:

(1) poresku prijavu o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva – od 1. marta 2016. godine;

(2) poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika – od 1. marta 2016. godine;

(3) poresku prijavu za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za paušalno oporezivanje – od 1. januara 2018. godine;

(4) poresku prijavu za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke (fizičkih lica, uključujući i preduzetnike) – od 1. januara 2018. godine;

(5) poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon – od 1. januara 2018. godine;

(6) poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava – od 1. januara 2018. godine.”

Posle stava 8. dodaje se novi stav 9, koji glasi:

„Izuzetno od stava 7. ovog člana, poreski obveznici – fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, mogu tu prijavu da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte.”

Dosadašnji st. 9. i 10. postaju st. 10. i 11.

Član 7.

U članu 70. stav 2. menja se i glasi:

„Raspored uplaćenog iznosa vrši se po sledećem redosledu:

1) iznos glavne poreske obaveze;

2) kamata;

3) troškovi naplate.”

Član 8.

U članu 75. stav 5. menja se i glasi:

„Pod obračunskim periodom podrazumeva se period od prvog dana docnje, odnosno promene iznosa duga i/ili promene stope iz stava 1. ovog člana i/ili isteka svake kalendarske godine u periodu docnje za koji se vrši obračun.ˮ

Stav 12. briše se.

Član 9.

U članu 78. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) uvećanje poreskog duga, koji u sebi ne sadrži kamatu i koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate na koji se obračunava kamata (u daljem tekstu: uvećanje poreskog duga).”

Član 10.

U članu 87a stav 6. posle reči: „platni promet,” dodaju se reči: „odnosno odredbama drugih zakona,”.

Član 11.

U članu 95. stav 3. posle reči: „platni promet” dodaju se zapeta i reči: „odnosno na način uređen odredbama drugih zakona”.

Član 12.

U članu 104. stav 3 menja se i glasi:

„Ako na nekom usmenom javnom nadmetanju ne učestvuju najmanje dva ponuđača, usmeno javno nadmetanje se ponovo oglašava u roku od osam dana od dana za koji je bilo oglašeno usmeno javno nadmetanje na kome nije bilo najmanje dva ponuđača.”

St. 14. i 15. menjaju se i glase:

„Ako pokretna stvar ne bude prodata ni na drugom usmenom javnom nadmetanju, javna nadmetanja se ponavljaju na način iz stava 12. ovog člana, sa najnižom cenom od jedne trećine procenjene vrednosti, sve do prodaje stvari, odnosno isteka roka od tri meseca od dana donošenja zaključka o određivanju prodaje putem usmenog javnog nadmetanja.

Pokretne stvari koje nisu prodate neposrednom pogodbom u roku iz stava 11. ovog člana prodaju se po pravilima koja važe za drugo i naredna usmena javna nadmetanja. Pokretne stvari se mogu prodati na prvom usmenom javnom nadmetanju za iznos koji je manji od 60% od utvrđene početne vrednosti, odnosno po ceni nižoj od 30% utvrđene početne vrednosti, na drugom usmenom javnom nadmetanju, ako se sa tim pismeno saglasi poreski obveznik.”

U stavu 18. posle reči: „putem neposredne pogodbe” dodaje se zapeta, a reči: „u roku iz stava 15. ovog člana,” zamenjuju se rečima: „u roku od tri meseca od dana donošenja zaključka o određivanju prodaje putem usmenog javnog nadmetanja, odnosno neposredne pogodbe,”.

Član 13.

Član 114e menja se i glasi:

„Član 114e

Odredbe ovog zakona o zastarelosti prava na utvrđivanje, naplatu i povraćaj ne primenjuju se na doprinose za obavezno socijalno osiguranje.”

Član 14.

U članu 114z stav 2. posle reči: „ne računa se u” dodaje se reč: „apsolutni”.

Član 15.

U članu 123. stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 16.

U članu 124. stav 3. posle reči: „poreskom obvezniku” zapeta i reči: „a poreski kontrolor službenu legitimaciju ili rešenje o ovlašćenju” brišu se.

Član 17.

U članu 128. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana, zapisnik o terenskoj kontroli evidentiranja prometa preko fiskalne kase i drugih kontrola koje se vrše u skladu sa odredbom člana 118. stav 3. i člana 124. stav 2. ovog zakona, dostavlja se po okončanju kontrole.ˮ

Posle dosadašnjeg stava 4, koji postaje stav 5, dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Na zapisnik o terenskoj kontroli iz stava 4. ovog člana poreski obveznik ima pravo da podnese primedbe u roku od dva dana od dana prijema zapisnika.ˮ

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 7, reči: „stava 4.” zamenjuju se rečima: „st. 5. i 6.”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 8.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 9, reči: „stava 6.” zamenjuju se rečima: „stava 8.”.

Član 18.

U članu 129a stav 4. menja se i glasi:

„Rešenje o utvrđivanju poreza iz stava 2. ovog člana dostavlja se licu koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost, sa nalogom da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja plati utvrđenu poresku obavezu na propisane uplatne račune javnih prihoda, a u dodatnom roku od 30 dana, kod nadležnih organa izvrši registraciju, odnosno prijavu te delatnosti i otkloni druge utvrđene povrede zakona.”

Član 19.

U članu 129r stav 4. posle reči: „upotrebljeni za priređivanje igara na sreću” dodaju se zapeta i reči: „nezavisno od toga da li je doneto rešenje iz člana 129a st. 2. i 4. ovog zakona”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Poreski inspektor je dužan da, ako utvrdi da činjenice i okolnosti ukazuju na postojanje osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo od strane lica od koga je privremeno oduzeta oprema i predmeti, odmah nakon donošenja rešenja iz stava 4. ovog člana, postupi na način iz člana 136. ovog zakona.ˮ

Član 20.

U članu 135. stav 5. menja se i glasi:

„Ovlašćenja iz st. 3. i 4. ovog člana Poreska policija preduzima samostalno ili u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Sa Ministarstvom unutrašnjih poslova poreska policija ostvaruje i druge oblike saradnje.ˮ

Član 21.

U članu 157. stav 3. tačka 5) reči: „službene ili profesionalne tajne” zamenjuju se rečima: „tajnog podatka ili poslovne tajne”.

Član 22.

U članu 165. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rešenja donetih u postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost odlučuje ministar na predlog komisije koju obrazuje za tu svrhu.”

Član 23.

U članu 176b stav 1. posle reči: „u poreskim zakonima” dodaju se reči: „propisani ovim zakonom”, a posle reči: „(u daljem tekstu: opšti poreski prekršaji pravnih lica i preduzetnika)” dodaju se zapeta i reči: „prekršaji propisani u poreskim zakonima, kao i”.

Član 24.

U članu 177. stav 7. broj: „150.000” zamenjuje se brojem: „100.000”.

Posle stava 11. dodaje se novi stav 12, koji glasi:

„Za prekršaje iz st. 7. do 9. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara.”

Dosadašnji stav 12. postaje stav 13.

Posle dosadašnjeg stava 13, koji postaje stav 14, dodaje se novi stav 15, koji glasi:

„Za prekršaj iz stava 13. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara, a za prekršaj iz stava 14. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara.”

U dosadašnjem stavu 14, koji postaje stav 16, reči: „stava 13.” zamenjuju se rečima: „stava 14.”.

Posle dosadašnjeg stava 15, koji postaje stav 17, dodaje se novi stav 18, koji glasi:

„Za prekršaj iz stava 17. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.”

U dosadašnjem stavu 16, koji postaje stav 19, reči: „st. 1, 2, 3, 12. i 15.” zamenjuju se rečima: „st. 1, 2, 3, 13. i 17.”

Član 25.

U članu 178. stav 5. reči: „a poreski obveznik – preduzetnik novčanom kaznom u visini od 50.000 dinaraˮ zamenjuju se rečima: „poreski obveznik – preduzetnik novčanom kaznom u visini od 50.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u visini od 10.000 dinaraˮ.

Član 26.

U članu 179. stav 10. posle reči: „osim za lica iz člana 29. stav 8. ovog zakonaˮ dodaju se zapeta i reči: „za obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ukoliko su stekli pravo na penziju shodno odredbama zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranjeˮ.

Član 27.

U članu 180. stav 1. broj: „15.000ˮ zamenjuje se brojem: „5.000ˮ.

U stavu 2. broj: „50.000ˮ zamenjuje se brojem: „5.000ˮ.

Član 28.

U članu 181. tačka 2g) posle reči: „osim za lica iz člana 29. stav 8. ovog zakonaˮ dodaju se zapeta i reči: „za obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ukoliko su stekli pravo na penziju shodno odredbama zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranjeˮ.

Član 29.

U članu 181b dodaje se novi stav 1, koji glasi:

„Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Državna lutrija Srbije, odnosno pravno lice, ako Poreskoj upravi ne dostavi dnevne, mesečne i godišnje izveštaje o prometu, u pisanoj ili elektronskoj formi (član 129nj)ˮ.

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „stav 1.ˮ zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2.ˮ.

Član 30.

Poreski obveznik koji obezbedi tehničke uslove, može u periodu od 1. januara 2016. godine do 29. februara 2016. godine, istovremeno sa podnošenjem poreskih prijava iz člana 6. st. 2. i 5. i stav 6. podtač. (1) i (2) ovog zakona u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte, da te poreske prijave podnosi i u elektronskom obliku na propisani način.

Na osnovu poreskih prijava iz stava 1. ovog člana, podnetih u elektronskom obliku, neće se evidentirati poresko zaduženje na računima poreskih obveznika.

Član 31.

Raspored uplaćenog iznosa po osnovu dospelih poreza i sporednih poreskih davanja zaključno sa 31. decembrom 2015. godine, izvršiće se primenom odredbe člana 70. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RSˮ, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 i 105/14).

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2016. godine.

Ostavite komentar