Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2015. GODINU

Član 1.

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), u članu 17. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, zaposlenima u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i ustanovama učeničkog standarda može se, na osnovu odluke Vlade, jednokratno isplatiti neto iznos od 6.000 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 11, 15, 16. i 17. Ustava Republike Srbije, kojim je, između ostalog, utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom, finansijsku reviziju javnih sredstava, nadležnost i rad republičkih organa, kao i druge odnose od interesa za Republiku, u skladu s Ustavom.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenje ovog zakona neophodno je radi unapređenja kvaliteta procesa rada srednjih i osnovnih škola i ustanova učeničkog standarda.

OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA U ZAKONU

Članom 1. ovog zakona predlaže se da se, na osnovu odluke Vlade, zaposlenima u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i ustanovama učeničkog standarda jednokratno isplati neto iznos od 6.000,00 sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Članom 2. ovog zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), kako bi se stvorili uslovi da se realizaciju predloženog rešenja u 2015. godini, u skladu sa bilansnim mogućnostima budžeta Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANJE NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, u smislu člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, sastoje se u potrebi da se obezbedi nesmetano funkcionisanje ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

U skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka i 108/13), u budžetskoj 2015. godini neće se vršiti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i korisnike organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2015. godini.

U 2015. godini ne mogu se isplaćivati zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava ovog člana nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa (isplate u jednakim mesečnim iznosima za sve zaposlene i sl.).

IZUZETNO OD ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, ZAPOSLENIMA U USTANOVAMA OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I USTANOVAMA UČENIČKOG STANDARDA MOŽE SE, NA OSNOVU ODLUKE VLADE, JEDNOKRATNO ISPLATITI NETO IZNOS OD 6.000,00 SA PRIPADAJUĆIM POREZOM I DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE.

Ukoliko jedinice lokalne samouprave ne obezbede u budžetu i ne isplate jubilarne nagrade zaposlenima u osnovnoj i srednjoj školi koji to pravo stiču u 2015. godini, ministar nadležan za poslove finansija, na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, privremeno će obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade, u iznosu neisplaćenih jubilarnih nagrada zaposlenima u osnovnim i srednjim školama iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ovlašćeni predlagač: VLADA

Obrađivač: MINISTARSTVO FINANSIJA

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane(„Službeni glasnik RS”, broj 83/08)(u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa – NEMA

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma – NEMA

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma – NEMA

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma – NEMA

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju–NEMA

4. Usklađenostpropisa sapropisima Evropske unije

Ne postoje relevantni propisi Evropske unije sa kojima je potrebno uskladiti odredbe Predloga zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima /

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima /

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima /

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost /

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije /

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje relevantni propisi Evropske unije sa kojima je potrebno uskladiti odredbe Predloga zakona o dopuni Zakona budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik? /

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?- NIJE

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti /

Ostavite komentar