Predlog zakona o državnom pečatu Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O DRŽAVNOM PEČATU REPUBLIKE SRBIJE

Sadržina zakona

Član

Ovim zakonom uređuju se upotreba i izgled državnog pečata Republike Srbije (u daljem tekstu: državni pečat).

Upotreba državnog pečata

Član

Državni pečat stavlja se na: odluke Narodne skupštine o proglašenju Ustava Republike Srbije i ustavnog zakona i akte o izboru funkcionera koji Narodna skupština vrši neposredno na osnovu Ustava; akte koje potpisuje predsednik Republike u okviru ustavnih ovlašćenja predstavljanja Republike Srbije u inostranstvu, ukaze o proglašenju zakona, ukaze o postavljenju i opozivu ambasadora Republike Srbije i akte o dodeli odlikovanja; međunarodne ugovore koje potpiše predsednik Vlade i akte Vlade o postavljenju i opozivu konzularnih predstavnika Republike Srbije, kao i na originale drugih akata za koje je to određeno zakonom.

Izgled i sadržina državnog pečata.

Način ispisivanja teksta državnog pečata

Član

Državni pečat je okruglog oblika, prečnika 60 mm. U sredini državnog pečata je veliki grb Republike Srbije. U krugu oko grba ispisuje se naziv Republike Srbije tako što se reč: „REPUBLIKA” ispisuje iznad grba, a reč: „SRBIJA” ispod grba.

Član

Državni pečat izrađuje se u tri istovetna primerka za dobijanje otiska hemijskom bojom na papiru.

Državni pečat, u tri istovetna primerka, može biti izrađen i za dobijanje otiska u pečatnom vosku, kao i za suvi otisak.

Član

Tekst državnog pečata ispisuje se na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, velikim štampanim slovima.

Izrada, čuvanje, upotreba i evidencija o upotrebi državnog pečata

Član

Sekretar Narodne skupštine, Generalni sekretar predsednika Republike i Generalni sekretar Vlade podnose zajednički zahtev za izradu državnog pečata.

Lica iz stava 1. ovog člana čuvaju državni pečat, odgovorna su za njegovu upotrebu i dužna su da obezbede vođenje evidencije o upotrebi državnog pečata koja sadrži podatke o datumu upotrebe državnog pečata, kao i o nazivu i broju akta na koji je stavljen državni pečat.

Shodna primena zakona

Član

U pogledu ovlašćenja privrednog subjekta za izradu državnog pečata (u daljem tekstu: pečatoreznica), bližeg propisa o načinu rada pečatoreznice, nadzora nad radom pečatoreznice, kao i odgovornosti za protivzakonito postupanje pečatoreznice, shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje pečat državnih i drugih organa.

Završna odredba

Član

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

GS-13007.009 – 3/1

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje predloženog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 16. Ustava Ustava Republike Srbije saglasno kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se u pravnom sistemu Republike Srbije uredi upotreba i izgled državnog pečata Republike Srbije. Naime, državni pečat državne zajednice Srbija i Crna Gora bio je uređen Zakonom o državnom pečatu državne zajednice Srbija i Crna Gora i o pečatima organa uprave Saveta ministara („Službeni list SCG”, broj 17/03). Po prestanku postojanja državne zajednice Srbija i Crna Gora ovu materiju potrebno je urediti zakonom Republike Srbije, kako bi se stvorio pravni osnov da Republika Srbija ima svoj državni pečat.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Predloženim zakonom uređuje se državni pečat Republike Srbije koji se stavlja na: odluke Narodne skupštine o proglašenju Ustava Republike Srbije i ustavnog zakona i akte o izboru funkcionera koji Narodna skupština vrši neposredno na osnovu Ustava; akte koje potpisuje predsednik Republike u okviru ustavnih ovlašćenja predstavljanja Republike Srbije u inostranstvu, ukaze o proglašenju zakona, ukaze o postavljenju i opozivu ambasadora Republike Srbije i akte o dodeli odlikovanja; međunarodne ugovore koje potpiše predsednik Vlade i akte Vlade o postavljenju i opozivu konzularnih predstavnika Republike Srbije (u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast inostranih poslova), kao i na originale drugih akata za koje je to određeno zakonom (čl. 1. i 2. Predloga zakona).

Kao kriterijumi za određivanje akata na koje se stavlja državni pečat Republike Srbije uzeti su značaj odluka i drugih pravnih akata koje u okviru svojih ustavnih ovlašćenja donose najviši državni organi – Narodna skupština, predsednik Republike i Vlada, a kojima se pre svega, izražava jedinstvo pravnog poretka u Republici Srbiji, kao i međunarodni aspekt tih akata i njihova svečana odnosno protokolarna forma.

Izgled, sadržina i način ispisivanja državnog pečata uređeni su u čl. 3–5. Predloga zakona.

Prilikom uređivanja sadržine državnog pečata predviđeno je, pored ostalog, da u sredini državnog pečata stoji veliki grb Republike Srbije (član 3. Predloga zakona). Razlog za utvrđivanje upotrebe velikog grba Republike Srbije u sastavu državnog pečata, pre donošenja zakona kojim će se u skladu sa Ustavom urediti izgled i upotreba grba Republike Srbije, jeste u tome što državni pečat nije bio ustanovljen u vreme donošenja Preporuke o korišćenju grba, zastave i himne Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 93/04) i Zaključka o upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 61/06-prečišćen tekst), pa navedenim aktima nije ni mogla biti uređena upotreba grba u sastavu državnog pečata. S obzirom na to da je Predlogom zakona potrebno na celovit način urediti sadržinu državnog pečata, a imajući u vidu vrstu i značaj akata na koje je predviđeno stavljanje tog pečata, predloženo je navedeno rešenje.

Predviđeno je da se državni pečat izrađuje u tri istovetna primerka za dobijanje otiska hemijskom bojom na papiru, a može biti izrađen u tri istovetna primerka za dobijanje otiska u pečatnom vosku, kao i za suvi otisak (član 4. Predloga zakona). Takvo rešenje predloženo je s obzirom na to da akti na koje se stavlja državni pečat spadaju u nadležnost tri državna organa – Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade. U skladu sa tim, Predlogom zakona predviđeno je da sekretar Narodne skupštine, Generalni sekretar predsednika Republike i Generalni sekretar Vlade podnose zajednički zahtev za izradu državnog pečata (član 6. stav 1. Predloga zakona), kao i da čuvaju državni pečat, da su odgovorni za njegovu upotrebu i dužni da obezbede vođenje evidencije o upotrebi državnog pečata (član 6. stav 2. Predloga zakona).

Razlozi za podnošenje zajedničkog zahteva za izradu državnog pečata uslovljeni su potrebom da se obezbedi istovetnost svih primeraka državnog pečata u tehničkom smislu, odnosno onemoguće eventualne razlike u pogledu veličine i izgleda velikih štampanih slova kojima se ispisuje tekst državnog pečata.

U pogledu ovlašćenja privrednog subjekta za izradu državnog pečata (pečatoreznice), bližeg propisa o načinu rada pečatoreznice, nadzora nad radom pečatoreznice, kao i odgovornosti za protivzakonito postupanje pečatoresca, predviđena je shodna primena zakona kojim se uređuje pečat državnih i drugih organa (član 7. Predloga zakona).

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA

ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

PO HITNOM POSTUPKU

Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad državnih organa, s obzirom na to da državni pečat Republike Srbije nije uređen u pravnom sistemu Republike Srbije.

Zbog toga je neophodno što pre stvoriti zakonski osnov za upotrebu državnog pečata Republike Srbije.

GS-13007.009 – 3/2

Ostavite komentar