Uredba o privremenim uslovima prodaje određenih roba

Na osnovu člana 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga i prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01 – dr. zakon, 80/02 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 -ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRIVREMENIM USLOVIMA PRODAJE ODREĐENIH ROBA

Član 1.

Pravno lice ili preduzetnik koji prodaje robu (u daljem tekstu: prodavac) pravnom licu ili preduzetniku na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: kupac), dužan je da od ministarstva nadležnog za poslove trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) pribavi saglasnost za prodaju određene vrste i količine robe navedene u Spisku robe koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Prodavac podnosi Ministarstvu zahtev za dobijanje saglasnosti za prodaju robe iz člana 1. ove uredbe na obrascu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prodavac prilaže dokaz o uplati propisane administrativne takse na račun broj: 840-742221843-57 poziv na broj 97.

Član 3.

O podnetom zahtevu iz člana 2. stav 1. ove uredbe odlučuje ministar nadležan za poslove trgovine na predlog komisije, koju obrazuje taj ministar od predstavnika Ministarstva i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Aktom o davanju saglasnosti (u daljem tekstu: rešenje) za prodaju robe iz člana 1. ove uredbe određuje se i kontrolno mesto preko koga se ova roba može isporučiti kupcu.

Na rešenju koje se uručuje prodavcu ili licu koje on ovlasti upisuje se datum prijema rešenja.

Prodavac može u roku od 30 dana od dana prijema rešenja isporučiti robu kupcu preko kontrolnog mesta određenog u rešenju.

Član 4.

Na kontrolnom mestu prodavac pokazuje ovlašćenom licu Ministarstva dopremljenu robu za čiju prodaju je dobio saglasnost i, obaveštavajući ga o vrsti i količini te robe, predaje mu rešenje radi uvida u podatke o roku isporuke, vrsti i količini robe, kao i radi upoređivanja ovih podataka sa dopremljenom robom.

Ako je na kontrolno mesto dopremljena celokupna količina robe, koja po vrsti i količini odgovara robi iz rešenja, ovlašćeno lice Ministarstva zadržava to rešenje.

Ako je na kontrolno mesto dopremljena manja količina robe od one koja je određena rešenjem, ovlašćeno lice Ministarstva na rešenju upisuje i overava potpisom i pečatom podatke o datumu i stvarnoj količini dopremljene robe i vraća rešenje prodavcu.

Član 5.

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovodi Ministarstvo u saradnji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom unutrašnjih poslova, u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim posebnim propisima.

Član 6.

Novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – prodavac:

1) ako otpremi robu preko mesta koje nije određeno u rešenju (član 3. stav 2);

2) ako podaci o vrsti i količini stvarno dopremljene robe ne odgovaraju podacima o kojima je prodavac, odnosno od njega ovlašćeno lice obavestilo ovlašćeno lice Ministarstva na kontrolnom mestu (član 4. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Član 7.

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik – prodavac:

1) ako otpremi robu preko mesta koje nije određeno u rešenju (član 3. stav 2);

2) ako podaci, o vrsti i količini stvarno dopremljene robe ne odgovaraju podacima o kojima je prodavac, odnosno od njega ovlašćeno lice obavestilo ovlašćeno lice Ministarstva na kontrolnom mestu (član 4. stav 1).

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 3. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

mr Božidar Đelić

MINISTARSTVU TRGOVINE I USLUGA

BEOGRAD

Nemanjina br. 22-26

PREDMET: Zahtev za donošenje rešenja o saglasnosti

za prodaju određene robe u smislu Uredbe

o privremenim uslovima prodaje određenih

roba („Službeni glasnik RS”, broj 73/07)

Pravno lice _________________________________________ – preduzetnik__________________________iz_______________________, ulica ______________________________________broj_____ zaključilo-o je ugovor sa pravnim licem – preduzetnikom ___________________________________ sa sedištem u _______________________ ul. ______________________ br.______________ tel. _________________ o prodaji sledeće robe:

Red.br. Naziv robe Tarifnibroj Tarifnaoznaka Jed.mere Količinarobe(kilogram,tona) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Napred navedena roba isporučiće se kupcu preko kontrolnog mesta u mestu _______________________________________________________________

Rešenje po ovom zahtevu uručiti:

______________________________________________________________________

(ime i prezime i broj telefona ovlašćenog lica za preuzimanje rešenja)

______________________________________________________________________

U _________________

Datum podnošenja zahteva

______________________

Podnosilac zahteva

______________________________

(potpis ovlašćenog lica pravnog lica

– preduzetnika i pečat )

SPISAK ROBE

Tarifni broj Tarifna oznaka Naziv robe – naimenovanje 1 2 3 1001 Pšenica i napolica: 1001 90 – Ostala: – – ostali pir, obična pšenica i napolica: – – – ostalo: 1001 90 99 10 – – – – obična pšenica 1001 90 99 20 – – – – pir 1001 90 99 30 – – – – napolica 1005 Kukuruz: 1005 90 – Ostalo: 1005 90 00 10 – – beli 1005 90 00 20 – – žuti 1005 90 00 90 – – ostali 1101 00 Brašno od pšenice ili napolice: – Brašno od pšenice: 1101 00 11 00 – – od tvrde pšenice 1101 00 15 00 – – od obične pšenice i pira 1101 00 90 00 – Brašno od napolice 1102 Brašno od žitarica osim pšenice ili napolice: 1102 20 – Brašno kukuruzno: 1102 20 10 00 – – sa sadržajem masnoće do 1,5% po masi 1102 20 90 00 – – ostalo 1103 Prekrupa od žitarica, griz i pelete: – Prekrupa i griz: 1103 11 – – od pšenice: 1103 11 10 00 – – – od tvrde pšenice 1103 11 90 00 – – – od obične pšenice i pira 1103 13 – – od kukuruza: 1103 13 10 00 – – – sa sadržajem masnoće do 1,5% po masi 1103 13 90 00 – – – ostali 1201 00 Soja u zrnu, uključujući lomljenu ili drobljenu: 1201 00 90 00 – Ostala 1206 00 Seme suncokreta, uključujući lomljeno ili drobljeno: – Ostalo: 1206 00 91 00 – – oljušteno; u sivo-beloj prugastoj ljusci 1206 00 99 00 – – ostalo 2302 Mekinje, i ostali ostaci dobijeni prosejavanjem, mlevenjem ili drugom obradom žitarica i leguminoznog bilja, nepeletizovani ili peletizovani: 2302 10 – Od kukuruza: 2302 10 10 00 – – sa sadržajem skroba do 35% po masi 2302 10 90 00 – – ostalo 2302 30 – Od pšenice: 2302 30 10 00 – – u kojima je sadržaj skroba do 28% po masi, a čiji je deo koji prolazi kroz sito sa otvorom od 0,2 mm do 10% po masi ili, alternativno, deo koji prolazi kroz sito sadrži preko 1,5% pepela po masi, računato na suvi proizvod 2302 30 90 00 – – ostalo

Ostavite komentar