9. sednica Vlade Republike Srbije, 14. jun 2007. godine

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA

I PREDUZETNIŠTVA

I

Imenuje se Dejan Jovanović za vršioca dužnosti direktora Republičke Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2867/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Nebojša Ćirić za pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za poslove upravljanja procesom privatizacije i restrukturiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3208/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se Ružica Nikolić za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za lekove i medicinska sredstva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3198/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Razrešava se Slavomir Vuletić dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za poslove upravljanja procesom privatizacije i restrukturiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3207/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, broj 84/04), člana 58. stav 4. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Razrešava se Goran Rakovac dužnosti predsednika Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

II

Imenuje se Miodrag Petrović za predsednika Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3238/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o Akcijskom fondu („Službeni glasnik RS”, br. 38/01 i 45/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

AKCIJSKOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Miodrag Stamenković dužnosti predsednika Upravnog odbora Akcijskog fonda Republike Srbije.

II

Imenuje se dr Goran Anđelić za predsednika Upravnog odbora Akcijskog fonda Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3237/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA

I

Postavlja se Čedomir Radojković za pomoćnika ministra spoljnih poslova – generalnog direktora Generalne direkcije za bilateralu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3243/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

Razrešava se dr Goran Petković dužnosti predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”.

II

Imenuje se Saša Vitošević za predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3269/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

TRGOVINE I USLUGA

I

Postavlja se Dušan Vučković za pomoćnika ministra trgovine i usluga – Sektor tržišne inspekcije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3294/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DIJASPORU

I

Postavlja se Zorana Vlatković za pomoćnika ministra za dijasporu – Sektor za pravna pitanja dijaspore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3292/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA

I

Razrešava se Ratko Bulatović dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i usluga – Sektor tržišne inspekcije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3296/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

I

Razrešava se mr Gordana Marković dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3290/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

I

Imenuje se Vera Pavlović-Lončarski za direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3290/2007-1

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE

ZA ROBNE REZERVE U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA

I

Razrešava se Dušan Damjanović dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve u Ministarstvu trgovine, turizma i usluga.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3295/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE

ZA ROBNE REZERVE U MINISTARSTVU TRGOVINE I USLUGA

I

Postavlja se Slobodan Damnjanović za direktora Republičke direkcije za robne rezerve u Ministarstvu trgovine i usluga.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3293/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Fevzija Murić za državnog sekretara u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3303/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se mr Momčilo Jagodić za sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3328/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA

MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Zoran Basaraba za sekretara Ministarstva zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3329/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Milorad Bjelopetrović za pomoćnika ministra finansija – Sektor za imovinsko-pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3321/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se dr Miro Čavaljuga za pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za boračko-invalidsku zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3327/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Vladimir Pešić za pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3322/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Dragica Vlaović-Vasiljević za pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za socijalnu zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3323/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Slađana Marković dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3324/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se dr Božidar Simatković dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za boračko-invalidsku zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3325/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Ljubomir Pejaković dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za socijalnu zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3326/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Miodrag Miljković za pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za realizaciju razvojnih projekata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3332/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Bojana Todorović za pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3333/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Razrešava se dr Duško Lopandić dužnosti pomoćnika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom – Sektor za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3334/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNjU

I

Imenuje se mr Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, za zamenika predsednika srpskog dela Međuvladinog Jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3331/2007-8

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA

MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ŠAPCU

I

Razrešava se Slobodan Damnjanović dužnosti načelnika Mačvanskog upravnog okruga sa sedištem u Šapcu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3352/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNjU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Konstatuje se da je dr Milanu Parivodiću, prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom 15. maja 2007. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3331/2007-3

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 12. Trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Indije („Službeni list SFRJ -Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 52/75) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM

I

Konstatuje se da je dr Milanu Parivodiću, prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Republikom Indijom 15. maja 2007. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3331/2007-6

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Odbora za nadzor i sprovođenje Akcionog plana za restrukturiranje i privatizaciju RTB Bor („Službeni glasnik RS”, broj 52/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA NADZOR I SPROVOĐENjE AKCIONOG PLANA

ZA RESTRUKTURIRANjE I PRIVATIZACIJU RTB BOR

I

Razrešavaju se dužnosti u Odboru za nadzor i sprovođenje Akcionog plana za restrukturiranje i privatizaciju RTB Bor:

1. Radomir Naumov, predsednik;

2. dr Predrag Bubalo, član;

3. mr Mlađan Dinkić, član;

4. dr Aleksandar Popović, član;

5. Slobodan Lalović, član;

6. Miodrag Đorđević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3356/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Odbora za nadzor i sprovođenje Akcionog plana za restrukturiranje i privatizaciju RTB Bor („Službeni glasnik RS”, broj 52/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA NADZOR I SPROVOĐENjE AKCIONOG PLANA

ZA RESTRUKTURIRANjE I PRIVATIZACIJU RTB BOR

I

U Odbor za nadzor i sprovođenje Akcionog plana za restrukturiranje i privatizaciju RTB Bor imenuju se:

1. za predsednika:

– mr Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja;

2. za članove:

1) dr Aleksandar Popović, ministar rudarstva i energetike;

2) dr Mirko Cvetković, ministar finansija;

3) dr Saša Dragin, ministar zaštite životne sredine;

4) Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

5) Vesna Džinić, vršilac dužnosti direktora Agencije za privatizaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3358/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Razrešava se Srbislav Cvejić dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za materijalno-finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3383/2007

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Vukica Bućković za pomoćnika ministra pravde – Sektor za materijalno-finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3383/2007-1

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Ostavite komentar