Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI

Član 1.

U Zakonu o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS”, br. 53/95 i 23/01- SUS), u članu 6. stav 1. posle reči: „izgradnjom objekata” dodaju se reči: „i ustanovljenjem službenosti, za koje je u skladu sa ovim zakonom utvrđen opšti interes”.

Član 2.

U članu 8. stav 1. menja se i glasi:

„Eksproprijacija se može vršiti za potrebe Republike Srbije, autonomne pokrajine, grada, grada Beograda, opštine, društvenih i državnih fondova, javnih preduzeća, privrednih društava koja su osnovana od strane javnih preduzeća, kao i za potrebe privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom osnovanih od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine, grada, grada Beograda, ili opštine, ako zakonom nije drukčije određeno.”

U stavu 2. posle reči: „službenost” dodaju se reči: „u korist subjekata iz stava 1. ovog člana, kao i”.

Član 3.

U članu 12. stav 1. reči: „gradskom građevinskom zemljištu” zamenjuju se rečima „građevinskom zemljištu u državnoj svojini”.

Član 4.

U članu 16. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Raniji sopstvenik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva čiji je stambeni objekat eksproprisan zbog eksploatacije rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina imaju pravo da im se u okviru ukupne naknade dodeli jedna građevinska parcela, pod uslovom da se zbog te eksproprijacije raseljava naselje ili deo naselja i da su u momentu donošenja rešenja o eksproprijaciji prebivali u tom objektu.”

Član 5.

U članu 20. stav 1. reči: „Republike Srbije”, kao i reči: „obezbeđenja zaštite životne sredine i zaštite od elementarnih nepogoda, za eksploataciju rudnog blaga,” brišu se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Vlada može utvrditi opšti interes i u slučaju kad je eksproprijacija nepokretnosti neophodna za eksploataciju rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, za obezbeđenje zaštite životne sredine i zaštite od elementarnih nepogoda, uključujući i izgradnju objekata i izvođenje radova za ove potrebe, kao i za pribavljanje neizgrađenog zemljišta potrebnog radi raseljavanja naselja ili dela naselja, ako je na području tog naselja ili dela naselja utvrđen opšti interes za eksproprijaciju nepokretnosti radi eksploatacije rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „predviđena izgradnja objekata iz stava 1.” zamenjuju se rečima „predviđena izgradnja objekata ili izvođenje radova, odnosno predviđena izgradnja objekata na zemljištu koje se pribavlja radi davanja na ime naknade ranijim sopstvenicima eksproprisanih nepokretnosti koji se raseljavaju zbog eksploatacije rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina iz st. 1. i 2.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: „Republike Srbije” brišu se, a posle reči: „zemljištu”, dodaju se zapeta i reči: „odnosno vrstu radova čije je izvođenje predviđeno na određenom zemljištu, kao i podatke o zemljištu koje se pribavlja radi davanja naknade ranijim sopstvenicima eksproprisanih nepokretnosti koji se raseljavaju zbog eksploatacije rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina”.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Ako predlagač postupka za utvrđivanje opšteg interesa ne dostavi sve dokaze propisane stavom 5. ovog člana, niti ove dokaze ne dostavi ni u naknadno ostavljenom roku, usled čega se ne može postupati po podnetom predlogu, ministarstvo nadležno za poslove finansija zaključkom će odbaciti takav predlog kao nepotpun.”

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 7, reči: „Republike Srbije” brišu se.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 8. reči: „Republike Srbije” brišu se.

Posle stava 8. dodaju se st. 9. i 10, koji glase:

„Rešenje kojim se odlučuje o predlogu za utvrđivanje opšteg interesa može se doneti i bez prethodnog saslušanja stranaka.

Akt Vlade kojim je odlučeno o predlogu za utvrđivanje opšteg interesa objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i smatra se da je dostavljen strankama u postupku danom objavljivanja.”

Dosadašnji stav 7, koji postaje stav 11, menja se i glasi:

„Protiv akta Vlade kojim se odlučuje o predlogu za utvrđivanje opšteg interesa, može se, u roku od 30 dana od dana njegovog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, pokrenuti upravni spor kod Vrhovnog suda Srbije.”

Član 6.

U članu 25. stav 3. posle reči: „ime” dodaje se reč: „autonomne”, posle reči: „grada,” dodaju se reči: „grada Beograda,” posle reči: „zastupa” dodaje se reč: „autonomnu”, a posle reči: „grad,” dodaju se reči: „grad Beograd,”.

Član 7.

U članu 27. tačka 2) reči: „akt o izgradnji objekta” zamenjuju se rečima: „overen izvod iz odgovarajućeg planskog akta”.

Član 8.

U članu 28. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Kada je korisnik eksproprijacije Republika Srbija, autonomna pokrajina, grad, grad Beograd, opština i drugi korisnik eksproprijacije koji po zakonu ne može da otvori račun kod poslovne banke, uz predlog za eksproprijaciju, pored isprava iz člana 27. ovog zakona, umesto garancije poslovne banke dužan je da podnese i potvrdu o obezbeđenim sredstvima u budžetu korisnika eksproprijacije, odnosno ovlašćenje ili drugi instrument obezbeđenja plaćanja naknade, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.”

Član 9.

U članu 29. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Rešenje o eksproprijaciji, kao i rešenje o administrativnom prenosu doneto bez rešenja kojim je utvrđen opšti interes je ništavo.”

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 10.

U članu 31. tačka 4) posle reči: „ekspropriše” dodaju se zapeta i reči: „kao i broj i datum akta kojim je utvrđen opšti interes za eksproprijaciju i naziv organa koji je taj akt doneo”.

Član 11.

U članu 35. stav 4. briše se.

Član 12.

U članu 36. stav 3. posle reči: „eksproprisane nepokretnosti” dodaju se zapeta i reči: „odnosno njegovog zakonskog naslednika,”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Po isteku roka od pet godina od pravosnažnosti odluke o naknadi, odnosno od dana zaključenja sporazuma o naknadi raniji sopstvenik eksproprisane nepokretnosti, odnosno njegov zakonski naslednik ne može podneti zahtev za poništaj ili izmenu pravosnažnog rešenja o eksproprijaciji.”

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, posle reči: „na površinskim kopovima,” dodaju se reči: „odnosno za potrebe eksploatacije mineralnih sirovina,”, a tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „odnosno mineralnih sirovina.”

Posle stava 5, dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„U slučaju kad je eksproprijacija izvršena za potrebe eksploatacije rudnog blaga na površinskim kopovima, odnosno za potrebe eksploatacije mineralnih sirovina, raniji sopstvenik eksproprisane nepokretnosti, odnosno njegov zakonski naslednik ne može podneti zahtev za poništaj ili izmenu pravosnažnog rešenja o eksproprijaciji po isteku roka od osam godina od pravosnažnosti odluke o naknadi, odnosno od dana zaključenja sporazuma o naknadi.”

Dosadašnji st. 5. do 7. postaju st. 7. do 9.

Dodaje se stav 10, koji glasi:

„Odredbe st. 4. i 6. ovog člana ne odnose se na poništaj ili izmenu pravosnažnog rešenja o eksproprijaciji u slučaju iz stava 2. ovog člana.”

Član 13.

Posle člana 43. dodaje se član 43a, koji glasi:

„Član 43a

Za oduzeto građevinsko zemljište u državnoj svojini korisniku tog zemljišta pripada pravo na naknadu, i to:

1) ranijem sopstveniku i drugom licu koje pravo korišćenja izvodi iz prava ranijeg sopstvenika, u smislu člana 84. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” br. 47/03 i 34/06) – u visini tržišne vrednosti zemljišta;

2) licu koje je postalo korisnik građevinskog zemljišta u državnoj svojini do 13. maja 2003. godine, u smislu člana 87. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” br. 47/03 i 34/06) – u visini sredstava uloženih za pribavljanje tog zemljišta.

Sredstvima za pribavljanje zemljišta, u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana, ne smatraju se sredstva plaćena na ime naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i troškovi legalizacije objekta.

Iznos sredstava za pribavljanje građevinskog zemljišta iz stava 1. tačka 2) ovog člana, valorizuje se rastom cena na malo od dana isplate sredstava za pribavljanje zemljišta do dana zaključenja sporazuma o naknadi, odnosno donošenja odluke o naknadi za oduzeto zemljište, s tim što taj iznos ne može preći iznos tržišne vrednosti zemljišta.

Naknada iz ovog člana pripada korisniku zemljišta samo u slučaju kad mu ranije nije isplaćena.”

Član 14.

Posle člana 71. dodaje se član 71a, koji glasi:

„Član 71a

Ako ovim zakonom nije drukčije određeno, odredbe koje se odnose na eksproprijaciju nepokretnosti shodno se primenjuju i na administrativni prenos nepokretnosti.”

Član 15.

U članu 72. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Postupak za poništaj pravosnažnog rešenja o eksproprijaciji koji je započet a nije pravosnažno okončan do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.”

Član 16.

Posle člana 72. dodaje se član 72a, koji glasi:

„Član 72a

Ako je opšti interes utvrđen u skladu sa zakonom u korist javnog preduzeća, a za potrebe njegovog zavisnog privrednog društva, rešenje o opštem interesu može se na zahtev javnog preduzeća i njegovog zavisnog privrednog društva izmeniti tako da korisnik eksproprijacije bude zavisno privredno društvo.

Postupak za eksproprijaciju nepokretnosti koji nije pravosnažno okončan do dana stupanja na snagu ovog zakona, a pokrenut je po predlogu javnog preduzeća za potrebe njegovog zavisnog privrednog društva, okončaće se po odredbama ovog zakona u korist tog privrednog društva, ako ono može biti korisnik eksproprijacije po odredbama ovog zakona i ako je u smislu stava 1. ovog člana izvršena izmena rešenja o utvrđenom opštem interesu u korist tog privrednog društva.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana zavisno privredno društvo ima prava i obaveze javnog preduzeća u pogledu eksproprijacije nepokretnosti i izmirenja naknade za eksproprisanu nepokretnost.”

Član 17.

U čl. 2. i 40. reči: „Vlada Republike Srbije” u datom padežu, zamenjuju se rečju: „Vlada” u odgovarajućem padežu.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

I . USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji sadržan je u članu 58. Ustava Republike Srbije, koji propisuje da pravo svojine može biti oduzeto ili ograničeno samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne, kao i u članu 97. tačka 7. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS”, br. 53/95 i 23/01 – SUS) stupio je na snagu 05.01.1996. godine. Imajući u vidu da Zakon nije pratio promene u oblasti svojinsko – pravnih odnosa, u njegovoj primeni pojavili su se određeni problemi zbog kojih je potrebno pristupiti izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. menja se član 6. Zakona na osnovu primedaba Ministarstva za infrastrukturu zbog potreba polaganja opreme i instalacija za gasovod, cevovod ili naftovod.

Članom 2. menja se član 8. stav 1. Zakona zato što više ne postoji federacija, kao i zato što je JP Rudarski basen “Kolubara“, u čiju korist je eksproprisana najveća površina zemljišta do sada, postalo privredno društvo. Naime po važećem zakonu nijedno javno preduzeće ne može biti korisnik eksproprijacije ako bi bilo organizovano kao privredno društvo.

Pored toga, usvajajući primedbe Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu izrazi upotrebljavani u članu 8. Zakona usklađeni su sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS” br. 9/02, 33/04, 135/04 i 62/06) i Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS” br. 47/91, 79/92, 82/92, 47/94 i 49/99).

Stav 2. člana 8. Zakona menja se po primedbama Ministarstva za infrastrukturu u kojima je istaknuto da se navedena odredba mora odnositi ne samo na građane, već na sve korisnike eksproprijacije s obzirom na to da postojeća odredba upućuje samo na mogućnost ustanovljenja službenosti u korist građana.

U članu 3. izraz gradsko građevinsko zemljište zamenjen je izrazom građevinsko zemljište u državnoj svojini radi usklađivanja sa terminologijom koju koristi Zakon o planiranju i izgradnji u delu kojim reguliše svojinsko – pravne odnose na građevinskom zemljištu.

U članu 4. izmenjena je odredba člana 16. Zakona tako što je dodat stav 4. kojim se preciziraju uslovi dodele građevinske parcele ranijem sopstveniku u slučajevima ako se eksproprijacijom vrši raseljavanje naselja ili dela naselja.

U članu 5. menja se član 20. Zakona:

Izmena člana 20. je predložena zato što je po važećem zakonu propisano utvrđivanje opšteg interesa samo za izgradnju objekata. Međutim, prilikom iskopavanja uglja Rudarski basen „Kolubara” DOO ne gradi objekte, već se samo vrši izvođenje radova na iskopavanju uglja, stoga je neophodno dopuniti ovaj član na predloženi način, odnosno na način da se opšti interes može utvrditi i za izvođenje radova. Takođe, izvođenje radova je češće nego izgradnja objekata i u slučajevima kada se eksproprijacija vrši radi obezbeđenja zaštite životne sredine i zaštite od elementarnih nepogoda.

Utvrđivanje opšteg interesa i za pribavljanje zemljišta koje se daje na ime naknade ranijim sopstvenicima eksproprisanih nepokretnosti koji se raseljavaju zbog površinske eksploatacije uglja, predloženo je iz razloga što se radi izvođenja radova na iskopavanju uglja, predviđa i raseljavanje naselja Vreoci radi širenja površinskog kopa, a kako vlasnici isključivo traže da im se kao vid naknade dodeli drugo zemljište radi preseljenja domaćinstva, za šta u važećem zakonu ne postoji pravni osnov, neophodno je izmeniti ovaj član na način kako je predloženo.

Pored toga predlaže se i izmena člana 20. procesne prirode kojima se postiže efikasnost postupka, a da se pri tom vodi računa i o zaštiti vlasničkih prava ranijeg sopstvenika, kao i interesa korisnika eksproprijacije.

Članom 6. izvršene su izmene u stavu 3. člana 25. tako da su izrazi upotrebljavani u tom stavu usklađeni sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS” br. 9/02, 33/04, 135/04 i 62/06) i Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS” br. 47/91, 79/92, 82/92, 47/94 i 49/99).

Članom 7. izvršena je izmena člana 27. stav 1. tačka (2) radi usklađivanja sa terminologijom koju koristi Zakon o planiranju i izgradnji u delu koji se odnosi na urbanističko planiranje.

Članom 8. menja se član 28. Zakona o eksproprijaciji na taj način što se dodaje stav 4. zato što u slučaju da je korisnik eksproprijacije republika, autonomna pokrajina, grad, grad Beograd, opština ili drugi korisnik eksproprijacije koji po zakonu ne može da otvori račun kod poslovne banke, pored isprava iz člana 27. zakona, umesto garancije poslovne banke, uz predlog za eksproprijaciju navedeni korisnik je dužan da podnese i potvrdu o obezbeđenim sredstvima u budžetu korisnika eksproprijacije, odnosno ovlašćenje ili drugi instrument obezbeđenja plaćanja naknade, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Članom 9. predlaže se izmena člana 29. Zakona tako što se iza stava 3. dodaje novi stav. Ovo je učinjeno iz razloga što je u praksi bilo slučajeva da su donošena rešenja o eksproprijaciji bez prethodno donetog rešenja od strane Vlade o utvrđivanju opšteg interesa. Kako se takva rešenja o eksproprijaciji nisu mogla oglasiti ništavim primenom odredbe člana 257. stav 1. tačka (5) Zakona o opštem upravnom postupku, kojom odredbom je propisano da se ništavim oglašava rešenje koje sadrži nepravilnost koja je po nekoj izričnoj zakonskoj odredbi predviđena kao razlog ništavosti, to je predložena izmena neophodna.

Članom 10. dopunjen je član 31. tačka 4) tako da rešenje kojim se usvaja predlog za eksproprijaciju mora da sadrži i broj i datum rešenja Vlade o utvrđivanju opšteg interesa. Ova dopuna je, takođe u skladu sa članom 7. Nacrta.

Članom 11. brisan je u članu 35. stav 4. iz razloga što je regulacije ove materije već obuhvaćena stavom 1. istog člana.

Članom 12. menja se član 36. dodavanjem novih stavova 4, 6. i 10. kojima se određuje krajnji rok za podnošenje zahteva za poništaj pravosnažnog rešenja o eksproprijaciji na zahtev ranijeg sopstvenika eksproprisane nepokretnosti. Na ovaj način postiže se efikasnost u privođenju nameni eksproprisanih nepokretnosti u skladu sa važećim planskim aktima i u utvrđenim rokovima, a istovremeno se štite prava i pravni interesi ranijeg sopstvenika, korisnika eksproprijacije, kao i potencijalnih investitora.

U članu 13. umesto člana 44. Zakona dodat je član 43a iz razloga što je Savezni Ustavni sud na sednici održanoj 15.09.1999. godine doneo rešenje o pokretanju postupka za ocenjivanje saglasnosti odredbe člana 44. Zakona o eksproprijaciji sa Ustavom Savezne Republike Jugoslavije. Odredbom člana 44. Zakona bili su propisani način i kriterijumi za utvrđivanje naknade za eksproprisano gradsko građevinsko zemljište uzimanjem odgovarajućeg procenta od prosečne tržišne cene izgradnje stambenih površina, te je izražen princip da vrednost zemljišta prati kretanje cena na tržištu izgradnje stambenih objekata. Na taj način procenat od 2% nije bila statična, već promenljiva veličina izražena u novcu, zavisno od mesta u kome se nalazi gradsko građevinsko zemljište za koje se utvrđuje naknada, odnosno zavisno od povećanja ili smanjenja cena izgradnje stambenih prostora u tom mestu. Dana 13.03.2001. godine Savezni Ustavni sud je na osnovu svojih ovlašćenja doneo odluku kojom se utvrđuje da odredbe člana 44. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS”, broj 53/95) nisu saglasne sa Ustavom SRJ, a iz razloga bliže opisanih u navedenoj odluci.

Imajući u vidu da se navedeni član 44. Zakona više nije mogao primenjivati, predloženo je da se naknada za oduzeto građevinsko zemljište u državnoj svojini korisniku tog zemljišta, to jest, ranijem sopstveniku, kao i licu koje svoje pravo korišćenja izvodi iz prava ranijeg sopstvenika, utvrđuje u visini tržišne vrednosti zemljišta.

Međutim, s obzirom na to da Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 47/03 i 34/06) u članu 87. predviđa da i drugi korisnici (a koji nisu raniji sopstvenici ili lica koja svoje pravo korišćenja izvode iz prava ranijeg sopstvenika) imaju pravo na naknadu za oduzeto pravo korišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u skladu sa propisima o eksproprijaciji, to je predloženo da takvim korisnicima pripada pravo na naknadu samo u visini sredstava uloženih za pribavljanje tog zemljišta. U ovom slučaju reč je o fizičkim ili pravnim licima koja su pravo korišćenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini stekla putem dodele od strane opštine ili licitacijom, a za tako dobijeno pravo korišćenja nisu platila tržišnu cenu. Stoga ne bi bilo u skladu sa zakonom da se tim licima prilikom oduzimanja prava korišćenja na građevinskom zemljištu isplati na ime naknade tržišna vrednost tog zemljišta.

U članu 14. dodat je novi član 71a kojim se uvodi mogućnost poništaja rešenja o administrativnom prenosu nepokretnosti u državnoj ili društvenoj svojini sa jednog korisnika nepokretnosti na drugog, iz istih razloga koji su navedeni za izmenu člana 36. zakona. Naime, kako u proteklom periodu veliki broj nepokretnosti prenesenih putem administrativnog prenosa nije priveden nameni to je potrebno i ovu kategoriju zemljišta privesti nameni u skladu sa važećim planskim aktima i sa utvrđenim rokovima za izgradnju, i na taj način obezbediti pravnu sigurnost kako korisnika tih nepokretnosti, tako i potencijalnih investitora.

Članom 15. dopunjen je član 72. Zakona iz razloga poštovanja načela pravne sigurnosti i zaštite interesa stranaka, jer se ovim Nacrtom predviđaju restriktivniji uslovi za poništaj pravosnažnog rešenja o eksproprijaciji.

Članom 16. izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o Vladi („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 55/05 i 71/05) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Vladi („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 101/07) u članovima Zakona u vezi upotrebe izraza Vlada, umesto dosadašnjeg Vlada Republike Srbije. U čl. Zakona koji su već menjani ovim Nacrtom ujedno su usklađeni i navedeni izrazi.

Članom 17. rešava se pitanje započetih a neokončanih postupaka za utvrđivanje opšteg interesa i eksproprijaciju u odnosu na nosioce prava utvrđene u tim postupcima, u skladu sa statusnim promenama obuhvaćenim članom 8. ovog Zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU

Član 2.

Opšti interes za eksproprijaciju nepokretnosti utvrđuje se zakonom ili odlukom Vlade Republike Srbije u skladu sa ovim zakonom.

Član 6.

Zemljište koje treba da služi određenoj potrebi u vezi sa izgradnjom objekata I USTANOVLjENjEM SLUŽBENOSTI, ZA KOJE JE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM UTVRĐEN OPŠTI INTERES (radi smeštaja radnika, materijala, mašina i sl.) može se privremeno zauzeti a najduže do tri godine (privremeno zauzimanje).

Privremeno zauzimanje će se ukinuti čim prestane potreba zbog koje je određeno i zemljište vratiti u prvobitno stanje.

Član 8.

Eksproprijacija se može vršiti za potrebe federacije, Republike, pokrajine, grada, opštine, društvenih i državnih fondova i javnih preduzeća, ako zakonom nije drugačije određeno.

EKSPROPRIJACIJA SE MOŽE VRŠITI ZA POTREBE REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE, GRADA, GRADA BEOGRADA, OPŠTINE, DRUŠTVENIH I DRŽAVNIH FONDOVA, JAVNIH PREDUZEĆA, PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOJA SU OSNOVANA OD STRANE JAVNIH PREDUZEĆA, KAO I ZA POTREBE PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM KAPITALOM OSNOVANIH OD STRANE REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE, GRADA, GRADA BEOGRADA, ILI OPŠTINE, AKO ZAKONOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.

U postupku eksproprijacije može da se ustanovi službenost U KORIST SUBJEKATA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAO I u korist građana, ako je to zakonom predviđeno, radi postavljanja vodovodnih cevi, električnih i telefonskih kablova i sl.

Član 12.

Eksproprijacijom građevinskog objekta na gradskom građevinskom zemljištu GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI sopstveniku takvog objekta prestaje pravo korišćenja zemljišta pod objektom i zemljišta koje služi za njegovu redovnu upotrebu.

Za zemljište na kome je prestalo pravo korišćenja raniji sopstvenik tog zemljišta ima pravo na naknadu, ukoliko mu naknada ranije nije isplaćena.

Član 16.

Ranijem sopstveniku stambene zgrade ili stana, odnosno poslovne prostorije, korisnik eksproprijacije dužan je da na njegov zahtev, da u svojinu ili susvojinu drugu stambenu zgradu ili stan, odnosno poslovnu prostoriju na istom mestu ili bližoj okolini, koja po strukturi ili površini odgovara uslovima stanovanja, odnosno obavljanja delatnosti, koje je raniji sopstvenik imao pre eksproprijacije.

U slučaju kad se u skladu sa ovim zakonom, radi izvođenja određenih radova ekspropriše veliki kompleks zemljišta, korisnik eksproprijacije je dužan da ranijem sopstveniku obezbedi drugu nepokretnost u smislu stava 1. ovog člana na teritoriji opštine na kojoj se eksproprisana nepokretnost nalazi.

Ranijem sopstveniku koji koristi eksproprisani objekat druga nepokretnost u smislu st. 1. i 2. ovog člana obezbeđuje se pre rušenja eksproprisanog objekta, a ranijem sopstveniku koji nije korisnik eksproprisanog objekta druga nepokretnost obezbeđuje se najdocnije u roku od šest meseci od dana pravosnažnosti rešenja o eksproprijaciji.

RANIJI SOPSTVENIK I ČLANOVI NjEGOVOG PORODIČNOG DOMAĆINSTVA ČIJI JE STAMBENI OBJEKAT EKSPROPRISAN ZBOG EKSPLOATACIJE RUDNOG BLAGA, ODNOSNO MINERALNIH SIROVINA IMAJU PRAVO DA IM SE U OKVIRU UKUPNE NAKNADE DODELI JEDNA GRAĐEVINSKA PARCELA, POD USLOVOM DA SE ZBOG TE EKSPROPRIJACIJE RASELjAVA NASELjE ILI DEO NASELjA I DA SU U MOMENTU DONOŠENjA REŠENjA O EKSPROPRIJACIJI PREBIVALI U TOM OBJEKTU.

Član 20.

Vlada Republike Srbije može utvrditi opšti interes za eksproprijaciju ako je eksproprijacija nepokretnosti neophodna za izgradnju objekata u oblasti: obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, vodoprivrede, sporta, saobraćajne, energetske i komunalne infrastrukture, objekata za potrebe državnih organa i organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, objekata za potrebe odbrane zemlje, obezbeđenje zaštite životne sredine i zaštite od elementarnih nepogoda, za eksploataciju rudnog blaga, kao i za izgradnju stanova kojima se rešavaju stambene potrebe socijalno ugroženih lica.

VLADA MOŽE UTVRDITI OPŠTI INTERES I U SLUČAJU KADA JE EKSPROPRIJACIJA NEPOKRETNOSTI NEOPHODNA ZA EKSPLOATACIJU RUDNOG BLAGA, ODNOSNO MINERALNIH SIROVINA, ZA OBEZBEĐENjE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA, UKLjUČUJUĆI I IZGRADNjU OBJEKATA I IZVOĐENjE RADOVA ZA OVE POTREBE, KAO I ZA PRIBAVLjANjE NEIZGRAĐENOG ZEMLjIŠTA POTREBNOG RADI RASELjAVANjA NASELjA ILI DELA NASELjA, AKO JE NA PODRUČJU TOG NASELjA ILI DELA NASELjA UTVRĐEN OPŠTI INTERES ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI RADI EKSPLOATACIJE RUDNOG BLAGA, ODNOSNO MINERALNIH SIROVINA, KAO I U DRUGIM SLUČAJEVIMA PREDVIĐENIM ZAKONOM.

Opšti interes za eksproprijaciju može da se utvrdi ako je, u skladu sa zakonom, donet odgovarajući planski akt kojim je na određenom zemljištu predviđena izgradnja objekata iz stava 1. PREDVIĐENA IZGRADNjA OBJEKATA ILI IZVOĐENjE RADOVA, ODNOSNO PREDVIĐENA IZGRADNjA OBJEKATA NA ZEMLjIŠTU KOJE SE PRIBAVLjA RADI DAVANjA NA IME NAKNADE RANIJIM SOPSTVENICIMA EKSPROPRISANIH NEPOKRETNOSTI KOJI SE RASELjAVAJU ZBOG EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA IZ ST. 1. I 2. ovog člana.

Predlog za utvrđivanje opšteg interesa za eksproprijaciju može da podnese lice koje prema odredbama ovog zakona može biti korisnik eksproprijacije.

Predlog za utvrđivanje opšteg interesa za eksproprijaciju, koji se podnosi Vladi Republike Srbije preko ministarstva nadležnog za poslove finansija, sadrži podatke o nepokretnosti za koju se predlaže utvrđivanje opšteg interesa, vrstu objekta čija je izgradnja predviđena na određenom zemljištu ODNOSNO VRSTU RADOVA ČIJE JE IZVOĐENjE PREDVIĐENO NA ODREĐENOM ZEMLjIŠTU KAO I PODATKE O ZEMLjIŠTU KOJE SE PRIBAVLjA RADI DAVANjA NAKNADE RANIJIM SOPSTVENICIMA KOJI SE RASELjAVAJU ZBOG EKSPLOATACIJE RUDNOG BLAGA, ODNOSNO MINERALNIH SIROVINA i druge podatke od značaja za utvrđivanje opšteg interesa. Uz predlog se podnosi i izvod iz odgovarajućeg planskog akta.

AKO PREDLAGAČ POSTUPKA ZA UTVRĐIVANjE OPŠTEG INTERESA NE DOSTAVI SVE DOKAZE PROPISANE STAVOM 5. OVOG ČLANA, NITI OVE DOKAZE NE DOSTAVI NI U NAKNADNO OSTAVLjENOM ROKU, USLED ČEGA SE NE MOŽE POSTUPATI PO PODNETOM PREDLOGU, MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE FINANSIJA ZAKLjUČKOM ĆE ODBACITI TAKAV PREDLOG KAO NEPOTPUN.

Vlada Republike Srbije dužna je da po predlogu za utvrđivanje opšteg interesa odluči u roku od 90 dana.

Aktom o utvrđivanju opšteg interesa u smislu ovog člana Vlada Republike Srbije odrediće i korisnika eksproprijacije.

REŠENjE KOJIM SE ODLUČUJE O PREDLOGU ZA UTVRĐIVANjE OPŠTEG INTERESA MOŽE SE DONETI I BEZ PRETHODNOG SASLUŠANjA STRANAKA.

AKT VLADE KOJIM JE ODLUČENO O PREDLOGU ZA UTVRĐIVANjE OPŠTEG INTERESA OBJAVLjUJE SE U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE“ I SMATRA SE DA JE DOSTAVLjEN STRANKAMA U POSTUPKU DANOM OBJAVLjIVANjA.

Protiv akta Vlade o utvrđivanju opšteg interesa može se voditi upravni spor kod Vrhovnog suda Srbije.

PROTIV AKTA VLADE KOJIM SE ODLUČUJE O PREDLOGU ZA UTVRĐIVANjE OPŠTEG INTERESA MOŽE SE U ROKU OD 30 DANA OD DANA NjEGOVOG OBJAVLjIVANjA U “SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE“, POKRENUTI UPRAVNI SPOR KOD VRHOVNOG SUDA SRBIJE.

Član 25.

Predlog za eksproprijaciju može podneti korisnik eksproprijacije tek pošto je u skladu sa ovim zakonom utvrđen opšti interes za eksproprijaciju nepokretnosti.

U ime Republike Srbije predlog za eksproprijaciju podnosi republički javni pravobranilac.

U ime AUTONOMNE pokrajine, grada, GRADA BEOGRADA, odnosno opštine predlog za eksproprijaciju podnosi nadležni javni pravobranilac , odnosno drugo lice koje zastupa AUTONOMNU pokrajinu, grad, GRAD BEOGRAD, odnosno opštinu.

Predlog za eksproprijaciju podnosi se opštinskoj upravi opštine na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost predložena za eksproprijaciju, u roku od jedne godine od dana utvrđivanja opšteg interesa za eksproprijaciju.

Član 27.

Uz predlog za eksproprijaciju podnosi se :

1)izvod iz katastra nepokretnosti ili drugih javnih knjiga u kojima se upisuju prava na nepokretnostima, koji sadrži podatke o nepokretnosti za koju se predlaže eksproprijacija;

2) akt o izgradnji objekata OVEREN IZVOD IZ ODGOVARAJUĆEG PLANSKOG AKTA donet u skladu sa propisima o planiranju i građenju, ako se eksproprijacija predlaže radi izgradnje određenog objekta;

3) dokaz da je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđen opšti interes za eksproprijaciju.

Član 28.

Pored isprava iz člana 27. ovog zakona, uz predlog za eksproprijaciju korisnik eksproprijacije dužan je da podnese garanciju jedne od poslovnih banaka na iznos dinarskih sredstava potrebnih za obezbeđenje naknade za eksproprisanu nepokretnost.

Garancija iz stava 1. ovog člana važi sve do sledeće isplate naknade.

Garancija iz stava 1. ovog člana sadrži i klauzulu da se iznos sredstava iz garancije uvećava za indeks rasta cena na malo, sve do momenta isplate naknade.

KADA JE KORISNIK EKSPROPRIJACIJE REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA, GRAD, GRAD BEOGRAD, OPŠTINA I DRUGI KORISNIK EKSPROPRIJACIJE KOJI PO ZAKONU NE MOŽE DA OTVORI RAČUN KOD POSLOVNE BANKE, UZ PREDLOG ZA EKSPROPRIJACIJU, PORED ISPRAVA IZ ČLANA 27. ZAKONA, UMESTO GARANCIJE POSLOVNE BANKE DUŽAN JE DA PODNESE I POTVRDU O OBEZBEĐENIM SREDSTVIMA U BUDžETU KORISNIKA EKSPROPRIJACIJE, ODNOSNO OVLAŠĆENjE ILI DRUGI INSTRUMENT OBEZBEĐENjA PLAĆANjA NAKNADE, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE PLATNI PROMET.

Član 29.

Postupak po predlogu za eksproprijaciju sprovodi i rešenje donosi služba opštinske uprave nadležne za imovinsko pravne poslove opštine na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost predložena za eksproprijaciju (u daljem tekstu: opštinska uprava).

Poslove iz stava 1. ovog člana, osim poslova odlučivanja po žalbama u drugom stepenu, kao i druge poslove državne uprave utvrđene ovim zakonom, vrše opštine, gradovi i grad Beograd, kao poverene poslove.

Ako su uz predlog za eksproprijaciju, ili naknadno, podnete isprave iz člana 28. ovog zakona i ako su tim ispravama dokazane potrebne činjenice, organ iz stava 1. ovog člana usvojiće rešenjem predlog za eksproprijaciju, a u protivnom, odbiće taj predlog.

REŠENjE O EKSPROPRIJACIJI, KAO I REŠENjE O ADMINISTRATIVNOM PRENOSU DONETO BEZ REŠENjA KOJIM JE UTVRĐEN OPŠTI INTERES JE NIŠTAVO.

Pre donošenja rešenja o eksproprijaciji organ iz stava 1. ovog člana saslušaće sopstvenika nepokretnosti o činjenicama od značaja za eksproprijaciju nepokretnosti.

Po žalbi protiv prvostepenog rešenja donetog po predlogu za eksproprijaciju rešava ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Član 31.

Rešenje kojim se usvaja predlog za eksproprijaciju naročito sadrži:

1)naznačenje korisnika eksproprijacije;

2) naznačenje nepokretnosti koja se ekspropriše, uz navođenje podataka iz katastra nepokretnosti ili drugih javnih knjiga u kojima se upisuju prava na nepokretnostima;

3) naznačenje sopstvenika nepokretnosti i njegovog prebivališta ili sedišta;

4) naznačenje svrhe eksproprijacije, odnosno objekta radi čije se izgradnje nepokretnost ekspropriše, KAO I BROJ I DATUM AKTA KOJIM JE UTVRĐEN OPŠTI INTERES ZA EKSPROPRIJACIJU I NAZIV ORGANA KOJI JE TAJ AKT DONEO;

5) obavezu korisnika eksproprijacije iz čl. 15. 16. i 19. ovog zakona;

6) obavezu sopstvenika, odnosno držaoca, da nepokretnost preda u državinu korisnika eksproprijacije, kao i rok predaje;

7) obavezu korisnika eksproprijacije da u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rešenja o eksproprijaciji opštinskoj upravi podnese pismenu ponudu o obliku i visini naknade za eksproprisanu nepokretnost.

Član 35.

Na zahtev korisnika eksproprijacije, ministarstvo nadležno za poslove finansija može odlučiti da se korisniku eksproprijacije nepokretnost preda pre pravosnažnosti odluke o naknadi za eksproprisanu nepokretnost, odnosno pre dana zaključenja sporazuma o naknadi za eksproprisanu nepokretnost, ali pre donošenja drugostepenog rešenja povodom žalbe protiv rešenja o eksproprijaciji, ako oceni da je to neophodno zbog hitnosti izgradnje određenog objekta ili izvođenja radova.

Neće se dozvoliti predaja u posed korisniku eksproprijacije pre pravosnažnosti odluke o naknadi za eksproprisanu nepokretnost, odnosno pre dana zaključenja sporazuma o naknadi ukoliko korisnik eksproprijacije nije prethodno utvrdio potrebne elemente za određivanje visine naknade za eksproprisani objekat, u smislu člana 31. tačka 7) ovog zakona.

Ako je korisniku eksproprijacije nepokretnost predata pre pravosnažnosti odluke o naknadi za eksproprisanu nepokretnost, odnosno pre dana zaključenja sporazuma o naknadi, a predlog za eksproprijaciju bude u daljem postupku pravosnažno odbijen, korisnik eksproprijacije je dužan da sopstveniku vrati nepokretnost i naknadi štetu.

Ako se nepokretnost ekspropriše radi izgradnje objekta za proizvodnju, prenos ili distribuciju električne energije, na zahtev korisnika eksproprijacije izvršiće se predaja te nepokretnosti radi privođenja nameni na osnovu konačnog rešenja o eksproprijaciji, pod uslovom da korisnik eksproprijacije dokaže da je izvršio obavezu iz stava 2. ovog člana.

Član 36.

Korisnik eksproprijacije može do pravosnažnosti rešenja o eksproprijaciji da odustane od predloga za eksproprijaciju.

Pravosnažno rešenje o eksproprijaciji poništiće se ili izmeniti uvek kada to korisnik eksproprijacije i raniji sopstvenik zajednički zahtevaju.

Na zahtev ranijeg sopstvenika eksproprisane nepokretnosti, ODNOSNO NjEGOVOG ZAKONSKOG NASLEDNIKA pravosnažno rešenje o eksproprijaciji poništiće se ili izmeniti, ako korisnik eksproprijacije u roku od tri godine od pravosnažnosti odluke o naknadi, odnosno od dana zaključenja sporazuma o naknadi, nije izvršio, prema prirodi objekta, znatnije radove na objektu radi čije je izgradnje izvršena eksproprijacija.

PO ISTEKU ROKA OD PET GODINA OD PRAVOSNAŽNOSTI ODLUKE O NAKNADI, ODNOSNO OD DANA ZAKLjUČENjA SPORAZUMA O NAKNADI RANIJI SOPSTVENIK EKSPROPRISANE NEPOKRETNOSTI, ODNOSNO NjEGOV ZAKONSKI NASLEDNIK NE MOŽE PODNETI ZAHTEV ZA PONIŠTAJ ILI IZMENU PRAVOSNAŽNOG REŠENjA O EKSPROPRIJACIJI.

U slučaju eksproprijacije za potrebe eksploatacije rudnog blaga na površinskim kopovima, ODNOSNO ZA POTREBE EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA, pravosnažno rešenje o eksproprijaciji poništiće se ili izmeniti u smislu stava 3. ovog člana, ako korisnik eksproprijacije u roku od šest godina od pravosnažnosti odluke o naknadi, odnosno od dana zaključenja sporazuma o naknadi, nije izvršio znatnije pripremne i druge radove neophodne za eksploataciju rudnog blaga, ODNOSNO MINERALNIH SIROVINA.

U SLUČAJU KAD JE EKSPROPRIJACIJA IZVRŠENA ZA POTREBE EKSPLOATACIJE RUDNOG BLAGA NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA, ODNOSNO ZA POTREBE EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA, RANIJI SOPSTVENIK EKSPROPRISANE NEPOKRETNOSTI, ODNOSNO NjEGOV ZAKONSKI NASLEDNIK NE MOŽE PODNETI ZAHTEV ZA PONIŠTAJ ILI IZMENU PRAVOSNAŽNOG REŠENjA O EKSPROPRIJACIJI PO ISTEKU ROKA OD OSAM GODINA OD PRAVOSNAŽNOSTI ODLUKE O NAKNADI, ODNOSNO OD DANA ZAKLjUČENjA SPORAZUMA O NAKNADI.

O odustanku od predloga za eksproprijaciju i po zahtevu za poništaj ili izmenu pravosnažnog rešenja o eksproprijaciji rešava organ koji je po predlogu za eksproprijaciju rešavao u prvom stepenu.

Ako je na nepokretnosti eksproprisanoj rešenjem čiji se poništaj ili izmena traži bilo više suvlasnika, za odlučivanje po zahtevu potrebno je da su ga podneli većina od njih, s tim što će nadležni organ i od ostalih tražiti da se o zahtevu izjasne.

Imovinskopravne odnose između korisnika eksproprijacije i sopstvenika nepokretnosti u slučaju spora rešava redovan sud.

ODREDBE ST. 4. I 6. OVOG ČLANA NE ODNOSE SE NA PONIŠTAJ ILI IZMENU PRAVOSNAŽNOG REŠENjA O EKSPROPRIJACIJI U SLUČAJU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

Član 40.

Područja na kojima će se odredbe čl. 38. i 39. ovog zakona primenjivati, kao i vreme za koje će se primeniti, utvrđuje Vlada Republike Srbije.

Ukoliko odredbama čl. 38. i 39. ovog zakona nije drukčije određeno, na područjima zahvaćenim elementarnim nepogodama većeg obima primenjivaće se ostale odredbe ovog zakona.

Član 43a

ZA ODUZETO GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI KORISNIKU TOG ZEMLjIŠTA PRIPADA PRAVO NA NAKNADU, I TO:

1) RANIJEM SOPSTVENIKU I DRUGOM LICU KOJE PRAVO KORIŠĆENjA IZVODI IZ PRAVA RANIJEG SOPSTVENIKA, U SMISLU ČLANA 84. ZAKONA O PLANIRANjU I IZGRADNjI («SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRBIJE», BROJ 47/03 I 34/06) – U VISINI TRŽIŠNE VREDNOSTI ZEMLjIŠTA;

2) LICU KOJE JE POSTALO KORISNIK GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI DO 13.05.2003. GODINE, U SMISLU ČLANA 87. ZAKONA O PLANIRANjU I IZGRADNjI («SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRBIJE», BROJ 47/03 I 34/06) – U VISINI SREDSTAVA ULOŽENIH ZA PRIBAVLjANjE TOG ZEMLjIŠTA.

SREDSTVIMA ZA PRIBAVLjANjE ZEMLjIŠTA, U SMISLU STAVA 1. TAČKA 2. OVOG ČLANA, NE SMATRAJU SE SREDSTVA PLAĆENA NA IME NAKNADE ZA UREĐIVANjE I KORIŠĆENjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA I TROŠKOVI LEGALIZACIJE OBJEKTA.

IZNOS SREDSTAVA ZA PRIBAVLjANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA, IZ STAVA 1. TAČKA 2. OVOG ČLANA, VALORIZUJE SE RASTOM CENA NA MALO OD DANA ISPLATE SREDSTAVA ZA PRIBAVLjANjE ZEMLjIŠTA DO DANA ZAKLjUČENjA SPORAZUMA O NAKNADI, ODNOSNO DONOŠENjA ODLUKE O NAKNADI ZA ODUZETO ZEMLjIŠTE, S TIM ŠTO TAJ IZNOS NE MOŽE PREĆI IZNOS TRŽIŠNE VREDNOSTI ZEMLjIŠTA.

NAKNADA IZ OVOG ČLANA PRIPADA KORISNIKU ZEMLjIŠTA SAMO U SLUČAJU KAD MU RANIJE NIJE ISPLAĆENA.

Član 44.

Naknada za 1 m2 oduzetog gradskog građevinskog zemljišta određuje se u procentu od prosečne tržišne cene koja se formira u vreme određivanja naknade za 1 m2 izgrađenog stambenog prostora u tom mestu, s tim da taj procenat ne može biti manji od 1%, niti veći od 2%.

Skupština opštine može, u okviru procenata iz stava 1. ovog člana , utvrditi jedinstveni procenat za pojedina naselja, odnosno delove naselja u zavisnosti od komunalne opremljenosti zemljišta i posebnih pogodnosti koje zemljište pruža.

Za period od momenta utvrđivanja tržišne cene u smislu stava 1. ovog člana do donošenja prvostepene odluke o naknadi u iznosu naknade uračunaće se za taj period procenat porasta cena na malo, prema zvaničnim statističkim podacima.

Skupština opštine odlukom utvrđuje procenat po odredbama st. 1. i 2. ovog člana najkasnije do 31. januara godine za koju se odluka donosi.

Član 71a

AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI SHODNO SE PRIMENjUJU I NA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI.

Član 72.

Postupak po predlogu za eksproprijaciju koji nije pravosnažno okončan do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, osim u slučajevima kada postupak eksproprijacije nije pravosnažno okončan, a u pitanju su poslovni i stambeni objekti.

Postupak određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost, u kome do dana stupanja na snagu ovog zakona nije zaključen sporazum o naknadi, odnosno nije doneta pravosnažna sudska odluka, okončaće se po odredbama ovog zakona.

POSTUPAK ZA PONIŠTAJ PRAVOSNAŽNOG REŠENjA O EKSPROPRIJACIJI KOJI JE ZAPOČET A NIJE PRAVOSNAŽNO OKONČAN DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, OKONČAĆE SE PO PROPISIMA KOJI SU VAŽILI DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

Član 72a

AKO JE OPŠTI INTERES UTVRĐEN U SKLADU SA ZAKONOM U KORIST JAVNOG PREDUZEĆA, A ZA POTREBE NjEGOVOG ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA, REŠENjE O OPŠTEM INTERESU MOŽE SE NA ZAHTEV JAVNOG PREDUZEĆA NjEGOVOG ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA IZMENITI TAKO DA KORISNIK EKSPROPRIJACIJE BUDE ZAVISNO PRIVREDNO DRUŠTVO.

POSTUPAK ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI KOJI NIJE PRAVOSNAŽNO OKONČAN DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, A POKRENUT JE PO PREDLOGU JAVNOG PREDUZEĆA ZA POTREBE NjEGOVOG ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA, OKONČAĆE SE PO ODREDBAMA OVOG ZAKONA U KORIST TOG PRIVREDNOG DRUŠTVA, AKO ONO MOŽE BITI KORISNIK EKSPROPRIJACIJE PO ODREDBAMA OVOG ZAKONA I AKO JE U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA IZVRŠENA IZMENA REŠENjA O UTVRĐENOM OPŠTEM INTERESU U KORIST TOG PRIVREDNOG DRUŠTVA.

U SLUČAJU IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA ZAVISNO PRIVREDNO DRUŠTVO IMA PRAVA I OBAVEZE JAVNOG PREDUZEĆA U POGLEDU EKSPROPRIJACIJE NEPOKRETNOSTI I IZMIRENjA NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST.

Ostavite komentar