Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „Aik Banka” a.d. Niš i Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad

PREDLOG ZAKONA

O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE

U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, „AIK BANKA” A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad (u daljem tekstu: Zajmoprimac) po osnovu kredita za održavanje tekuće likvidnosti odobrenim od strane OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 20.000.000 američkih dolara (slovima: dvadesetmiliona američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; Banca Intesa a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 30.000.000 američkih dolara (slovima: tridesetmiliona američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; Banca Intesa a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 20.000.000 američkih dolara (slovima: dvadesetmiliona američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; Banca Intesa a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 20.000.000 američkih dolara (slovima: dvadesetmiliona američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; NBG Bank Malta LTD kao zajmodavca i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad kao agenta obezbeđenja i agenta isplatioca u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 20.000.000 američkih dolara (slovima: dvadesetmiliona američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; „AIK Banka” a.d. Niš u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 20.000.000 američkih dolara (slovima: dvadesetmiliona američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 30.000.000 američkih dolara (slovima: tridesetmiliona američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 40.000.000 američkih dolara (slovima: četrdesetmiliona američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija izdaje u korist OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, na ime obaveza iz Ugovora o kreditu broj 00-421-0602700.0/KR 2014/1877, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu do 20.000.000 američkih dolara (slovima: dvadesetmiliona američkih dolara) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije uvećanog za nominalnu kamatnu stopu koja je varijabilna i iznosi tromesečni USD LIBOR plus kamatna marža koja iznosi 5,20% na godišnjem nivou, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 8. decembra 2014. godine.

Član 3.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija izdaje u korist Banca Intesa a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu, kreditna partija broj 00-420-0311641.1, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu do 30.000.000 američkih dolara (slovima: tridesetmiliona američkih dolara) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije uvećanog za nominalnu kamatnu stopu koja je varijabilna i iznosi tromesečni USD LIBOR plus kamatna marža koja iznosi 4,50% na godišnjem nivou, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i Banca Intesa a.d. Beograd, 8. decembra 2014. godine.

Član 4.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija izdaje u korist Banca Intesa a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu, kreditna partija broj 00-420-0311643.8, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu do 20.000.000 američkih dolara (slovima: dvadesetmiliona američkih dolara) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije uvećanog za nominalnu kamatnu stopu koja je varijabilna i iznosi tromesečni USD LIBOR plus kamatna marža koja iznosi 4,86% na godišnjem nivou, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i Banca Intesa a.d. Beograd, 8. decembra 2014. godine.

Član 5.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija izdaje u korist Banca Intesa a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu, kreditna partija broj 00-420-0311642.0, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu do 20.000.000 američkih dolara (slovima: dvadesetmiliona američkih dolara) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije uvećanog za nominalnu kamatnu stopu koja je varijabilna i iznosi tromesečni USD LIBOR plus kamatna marža koja iznosi 4,71% na godišnjem nivou, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i Banca Intesa a.d. Beograd, 8. decembra 2014. godine.

Član 6.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija izdaje u korist NBG Bank Malta LTD kao zajmodavca i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad kao agenta obezbeđenja i agenta isplatioca, na ime obaveza iz Ugovora o kreditu br. 02-20363, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu do 20.000.000 američkih dolara (slovima: dvadesetmiliona američkih dolara) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije uvećanog za nominalnu kamatnu stopu koja je varijabilna i iznosi tromesečni USD LIBOR plus kamatna marža koja iznosi 4,50% na godišnjem nivou, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i NBG Bank Malta LTD kao zajmodavca i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad kao agenta obezbeđenja i agenta isplatioca, 8. decembra 2014. godine.

Član 7.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija izdaje u korist „AIK Banka” a.d. Niš, na ime obaveza iz Ugovora o kreditu br. 105332045802807443, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu do 20.000.000 američkih dolara (slovima: dvadesetmiliona američkih dolara) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije uvećanog za nominalnu kamatnu stopu koja je varijabilna i iznosi tromesečni USD LIBOR plus kamatna marža koja iznosi 6,00% na godišnjem nivou, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i „AIK Banka” a.d. Niš, 8. decembra 2014. godine.

Član 8.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija izdaje u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu br. R 2817/14, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu do 30.000.000 američkih dolara (slovima: tridesetmiliona američkih dolara) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije uvećanog za nominalnu kamatnu stopu koja je varijabilna i iznosi tromesečni USD LIBOR plus kamatna marža koja iznosi 5,45% na godišnjem nivou, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 8. decembra 2014. godine.

Član 9.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija izdaje u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu br. R 2819/14, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu do 40.000.000 američkih dolara (slovima: četrdesetmiliona američkih dolara) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije uvećanog za nominalnu kamatnu stopu koja je varijabilna i iznosi tromesečni USD LIBOR plus kamatna marža koja iznosi 5,45% na godišnjem nivou, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 8. decembra 2014. godine.

Član 10.

Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) ovim neopozivo, bezuslovno, bez prigovora i na prvi poziv garantuje, da će izmiriti dug Zajmoprimca prema OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK Banka” a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banke), odnosno svih plativih iznosa o njihovom dospeću, u svemu na način i u skladu sa uslovima iz pojedinačnih ugovora o kreditu, sa rokom važnosti koji će biti duži za mesec dana od roka dospeća kredita, čime se stvara obaveza otplate duga nastalih po osnovu datih garancija da plati dospelu a neizmirenu obavezu ukoliko Zajmoprimac ne izvrši tu svoju obavezu blagovremeno, u skladu sa ugovorima o kreditu sa Bankama.

Ukoliko Garant ne izvrši svoju obavezu, u roku koji je naveden u stavu 1. ovog člana, svaka od Banaka će nezavisno jedna od druge imati pravo da proglasi dospelim sve iznose koji su plativi u skladu sa odredbama pojedinačnih ugovora o kreditu.

U slučaju aktiviranja ove garancije, svaka od Banaka će imati pravo da od Garanta naplati iznos svojih dospelih a neizmirenih potraživanja. Garant se obavezuje da će obezbediti u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću fiskalnu godinu, sredstva neophodna za izvršavanje preuzetih obaveza po ovoj garanciji.

Član 11.

Otplatu kredita vrši Zajmoprimac prema OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK Banka” a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd u dinarima indeksirano prema vrednosti američkog dolara, sve u skladu sa odredbama pojedinačnih ugovora o kreditu.

Sredstva za otplatu kredita obezbediće Zajmoprimac iz sopstvenih prihoda.

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu kredita obezbeđuje prema planu otplate, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove zaduživanja.

Član 12.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, Garant će od Zajmoprimca imati pravo na povraćaj glavnice, kamate, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Zajmoprimca, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu. Garant svoje pravo povraćaja od Zajmoprimca neće ostvarivati pre potpunog namirenja potraživanja svih Banaka, niti će postupati protivno njihovim interesima.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 13.

Sredstva kredita koja su Zajmoprimcu stavljena na raspolaganje na osnovu zaključenih ugovora za održavanje tekuće likvidnosti iz čl. 2 – 9. ovog zakona za koje se izdaje garancija po ovom zakonu uplatiće se na namenski račun Zajmoprimca koji će se otvoriti kod Narodne banke Srbije, nakon stupanja na snagu ovog zakona. Sredstva sa namenskog računa koristiće se za plaćanje obaveza Zajmoprimca samo uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11) propisuje da Republika Srbija može dati garanciju za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK Banka” a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd (u daljem tekstu: Zajmodavac) po zaduženju Javno preduzeće „Srbijagas” Novi Sad (u daljem tekstu: Zajmoprimac) sadržani su u članu 16. stav 4. Zakona o javnom dugu, odnosno u potpisanim ugovorima između Zajmodavaca i Zajmoprimca u iznosu od 200.000.000 američkih dolara (slovima: dvestotinemiliona američkih dolara), za održavanje tekuće likvidnosti zaključenih 8. decembra 2014. godine (u daljem tekstu: Ugovor).

Naime, članom 16. stav 4. Zakona o javnom dugu propisano je da se garancija Republike Srbije daje u formi zakona.

U potpisanim ugovorima, povlačenje sredstava kredita u iznosu od 200.000.000 američkih dolara (slovima: dvestotinemiliona američkih dolara), u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan isplate tranše Zajmoprimca, uslovljeno je davanjem garancije Republike Srbije, odnosno stupanjem na snagu ovog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK Banka” a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad.

Garant neopozivo, bezuslovno i na prvi poziv garantuje, kao primarni dužnik uredno i blagovremeno plaćanje svakog i svih iznosa dospelih za plaćanje po osnovu Ugovora o kreditu kao i blagovremeno izvršavanje svih ostalih obaveza Zajmoprimca, a u skladu sa Ugovorima o kreditu. Ukoliko Garant oformi novo pravno lice koje bi nastavilo operativno poslovanje Zajmoprimca, Garant je u obavezi da preduzme sve radnje sa ciljem da omogući, između ostalog, da novo pravno lice pristupi dugu i preuzme obaveze otplate odobrenih kredita.

Sredstva kredita biće upotrebljena za održavanje tekuće likvidnosti Zajmoprimca. Izdavanje garancije Zajmodavcu od strane Garanta u iznosu od 200.000.000 američkih dolara, predviđeno je članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14).

Zajmoprimac je sproveo otvoreni postupak za nabavku finansijskih usluga za održavanje tekuće likvidnosti. Ponude Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, OTP Banka a.d. Novi Sad, Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd i „AIK Banka” a.d. Niš izabrane su u pomenutom postupku kao najpovoljnije ponude.

Ugovorima o kreditu predviđeno je da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

iznos kredita, u dinarskoj protivvrednosti sa deviznom klauzulom,

period trajanja kredita je pet godina, uključujući period počeka od jedne godine,

povlačenje sredstava kredita u jednoj ili više tranši,

otplata kredita tromesečna,

kamatna stopa jednaka zbiru referentne kamatne stope tromesečni USD LIBOR, fiksne marže koja iznosi 4,50% i jednokratne naknade od 1,5% za tri partije u ukupnom iznosu od 30.000.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan povlačenja tranše kredita, kod Banca Intesa a.d. Beograd;

iznos kredita, u dinarskoj protivvrednosti sa deviznom klauzulom,

period trajanja kredita je pet godina, uključujući period počeka od jedne godine,

povlačenje sredstava kredita u jednoj ili više tranši,

otplata kredita tromesečna,

kamatna stopa jednaka zbiru referentne kamatne stope tromesečni USD LIBOR, fiksne marže koja iznosi 4,71% i jednokratne naknade od 1,5% za dve partije u ukupnom iznosu od 20.000.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan povlačenja tranše kredita, kod Banca Intesa a.d. Beograd;

iznos kredita, u dinarskoj protivvrednosti sa deviznom klauzulom,

period trajanja kredita je pet godina, uključujući period počeka od jedne godine,

povlačenje sredstava kredita u jednoj ili više tranši,

otplata kredita tromesečna,

kamatna stopa jednaka zbiru referentne kamatne stope tromesečni USD LIBOR, fiksne marže koja iznosi 4,86% i jednokratne naknade od 1,5% za dve partije u ukupnom iznosu od 20.000.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan povlačenja tranše kredita, kod Banca Intesa ad Beograd;

iznos kredita, u originalnoj valuti,

period trajanja kredita je pet godina, uključujući period počeka od jedne godine,

povlačenje sredstava kredita u jednoj ili više tranši,

otplata kredita tromesečna,

kamatna stopa jednaka zbiru referentne kamatne stope tromesečni USD LIBOR, fiksne marže koja iznosi 4,50% i jednokratne naknade od 1,5% za dve partije u ukupnom iznosu od 20.000.000 američkih dolara, kod NBG Bank Malta LTD kao zajmodavca i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad kao agenta obezbeđenja i agenta isplatioca;

iznos kredita u dinarskoj protivvrednosti sa deviznom klauzulom,

period trajanja kredita je pet godina, uključujući period počeka od jedne godine,

povlačenje sredstava kredita u jednoj ili više tranši,

otplata kredita tromesečna,

kamatna stopa jednaka zbiru referentne kamatne stope tromesečni USD LIBOR, fiksne marže koja iznosi 5,20% i jednokratne naknade od 1,5% za dve partije u ukupnom iznosu od 20.000.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan povlačenja tranše kredita, kod OTP Banka a.d. Novi Sad;

iznos kredita u dinarskoj protivvrednosti sa deviznom klauzulom,

period trajanja kredita je pet godina, uključujući period počeka od jedne godine,

povlačenje sredstava kredita u jednoj ili više tranši,

otplata kredita tromesečna,

kamatna stopa jednaka zbiru referentne kamatne stope tromesečni USD LIBOR, fiksne marže koja iznosi 5,45% i jednokratne naknade od 1,5% za tri partije u ukupnom iznosu od 30.000.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan povlačenja tranše kredita, kod UniCredit Bank Srbija a.d Beograd;

iznos kredita u dinarskoj protivvrednosti sa deviznom klauzulom,

period trajanja kredita je pet godina, uključujući period počeka od jedne godine,

povlačenje sredstava kredita u jednoj ili više tranši,

otplata kredita tromesečna,

kamatna stopa jednaka zbiru referentne kamatne stope tromesečni USD LIBOR, fiksne marže koja iznosi 6,00% bez jednokratne naknade za dve partije u ukupnom iznosu od 20.000.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan povlačenja tranše kredita, kod „AIK Banka” a.d. Niš.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke i usvojene Osnove za davanje garancije za izmirivanje obaveza Zajmoprimca po osnovu ugovora o kredita za održavanje tekuće likvidnosti, ustanovljeno je da je ponuda Credit Suisse International London, nije ispunila dodatne uslove za davanje garancije od strane Republike Srbije zbog spornih odredbi u samom ugovoru o kreditu. Nakon toga, Zajmoprimac je zatražio mišljenje od strane Uprave za javne nabavke kojim se tražilo odobrenje za sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda.

Svojim dopisom br. 404-02-4218/14 od 2. decembra 2014. godine, Uprava za javne nabavke odobrila je Zajmoprimcu da sprovede pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda shodno članu 36. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RSˮ, broj 124/12), za dodatnih 40.000.000 američkih dolara, koji su neophodni kako bi se ispoštovale obaveze Zajmoprimca prema stranim poveriocima.

Ugovorom o kreditu predviđeno je da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

iznos kredita u dinarskoj protivvrednosti sa deviznom klauzulom,

period trajanja kredita je pet godina, uključujući period počeka od jedne godine,

povlačenje sredstava kredita u jednoj ili više tranši,

otplata kredita tromesečna,

kamatna stopa jednaka zbiru referentne kamatne stope tromesečni USD LIBOR, fiksne marže koja iznosi 5,45% i jednokratne naknade od 1,5% za tri partije u ukupnom iznosu od 40.000.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan povlačenja tranše kredita, kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Garanta da izmiri obaveze Zajmoprimca po zaduženju kod Zajmodavca, u iznosu od 200.000.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti.

Odredbom člana 2. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Garant daje Zajmodavcu na ime obaveze iz Ugovora.

Odredbom člana 3. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Garant daje Zajmodavcu na ime obaveze iz Ugovora.

Odredbom člana 4. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Garant daje Zajmodavcu na ime obaveze iz Ugovora.

Odredbom člana 5. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Garant daje Zajmodavcu na ime obaveze iz Ugovora.

Odredbom člana 6. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Garant daje Zajmodavcu na ime obaveze iz Ugovora.

Odredbom člana 7. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Garant daje Zajmodavcu na ime obaveze iz Ugovora.

Odredbom člana 8. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Garant daje Zajmodavcu na ime obaveze iz Ugovora.

Odredbom člana 9. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Garant daje Zajmodavcu na ime obaveze iz Ugovora.

Odredbom člana 10. Predloga zakona predviđaju se obaveze Garanta po osnovu obaveza iz kredita koje je zaključio Zajmoprimac.

Odredbom člana 11. Predloga zakona predviđaju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Zajmoprimac ima u vezi sa ovim kreditima.

Odredbom člana 12. Predloga zakona predviđa se regresno pravo Garanta ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, kao korisnika kredita.

Odredbom člana 13. Predloga zakona predviđa se otvaranje namenskog računa kod Narodne banke Srbije za plaćanje obaveza Zajmoprimca uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija.

Odredbom člana 14. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Ugovora, odnosno povlačenje sredstava i izmirivanje dospelih obaveza Zajmoprimca uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je za potrebe održavanja tekuće likvidnosti, neophodno zaključiti ugovore o kreditima sa Zajmodavcem u što kraćem roku kako Zajmoprimac ne bi dospeo u docnju, čime bi se ugrozila sposobnost Zajmoprimca da u roku servisira svoje obaveze.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa–Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, AIK BANKA A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane(„Službeni glasnik RS”, broj 83/08)(u daljem tekstu: Sporazum),odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Ne postoje relevantni propisi Evropske unije sa kojima je potrebno uskladiti odredbe Predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, AIK banka a.d. Niš i UniCredit bank Srbija a.d. Beograd, po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad.

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d)Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje relevantni propisi Evropske unije sa kojima je potrebno uskladiti odredbe Predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, AIK banka a.d. Niš i UniCredit bank Srbija a.d. Beograd, po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisai njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, AIK banka a.d. Niš i UniCredit bank Srbija a.d. Beograd, po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar