Predlog zakona o igrama na sreću

P R E D L O G Z A K O N A

O IGRAMA NA SREĆU

OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se pravo na priređivanje igara na sreću, vrste igara na sreću, uslovi priređivanja, prava i obaveze priređivača igara na sreću (u daljem tekstu: priređivač), ostvarivanje i pripadnost prihoda ostvarenih priređivanjem igara na sreću, kao i nadzor nad priređivanjem igara na sreću.

Pojam igara na sreću

Član 2.

Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, smatraju se igre u kojima se učesnicima, uz naplatu, pruža mogućnost da ostvare dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, pri čemu dobitak ili gubitak ne zavisi od znanja ili veštine učesnika u igri, nego od slučaja ili nekog neizvesnog događaja.

Igrama na sreću ne smatraju se igre koje se priređuju pred javnošću, u kojima se takmiči u znanju i veštini iz različitih oblasti jedan ili više unapred kvalifikovanih učesnika prema pravilima priređivača uz direktno učešće učesnika u igri (neposredno na mestu priređivanja igre ili putem telefona), pri čemu krajnji ishod zavisi isključivo od postignutih rezultata iz zadate oblasti.

Zabavne igre

Član 3.

Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, ne smatraju se igre na računarima, simulatorima, video-automatima, fliperima i drugim sličnim napravama, koje se stavljaju u pogon uz pomoć novca ili žetona, kao i pikado, bilijar i druge slične igre, u kojima se učestvuje uz naplatu, a u kojima učesnik ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, već pravo na jednu ili više besplatnih igara iste vrste (zabavne igre).

Zabavne igre, u smislu stava 1. ovog člana, nisu predmet uređivanja ovog zakona.

Određivanje svojstva igre na sreću

Član 4.

U skladu sa ovim zakonom mogu se priređivati samo igre na sreću koje su upisane u katalog o vrstama igara na sreću i za čije priređivanje su doneta pravila igre, na koja je data saglasnost od strane ministra nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar finansija).

Ministarstvo nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) odlučuje da li se neka igra smatra igrom na sreću u smislu ovog zakona.

Cilj priređivanja i raspodela sredstava

Član 5.

Igre na sreću priređuju se radi razonode učesnika, ostvarivanja dobitaka u novcu, stvarima, uslugama ili pravima i ostvarivanja sredstava koja su prihod budžeta Republike Srbije.

Deo sredstava koji je prihod budžeta Republike Srbije u iznosu od 40% (u daljem tekstu: namenska primanja budžeta), koristi se za finansiranje Crvenog krsta Srbije, organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom i drugih lica u stanju socijalne potrebe, ustanova socijalne zaštite, sporta i omladine, lokalne samouprave i lečenja retkih bolesti.

Društvena odgovornost

Član 6.

Priređivanje igara na sreću mora biti društveno odgovorno i usmereno ka zaštiti maloletnika, prevenciji bolesti zavisnosti kod učesnika u igrama na sreću i ka zaštiti podataka o ličnosti učesnika u igrama na sreću.

Priređivači su dužni da na najefikasniji način sprovode zabranu učestvovanja maloletnih lica u igrama na sreću.

Svi zaposleni kod priređivača igara na sreću koji imaju direktan kontakt sa učesnicima u igrama na sreću, pre stupanja na rad moraju biti osposobljeni za preventivno delovanje protiv bolesti zavisnosti prema učesnicima u igrama na sreću.

U slučaju priređivanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, zaposlenima u smislu stava 3. ovog člana smatraju se zaposleni koji imaju kontakt sa učesnicima u igrama na sreću (npr. korisnički servis).

Obaveza je svakog priređivača da unutar objekta u kome priređuje igre na sreću u neposrednoj blizini ulaznih vrata istakne poster veličine 100h80 santimetara, na kojem se nalazi odgovarajući tekst o prevenciji bolesti zavisnosti, kao i kontakt podaci ustanove koju je ministarstvo nadležno za poslove zdravlja sertifikovalo za lečenje bolesti zavisnosti od igara na sreću. Kada se igre na sreću priređuju u kioscima, poster veličine 50×40 santimetara ističe se na spoljnoj strani kioska.

Na svakom pultu ili šalteru preko kojeg se registruje učestvovanje u igrama na sreću mora postojati brošura-flajer sa podacima navedenim u stavu 5. ovog člana.

Priređivači su dužni da na najefikasniji način i u skladu sa važećom zakonskom regulativom štite podatke o ličnosti učesnika u igrama na sreću.

Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje izgled i sadržinu prospekata iz stava 5. ovog člana.

Opšti interes

Član 7.

Priređivanje igara na sreću predstavlja delatnost od opšteg interesa za Republiku Srbiju i isključivo je pravo Republike Srbije, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Opšti interes u delatnosti priređivanja igara na sreću ostvaruje se naročito radi:

1) obezbeđivanja sredstava za namene iz člana 5. stav 2. ovog zakona;

2) usklađivanje igara na sreću sa socijalno-ekonomskim i drugim prilikama;

3) izbegavanje rizika od kriminala, zaštite od obmana i otklanjanje negativnih dejstava koja imaju igre na sreću.

Republika Srbija ne garantuje za dobitke koje ostvare učesnici u igrama na sreću.

Prenošenje prava na priređivanje

Član 8.

Republika Srbija može, u skladu sa ovim zakonom, preneti pravo na priređivanje igara na sreću na pravna lica ili preduzetnike sa sedištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo priređivanja igara na sreću iz stava 1. ovog člana, u skladu sa ovim zakonom, prenosi se na osnovu:

1) dozvole;

2) odobrenja;

3) saglasnosti.

Dozvola, odobrenje, odnosno saglasnost iz stava 2. ovog člana ne mogu se preneti na treće lice.

Definicija pojmova

Član 9.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) priređivač je pravno lice ili preduzetnik koji u skladu sa ovim zakonom, na osnovu dozvole Vlade, odnosno odobrenja ili saglasnosti Uprave za igre na sreću, koja je kao organ uprave u sastavu Ministarstva (u daljem tekstu Uprava), obrazovana Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 85/05-dr. zakon i 95/10), ima pravo da priređuje igre na sreću;

2) ugovor o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama je ugovor potpisan od strane ministra finansija uz prethodnu saglasnost Vlade i pravnog lica koje je dobilo dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, koji sadrži odredbe o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa korišćenjem prenetog prava;

3) klasične igre na sreću su igre u kojima učestvuje veći broj učesnika sa namerom da budu jedini ili delimični dobitnici unapred definisanog fonda dobitaka;

4) posebne igre na sreću su igre u kojima učesnici igraju jedan protiv drugog, ili protiv priređivača, u nameri da ostvare dobitak u zavisnosti od visine uloga;

5) igre na sreću u igračnicama su igre koje igrači igraju protiv igračnice ili jedan protiv drugog na stolovima za igru, sa kuglicama, kockicama, kartama ili drugim sličnim rekvizitima i koje se priređuju isključivo u prostoru igračnice;

6) automatima se smatraju elektromehanički, elektronski i slični uređaji na kojima igrači uplatom određenog iznosa, stiču mogućnost ostvarivanja dobitka koji zavisi od slučaja ili nekog drugog neizvesnog događaja;

7) igre na sreću na automatima su igre koje se igraju na elektromehaničkim, elektronskim i sličnim uređajima, a na kojima igrači uplatom određenog iznosa stiču mogućnost ostvarivanja dobitka koji zavisi od slučaja ili nekog drugog neizvesnog događaja;

8) igre na sreću – klađenje su igre na sreću u kojima se učesnik kladi na ishode sportskih (rezultati utakmica, klađenje na trke konja i pasa i sl.) i drugih događaja predloženih od strane priređivača, pri čemu okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne sme biti nikome unapred poznata i mora biti takva da na ovu okolnost ne mogu uticati ni priređivači ni igrači i gde je visina dobitka utvrđena prilikom uplate uloga i kasnije se ne može menjati;

9) igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, u smislu ovog zakona, su sve igre na sreću, kada se priređuju preko sredstava elektronske komunikacije, kao što su: internet, telefon, televizija, radio, SMS i bilo koji drugi oblik elektronske komunikacije;

10) igračnica je uređen prostor za priređivanje posebnih igara na sreću na stolovima i automatima;

11) automat klub je uređen prostor za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima;

12) kladionica je uređen prostor za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenja u kome se nalazi jedno ili više uplatno-isplatnih mesta;

13) uplatno-isplatno mesto u kladionici je brojčano označen šalter za uplatu-isplatu na kome se nalazi računar koji opslužuje jedan radnik i koji poseduje zaseban štampač tiketa, koji omogućava automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave.

Zabrane

Član 10.

Zabranjeno je priređivanje igara na sreću suprotno odredbama ovog zakona, kao i:

1) učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu, za koje se ulozi plaćaju na teritoriji Republike Srbije;

2) omogućavanje uplate uloga u Republici Srbiji za učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu putem platnih kartica, a od strane izdavaoca platnih kartica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije;

3) omogućavanje uplate uloga u Republici Srbiji za učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu na drugi način;

4) oglašavanje i reklamiranje igara na sreću u štampanim i elektronskim medijima koji su namenjeni maloletnim licima;

5) oglašavanje i reklamiranje klasičnih i posebnih igara na sreću bez obaveštenja o zabrani učestvovanja maloletnih lica;

6) priređivanje igara na sreću u slobodnim zonama;

7) učestvovanje maloletnih lica u klasičnim i posebnim igrama na sreću;

8) omogućavanje učestvovanja maloletnim licima u klasičnim i posebnim igrama na sreću;

9) ulazak maloletnih lica u objekte u kojima se priređuju klasične i posebne igre na sreću;

10) omogućavanje ulaska maloletnim licima u objekte u kojima se priređuju klasične i posebne igre na sreću;

11) priređivanje igara sa piramidalnim karakterom (lanci sreće i sl.);

12) priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama u kojima se nagrada isplaćuje u novcu ili je novčana nagrada sastavni deo nagrade;

13) zamena robne nagrade, odnosno usluge dobijene u igrama na sreću za novčanu protivvrednost dobijene robe, odnosno usluge;

14) priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i posebnih igara na sreću – klađenje duže od 18 sati dnevno;

15) isticanje natpisa Casino ili Kazino na objektima u kojima se priređuju posebne igre na sreću, osim u igračnicama;

16) korišćenje reči Casino ili Kazino u nazivu pravnog lica ili preduzetnika, osim pravnog lica koje ima dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama;

17) omogućavanje priređivanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije licu koje ne poseduje odobrenje;

18) omogućavanje učestvovanja u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije koje organizuje lice koje ne poseduje odobrenje;

19) priređivanje igara na sreću koje ne garantuju iste uslove svim igračima;

20) korišćenje reči: lutrija, loto, bingo i naziva drugih vrsta klasičnih igara na sreću u nazivu pravnog lica ili preduzetnika;

21) korišćenje reči: lutrija, loto, bingo i naziva drugih vrsta klasičnih igara na sreću u nazivu igre na sreću koju priređuje drugo pravno lice ili preduzetnik, osim Državne lutrije Srbije.

Uprava za igre na sreću

Član 11.

Uprava obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću.

Nadležnosti Uprave

Član 12.

Uprava obavlja sledeće poslove:

1) utvrđuje predlog kataloga o vrstama igara na sreću, koji donosi ministar finansija;

2) daje saglasnost na odluku Državne lutrije Srbije o priređivanju klasične igre na sreću;

3) sprovodi postupak javnog poziva za davanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, u skladu sa postupkom davanja dozvole, priprema nacrt akta Vlade o davanju i oduzimanju dozvole i obavlja druge stručne poslove u vezi sa davanjem i oduzimanjem dozvole;

4) daje i oduzima odobrenja, odnosno saglasnosti za priređivanje igara na sreću;

5) utvrđuje visinu naknada za koje daje odobrenja i saglasnosti;

6) vrši kontrolu plaćanja naknada za sve igre na sreću;

7) vrši procenu vrednosti nagradnog fonda za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama;

8) priprema predlog ugovora o međusobnim pravima i obavezama o priređivanju klasičnih igara na sreću, koji se zaključuje sa Državnom lutrijom Srbije;

9) daje odobrenje za promenu prostora u kome će se priređivati igre na sreću u igračnici, automat klubu, odnosno kladionici;

10) daje i oduzima odobrenje za držanje riziko depozita za osiguranje isplata dobitaka u skladu sa ovim zakonom;

11) daje dozvole za promotivne žetone koji se ne mogu otkupiti novcem;

12) određuje svog predstavnika u komisijama za izvlačenje, odnosno utvrđivanje dobitaka u klasičnim igrama na sreću;

13) izdaje posebne oznake koje se ističu na ulazu u igračnicu, automat klub ili kladionicu;

14) izdaje nalepnice za automate i stolove;

15) učestvuje u pripremi propisa iz svoje nadležnosti;

16) odobrava promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka, u skladu sa ovim zakonom;

17) vodi evidencije o poslovima iz svoje nadležnosti;

18) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim i drugim zakonom.

Vrste igara na sreću

Član 13.

Igre na sreću iz člana 2. ovog zakona su:

1) klasične igre na sreću;

2) posebne igre na sreću;

3) nagradne igre u robi i uslugama.

Klasične igre na sreću

Član 14.

Klasične igre na sreću su:

1) Osnovne klasične igre na sreću:

(1) lutrija, instant – lutrija i druge slične igre koje za osnovu imaju lutriju;

(2) sportska prognoza (pogađanje ishoda fudbalskih i drugih sportskih takmičenja);

(3) loto, keno i slične igre;

(4) tombola, bingo i druge slične igre koje za osnovu imaju tombolu;

2) Ostale klasične igre na sreću:

(1) fonto;

(2) SMS lutrija;

(3) druge igre na sreću u smislu ovog člana, sadržane u katalogu igara na sreću.

Posebne igre na sreću

Član 15.

Posebne igre na sreću su:

1) igre koje se priređuju u igračnicama (kazinima), u kojima igrači igraju protiv igračnice ili jedan protiv drugoga, na stolovima za igru sa:

(1) kuglicama;

(2) kockicama;

(3) kartama;

(4) drugim sličnim rekvizitima.

2) igre koje se priređuju na automatima;

3) igre klađenja kod kojih su visina dobitka i kvote utvrđeni u trenutku uplate uloga i kasnije se ne mogu menjati, a učesnik igre se kladi na:

(1) rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih takmičenja i određenih događaja u toku sportskog takmičenja;

(2) druge događaje.

Nagradne igre u robi i uslugama

Član 16.

Nagradne igre u robi i uslugama su igre koje u reklamne i druge svrhe priređuje pravno lice ili preduzetnik, u kojima se učesnicima pruža mogućnost da ostvare nagradu u robi ili uslugama, koja mora biti unapred određena.

Kupovinom određenih proizvoda ili korišćenjem usluga, odnosno pogodnosti priređivača, učesnik stiče pravo na učestvovanje u igri.

Namenska primanja budžeta Republike Srbije

Član 17.

Namenska primanja budžeta i izvršeni izdaci, radi ostvarivanja cilja iz člana 5. stav 2. ovog zakona, vodiće se odvojeno u okviru glavne knjige trezora na povezanim evidencionim kontima (u daljem tekstu: budžetski fondovi).

Budžetski fondovi osnivaju se odlukom nadležnog organa na neodređeno vreme i njima, u okviru svoje nadležnosti, upravljaju ministarstva nadležna za poslove: socijalne zaštite, sporta i omladine, lokalne samouprave i zdravlja.

Izvori finansiranja budžetskih fondova su:

1) aproprijacije obezbeđene u budžetu za tekuću godinu;

2) naknade za priređivanje igara na sreću;

3) naknada za dozvolu i naknada za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću, odnosno saglasnost za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama;

4) drugi izvori.

Raspodela prihoda ostvarenih po osnovu naknada

Član 18.

Namenska primanja budžeta iz člana 5. stav 2. ovog zakona, raspoređuju se, u iznosu od po 19%, za finansiranje:

1) Crvenog krsta Srbije;

2) organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom;

3) ustanova socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja lica u stanju socijalne potrebe;

4) sporta i omladine;

5) jedinica lokalne samouprave.

Namenska primanja budžeta iz člana 5. stav 2. ovog zakona, raspoređuju se, u iznosu od 5%, za finansiranje lečenja retkih bolesti.

Način i kriterijume za raspodelu sredstava namenjenih finansiranju subjekata i namena iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuju nadležni ministri.

II. PRIREĐIVANjE IGARA NA SREĆU

1. Prava i obaveze priređivača

Pravo na priređivanje klasičnih igara na sreću

Član 19.

Pravo na priređivanje klasičnih igara na sreću ima jedino Državna lutrija Srbije.

Državna lutrija Srbije može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da za priređivanje određenih klasičnih igara na sreću angažuje određena pravna lica – operatere.

Operaterima, u smislu ovog zakona, smatraju se pravna lica koja, u ime i za račun Državne lutrije Srbije, priređuju pojedine klasične igre na sreću.

Državna lutrija Srbije može da za prodaju srećaka angažuje pravna lica, preduzetnike ili fizička lica – agente.

Međusobna prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i operatera, odnosno agenata regulišu se ugovorom.

Vlada uređuje način i uslove angažovanja operatera i agenata iz ovog člana.

Za isplatu dobitaka u priređivanju klasičnih igara na sreću garantuje Državna lutrija Srbije.

Državna lutrija Srbije može priređivati i druge igre na sreću, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom za ostale priređivače.

Priređivanje igara u saradnji sa inostranim priređivačima

Član 20.

Državna lutrija Srbije može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da priređuje igre iz člana 14. ovog zakona u saradnji sa inostranim organizacijama za priređivanje igara na sreću na koje je strana država prenela pravo priređivanja igara na sreću.

Uz zahtev za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana podnosi se nacrt ugovora o zajedničkom organizovanju igara na sreću, koji sadrži osnovne elemente ugovora.

Međusobna prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i priređivača iz stava 1. ovog člana regulišu se ugovorom, na koji saglasnost daje Vlada.

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću

Član 21.

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama prenosi se dozvolom, koju daje Vlada.

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i pravo na priređivanje klađenja na sportske i druge događaje, prenosi se odobrenjem koje daje Uprava.

Za isplatu dobitaka ostvarenih u posebnim igrama na sreću garantuje priređivač.

Pravo na priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Član 22.

Pravo na priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, prenosi se odobrenjem koje daje Uprava, u skladu sa ovim zakonom.

Pravo na priređivanje klasičnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije ima jedino Državna lutrija Srbije, i to bez posebnog odobrenja.

Za isplatu dobitaka ostvarenih u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije garantuje priređivač.

Pravo na priređivanje nagradnih igara

Član 23.

Pravo na priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama prenosi se saglasnošću koju daje Uprava.

Za isplatu dobitaka u nagradnim igrama garantuje priređivač.

Pravo korišćenja sportskih događaja

Član 24.

Priređivač ima pravo da za priređivanje igara na sreću, koristi sportske aktivnosti (sportske događaje iz sportskih grana, koje obuhvata Olimpijski komitet Srbije, odnosno koje su zastupljene u Sportskom savezu Srbije), bez naknade i na neodređeno vreme.

2. Klasične igre na sreću

Odluka o priređivanju

Član 25.

Državna lutrija Srbije dužna je da dostavi Upravi odluku o priređivanju igre koja, između ostalog, sadrži naziv igre i njeno trajanje.

Uz odluku iz stava 1. ovog člana dostavljaju se pravila igre i analiza ekonomskih efekata priređivanja igre.

Uprava daje saglasnost na odluku iz stava 1. ovog člana.

Učesnici

Član 26.

Učesnik u klasičnoj igri na sreću je svako lice koje ispunjava uslove za učestvovanje u određenoj igri na sreću (kolu ili seriji), što se dokazuje posedovanjem određene srećke, listića ili druge potvrde o uplati ili registrovanjem u centralnom računarskom sistemu priređivača, u zavisnosti od vrste igre u kojoj učestvuje, saglasno odgovarajućim pravilima igre.

Kod klasičnih igara na sreću u kojima se učestvovanje dokazuje posedovanjem odgovarajuće potvrde o uplati, listića ili srećke, učesnik je lice koje poseduje potvrdu o uplati, listić ili srećku snimljenu na neizbrisivom medijumu, odnosno čiji je elektronski zapis dokumenta za učestvovanje u igri registrovan u centralnom računarskom sistemu priređivača, ako je to predviđeno pravilima igre.

Kod klasičnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije (fonto i dr.), učesnik je lice čija je uplata registrovana u centralnom računarskom sistemu Državne lutrije Srbije, u skladu sa pravilima igre.

Pravila igre

Član 27.

Pravila klasičnih igara na sreću sadrže naročito:

1) naziv i sedište priređivača;

2) naziv organa priređivača koji je doneo odluku o priređivanju igre, datum i broj odluke;

3) naziv, opis i vreme trajanja igre na sreću;

4) uslove za učestvovanje u igri na sreću;

5) mesto priređivanja igre, odnosno područje na kojem će se obavljati prodaja srećaka, odnosno primati uplate;

6) pojedinačnu cenu srećke, odnosno kombinacije i krajnji rok za uplatu uloga za učestvovanje u igri;

7) količinu i novčanu vrednost emisije srećaka;

8) opis srećke, listića ili kartice, uz navođenje teksta koji će se na njima nalaziti;

9) iznos fonda i vrstu dobitaka;

10) način i postupak izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka i nadzor nad izvlačenjem, odnosno utvrđivanjem dobitaka;

11) način objavljivanja iznosa fonda dobitaka (osim za klađenje) i rezultata igre;

12) način i rok isplate novčanih dobitaka, odnosno ostvarivanja dobitaka druge vrste;

13) način obaveštavanja učesnika u igri o pravilima igre;

14) postupak u slučaju otkazivanja izvlačenja, odnosno sportskog ili drugog događaja.

Pravila klasičnih igara na sreću ne mogu se menjati ako je započela prodaja srećaka, listića ili kartica određenog kola ili serija, odnosno prijem uloga.

Državna lutrija Srbije je dužna da objavi pravila igre na sreću u dnevnoj ili nedeljnoj štampi pre početka priređivanja igre i omogući licima zainteresovanim za učešće u igri da se upoznaju sa pravilima na prodajnim (uplatnim) mestima.

Izvlačenje, odnosno utvrđivanje dobitaka

Član 28.

U klasičnim igrama na sreću izvlačenje i utvrđivanje dobitaka mora se obavljati u komisijskom postupku, pred komisijom od najmanje tri člana, koje imenuje priređivač.

Jedan član komisije iz stava 1. ovog člana je predstavnik Uprave.

Izvlačenje dobitaka je javno.

TV izvlačenja dobitaka

Član 29.

U slučaju kad se izvlačenje dobitaka organizuje pred TV kamerama, to izvlačenje se može emitovati isključivo u direktnom TV prenosu.

Promena mesta i dana izvlačenja dobitaka i otkaz priređivača

Član 30.

Uprava može, iz opravdanih razloga i na zahtev priređivača, odobriti promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka najduže za 15 dana.

Državna lutrija Srbije mora objaviti promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka na isti način na koji se objavljuju i pravila igre na sreću.

Ako se menja dan izvlačenja dobitaka iz tehničkih razloga (nestanak struje, kvar na bubnju za izvlačenje dobitaka i sl.), izvlačenje se nastavlja u roku od 24 časa, a Državna lutrija Srbije je dužna da o tome obavesti Upravu.

Ako se, u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog člana, odloži dan izvlačenja dobitaka, Državna lutrija Srbije može nastaviti sa prodajom srećaka, listića ili kartica do novoutvrđenog datuma za izvlačenje.

Državna lutrija Srbije može iz opravdanih razloga doneti odluku o otkazivanju priređivanja igre na sreću, kola ili serije pojedine igre, za koju je započeta prodaja srećaka, listića ili kartica, odnosno prijem uloga, s tim što je dužna da vrati učesnicima novac od prodatih srećaka, listića ili kartica, odnosno uplaćenih uloga.

Uprava daje saglasnost na odluku iz stava 5. ovog člana.

Zapisnik

Član 31.

U komisijskom postupku iz člana 28. ovog zakona komisija sačinjava zapisnik o toku izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka, koji sadrži naročito: mesto, vreme i način izvlačenja, broj prodatih listića ili kartica, podatak o ukupnoj uplati u tom kolu ili seriji, dobitne kombinacije i fond dobitaka i primedbe učesnika u igri.

Državna lutrija Srbije dostavlja Upravi zapisnik o toku izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka, najkasnije u roku od sedam dana od dana izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka.

Objavljivanje rezultata igre na sreću

Član 32.

Državna lutrija Srbije je dužna da u štampi, odnosno na svojoj zvaničnoj internet stranici objavi rezultate igre na sreću, najkasnije u roku od sedam dana od dana izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka.

Isplata dobitaka

Član 33.

Isplata novčanog dobitka, odnosno preuzimanje drugog dobitka u klasičnim igrama na sreću obavlja se u roku određenom pravilima igre na sreću, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objavljivanja rezultata izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka.

Posle isteka roka iz stava 1. ovog člana, komisija iz člana 28. ovog zakona utvrđuje koji dobici u igri nisu isplaćeni, odnosno preuzeti i koja je njihova vrednost i o tome sačinjava zapisnik.

Ako dobitnik u klasičnim igrama na sreću ne zatraži od priređivača isplatu dobitka pojedine igre (kola, serije i sl.) u roku iz stava 1. ovog člana, iznos dobitka priključuje se fondu dobitaka iste igre.

Zapisnik iz stava 2. ovog člana Državna lutrija Srbije dostavlja Upravi u roku od sedam dana od dana isteka roka za isplatu, odnosno izdavanja dobitka.

Državna lutrija Srbije može objaviti identitet dobitnika, uz njegovu prethodnu saglasnost, ako pravilima igre na sreću nije predviđeno da se identitet dobitnika može objaviti i bez saglasnosti dobitnika.

Raspodela sredstava

Član 34.

Iz sredstava ostvarenih priređivanjem klasičnih igara na sreću:

1) isplaćuju se dobici učesnicima u igri, u skladu sa odgovarajućim pravilima za svaku igru, i to za:

– osnovne klasične igre na sreću najmanje 50% od ukupne vrednosti emisije srećaka, odnosno primljenih uplata za učestvovanje u igri;

– ostale klasične igre na sreću najmanje 10% od ukupne vrednosti primljenih uplata za učestvovanje u igri;

2) plaća se naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću, čiji prihod služi za finansiranje budžeta Republike Srbije i namena iz člana 5. stav 2. ovog zakona;

3) priređivač ostvaruje prihod.

Naknada za priređivanje

Član 35.

Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću iznosi 60% na osnovicu koju čini razlika između ukupne vrednosti primljenih uplata i ukupnog iznosa fonda dobitaka.

Državna lutrija Srbije je dužna da obezbedi podatke o osnovici za obračun naknade iz stava 1. ovog člana, i to analitički za svaku vrstu igre na sreću posebno.

Državna lutrija Srbije je dužna da naknadu iz stava 1. ovog člana uplati na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

3. Posebne igre na sreću u igračnicama

Priređivači

Član 36.

Posebne igre na sreću u igračnicama mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, na osnovu dozvole.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Vlade.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana može dobiti dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, ukoliko to lice ili njegov većinski osnivač, poseduje učešće u najmanje jednoj igračnici i ukoliko priređuje igre na sreću u igračnicama najmanje pet godina.

Broj dozvola

Član 37.

Vlada može dati najviše deset dozvola za priređivanje igara na sreću u igračnicama.

Dozvola iz stava 1. ovog člana odnosi se na jednu igračnicu.

Dinamiku davanja dozvola utvrđuje Vlada na predlog Ministarstva.

Osnovni kapital

Član 38.

Dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivrednosti od 1.000.000 evra obračunate po zvaničnom kursu Narodne Banke Srbije, na dan dobijanja dozvole.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti upisan u odgovarajući registar, u skladu sa propisima o registraciji pravnih lica (u daljem tekstu: odgovarajući registar).

Pravno lice koje je dobilo dozvolu dužno je da u periodu važenja dozvole održava osnovni kapital u visini iz stava 1. ovog člana.

Promena strukture kapitala

Član 39.

Zainteresovano pravno lice može, u skladu sa zakonom, da otkupi udeo, odnosno akcije, odnosno da poveća sopstveni udeo ili broj akcija u strukturi kapitala priređivača igara na sreću u igračnicama, uz prethodnu saglasnost ministra finansija.

Uz zahtev za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana, koji pored ostalog, sadrži podatke o nazivu i sedištu pravnog lica, kao i o nazivu i sedištu povezanih lica sa podnosiocem zahteva, dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) rešenje o upisu u registar privrednih subjekata, odnosno odgovarajući registar ako se radi o inostranom pravnom licu, sa prilogom o visini i strukturi kapitala;

2) izveštaj revizora za poslednje dve poslovne godine;

3) dokaz o ispunjenosti poreskih i drugih obaveza po osnovu javnih prihoda u zemlji u kojoj je osnovano pravno lice iz stava 1. ovog člana;

4) potvrdu nadležnog državnog organa da osnivač ili član pravnog lica – podnosioca zahteva, kao i lice koje u smislu zakona kojima se uređuju oblasti oporezivanja dohotka građana i dobiti preduzeća ima status povezanog lica sa pravnim licem iz stava 1. ovog člana, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nije osuđivan za krivična dela predviđena aktom Vlade, u periodu od poslednjih pet godina;

5) bliže obrazloženje razloga za otkup udela, odnosno akcija, odnosno za povećanje sopstvenog udela ili broja akcija u strukturi kapitala priređivača posebne igre na sreću u igračnicama;

6) poslovni plan razvoja delatnosti za period od najmanje tri godine;

7) druga dokumentacija na osnovu koje se može oceniti pravno lice iz stava 1. ovog člana i uticaj otkupa udela, odnosno akcija, odnosno povećanje sopstvenog udela ili broja akcija u strukturi kapitala priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama na buduće poslovanje priređivača i razvoj delatnosti priređivanja igara na sreću.

Ministar finansija je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva i dokumentacije iz stava 2. ovog člana, donese rešenje o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana, odnosno rešenje o odbijanju zahteva za dobijanje saglasnosti.

Protiv rešenja ministra finansija iz stava 3. ovog člana, ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema akta.

Osiguranje isplate dobitaka i naplate javnih prihoda

Član 40.

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač posebnih igara na sreću u igračnicama mora u periodu za koji je data dozvola imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od najmanje 300.000 evra u dinarskoj protivrednosti po igračnici ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos.

Priređivač posebne igre na sreću u igračnicama je dužan da u korist Republike Srbije preda ovlašćenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozita iz stava 1. ovog člana.

Priređivač posebne igre na sreću u igračnicama mora svakoga dana kada se priređuju igre obezbediti u blagajni igračnice riziko depozit u iznosu od najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, obračunate po zvaničnom srednjem kursu Narodne Banke Srbije.

Postupak davanja dozvole

Član 41.

Dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama daje se na osnovu javnog poziva, objavljenog u dnevnoj štampi, na način i po postupku koji utvrdi Vlada.

Vlada će u javnom pozivu navesti teritoriju na kojoj će biti locirana igračnica, za koju će izdati dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ravnomerni regionalni razvoj Republike Srbije.

Uz prijavu na javni poziv za dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, koja pored ostalog, sadrži podatke o nazivu i sedištu pravnog lica, kao i podatke o osnivačima pravnog lica koje podnosi prijavu, dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) rešenje o upisu pravnog lica u odgovarajući registar, sa prilogom o visini osnovnog kapitala iz člana 38. ovog zakona i odgovarajući dokaz organa nadležnog za registraciju;

2) osnivački akt pravnog lica;

3) dokaz podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača da poseduje učešće u najmanje jednoj igračnici;

4) dokaz podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača da priređuje igre na sreću u igračnicama najmanje pet godina;

5) poslovni plan pravnog lica za period od najmanje tri godine;

6) potvrda nadležnog državnog organa da osnivač ili član pravnog lica – podnosioca prijave, kao i lice koje u smislu zakona kojima se uređuju oblasti oporezivanja dohotka građana i dobiti preduzeća ima status povezanog lica sa učesnikom na javnom pozivu, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nije osuđivan za krivična dela predviđena aktom Vlade, a u periodu od pet godina koji prethodi podnošenju prijave;

7) ponuda iznosa naknade za dozvolu;

8) bankarska garancija za minimalni iznos naknade za dozvolu iz tačke 7) ovog stava;

9) pravila igara na sreću koje će se priređivati.

Naknada iz stava 3. tačka 7) ovog člana ne može biti manja od 500.000 evra na dan podnošenja prijave na javni poziv.

Bliže uslove za izdavanje dozvole utvrđuje Vlada.

Stručne poslove u vezi sa javnim pozivom obavlja Uprava.

Rok važenja dozvole

Član 42.

Dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama daje se na rok od deset godina, počev od dana dostavljanja rešenja o davanju dozvole.

Na zahtev priređivača, dozvola iz stava 1. ovog člana produžava se rešenjem Vlade na rok od deset godina, ukoliko priređivač ispunjava uslove propisane zakonom i uplati naknadu za dozvolu u iznosu od 500.000 evra.

Zahtev iz stava 2. ovog člana priređivač podnosi nadležnom organu najkasnije šest meseci pre isteka roka na koji je data dozvola.

Priređivač kome je produžena dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, zaključuje sa Republikom Srbijom aneks ugovora o prenošenju prava na priređivanje igara na sreću u igračnicama, koji u ime Republike Srbije zaključuje ministar finansija, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Nedopuštenost žalbe

Član 43.

Protiv rešenja Vlade iz člana 42. ovog zakona ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Ugovor o prenošenju prava

Član 44.

Pravno lice koje je dobilo dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama zaključuje sa Republikom Srbijom ugovor o prenošenju prava na priređivanje igre na sreću.

Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) nazivu i sedištu pravnog lica koje je dobilo dozvolu;

2) uplaćenoj naknadi za dozvolu;

3) mestu i adresi poslovnog prostora u kojem se priređuju igre na sreću, broju stolova i automata;

4) vrsti igara na sreću koje se mogu priređivati u igračnici;

5) datumu otpočinjanja priređivanja igara na sreću;

6) ostalim pravima i obavezama ugovornih strana.

Uslov za zaključivanje ugovora iz stava 1. ovog člana su priloženi dokazi o:

1) osnovnom kapitalu iz člana 38. ovog zakona;

2) uplaćenoj naknadi za dozvolu;

3) uplaćenom namenskom depozitu i predatom ovlašćenju u korist Republike Srbije, odnosno bankarskoj garanciji iz člana 40. stav 1. ovog zakona;

4) obezbeđenom riziko depozitu iz člana 40. stav 3. ovog zakona;

5) pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću, odnosno o pravu svojine, pravu korišćenja ili zakupa na zemljištu na kome će biti izgrađen objekat za priređivanje posebnih igara na sreću, u skladu sa zakonom.

Priređivač mora otpočeti priređivanje igara na sreću najkasnije u roku od dve godine od dana donošenja rešenja o davanju dozvole.

Ugovor o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama zaključuje se najkasnije u roku od 45 dana od dana donošenja rešenja o davanju dozvole.

Priređivač može priređivati samo onu vrstu igre na sreću za koju je dobio dozvolu i koja je utvrđena u ugovoru o prenošenju prava na priređivanje igre.

Ugovor iz stava 1. ovog člana, kao i njegove izmene, u ime Republike Srbije zaključuje ministar finansija, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Preseljenje igračnice

Član 45.

Priređivač može podneti Upravi zahtev za preseljenje igračnice na novu lokaciju, uz koji se prilaže dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću, kao i dokumentacija kojom se potvrđuje ispunjenost ostalih uslova iz ovog zakona.

Tehničke i funkcionalne karakteristike stola za igre na sreću

Član 46.

Pre stavljanja u promet stola za igre na sreću (u daljem tekstu: sto), proizvođač stola je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola tog tipa.

Za svaku promenu tehničkih ili funkcionalnih karakteristika stola, proizvođač stola je dužan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola tog tipa.

Pre stavljanja u upotrebu stola, priređivač je dužan da Upravi dostavi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola tog tipa.

Uverenja iz st. 1–3. ovog člana daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Kontrolu ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stolova obavlja laboratorija iz stava 4. ovog člana.

Ministar finansija bliže propisuje tehničke i funkcionalne karakteristike stolova, uslove njihovog zadovoljavanja i načine njihovog ispitivanja.

Nalepnica za označavanje i registraciju stola za igre na sreću

Član 47.

Sto može biti u upotrebi ako je na njemu na vidnom mestu istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, koju izdaje Uprava, a koja sadrži podatke o: tipu stola, proizvođaču stola, priređivaču, lokaciji, roku važnosti dozvole i jednoznačnom serijskom broju.

Nalepnica iz stava 1. ovog člana, koju postavlja priređivač, važi do isteka roka važenja dozvole.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu nalepnice iz stava 1. ovog člana.

Posebna oznaka na ulazu u igračnicu

Član 48.

Na ulazu u svaku igračnicu mora biti vidno istaknuta posebna oznaka.

Posebnu oznaku iz stava 1. ovog člana Uprava daje priređivaču koji je dobio dozvolu i koji podnese potvrdu da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.

Posebna oznaka iz stava 1. ovog člana, koju postavlja priređivač, važi do isteka važenja dozvole.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu posebne oznake iz stava 1. ovog člana.

Prijavljivanje stolova za igre na sreću

Član 49.

Priređivač je dužan da svako stavljanje stolova u upotrebu prijavi Upravi.

Priređivač ne sme staviti u upotrebu sto ukoliko nije ispunio uslove iz čl. 46–48. ovog zakona.

Priređivač je dužan da svako povlačenje stolova iz upotrebe prijavi Upravi.

Popravka stolova za igre na sreću

Član 50.

Popravku stolova obavljaju pravna lica ovlašćena od strane ministra finansija.

Stolovi nakon popravke moraju biti tehnički ispravni.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana mogu dobiti ona pravna lica koja ne priređuju igre na sreću i ispunjavaju uslove za obavljanje popravke stolova, koje propisuje ministar finansija.

Otkazivanje ugovora

Član 51.

Priređivač može otkazati ugovor o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Oduzimanje dozvole

Član 52.

Na predlog ministra, Vlada može doneti rešenje o oduzimanju dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, ako utvrdi da:

1) je priređivač prestao da ispunjava uslove iz čl. 38. i 40. ovog zakona;

2) je dozvola data na osnovu neistinitih podataka;

3) priređivač nije otpočeo sa priređivanjem igre u roku utvrđenom u ugovoru iz člana 44. ovog zakona;

4) je priređivač prekinuo priređivanje igre suprotno odredbama ovog zakona i ugovoru iz člana 44. ovog zakona;

5) priređivač ne ispunjava propisane tehničke, informatičke i ostale uslove i obaveze;

6) priređivač krši pravila igara na sreću;

7) priređivač ne plaća dospele obaveze po osnovu javnih prihoda ili ne isplaćuje dobitke igračima;

8) priređivač ne dopušta ili na drugi način sprečava nadzor, propisan ovim zakonom ili otežava sprovođenje nadzora;

9) priređivač netačno prikazuje ostvareni promet;

10) priređivač pozajmljuje novac igračima;

11) priređivač krši druge odredbe ugovora iz člana 44. ovog zakona;

12) priređivač ne postupa u skladu sa propisima o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma;

13) postoje činjenice zbog kojih dozvola ne bi bila data;

14) priređivač krši odredbe ovog zakona koje se odnose na organizovanje igara na automatima, ukoliko u okviru igračnice organizuje igre na automatima.

Donošenjem rešenja iz stava 1. ovog člana ugovor o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama smatra se raskinutim.

Prostorni uslovi

Član 53.

Igračnica mora biti uređena tako da prostor za igru, kao i prostor za goste i osoblje igračnice bude celina.

Igračnica mora imati recepcijsku službu radi obezbeđenja identifikacije lica koja ulaze (igrači, gosti i dr.) u igračnicu.

Igračnica se mora nalaziti u posebnom građevinskom objektu specijalno uređenom za tu svrhu ili u ugostiteljskom objektu vrste ili podvrste hotela koji je kategorisan sa 3 ili više zvezdica.

U igračnici se mora nalaziti blagajna, menjačnica i odvojen i zaštićen prostor za čuvanje novca, drugih vrednosti i dokumentacije iz člana 54. ovog zakona.

Fizički nadzor nad igračnicom i zaštita igrača

Član 54.

Priređivač je dužan da obezbedi neprekidan audio-video nadzor sa snimanjem nad svim stolovima i automatima za igre na sreću i ulaska – izlaska u igračnicu, kao i nadzor nad igračima i posetiocima, tako da se igra odvija u skladu sa odredbama ovog zakona.

Priređivač je dužan da dokumentaciju o neprekidnom snimanju čuva deset dana, a po nalogu Uprave i duže.

Podaci iz dokumentacije iz stava 2. ovog člana predstavljaju poslovnu tajnu, a priređivač ih može saopštavati drugim licima samo u slučaju utvrđenim zakonom.

Priređivač je dužan da obezbedi telesnu zaštitu igračima i posetiocima u igračnici.

Bliže uslove za sprovođenje nadzora, čuvanje dokumentacije i telesne zaštite iz st. 1–4. ovog člana propisuje ministar finansija.

Dokumentacija o neprekidnom snimanju predstavlja internu dokumentaciju priređivača. Priređivač je dužan da u slučaju kontrole dostavi video dokumentaciju Upravi za period iz stava 2. ovog člana, s tim što se Uprava prema ovako primljenim video snimcima mora odnositi kao prema poslovnoj tajni, naročito po pitanju identiteta učesnika u igri i sl.

Uslovi za ulazak u igračnicu

Član 55.

Uslove za ulazak u prostorije igračnice određuje priređivač.

Priređivač može zabraniti ulazak u prostorije igračnice pojedinim licima ili grupama lica, a da ne navede razloge za to.

Igračima koji u toku igre na sreću prekrše pravila igre, priređivač može zabraniti dalje učestvovanje u igrama.

Uniformisana lica imaju pristup u igračnicu samo za vršenje svoje službene dužnosti.

Ulazak u igračnicu dozvoljen je punoletnim licima uz obavezu priređivača da obezbedi trajnu bazu podataka (lični broj ili broj pasoša, datum i vreme ulaska i izlaska iz igračnice i dr.).

Bliže elemente za trajnu bazu podataka određuje ministar finansija.

Posetiocima i igračima nije dozvoljeno unošenje tehničkih pomagala u igračnicu, koja bi mogla njima ili drugim učesnicima da donesu prednost u igri.

Ako se osnovano veruje da neko lice unosi tehnička pomagala iz stava 8. ovog člana, priređivač će ga udaljiti iz igračnice.

Obaveze zaposlenih

Član 56.

Zaposlenima kod priređivača zabranjeno je učestvovanje u igrama koje priređuje taj priređivač.

Zaposleni u igračnici dužni su da kao poslovnu tajnu čuvaju podatke o igračima do kojih su došli prilikom obavljanja posla, osim podataka za koje je predviđeno prijavljivanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma i drugih podataka u skladu sa zakonom.

Napojnica

Član 57.

Zaposlenima u igračnici zabranjeno je da od igrača primaju napojnice, poklone, pozajmice ili druge pogodnosti za sebe ili drugoga, kao i da novčano pomažu igrače.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, igrači mogu davati napojnicu za vođenje određenih posebnih igara na sreću, ostavljajući novac u posebnu kutiju (tip box) na stolu za igre na sreću.

Uplata naknade za dozvolu

Član 58.

Naknada za dobijenu dozvolu iz člana 44. stav 3. tačka 2) ovog zakona uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja o davanju dozvole, a priređivač ne može početi sa priređivanjem igre dok ne zaključi ugovor o prenošenju prava na priređivanje igre.

Naknada za priređivanje igre

Član 59.

Priređivač plaća naknadu za priređivanje svake posebne igre na sreću u igračnicama, u procentu i na propisanu osnovicu.

Osnovicu naknade iz stava 1. ovog člana čini:

1) kod igara koje učesnici igraju jedan protiv drugog (poker, chemin de fer i dr.) – vrednost primljenih uplata;

2) kod ostalih igara – razlika između vrednosti primljenih uplata za učestvovanje u igri i isplaćenih dobitaka igračima za pojedinu vrstu igre.

Vrednost primljenih uplata na osnovu koji se u smislu stava 2. ovog člana utvrđuje osnovica za obračun i plaćanje naknade može se umanjiti najviše za 2% na ime ukupne vrednosti promotivnih žetona koji se ne mogu otkupiti novcem, a igračnica ih daje samo uz dozvolu Uprave i najviše za 1% na ime prihoda od napojnica koje se primaju u skladu sa ovim zakonom.

Vrednost promotivnog žetona ne može biti veća od četvorostruke vrednosti najnižeg iznosa žetona za igranje na stolovima za igre na sreću u igračnici koji je utvrđen pravilima igre određene igračnice.

Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama utvrđuje se po stopi od 3% na osnovicu iz stava 2. tačka 1) ovog člana, odnosno 25% na osnovicu iz stava 2. tačka 2) ovog člana.

Priređivač uplaćuje naknadu iz stava 5. ovog člana mesečno na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

Evidencija o osnovicama naknada

Član 60.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o osnovicama na osnovu kojih obračunava i plaća naknade za priređivanje posebnih igara na sreću.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o napojnicama.

Evidencije iz st. 1. i 2. ovog člana vode se za svaki dan posebno po stolu za igre na sreću i za svaku vrstu igara.

Na osnovu podataka iz evidencije iz stava 1. ovog člana priređivač sastavlja mesečni obračun naknade za priređivanje za svaku vrstu igara, odnosno stola za igre na sreću posebno.

Mesečni obračun iz stava 4. ovog člana dostavlja se Upravi i Poreskoj upravi do petog u mesecu za prethodni mesec, zajedno sa dokazom o uplati naknade za priređivanje.

Sadržinu evidencije i mesečnog obračuna iz st. 1–5. ovog člana propisuje ministar finansija.

Dostavljanje finansijskih izveštaja

Član 61.

Priređivač je dužan da Upravi, u roku od deset dana od dana isteka roka propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja, dostavi bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje i statistički aneks.

Ako na osnovu izveštaja iz stava 1. ovog člana Uprava zaključi da su nastupile činjenice zbog kojih priređivač više ne ispunjava uslove za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, pripremiće obrazloženi predlog Vladi da se dozvola oduzme.

Priređivanje igara na sreću na automatima u igračnici

Član 62.

Ako se u prostoru odobrenom za igračnicu priređuju igre na automatima, primenjuju se odredbe čl. 63–81. ovog zakona, a bez obaveze posedovanja najmanje 100 automata.

4. Posebne igre na sreću na automatima

Priređivači

Član 63.

Posebne igre na sreću na automatima mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, na osnovu odobrenja.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Uprave.

Priređivač može stavljati u upotrebu automate za igre na sreću koji su u njegovom vlasništvu ili u zakupu.

Prostorni uslovi

Član 64.

U prostoriji u kojoj se priređuju posebne igre na sreću na automatima mora se nalaziti najmanje pet automata za igre na sreću istog priređivača.

Osnovni kapital

Član 65.

Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, na dan dobijanja odobrenja.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti upisan u odgovarajući registar.

Pravno lice koje je dobilo odobrenje dužno je da u periodu važenja odobrenja održava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog člana.

Osiguranje isplate dobitaka i naplate javnih prihoda

Član 66.

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač posebnih igara na sreću na automatima mora u periodu za koji je odobrenje izdato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 300 evra dinarske protivvrednosti po automatu ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, priređivač koji poseduje najmanje 2.000 automata, može imati namenski depozit ili posedovati bankarsku garanciju iz stava 1. ovog člana na iznos od 600.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Priređivač posebne igre na sreću na automatima je dužan da u korist Republike Srbije preda ovlašćenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozita iz st. 1. i 2. ovog člana.

Priređivač posebnih igara na sreću na automatima mora svakoga dana u kome se priređuje igra obezbediti riziko depozit u blagajni u iznosu od najmanje 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu, na osnovu odobrenja Uprave.

Tehničke i funkcionalne karakteristike automata

Član 67.

Automat mora biti tako konstruisan, odnosno podešen da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuje igračima najmanje 80% od vrednosti uplata.

Automati koji se stavljaju u upotrebu moraju imati odgovarajuće sisteme za evidentiranje rada automata.

Priređivač je odgovoran za tačnost, ažurnost i zaštitu karakteristika automata iz st. 1. i 2. ovog člana.

Pre stavljanja u promet automata, proizvođač automata je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata tog tipa.

Za svaku promenu tehničkih ili funkcionalnih karakteristika automata, proizvođač automata je dužan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata tog tipa.

Pre stavljanja u upotrebu automata, priređivač je dužan da Upravi dostavi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata tog tipa.

Uverenja iz st. 4–6. ovog člana daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Kontrolu ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata obavlja laboratorija iz stava 7. ovog člana.

Ministar finansija bliže propisuje tehničke i funkcionalne karakteristike automata, uslove njihovog zadovoljavanja i načine njihovog ispitivanja.

Tehničke i funkcionalne karakteristike kontrolnog uređaja

Član 68.

Automat koji se stavlja u upotrebu mora imati odgovarajući kontrolni uređaj, koji omogućava automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave.

Priređivač je odgovoran za uspostavljanje komunikacije između kontrolnog uređaja iz stava 1. ovog člana i servera Uprave, kao i za tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilnu razmenu podataka iz stava 1. ovog člana.

Pre stavljanja u promet kontrolnog uređaja automata, proizvođač kontrolnog uređaja automata je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata tog tipa.

Za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata, proizvođač kontrolnog uređaja automata je dužan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata tog tipa.

Pre stavljanja u upotrebu kontrolnog uređaja automata, priređivač je dužan da Upravi dostavi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata tog tipa.

Uverenja iz st. 3–5. ovog člana daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Kontrolu ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata obavlja laboratorija iz stava 6. ovog člana.

Ministar finansija bliže propisuje tehničke i funkcionalne karakteristike kontrolnog uređaja automata, uslove njihovog zadovoljavanja i načine njihovog ispitivanja.

Posebni uslovi za automate

Član 69.

Automati koji se prvi put stavljaju u upotrebu ne mogu, u trenutku pribavljanja, biti stariji godinu dana od dana njihove proizvodnje.

Nije dozvoljen uvoz automata koji ne ispunjavaju uslov iz stava 1. ovog člana.

Popravka automata za igre na sreću

Član 70.

Popravku automata obavljaju pravna lica ovlašćena od strane ministra finansija. Automati nakon popravke moraju biti tehnički i funcionalno ispravni.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana mogu dobiti ona pravna lica koja ne priređuju igre na sreću i ispunjavaju uslove za obavljanje popravke automata, koje propisuje ministar finansija.

Uslovi lokacije

Član 71.

Udaljenost automat kluba od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) ne može biti manja od 200 metara.

Udaljenost iz stava 1. ovog člana predstavlja najkraći bezbedni pešački put od najbliže ivice zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) do ulaza u automat klub u kome se priređuju igre na sreću na automatima.

Postupak davanja odobrenja

Član 72.

Uz zahtev za dobijanje odobrenja, koji pored ostalog, sadrži podatke o nazivu i sedištu pravnog lica koje podnosi zahtev, predaje se sledeća dokumentacija:

1) rešenje o upisu u odgovarajući registar sa prilogom o visini upisanog kapitala koji ne može biti manji od iznosa iz člana 65. ovog zakona;

2) osnivački akt podnosioca zahteva;

3) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu;

4) dokaze o ispunjenosti uslova iz čl. 67–69. ovog zakona;

5) dokaz o vlasništvu ili zakupu najmanje 100 automata na teritoriji Republike Srbije i njihovoj lokaciji, u smislu člana 71. ovog zakona;

6) dokaz o pravu svojine, pravu korišćenja ili zakupa na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću na automatima u kojima se mora nalaziti najmanje pet automata;

7) potvrda nadležnog državnog organa da osnivač ili član pravnog lica – podnosioca zahteva, kao i lica koja u smislu zakona kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana i dobiti preduzeća ima status povezanog lica sa podnosiocem zahteva za dobijanje odobrenja, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nije osuđivan za krivična dela predviđena aktom Vlade, a u periodu od pet godina koji prethodi podnošenju zahteva;

8) pravila igara na sreću koje će se priređivati.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg podatka iz stava 1. ovog člana, priređivač je dužan da obavesti Upravu.

Ministar finansija bliže uređuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

Rok važenja odobrenja

Član 73.

Odobrenje za priređivanje igara na sreću na automatima daje se na rok od deset godina i može se produžiti, na način i pod uslovima iz člana 72. ovog zakona.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana ne važi za priređivanje igara na sreću na automatima preko sredstava elektronske komunikacije.

Priređivač može podneti zahtev za produženje odobrenja najkasnije 60 dana pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može otkazati priređivanje igara na automatima, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Uprava donosi rešenje o prestanku priređivanja igre na sreću na automatima, ako su ispunjeni uslovi iz stava 4. ovog člana.

Prestanak važenja odobrenja

Član 74.

Ako priređivač kome je odobreno da priređuje posebne igre na sreću na automatima prestane da ispunjava zakonom propisane uslove, ili ne plaća propisane naknade, ili ne ispunjava druge obaveze propisane ovim zakonom, Uprava može doneti rešenje o oduzimanju odobrenja.

Nedopuštenost žalbe

Član 75.

Protiv rešenja Uprave ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

Zabrana za zaposlene i druga lica

Član 76.

Zaposlenima kod priređivača zabranjeno je učešće u igrama na sreću koje priređuje taj priređivač.

Priređivač može zabraniti ulazak u automat klub pojedinim licima ili grupama lica, a da ne navede razloge za to.

Prijavljivanje automata i lokacije

Član 77.

Priređivač je dužan da svako stavljanje automata u upotrebu prijavi Upravi.

Ako na jednom automatu istovremeno mogu da igraju više igrača, svako mesto za igru, u smislu ovog zakona, smatra se posebnim automatom.

Priređivač je dužan da svako povlačenje automata iz upotrebe prijavi Upravi.

Priređivač ne sme staviti u upotrebu automat pre dobijanja odobrenja za taj automat.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva odluči o podnetom zahtevu.

Nalepnica za označavanje i registraciju automata za igre na sreću

Član 78.

Automat može biti u upotrebi ako je na njemu na vidnom mestu istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, koju izdaje Uprava, a koja sadrži podatke o: tipu automata, proizvođaču automata, tipu kontrolnog uređaja automata, proizvođaču kontrolnog uređaja automata, priređivaču, lokaciji, roku važnosti odobrenja, odnosno dozvole i jednoznačnom serijskom broju.

Nalepnica iz stava 1. ovog člana, koju postavlja priređivač, važi do isteka važenja odobrenja, odnosno dozvole.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu nalepnice iz stava 1. ovog člana.

Posebna oznaka na ulazu u automat klub

Član 79.

Na ulazu u svaki automat klub mora biti vidno istaknuta posebna oznaka.

Posebnu oznaku iz stava 1. ovog člana Uprava daje priređivaču koji je dobio odobrenje i koji podnese potvrdu da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.

Posebna oznaku iz stava 1. ovog člana, koju postavlja priređivač, važi do isteka trajanja odobrenja.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu posebne oznake iz stava 1. ovog člana.

Naknada za odobrenje

Član 80.

Priređivač plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u visini od 25 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti po automatu.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju, srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se i za svaki novi automat koji se uvodi u upotrebu u toku važenja odobrenja, na način propisan u stavu 2. ovog člana.

Naknada iz stava 3. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, u roku od osam dana od dana prijema dopunskog rešenja o odobrenju.

Naknada iz st. 1. i 3. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije na dan uplate.

Naknada za priređivanje

Član 81.

Priređivač plaća naknadu za priređivanje igara na sreću na automatima, u visini od 5% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što iznos naknade ne može biti manji od 35 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, po automatu.

Naknada iz stava 1. uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

Ako priređivač ostvari godišnji promet po automatu veći od dinarske protivvrednosti 18.000 evra, dužan je da na iznos ostvarenog prometa preko 18.000 evra godišnje u dinarskoj protivvrednosti plati naknadu za priređivanje u visini od 10%.

Promet po automatu u smislu stava 3. ovog člana, čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata po automatu.

Naknada iz stava 3. ovog člana za prethodnu godinu uplaćuje se na odgovarajući račun javnih prihoda najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Naknada iz st. 1. i 3. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije na dan uplate.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu po automatu na osnovu kojeg utvrđuje naknadu iz stava 3. ovog člana.

Način vođenja evidencije iz stava 7. ovog člana propisuje ministar finansija.

5. Posebne igre na sreću – klađenje

Priređivači

Član 82.

Posebne igre na sreću – klađenje mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, na osnovu odobrenja.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Uprave.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, klađenje na rezultate konjičkih trka može priređivati samo pravno lice koje, pored ispunjenja uslova iz stava 1. ovog člana, u svom sastavu ima hipodrom, za takmičenja koja se održavaju na tom hipodromu, odnosno pravno lice čiji vlasnik udela u tom pravnom licu ima hipodrom.

Klađenje na rezultate konjičkih trka može priređivati i lice iz stava 1. ovog člana, koje o tome zaključi ugovor sa licem iz stava 2. ovog člana.

Osnovni kapital

Član 83.

Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, na dan dobijanja odobrenja.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti upisan u odgovarajući registar.

Pravno lice koje je dobilo odobrenje dužno je da u periodu važenja odobrenja održava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog člana.

Osiguranje isplate dobitaka i naplate javnih prihoda

Član 84.

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač posebnih igara na sreću – klađenje mora u periodu za koji je odobrenje dato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 3.000 evra dinarske protivvrednosti po uplatno-isplatnom mestu ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos.

Izuzetno, priređivač iz stava 1. ovog člana, koji poseduje najmanje 300 uplatno-isplatnih mesta, može u periodu za koji je odobrenje dato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 900.000 evra dinarske protivvrednosti ili posedovati bankarsku garanciju na taj iznos.

Priređivač posebne igre na sreću – klađenje je dužan da u korist Republike Srbije preda ovlašćenje za raspolaganje sredstavima namenskog depozita iz st. 1. i 2. ovog člana.

Priređivač posebnih igara na sreću – klađenje mora svakoga dana u kome se priređuju igre da obezbedi riziko depozit u blagajni u iznosu od najmanje 150 evra u dinarskoj protivvrednosti po uplatno-isplatnom mestu, na osnovu odobrenja Uprave.

Tehničke i funkcionalne karakteristike štampača tiketa

Član 85.

Svako uplatno-isplatno mesto mora imati štampač tiketa koji omogućuje automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave.

Priređivač je odgovoran za uspostavljanje komunikacije između štampača tiketa iz stava 1. ovog člana i servera Uprave, kao i za tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilno slanje podataka iz stava 1. ovog člana.

Pre stavljanja u promet štampača tiketa, proizvođač štampača tiketa je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa tog tipa.

Za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa, proizvođač štampača tiketa je dužan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa tog tipa.

Pre stavljanja u upotrebu štampača tiketa, priređivač je dužan da Upravi dostavi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa tog tipa.

Uverenja iz st. 3–5. ovog člana daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Kontrolu ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa obavlja laboratorija iz stava 6. ovog člana.

Ministar finansija bliže propisuje tehničke i funkcionalne karakteristike štampača tiketa, uslove njihovog zadovoljavanja i načine njihovog ispitivanja.

Uslovi lokacije

Član 86.

Udaljenost kladionice od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) ne može biti manja od 200 metara.

Udaljenost iz stava 1. ovog člana predstavlja najkraći bezbedni pešački put od najbliže ivice zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) do ulaza u objekat, u kojem se priređuju igre na sreću – klađenje.

Postupak davanja odobrenja

Član 87.

Uz zahtev za dobijanje odobrenja, koji, između ostalog, sadrži podatke o nazivu i sedištu pravnog lica koje podnosi zahtev, predaje se sledeća dokumentacija:

1) rešenje o upisu u odgovarajući registar sa prilogom o visini osnovnog kapitala iz člana 83. ovog zakona;

2) osnivački akt podnosioca zahteva;

3) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu;

4) dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama, u kojima će se priređivati posebne igre na sreću – klađenja na osnovu odobrenja, s tim što broj uplatno-isplatnih mesta ne može biti manji od 30, osim pravnog lica iz člana 82. stav 3. ovog zakona;

5) dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 85. ovog zakona;

6) dokaz o lokaciji objekta u kojem se priređuju igre na sreću – klađenje u smislu člana 86. ovog zakona;

7) potvrda nadležnog državnog organa da osnivač ili član pravnog lica – podnosioca zahteva, kao i lice koje u smislu zakona kojima se uređuje oblast oporezivanja dohotka građana i dobiti preduzeća ima status povezanog lica sa podnosiocem zahteva za dobijanje odobrenja, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nije osuđivan za krivična dela predviđena aktom Vlade, a u periodu od pet godina koji prethodi podnošenju zahteva;

8) pravila igara na sreću koje će se priređivati.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg podatka iz stava 1. ovog člana, priređivač je dužan da obavesti Upravu.

Ministar finansija bliže uređuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

Rok važenja odobrenja

Član 88.

Odobrenje za priređivanje klađenja daje se na deset godina i može se produžiti, na način i pod uslovima iz člana 87. ovog zakona.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana ne važi za priređivanje klađenja preko sredstava elektronske komunikacije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravnim licima iz člana 82. stav 3. ovog zakona odobrenje za priređivanje klađenja daje se za period trajanja sezone konjičkih trka.

Period trajanja sezone konjičkih trka utvrđen je propozicijama takmičenja, koje su overene od strane Konjičkog saveza Srbije.

Priređivač može podneti zahtev za produženje odobrenja najkasnije 60 dana pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može otkazati priređivanje klađenja, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Uprava donosi rešenje o prestanku priređivanja igre na sreću klađenja, ako su ispunjeni uslovi iz stava 6. ovog člana.

Prestanak važenja odobrenja

Član 89.

Ako priređivač kome je odobreno da priređuje posebne igre na sreću – klađenje prestane da ispunjava zakonom propisane uslove, ili ne plaća propisane naknade, ili ne ispunjava druge obaveze propisane ovim zakonom, Uprava može doneti rešenje o oduzimanju odobrenja.

Nedopuštenost žalbe

Član 90.

Protiv rešenja Uprave ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Zabrana za zaposlene i druga lica

Član 91.

Zaposlenima kod priređivača zabranjeno je učešće u igrama na sreću koje priređuje taj priređivač.

Priređivač može zabraniti ulazak u kladionicu pojedinim licima ili grupama lica, a da ne navede razloge za to.

Prijavljivanje uplatno-isplatnih mesta

Član 92.

Priređivač je dužan da svako otvaranje uplatno-isplatnog mesta prijavi Upravi.

Priređivač je dužan da svako zatvaranje uplatno-isplatnog mesta prijavi Upravi.

Priređivač ne sme priređivati igre na sreću na uplatno-isplatnom mestu pre dobijanja odobrenja za to uplatno-isplatno mesto.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva odluči po podnetom zahtevu.

Nalepnica za označavanje i registraciju uplatno-isplatnog mesta

Član 93.

Uplatno-isplatno mesto može biti u upotrebi ako je na njemu na vidnom mestu istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, koju izdaje Uprava, a koja sadrži podatke o: tipu štampača tiketa, proizvođaču štampača tiketa, priređivaču, lokaciji, roku važnosti odobrenja i jednoznačnom serijskom broju.

Nalepnica iz stava 1. ovog člana, koju postavlja priređivač, važi do isteka važenja odobrenja.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu nalepnice iz stava 1. ovog člana.

Posebna oznaka na ulazu u kladionicu

Član 94.

Na ulazu u svaku kladionicu mora biti vidno istaknuta posebna oznaka.

Posebna oznaka iz stava 1. ovog člana Uprava daje priređivaču koji je dobio odobrenje i koji podnese potvrdu da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.

Posebnu oznaku iz stava 1. ovog člana, koju postavlja priređivač, važi do isteka važnosti odobrenja.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu posebne oznake iz stava 1. ovog člana.

Naknada za odobrenje

Član 95.

Priređivač plaća naknadu za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje u visini od 100 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, po uplatno-isplatnom mestu.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun javnih prihoda, u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju, srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se i za svako novo uplatno-isplatno mesto, koje se otvara u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Naknada za priređivanje

Član 96.

Priređivač plaća naknadu za priređivanje igara na sreću – klađenje u visini od 15% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što iznos naknade ne može biti manji od dinarske protivvrednosti 500 evra mesečno, po uplatno-isplatnom mestu.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun javnih prihoda, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se i za svako novo uplatno-isplatno mesto, koje se otvara u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu za svako uplatno-isplatno mesto na osnovu koje utvrđuje naknadu iz stava 1. ovog člana.

Način vođenja evidencije iz stava 5. ovog člana propisuje ministar finansija.

6. Igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Priređivači

Član 97.

Pravo na priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije imaju Državna lutrija Srbije i priređivači kojima je Uprava odobrenjem prenela pravo na priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Uprave.

Državna lutrija Srbije može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da angažuje određena pravna lica – operatere radi organizovanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Međusobna prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i operatera iz stava 3. ovog člana regulišu se ugovorom, na koji saglasnost daje Vlada.

Za isplatu dobitaka garantuje Državna lutrija Srbije, odnosno priređivači kojima je Uprava odobrenjem prenela pravo na priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Osnovni kapital

Član 98.

Odobrenje za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od 250.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti upisan u odgovarajući registar.

Pravno lice koje je dobilo odobrenje dužno je da u periodu važenja odobrenja održava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog člana.

Osiguranje isplate dobitaka i naplate javnih prihoda

Član 99.

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mora u periodu za koji je dato odobrenje imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ili posedovati bankarsku garanciju na taj iznos.

Priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije je dužan da u korist Republike Srbije preda ovlašćenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozita iz stava 1. ovog člana.

Priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mora svakoga dana u kome se priređuju igre da obezbedi riziko depozit u blagajni u iznosu od najmanje 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, na osnovu odobrenja Uprave.

Informatičke karakteristike opreme

Član 100.

Priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mora imati informatičku opremu na teritoriji Republike Srbije, odnosno „hardver” i „softver” preko kojih igrači učestvuju u igrama na sreću i koja omogućava automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave.

Priređivač je odgovoran za uspostavljanje komunikacije između opreme iz stava 1. ovog člana i servera Uprave, kao i za tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilnu razmenu podataka iz stava 1. ovog člana.

Pre stavljanja u promet opreme, proizvođač je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa.

Za svaku promenu informatičkih karakteristika opreme, proizvođač opreme je dužan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa.

Pre stavljanja u upotrebu opreme, priređivač je dužan da Upravi dostavi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa.

Uverenja iz st. 3–5. ovog člana daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Kontrolu ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme obavlja laboratorija iz stava 6. ovog člana.

Ministar finansija bliže propisuje informatičke karakteristike opreme, uslove njihovog zadovoljavanja i načine njihovog ispitivanja.

Postupak davanja odobrenja

Član 101.

Zahtev za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije sadrži:

podatke o nazivu i sedištu pravnog lica – podnosioca zahteva;

način identifikacije i registracije igrača;

postupak u slučaju prekinute komunikacije sa igračem;

opis sistema za čuvanje stanja sistema (backup);

opis sistema za povratak u poslednje sačuvano stanje.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se:

1) elaborat o sprečavanju neželjenog uticaja na igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije;

2) dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama, u kojima će se nalaziti oprema za posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije;

3) dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 100. ovog zakona;

4) pravila igre, odnosno igara na sreću koje će se priređivati.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg podatka, odnosno dokaza iz st. 1. i 2. ovog člana, priređivač je dužan da o tome obavesti Upravu.

Ministar finansija bliže propisuje način utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja iz stava 1. ovog člana.

Rok važenja odobrenja

Član 102.

Odobrenje za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije daje se na deset godina i može se produžiti, na način i pod uslovima iz čl. 97 – 101. ovog zakona.

Priređivač može podneti zahtev za produženje odobrenja najkasnije 60 dana pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može otkazati priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Uprava donosi rešenje o prestanku priređivanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, ako su ispunjeni uslovi iz stava 3. ovog člana.

Prestanak važenja odobrenja

Član 103.

Ako priređivač kome je odobreno da priređuje igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije prestane da ispunjava zakonom propisane uslove, ili ne plaća propisane naknade, ili ne ispunjava druge obaveze propisane ovim zakonom, Uprava može doneti rešenje o oduzimanju odobrenja.

Nedopuštenost žalbe

Član 104.

Protiv rešenja Uprave ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

Zabrana za zaposlene

Član 105.

Zaposlenima kod priređivača igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, zabranjeno je učešće u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije koje priređuje taj priređivač.

Naknada za odobrenje

Član 106.

Priređivač plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u ukupnom iznosu od 2.500 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda, u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju, srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu dinara Narodne banke Srbije na dan uplate.

Naknada za priređivanje

Član 107.

Priređivač plaća naknadu za priređivanje igara na sreću – klađenje preko sredstava elektronske komunikacije mesečno u visini od 15% na osnovicu, a za ostale igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u visini od 5% na osnovicu, koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što ukupan iznos naknade ne može biti manji od dinarske protivvrednosti 7.500 evra mesečno.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu dinara Narodne banke Srbije na dan uplate.

7. Nagradne igre u robi i uslugama

Priređivač

Član 108.

Priređivač u toku godine može prirediti najviše dve nagradne igre, a po prethodno dobijenoj saglasnosti Uprave za svaku nagradnu igru pojedinačno.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Uprave.

Nagradna igra iz stava 1. ovog člana ne može trajati duže od 30 dana.

U zahtevu za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana priređivač je dužan da navede vrstu i pravila nagradne igre, visinu nagradnog fonda i dužinu trajanja nagradne igre.

Ministar finansija bliže određuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz st. 1–3. ovog člana.

Priređivač koji je dobio saglasnost za priređivanje nagradne igre dužan je da 15 dana pre otpočinjanja nagradne igre objavi pravila igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, državni organ, odnosno organizacija može u cilju poboljšanja primene određenog propisa organizovati nagradnu igru isključivo za tu namenu.

Za organizovanje nagradne igre iz stava 7. ovog člana Vlada utvrđuje kriterijume i daje saglasnost.

Postupak davanja saglasnosti

Član 109.

Uz zahtev za dobijanje saglasnosti, koji, između ostalog, sadrži podatke o nazivu i sedištu podnosioca zahteva i fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada, dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) odluka nadležnog organa priređivača o priređivanju nagradne igre;

2) rešenje o upisu u odgovarajući registar;

3) pravila nagradne igre.

Ministar finansija bliže propisuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana.

Prestanak važenja saglasnosti

Član 110.

Uprava donosi akt o oduzimanju saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama, ako utvrdi da:

1) je saglasnost data na osnovu neistinitih podataka;

2) priređivač nije uplatio dospelu obavezu po osnovu naknade za priređivanje nagradne igre;

3) priređivač ne postupa u skladu sa pravilima nagradne igre.

Nedopuštenost žalbe

Član 111.

Protiv rešenja Uprave ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Zabrana pružanja usluge

Član 112.

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši reklamiranje, oglašavanje ili na drugi način priređivanje igre ili koji omogućava priređivaču korišćenje sredstava elektronske komunikacije za učestvovanje u igri, ne može pružati te usluge pravnom licu koje nije dobilo saglasnost Uprave za priređivanje nagradne igre.

Nagradne igre u robi i uslugama mogu se priređivati preko sredstava elektronske komunikacije, uključujući i SMS usluge pod uslovom da cena pružaoca usluge nije viša od redovne cene te usluge.

Naknada za priređivanje

Član 113.

Priređivač plaća naknadu za priređivanje nagradne igre u visini od 25% od ukupne vrednosti nagradnog fonda.

Ako Uprava oceni da vrednost nagradnog fonda iz stava 1. ovog člana ne odgovara tržišnoj vrednosti, ima pravo da utvrdi tržišnu vrednost fonda dobitaka.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda po prijemu rešenja o davanju saglasnosti za priređivanje nagradne igre, a pre otpočinjanja nagradne igre.

Izveštaj o nagradnoj igri

Član 114.

Po završetku nagradne igre priređivač je dužan da u roku od 15 dana obavesti Upravu o rezultatima nagradne igre.

Način izveštavanja iz stava 1. ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

8. Posebne obaveze priređivača i učesnika u igri

Pravila igre

Član 115.

Za svaku vrstu igre na sreću prilikom dostavljanja zahteva za priređivanje igre na sreću moraju se priložiti pravila igre.

Ministar finansija propisuje bliže uslove koje pravila igre moraju da sadrže i daje saglasnost na dostavljena pravila igre.

Pravila igre moraju biti istaknuta na vidnom mestu u prostoriji u kojoj se igra priređuje ili objavljena na drugi način uređen ovim zakonom.

Pravila igre ne mogu se menjati u toku trajanja igre.

Evidencija o dobitnicima i čuvanje dokumentacije

Član 116.

Priređivač je dužan da vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše ministar finansija.

Podaci o licima iz stava 1. ovog člana prikupljaju se i obrađuju u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita podataka o ličnosti.

Elektronske podatke i ostalu dokumentaciju, propisanu ovim zakonom, priređivač je dužan da čuva najmanje pet godina.

Sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Član 117.

Pravna lica iz čl. 19–22. ovog zakona dužna su da u svom poslovanju postupaju u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Naknada za usluge elektronske komunikacije

Član 118.

Naknadu za usluge elektronske komunikacije u priređivanju igara na sreću preko sredstava elektronskih komunikacija pružaocu usluge plaća priređivač igre na sreću.

U slučaju kad zbog prirode igre na sreću (fonto, SMS i dr.) naknadu za usluge elektronskih komunikacija plaća učesnik u igri, ne može mu se odrediti cena usluge viša od redovne cene odgovarajuće usluge.

9. Naplata

Kamata

Član 119.

Na iznos manje ili više plaćenih naknada obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset procentnih poena, primenom komforne metode obračuna.

Prinudna naplata

Član 120.

Prinudnu naplatu sprovodi nadležni poreski organ u postupku propisanom zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

III. NADZOR

Organi nadležni za vršenje nadzora

Član 121.

Nadzor nad primenom ovog zakona vrše:

Uprava

Poreska uprava

Uprava za sprečavanje pranja novca

Nadležnost Uprave u vršenju nadzora

Član 122.

Uprava vrši nadzor nad primenom ovog zakona prikupljanjem, obradom i analizom podataka, informacija i dokumentacije koji se Upravi dostavljaju od strane priređivača igara na sreću, kao i drugih podataka iz člana 31. stav 2, člana 60. stav 5, člana 61. stav 1, člana 67. stav 6, člana 68. stav 5, člana 85. stav 5. i člana 100. stav 5. ovog zakona.

Uprava vrši nadzor i na osnovu podataka dobijenih od drugih državnih organa i imalaca javnih ovlašćenja.

Ministar finansija bliže propisuje rok, postupak i način dostavljanja podataka iz ovog člana.

Nadležnost Poreske uprave u vršenju nadzora

Član 123.

Poreska uprava vrši nadzor nad primenom odredaba ovog zakona putem terenske kontrole kod priređivača.

Priređivači su dužni da poreskom inspektoru omoguće obavljanje terenske kontrole nad celokupnim materijalno-finasijskim poslovanjem.

Priređivači su dužni da poreskom inspektoru omoguće pregled prostorija, poslovnih knjiga, izveštaja, evidencija, softvera i drugih dokumenta ili podataka na osnovu kojih se može utvrditi poslovanje priređivača.

Poreski inspektor može prisustvovati otvaranju, obračunavanju i zatvaranju stolova i automata za igre na sreću u igračnicima, odnosno u prostorijama sa automatima, kao i dnevnom obračunu blagajne.

Ako u obavljanju poslova terenske kontrole poreski inspektor utvrdi da se igra na sreću priređuje suprotno odredbama ovog zakona, bez odlaganja doneće rešenje kojim će naložiti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, odnosno nezakonitosti.

Ako priređivač u ostavljenom roku ne postupi u skladu sa rešenjem iz stava 5. ovog člana, izvršiće se pečaćenje igračnice, kladionice, kao i privremeno oduzimanje stolova i automata i druge opreme za priređivanje igara na sreću, a najduže 30 dana, nakon čega će se izvršiti njihovo trajno oduzimanje i uništenje.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno.

Troškove izvršenja rešenja iz stava 5. ovog člana u celosti snosi priređivač.

Nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca

Član 124.

Uprava za sprečavanje pranja novca vrši nadzor nad primenom odredaba ovog zakona u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Ovlašćenja Uprave u nadzoru

Član 125.

U postupku nadzora Uprava, u skladu sa zakonom, obavlja kancelarijsku kontrolu.

Pojam kancelarijske kontrole

Član 126.

Kancelarijska kontrola predstavlja radnje kojima Uprava proverava potpunost i usklađenost sa zakonom podataka koje dostavlja priređivač igara na sreću, upoređivanjem sa podacima iz službenih evidencija koje vodi, odnosno kojima raspolaže Uprava.

Kancelarijsku kontrolu vrši, u prostorijama Uprave, inspektor Uprave.

Poslovi koji se obavljaju u kancelarijskoj kontroli

Član 127.

U postupku kancelarijske kontrole proverava se i obrađuje matematička tačnost, formalna ispravnost i potpunost dnevnih, mesečnih i godišnjih izveštaja o prometu, koje priređivač dostavlja u pisanoj ili elektronskoj formi, kao i drugih izveštaja koje priređivač, u skladu sa zakonom, dostavlja Upravi.

Ako se u postupku obrade dnevnih, mesečnih i godišnjih izveštaja o prometu utvrdi da postoji matematička greška, Uprava će doneti rešenje kojim se priređivaču nalaže da grešku otkloni.

Ako se u postupku obrade dnevnih, mesečnih, godišnjih i drugih izveštaja o prometu utvrdi da su formalno neispravni, pogrešno popunjeni ili nepotpuni, inspektor Uprave će doneti zaključak kojim će naložiti priređivaču da, u roku od tri dana, otkloni greške, odnosno dopuni izveštaj.

Ako priređivač ne postupi po zaključku iz stava 3. ovog člana, smatraće se da izveštaji nisu podneti Upravi.

Učešće priređivača u postupku kancelarijske kontrole

Član 128.

Priređivač je dužan da, na poziv Uprave, neposredno ili preko punomoćnika, učestvuje u postupku kancelarijske kontrole i da pruži tražena objašnjenja i dokumentaciju u roku koji odredi Uprava.

Promena naknade za dobijanje odobrenja i priređivanje igara na sreću

Član 129.

Inspektor Uprave je dužan da sačini zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju u postupku kancelarijske kontrole.

Priređivač ima pravo da u roku od tri dana od dana dostavljanja zapisnika o kancelarijskoj kontroli podnese primedbe na taj zapisnik.

Inspektor Uprave je dužan da primedbe iz stava 2. ovog člana razmotri u roku od tri dana od dana dostavljanja i sačini dopunu zapisnika.

Ako se u postupku kancelarijske kontrole utvrde nepravilnosti u pogledu podataka od značaja za utvrđivanje visine naknade, Uprava donosi rešenje o otklanjanju nepravilnosti.

IV. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 130.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Državna lutrija Srbije i pravno lice koje:

1) dozvolu, odobrenje, odnosno saglasnost prenese na treće lice (član 8. stav 3);

3) postupi suprotno zabrani iz člana 10. ovog zakona;

2) isplatu igraču izvrši suprotno članu 15. stav 1. tačka 3) ovog zakona;

4) ne garantuje za isplatu dobitaka (čl. 19, 21, 22. i 23);

5) ne dostavi Upravi odluku o priređivanju igre na sreću (član 25. stav 1);

6) promeni pravila klasičnih igara nakon započinjanja prodaje srećaka, listića ili kartica određenog kola ili serije, odnosno prijema uloga (član 27. stav 2);

7) ne objavi pravila igre u dnevnoj ili nedeljnoj štampi pre početka priređivanja igre na sreću ili ne omogući licima zainteresovanim za učešće u igri da se upoznaju sa pravilima na prodajnim (uplatnim) mestima (član 27. stav 3);

8) ne vrši izvlačenje, odnosno ne utvrđuje dobitke pred komisijom od najmanje tri člana koju imenuje priređivač, ili ne izvlači dobitke javno (član 28);

9) ne vrši izvlačenje dobitaka u direktnom televizijskom prenosu (član 29. stav 2);

10) ne objavi promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka na isti način na koji se objavljuju i pravila igre na sreću, ili ne obavesti Upravu ako se menja dan izvlačenja dobitaka iz tehničkih razloga (član 30. st. 2–3);

11) ne vrati učesnicima novac od prodatih srećaka, listića ili kartica, odnosno uplaćenih uloga (član 30. stav 5);

12) ne dostavi Upravi zapisnik o toku izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka u propiisanom roku (člana 31. stav 2);

13) ne objavi rezultate igre na sreću u štampi, odnosno na svojoj internet stranici u propisanom roku (člana 32);

14) ne isplati novčani dobitak, odnosno ne obezbedi preuzimanje drugog dobitka u klasičnim igrama na sreću u propisanom roku ili ne dostavi Upravi zapisnik u propisanom roku (član 33. st. 1. i 4);

15) objavi identitet dobitnika suprotno pravilima igre (član 33. stav 5);

16) ne obezbedi podatke o osnovici za obračun naknade iz člana 35. stav 2. ovog zakona ili ne uplati naknadu na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec u smislu člana 35. stav 3. ovog zakona;

17) ne održava iznos osnovnog kapitala iz čl. 38, 65, 83. i 98. ovog zakona u periodu važenja dozvole, odnosno odobrenja;

18) otkupi udeo, odnosno akcije, odnosno poveća sopstveni udeo ili broj akcija u strukturi kapitala priređivača igara na sreću u igračnicama, bez prethodne saglasnosti ministra finansija (član 39. stav 1);

19) ne obezbedi riziko depozit u blagajni u iznosu iz čl. 40, 66, 84. i 99. ovog zakona;

20) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola tog tipa (član 46. stav 1);

21) ne dostavi Upravi dopunu uverenja za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola tog tipa (član 46. stav 2);

22) ne dostavi Upravi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola tog tipa, pre stavljanja stola u upotrebu (član 46. stav 3);

23) ne uredi prostor u skladu sa članom 53. ovog zakona;

24) ne obezbedi neprekidan audio-video nadzor sa snimanjem nad svim stolovima i automatima za igru, kao i nadzor ulaska i izlaska u igračnicu i nadzor nad igračima i posetiocima (član 54. stav 1);

25) ne čuva dokumentaciju o neprekidnom snimanju u propisanom roku (člana 54. stav 2);

26) ne obezbedi telesnu zaštitu igračima i posetiocima u skladu sa članom 54. st. 4. i 5. ovog zakona;

27) ne obezbedi trajnu bazu podataka o licima kojima je dozvoljen ulazak u igračnicu (član 55. stav 5);

28) omogući zaposlenima kod priređivača učestvovanje u igrama koje priređuje taj priređivač (član 56. stav 1, član 76. stav 1, član 91. stav 1. i član 105.);

29) omogući zaposlenima da od igrača primaju napojnice, poklone, pozajmice ili druge pogodnosti za sebe ili drugoga ili novčano pomažu igrače (član 57. stav 1);

30) vrednost promotivnog žetona uveća u odnosu na četvorostruku vrednost najnižeg iznosa žetona za igranje na stolovima u igračnici koji je propisan pravilima igre (član 59. stav 4);

31) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 59. st. 4, 5. i 6);

32) ne vodi evidenciju o dnevnim osnovicama naknade ili ne vodi evidenciju o napojnicama za igre na sreću na osnovu koje se obračunava i plaća naknada, na način i pod uslovima koje propiše ministar finansija (član 60);

33) ne dostavi Upravi, u propisanom roku, bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama kapitala, napomene uz finansijske izveštaje i statistički aneks (član 61. stav 1);

34) ima manje od 5 automata u objektu u kome na osnovu odobrenja priređuje posebne igre na sreću na automatima (član 64);

35) automat za igre na sreću ne podesi da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuje igračima najmanje 80% od vrednosti uplata (član 67. stav 1);

36) ne obezbedi tačnost, ažurnost i zaštitu podataka (član 67. stav 3);

37) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata, pre stavljanja u promet tog tipa automata (član 67. stav 4);

38) ne dostavi Upravi dopunu uverenja za svaku promenu tehničkih ili funkcionalnih karakteristika automata (član 67. stav 5);

39) ne dostavi Upravi broj uverenja, odnosno dopuna uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata tog tipa, pre stavljanja u promet tog automata (član 67. stav. 6);

40) stavi u upotrebu automate za igre na sreću koji nemaju odgovarajuće kontrolne uređaje koji omogućavaju automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave (član 68. stav1)

41) ne obezbedi tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilnu razmenu podataka (član 68. stav 2);

42) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja, pre stavljanja u promet kontrolnog uređaja automata (član 68. stav 3);

43) ne dostavi Upravi dopunu uverenja za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata tog tipa (član 68. stav 4);

44) ne dostavi Upravi broj uverenja, odnosno dopuna uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata tog tipa, pre stavljanja u promet kontrolnog uređaja automata (član 68. stav 5);

45) ako priređuje igre na sreću u automat klubu ili uplatno-isplatnom mestu na udaljenosti manjoj od propisane (čl. 71. i 86);

46) ne obavesti Upravu ukoliko u toku važenja dozvole dođe do izmene bilo kojeg podatka od značaja za dobijanje odobrenja (član 72. stav 2, član 87. stav 2. i član 101. stav 3);

47) ne plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 80);

48) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 81. st. 1–6);

49) ne vodi evidenciju o ostvarenom prometu po automatu (član 81. stav 7);

50) ne obezbedi tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilnu razmenu podataka (član 85. stav 2);

51) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa, pre stavljanja u promet tog tipa štampača tiketa (član 85. stav 3);

52) ne dostavi Upravi dopunu uverenja za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa (član 85. stav 4);

53) ne dostavi Upravi broj uverenja, odnosno dopuna uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa, pre stavljanja u promet tog tipa štampača tiketa (član 85. stav 5.;

54) ne plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 95);

55) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 96. st. 1–4);

56) ne vodi evidenciju o ostvarenom prometu za svako uplatno-isplatno mesto (član 96. stav 5);

57) ne obezbedi tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilnu razmenu podataka (član 100. stav 2);

58) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa, pre stavljanja u promet opreme (član 100. stav 3);

59) ne dostavi Upravi dopunu uverenja za svaku promenu informatičkih karakteristika opreme (član 100. stav 4);

60) ne dostavi Upravi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa, pre stavljanja u promet opreme (član 100. stav 5);

61) ne plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 106);

62) ne plaća naknadu za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 107);

63) ne objavi pravila igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije 15 dana pre otpočinjanja nagradne igre (član 108. stav 6);

64) vrši reklamiranje, oglašavanje ili na drugi način priređivanje igre čini dostupno javnosti, ili omogući priređivaču korišćenje sredstava elektronske komunikacije za učestvovanje u igri, pravnom licu koje nije dobilo saglasnost Ministarstva za priređivanje nagradne igre (član 112);

65) ne plaća naknadu za priređivanje nagradne igre u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 113);

66) ne obavesti Upravu o rezultatima nagradne igre u roku od 15 dana od dana okončanja nagradne igre (član 114. stav 1);

67) pravila igre ne istakne na vidnom mestu u prostoriji u kojoj se igra priređuje ili ih ne objavi na drugi način utvrđen ovim zakonom (član 115. stav 3);

68) menja pravila igre u toku trajanja igre (član 115. stav 4);

69) ne vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše ministar finansija (član 116. stav 1);

70) ne čuva najmanje pet godina elektronske podatke i ostalu dokumentaciju propisanu ovim zakonom (član 116. stav 3);

71)ne preduzima mere iz zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma i svoje evidencije ne vodi u skladu sa zahtevima organa nadležnog za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma (član 117);

72) ne omogući ovlašćenom licu obavljanje poslova terenske kontrole nad celokupnim materijalno-finansijskim poslovanjem ili ne omogući pregled prostorija, poslovnih knjiga, izveštaja, evidencija, softvera i drugih dokumenata ili podataka na osnovu kojih se može utvrditi poslovanje priređivača (čl. 123).

73) ne dostavi Upravi dnevne, mesečne i godišnje izveštaje u pisanoj ili elektronskoj formi (član 127. stav 1)

74) ne odazove na poziv Uprave, neposredno ili preko punomoćnika, za učestvovanje u postupku kancelarijske kontrole, odnosno ne pruži potrebna objašnjenja i dokumentaciju u roku koji odredi Uprava (član 128)

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u Državnoj lutriji Srbije i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana tač. 63), 64), 65) i 66) kazniće se za prekršaj preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana oduzeće se imovinska korist ostvarena prekršajem.

Aktiviranje namenskog depozita i bankarske garancije

Član 131.

U slučaju da protiv priređivača, odnosno odgovornog lica u pravnom licu – priređivaču bude pokrenut postupak za prekršaje iz člana 130. stav 1. tač. 1), 16), 17), 30), 47), 48), 54), 55), 61), 62), 63) i 74) ovog zakona, uplaćeni depozit, odnosno aktivirana bankarska garancija iz čl. 40, 66, 84. i 99. ovog zakona, postaju prihod budžeta, na osnovu naloga ministra finansija.

Ako priređivač, odnosno odgovorno lice bude oslobođen odgovornosti za prekršaj, sredstva koja su postala prihod budžeta, vraćaju se.

Postupak aktiviranja sredstava, odnosno postupak vraćanja sredstava bliže uređuje ministar finansija.

Član 132.

Uprava podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka mesno nadležnom prekršajnom sudu.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 133.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 85/05-dr. zakon i 95/10).

Član 134.

Priređivači igara na sreću koji na dan stupanja na snagu ovog zakona poseduju važeće rešenje o davanju dozvole, odnosno odobrenja za priređivanje igara na sreću izdato u skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 85/05-dr. zakon i 95/10), nastavljaju sa priređivanjem u skladu sa odredbama tog zakona, do isteka roka važenja dozvole, odnosno odobrenja, s tim što su dužni da se usklade sa odredbama čl. 71. i 86. ovog zakona, najkasnije do 31. decembra 2011. godine, a sa odredbama člana 64. ovog zakona najkasnije do 31. decembra 2013. godine.

Pravna lica koja su ovlašćena za utvrđivanje tehničke ispravnosti (tehnički pregled) i popravku automata i stolova za igre na sreću na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 85/05-dr. zakon i 95/10), nastavljaju sa radom u skladu sa odredbama tog zakona, s tim što su dužni da se najkasnije do 31. marta 2012. godine usklade sa odredbama ovog zakona.

Član 135.

Podzakonske propise predviđene ovim zakonom nadležni organ doneće u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 136.

Propisi doneti na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 85/05-dr. zakon i 95/10) primenjivaće se do početka primene propisa donetih na osnovu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 137.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

1. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u član 97.tačka 6. i članu 99. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, a Narodna skupština donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije.

2. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

2.1. Analiza sadašnjeg stanja

Zakon o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, broj 84/04, 85/05 i 95/10), donet je jula 2004. godine, a 01. januara 2005. godine formirana je Uprava za igre na sreću kao organ u sastavu Ministarstva finansija. U decembru 2010. godine donete su izmene i dopune zakona.

S obzirom na to da se, u prethodnom periodu, tržište igara na sreću progresivno razvijalo, kako u Evropi, tako i u regionu i da je tehnologija koja prati ovu industriju takođe u porastu, neophodno je doneti novu prilagođenu zakonsku regulativu, koja će efikasnije pratiti savremene tokove.

U periodu od 01. januara 2005. do 31. decembra 2010. godine od naknada od igara na sreću ostvaren je prihod u iznosu od 26.343.999.840,56 dinara, odnosno oko 301,50 miliona evra (tabela ispod).

Osim toga, broj uplatno – isplatnih mesta (priređivači posebnih igara na sreću- klađenje) povećao se sa 300 iz 2004. godine na 1267 uplatno – isplatnih mesta u decembru 2010. godine, a broj od 5026 automata (priređivači posebnih igara na sreću na automatima) u 2004. godini povećao se na 17982 automata u decembru 2010. godine.

Iz prethodno navedenog i detaljne analize ostvarenih prihoda u prethodnom periodu (tabelarni prikaz), jasno proizilazi da postojeći način naplate svih vrsta naknada ne prati realno povećanje tržišta igara na sreću, odnosno ne reguliše kako preventivno, tako i represivno sivu zonu – nelegalne priređivače.

Nadalje, tržište za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije je u ovom trenutku zatvoreno (pravo priređivanja ima samo Državna lutrija Srbije), čime se budžet Republike Srbije uskraćuje za znatna sredstva koja bi se ovim putem naplatila, odnosno ovo tržište iziskuje preciznu zakonsku regulativu. Ovde treba posebno imati u vidu evropsku praksu (Evropska komisija Brisel – Green paper), koja procenjuje da će se tržište i prihodi u ovoj oblasti u periodu od 2008. do 2013. godine udvostručiti.

Takođe, u ovom trenutku ne postoji jasna granica između nadležnosti Uprave za igre na sreću i drugih državnih organa u sprovođenju nadzora nad poštovanjem važećeg zakona, tj. nije do kraja razrađeno metodološko uputstvo o postupanju u vršenju nadzora i kontrole priređivača igara na sreću od strane svih državnih organa.

Sama organizaciona struktura Uprave za igre na sreću je neefikasna i prevaziđena, što se potvrđuje svakodnevnim problemima u praksi rada Uprave.

2.2. Problemi koje zakon rešava

Novi Zakon o igrama na sreću po prvi put se bavi društvenom odgovornošću, odnosno reguliše priređivanje igara na sreću na način da omogućava zaštitu maloletnika i prevenciju bolesti zavisnosti kod učesnika u igrama na sreću. Ovim pristupom Republika Srbija, među prvima u regionu, zakonski uobličava društvenu odgovornost, posebno je ističe i sledi pozitivnu praksu Evropske unije.

Donošenjem novog zakona omogućiće se realan i precizan nadzor nad prometom kod priređivača igara na sreću, čime će se omogućiti efikasan i redovan priliv od javnih prihoda – naknada. Efikasnijom kontrolom prometa smanjiće se stepen rizika od mogućih zloupotreba, prevara, pranja novca i drugih kriminalnih aktivnosti koje prate ovu oblast.

Problem realnog nadzora nad ostvarenim prometom prevazići će se fiskalizacijom uplatno-isplatnih mesta i automata, koja će se precizno definisati pravilnicima o ispunjenosti informatičkih uslova koje ovaj zakon predviđa.

Oblast priređivanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije će se jasno definisati, tržište kontrolisano liberalizovati, samim tim ostvariti značajan prihod u budžet od ove oblasti i onemogućiti nelegalno priređivanje. I u ovoj oblasti zakon predviđa kontrolu i nadzor nad priređivačima time što će se ispuniti svi potrebni informatički preduslovi, što će se precizno definisati pravilnicima o ispunjenosti informatičkih uslova koje ovaj zakon predviđa.

Takođe, zakon jasno definiše nadležnosti svakog pojedinačnog državnog organa u smislu sprovođenja nadzora nad ovim zakonom, što će omogućiti kvalitetniju saradnju među istima, odnosno efikasniju kontrolu prikupljanja budžetskih prihoda i sankcionisanje nelegalnih priređivača.

Osim toga, nova sistematizacija i organizaciona struktura Uprave za igre na sreću prilagodiće se novodefinisanim zadacima i obavezama i rad Uprave učiniti transparentnim i efikasnijim za sve učesnike u ovom segmentu tržišta.

2.3. Ciljevi koji se postižu donošenjem novog zakona

S obzirom na analizu postojećeg stanja i probleme koji trenutno egzistiraju, donošenje novog zakona ima konkretno za cilj sledeće:

Povećanje budžetskih prihoda

Efikasne i ravnomerne prilive budžeta

Uvođenje elektronskog nadzora nad sprovođenjem ovog zakona

Smanjenje broja nelegalnih priređivača

Kontrolisana liberalizacija igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Društvena odgovornost priređivača igara na sreću

3. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje Zakona o igrama na sreću po hitnom postupku nepohodno je iz razloga što je postojeći sistem vršenja terenske kontrole i nadzora priređivanja posebnih igara na sreću pokazao velike nedostatke, što je imalo za posledicu niske prihode od naknada i zloupotrebe od strane inspektora Uprave za igre na sreću, tako da u ovom trenutku se ne vrši nadzor nad priređivanjem igara na sreću, a što će novim zakonom biti sistemski rešeno.

Takođe, liberalizacija priređivanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije višestruko će povećati priliv sredstava u budžet Republike Srbije.

4.OBJAŠNjENjE POJEDINIH ODREDBI ZAKONA

I. OSNOVNE ODREDBE

(Čl. 1.-18.)

Ovim zakonom uređuju se pravo na priređivanje, vrste igara na sreću, uslovi priređivanja, prava i obaveze priređivača igara na sreću (u daljem tekstu: priređivač), njihova društvena odgovornost, ostvarivanje i pripadnost prihoda ostvarenih priređivanjem igara na sreću, kao i nadzor nad priređivanjem igara na sreću. Definišu se pojmovi vezani za oblast priređivanja igara na sreću, definisane su nadležnosti Uprave za igre na sreću, kao organa uprave u sastavu Ministarstva, za obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću.

Odredbama ovih članova definišu se vrste igara na sreću, i to: klasične, posebne, preko sredstava elektronske komunikacije i nagradne igre u robi i uslugama, kao i njihova svojstva.

Definisano je da su prihodi od priređivanja igara na sreću (naknade za dobijenu dozvolu, odobrenje, odnosno saglasnost za priređivanje igara na sreću i naknade za priređivanje) prihod budžeta Republike, dok se 40% ovih prihoda raspoređuje za finansiranje Crvenog krsta Srbije, organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno – ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom i drugih lica u stanju socijalne potrebe, ustanova socijalne zaštite, sporta, lokalne samouprave i lečenja retkih bolesti. Namenska primanja budžeta raspoređuju se u procentualnom iznosu od po 19%, napred navedenim ustanovama i organizacijama, odnosno 5% za lečenje retkih bolesti.

Takođe, propisano je da način i kriterijume za raspodelu sredstava namenjenih finansiranju navedenih subjekata utvrđuju nadležni ministri.

II. PRIREĐIVANjE IGARA NA SREĆU

(Čl. 19-122.)

Odredbama ovih članova definišu prava i obaveze priređivača, kao i uslovi za priređivanje klasičnih igara na sreću, posebnih igara na sreću u igračnicama, posebnih igara na sreću na automatima, posebne igre na sreću-klađenja i igara na sreću preko sredstava elektronskih komunikacija.

Prava i obaveze priređivača

(Čl. 19.-24.)

Pravo na priređivanje klasičnih igara na sreću na teritoriji Republike, ima jedino Državna lutrija Srbije.

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnici prenosi se na osnovu dozvole koju daje Vlada.

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, pravo na priređivanje klađenja na sportske i druge događaje kao i pravo na priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronskih komunikacija, prenosi se na osnovu odobrenja koje daje Uprava.

Pravo na priređivanje nagradnih igara prenosi se na osnovu saglasnosti koju daje Uprava.

Takođe, uređeno je da priređivač ima pravo da za priređivanje igara na sreću koristi sportske aktivnosti (sportske događaje iz sportskih grana, koje obuhvata Olimpijski komitet Srbije, odnosno koje su zastupljene u Sportskom savezu Srbije), bez naknade i na neodređeno vreme.

Klasične igre na sreću

(Čl. 25.-35.)

Ovim odredbama uređen je ceo postupak priređivanja klasičnih igara na sreću. Državna lutrija Srbije se obavezuje da dostavi Upravi svoje odluke o priređivanju igre. Definišu se učesnik i pravila igre, način izvlačenja dobitaka i TV izvlačenje dobitaka, mogućnost priređivača da promeni mesto i dan izvlačenja uz saglasnost Uprave, uslovi za otkaz priređivača, obaveza i način vođenja zapisnika o toku izvlačenja dobitaka, obaveza objavljivanja rezultata izvlačenja, isplate dobitaka, kao i raspodela sredstava od priređivanja igara.

Državna lutrija Srbije može da angažuje određena pravna lica – operatere, odnosno pravna lica ili preduzetnike – agente radi organizovanja i sprovođenja pojedinih igara na sreću.

Utvrđeno je da Državna lutrija Srbije može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da priređuje klasične igre u saradnji sa inostranim organizacijama za priređivanje igara na sreću, koje je osnovala strana država.

Uz zahtev za davanje navedene saglasnosti podnosi se nacrt ugovora o zajedničkom organizovanju igara na sreću, koji sadrži osnovne elemente ugovora.

Prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i priređivača regulišu se ugovorom, na koji saglasnost daje Vlada.

Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću iznosi 60% od ukupne vrednosti primljenih uplata za učestvovanje u igri po odbitku fonda dobitaka..

Za isplatu garantuje Državna lutrija Srbije.

Posebne igre na sreću u igračnicama

(Čl. 36.-62.)

Ove igre mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike, na osnovu dozvole, ako raspolažu osnovnim kapitalom od najmanje 1.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan dobijanja dozvole.

Pravno lice može dobiti dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, ukoliko to lice, ili njegov većinski osnivač, poseduje učešće u najmanje jednoj igračnici i ukoliko priređuje igre na sreću u igračinicama najmanje pet godina.

Radi osiguranja isplate dobitaka i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda priređivač mora u periodu trajanja dozvole imati namenski depozit od najmanje 300.000 evra po igračnici ili posedovati bankarsku garanciju na taj iznos. Takođe, mora imati svakog dana priređivanja igre u blagajni (u okviru namenskog depozita) i riziko-depozit u iznosu od najmanje 50.000 evra dinarske protivvrednosti, na osnovu odobrenja Uprave.

Vlada može dati najviše deset dozvola za priređivanje igara na sreću u igračnici po dinamici koju joj predlaže Ministarstvo.

Dozvola za igračnicu obuhvata i pravo priređivanja igara na automatima u toj igračnici za koje važe sva pravila za posebne igre na sreću na automatima, osim da igračnica mora imati najmanje 100 automata.

Dozvola se daje na osnovu javnog poziva, na način i po postupku koji odredi Vlada Republike Srbije.

Vlada će u javnom pozivu navesti teritoriju na kojoj će biti locirana igračnica, za koju će izdati dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ravnomerni regionalni razvoj Republike.

Dozvola se daje na period od 10 godina i može se pod određenim uslovima produžiti.

Pravno lice koje je dobilo dozvolu zaključuje ugovor sa Republikom o prenošenju prava priređivanja posebnih igara na sreću u igračnici. Protiv odluke na javnom pozivu nije dopuštena žalba. Ministar finansija daje saglasnost na promenu strukture kapitala. Priređivač ima pravo preseljenja igračnice po prethodnoj saglasnosti Uprave, i ima obavezu prijavljivanja svakog stola i automata koje namerava da stavi u upotrebu. Takođe ima obavezu obaveštavanja o prestanku priređivanja igre na propisan način.

Vlada može oduzeti dozvolu iz utvrđenih razloga na predlog ministra finansija. Definišu se prostorni uslovi, fizički nadzor igračnice i igrača, uslovi za ulazak u igračnicu, posebne obaveze za zaposlene, napojnica.

Naknada za dobijenu dozvolu uplaćuje se na uplatni račun Trezora. Naknada za priređivanje svake posebne igre u igračnici plaća se u procentu i na propisanu osnovicu. Za igre koje igrači igraju jedan protiv drugog 3% od vrednosti primljenih uplata, a kod ostalih igara 25% na razliku između vrednosti primljenih uplata i isplaćenih dobitaka umanjena za vrednost promotivnih žetona, stim što se vrednost primljenih uplata na osnovu kojih se utvrđuje osnovica za obračun i plaćanje naknade može umanjiti najviše za 2% na ime ukupne vrednosti promotivnih žetona koji se ne mogu otkupiti novcem, a igračnica ih daje samo uz dozvolu Uprave i najviše za 1% na ime prihoda od napojnica koje se primaju u skladu sa ovim zakonom. Vrednost promotivnog žetona ne može biti veća od četvorostruke vrednosti najnižeg iznosa žetona za igranje na stolovima za igre na sreću u igračnici koji je utvrđen pravilima igre određene igračnice.

Definiše se i način vođenja evidencije o osnovicama na osnovu kojih se obračunava i plaća naknada, propisuje se dostavljanje finansijskih izveštaja Upravi.

Posebne igre na sreću na automatima

(Čl. 63.-81.)

Posebne igre na automatima mogu priređivači pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, ako raspolažu osnovnim kapitalom od 150.000 evra koji je upisan u odgovarajući registar. Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, takođe priređivač mora imati u banci na teritoriji Republike namenski depozit u dinarskoj protivvrednosti 300 evra po automatu ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos uz obavezno dostavljanje ovlašćenja Ministarstvu za raspolaganje sredstava namenskog depozita za predviđene slučajeve, odnosno priređivači koji poseduju najmanje 2.000 automata mogu imati namenski depozit, odnosno bankarsku garanciju od 600.000 evra.

U prostoriji u kojoj se priređuju posebne igre na sreću na automatima mora se nalaziti najmanje pet automata za igre na sreću istog priređivača. Automat mora biti tako konstruisan, odnosno podešen da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuje igračima najmanje 80% od vrednosti uplata i svi automati koji se stavljaju u upotrebu moraju imati odgovarajuće sisteme za evidentiranje rada automata, odnosno kontrolne uređaje, koji omogućavaju automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave. Automati koji se prvi put stavljaju u upotrebu ne mogu, u trenutku pribavljanja biti stariji godinu dana od dana njihove proizvodnje.

Definisan je postupak davanja odobrenja i uslov da ima u vlasništvu, odnosno zakupu najmanje 100 automata koje priređivač mora imati na teritoriji Republike Srbije, kao i rok važenja odobrenja (deset godina). Predviđa se nedopuštenost žalbe protiv odluke o zahtevu za dobijanje odobrenja. Uprava oduzima odobrenje ako priređivač prestane da ispunjava uslove propisane Zakonom. Regulisana je obaveza priređivača o prijavljivanju automata i lokacije, kao i da ne sme staviti u upotrebu automat za igre na sreću pre dobijanja odobrenja Uprave za igre na sreću.

Naknada za dobijeno odobrenje za priređivanje na automatima plaća se u visini dinarske protivvrednosti 25 evra mesečno po automatu, kao i obaveza priređivača da plaća akontaciju naknade za priređivanje igre na automatima u visini od 5% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što iznos naknade ne može biti manji od dinarske protivvrednosti 35 evra mesečno po automatu. Ako priređivač ostvari godišnji promet po aparatu veći od dinarske protivvrednosti – 18.000 evra, dužan je da plaća naknadu za priređivanje u visini od 10% na iznos prometa preko 18.000 evra. Definisana je i obaveza priređivača o obezbeđenju informatičkih uslova.

Posebne igre na sreću – klađenje

(Čl. 82.-96.)

Definiše se ovim odredbama, kao posebna igra na sreću – klađenje u kojoj se, prema pravilima igre igrači mogu kladiti na razne sportske i druge događaje. Priređivači mogu biti pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, na osnovu odobrenja Uprave, ako raspolažu osnovnim kapitalom od najmanje 150.000 evra. Radi osiguranja isplate dobitaka i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, moraju u periodu trajanja odobrenja da imaju u banci sa sedištem na teritoriji Republike namenski depozit od 3.000 evra po uplatno-isplatnom mestu ili posedovati bankarsku garanciju na taj iznos, odnosno ako priređivač poseduje najmanje 300 uplatno-isplatnih mesta u iznosu od 900.000 evra. Priređivač mora svakog dana posedovati na osnovu riziko depozita u svojoj blagajni iznos od 150 evra u dinarskoj protivvrednosti po uplatno-isplatnom mestu na osnovu odobrenja Uprave.

Priređivač je dužan da svako otvaranje i zatvaranje uplatno-isplatnih mesta prijavi Upravi i ne sme priređivati igre na sreću na uplatno- isplatnom mestu pre dobijanja odobrenja Uprave za to uplatno – isplatno mesto. Svako uplatno-isplatno mesto mora imati štampač tiketa koji omogućuje automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave.

Definisan je postupak davanja odobrenja, rok važenja odobrenja (deset godina), prestanak važenja odobrenja i dr. Priređivač plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebne igre na sreću – klađenje u visini od 100 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti po uplatno-isplatnom mestu.

Priređivač plaća naknadu za priređivanje igara na sreću klađenja u visini od 15% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što iznos naknade ne može biti manji od dinarske protivvrednosti 500 evra mesečno, po uplatno – isplatnom mestu.

Naknade se uplaćuju na račun trezora, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu za svako uplatno – isplatno mesto na osnovu kojeg utvrđuje naknadu, dok način vođenja evidencije propisuje ministar finansija.

Definišu se obaveze priređivača o ispunjenju informatičkih uslova.

Igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

(Čl. 97.-107.)

Pravo na priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije imaju Državna lutrija Srbije i priređivači kojima je Uprava prenela odobrenjem pravo na priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Priređivačima, koji pored ispunjenja ostalih uslova, imaju osnovni kapital koji ne može biti manji od 250.000 evra, Uprava izdaje odobrenje na rok od deset godina.

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mora u periodu za koje je odobrenje dato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike namenski depozit u iznosu od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ili posedovati bankarsku garanciju na taj iznos.

Priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mora imati tehničku i funkcionalnu opremu na teritoriji Republike Srbije, odnosno “hardver“ i “softver“ preko kojih igrači učestvuju u igrama na sreću putem globalne internet mreže.

Priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mora obezbediti funkcionalnu informatičku opremu koja omogućava povezivanje sa informacionim sistemom Uprave, radi nadzora i kontrole finansijskog poslovanja.

Državna lutrija Srbije može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da angažuje određena pravna lica – operatere radi organizovanja igre na sreću u smislu stava 1. ovog člana.

Međusobna prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i operatera iz stava 6. ovog člana regulišu se ugovorom, na koji saglasnost daje Vlada.

Ministar finansija bliže propisuje uslove, način i postupak za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Priređivač plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u visini od 2.500 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti.

Priređivač plaća naknadu za priređivanje igara na sreću – klađenje preko sredstava elektronske komunikacije mesečno u visini od 15% na osnovicu, a za ostale igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u visini od 5% na osnovicu, koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što ukupan iznos naknade ne može biti manji od dinarske protivvrednosti 7.500 evra mesečno.

Naknade se uplaćuju na račun trezora najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec, po zvaničnom srednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije na dan uplate.

Nagradne igre u robi i uslugama

(Čl. 107.-114.)

Ovim odredbama definišu se uslovi za pravno lice sa sedištem na teritoriji Republike Srbije da priređuje nagradnu igru, za koju saglasnost izdaje Uprava. Maksimalni vremenski period trajanja jedne nagradne igre je 30 dana i u toku godine priređivač može prirediti najviše dve nagradne igre.

Definišu se uslovi, način i postupak davanja saglasnosti, uslovi za prestanak važenja saglasnosti kao i obaveza saglasnosti Uprave za pravna lica koja se reklamiraju, oglašavaju ili omogućavaju priređivaču korišćenje mreže elektronske komunikacije u svrhu priređivanja nagradne igre. Nagradne igre u robi i uslugama mogu se priređivati preko sredstava elektronske komunikacije, uključujući i SMS usluge pod uslovom da cena pružaoca usluge nije viša od redovne cene te usluge. Naknada se uplaćuje u visini od 25% od ukupne vrednost nagradnog fonda. O rezultatima sprovedene igre priređivač podnosi izveštaj Upravi.

Posebne obaveze priređivača

(Čl. 115-118.)

Ovim članovima propisuju se pravila igre, evidencija o dobitnicima i čuvanje dokumentacije, odnosno obaveza priređivača da vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak. Takođe, propisana je obaveza da pravna lica iz čl. 19–22. ovog zakona dužna su da u svom poslovanju postupaju u skladu sa propisima kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Kamata i prinudna naplata

(Čl. 119.-120.)

Na iznos manje ili više plaćenih naknada obračunava se i plaća kamata, a prinudnu naplatu sprovodi nadležni poreski organ.

III. NADZOR

(Čl.121.-129.)

Nadzor nad primenom ovog zakona vrše Uprava, Poreska uprava i Uprava za sprečavanje pranja novca. Uprava vrši nadzor nad primenom ovog zakona prikupljanjem, obradom, i analizom podataka, informacija i dokumentacije koji se Upravi dostavljaju od strane priređivača igara na sreću u postupku kancelarijske kontrole, dok Poreska uprava vrši nadzor nad primenom odredaba ovog zakona putem terenske kontrole kod priređivača.

Uprava za sprečavanje pranja novca vrši nadzor nad primenom odredaba ovog zakona u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

IV. KAZNENE ODREDBE

(Čl. 130.-132.)

Uovom poglavlju propisane su zabrane i prekršaji i novčane kazne za pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu, kao i za preduzetnika.

Takođe, u slučaju da protiv priređivača, odnosno odgovornog lica u pravnom licu – priređivaču bude pokrenut postupak za prekršaje iz člana 129. stav 1. tač. 1), 16), 17), 30), 43), 44), 49), 50), 56), 57) i 66) ovog zakona, uplaćeni depozit, odnosno aktivirana bankarska garancija iz čl. 40, 66, 84. i 99. ovog zakona, postaju prihod budžeta, na osnovu naloga ministra finansija.

Ako priređivač, odnosno odgovorno lice bude oslobođen odgovornosti za prekršaj, sredstva koja su postala prihod budžeta, vraćaju se.

Postupak aktiviranja sredstava, odnosno postupak vraćanja sredstava bliže uređuje ministar finansija.

Uprava podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka mesno nadležnom prekršajnom sudu.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

(Čl. 133.-137.)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 85/05 – dr. zakon i 95/10).

Ako su drugim zakonima pitanja iz oblasti koje uređuje ovaj zakon uređena na drukčiji način, primenjivaće se odredbe ovog zakona.

Priređivači igara na sreću koji na dan stupanja na snagu ovog zakona poseduju važeće rešenje o davanju dozvole, odnosno odobrenja za priređivanje igara na sreću izdato u skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 85/05 – dr. zakon i 95/10), nastavljaju sa radom u skladu sa odredbama tog zakona, do isteka roka važenja dozvole, odnosno odobrenja, s tim što su dužni da se najkasnije do 31.decembra 2011. godine usklade sa odredbama čl. 64, 71. i 86. ovog zakona i člana 64. ovog zakona najkasnije do 31. decembra 2013. godine

Pravna lica koja su ovlašćena za utvrđivanje tehničke ispravnosti (tehnički pregled) i popravku automata za igre na sreću i stolova na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 85/05 – dr. zakon i 95/10), nastavljaju sa radom u skladu sa odredbama tog zakona, s tim što su dužni da se najkasnije do 31.marta 2012. godine usklade sa odredbama ovog zakona

Podzakonske propise predviđene ovim zakonom nadležni organ doneće u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propisi doneti na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 85/05 – dr. zakon i 95/10) primenjivaće se do donošenja propisa na osnovu novog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona su potrebna dodatna sredstva iz budžeta u procenjenom iznosu od 250.000-300.000 evra, kako bi se obezbedili tehnički preduslovi za kvalitetan elektronski nadzor priređivača od strane Uprave, što podrazumeva nabavku novog „hardvera“ i „softvera“, zakup komunikacionih kapaciteta, izradu aplikacije i interaktivni „web-portal“, a što će detaljno biti razrađeno u elaboratu o tehničkoj opremljenosti Uprave.

5. ANALIZA EFEKATA NOVOG ZAKONA

Na koga će i kako najverovatnije uticati rešenja u Zakonu?

Priređivači posebnih igara na sreću na automatima imaće obavezu da, umesto plaćanja naknade za priređivanje posebne igre na sreću na automatima u visini od 5% na ostvareni godišnji promet po automatu veći od dinarske protivvrednosti 12.000 evra, na iznos ostvarenog prometa preko 18.000 evra, plaćaju naknadu u visini od 10%. Mesečne naknade za priređivanje posebnih igara na automatima i posebih igara na sreću-klađenja će se plaćati u iznosu od 5% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što ne mogu biti manje od dinarske protivvrednosti 35 evra po automatu, odnosno 15% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što ne mogu biti manje od dinarske protivvrednosti 500 evra po uplatno-isplatnom mestu.

Očekuje se da Republika Srbija ostvari znatno veće prihode od igara na sreću preko sredstava elektronskih komunikacija. Dosadašnji prihodi su izuzetno mali. Uz potpunu liberalizaciju tržišta, predloženo je da priređivač plaća dve naknade: naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronskih komunikacija u visini od 2.500 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti i naknadu za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronskih komunikacija mesečno u visini od 15% na osnovicu za klađenje preko sredstava elektronskih komunikacija, odnosno 5% za ostale igre preko elektronskih komunikacija, na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što naknada ne može biti manja od 7.500 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti.

2. Kakve troškove će primena Zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Predloženi Zakon neće nepovoljno uticati na poslovanje priređivača igara na sreću, a eventualne promene u njihovoj poslovnoj politici, po našem mišljenju, neće bitno ugroziti interese građana, s obzirom da se radi o specifičnoj privrednoj delatnosti sa elastičnom tražnjom.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja Zakona takve da opravdavaju troškove koje će stvoriti?

Predloženim Zakonom obezbediće se ravnomerniji priliv sredstava u budžet Republike, uz tendenciju kontinuiranog rasta.

4. Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predloženi Zakon ima stimulativan efekat kada je u pitanju stvaranje novih privrednih subjekata posebno kada je u pitanju priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama. Naime, kao uslov za zaključenje ugovora o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, osim dokaza o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću, propisuje se i mogućnost podnošenja dokaza o pravu svojine ili pravu korišćenja na zemljištu na kome će biti izgrađen objekat za priređivanje posebnih igara na sreću, u skladu sa zakonom, čime se podstiču greenfield investicije.

Analizom tržišta igara na sreću u Srbiji, utvrđeno je da ima malo objekata koji se mogu rekonstruisati u moderne igračnice. Navedena izmena zakona doprinela bi rastu greenfield investicija, što je u skladu sa ekonomskog politikom zemlje. Izgradnja modernih igračnica doprinela bi boljoj turističkoj ponudi zemlje, povećanju broja zaposlenih, kao i razvoju tercijalnih delatnosti.

Stvaranje povoljnijih uslova za ulaganje kapitala, posebnog stranog, kao i uslova za poslovanje priređivača igara na sreću, povećaće se njihov broj i kvalitet, a to znači i tržišna konkurencija.

Takođe, omogućava se i drugim privrednim subjektima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove da priređuju internet igre na sreću.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu?

Zainteresovane strane su aktivno učestvovale u pripremama novog zakona.

6. Koje će se mere prilikom primene Zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem Zakona namerava?

Organi u sastavu Ministarstva finansija, Uprava za igre na sreću i Poreska uprava, preduzeće sve mere i aktivnosti u okviru svojih nadležnosti, u cilju pravilne primene Zakona u celini. Takođe, tokom 2010. godine. uspostavljena je bolja saradnja sa predstavnicima tržišne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju suzbijanja sive zone priređivanja igara na sreću i stvaranja uslova za odgovorno priređivanje igara na sreću.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IGRAMA SREĆU

DRAFT LAW TO GAMES OF CHANCE

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o funkiconisanju EU 2008/C 115, posebno sa Poglavljem IV- Kapital i platni promet – član 63. – delimično usklađeno

b) navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 2006/112/EZ od 26.11.2006. godine,

član 135. – delimično usklađeno;

Direktiva Evropskog parlamenta 2005/60/EZ i Saveta od 26.10.2005. godine, čl.10, 37. i 39. – delimično usklađeno;

v) navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Sporazum stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica,

član 72, 84. i 100. – potpuno usklađeno

g) razlozi za delimičnu usklađenost odnosno neusklađenost

Usklađivanje propisa sa odredbama propisa EU izvršiće se u narednom periodu donošenjem podzakonskih propisa, kao i izmenama i dopunama zakona.

d) rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti predloga zakona

Opšti rok za usklađivanje zakonodavstva prema članu 72. Sporazuma stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Usklađenost je izvršena sa gore navedenim propisima EU.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

———————–[pic]

Ostavite komentar