Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Član 1.

U Zakonu o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 88/11 i 93/12-dr. zakon), u članu 2. stav 2. reč: „priređuju” zamenjuje se rečju: „organizuju”, reč: „priređivača” zamenjuje se rečju: „organizatora”, a reči: „(neposredno na mestu priređivanja igre ili putem telefona), pri čemu krajnji ishod zavisi isključivo od postignutih rezultata iz zadate oblasti” zamenjuju se rečima: „u prisustvu komisije imenovane od strane organizatora.”

Član 2.

U članu 6. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Priređivači su dužni da igračima obezbede lak i očigledan mehanizam samoograničenja, koji uključuje depozite i/ili visinu uloga, i/ili visinu gubitka, kao i trajanje igre pojedinačnog igrača, u skladu sa međunarodno prihvaćenom praksom u oblasti igara na sreću.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: „stav 3.” zamenjuju se rečima: „stav 4.”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči: „stavu 5.” zamenjuju se rečima: „stavu 6.”.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 9, reči: „stava 5.” zamenjuju se rečima: „stava 6.”.

Član 3.

U članu 9. stav 1. tačka 1) reči: „Uprave za igre na sreću” zamenjuju se rečima: „Poreske uprave”, a reč: „kao” i reči: „obrazovana Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 85/05-dr. zakon i 95/10)” brišu se.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) automatima se smatraju elektromehanički, elektronski i slični uređaji koji rade na osnovu algoritama slučajnih događaja;”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) igre na sreću na automatima su igre koje se igraju na uređajima iz tačke 6) ovog člana na kojima igrači uplatom određenog iznosa stiču mogućnost ostvarivanja dobitka predviđenog pravilima igre, koja moraju biti doneta u skladu sa zakonom;”.

Tačka 9) menja se i glasi:

„9) igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, u smislu ovog zakona, su sve igre na sreću u kojima određeno lice postaje učesnik u igri preko elektronskih uređaja povezanih na udaljeni informacioni sistem priređivača preko komunikacione mreže koja obezbeđuje integritet informacionog sistema, zaštitu podataka, informacija i procesa od neovlašćenog ili nepredviđenog menjanja i onemogućavanje povlašćenog pristupa informacionom sistemu;”.

Tačka 13) menja se i glasi:

„13) uplatno-isplatno mesto u kladionici je brojačno označeno mesto za uplatu-isplatu na kome se nalazi sertifikovana oprema označena nalepnicom;”.

Dodaju se tač. 14) i 15), koje glase:

„14) tiket je potvrda o učešću u igri na osnovu koje se utvrđuje sadržina opklade i koja služi kao dokaz o učešću u igri i kao osnov za naplatu ostvarenog dobitka, koja mora biti zapisana u okviru informacionog sistema priređivača, a koja se učesniku u igri izdaje u štampanoj formi u obliku odgovarajućeg izvoda iz navedenog zapisa;

15) nagradne igre u robi i uslugama su igre na sreću koje u reklamne i druge svrhe priređuje priređivač, u kojima učesnik stiče pravo na učestvovanje u igri kupovinom određenih proizvoda ili korišćenjem usluga, odnosno pogodnosti priređivača.”

Član 4.

Član 10. menja se i glasi:

„Član 10.

Zabranjeno je priređivanje igara na sreću suprotno odredbama ovog zakona, kao i:

1) učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu, za koje se ulozi plaćaju na teritoriji Republike Srbije;

2) omogućavanje da se izvrši plaćanje uloga preko banke u Republici Srbiji korišćenjem platnih kartica čiji izdavaoci imaju sedište u Republici Srbiji, ili omogućavanje na drugi način uplate uloga u Republici Srbiji, radi učestvovanja u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu;

3) omogućavanje da se izvrši plaćanje uloga preko strane institucije elektronskog novca radi učestvovanja u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu;

4) oglašavanje i reklamiranje igara na sreću u štampanim i elektronskim medijima koji su namenjeni maloletnim licima;

5) oglašavanje i reklamiranje igara na sreću bez dozvole, odobrenja ili saglasnosti za priređivanje, kao i reklamiranje priređivača i igara na sreću, bez obaveštenja o zabrani učestvovanja maloletnih lica;

6) priređivanje igara na sreću u slobodnim zonama;

7) ulazak ili omogućavanje ulaska maloletnih lica u objekte u kojima se priređuju igre na sreću;

8) učestvovanje ili omogućavanje učestvovanja maloletnim licima u igrama na sreću;

9) priređivanje igara sa piramidalnim karakterom (lanci sreće i sl.);

10) priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama u kojima se nagrada isplaćuje u novcu, ili drugim sredstvima plaćanja (platna kartica, ček i sl.) ili je novac, ili drugo sredstvo plaćanja sastavni deo nagrade;

11) zamena robne nagrade, odnosno usluge dobijene u igrama na sreću za novčanu protivvrednost dobijene robe, odnosno usluge;

12) priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i posebnih igara na sreću – klađenje duže od 18 sati dnevno u automat klubovima i kladionicama;

13) priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i posebnih igara na sreću – klađenje u prostorima koji nisu uređeni za priređivanje posebnih igara na sreću ili u kojima se obavljaju druge delatnosti;

14) isticanje natpisa casino/a ili kazino/a, ili sličnih natpisa koji u korenu reči imaju reč casino ili kazino, na objektima u kojima se priređuju posebne igre na sreću, suprotno članu 48a stav 1. ovog zakona;

15) korišćenje reči casino/a ili kazino/a, ili sličnih reči koje u korenu reči imaju reč casino ili kazino u nazivu pravnog lica ili preduzetnika, suprotno članu 48a stav 2. ovog zakona;

16) omogućavanje pristupa web sajtovima od strane domaćih operatora usluga na elektronskim komunikacionim mrežama, pravnim ili fizičkim licima koja organizuju igre na sreću bez odobrenja ili saglasnosti Uprave;

17) omogućavanje učestvovanja u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije koje organizuje lice koje ne poseduje odobrenje;

18) priređivanje igara na sreću koje ne garantuju iste uslove svim igračima;

19) korišćenje reči: lutrija, loto, bingo i naziva drugih vrsta klasičnih igara na sreću u nazivu pravnog lica ili preduzetnika;

20) korišćenje reči: lutrija, loto, bingo i naziva drugih vrsta klasičnih igara na sreću u nazivu igre na sreću koju priređuje drugo pravno lice ili preduzetnik, osim Državne lutrije Srbije.”

Član 5.

U nazivu člana 11. reči: „za igre na sreću” brišu se.

Član 6.

U članu 15. tačka 1) reč: „(kazinima)” briše se.

U tački 3) podtačka (2) posle reči: „događaje”, dodaju se zapeta i reči: „koji po svojoj suštini ne predstavljaju klasične igre, a koji su taksativno navedeni i obrazloženi u pravilima igre”.

Član 7.

U članu 28. stav 1. posle reči: „priređivač”, dodaju se zapeta i reči: „ako pravilima igre nije drukčije određeno”.

U stavu 3. posle reči: „javno” dodaju se zapeta i reči: „ako pravilima igre nije drukčije određeno”.

Član 8.

U članu 41. stav 3. posle tačke 1) dodaju se nove tač. 1a) i 1b), koje glase:

„1a) podaci o stvarnom vlasniku pravnog lica sa dokazima iz člana 115v ovog zakona;

1b) elaborat o sprečavanju neželjenog uticaja igara na sreću na učesnike u igrama na sreću.”

Član 9.

U članu 47. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Sto može biti u upotrebi ako je na njemu na vidnom mestu istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, koja sadrži podatke o: nazivu laboratorije, numeričkom broju nalepnice, tipu uređaja predviđenog šifarnikom, identifikacionom broju, PIB-u i nazivu priređivača i roku važenja nalepnice.

Nalepnicu iz stava 1. ovog člana izrađuje i postavlja laboratorija iz člana 46. stav 4. ovog zakona.”

Član 10.

Posle člana 48. dodaju se naziv člana 48a i član 48a, koji glase:

„Isticanje natpisa i naziva

Član 48a

Na objektu u kojem se priređuju posebne igre na sreću u igračnicama priređivač ističe poseban natpis, i to: casino/a ili kazino/a.

Priređivač koji priređuje posebne igre na sreću u igračnicama, u svom poslovnom imenu, odnosno nazivu može koristiti reči casino/a ili kazino/a u nazivu.”

Član 11.

Član 50. menja se i glasi:

„Član 50.

Priređivač je dužan da svaki kvar stola prijavi Upravi.

Priređivač je dužan da nakon izvršene popravke stola pokrene postupak vanredne kontrole kod laboratorije iz člana 46. stav 4. ovog zakona.”

Član 12.

U članu 63. stav 3. reči: „ili u zakupu” brišu se.

Član 13.

U članu 65. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„Priređivač je dužan da Upravi, u roku od deset dana od dana isteka roka propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja, dostavi bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomenu uz finansijski izveštaj i statistički aneks.

Ako, na osnovu izveštaja iz stava 4. ovog člana Uprava utvrdi da su nastupile činjenice zbog kojih priređivač prestane da ispunjava uslove za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, doneće rešenje o oduzimanju odobrenja.”

Član 14.

U članu 66. posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

„Priređivač je dužan da dokaze o sredstvima obezbeđenja iz st. 1. i 2. ovog člana pribavi i dostavi Upravi najkasnije u roku od 30 dana od dana početka priređivanja posebnih igara na sreću na automatima, utvrđenom rešenjem Uprave.

Ukoliko priređivač ne dostavi dokaze o sredstvima obezbeđenja iz st. 1. i 2. ovog člana u roku iz stava 4. ovog člana, Uprava će doneti rešenje o oduzimanju odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Član 15.

Naziv člana 67. i član 67. menjaju se i glase:

„Informatičke karakteristike automata

Član 67.

Automat mora biti tako konstruisan, odnosno podešen da u okviru ciklusa realizacije svih programiranih kombinacija predviđenih tehničkom specifikacijom proizvođača automata i pravilima igre priređivača, koja se donose za svaki tip automata posebno, isplaćuje igračima najmanje 80% od vrednosti ukupnih uplata u tom ciklusu.

Automati koji se stavljaju u upotrebu moraju imati odgovarajuće sisteme za evidentiranje rada automata, u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača.

Priređivač je odgovoran za tačnost, ažurnost i zaštitu informatičkih karakteristika automata iz st. 1. i 2. ovog člana.

Pre stavljanja u upotrebu automata, priređivač je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti informatičkih karakteristika automata tog tipa.

Za svaku promenu informatičkih karakteristika automata, priređivač je dužan da Upravi dostavi dopunsko uverenje o ispunjenosti informatičkih karakteristika automata tog tipa.

Pre stavljanja u ponovnu upotrebu automata, priređivač je dužan da Upravi dostavi dopunsko uverenje o ispunjenosti informatičkih karakteristika automata tog tipa.

Uverenja iz st. 4-6. ovog člana izdaje laboratorija za ispitivanje informatičkih karakteristika automata, ovlašćena od strane ministra finansija.

Kontrolu ispunjenosti informatičkih karakteristika automata obavlja laboratorija iz stava 7. ovog člana, i to: pre prvog stavljanja u upotrebu, redovno – jednom godišnje, vanredno, kao i u posebnim slučajevima – po nalogu nadležnog državnog organa.

Troškove ispitivanja informatičkih karakteristika automata snosi priređivač.

Ministar finansija propisuje bliže informatičke karakteristike automata, uslove zadovoljavanja i načine ispitivanja.”

Član 16.

Naziv člana 68. i član 68. menjaju se i glase:

„Karakteristike informacionog sistema za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

Član 68.

Priređivač posebnih igara na sreću na automatima mora imati informacioni sistem za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, kojeg čini:

1) oprema, koju čine: automati, računari, serveri i komunikaciona oprema;

2) softveri: sistemski i aplikativni;

3) mrežni servisi.

Informacioni sistem mora da ispunjava sledeće karakteristike:

– automat se identifikuje preko jedinstvenog identifikacionog broja (ID broj);

– automat mora biti povezan na server priređivača, neposredno ili preko uređaja za konvertovanje podataka, ako automat takav uređaj poseduje.

Podaci koji se generišu na automatu moraju se u realnom vremenu preneti na server priređivača, koji mora biti preko odgovarajućeg bezbedonosnog servisa povezan neprekidno (24/7) sa serverom Uprave. Generisani podaci sa automata moraju se preneti na server priređivača u čitljivoj formi i obliku.

Priređivač mora da generisane podatke sa automata, koji su preneti u realnom vremenu, skladišti i čuva na način koji omogućava Upravi stalan uvid u podatke, najmanje pet godina, počev od prve naredne godine u odnosu na godinu u kojoj su nastali.

Podaci moraju biti dostupni u izvornom obliku tri meseca od momenta nastanka, nakon čega ih priređivač može arhivirati, s tim što ih na zahtev Uprave mora dostaviti u izvornom obliku u roku od pet dana od dana prijema zahteva.

Sistemski softver koji priređivač koristi mora biti legalan u skladu sa zakonom kojim se uređuju autorska i srodna prava.

Aplikativni softver priređivača može biti nabavljen ili sopstveno razvijen u skladu sa važećim standardima. Ukoliko je sopstveno razvijen, predmet je provere kvaliteta u ovlašćenoj laboratoriji iz člana 67. stav 7. ovog zakona.

Mrežni servisi moraju biti opisani i implementirani u skladu sa mrežnim projektom informacionog sistema.

Priređivač je odgovoran za funkcionalnost, sigurnost i bezbednost informacionog sistema.

Pre stavljanja u upotrebu informacionog sistema, priređivač je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti karakteristika informacionog sistema.

Za svaku promenu karakteristika informacionog sistema, priređivač je dužan da Upravi dostavi dopunsko uverenje o ispunjenosti karakteristika informacionog sistema.

Uverenja iz st. 10. i 11. ovog člana izdaje ovlašćena laboratorija iz člana 67. stav 7. ovog zakona.

Troškove ispitivanja ispunjenosti karakteristika informacionog sistema snosi priređivač.

Ministar finansija propisuje bliže karakteristike informacionog sistema priređivača za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, uslove zadovoljavanja i načine ispitivanja.”

Član 17.

Naziv člana 69. i član 69. menjaju se i glase:

„Kupoprodaja i uvoz automata

Član 69.

Ne može se vršiti kupoprodaja i uvoz automata za koje nije izdato uverenje o ispunjenosti informatičkih karakteristika automata koje izdaje ovlašćena laboratorija iz člana 67. stav 7. ovog zakona.

Zabranu uvoza automata u smislu stava 1. ovog člana kontroliše Uprava carina, u skladu sa odgovarajućim carinskim propisima.”

Član 18.

Član 70. menja se i glasi:

„Član 70.

Priređivač je dužan da svaki kvar automata i/ili informacionog sistema prijavi Upravi.

Priređivač je dužan da nakon izvršene popravke automata i/ili informacionog sistema kod ovlašćene laboratorije iz člana 67. stav 7. ovog zakona pokrene postupak vanredne kontrole iz člana 67. stav 8. ovog zakona ili iz člana 68. stav 11. ovog zakona.”

Član 19.

U članu 72. stav 1. reči: „nazivu i sedištu” zamenjuju se rečima: „nazivu, sedištu i delatnosti”.

Posle tačke 1) dodaju se tač. 1a) i 1b), koje glase:

„1a) podaci o stvarnom vlasniku pravnog lica sa dokazima iz člana 115v ovog zakona;

1b) elaborat o sprečavanju neželjenog uticaja igara na sreću na učesnike u igrama na sreću;”.

U tački 5) reči: „ili zakupu” brišu se, a posle reči: „zakona” dodaju se zapeta i reči: „sa specifikacijom nalepnica za automate;”.

U tački 8) posle reči: „priređivati” dodaju se reči: „na automatima tog tipa”.

U stavu 2. posle reči: „Upravu” dodaju se zapeta i reči: „u roku od tri dana od dana nastale izmene”.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

„Priređivač može otkazati priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Uprava donosi rešenje o prestanku priređivanja posebnih igara na sreću na automatima, ako su ispunjeni uslovi iz stava 3. ovog člana.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 20.

U članu 73. stav 1. menja se i glasi:

„Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima daje se na rok od deset godina rešenjem Uprave, čijim se dispozitivom utvrđuje period važenja odobrenja. Pravno lice može po isteku tog roka podneti zahtev za dobijanje novog odobrenja, na način i pod uslovima iz člana 72. ovog zakona.”

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 4, reči: „stava 4.” zamenjuju se rečima: „stava 3.”

Član 21.

Član 77. menja se i glasi:

„Član 77.

Priređivač je dužan da svako stavljanje automata u upotrebu, povlačenje automata iz upotrebe ili preseljenje automata, prijavi Upravi.

Ako na jednom automatu istovremeno mogu da igraju više igrača, svako mesto za igru, u smislu ovog zakona, smatra se posebnim automatom, ali se ta mesta za igru ne mogu razdvajati tako da se evidentiraju i prikazuju da se koriste kao posebni automati na različitim lokacijama.

Priređivač ne sme staviti u upotrebu automat, povući automat iz upotrebe ili preseliti automat, bez odobrenja koje rešenjem daje Uprava.

Dispozitivom rešenja kojim se odlučuje o promeni iz stava 3. ovog člana, utvrđuje se i datum nastanka promene.”

Član 22.

U članu 78. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Automat može biti u upotrebi ako je na njemu na vidnom mestu istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, koja sadrži podatke o: nazivu laboratorije, numeričkom broju nalepnice, tipu uređaja predviđenog šifarnikom, identifikacionom broju, PIB-u i nazivu priređivača i roku važenja nalepnice.

Nalepnicu iz stava 1. ovog člana izrađuje i postavlja ovlašćena laboratorija iz člana 67. stav 7. ovog zakona.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Troškove pribavljanja nalepnica snosi priređivač.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 23.

U članu 80. stav 2. reči: „u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju” zamenjuju se rečima: „i to prvi put po izdavanju odobrenja do petog u narednom mesecu za mesec u kome je izdato odobrenje,”.

U stavu 3. reč: „novi” briše se, a reči: „propisan u stavu 2.” zamenjuju se rečima: „i u rokovima iz st. 1. i 2.”

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 24.

U članu 81. stav 2. tačka na kraju stava zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se za svaki automat koji se uvodi u upotrebu u toku važenja odobrenja, na način iz stava 2. ovog člana.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči „stava 3.” zamenjuju se rečima: „stava 4.”.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, reči: „stava 3.” zamenjuju se rečima: „stava 4.”.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči „st. 1. i 3.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 4.”.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: „stava 3.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 4.”

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 9, reči: „stava 7.” zamenjuju se rečima: „stava 8.”.

Član 25.

U članu 83. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„Priređivač je dužan da Upravi u roku od deset dana od dana isteka roka propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja, dostavi bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomenu uz finansijske izveštaje i statistički aneks.

Ako, na osnovu izveštaja iz stava 4. ovog člana Uprava utvrdi da su nastupile činjenice zbog kojih priređivač prestane da ispunjava uslove za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje, doneće rešenje o oduzimanju odobrenja.”

Član 26.

U članu 84. stav 1. reči: „uplatno-isplatnom mestu” zamenjuju se rečju: „kladionici”.

U stavu 2. reči: „uplatno-isplatnih mesta” zamenjuju se rečju: „kladionica”.

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

„Priređivač je dužan da dokaze o sredstvima obezbeđenja iz st. 1. i 2. ovog člana pribavi i dostavi Upravi najkasnije u roku od 30 dana od dana početka priređivanja posebnih igara na sreću – klađenje, utvrđenom rešenjem Uprave.

Ukoliko priređivač ne dostavi dokaze o sredstvima obezbeđenja iz st. 1. i 2. ovog člana u roku iz stava 4. ovog člana, Uprava će doneti rešenje o oduzimanju odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Član 27.

Naziv člana 85. i član 85. menjaju se i glase:

„Karakteristike informacionog sistema za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje

Član 85.

Priređivač posebnih igara na sreću – klađenje mora imati informacioni sistem za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje, kojeg čini:

1) oprema, koju čine: centralni i „backupˮ server, računari i komunikaciona oprema;

softveri: sistemski i aplikativni;

mrežni servisi.

Centralni server priređivača služi za smeštaj podataka o tiketima sa svih uplatno-isplatnih mesta u realnom vremenu, kao i za dodelu evidencionih brojeva svakog tiketa. Na njemu se nalaze podaci od interesa za elektronski nadzor i isti mora biti preko odgovarajućeg bezbedonosnog servisa povezan neprekidno (24/7) sa serverom Uprave. Vreme na centralnom serveru priređivača mora biti sinhronizovano sa referentnim vremenom sa servera Uprave. „Backupˮ server služi za skladištenje i arhiviranje podataka o svakom tiketu, bez obzira na njegov trenutni status, sa kojeg se u slučaju potrebe ti podaci obnavljaju – vraćaju na centralni server. Svako uplatno-isplatno mesto mora imati računar koji je vezan na centralni informacioni sistem priređivača na kome se evidentiraju podaci o svakom tiketu na tom mestu.

Sistemski softver koji priređivač koristi mora biti legalan u skladu sa zakonom kojim se uređuju autorska i srodna prava.

Aplikativni softver priređivača može biti nabavljen ili sopstveno razvijen u skladu sa važećim standardima. Ukoliko je sopstveno razvijen, predmet je provere kvaliteta.

Mrežni servisi moraju biti opisani i implementirani u skladu sa mrežnim projektom informacionog sistema priređivača.

Uverenja o ispunjenosti karakteristika informacionog sistema daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Priređivač je odgovoran za funkcionalnost, sigurnost i bezbednost informacionog sistema.

Priređivač mora da podatke sa centralnog servera, koji su preneti u realnom vremenu skladišti i čuva, na način koji omogućava Upravi stalan uvid u podatke, najmanje pet godina, počev od prve naredne godine u odnosu na godinu u kojoj su nastali.

Pre stavljanja u upotrebu informacionog sistema priređivač je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti karakteristika informacionog sistema.

Za svaku promenu karakteristika informacionog sistema priređivač je dužan da Upravi dostavi dopunsko uverenje o ispunjenosti karakteristika informacionog sistema.

Uverenja iz st. 9. i 10. ovog člana izdaje ovlašćena laboratorija iz stava 6. ovog člana.

Troškove ispitivanja karakteristika informacionog sistema posebnih igara na sreću – klađenje snosi priređivač.

Ministar finansija propisuje bliže karakteristike informacionog sistema za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje, uslove zadovoljavanja i načine ispitivanja.”

Član 28.

U članu 87. stav 1. reči: „nazivu i sedištu” zamenjuju se rečima: „nazivu, sedištu i delatnosti”.

Posle tačke 1) dodaju se tač. 1a) i 1b), koje glase:

„1a) podatke o stvarnom vlasniku pravnog lica sa dokazima iz člana 115v ovog zakona;

1b) elaborat o sprečavanju neželjenog uticaja igara na sreću na učesnike u igrama na sreću;”.

U tački 4) posle reči: „odobrenja,” dodaju se reči: „spisak uplatno-isplatnih mesta po kladionici,”, a reči: „uplatno-isplatnih mesta” zamenjuju se rečju: „kladionica”.

U tački 5) posle reči: „zakona” dodaju se zapeta i reči: „sa specifikacijom nalepnica za uplatno-isplatna mesta.”

U stavu 2. posle reči: „Upravu” dodaju se zapeta i reči: „u roku od tri dana od dana nastale izmene”.

Član 29.

U članu 88. stav 1, menja se i glasi:

„Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje daje se na rok od deset godina rešenjem Uprave, čijim se dispozitivom utvrđuje period važenja odobrenja. Pravno lice po isteku tog perioda može podneti zahtev za dobijanje novog odobrenja, na način i pod uslovima iz člana 87. ovog zakona.”

Stav 5. briše se.

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 5. i 6.

Član 30.

Naziv člana 92. i član 92. menjaju se i glase:

„Prijavljivanje uplatno-isplatnih mesta i kladionica

Član 92.

Priređivač je dužan da svako otvaranje uplatno-isplatnog mesta i kladionice prijavi Upravi.

Priređivač je dužan da svako zatvaranje uplatno-isplatnog mesta i kladionice prijavi Upravi.

Priređivač ne sme priređivati igre na sreću u kladionici bez odobrenja Uprave.

Dispozitivom rešenja kojim se odlučuje o promenama iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuje se i datum nastanka promene.”

Član 31.

U članu 93. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Uplatno-isplatno mesto može biti u upotrebi ako je na njemu na vidnom mestu istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, koja sadrži podatke o: nazivu laboratorije, numeričkom broju nalepnice, tipu uređaja predviđenog šifarnikom, identifikacionom broju, PIB-u i nazivu priređivača i roku važenja nalepnice.

Nalepnicu iz stava 1. ovog člana izrađuje i postavlja ovlašćena laboratorija iz člana 85. stav 6. ovog zakona.”

Član 32.

U članu 95. stav 2. reči: „u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju” zamenjuju se rečima: „i to prvi put po izdavanju odobrenja do petog u narednom mesecu za mesec u kome je izdato odobrenje”.

U stavu 3. reč: „novu” briše se, a posle reči „odobrenjaˮ dodaju se zapeta i reči: „na način i u rokovima propisanim odredbama st. 1. i 2. ovog člana”.

Član 33.

U članu 98. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„Priređivač je dužan da Upravi, u roku od deset dana od dana isteka roka propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja, dostavi bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomenu uz finansijske izveštaje i statistički aneks.

Ako, na osnovu izveštaja iz stava 4. ovog člana Uprava utvrdi da su nastupile činjenice zbog kojih priređivač prestane da ispunjava uslove za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, doneće rešenje o oduzimanju odobrenja.”

Član 34.

U članu 99. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

„Priređivač je dužan da dokaze o sredstvima obezbeđenja iz st. 1. i 2. ovog člana pribavi i dostavi Upravi najkasnije u roku od 30 dana od dana početka priređivanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, utvrđenom rešenjem Uprave.

Ukoliko priređivač ne dostavi dokaze o sredstvima obezbeđenja iz st. 1. i 2. ovog člana u roku iz stava 3. ovog člana, Uprava će doneti rešenje o oduzimanju odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 35.

U članu 100. posle stava 7. dodaje se novi stav 8, koji glasi:

„Troškove ispitivanja ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme snosi priređivač.”

Dosadašnji stav 8. postaje stav 9.

Član 36.

U članu 101. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) podatke o nazivu, sedištu i delatnosti pravnog lica – podnosioca zahteva;”.

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) podatke o stvarnom vlasniku pravnog lica sa dokazima iz člana 115v ovog zakona;”.

U stavu 2. tačka 1) menja se i glasi:

„1) elaborat o sprečavanju neželjenog uticaja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na učesnike u igrama na sreću;”.

Član 37.

U članu 102. stav 1, menja se i glasi:

„Odobrenje za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije daje se na rok od deset godina rešenjem Uprave, čijim se dispozitivom utvrđuje period važenja odobrenja. Pravno lice može podneti zahtev za dobijanje novog odobrenja, na način i pod uslovima iz čl. 97-101. ovog zakona.”

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 3, reči: „stava 3.” zamenjuju se rečima: „stava 2.”.

Član 38.

U članu 106. stav 2. reči: „u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju” zamenjuju se rečima: „i to prvi put po izdavanju odobrenja do petog u narednom mesecu za mesec u kome je izdato odobrenje,”.

Član 39.

U članu 107. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu za igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu koje obračunava naknadu iz stava 1. ovog člana.

Način vođenja evidencija iz stava 4. ovog člana propisuje ministar finansija.”

Član 40.

U članu 108. stav 1. posle reči: „u toku” dodaje se reč: „kalendarske”, a reč: „dve” zamenjuje se rečju: „četiri”.

U stavu 2. posle reči: „Upraveˮ dodaju se zapeta i reči: „čijim se dispozitivom utvrđuje period važenja saglasnosti.”

U stavu 3. broj: „30” zamenjuje se brojem: „60”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Pravno lice, odnosno preduzetnik može podneti zahtev za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama, najkasnije u roku od 30 dana pre dana otpočinjanja nagradne igre.”

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, reči: „st. 1-3.” zamenjuju se rečima: „st.1-4.”

Dosadašnji stav 6, koji postaje stav 7, menja se i glasi:

„Priređivač koji je dobio saglasnost za priređivanje nagradne igre dužan je da najkasnije osam dana pre otpočinjanja nagradne igre objavi pravila igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i dostavi dokaz o objavljivanju Upravi u roku od tri dana od dana objavljivanja.”

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 9, reči: „stava 7.” zamenjuju se rečima: „stava 8.”

Član 41.

U članu 113. stav 1. posle reči: „igre” dodaju se reči: „u robi i uslugama”.

U stavu 3. reči: „po prijemu rešenja o davanju saglasnosti za priređivanje nagradne igre, a” zamenjuju se rečima: „u roku od tri dana”.

Član 42.

Posle člana 115. dodaju se nazivi čl. 115a-115v i čl. 115a-115v, koji glase:

„Obračun i uplata naknada za igre na sreću

Član 115a

Priređivač je dužan da na osnovu rešenja o odobrenju Uprave obračuna i uplati naknade za igre na sreću propisane odredbama ovog zakona.

Visina osnovnog kapitala priređivača

115b

Ako, priređivač ima odobrenje za priređivanje više vrsta igara na sreću, dužan je da obezbedi visinu osnovnog kapitala za svaku vrstu igre koju priređuje posebno, u visini koja je propisana odredbama zakona za tu vrstu igre.

Stvarni vlasnik pravnog lica

Član 115v

Pravno lice, koje podnosi zahtev za priređivanje igara na sreću dužno je da dokaže identitet stvarnog vlasnika tog pravnog lica, na način i u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Pod stvarnim vlasnikom pravnog lica smatra se:

1) fizičko lice koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 25% ili više udela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica;

2) fizičko lice koje privrednom društvu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

Stvarni vlasnik lica stranog prava je i:

1) fizičko lice, koje je posredni ili neposredni korisnik 25% ili više imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su budući korisnici određeni;

2) fizičko lice ili grupa lica u čijem je interesu lice stranog prava osnovano ili posluje pod uslovom da je to lice ili grupa lica odrediva;

3) fizičko lice koje posredno ili neposredno neograničeno upravlja sa više od 25% imovine lica stranog prava.

Identitet stvarnog vlasnika pravnog lica pravno lice dokazuje dostavljanjem originala ili overene kopije dokumentacije iz zvaničnog javnog registra koja ne sme biti starija od tri meseca, a u kojoj je naznačeno ime, prezime, datum i mesto rođenja i prebivalište ili boravište stvarnog vlasnika pravnog lica.

Ako identitet stvarnog vlasnika pravnog lica, pravno lice ne može dokazati na način propisan u stavu 4. ovog člana, pravno lice je dužno da dostavi podatke koji nedostaju, dostavljanjem originala ili overene kopije isprave ili druge poslovne dokumentacije iz koje se to može nedvosmisleno utvrditi.”

Član 43.

U članu 130. stav 1. tačka 35) posle reči: „kombinacija” dodaju se reči: „u ciklusu”, a posle reči: „uplata” dodaju se reči: „u tom ciklusu”.

U tački 36) reč: „podataka” zamenjuje se rečima: „informatičkih karakteristika automata”.

Tač. 37)-45) menjaju se i glase:

„37) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti informatičkih karakteristika automata tog tipa, pre stavljanja u upotrebu (član 67. stav 4);

38) ne dostavi Upravi dopunsko uverenje za svaku promenu informatičkih karakteristika automata tog tipa (član 67. stav 5);

39) ne dostavi Upravi dopunsko uverenje o ispunjenosti informatičkih karakteristika automata tog tipa, pre stavljanja u ponovnu upotrebu automata (član 67. stav 6);

40) stavi u upotrebu automate za igre na sreću koji nemaju odgovarajući informacioni sistem (član 68. st. 1. i 2);

41) ne obezbedi funkcionalnost, sigurnost i bezbednost informacionog sistema (član 68. st. 3-8);

42) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti informacionog sistema, pre stavljanja u upotrebu (član 68. stav 9);

43) ne dostavi Upravi dopunsko uverenje za svaku promenu karakteristika informacionog sistema (član 68. stav 10);

44) ako se vrši kupoprodaja i uvoz automata bez uverenja o ispunjenosti informatičkih karakteristika automata (član 69. stav 1);

45) ako priređuje igre na sreću u automat klubu ili u kladionici na udaljenosti manjoj od propisane (čl. 71. i 86);ˮ.

Tač. 48)-53) menjaju se i glase:

„48) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 81. st. 1-7);

49) ne vodi evidenciju o ostvarenom prometu po automatu (član 81. stav 8);

50) ne obezbedi informacioni sistem za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje (član 85. st. 1-5);

51) ne obezbedi funkcionalnost, sigurnost i bezbednost informacionog sistema, ili ne skladišti i ne čuva podatke na propisan način (član 85. st. 7. i 8);

52) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti karakteristika informacionog sistema (član 85. stav 9);

53) ne dostavi Upravi dopunsko uverenje o ispunjenosti informatičkih karakteristika informacionog sistema, za svaku promenu (član 85. stav 10);ˮ.

U tački 60) reč: „promet” zamenjuje se rečju: „upotrebu”.

U tački 62) posle reči: „roku” dodaju se reči: „i ne vodi evidenciju o ostvarenom prometu na propisan način”.

Tačka 63) menja se i glasi:

„63) ne objavi pravila igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije najkasnije osam dana pre otpočinjanja nagradne igre i ne dostavi dokaz o objavljivanju (član 108. stav 7);ˮ.

Posle tačke 68) dodaju se tač. 68a), 68b) i 68v), koje glase:

„68a) ne utvrdi visinu naknade za igre na sreću na propisani način (član 115a);

68b) ne obezbedi propisanu visinu osnovnog kapitala za svaku vrstu igre posebno koju priređuje (član 115b);

68v) ne dokaže identitet stvarnog vlasnika tog pravnog lica na propisani način (član 115v);ˮ.

Posle tačke 71) dodaje se tačka 71a), koja glasi:

„71a) ako učesniku u igri odredi cenu usluge elektronske komunikacije višu od redovne cene (član 118. stav 2);ˮ.

Član 44.

Član 131. menja se i glasi:

„Član 131.

Ako, priređivač ne izmiri obaveze koje su dospele po osnovu naknada, u zakonom propisanom iznosu i na zakonom propisan način, Uprava će pokrenuti postupak za aktiviranje sredstava namenskog depozita ili bankarske garancije priređivača, do kraja tekućeg meseca.

Sredstva iz namenskog depozita ili sredstva ostvarena aktiviranjem bankarske garancije iz stava 1. ovog člana, postaju prihod budžeta Republike Srbije, na osnovu potpisanog naloga ministra finansija za aktiviranje tih sredstava.

Postupak aktiviranja sredstava namenskog depozita ili bankarske garancije bliže uređuje ministar finansija.”

Član 45.

Priređivači koji poseduju odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima dužni su da usklade priređivanje igara na sreću sa odredbama čl. 12. i 19. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Priređivači koji poseduju odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima dužni su da usklade priređivanje tih igara sa odredbama čl. 15. i 16. ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, s tim što su zahteve za utvrđivanje ispunjenosti uslova iz čl. 15. i 16. ovog zakona dužni da podnesu ovlašćenoj laboratoriji najkasnije šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Priređivači koji poseduju odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje dužni su da usklade priređivanje tih igara sa odredbama člana 27. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, s tim što su zahteve za utvrđivanje ispunjenosti uslova iz člana 27. ovog zakona dužni da podnesu ovlašćenoj laboratoriji najkasnije tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 46.

Podzakonske propise predviđene ovim zakonom nadležni organ doneće u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 47.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Pravilnik o uslovima u pogledu opremljenosti za vršenje tehničkog pregleda i popravke automata i stolova za igre na sreću („Službeni glasnik RS”, broj 12/10).

Član 48.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tač. 2, 6. i 16. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava građana; ustavnost i zakonitost; postupak pred sudovima i drugim državnim organima; odgovornost i sankcije za povredu sloboda i prava građana utvrđenih Ustavom i za povredu zakona, drugih propisa i opštih akata; amnestije i pomilovanja za krivična dela; jedinstveno tržište; pravni položaj privrednih subjekata; sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti; robne rezerve; monetarni, bankarski, devizni i carinski sistem; ekonomske odnose sa inostranstvom; sistem krditnih odnosa sa inostranstvom; poreski sistem, kao i organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I CILJEVI KOJI SE NJIME ŽELE OSTVARITI

1) Analiza sadašnjeg stanja

Zakon o igrama na sreću donet je 2011. godine („Službenom glasniku RS”, broj 88/11), dok su Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službenom glasniku RS”, broj 93/12), brisane odredbe od čl. 119-123. i odredbe čl. od 125-129. Zakona o igrama na sreću.

Osnovni tekst koji je u primeni od 2. decembra 2011. godine nije uredio sve bitne elemente koji regulišu i primenu elektronskog nadzora u oblasti igara na sreću, kako u delu osnovnih rešenja koja se tiču informacionih tehnologija, tako i u delu definisanja prelaznog režima za priređivače posebnih igara na sreću na automatima i priređivače posebnih igara na sreću – klađenje koji su otpočeli sa priređivanjem pre donošenja tog zakona. Osim toga uočena je potreba da se inoviraju postojeća rešenja koja se tiču društvene odgovornosti priređivača u delu prevencije bolesti zavisnosti kod učesnika u igrama na sreću, kao i da se izvrše potrebna preciziranja pojedinih odredaba Zakona o igrama na sreću čija je primena dovela do nedoumica u praksi ili su se iste pokazale nedovoljno efikasnim.

Priređivanje igara na sreću, u našoj zemlji, predstavlja delatnost od opšteg interesa koja se ogleda u izbegavanju rizika od kriminala, zaštite od obmana i otklanjanje negativnih dejstava koja imaju igre na sreću. Takođe se iz ove delatnosti obezbeđuju namenska sredstva koja se koriste za finansiranje Crvenog krsta Srbije, organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom i drugih lica u stanju socijalne potrebe, ustanova socijalne zaštite, sporta i omladine, lokalne samouprave i lečenja retkih bolesti. Uzevši sve to u obzir nametnula se potreba da se kroz izmene i dopune Zakona o igrama na sreću stvore uslovi za povećanje prihoda po osnovu naknada od priređivanja svih vrsta igara na sreću i uređenju tržišta. Naime, uvođenjem efikasnog elektronskog nadzora teži se smanjenju sive ekonomije jer se uvidelo da dosadašnja zakonska rešenja ne onemogućavaju brzu i ekonomičnu primenu umrežavanja i nadzora priređivača, dok se predloženim izmenama i dopunama uvodi savremeniji, efikasniji i ekonomičniji postupak koji je moguće uspešnije primeniti u praksi, što je u interesu i legalnih priređivača i države.

2) Problemi koje zakon rešava

Donošenjem ovog zakona omogućiće se realan i precizan nadzor nad prometom kod priređivača igara na sreću čime će se omogućiti efikasan i redovan priliv od javnih prihoda – naknada od igara na sreću, posebno naknada za priređivanje igara na sreću. Efikasnijom kontrolom prometa smanjiće se stepen rizika od mogućih zloupotreba, prevara, pranja novca i drugih kriminalnih aktivnosti koje prate ovu oblast. Problem realnog elektronskog nadzora nad ostvarenim prometom priređivača prevazićiće se umrežavanjem informacionih sistema priređivača na server Uprave.

Uprava bi uvođenjem permanentnog elektronskog nadzora bila u mogućnosti da:

– kontinuirano prati promet, kao i način utvrđivanja osnovice za obračun naknada, obračun visine naknada i plaćanja naknada za igre na sreću;

– vrši nadzor nad svim lokacijama, svakog legalnog priređivača na kojima isti priređuje igre na sreću.

– umreži sve automate za igre na sreću i sva uplatno-isplatna mesta kladionica;

Prethodni uslov za efikasniji rad Uprave i uspešnu primenu zakonskih odredbi je rad laboratorije osposobljene kadrovski i tehnološki da vrši:

– kontrolu ispunjenosti informatičkih karakteristika automata i karakteristika informacionog sistema za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i posebnih igara na sreću – klađenje koju bi vršila laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija, bez čijih uverenja pravno lice ne bi moglo da dobije odobrenje za priređivanje istih;

– kontrolu ispunjenosti karakteristika informacionog sistema priređivača igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije (takozvane on-line igre na sreću), koju bi takođe vršila laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija, bez čijih uverenja pravnog lice ne bi moglo da dobije odobrenje za priređivanje istih.

Navedene aktivnosti olakšale bi terensku kontrolu, odnosno značajno bi unapredile risk managment i učinile transparentnim i dostupnim informacije igračima o tome koji priređivači imaju odobrenje za obavljanje delatnosti, uz istovremeno omogućavanje pristupa podacima o priređivačima drugim državnim organima koji vrše kontrolu na terenu.

Očekuje se da će primenom ovog zakona doći do rasta prihoda od igara na sreću, s obzirom na činjenicu da će biti otpočeto priređivanje preko sredstava elektronske komunikacije, a da trenutno nemamo nijedno pravno lice sa odobrenjem za priređivanje istih. Takođe bi se omogućila primena zakonskih odredbi koje nalažu plaćanje naknada za priređivanje za igre na sreću u relativnim iznosima od 5% ili 15% u zavisnosti od vrste igara na sreću, a koje bez elektronskog nadzora Uprava ne može da kontroliše.

3) Ciljevi koji se postižu donošenjem novog zakona

Donošenjem ovog zakona i pratećih podzakonskih akata između ostalog omogućilo bi se:

– uređenje tržišta igara na sreću;

– eliminisanje neovlašćenog organizovanja svih vrsta igara na sreću;

– suzbijanje sive ekonomije u ovoj oblasti;

– podsticanje zdrave tržišne konkurencije;

– kvalitetniji razvoj oblasti igara na sreću;

– stvaranje uslova za odgovorno priređivanje;

– dalji rast prihoda budžeta Republike Srbije po osnovu naknada od igara na sreću;

– uspostavljanje bolje saradnje sa ostalim državnim organima;

– efikasniji nadzor i kontrola nad priređivanjem igara na sreću.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH INSTITUTA

Članom 1. Predloga zakona izmenama u članu 2. definišu se preciznije igre koje ne predstavljaju igre na sreću.

Članom 2. Predloga zakona izmenama u članu 6. inoviraju se postojeća rešenja koja se tiču društvene odgovornosti priređivača u delu prevencije bolesti zavisnosti kod učesnika u igrama na sreću.

Članom 3. Predloga zakona izmenama u članu 9. vrši se definisanje pojmova koji se upotrebljavaju dalje u tekstu zakona.

Članom 4. Predloga zakona izmenama u članu 10. vrši se preciziranje i proširivanje zabrana koje imaju za cilj uređenje tržišta igara na sreću.

Članom 5. Predloga zakona izmenama u članu 11. usklađuje se naziv državnog organa koji obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću.

Članom 6. Predloga zakona izmenama u članu 15. usklađuje se terminologija sa definicijama i vrši preciziranje događaja na koje učesnici u igri mogu da se klade.

Članom 7. Predloga zakona izmenama u članu 28. definišu se obaveze priređivača klasičnih igara na sreću da izvlačenje i utvrđivanje dobitaka mora da nadgleda tročlana komisija ako pravilima igre nije drukčije određeno, što podrazumeva da je izvlačenje javno ako pravilima igre nije drukčije određeno.

Članom 8. Predloga zakona izmenama u članu 41. vrši se izmena u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i inovira postojeće rešenje koje se tiče društveno odgovornog priređivanja.

Članom 9. Predloga zakona izmenama u članu 47. definiše se izrada i postavljanje nalepnica od strane ovlašćene laboratorije, koja omogućava identifikaciju stolova za priređivanje igara na sreću u igračnicama.

Članom 10. Predloga zakona izmenama u članu 48. ograničava se mogućnost upotrebe naziva casino/a i kazino/a i definiše da iste mogu da koriste u nazivu i da ističu na objekte, samo igračnice čime se sprečava dovođenje u zabludu igrača.

Članom 11. Predloga zakona izmenama u članu 50. obavezuje se priređivač da nakon izvršene svake popravke stola (bez ograničanja gde će istu obaviti) pokrene postupak vanredne kontrole kod ovlašćene laboratorije.

Članom 12. Predloga zakona izmenama u članu 63. mogućnost priređivanja posebnih igara na sreću na automatima daje se iskljčivo vlasnicima automata, u cilju uređenja tržišta igara na sreću i efikasnog uvođenja elektronskog nadzora, kao i poslovanja u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Članom 13. Predloga zakona izmenama u članu 65. obavezuje se priređivač da godišnje dostavlja izveštaje Upravi iz kojih se vidi da poštuje zakonsku obavezu održavanja visine kapitala u momentu dobijanja odobrenja, tokom deset godina perioda važenja istog.

Članom 14. Predloga zakona izmenama u članu 66. uređuje se rok za dostavljanje sredstva obezbeđenja za osiguranje naplate javnih prihoda i obaveza prema igračima, koji ne spada u uslove za dobijanje odobrenja, ali predstavlja zakonsku obavezu.

Članom 15. Predloga zakona izmenama u članu 67. definisane su informatičke karakteristike automata neophodne za umrežavanje istih, kao i način podešavanja svakog tipa automata za isplatu igračima najmanje 80% od vrednosti ukupnih uplata u okviru ciklusa realizacije svih programiranih kombinacija predviđenih tehničkom specifikacijom proizvođača automata i pravilima igre priređivača i uređeno vršenje tehničkog pregleda: redovnog, vanrednog kao i specijalnog – po nalogu nadležnog državnog organa.

Članom 16. Predloga zakona izmenama u članu 68. propisane su po prvi put karakteristike informacionog sistema za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, komponente koje ga čine, kao i karakteristike koje isti mora da ispunjava u cilju prenošenja podataka sa servera priređivača na server Uprave, kao i obaveza priređivača da ispunjenost karakteristika informacionog sistema u upotrebu dokumentuje uverenjima od ovlašćene laboratorije.

Članom 17. Predloga zakona izmenama u članu 69. ograničava se kupoprodaja i uvoz automata koji nemaju uverenje o ispunjenosti tehničkih karakteristika istih, što ograničava mogućnost nelegalne prodaje i korišćenje nelegalnih automata, kao i zastarelih modela automata sa mehaničkim brojačem.

Članom 18. Predloga zakona izmenama u članu 70. obavezuje se priređivač da nakon izvršene svake popravke automata (bez ograničanja gde će istu obaviti) pokrene postupak vanredne kontrole kod ovlašćene laboratorije.

Članom 19. Predloga zakona izmenama u članu 72. vrši se izmena u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, inovira postojeće rešenje koje se tiče društveno odgovornog priređivanja, obavezuje se priređivač da ima registrovanu delatnost za kockanje i klađenje, uz ograničenje da može da koristi automate samo ako su u njegovom vlasništvu i utvrđuje se rok od tri dana da za sve izmene u toku važenja odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima obavesti Upravu. Takođe se daje mogućnost priređivaču da otkaže priređivanje na svoj zahtev, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Članom 20. Predloga zakona izmenama u članu 73. definiše se da se dispozitivom rešenja utvrđuje period važenja odobrenja u roku od deset godina, kao i da se po isteku tog roka može podneti zahtev za novo odobrenje.

Članom 21. Predloga zakona izmenama u članu 77. dopunjuje se odredbama da se svako povlačenje ili preseljenje automata ne može izvršiti bez rešenja Uprave kojim se odobrava tražena promena.

Članom 22. Predloga zakona izmenama u članu 78. definiše se izrada i postavljanje nalepnica od strane ovlašćene laboratorije, koja omogućava identifikaciju svakog automata za priređivanje igara na sreću.

Članom 23. Predloga zakona izmenama u članu 80. definiše se rok plaćanja naknade za odobrenje do petog u mesecu za prethodni mesec, kao i za svaki naredni automat koji se uvodi u upotrebu u periodu važenja odobrenja.

Članom 24. Predloga zakona izmenama u članu 81. definiše se rok plaćanja naknade za priređivanje za svaki naredni automat koji se uvodi u upotrebu u periodu važenja odobrenja srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu za naredni mesec u periodu važenja odobrenja.

Članom 25. Predloga zakona izmenama u članu 83. obavezuje se priređivač da godišnje dostavlja izveštaje Upravi iz kojih se vidi da poštuje zakonsku obavezu održavanja visine kapitala u momentu dobijanja odobrenja, tokom deset godina perioda važenja istog.

Članom 26. Predloga zakona izmenama u članu 84. uređuje se rok za dostavljanje sredstva obezbeđenja za osiguranje naplate javnih prihoda i obaveza prema igračima, koji ne spada u uslove za dobijanje odobrenja, ali predstavlja zakonsku obavezu za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje i vezuje se za uslov za dobijanje odobrenja da mora da poseduje najmanje 30 kladionica.

Članom 27. Predloga zakona izmenama u članu 85. propisane su po prvi put karakteristike informacionog sistema za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje, komponente koje ga čine, kao i karakteristike koje isti mora da ispunjava u cilju prenošenja podataka sa servera priređivača na server Uprave, kao i obaveza priređivača da ispunjenost karakteristika informacionog sistema u upotrebu dokumentuje uverenjima od ovlašćene laboratorije.

Članom 28. Predloga zakona izmenama u članu 87. vrši se izmena u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, inovira postojeće rešenje koje se tiče društveno odgovornog priređivanja, obavezuje se priređivač da ima registrovanu delatnost za kockanje i klađenje, uz obavezu da poseduje najmanje 30 kladionica i utvrđuje se rok od tri dana da za sve izmene u toku važenja odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje obavesti Upravu.

Članom 29. Predloga zakona izmenama u članu 88. definiše se da se dispozitivom rešenja utvrđuje period važenja odobrenja u roku od deset godina, kao i da se po isteku tog roka može podneti zahtev za novo odobrenje.

Članom 30. Predloga zakona izmenama u članu 92. definiše se da je svako otvaranje, zatvaranje ili promenu broja uplatno-isplatnih mesta ne sme da izvrši bez odobrenja Uprave, koje se donosi rešenjem čijim se dispozitivom odlučuje o zahtevanim promenama i utvrđuje datum nastanka promene.

Članom 31. Predloga zakona izmenama 93. definiše se izrada i postavljanje nalepnica od strane ovlašćene laboratorije, koja omogućava identifikaciju kompletne opreme za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje na svim uplatno-isplatnim mestima u kladionicama.

Članom 32. Predloga zakona izmenama člana 95. definiše se rok za plaćanje naknada za odobrenje do petog u mesecu za prethodni mesec, što važi i za svaku narednu kladionicu koja se otvara u periodu važenja odobrenja.

Članom 33. Predloga zakona izmenama člana 98. obavezuje se priređivač da godišnje dostavlja izveštaje Upravi kojima se dokazuje da poštuje zakonsku obavezu održavanja visine kapitala u momentu dobijanja odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, tokom deset godina perioda važenja istog.

Članom 34. Predloga zakona izmenama člana 99. uređuje se rok za dostavljanje sredstva obezbeđenja za osiguranje naplate javnih prihoda i obaveza prema igračima, koji ne spada u uslove za dobijanje odobrenja, ali predstavlja zakonsku obavezu za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Članom 35. Predloga zakona izmenama člana 100. definisano je da troškove ispitivanja ispunjenosti informatičkih karakteristika kod laboratorije snosi priređivač.

Članom 36. Predloga zakona izmenama člana 101. obavezuje se priređivač da dostavi šifru delatnosti kockanje i klađenje, kao i podatke o stvarnom vlasniku pravnog lica u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Članom 37. Predloga zakona izmenama člana 102. definiše se da se dispozitivom rešenja utvrđuje period važenja odobrenja u roku od deset godina, kao i da se po isteku tog roka može podneti zahtev za novo odobrenje za priređivanje igara na sreću preko sredstva elektronske komunikacije.

Članom 38. Predloga zakona izmenama člana 106. određuje se rok za plaćanje naknade za odobrenje za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije do petog u mesecu za prethodni mesec.

Članom 39. Predloga zakona izmenama člana 107. obavezuje se priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije da vodi evidenciju o ostvarenom prometu na osnovu koje se utvrđuje naknada za priređivanje i čime se olakšava kontrola utvrđenih i plaćenih naknada za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Članom 40. Predloga zakona izmenama člana 108. povećava se broj nagradnih igara u robi i uslugama u toku kalendarske godine sa dve na četiri, kao i trajanje svake pojedinačne igre sa trideset na šezdeset dana, s obzirom na zahteve i potrebe realnog sektora gde im je za promotivne aktivnosti potreban duži period od postojećih 30 dana, kao na činjenicu permanentnog pada prihoda po osnovu naknade od priređivanja igara na sreću u robi i uslugama od početka primene Zakona o igrama na sreću iz 2011. godine kojim je bilo smanjeno trajanje pojedinačne igre sa šezdeset na trideset dana.

Članom 41. Predloga zakona izmenama člana 113. određuje se rok za plaćanje naknade za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama koji do sada nije bio precizno određen što je dovodilo do nedoumica u praksi i neefikasne naplate prihoda od istih.

Članom 42. Predloga zakona dodavanjem članova u članu 115. definisano je:

U novom članu 115a da su priređivači dužni da na osnovu rešenja o odobrenju Uprave samooporezivanjem utvrde i obračunavaju visinu naknada za igre na sreću propisane odredbama zakona čime se otklanja problem koji se javio u dugogodišnjoj praksi u pogledu nadležnosti za utvrđivanje naknada od igara na sreću, što je dovodilo do neefikasnosti u kontroli utvrđenih i plaćenih naknada.

U novom članu 115b izvršeno je pravno-tehničko preciziranje i time otklonjena nedoumica u praksi da li priređivač koji ima odobrenje za priređivanje više vrsta igara na sreću treba da obezbedi visinu osnovnog kapitala za svaku vrstu posebno ili je dovoljno da ispunjava uslov za jednu od više vrsta igara koje priređuje.

U novom članu 115v naloženo je da podnosilac zahteva za priređivanje igara na sreću mora da dokaže identitet stvarnog vlasnika tog pravnog lica na način i u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Članom 43. Predloga zakona dodavanjem člana 124a u članu 124. definisane su mere u vršenju nadzora nad priređivanjem igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije bez odobrenja, koje Uprava može da preduzme tako što će doneti rešenje kojim će, domaćim operatorima usluga koji omogućavaju da se nelegalno priređuju igre preko sredstava elektronske komunikacije, naložiti da onemoguće pristup mreži pravnim ili fizičkim licima koja organizuju takve igre na sreću. Nadzor nad sprovođenjem izvršenja ovog rešenja u nadležnosti je Regulatorne agencije za elektronsku komunikaciju i poštanske usluge.

Članom 44. Predloga zakona izmenama člana 130. usaglašene su kaznene odredbe sa izmenama i dopunama odredba koje su izvršene u Zakonu o igrama na sreću.

Članom 45. Predloga zakona izvršena je zamena rednog broja dosadašnjeg člana 131. u član 132, dok je dosadašnji član 132. koji je postao član 131. ostao nepromenjen. Izmenama člana 132. definisan je način i skraćen postupak za aktiviranje sredstava namenskog depozita ili bankarske garancije priređivača čime se omogućava efikasnija naplata duga od priređivača igara na sreću koji ne plaćaju obaveze po osnovu naknada od igara na sreću u propisanom roku, iznosu i na propisan način.

Članom 46. Predloga zakona definisane su prelazne i završne odredbe i određeni rokovi za podnošenje zahteva za priređivače koji poseduju odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i posebnih igara na sreću – klađenje za usaglašavanje sa odredbama ovog zakona. Takođe, su oduzeta ovlašćenja pravnim licima za utvrđivanje tehničke ispravnosti (tehnički pregled) i popravku automata i stolova za igre na sreću zbog toga što je data mogućnost priređivačima da popravke vrše po svom izboru uz obavezu da nakon svake popravke dostave uverenja od ovlašćene laboratorije.

Članom 47. Predloga zakona definisan je rok od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona za donošenje podzakonskih akata kojima se bliže uređuju izmene i dopune ovog zakona.

Članom 48. Predloga zakona definisan je rok za stupanje na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), iz razloga što je postojeći sistem vršenja kontrole i nadzora nad priređivanjem posebnih igara na sreću pokazao velike nedostatke, što je imalo za posledicu niske prihode od naknada, tako da će uvođenje sistema elektronskog nadzora nad priređivanjem igara na sreću u što kraćem mogućem roku, brže i efikasnije rešiti navedene probleme i iz tog razloga je bilo neophodno dati potreban zakonski okvir što je sistemski rešeno ovim zakonom.

VI. PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

I. OSNOVNE ODREDBE

Pojam igara na sreću

Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, smatraju se igre u kojima se učesnicima, uz naplatu, pruža mogućnost da ostvare dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, pri čemu dobitak ili gubitak ne zavisi od znanja ili veštine učesnika u igri, nego od slučaja ili nekog neizvesnog događaja.

Igrama na sreću ne smatraju se igre koje se priređuju ORGANIZUJU pred javnošću, u kojima se takmiči u znanju i veštini iz različitih oblasti jedan ili više unapred kvalifikovanih učesnika prema pravilima priređivača ORGANIZATORA uz direktno učešće učesnika u igri (neposredno na mestu priređivanja igre ili putem telefona), pri čemu krajnji ishod zavisi isključivo od postignutih rezultata iz zadate oblasti, U PRISUSTVU KOMISIJE IMENOVANE OD STRANE ORGANIZATORA.

Priređivanje igara na sreću mora biti društveno odgovorno i usmereno ka zaštiti maloletnika, prevenciji bolesti zavisnosti kod učesnika u igrama na sreću i ka zaštiti podataka o ličnosti učesnika u igrama na sreću.

Priređivači su dužni da na najefikasniji način sprovode zabranu učestvovanja maloletnih lica u igrama na sreću.

PRIREĐIVAČI SU DUŽNI DA IGRAČIMA OBEZBEDE LAK I OČIGLEDAN MEHANIZAM SAMOOGRANIČENJA, KOJI UKLJUČUJE DEPOZITE I/ILI VISINU ULOGA, I/ILI VISINU GUBITKA, KAO I TRAJANJE IGRE POJEDINAČNOG IGRAČA, U SKLADU SA MEĐUNARODNO PRIHVAĆENOM PRAKSOM U OBLASTI IGARA NA SREĆU.

Svi zaposleni kod priređivača igara na sreću koji imaju direktan kontakt sa učesnicima u igrama na sreću, pre stupanja na rad moraju biti osposobljeni za preventivno delovanje protiv bolesti zavisnosti prema učesnicima u igrama na sreću.

U slučaju priređivanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, zaposlenima u smislu stava 3. STAV 4. ovog člana smatraju se zaposleni koji imaju kontakt sa učesnicima u igrama na sreću (npr. korisnički servis).

Obaveza je svakog priređivača da unutar objekta u kome priređuje igre na sreću u neposrednoj blizini ulaznih vrata istakne poster veličine 100 x 80 santimetara, na kojem se nalazi odgovarajući tekst o prevenciji bolesti zavisnosti, kao i kontakt podaci ustanove koju je ministarstvo nadležno za poslove zdravlja sertifikovalo za lečenje bolesti zavisnosti od igara na sreću. Kada se igre na sreću priređuju u kioscima, poster veličine 50 x 40 santimetara ističe se na spoljnoj strani kioska.

Na svakom pultu ili šalteru preko kojeg se registruje učestvovanje u igrama na sreću mora postojati brošura-flajer sa podacima navedenim u stavu 5 STAVU 6. ovog člana.

Priređivači su dužni da na najefikasniji način i u skladu sa važećom zakonskom regulativom štite podatke o ličnosti učesnika u igrama na sreću.

Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje izgled i sadržinu prospekata iz stava 5 STAVA 6. ovog člana.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) priređivač je pravno lice ili preduzetnik koji u skladu sa ovim zakonom, na osnovu dozvole Vlade, odnosno odobrenja ili saglasnosti Uprave za igre na sreću PORESKE UPRAVE, koja je kao organ uprave u sastavu Ministarstva (u daljem tekstu: Uprava), obrazovana Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS„, br. 84/04, 85/05 – dr. zakon i 95/10), ima pravo da priređuje igre na sreću;

2) ugovor o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama je ugovor potpisan od strane ministra finansija uz prethodnu saglasnost Vlade i pravnog lica koje je dobilo dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, koji sadrži odredbe o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa korišćenjem prenetog prava;

3) klasične igre na sreću su igre u kojima učestvuje veći broj učesnika sa namerom da budu jedini ili delimični dobitnici unapred definisanog fonda dobitaka;

4) posebne igre na sreću su igre u kojima učesnici igraju jedan protiv drugog, ili protiv priređivača, u nameri da ostvare dobitak u zavisnosti od visine uloga;

5) igre na sreću u igračnicama su igre koje igrači igraju protiv igračnice ili jedan protiv drugog na stolovima za igru, sa kuglicama, kockicama, kartama ili drugim sličnim rekvizitima i koje se priređuju isključivo u prostoru igračnice;

6) automatima se smatraju elektromehanički, elektronski i slični uređaji na kojima igrači uplatom određenog iznosa, stiču mogućnost ostvarivanja dobitka koji zavisi od slučaja ili nekog drugog neizvesnog događaja; AUTOMATIMA SE SMATRAJU ELEKTROMEHANIČKI, ELEKTRONSKI I SLIČNI UREĐAJI KOJI RADE NA OSNOVU ALGORITAMA SLUČAJNIH DOGAĐAJA;

7) igre na sreću na automatima su igre koje se igraju na elektromehaničkim, elektronskim i sličnim uređajima, a na kojima igrači uplatom određenog iznosa stiču mogućnost ostvarivanja dobitka koji zavisi od slučaja ili nekog drugog neizvesnog događaja; IGRE NA SREĆU NA AUTOMATIMA SU IGRE KOJE SE IGRAJU NA UREĐAJIMA IZ TAČKE 6) OVOG ČLANA NA KOJIMA IGRAČI UPLATOM ODREĐENOG IZNOSA STIČU MOGUĆNOST OSTVARIVANJA DOBITKA PREDVIĐENOG PRAVILIMA IGRE, KOJA MORAJU BITI DONETA U SKLADU SA ZAKONOM;

8) igre na sreću – klađenje su igre na sreću u kojima se učesnik kladi na ishode sportskih (rezultati utakmica, klađenje na trke konja i pasa i sl.) i drugih događaja predloženih od strane priređivača, pri čemu okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne sme biti nikome unapred poznata i mora biti takva da na ovu okolnost ne mogu uticati ni priređivači ni igrači i gde je visina dobitka utvrđena prilikom uplate uloga i kasnije se ne može menjati;

9) igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, u smislu ovog zakona, su sve igre na sreću, kada se priređuju preko sredstava elektronske komunikacije, kao što su: internet, telefon, televizija, radio, SMS i bilo koji drugi oblik elektronske komunikacije; IGRE NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, U SMISLU OVOG ZAKONA, SU SVE IGRE NA SREĆU U KOJIMA ODREĐENO LICE POSTAJE UČESNIK U IGRI PREKO ELEKTRONSKIH UREĐAJA POVEZANIH NA UDALJENI INFORMACIONI SISTEM PRIREĐIVAČA PREKO KOMUNIKACIONE MREŽE KOJA OBEZBEĐUJE INTEGRITET INFORMACIONOG SISTEMA, ZAŠTITU PODATAKA, INFORMACIJA I PROCESA OD NEOVLAŠĆENOG ILI NEPREDVIĐENOG MENJANJA I ONEMOGUĆAVANJE POVLAŠĆENOG PRISTUPA INFORMACIONOM SISTEMU;

10) igračnica je uređen prostor za priređivanje posebnih igara na sreću na stolovima i automatima;

11) automat klub je uređen prostor za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima;

12) kladionica je uređen prostor za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenja u kome se nalazi jedno ili više uplatno-isplatnih mesta;

13) uplatnoisplatno mesto u kladionici je brojčano označen šalter za uplatuisplatu na kome se nalazi računar koji opslužuje jedan radnik i koji poseduje zaseban štampač tiketa, koji omogućava automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave; UPLATNO-ISPLATNO MESTO U KLADIONICI JE BROJAČNO OZNAČENO MESTO ZA UPLATU-ISPLATU NA KOME SE NALAZI SERTIFIKOVANA OPREMA OZNAČENA NALEPNICOM;

14) TIKET JE POTVRDA O UČEŠĆU U IGRI NA OSNOVU KOJE SE UTVRĐUJE SADRŽINA OPKLADE I KOJA SLUŽI KAO DOKAZ O UČEŠĆU U IGRI I KAO OSNOV ZA NAPLATU OSTVARENOG DOBITKA, KOJA MORA BITI ZAPISANA U OKVIRU INFORMACIONOG SISTEMA PRIREĐIVAČA, A KOJA SE UČESNIKU U IGRI IZDAJE U ŠTAMPANOJ FORMI U OBLIKU ODGOVARAJUĆEG IZVODA IZ NAVEDENOG ZAPISA;

15) NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA SU IGRE NA SREĆU KOJE U REKLAMNE I DRUGE SVRHE PRIREĐUJE PRIREĐIVAČ, U KOJIMA UČESNIK STIČE PRAVO NA UČESTVOVANJE U IGRI KUPOVINOM ODREĐENIH PROIZVODA ILI KORIŠĆENJEM USLUGA, ODNOSNO POGODNOSTI PRIREĐIVAČA.

Zabranjeno je priređivanje igara na sreću suprotno odredbama ovog zakona, kao i:

1) učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu, za koje se ulozi plaćaju na teritoriji Republike Srbije;

2) omogućavanje uplate uloga u Republici Srbiji za učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu putem platnih kartica, a od strane izdavaoca platnih kartica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije;

3) omogućavanje uplate uloga u Republici Srbiji za učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu na drugi način;

4) oglašavanje i reklamiranje igara na sreću u štampanim i elektronskim medijima koji su namenjeni maloletnim licima;

5) oglašavanje i reklamiranje klasičnih i posebnih igara na sreću bez obaveštenja o zabrani učestvovanja maloletnih lica;

6) priređivanje igara na sreću u slobodnim zonama;

7) učestvovanje maloletnih lica u klasičnim i posebnim igrama na sreću;

8) omogućavanje učestvovanja maloletnim licima u klasičnim i posebnim igrama na sreću;

9) ulazak maloletnih lica u objekte u kojima se priređuju klasične i posebne igre na sreću;

10) omogućavanje ulaska maloletnim licima u objekte u kojima se priređuju klasične i posebne igre na sreću;

11) priređivanje igara sa piramidalnim karakterom (lanci sreće i sl.);

12) priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama u kojima se nagrada isplaćuje u novcu, ili je novčana nagrada, sastavni deo nagrade;

13) zamena robne nagrade, odnosno usluge dobijene u igrama na sreću za novčanu protivvrednost dobijene robe, odnosno usluge;

14) priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i posebnih igara na srećuklađenje duže od 18 sati dnevno;

15) isticanje natpisa casinoCasino ili Kazinona objektima u kojima se priređuju posebne igre na sreću, osim u igračnicama;

16) korišćenje rečiCasino ili Kazinou nazivu pravnog lica ili preduzetnika, osim pravnog lica koje ima dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama;

17) omogućavanje priređivanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije licu koje ne poseduje odobrenje;

18) omogućavanje učestvovanja u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije koje organizuje lice koje ne poseduje odobrenje;

19) priređivanje igara na sreću koje ne garantuju iste uslove svim igračima;

20) korišćenje reči: lutrija, loto, bingo i naziva drugih vrsta klasičnih igara na sreću u nazivu pravnog lica ili preduzetnika;

21) korišćenje reči: lutrija, loto, bingo i naziva drugih vrsta klasičnih igara na sreću u nazivu igre na sreću koju priređuje drugo pravno lice ili preduzetnik, osim Državne lutrije Srbije.

ZABRANJENO JE PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA, KAO I:

1) UČESTVOVANJE U IGRAMA NA SREĆU KOJE SE PRIREĐUJU U INOSTRANSTVU, ZA KOJE SE ULOZI PLAĆAJU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE;

2) OMOGUĆAVANJE DA SE IZVRŠI PLAĆANJE ULOGA PREKO BANKE U REPUBLICI SRBIJI KORIŠĆENJEM PLATNIH KARTICA ČIJI IZDAVAOCI IMAJU SEDIŠTE U REPUBLICI SRBIJI, ILI OMOGUĆAVANJE NA DRUGI NAČIN UPLATE ULOGA U REPUBLICI SRBIJI, RADI UČESTVOVANJA U IGRAMA NA SREĆU KOJE SE PRIREĐUJU U INOSTRANSTVU;

3) OMOGUĆAVANJE DA SE IZVRŠI PLAĆANJE ULOGA PREKO STRANE INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA RADI UČESTVOVANJA U IGRAMA NA SREĆU KOJE SE PRIREĐUJU U INOSTRANSTVU;

4) OGLAŠAVANJE I REKLAMIRANJE IGARA NA SREĆU U ŠTAMPANIM I ELEKTRONSKIM MEDIJIMA KOJI SU NAMENJENI MALOLETNIM LICIMA;

5) OGLAŠAVANJE I REKLAMIRANJE IGARA NA SREĆU BEZ DOZVOLE, ODOBRENJA ILI SAGLASNOSTI ZA PRIREĐIVANJE, KAO I REKLAMIRANJE PRIREĐIVAČA I IGARA NA SREĆU, BEZ OBAVEŠTENJA O ZABRANI UČESTVOVANJA MALOLETNIH LICA;

6) PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U SLOBODNIM ZONAMA;

7) ULAZAK ILI OMOGUĆAVANJE ULASKA MALOLETNIH LICA U OBJEKTE U KOJIMA SE PRIREĐUJU IGRE NA SREĆU;

8) UČESTVOVANJE ILI OMOGUĆAVANJE UČESTVOVANJA MALOLETNIM LICIMA U IGRAMA NA SREĆU;

9) PRIREĐIVANJE IGARA SA PIRAMIDALNIM KARAKTEROM (LANCI SREĆE I SL.);

10) PRIREĐIVANJE NAGRADNIH IGARA U ROBI I USLUGAMA U KOJIMA SE NAGRADA ISPLAĆUJE U NOVCU, ILI DRUGIM SREDSTVIMA PLAĆANJA (PLATNA KARTICA, ČEK I SL.) ILI JE NOVAC, ILI DRUGO SREDSTVO PLAĆANJA SASTAVNI DEO NAGRADE;

11) ZAMENA ROBNE NAGRADE, ODNOSNO USLUGE DOBIJENE U IGRAMA NA SREĆU ZA NOVČANU PROTIVVREDNOST DOBIJENE ROBE, ODNOSNO USLUGE;

12) PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA I POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJE DUŽE OD 18 SATI DNEVNO U AUTOMAT KLUBOVIMA I KLADIONICAMA;

13) PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA I POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJE U PROSTORIMA KOJI NISU UREĐENI ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU ILI U KOJIMA SE OBAVLJAJU DRUGE DELATNOSTI;

14) ISTICANJE NATPISA CASINO/A ILI KAZINO/A, ILI SLIČNIH NATPISA KOJI U KORENU REČI IMAJU REČ CASINO ILI KAZINO, NA OBJEKTIMA U KOJIMA SE PRIREĐUJU POSEBNE IGRE NA SREĆU, SUPROTNO ČLANU 48A STAV 1. OVOG ZAKONA;

15) KORIŠĆENJE REČI CASINO/A ILI KAZINO/A, ILI SLIČNIH REČI KOJE U KORENU REČI IMAJU REČ CASINO ILI KAZINO U NAZIVU PRAVNOG LICA ILI PREDUZETNIKA, SUPROTNO ČLANU 48A STAV 2. OVOG ZAKONA;

16) OMOGUĆAVANJE PRISTUPA WEB SAJTOVIMA OD STRANE DOMAĆIH OPERATORA USLUGA NA ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIONIM MREŽAMA, PRAVNIM ILI FIZIČKIM LICIMA KOJA ORGANIZUJU IGRE NA SREĆU BEZ ODOBRENJA ILI SAGLASNOSTI UPRAVE;

17) OMOGUĆAVANJE UČESTVOVANJA U IGRAMA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE KOJE ORGANIZUJE LICE KOJE NE POSEDUJE ODOBRENJE;

18) PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU KOJE NE GARANTUJU ISTE USLOVE SVIM IGRAČIMA;

19) KORIŠĆENJE REČI: LUTRIJA, LOTO, BINGO I NAZIVA DRUGIH VRSTA KLASIČNIH IGARA NA SREĆU U NAZIVU PRAVNOG LICA ILI PREDUZETNIKA;

Uprava za igre na sreću

Član 11.

Uprava obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću.

Posebne igre na sreću su:

1) igre koje se priređuju u igračnicama (kazinima), u kojima igrači igraju protiv igračnice ili jedan protiv drugoga, na stolovima za igru sa:

(1) kuglicama;

(2) kockicama;

(3) kartama;

(4) drugim sličnim rekvizitima.

2) igre koje se priređuju na automatima;

3) igre klađenja kod kojih su visina dobitka i kvote utvrđeni u trenutku uplate uloga i kasnije se ne mogu menjati, a učesnik igre se kladi na:

(1) rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih takmičenja i određenih događaja u toku sportskog takmičenja;

(2) druge događaje, KOJI PO SVOJOJ SUŠTINI NE PREDSTAVLJAJU KLASIČNE IGRE, A KOJI SU TAKSATIVNO NAVEDENI I OBRAZLOŽENI U PRAVILIMA IGRE.

U klasičnim igrama na sreću, izvlačenje i utvrđivanje dobitaka mora se obavljati u komisijskom postupku, pred komisijom od najmanje tri člana, koje imenuje priređivač, AKO PRAVILIMA IGRE NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.

Jedan član komisije iz stava 1. ovog člana je predstavnik Uprave.

Izvlačenje dobitaka je javno, AKO PRAVILIMA IGRE NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.

Dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama daje se na osnovu javnog poziva, objavljenog u dnevnoj štampi, na način i po postupku koji utvrdi Vlada.

Vlada će u javnom pozivu navesti teritoriju na kojoj će biti locirana igračnica, za koju će izdati dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ravnomerni regionalni razvoj Republike Srbije.

Uz prijavu na javni poziv za dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, koja pored ostalog, sadrži podatke o nazivu i sedištu pravnog lica, kao i podatke o osnivačima pravnog lica koje podnosi prijavu, dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) rešenje o upisu pravnog lica u odgovarajući registar, sa prilogom o visini osnovnog kapitala iz člana 38. ovog zakona i odgovarajući dokaz organa nadležnog za registraciju;

1A) PODACI O STVARNOM VLASNIKU PRAVNOG LICA SA DOKAZIMA IZ ČLANA 115V OVOG ZAKONA;

1B) ELABORAT O SPREČAVANJU NEŽELJENOG UTICAJA IGARA NA SREĆU NA UČESNIKE U IGRAMA NA SREĆU;

2) osnivački akt pravnog lica;

3) dokaz podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača da poseduje učešće u najmanje jednoj igračnici;

4) dokaz podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača da priređuje igre na sreću u igračnicama najmanje pet godina;

5) poslovni plan pravnog lica za period od najmanje tri godine;

6) potvrda nadležnog državnog organa da osnivač ili član pravnog lica – podnosioca prijave, kao i lice koje u smislu zakona kojima se uređuju oblasti oporezivanja dohotka građana i dobiti preduzeća ima status povezanog lica sa učesnikom na javnom pozivu, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nije osuđivan za krivična dela predviđena aktom Vlade, a u periodu od pet godina koji prethodi podnošenju prijave;

7) ponuda iznosa naknade za dozvolu;

8) bankarska garancija za minimalni iznos naknade za dozvolu iz tačke 7) ovog stava;

9) pravila igara na sreću koje će se priređivati.

Naknada iz stava 3. tačka 7) ovog člana ne može biti manja od 500.000 evra na dan podnošenja prijave na javni poziv.

Bliže uslove za izdavanje dozvole utvrđuje Vlada.

Stručne poslove u vezi sa javnim pozivom obavlja Uprava.

Sto može biti u upotrebi ako je na njemu na vidnom mestu istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, kojuizdaje Uprava, a koja sadrži podatke o:tipu stola, proizvođaču stola, priređivaču, lokaciji, roku važnosti dozvole i jednoznačnom serijskom broju.

Nalepnica iz stava 1. ovog člana,koju postavlja priređivač, važi do isteka roka važenja dozvole.

STO MOŽE BITI U UPOTREBI AKO JE NA NJEMU NA VIDNOM MESTU ISTAKNUTA NALEPNICA ZA OZNAČAVANJE I REGISTRACIJU, KOJA SADRŽI PODATKE O: NAZIVU LABORATORIJE, NUMERIČKOM BROJU NALEPNICE, TIPU UREĐAJA PREDVIĐENOG ŠIFARNIKOM, IDENTIFIKACIONOM BROJU, PIB-U I NAZIVU PRIREĐIVAČA I ROKU VAŽENJA NALEPNICE.

NALEPNICU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZRAĐUJE I POSTAVLJA LABORATORIJA IZ ČLANA 46. STAV 4. OVOG ZAKONA.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu nalepnice iz stava 1. ovog člana.

ISTICANJE NATPISA I NAZIVA

ČLAN 48A

NA OBJEKTU U KOJEM SE PRIREĐUJU POSEBNE IGRE NA SREĆU U IGRAČNICAMA PRIREĐIVAČ ISTIČE POSEBAN NATPIS, I TO: CASINO/A ILI KAZINO/A.

PRIREĐIVAČ KOJI PRIREĐUJE POSEBNE IGRE NA SREĆU U IGRAČNICAMA, U SVOM POSLOVNOM IMENU, ODNOSNO NAZIVU MOŽE KORISTITI REČI CASINO/A ILI KAZINO/A U NAZIVU.

Popravku stolova obavljaju pravna lica ovlašćena od strane ministra finansija.

Stolovi nakon popravke moraju biti tehnički ispravni.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana mogu dobiti ona pravna lica koja ne priređuju igre na sreću i ispunjavaju uslove za obavljanje popravke stolova, koje propisuje ministar finansija.

PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA SVAKI KVAR STOLA PRIJAVI UPRAVI.

PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA NAKON IZVRŠENE POPRAVKE STOLA POKRENE POSTUPAK VANREDNE KONTROLE KOD LABORATORIJE IZ ČLANA 46. STAV 4. OVOG ZAKONA.

Posebne igre na sreću na automatima mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, na osnovu odobrenja.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Uprave.

Priređivač može stavljati u upotrebu automate za igre na sreću koji su u njegovom vlasništvu ili u zakupu.

Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti od 150.000 evra obračunate po zvaničnom srednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije, na dan dobijanja odobrenja.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti upisan u odgovarajući registar.

Pravno lice koje je dobilo odobrenje dužno je da u periodu važenja odobrenja održava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog člana.

PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA UPRAVI, U ROKU OD DESET DANA OD DANA ISTEKA ROKA PROPISANOG ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, DOSTAVI BILANS STANJA, BILANS USPEHA, IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE, IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU, NAPOMENU UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ I STATISTIČKI ANEKS.

AKO, NA OSNOVU IZVEŠTAJA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA UPRAVA UTVRDI DA SU NASTUPILE ČINJENICE ZBOG KOJIH PRIREĐIVAČ PRESTANE DA ISPUNJAVA USLOVE ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA, DONEĆE REŠENJE O ODUZIMANJU ODOBRENJA.

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač posebnih igara na sreću na automatima mora u periodu za koji je odobrenje izdato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 300 evra dinarske protivvrednosti po automatu ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, priređivač koji poseduje najmanje 2.000 automata, može imati namenski depozit ili posedovati bankarsku garanciju iz stava 1. ovog člana na iznos od 600.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Priređivač posebne igre na sreću na automatima je dužan da u korist Republike Srbije preda ovlašćenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozita iz st. 1. i 2. ovog člana.

PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA DOKAZE O SREDSTVIMA OBEZBEĐENJA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA PRIBAVI I DOSTAVI UPRAVI NAJKASNIJE U ROKU OD 30 DANA OD DANA POČETKA PRIREĐIVANJA POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA, UTVRĐENOM REŠENJEM UPRAVE.

UKOLIKO PRIREĐIVAČ NE DOSTAVI DOKAZE O SREDSTVIMA OBEZBEĐENJA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA U ROKU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, UPRAVA ĆE DONETI REŠENJE O ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA.

Priređivač posebnih igara na sreću na automatima mora svakoga dana u kome se priređuje igra obezbediti riziko depozit u blagajni u iznosu od najmanje 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu, na osnovu odobrenja Uprave.

Automat mora biti tako konstruisan, odnosno podešen da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuje igračima najmanje 80% od vrednosti uplata.

Automati koji se stavljaju u upotrebu moraju imati odgovarajuće sisteme za evidentiranje rada automata.

Priređivač je odgovoran za tačnost, ažurnost i zaštitu karakteristika automata iz st. 1. i 2. ovog člana.

Pre stavljanja u promet automata, proizvođač automata je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata tog tipa.

Za svaku promenu tehničkih ili funkcionalnih karakteristika automata, proizvođač automata je dužan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata tog tipa.

Pre stavljanja u upotrebu automata, priređivač je dužan da Upravi dostavi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata tog tipa.

Uverenja iz st. 4-6. ovog člana daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Kontrolu ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata obavlja laboratorija iz stava 7. ovog člana.

Ministar finansija bliže propisuje tehničke i funkcionalne karakteristike automata, uslove njihovog zadovoljavanja i načine njihovog ispitivanja.

INFORMATIČKE KARAKTERISTIKE AUTOMATA

ČLAN 67.

AUTOMAT MORA BITI TAKO KONSTRUISAN, ODNOSNO PODEŠEN DA U OKVIRU CIKLUSA REALIZACIJE SVIH PROGRAMIRANIH KOMBINACIJA PREDVIĐENIH TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM PROIZVOĐAČA AUTOMATA I PRAVILIMA IGRE PRIREĐIVAČA, KOJA SE DONOSE ZA SVAKI TIP AUTOMATA POSEBNO, ISPLAĆUJE IGRAČIMA NAJMANJE 80% OD VREDNOSTI UKUPNIH UPLATA U TOM CIKLUSU.

AUTOMATI KOJI SE STAVLJAJU U UPOTREBU MORAJU IMATI ODGOVARAJUĆE SISTEME ZA EVIDENTIRANJE RADA AUTOMATA, U SKLADU SA TEHNIČKOM DOKUMENTACIJOM PROIZVOĐAČA.

PRIREĐIVAČ JE ODGOVORAN ZA TAČNOST, AŽURNOST I ZAŠTITU INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA AUTOMATA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA.

PRE STAVLJANJA U UPOTREBU AUTOMATA, PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA UPRAVI DOSTAVI UVERENJE O ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA AUTOMATA TOG TIPA.

ZA SVAKU PROMENU INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA AUTOMATA, PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA UPRAVI DOSTAVI DOPUNSKO UVERENJE O ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA AUTOMATA TOG TIPA.

PRE STAVLJANJA U PONOVNU UPOTREBU AUTOMATA, PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA UPRAVI DOSTAVI DOPUNSKO UVERENJE O ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA AUTOMATA TOG TIPA.

UVERENJA IZ ST. 4-6. OVOG ČLANA IZDAJE LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA AUTOMATA, OVLAŠĆENA OD STRANE MINISTRA FINANSIJA.

KONTROLU ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA AUTOMATA OBAVLJA LABORATORIJA IZ STAVA 7. OVOG ČLANA, I TO: PRE PRVOG STAVLJANJA U UPOTREBU, REDOVNO – JEDNOM GODIŠNJE, VANREDNO, KAO I U POSEBNIM SLUČAJEVIMA – PO NALOGU NADLEŽNOG DRŽAVNOG ORGANA.

TROŠKOVE ISPITIVANJA INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA AUTOMATA SNOSI PRIREĐIVAČ.

MINISTAR FINANSIJA PROPISUJE BLIŽE INFORMATIČKE KARAKTERISTIKE AUTOMATA, USLOVE ZADOVOLJAVANJA I NAČINE ISPITIVANJA.

Automat koji se stavlja u upotrebu mora imati odgovarajući kontrolni uređaj, koji omogućava automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave.

Priređivač je odgovoran za uspostavljanje komunikacije između kontrolnog uređaja iz stava 1. ovog člana i servera Uprave, kao i za tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilnu razmenu podataka iz stava 1. ovog člana.

Pre stavljanja u promet kontrolnog uređaja automata, proizvođač kontrolnog uređaja automata je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata tog tipa.

Za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata, proizvođač kontrolnog uređaja automata je dužan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata tog tipa.

Pre stavljanja u upotrebu kontrolnog uređaja automata, priređivač je dužan da Upravi dostavi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata tog tipa.

Uverenja iz st. 3-5. ovog člana daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Kontrolu ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata obavlja laboratorija iz stava 6. ovog člana.

Ministar finansija bliže propisuje tehničke i funkcionalne karakteristike kontrolnog uređaja automata, uslove njihovog zadovoljavanja i načine njihovog ispitivanja.

KARAKTERISTIKE INFORMACIONOG SISTEMA ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA

ČLAN 68.

PRIREĐIVAČ POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA MORA IMATI INFORMACIONI SISTEM ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA, KOJEG ČINI:

1) OPREMA, KOJU ČINE: AUTOMATI, RAČUNARI, SERVERI I KOMUNIKACIONA OPREMA;

2) SOFTVERI: SISTEMSKI I APLIKATIVNI;

3) MREŽNI SERVISI.

INFORMACIONI SISTEM MORA DA ISPUNJAVA SLEDEĆE KARAKTERISTIKE:

– AUTOMAT SE IDENTIFIKUJE PREKO JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIONOG BROJA (ID BROJ);

– AUTOMAT MORA BITI POVEZAN NA SERVER PRIREĐIVAČA, NEPOSREDNO ILI PREKO UREĐAJA ZA KONVERTOVANJE PODATAKA, AKO AUTOMAT TAKAV UREĐAJ POSEDUJE.

PODACI KOJI SE GENERIŠU NA AUTOMATU MORAJU SE U REALNOM VREMENU PRENETI NA SERVER PRIREĐIVAČA, KOJI MORA BITI PREKO ODGOVARAJUĆEG BEZBEDONOSNOG SERVISA POVEZAN NEPREKIDNO (24/7) SA SERVEROM UPRAVE. GENERISANI PODACI SA AUTOMATA MORAJU SE PRENETI NA SERVER PRIREĐIVAČA U ČITLJIVOJ FORMI I OBLIKU.

PRIREĐIVAČ MORA DA GENERISANE PODATKE SA AUTOMATA, KOJI SU PRENETI U REALNOM VREMENU, SKLADIŠTI I ČUVA NA NAČIN KOJI OMOGUĆAVA UPRAVI STALAN UVID U PODATKE, NAJMANJE PET GODINA, POČEV OD PRVE NAREDNE GODINE U ODNOSU NA GODINU U KOJOJ SU NASTALI.

PODACI MORAJU BITI DOSTUPNI U IZVORNOM OBLIKU TRI MESECA OD MOMENTA NASTANKA, NAKON ČEGA IH PRIREĐIVAČ MOŽE ARHIVIRATI, S TIM ŠTO IH NA ZAHTEV UPRAVE MORA DOSTAVITI U IZVORNOM OBLIKU U ROKU OD PET DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA.

SISTEMSKI SOFTVER KOJI PRIREĐIVAČ KORISTI MORA BITI LEGALAN U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU AUTORSKA I SRODNA PRAVA.

APLIKATIVNI SOFTVER PRIREĐIVAČA MOŽE BITI NABAVLJEN ILI SOPSTVENO RAZVIJEN U SKLADU SA VAŽEĆIM STANDARDIMA. UKOLIKO JE SOPSTVENO RAZVIJEN, PREDMET JE PROVERE KVALITETA U OVLAŠĆENOJ LABORATORIJI IZ ČLANA 67. STAV 7. OVOG ZAKONA.

MREŽNI SERVISI MORAJU BITI OPISANI I IMPLEMENTIRANI U SKLADU SA MREŽNIM PROJEKTOM INFORMACIONOG SISTEMA.

PRIREĐIVAČ JE ODGOVORAN ZA FUNKCIONALNOST, SIGURNOST I BEZBEDNOST INFORMACIONOG SISTEMA.

PRE STAVLJANJA U UPOTREBU INFORMACIONOG SISTEMA, PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA UPRAVI DOSTAVI UVERENJE O ISPUNJENOSTI KARAKTERISTIKA INFORMACIONOG SISTEMA.

ZA SVAKU PROMENU KARAKTERISTIKA INFORMACIONOG SISTEMA, PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA UPRAVI DOSTAVI DOPUNSKO UVERENJE O ISPUNJENOSTI KARAKTERISTIKA INFORMACIONOG SISTEMA.

UVERENJA IZ ST. 10. I 11. OVOG ČLANA IZDAJE OVLAŠĆENA LABORATORIJA IZ ČLANA 67. STAV 7. OVOG ZAKONA.

TROŠKOVE ISPITIVANJA ISPUNJENOSTI KARAKTERISTIKA INFORMACIONOG SISTEMA SNOSI PRIREĐIVAČ.

MINISTAR FINANSIJA PROPISUJE BLIŽE KARAKTERISTIKE INFORMACIONOG SISTEMA PRIREĐIVAČA ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA, USLOVE ZADOVOLJAVANJA I NAČINE ISPITIVANJA.

Automati koji se prvi put stavljaju u upotrebu ne mogu, u trenutku pribavljanja, biti stariji godinu dana od dana njihove proizvodnje.

Nije dozvoljen uvoz automata koji ne ispunjavaju uslov iz stava 1. ovog člana.

KUPOPRODAJA I UVOZ AUTOMATA

ČLAN 69.

NE MOŽE SE VRŠITI KUPOPRODAJA I UVOZ AUTOMATA ZA KOJE NIJE IZDATO UVERENJE O ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA AUTOMATA KOJE IZDAJE OVLAŠĆENA LABORATORIJA IZ ČLANA 67. STAV 7. OVOG ZAKONA.

ZABRANU UVOZA AUTOMATA U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA KONTROLIŠE UPRAVA CARINA, U SKLADU SA ODGOVARAJUĆIM CARINSKIM PROPISIMA.

Popravku automata obavljaju pravna lica ovlašćena od strane ministra finansija. Automati nakon popravke moraju biti tehnički i funkcionalno ispravni.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana mogu dobiti ona pravna lica koja ne priređuju igre na sreću i ispunjavaju uslove za obavljanje popravke automata, koje propisuje ministar finansija.

PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA SVAKI KVAR AUTOMATA I/ILI INFORMACIONOG SISTEMA PRIJAVI UPRAVI.

PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA NAKON IZVRŠENE POPRAVKE AUTOMATA I/ILI INFORMACIONOG SISTEMA KOD OVLAŠĆENE LABORATORIJE IZ ČLANA 67. STAV 7. OVOG ZAKONA POKRENE POSTUPAK VANREDNE KONTROLE IZ ČLANA 67. STAV 8. OVOG ZAKONA ILI IZ ČLANA 68. STAV 11. OVOG ZAKONA.

Uz zahtev za dobijanje odobrenja, koji pored ostalog, sadrži podatke o nazivu, i, sedištu NAZIVU, SEDIŠTU I DELATNOSTI pravnog lica koje podnosi zahtev, predaje se sledeća dokumentacija:

1) rešenje o upisu u odgovarajući registar sa prilogom o visini upisanog kapitala koji ne može biti manji od iznosa iz člana 65. ovog zakona;

1A) PODACI O STVARNOM VLASNIKU PRAVNOG LICA SA DOKAZIMA IZ ČLANA 115V OVOG ZAKONA;

1B) ELABORAT O SPREČAVANJU NEŽELJENOG UTICAJA IGARA NA SREĆU NA UČESNIKE U IGRAMA NA SREĆU;

2) osnivački akt podnosioca zahteva;

3) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu;

4) dokaze o ispunjenosti uslova iz čl. 67-69. ovog zakona;

5) dokaz o vlasništvu ili zakupu najmanje 100 automata na teritoriji Republike Srbije i njihovoj lokaciji, u smislu člana 71. ovog zakona, SA SPECIFIKACIJOM NALEPNICA ZA AUTOMATE;

6) dokaz o pravu svojine, pravu korišćenja ili zakupa na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću na automatima u kojima se mora nalaziti najmanje pet automata;

7) potvrda nadležnog državnog organa da osnivač ili član pravnog lica – podnosioca zahteva, kao i lica koja u smislu zakona kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana i dobiti preduzeća ima status povezanog lica sa podnosiocem zahteva za dobijanje odobrenja, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nije osuđivan za krivična dela predviđena aktom Vlade, a u periodu od pet godina koji prethodi podnošenju zahteva;

8) pravila igara na sreću koje će se priređivati NA AUTOMATIMA TOG TIPA.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg podatka iz stava 1. ovog člana, priređivač je dužan da obavesti Upravu, U ROKU OD TRI DANA OD DANA NASTALE IZMENE.

PRIREĐIVAČ MOŽE OTKAZATI PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA, POD USLOVOM DA JE IZMIRIO SVE DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA I PREMA IGRAČIMA.

UPRAVA DONOSI REŠENJE O PRESTANKU PRIREĐIVANJA POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA, AKO SU ISPUNJENI USLOVI IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

Ministar finansija bliže uređuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

Odobrenje za priređivanjeigara na sreću na automatima daje se na rok od deset godina imože se produžitina način i pod uslovima iz člana 72. ovog zakona.

ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA DAJE SE NA ROK OD DESET GODINA REŠENJEM UPRAVE, ČIJIM SE DISPOZITIVOM UTVRĐUJE PERIOD VAŽENJA ODOBRENJA. PRAVNO LICE MOŽE PO ISTEKU TOG ROKA PODNETI ZAHTEV ZA DOBIJANJE NOVOG ODOBRENJA, NA NAČIN I POD USLOVIMA IZ ČLANA 72. OVOG ZAKONA.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana ne važi za priređivanje igara na sreću na automatima preko sredstava elektronske komunikacije.

Priređivač može podneti zahtev za produženje odobrenja najkasnije 60 dana pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može otkazati priređivanje igara na automatima, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Uprava donosi rešenje o prestanku priređivanja igre na sreću na automatima, ako su ispunjeni uslovi iz stava 4. STAVA 3. ovog člana.

Priređivač je dužan da svako stavljanje automata u upotrebu, prijavi Upravi.

Ako na jednom automatu istovremeno mogu da igraju više igrača, svako mesto za igru, u smislu ovog zakona, smatra se posebnim automatom.

Priređivač je dužan da svako povlačenje automata iz upotrebe prijavi Upravi.

Priređivač ne sme staviti u upotrebu automat,pre dobijanjaodobrenjaza taj automat.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva odluči o podnetom zahtevu.

PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA SVAKO STAVLJANJE AUTOMATA U UPOTREBU, POVLAČENJE AUTOMATA IZ UPOTREBE ILI PRESELJENJE AUTOMATA, PRIJAVI UPRAVI.

AKO NA JEDNOM AUTOMATU ISTOVREMENO MOGU DA IGRAJU VIŠE IGRAČA, SVAKO MESTO ZA IGRU, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRA SE POSEBNIM AUTOMATOM, ALI SE TA MESTA ZA IGRU NE MOGU RAZDVAJATI TAKO DA SE EVIDENTIRAJU I PRIKAZUJU DA SE KORISTE KAO POSEBNI AUTOMATI NA RAZLIČITIM LOKACIJAMA.

PRIREĐIVAČ NE SME STAVITI U UPOTREBU AUTOMAT, POVUĆI AUTOMAT IZ UPOTREBE ILI PRESELITI AUTOMAT, BEZ ODOBRENJA KOJE REŠENJEM DAJE UPRAVA.

DISPOZITIVOM REŠENJA KOJIM SE ODLUČUJE O PROMENI IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, UTVRĐUJE SE I DATUM NASTANKA PROMENE.

Automat može biti u upotrebi ako je na njemu na vidnom mestu istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, kojuizdaje Uprava,a koja sadrži podatke o:tipu automata, proizvođaču automata, tipu kontrolnog uređaja automata, proizvođaču kontrolnog uređaja automata, priređivaču, lokaciji, roku važnosti odobrenja, odnosno dozvole i jednoznačnom serijskom broju.

Nalepnicaiz stava 1. ovog člana,kojupostavljapriređivač, važi do isteka važenja odobrenja, odnosno dozvole.

AUTOMAT MOŽE BITI U UPOTREBI AKO JE NA NJEMU NA VIDNOM MESTU ISTAKNUTA NALEPNICA ZA OZNAČAVANJE I REGISTRACIJU, KOJA SADRŽI PODATKE O: NAZIVU LABORATORIJE, NUMERIČKOM BROJU NALEPNICE, TIPU UREĐAJA PREDVIĐENOG ŠIFARNIKOM, IDENTIFIKACIONOM BROJU, PIB-U I NAZIVU PRIREĐIVAČA I ROKU VAŽENJA NALEPNICE.

NALEPNICU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZRAĐUJE I POSTAVLJA OVLAŠĆENA LABORATORIJA IZ ČLANA 67. STAV 7. OVOG ZAKONA.

TROŠKOVE PRIBAVLJANJA NALEPNICA SNOSI PRIREĐIVAČ.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu nalepnice iz stava 1. ovog člana.

Priređivač plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u visini od 25 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti po automatu.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju I TO PRVI PUT PO IZDAVANJU ODOBRENJA DO PETOG U NAREDNOM MESECU ZA MESEC U KOME JE IZDATO ODOBRENJE, srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se i za svaki novi automat koji se uvodi u upotrebu u toku važenja odobrenja, na način propisan u stavu 2. I U ROKOVIMA IZ ST. 1. I 2. ovog člana.

Naknada iz stava 3. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, u roku od osam dana od dana prijema dopunskog rešenja o odobrenju.

Naknada iz st. 1. i 3. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije na dan uplate.

Priređivač plaća naknadu za priređivanje igara na sreću na automatima, u visini od 5% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što iznos naknade ne može biti manji od 35 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, po automatu.

Naknada iz stava 1. uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec, SRAZMERNO BROJU DANA DO KRAJA MESECA, A ZA NAREDNE MESECE DO PETOG U MESECU ZA PRETHODNI MESEC U PERIODU VAŽENJA ODOBRENJA.

NAKNADA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UPLAĆUJE SE ZA SVAKI AUTOMAT KOJI SE UVODI U UPOTREBU U TOKU VAŽENJA ODOBRENJA, NA NAČIN IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

Ako priređivač ostvari godišnji promet po automatu veći od dinarske protivvrednosti 18.000 evra, dužan je da na iznos ostvarenog prometa preko 18.000 evra godišnje u dinarskoj protivvrednosti plati naknadu za priređivanje u visini od 10%.

Promet po automatu u smislu stava 3. STAVA 4. ovog člana, čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata po automatu.

Naknada iz stava 3 STAVA 4. ovog člana za prethodnu godinu uplaćuje se na odgovarajući račun javnih prihoda najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Naknada iz st. 1. i 3 ST. 1. I 4. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije na dan uplate.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu po automatu na osnovu kojeg utvrđuje naknadu iz stava 3. ST. 1. I 4. ovog člana.

Način vođenja evidencije iz stava 7 STAVA 8. ovog člana propisuje ministar finansija.

5. Posebne igre na sreću – klađenje

Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti od 150.000 evra obračunate po zvaničnom srednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije, na dan dobijanja odobrenja.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti upisan u odgovarajući registar.

Pravno lice koje je dobilo odobrenje dužno je da u periodu važenja odobrenja održava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog člana.

PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA UPRAVI U ROKU OD DESET DANA OD DANA ISTEKA ROKA PROPISANOG ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, DOSTAVI BILANS STANJA, BILANS USPEHA, IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE, IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU, NAPOMENU UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE I STATISTIČKI ANEKS.

AKO, NA OSNOVU IZVEŠTAJA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA UPRAVA UTVRDI DA SU NASTUPILE ČINJENICE ZBOG KOJIH PRIREĐIVAČ PRESTANE DA ISPUNJAVA USLOVE ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJE, DONEĆE REŠENJE O ODUZIMANJU ODOBRENJA.

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač posebnih igara na sreću – klađenje mora u periodu za koji je odobrenje dato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 3.000 evra dinarske protivvrednosti po uplatnoisplatnom mestu KLADIONICI ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos.

Izuzetno, priređivač iz stava 1. ovog člana, koji poseduje najmanje 300 uplatnoisplatnih mesta KLADIONICA, može u periodu za koji je odobrenje dato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 900.000 evra dinarske protivvrednosti ili posedovati bankarsku garanciju na taj iznos.

Priređivač posebne igre na sreću – klađenje je dužan da u korist Republike Srbije preda ovlašćenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozita iz st. 1. i 2. ovog člana.

PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA DOKAZE O SREDSTVIMA OBEZBEĐENJA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA PRIBAVI I DOSTAVI UPRAVI NAJKASNIJE U ROKU OD 30 DANA OD DANA POČETKA PRIREĐIVANJA POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJE, UTVRĐENOM REŠENJEM UPRAVE.

UKOLIKO PRIREĐIVAČ NE DOSTAVI DOKAZE O SREDSTVIMA OBEZBEĐENJA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA U ROKU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, UPRAVA ĆE DONETI REŠENJE O ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJE.

Priređivač posebnih igara na sreću – klađenje mora svakoga dana u kome se priređuju igre da obezbedi riziko depozit u blagajni u iznosu od najmanje 150 evra u dinarskoj protivvrednosti po uplatno-isplatnom mestu, na osnovu odobrenja Uprave.

Svako uplatnoisplatno mesto kladionica mora imati štampač tiketa koji omogućuje automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave.

Priređivač je odgovoran za uspostavljanje komunikacije između štampača tiketa iz stava 1. ovog člana i servera Uprave, kao i za tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilno slanje podataka iz stava 1. ovog člana.

Pre stavljanja u promet štampača tiketa, proizvođač štampača tiketa je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa tog tipa.

Za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa, proizvođač štampača tiketa je dužan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa tog tipa.

Pre stavljanja u upotrebu štampača tiketa, priređivač je dužan da Upravi dostavi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa tog tipa.

Uverenja iz st. 3-5. ovog člana daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Kontrolu ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa obavlja laboratorija iz stava 6. ovog člana.

Ministar finansija bliže propisuje tehničke i funkcionalne karakteristike štampača tiketa, uslove njihovog zadovoljavanja i načine njihovog ispitivanja.

KARAKTERISTIKE INFORMACIONOG SISTEMA ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJE

ČLAN 85.

PRIREĐIVAČ POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJE MORA IMATI INFORMACIONI SISTEM ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJE, KOJEG ČINI:

1) OPREMA, KOJU ČINE: CENTRALNI I „BACKUPˮ SERVER, RAČUNARI I KOMUNIKACIONA OPREMA;

SOFTVERI: SISTEMSKI I APLIKATIVNI;

MREŽNI SERVISI.

CENTRALNI SERVER PRIREĐIVAČA SLUŽI ZA SMEŠTAJ PODATAKA O TIKETIMA SA SVIH UPLATNO-ISPLATNIH MESTA U REALNOM VREMENU, KAO I ZA DODELU EVIDENCIONIH BROJEVA SVAKOG TIKETA. NA NJEMU SE NALAZE PODACI OD INTERESA ZA ELEKTRONSKI NADZOR I ISTI MORA BITI PREKO ODGOVARAJUĆEG BEZBEDONOSNOG SERVISA POVEZAN NEPREKIDNO (24/7) SA SERVEROM UPRAVE. VREME NA CENTRALNOM SERVERU PRIREĐIVAČA MORA BITI SINHRONIZOVANO SA REFERENTNIM VREMENOM SA SERVERA UPRAVE. „BACKUPˮ SERVER SLUŽI ZA SKLADIŠTENJE I ARHIVIRANJE PODATAKA O SVAKOM TIKETU, BEZ OBZIRA NA NJEGOV TRENUTNI STATUS, SA KOJEG SE U SLUČAJU POTREBE TI PODACI OBNAVLJAJU – VRAĆAJU NA CENTRALNI SERVER. SVAKO UPLATNO-ISPLATNO MESTO MORA IMATI RAČUNAR KOJI JE VEZAN NA CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM PRIREĐIVAČA NA KOME SE EVIDENTIRAJU PODACI O SVAKOM TIKETU NA TOM MESTU.

SISTEMSKI SOFTVER KOJI PRIREĐIVAČ KORISTI MORA BITI LEGALAN U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU AUTORSKA I SRODNA PRAVA.

APLIKATIVNI SOFTVER PRIREĐIVAČA MOŽE BITI NABAVLJEN ILI SOPSTVENO RAZVIJEN U SKLADU SA VAŽEĆIM STANDARDIMA. UKOLIKO JE SOPSTVENO RAZVIJEN, PREDMET JE PROVERE KVALITETA.

MREŽNI SERVISI MORAJU BITI OPISANI I IMPLEMENTIRANI U SKLADU SA MREŽNIM PROJEKTOM INFORMACIONOG SISTEMA PRIREĐIVAČA.

UVERENJA O ISPUNJENOSTI KARAKTERISTIKA INFORMACIONOG SISTEMA DAJE LABORATORIJA OVLAŠĆENA OD STRANE MINISTRA FINANSIJA.

PRIREĐIVAČ JE ODGOVORAN ZA FUNKCIONALNOST, SIGURNOST I BEZBEDNOST INFORMACIONOG SISTEMA.

PRIREĐIVAČ MORA DA PODATKE SA CENTRALNOG SERVERA, KOJI SU PRENETI U REALNOM VREMENU SKLADIŠTI I ČUVA, NA NAČIN KOJI OMOGUĆAVA UPRAVI STALAN UVID U PODATKE, NAJMANJE PET GODINA, POČEV OD PRVE NAREDNE GODINE U ODNOSU NA GODINU U KOJOJ SU NASTALI.

PRE STAVLJANJA U UPOTREBU INFORMACIONOG SISTEMA PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA UPRAVI DOSTAVI UVERENJE O ISPUNJENOSTI KARAKTERISTIKA INFORMACIONOG SISTEMA.

ZA SVAKU PROMENU KARAKTERISTIKA INFORMACIONOG SISTEMA PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA UPRAVI DOSTAVI DOPUNSKO UVERENJE O ISPUNJENOSTI KARAKTERISTIKA INFORMACIONOG SISTEMA.

UVERENJA IZ ST. 9. I 10. OVOG ČLANA IZDAJE OVLAŠĆENA LABORATORIJA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA.

TROŠKOVE ISPITIVANJA KARAKTERISTIKA INFORMACIONOG SISTEMA POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJE SNOSI PRIREĐIVAČ.

MINISTAR FINANSIJA PROPISUJE BLIŽE KARAKTERISTIKE INFORMACIONOG SISTEMA ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJE, USLOVE ZADOVOLJAVANJA I NAČINE ISPITIVANJA.

Uz zahtev za dobijanje odobrenja, koji, između ostalog, sadrži podatke o nazivu, i sedištu NAZIVU, SEDIŠTU I DELATNOSTI pravnog lica koje podnosi zahtev, predaje se sledeća dokumentacija:

1) rešenje o upisu u odgovarajući registar sa prilogom o visini osnovnog kapitala iz člana 83. ovog zakona;

1A) PODATKE O STVARNOM VLASNIKU PRAVNOG LICA SA DOKAZIMA IZ ČLANA 115V OVOG ZAKONA;

1B) ELABORAT O SPREČAVANJU NEŽELJENOG UTICAJA IGARA NA SREĆU NA UČESNIKE U IGRAMA NA SREĆU;

2) osnivački akt podnosioca zahteva;

3) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu;

4) dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama, u kojima će se priređivati posebne igre na sreću – klađenja na osnovu odobrenja, SPISAK UPLATNO-ISPLATNIH MESTA PO KLADIONICI, s tim što broj uplatnoisplatnih mesta KLADIONICA ne može biti manji od 30, osim pravnog lica iz člana 82. stav 3. ovog zakona;

5) dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 85. ovog zakona, SA SPECIFIKACIJOM NALEPNICA ZA UPLATNO-ISPLATNA MESTA;

6) dokaz o lokaciji objekta u kojem se priređuju igre na sreću – klađenje u smislu člana 86. ovog zakona;

7) potvrda nadležnog državnog organa da osnivač ili član pravnog lica – podnosioca zahteva, kao i lice koje u smislu zakona kojima se uređuje oblast oporezivanja dohotka građana i dobiti preduzeća ima status povezanog lica sa podnosiocem zahteva za dobijanje odobrenja, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nije osuđivan za krivična dela predviđena aktom Vlade, a u periodu od pet godina koji prethodi podnošenju zahteva;

8) pravila igara na sreću koje će se priređivati.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg podatka iz stava 1. ovog člana, priređivač je dužan da obavesti Upravu, U ROKU OD TRI DANA OD DANA NASTALE IZMENE.

Ministar finansija bliže uređuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može otkazati priređivanje klađenja, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Uprava donosi rešenje o prestanku priređivanja igre na sreću klađenja, ako su ispunjeni uslovi iz stava 6. ovog člana.

Odobrenje za priređivanjeklađenja daje se nadeset godina imože se produžiti, na način i pod uslovima iz člana 87. ovog zakona.

ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJE DAJE SE NA ROK OD DESET GODINA REŠENJEM UPRAVE, ČIJIM SE DISPOZITOVOM UTVRĐUJE PERIOD VAŽENJA ODOBRENJA. PRAVNO LICE PO ISTEKU TOG PERIODA MOŽE PODNETI ZAHTEV ZA DOBIJANJE NOVOG ODOBRENJA, NA NAČIN I POD USLOVIMA IZ ČLANA 87. OVOG ZAKONA.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana ne važi za priređivanje klađenja preko sredstava elektronske komunikacije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravnim licima iz člana 82. stav 3. ovog zakona odobrenje za priređivanje klađenja daje se za period trajanja sezone konjičkih trka.

Period trajanja sezone konjičkih trka utvrđen je propozicijama takmičenja, koje su overene od strane Konjičkog saveza Srbije.

Priređivač može podneti zahtev za produženje odobrenja najkasnije 60 dana pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može otkazati priređivanje klađenja, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Uprava donosi rešenje o prestanku priređivanja igre na sreću klađenja, ako su ispunjeni uslovi iz stava 6. ovog člana.

Priređivač je dužan da svako otvaranje uplatnoisplatnog mestaprijavi Upravi.

Priređivač je dužan da svako zatvaranje uplatnoisplatnog mesta prijavi Upravi.

Priređivač ne sme priređivati igre na srećuna uplatnoisplatnom mestupre dobijanjaodobrenjaza to uplatnoisplatno mesto.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva odluči po podnetom zahtevu.

PRIJAVLJIVANJE UPLATNO-ISPLATNIH MESTA I KLADIONICA

ČLAN 92.

PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA SVAKO OTVARANJE UPLATNO-ISPLATNOG MESTA I KLADIONICE PRIJAVI UPRAVI.

PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA SVAKO ZATVARANJE UPLATNO-ISPLATNOG MESTA I KLADIONICE PRIJAVI UPRAVI.

PRIREĐIVAČ NE SME PRIREĐIVATI IGRE NA SREĆU U KLADIONICI BEZ ODOBRENJA UPRAVE.

DISPOZITIVOM REŠENJA KOJIM SE ODLUČUJE O PROMENAMA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA UTVRĐUJE SE I DATUM NASTANKA PROMENE.

Uplatnoisplatno mesto može biti u upotrebi ako je na njemu na vidnom mestu istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, kojuizdaje Uprava, a koja sadrži podatke o: tipu štampača tiketa, proizvođaču štampača tiketa, priređivaču, lokaciji, roku važnosti odobrenja i jednoznačnom serijskom broju

Nalepnicaiz stava 1. ovog člana,koju postavlja priređivač, važi do isteka važenja odobrenja

UPLATNO-ISPLATNO MESTO MOŽE BITI U UPOTREBI AKO JE NA NJEMU NA VIDNOM MESTU ISTAKNUTA NALEPNICA ZA OZNAČAVANJE I REGISTRACIJU, KOJA SADRŽI PODATKE O: NAZIVU LABORATORIJE, NUMERIČKOM BROJU NALEPNICE, TIPU UREĐAJA PREDVIĐENOG ŠIFARNIKOM, IDENTIFIKACIONOM BROJU, PIB-U I NAZIVU PRIREĐIVAČA I ROKU VAŽENJA NALEPNICE.

NALEPNICU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZRAĐUJE I POSTAVLJA OVLAŠĆENA LABORATORIJA IZ ČLANA 85. STAV 6. OVOG ZAKONA.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu nalepnice iz stava 1. ovog člana.

Priređivač plaća naknadu za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje u visini od 100 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, po kladionici.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun javnih prihoda, u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju I TO PRVI PUT PO IZDAVANJU ODOBRENJA DO PETOG U NAREDNOM MESECU ZA MESEC U KOME JE IZDATO ODOBRENJE, srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se i za svaku novu kladionicu, koja se otvara u periodu važenja odobrenja, NA NAČIN I U ROKOVIMA PROPISANIM ODREDBAMA ST. 1. I 2. OVOG ČLANA.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Odobrenje za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti od 250.000 evra obračunate po zvaničnom srednjem kursu dinara za devize Narodne banke Srbije, na dan dobijanja odobrenja.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti upisan u odgovarajući registar.

Pravno lice koje je dobilo odobrenje dužno je da u periodu važenja odobrenja održava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog člana.

PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA UPRAVI, U ROKU OD DESET DANA OD DANA ISTEKA ROKA PROPISANOG ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, DOSTAVI BILANS STANJA, BILANS USPEHA, IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE, IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU, NAPOMENU UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE I STATISTIČKI ANEKS.

AKO, NA OSNOVU IZVEŠTAJA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA UPRAVA UTVRDI DA SU NASTUPILE ČINJENICE ZBOG KOJIH PRIREĐIVAČ PRESTANE DA ISPUNJAVA USLOVE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, DONEĆE REŠENJE O ODUZIMANJU ODOBRENJA.

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mora u periodu za koji je dato odobrenje imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije namenski depozit u iznosu od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ili posedovati bankarsku garanciju na taj iznos.

Priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije je dužan da u korist Republike Srbije preda ovlašćenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozita iz stava 1. ovog člana.

PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA DOKAZE O SREDSTVIMA OBEZBEĐENJA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA PRIBAVI I DOSTAVI UPRAVI NAJKASNIJE U ROKU OD 30 DANA OD DANA POČETKA PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, UTVRĐENOM REŠENJEM UPRAVE.

UKOLIKO PRIREĐIVAČ NE DOSTAVI DOKAZE O SREDSTVIMA OBEZBEĐENJA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA U ROKU IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, UPRAVA ĆE DONETI REŠENJE O ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE.

Priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mora svakoga dana u kome se priređuju igre da obezbedi riziko depozit u blagajni u iznosu od najmanje 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, na osnovu odobrenja Uprave.

Priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mora imati informatičku opremu na teritoriji Republike Srbije, odnosno „hardver“ i „softver“ preko kojih igrači učestvuju u igrama na sreću i koja omogućava automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave.

Priređivač je odgovoran za uspostavljanje komunikacije između opreme iz stava 1. ovog člana i servera Uprave, kao i za tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilnu razmenu podataka iz stava 1. ovog člana.

Pre stavljanja u promet opreme, proizvođač je dužan da Upravi dostavi uverenje o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa.

Za svaku promenu informatičkih karakteristika opreme, proizvođač opreme je dužan da Upravi dostavi dopunu uverenja o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa.

Pre stavljanja u upotrebu opreme, priređivač je dužan da Upravi dostavi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa.

Uverenja iz st. 3-5. ovog člana daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Kontrolu ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme obavlja laboratorija iz stava 6. ovog člana.

TROŠKOVE ISPITIVANJA ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA OPREME SNOSI PRIREĐIVAČ.

Ministar finansija bliže propisuje informatičke karakteristike opreme, uslove njihovog zadovoljavanja i načine njihovog ispitivanja.

Zahtev za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije sadrži:

1)podatke o nazivu i, sedištu pravnog licapodnosioca zahteva;

1) PODATKE O NAZIVU, SEDIŠTU I DELATNOSTI PRAVNOG LICA – PODNOSIOCA ZAHTEVA;

1A) PODATKE O STVARNOM VLASNIKU PRAVNOG LICA SA DOKAZIMA IZ ČLANA 115V OVOG ZAKONA;

2) način identifikacije i registracije igrača;

3) postupak u slučaju prekinute komunikacije sa igračem;

4) opis sistema za čuvanje stanja sistema (backup);

5) opis sistema za povratak u poslednje sačuvano stanje.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se:

1)elaborat o sprečavanju neželjenog uticajana igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije;

1) ELABORAT O SPREČAVANJU NEŽELJENOG UTICAJA IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE NA UČESNIKE U IGRAMA NA SREĆU;

2) dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama, u kojima će se nalaziti oprema za posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije;

3) dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 100. ovog zakona;

4) pravila igre, odnosno igara na sreću koje će se priređivati.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg podatka, odnosno dokaza iz st. 1. i 2. ovog člana, priređivač je dužan da o tome obavesti Upravu.

Ministar finansija bliže propisuje način utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja iz stava 1. ovog člana.

Odobrenje za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije daje se nadeset godinai može se produžiti, na način i pod uslovima iz čl. 97-101. ovog zakona.

ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE DAJE SE NA ROK OD DESET GODINA REŠENJEM UPRAVE, ČIJIM SE DISPOZITIVOM UTVRĐUJE PERIOD VAŽENJA ODOBRENJA. PRAVNO LICE MOŽE PODNETI ZAHTEV ZA DOBIJANJE NOVOG ODOBRENJA, NA NAČIN I POD USLOVIMA IZ ČL. 97-101. OVOG ZAKONA.

Priređivač može podneti zahtev za produženje odobrenja najkasnije 60 dana pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može otkazati priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Uprava donosi rešenje o prestanku priređivanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, ako su ispunjeni uslovi iz stava 3. STAVA 2. ovog člana.

Priređivač plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u ukupnom iznosu od 2.500 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda, u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju I TO PRVI PUT PO IZDAVANJU ODOBRENJA DO PETOG U NAREDNOM MESECU ZA MESEC U KOME JE IZDATO ODOBRENJE, srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu dinara Narodne banke Srbije na dan uplate.

Priređivač plaća naknadu za priređivanje igara na sreću – klađenje preko sredstava elektronske komunikacije mesečno u visini od 15% na osnovicu, a za ostale igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u visini od 5% na osnovicu, koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što ukupan iznos naknade ne može biti manji od dinarske protivvrednosti 7.500 evra mesečno.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se po zvaničnom srednjem kursu dinara Narodne banke Srbije na dan uplate.

PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA VODI EVIDENCIJU O OSTVARENOM PROMETU ZA IGRE NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE NA OSNOVU KOJE OBRAČUNAVA NAKNADU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA PROPISUJE MINISTAR FINANSIJA.

Priređivač u toku KALENDARSKE godine može prirediti najviše dve ČETIRI nagradne igre, a po prethodno dobijenoj saglasnosti Uprave za svaku nagradnu igru pojedinačno.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana daje se rešenjem Uprave, ČIJIM SE DISPOZITIVOM UTVRĐUJE PERIOD VAŽENJA SAGLASNOSTI.

Nagradna igra iz stava 1. ovog člana ne može trajati duže od 30 60 dana.

U zahtevu za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana priređivač je dužan da navede vrstu i pravila nagradne igre, visinu nagradnog fonda i dužinu trajanja nagradne igre.

PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK MOŽE PODNETI ZAHTEV ZA DOBIJANJE SAGLASNOSTI ZA PRIREĐIVANJE NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA, NAJKASNIJE U ROKU OD 30 DANA PRE DANA OTPOČINJANJA NAGRADNE IGRE.

Ministar finansija bliže određuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz st. 1-3 ST. 1.-4. ovog člana.

Priređivač koji je dobio saglasnost za priređivanje nagradne igre dužan je da15dana pre otpočinjanja nagradne igre objavi pravila igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIREĐIVAČ KOJI JE DOBIO SAGLASNOST ZA PRIREĐIVANJE NAGRADNE IGRE DUŽAN JE DA NAJKASNIJE OSAM DANA PRE OTPOČINJANJA NAGRADNE IGRE OBJAVI PRAVILA IGRE U NAJMANJE JEDNOM DNEVNOM LISTU KOJI SE DISTRIBUIRA NA CELOJ TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I DOSTAVI DOKAZ O OBJAVLJIVANJU UPRAVI U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, državni organ, odnosno organizacija može u cilju poboljšanja primene određenog propisa organizovati nagradnu igru isključivo za tu namenu.

Za organizovanje nagradne igre iz stava 7. STAVA 8. ovog člana Vlada utvrđuje kriterijume i daje saglasnost.

Priređivač plaća naknadu za priređivanje nagradne igre U ROBI I USLUGAMA u visini od 25% od ukupne vrednosti nagradnog fonda.

Ako Uprava oceni da vrednost nagradnog fonda iz stava 1. ovog člana ne odgovara tržišnoj vrednosti, ima pravo da utvrdi tržišnu vrednost fonda dobitaka.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda po prijemu rešenja o davanju saglasnosti za priređivanje nagradne igre, a U ROKU OD TRI DANA pre otpočinjanja nagradne igre.

OBRAČUN I UPLATA NAKNADA ZA IGRE NA SREĆU

ČLAN 115A

PRIREĐIVAČ JE DUŽAN DA NA OSNOVU REŠENJA O ODOBRENJU UPRAVE OBRAČUNA I UPLATI NAKNADE ZA IGRE NA SREĆU PROPISANE ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

VISINA OSNOVNOG KAPITALA PRIREĐIVAČA

115B

AKO, PRIREĐIVAČ IMA ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE VIŠE VRSTA IGARA NA SREĆU, DUŽAN JE DA OBEZBEDI VISINU OSNOVNOG KAPITALA ZA SVAKU VRSTU IGRE KOJU PRIREĐUJE POSEBNO, U VISINI KOJA JE PROPISANA ODREDBAMA ZAKONA ZA TU VRSTU IGRE.

STVARNI VLASNIK PRAVNOG LICA

ČLAN 115V

PRAVNO LICE, KOJE PODNOSI ZAHTEV ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU DUŽNO JE DA DOKAŽE IDENTITET STVARNOG VLASNIKA TOG PRAVNOG LICA, NA NAČIN I U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA.

POD STVARNIM VLASNIKOM PRAVNOG LICA SMATRA SE:

1) FIZIČKO LICE KOJE JE POSREDNO ILI NEPOSREDNO IMALAC 25% ILI VIŠE POSLOVNOG UDELA, AKCIJA, PRAVA GLASA ILI DRUGIH PRAVA, NA OSNOVU KOJIH UČESTVUJE U UPRAVLJANJU PRAVNIM LICEM, ODNOSNO UČESTVUJE U KAPITALU PRAVNOG LICA SA 25% ILI VIŠE UDELA ILI IMA DOMINANTAN POLOŽAJ U UPRAVLJANJU IMOVINOM PRAVNOG LICA;

2) FIZIČKO LICE KOJE PRIVREDNOM DRUŠTVU POSREDNO OBEZBEDI ILI OBEZBEĐUJE SREDSTVA I PO TOM OSNOVU IMA PRAVO DA BITNO UTIČE NA DONOŠENJE ODLUKA ORGANA UPRAVLJANJA PRIVREDNIM DRUŠTVOM PRILIKOM ODLUČIVANJA O FINANSIRANJU I POSLOVANJU.

STVARNI VLASNIK LICA STRANOG PRAVA JE I:

1) FIZIČKO LICE, KOJE JE POSREDNI ILI NEPOSREDNI KORISNIK 25% ILI VIŠE IMOVINE KOJA JE PREDMET UPRAVLJANJA, POD USLOVOM DA SU BUDUĆI KORISNICI ODREĐENI;

2) FIZIČKO LICE ILI GRUPA LICA U ČIJEM JE INTERESU LICE STRANOG PRAVA OSNOVANO ILI POSLUJE POD USLOVOM DA JE TO LICE ILI GRUPA LICA ODREDIVA;

3) FIZIČKO LICE KOJE POSREDNO ILI NEPOSREDNO NEOGRANIČENO UPRAVLJA SA VIŠE OD 25% IMOVINE LICA STRANOG PRAVA.

IDENTITET STVARNOG VLASNIKA PRAVNOG LICA PRAVNO LICE DOKAZUJE DOSTAVLJANJEM ORIGINALA ILI OVERENE KOPIJE DOKUMENTACIJE IZ ZVANIČNOG JAVNOG REGISTRA KOJA NE SME BITI STARIJA OD TRI MESECA, A U KOJOJ JE NAZNAČENO IME, PREZIME, DATUM I MESTO ROĐENJA I PREBIVALIŠTE ILI BORAVIŠTE STVARNOG VLASNIKA PRAVNOG LICA.

AKO IDENTITET STVARNOG VLASNIKA PRAVNOG LICA, PRAVNO LICE NE MOŽE DOKAZATI NA NAČIN PROPISAN U STAVU 4. OVOG ČLANA, PRAVNO LICE JE DUŽNO DA DOSTAVI PODATKE KOJI NEDOSTAJU, DOSTAVLJANJEM ORIGINALA ILI OVERENE KOPIJE ISPRAVE ILI DRUGE POSLOVNE DOKUMENTACIJE IZ KOJE SE TO MOŽE NEDVOSMISLENO UTVRDITI.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Državna lutrija Srbije i pravno lice koje:

1) dozvolu, odobrenje, odnosno saglasnost prenese na treće lice ( član 8. stav 3);

2) postupi suprotno zabrani iz člana 10. ovog zakona;

3) isplatu igraču izvrši suprotno članu 15. stav 1. tačka 3) ovog zakona;

4) ne garantuje za isplatu dobitaka (čl. 19 , 21 , 22. i 23 );

5) ne dostavi Upravi odluku o priređivanju igre na sreću ( član 25. stav 1);

6) promeni pravila klasičnih igara nakon započinjanja prodaje srećaka, listića ili kartica određenog kola ili serije, odnosno prijema uloga ( član 27. stav 2);

7) ne objavi pravila igre u dnevnoj ili nedeljnoj štampi pre početka priređivanja igre na sreću ili ne omogući licima zainteresovanim za učešće u igri da se upoznaju sa pravilima na prodajnim (uplatnim) mestima ( član 27. stav 3);

8) ne vrši izvlačenje, odnosno ne utvrđuje dobitke pred komisijom od najmanje tri člana koju imenuje priređivač, ili ne izvlači dobitke javno ( član 28 );

9) ne vrši izvlačenje dobitaka u direktnom televizijskom prenosu ( član 29 );

10) ne objavi promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka na isti način na koji se objavljuju i pravila igre na sreću, ili ne obavesti Upravu ako se menja dan izvlačenja dobitaka iz tehničkih razloga ( član 30. st. 2-3);

11) ne vrati učesnicima novac od prodatih srećaka, listića ili kartica, odnosno uplaćenih uloga ( član 30. stav 5);

12) ne dostavi Upravi zapisnik o toku izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka u propisanom roku ( član 31. stav 2);

13) ne objavi rezultate igre na sreću u štampi, odnosno na svojoj internet stranici u propisanom roku ( član 32 );

14) ne isplati novčani dobitak, odnosno ne obezbedi preuzimanje drugog dobitka u klasičnim igrama na sreću u propisanom roku ili ne dostavi Upravi zapisnik u propisanom roku ( član 33. st. 1. i 4);

15) objavi identitet dobitnika suprotno pravilima igre ( član 33. stav 5);

16) ne obezbedi podatke o osnovici za obračun naknade iz člana 35. stav 2. ovog zakona ili ne uplati naknadu na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec u smislu člana 35. stav 3. ovog zakona;

17) ne održava iznos osnovnog kapitala iz čl. 38 , 65 , 83. i 98. ovog zakona u periodu važenja dozvole, odnosno odobrenja;

18) otkupi udeo, odnosno akcije, odnosno poveća sopstveni udeo ili broj akcija u strukturi kapitala priređivača igara na sreću u igračnicama, bez prethodne saglasnosti ministra finansija ( član 39. stav 1);

19) ne obezbedi riziko depozit u blagajni u iznosu iz čl. 40 , 66 , 84. i 99. ovog zakona;

20) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola tog tipa ( član 46. stav 1);

21) ne dostavi Upravi dopunu uverenja za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola tog tipa ( član 46. stav 2);

22) ne dostavi Upravi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola tog tipa, pre stavljanja stola u upotrebu ( član 46. stav 3);

23) ne uredi prostor u skladu sa članom 53. ovog zakona;

24) ne obezbedi neprekidan audio-video nadzor sa snimanjem nad svim stolovima i automatima za igru, kao i nadzor ulaska i izlaska u igračnicu i nadzor nad igračima i posetiocima ( član 54. stav 1);

25) ne čuva dokumentaciju o neprekidnom snimanju u propisanom roku ( člana 54. stav 2);

26) ne obezbedi telesnu zaštitu igračima i posetiocima u skladu sa članom 54. st. 4. i 5. ovog zakona;

27) ne obezbedi trajnu bazu podataka o licima kojima je dozvoljen ulazak u igračnicu ( član 55. stav 5);

28) omogući zaposlenima kod priređivača učestvovanje u igrama koje priređuje taj priređivač ( član 56. stav 1, član 76. stav 1, član 91. stav 1. i član 105 );

29) omogući zaposlenima da od igrača primaju napojnice, poklone, pozajmice ili druge pogodnosti za sebe ili drugoga ili novčano pomažu igrače ( član 57. stav 1);

30) vrednost promotivnog žetona uveća u odnosu na četvorostruku vrednost najnižeg iznosa žetona za igranje na stolovima u igračnici koji je propisan pravilima igre ( član 59. stav 4);

31) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku ( član 59. st. 4, 5. i 6);

32) ne vodi evidenciju o dnevnim osnovicama naknade ili ne vodi evidenciju o napojnicama za igre na sreću na osnovu koje se obračunava i plaća naknada, na način i pod uslovima koje propiše ministar finansija ( član 60 );

33) ne dostavi Upravi, u propisanom roku, bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama kapitala, napomene uz finansijske izveštaje i statistički aneks ( član 61. stav 1);

34) ima manje od 5 automata u objektu u kome na osnovu odobrenja priređuje posebne igre na sreću na automatima ( član 64 );

35) automat za igre na sreću ne podesi da na ukupan broj programiranih kombinacija U CIKLUSU isplaćuje igračima najmanje 80% od vrednosti uplata U TOM CIKLUSU (član 67. stav 1);

36) ne obezbedi tačnost, ažurnost i zaštitu podataka INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA AUTOMATA( član 67. stav 3);

37) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata pre stavljanja u promet tog tipa automata ( član 67. stav 4);

37) NE DOSTAVI UPRAVI UVERENJE O ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA AUTOMATA TOG TIPA, PRE STAVLJANJA U UPOTREBU (ČLAN 67. STAV 4);

38) ne dostavi Upravi dopunu uverenja za svaku promenu tehničkih ili funkcionalnih karakteristika automata ( član 67. stav 5);

38) NE DOSTAVI UPRAVI DOPUNSKO UVERENJE ZA SVAKU PROMENU INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA AUTOMATA TOG TIPA (ČLAN 67. STAV 5);

39) ne dostavi Upravi broj uverenja, odnosno dopunu uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata tog tipa, pre stavljanja u promet tog automata ( član 67. stav. 6);

39) NE DOSTAVI UPRAVI DOPUNSKO UVERENJE O ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA AUTOMATA TOG TIPA, PRE STAVLJANJA U PONOVNU UPOTREBU AUTOMATA (ČLAN 67. STAV 6);

40) stavi u upotrebu automate za igre na sreću koji nemaju odgovarajuće kontrolne uređaje koji omogućavaju automatsku razmenu podataka sa serverom Uprave ( član 68. st. 1 I 2);

40) STAVI U UPOTREBU AUTOMATE ZA IGRE NA SREĆU KOJI NEMAJU ODGOVARAJUĆI INFORMACINI SISTEM (ČLAN 68. ST. 1. I 2);

41) ne obezbedi tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilnu razmenu podataka (član 68. stav 2 ST. 3-8);

41) NE OBEZBEDI FUNKCIONALNOST, SIGURNOST I BEZBEDNOST INFORMACIONOG SISTEMA (ČLAN 68. ST. 3-8);

42) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja pre stavljanja u promet kontrolnog uređaja automata (član 68. stav 3 9);

42) NE DOSTAVI UPRAVI UVERENJE O ISPUNJENOSTI INFORMACIONOG SISTEMA, PRE STAVLJANJA U UPOTREBU (ČLAN 68. STAV 9);

43) ne dostavi Upravi dopunu uverenja za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata tog tipa (član 68. stav 4 10);

43) NE DOSTAVI UPRAVI DOPUNSKO UVERENJE ZA SVAKU PROMENU KARAKTERISTIKA INFORMACIONOG SISTEMA (ČLAN 68. STAV 10);

44) ne dostavi Upravi broj uverenja, odnosno dopuna uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika kontrolnog uređaja automata tog tipa, pre stavljanja u promet kontrolnog uređaja automata ( član 68. stav 5);

44) AKO SE VRŠI KUPOPRODAJA I UVOZ AUTOMATA BEZ UVERENJA O ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA AUTOMATA (ČLAN 69. STAV 1);

45) ako priređuje igre na sreću u automat klubu ili uplatnoisplatnom mestu U KLADIONICI na udaljenosti manjoj od propisane (čl. 71. i 86 );

45) AKO PRIREĐUJE IGRE NA SREĆU U AUTOMAT KLUBU ILI U KLADIONICI NA UDALJENOSTI MANJOJ OD PROPISANE (ČL. 71. I 86);

46) ne obavesti Upravu ukoliko u toku važenja dozvole dođe do izmene bilo kojeg podatka od značaja za dobijanje odobrenja ( član 72. stav 2, član 87. stav 2. i član 101. stav 3);

47) ne plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku ( član 80 );

48) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 81. st. 1-6);

48) NE PLAĆA NAKNADU ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA U PROPISANOM IZNOSU, NA PROPISAN NAČIN I U PROPISANOM ROKU (ČLAN 81. ST. 1-7);

49) ne vodi evidenciju o ostvarenom prometu po automatu (član 81. stav 7);

49) NE VODI EVIDENCIJU O OSTVARENOM PROMETU PO AUTOMATU (ČLAN 81. STAV 8);

50) ne obezbedi tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilnu razmenu podataka (član 85. stav 2);

50) NE OBEZBEDI INFORMACIONI SISTEM ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJE (ČLAN 85. ST. 1 – 5);

51) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa, pre stavljanja u promet tog tipa štampača tiketa (član 85. stav 3);

51) NE OBEZBEDI FUNKCIONALNOST, SIGURNOST I BEZBEDNOST INFORMACIONOG SISTEMA, ILI NE SKLADIŠTI I NE ČUVA PODATKE NA PROPISAN NAČIN (ČLAN 85. ST. 7 I 8);

52) ne dostavi Upravi dopunu uverenja za svaku promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa (član 85. stav 4);

52) NE DOSTAVI UPRAVI UVERENJE O ISPUNJENOSTI KARAKTERISTIKA INFORMACIONOG SISTEMA (ČLAN 85. STAV 9);

53) ne dostavi Upravi broj uverenja, odnosno dopuna uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika štampača tiketa pre stavljanja u promet tog tipa štampača tiketa (član 85. stav 5);

53) NE DOSTAVI UPRAVI DOPUNSKO UVERENJE O ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA INFORMACIONOG SISTEMA, ZA SVAKU PROMENU (ČLAN 85. STAV 10);

54) ne plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku ( član 95 );

55) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku ( član 96. st. 1-4);

56) ne vodi evidenciju o ostvarenom prometu za svako uplatno-isplatno mesto ( član 96. stav 5);

57) ne obezbedi tačnost, ažurnost, zaštitu i pravilnu razmenu podataka ( član 100. stav 2);

58) ne dostavi Upravi uverenje o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa, pre stavljanja u promet opreme ( član 100. stav 3);

59) ne dostavi Upravi dopunu uverenja za svaku promenu informatičkih karakteristika opreme ( član 100. stav 4);

60) ne dostavi Upravi broj uverenja, odnosno dopune uverenja o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa, pre stavljanja u promet UPOTREBUopreme ( član 100. stav 5);

61) ne plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku ( član 106 );

62) ne plaća naknadu za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku I NE VODI EVIDENCIJU O OSTVARENOM PROMETU NA PROPISAN NAČIN ( član 107 );

63) ne objavi pravila igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije 15 dana pre otpočinjanja nagradne igre (član 108. stav 6);

63) NE OBJAVI PRAVILA IGRE U NAJMANJE JEDNOM DNEVNOM LISTU KOJI SE DISTRIBUIRA NA CELOJ TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE NAJKASNIJE OSAM DANA PRE OTPOČINJANJA NAGRADNE IGRE I NE DOSTAVI DOKAZ O OBJAVLJIVANJU (ČLAN 108. STAV 7);

64) vrši reklamiranje, oglašavanje ili na drugi način priređivanje igre čini dostupno javnosti, ili omogući priređivaču korišćenje sredstava elektronske komunikacije za učestvovanje u igri, pravnom licu koje nije dobilo saglasnost Ministarstva za priređivanje nagradne igre ( član 112 );

65) ne plaća naknadu za priređivanje nagradne igre u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku ( član 113 );

66) ne obavesti Upravu o rezultatima nagradne igre u roku od 15 dana od dana okončanja nagradne igre ( član 114. stav 1);

67) pravila igre ne istakne na vidnom mestu u prostoriji u kojoj se igra priređuje ili ih ne objavi na drugi način utvrđen ovim zakonom ( član 115. stav 3);

68) menja pravila igre u toku trajanja igre ( član 115. stav 4);

68A) NE UTVRDI VISINU NAKNADE ZA IGRE NA SREĆU NA PROPISANI NAČIN (ČLAN 115A);

68B) NE OBEZBEDI PROPISANU VISINU OSNOVNOG KAPITALA ZA SVAKU VRSTU IGRE POSEBNO KOJU PRIREĐUJE (ČLAN 115B);

68V) NE DOKAŽE IDENTITET STVARNOG VLASNIKA TOG PRAVNOG LICA NA PROPISANI NAČIN (ČLAN 115V);

69) ne vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše ministar finansija ( član 116. stav 1);

70) ne čuva najmanje pet godina elektronske podatke i ostalu dokumentaciju propisanu ovim zakonom ( član 116. stav 3);

71) ne preduzima mere iz zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma i svoje evidencije ne vodi u skladu sa zahtevima organa nadležnog za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma ( član 117 );

71A) AKO UČESNIKU U IGRI ODREDI CENU USLUGE ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE VIŠU OD REDOVNE CENE ( ČLAN 118. STAV 2 );

72) ne omogući ovlašćenom licu obavljanje poslova terenske kontrole nad celokupnim materijalno-finansijskim poslovanjem ili ne omogući pregled prostorija, poslovnih knjiga, izveštaja, evidencija, softvera i drugih dokumenata ili podataka na osnovu kojih se može utvrditi poslovanje priređivača ( čl. 123 );

73) ne dostavi Upravi dnevne, mesečne i godišnje izveštaje u pisanoj ili elektronskoj formi ( član 127. stav 1);

74) ne odazove na poziv Uprave, neposredno ili preko punomoćnika, za učestvovanje u postupku kancelarijske kontrole, odnosno ne pruži potrebna objašnjenja i dokumentaciju u roku koji odredi Uprava ( član 128 ).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u Državnoj lutriji Srbije i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana tač. 63), 64), 65) i 66) kazniće se za prekršaj preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana oduzeće se imovinska korist ostvarena prekršajem.

U slučaju da protiv priređivača, odnosno odgovornog lica u pravnom licupriređivaču bude pokrenut postupak za prekršaje iz člana 130. stav 1. tač. 1), 16), 17), 30), 47), 48), 54), 55), 61), 62), 63) i 74) ovog zakona, uplaćeni depozit, odnosno aktivirana bankarska garancija iz čl. 40 , 66 , 84. i 99. ovog zakona, postaju prihod budžeta, na osnovu naloga ministra finansija.

Ako priređivač, odnosno odgovorno lice bude oslobođen odgovornosti za prekršaj, sredstva koja su postala prihod budžeta, vraćaju se.

Postupak aktiviranja sredstava, odnosno postupak vraćanja sredstava bliže uređuje ministar finansija.

AKO, PRIREĐIVAČ NE IZMIRI OBAVEZE KOJE SU DOSPELE PO OSNOVU NAKNADA, U ZAKONOM PROPISANOM IZNOSU I NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN, UPRAVA ĆE POKRENUTI POSTUPAK ZA AKTIVIRANJE SREDSTAVA NAMENSKOG DEPOZITA ILI BANKARSKE GARANCIJE PRIREĐIVAČA, DO KRAJA TEKUĆEG MESECA.

SREDSTVA IZ NAMENSKOG DEPOZITA ILI SREDSTVA OSTVARENA AKTIVIRANJEM BANKARSKE GARANCIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, POSTAJU PRIHOD BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE, NA OSNOVU POTPISANOG NALOGA MINISTRA FINANSIJA ZA AKTIVIRANJE TIH SREDSTAVA.

POSTUPAK AKTIVIRANJA SREDSTAVA NAMENSKOG DEPOZITA ILI BANKARSKE GARANCIJE BLIŽE UREĐUJE MINISTAR FINANSIJA.

VII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Na koga će i kako najverovatnije uticati rešenja u Zakonu?

Budžet Republike Srbije – predloženi zakon imaće pozitivan uticaj na budžet

Republike Srbije.

Navedena rešenja u zakonu će uticati na priređivače igara na sreću kojih u ovom trenutku ima ukupno 87 i to: 65 riređivača posebnih igara na sreću na automatima, 20 priređivača igara na sreću – klađenje, kao i 2 (dva) priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama. Ukoliko se Državna lutrija Srbije u okviru svoje poslovne politike opredeli za priređivanje igara na sreću putem sredstava elektronske komunikacije i ona će biti obuhvaćena direktnim uticajem zakonskih rešenja.

Rešenja koja su predložena u zakonu omogućavaju efikasniju kontrolu kako sa aspekta potpunog obuhvata obima prometa od igara na sreću, tako i potpunu identifikaciju svih prostora u kojima se vrši priređivanje, kao i tačnom broju automata odnosno uplatno-isplatnih mesta po svakom prostoru gde se priređuju posebne igre na sreću. Ove činjenice obezbeđuju realizaciju principa lojalne konkurencije za legalne priređivače s jedne strane, a sa druge strane kontrolnom organu – Poreskoj upravi omogućavaju znatno bržu identifikaciju nelegalne opreme na kojoj se vrši priređivanje igara na sreć, odnosno identifikaciju fizičke lokacije za nelegalno priređivanje, a samim tim efikasniju primenu svojih zakonskih ovlašćenja koja se ogledaju u sprečavanju nelegalnog priređivanja. Na ovaj način se otklanja osnovna zamerka stranih investitora u ovoj oblasti, a koja se odnosila na postojanje nelojalne konkurencije, odnosno nelegalnog tržišta u ovoj oblasti.

Jedan od ključnih kontrolnih mehanizama je uvođenje laboratorije koja je ovlašćena od strane ministra finansija da utvrđuje ispunjenost uslova informacionih sistema za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i posebnih igara na sreću – klađenje kod priređivača. Navedena laboratorija u postupku provere ispunjenosti informacionih i tehničkih karakteristika opreme za priređivanje igara na sreću, a pre svega automata, treba da onemogući, uz ostale elemente elektronskog nadzora, priređivanje igara na sreću na bilo kojoj vrsti opreme koja omogućava “dvostruko“ vođenje knjiga, odnosno da obezbedi priređivanje igara na sreću na opremi koja je povezana sa Poreskom upravom u realnom vremenu i omogućava očitavanje stvarnog prometa, nezavisno da li je od priređivanja igara na sreću na automatima, klađenju ili on-line igrama.

Očekuje se da Republika Srbija ostvari prihode od igara na sreću preko sredstava elektronskih komunikacija. Uz potpunu liberalizaciju tržišta, određeno je da priređivač plaća dve naknade: naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronskih komunikacija u visini od 2.500 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti i naknadu za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronskih komunikacija mesečno u visini od 15% na osnovicu za klađenje preko sredstava elektronskih komunikacija, odnosno 5% za ostale igre preko elektronskih komunikacija, na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što naknada ne može biti manja od 7.500 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, što u praksi nije moglo da se primeni zbog nepostojanja elektronskog nadzora kojim bi moglo da se kontroliše priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije kao i da se vrši naplata u propisanom relativnom iznosu od prometa, zašta se ovim izmenama i dopunama stvaraju neophodni uslovi.

Priređivači posebnih igara na sreću na automatima imaju obavezu da na iznos ostvarenog prometa preko 18.000 evra, plaćaju naknadu u visini od 10%. Mesečne naknade za priređivanje posebnih igara na automatima i posebnih igara na sreću-klađenje predviđeno je da se plaćaju u iznosu od 5% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što ne mogu biti manje od dinarske protivvrednosti 35 evra po automatu, odnosno 15% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što ne mogu biti manje od dinarske protivvrednosti 500 evra po uplatno-isplatnom mestu. Povećanje prihoda u budžetu Republike Srbije očekuje se permanentnim elektronskim nadzorom i uvidom u promet priređivača, odnosno uvidom u sve primljene uplate i izvršene isplate čija razlika predstavlja osnovicu za plaćanje stvarnih naknada dok je do sada promet bio dostavljan od strane priređivača u pisanoj i elektronskoj formi, koje Uprava nije mogla permanentno da kontroliše.

Takođe, uočen je drastičan pad prihoda zakonskim rešenjima iz 2011. godine koja se odnose na nagradne igre u robi i uslugama, tako da se očekuje da će povećanjem broja nagradnih igara u robi i uslugama u toku kalendarske godine kao i povećanjem dužine trajanja istih doći do znatnog povećanja prihoda u budžetu Republike Srbije po ovom osnovu.

2. Kakve troškove će primena Zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Predloženi zakon neće nepovoljno uticati na poslovanje priređivača igara na sreću, a eventualne promene u njihovoj poslovnoj politici, po našem mišljenju, neće bitno ugroziti interese građana, s obzirom da se radi o specifičnoj privrednoj delatnosti sa elastičnom tražnjom. Predložena zakonska rešenja za prenos podataka su sagledana sa aspekta priređivača, tako da većina njih poseduje informacione sisteme preko kojih će prenositi tražene podatke na server Uprave, čime su eventualni troškovi svedeni na minimum. Kada je reč o troškovima sprovođenja ovog zakona kod građana, ne postoji nijedan dodatni trošak već se institutima društvene odgovornosti priređivača pojačavaju raznorazni aspekti zaštite učesnika u igri.

Preliminarnom analizom koja je sačinjena za potrebe izrade ovog zakona utvrđeno je da od ukupnog broja automata 20.400, 87,55% su automati koji u sebi sadrže ugrađene komponente elektronskog nadzora, a 2.900 automata ili 12,45% su automati koji po godini proizvodnje, odnosno tehnološkom nivou ne sadrže ugrađene komponente propisane ovim zakonom, a u cilju omogućavanja elektronskog nadzora. Od analiziranih 20 priređivača igara na sreću – klađenje svi priređivači poseduju informacione sisteme koji skoro u potpunosti zadovoljavaju zahteve koje definiše elektronski nadzor. Što se tiče on line igara na sreću u ovom trenutku je 6 priređivača u postupku sertifikacije od kojih su 2 u završnoj fazi. Navedene činjenice ukazuju da je uvođenje zakonske obaveze posedovanja opreme koja zadovljava kriterijume elektronskog nadzora u suštini više upodobljavanje regulatornog okvira sa postojećim stanjem jer priređivači prateći zahteve tržišta kao i promene u tehnologiji u ovoj oblasti već poseduju opremu koja zadovoljava navedene kriterujume, pa samim tim se ne može govoriti o velikim troškovima industrije igara na sreću u cilju upodobljavanja sa ciljevima iz ovog zakona.

Troškovi će nastati po osnovu uspostavljanja VPN konekcije između servera priređivača i servera Poreske uprave, čija procena okvirno iznosi od 60.000-100.000 dinara na godišnjem nivou po priređivaču.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja Zakona takve da opravdavaju troškove koje će stvoriti?

S obzirom da predloženim zakonom o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću nisu predviđeni troškovi za budžet Republike Srbije, a navedene izmene obezbediće ravnomerniji priliv sredstava u budžet Republike, uz tendenciju kontinuiranog rasta, dok su troškovi priređivača zanemarljivi u odnosu na pozitivne efekte uređenja tržišta igara na sreću.

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, rast prihoda po osnovu naknada za posebne igre na sreću u 2015. godini procenjuje se na 18,27% u odnosu na prihod budžeta Republike Srbije u 2014. godini ili izraženo u dinarima procenjeni rast u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu je za oko 673.000.000,00 dinara, dok se puni efekti sa tendencijom rasta očekuju u 2016. godini po sukcesivnoj implementaciji predloženih zakonskih rešenja u kojima je dat rok za usklađivanje za priređivače posebnih igara na sreću – klađenje od šest meseci i posebnih igara na sreću na automatima rok od godinu dana.

Što se tiče klasičnih igara na sreću ograničeno je prisustvo komisije čiji je obavezni član iz Uprave, na klasične igre koje se odvijaju u direktnom TV prenosu i na taj način je data mogućnost Državnoj lutriji Srbije za uvođenje novih vrsta klasičnih igara na sreću, kao i osavremenjavanje njihovog priređivanja u tehnološkom smislu, čime su stvoreni uslovi za uspešnije poslovanje Državne lutrije Srbije, a samim tim i povećanje prihoda budžeta Republike Srbije od naknada za klasične igre na sreću za 2015. godinu oko 5% u odnosu na prihode u tekućoj godini, ili povećanje od oko 85.000.000,00 dinara.

Procena je da proizvođači sami vrše permanentno zamenu automata sa starijom tehnologijom, automatima sa novijom tehnologijom u cilju održavnja tržišne konkurentnosti, te primena ovog zakona ne predstavlja administrativni trošak u smislu imperativne nabavke automata sa novijom tehnologijom, već je to pre svega ekonomski interes priređivača igara na sreću na automatima.

4. Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predloženi zakon ima stimulativan efekat kada je u pitanju stvaranje novih privrednih subjekata, uređenjem tržišta igara na sreću čime se stvaraju povoljniji i sigurniji uslovi za ulaganje kapitala, posebno stranog, kao i uslovi za poslovanje priređivača igara na sreću, povećaće se njihov broj i kvalitet, a to znači i tržišna konkurencija.

Naime, potencijalni strani investitori su ukazivali da je jedan od razloga za nizak nivo investiranja u ovoj oblasti odsustvo savremenog regulatornog okvira koji se bazira pre svega na elektronskom nadzoru i u tom smislu je jedan od uslova za investiranje u oblasti industrije igara na sreću, bilo inoviranje postojećeg normativnog okvira koji je prepoznatljiv ili vrlo sličan rešenjima u svetu u ovoj oblasti, a koji stvara stabilno i predvidivo pravno okruženje. U tom smislu predložena rešenja, pored već definisanog elektronskog nadzora u oblasti igara na sreću putem sredstava elektronske komunikacije uvedena su i za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje, čime se stvaraju ravnopravni uslovi za poslovanje.

Takođe, omogućava se i drugim privrednim subjektima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove da priređuju igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, što neminovno vodi ka osavremenjavanju i proširenju ponude na tržištu igara na sreću.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu?

S obzirom da su ovim predlogom zakona predviđene izmene već postojećih tehničkih i tehnoloških rešenja koje olakšavaju primenu istih u praksi, uz minimalne troškove, nije ni postojala potreba da se zainteresovane strane izjašnjavaju.

6. Koje će se mere prilikom primene Zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem Zakona namerava?

Poreska uprava kao organ u sastavu Ministarstva finansija preduzeće sve mere i aktivnosti u okviru svojih nadležnosti, u cilju pravilne primene zakona u celini. Takođe, tokom 2014. godine. uspostavljena je bolja saradnja sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, koja će primenom ovih izmena biti unapređenja u cilju suzbijanja sive zone priređivanja igara na sreću i stvaranja uslova za odgovorno priređivanje igara na sreću, kao i potpuno sprečavanje neovlašćenog organizovanja igara na sreću.

Set aktivnosti koji prati implementaciju ovog zakona obuhvata kako mere organizacionog karaktera, mere neposrednog nadzora – terenske kontrole priređivača igara na sreću, medijsku kampanju od strane Ministarstva finansija i Poreske uprave, tako i postavljanje odgovarajućeg kapaciteta ovlašćene laboratorije, zajedno sa normativnim delom koji se sastoji od izrade i donošenja podzakonskih akata. U tom smislu ministarstvo je preraspodelom unutrašnjih resursa u okviru sekretarijata ministarstva definisalo izvršioce koji će pratiti rad na implementaciji ovog zakona, Poreska uprava je takođe internom preraspodelom resursa ojačala kapacitet nadležne organizacione jedinice – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću. U ovom trenutku 17 nacrta podzakonskih akata su izrađeni, a biće doneti odmah nakon usvajanja zakona, odnosno u roku od mesec dana od dana usvajanja zakona (ili kraćem od mesec dana). Poreska uprava će u okviru aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije u oblasti igara na sreću i pojačanog nadzora nad primenom Zakona o igrama na sreću nastaviti sa kontinuiranim aktivnostima koje su započele u avgustu 2014. godine i u nepromenjenoj dinamici sprovoditi kontrolu do početka 2016. godine. Poreska uprava će sa PR službom Ministarstva finansija sprovesti medijsku kampanju kako prema priređivačima igara na sreću tako i prema građanima u cilju upoznavanja sa osnovnim rešenjima iz ovog zakona.

IZJAVA

O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa -Vlada

Obrađivač – Ministarstvo finansija

Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Draft Law on amendments and additions to the Law on Games of Chance.

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazumi):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

Sporazum ne sadrže odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću. Oblast igara na sreću posebno se reguliše u svim zemljama članicama u okviru njihovih nacionalnih zakonodavstava i u neposrednoj je zavisnosti od specifičnih društveno-ekonomskih uslova tih zemalja. Iz tog razloga se načini i modaliteti organizovanja industrije igara na sreću i međusobno razlikuju, te nisu podložni međusobnom usklađivanju u meri, kako je to slučaj sa drugim oblastima.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Sporazum ne sadrži odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Potpuno usklađeno

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Nema

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisimaEvropske unije

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Predmetni Predlog zakona nije relevantan sa stanovišta propisa Evropske unije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

NIJE PREVEDEN

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.’

NISU UČESTVOVALI

Ostavite komentar