Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti

Predlog

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti

Član 1.

U Zakonu o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 18/10) u članu 2. stav 1. u tač. 8) i 9) reči: „dokument kojim se predlaže način realizacije programa” zamenjuju se rečima: „skup aktivnosti kojima se realizuju programi”.

Član 2.

U članu 12. stav 2. menja se i glasi:

„Sadržaj, rok za dostavljanje i postupanje u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.”

Član 3.

U članu 13. posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Na finansiranje tehnoloških privrednih društava sredstvima budžeta Republike Srbije po posebnom programu, primenjuju se propisi kojima se uređuje državna pomoć male vrednosti (de minimis), kao i podzakonski akti kojima se uređuje primena propisa o državnoj pomoći male vrednosti (de minimis).”

Član 4.

U članu 26. reči: „12. i 16.” zamenjuju se rečima: „15. i 20.”.

Član 5.

U članu 28. stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Član 6.

Član 31. menja se i glasi:

„Kontrolu namenskog trošenja sredstava budžeta Republike Srbije i realizacije inovacionih i razvojnih projekata, Ministarstvo vrši u skladu sa ugovorom kojim se odobrava sufinansiranje inovacione delatnosti budžetskim sredstvima, u skladu sa ovim zakonom.”

Član 7.

Član 33. briše se.

Član 8.

U članu 35. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Na finansiranje inovacione delatnosti sredstvima budžeta Republike Srbije primenjuju se propisi kojima se uređuje državna pomoć male vrednosti (de minimis) iz oblasti istraživanja, razvoja i inovacija, kao i podzakonski akti kojima se uređuje primena propisa o državnoj pomoći male vrednosti (de minimis).”

Član 9.

U članu 43. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Na finansiranje inovacione delatnosti sredstvima budžeta Republike Srbije primenjuju se propisi kojima se uređuje državna pomoć male vrednosti (de minimis) iz oblasti istraživanja, razvoja i inovacija, kao i podzakonski akti kojima se uređuje primena propisa o državnoj pomoći male vrednosti (de minimis).”

Član 10.

U članu 45. stav 3. menja se i glasi:

„Upravni odbor ima pet članova: tri predstavnika Vlade i dva predstavnika Fonda, od kojih je jedan predstavnik Fonda iz reda zaposlenih u Fondu, a drugi predstavnik Fonda je iz reda stručnjaka u oblasti inovacione delatnosti.”

U stavu 7. posle reči: „Vlada” dodaju se reči: „na osnovu javnog konursa, pod uslovima i na način utvrđen statutom Fonda.”

Član 11.

U članu 52. stav 1. posle reči: „samouprave” briše se zapeta i reči: „na kraju kalendarske godine,”.

U stavu 2. posle reči: „Sadržaj” dodaju se reči: „ i rok za dostavljanje”.

Član 12.

Usklađivanje podzakonskih akata za sprovođenje ovog zakona i statuta Fonda, izvršiće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 13.

Predsednika i članove upravnog odbora Fonda Vlada će imenovati, u skladu sa

ovim zakonom, u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom donošenja akta o imenovanju iz stava 1. ovog člana, prestaje mandat predsedniku i članovima upravnog odbora imenovanim u skladu sa Zakonom o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 18/10).

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama zakona o inovacionoj delatnosti sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 12. Ustava Republike Srbije, kojim je dato ovlašćenje Republici da uređuje i obezbeđuje razvoj Republike Srbije, politiku i mere za podsticanje ravnomernog razvoja pojedinih delova Republike Srbije, uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja, organizaciju i korišćenje prostora, naučno-tehnološki razvoj, kao i tački 17. tog člana kojom se Republika ovlašćuje da uređuje i obezbeđuje druge odnose od interesa za Republiku, u skladu s Ustavom.

II. Razlozi za donošenje zakona

Materija inovacione delatnosti je po prvi put u Republici Srbiji uređena sistemskim Zakonom o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/05), koji definiše prirodu inovacionih aktivnosti, donošenje godišnjih programa, vrstu projekata kroz koje se programske aktivnosti realizuju, kao i organizacionu struktura nosilaca inovacione delatnosti. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) otklonjeni su nedostaci uočeni u trogodišnjem periodu primene donetog zakona i podzakonsih akata, koji su se u jednom delu iskazali kao kruta rešenja ili preregulacija u oblasti inovacione delatnosti koja je po svojoj prirodi podložna promenama, a u tekst zakona je unet pojmovnik, kao i kriterijumi za specifikaciju vrste projekata kojima se realizuje programi inovacione delatnosti.

Potreba za novim dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti (u daljem tekstu: Predlog zakona) nametnuta je pre svega zbog potrebe da se dodela sredstava, u slučajevima kada su ministarstvo nadležno za inovacionu delatnost ili Fond za inovacionu delatnost davaoci državne pomoći uskladi sa pravilima za dodelu državne pomoći primenom člana 25. stav 3. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS”, broj 51/09).

Dopune zakonskog teksta izvršene su i u delu koji uređuje sastav i način imenovanja upravnog odbora i diretora Fonda za inovacionu delatnost. Važećim zakonom je propisano da se, od ukupno pet, dva člana upravnog odbora imenuje iz reda zaposlenih u Fondu za inovacionu delatnost, što je nefunkcionalno rešenje pre svega iz razloga što je ukupni broj zaposlenih u Fondu manji od dvadeset, od kojih je samo mali broj onih koji mogu biti uključeni u rad organ upravljanja tog pravnog lica, jer ne rade na programima i projektima Fonda u odnosu na koje se odluke tog organa upravljanja odnose (npr. davanje saglasnosti na listu projekata predloženih za finansiranje iz fondova EU posredstvom Svetske banke). Istovremeno, specifičnost delatnosti i poslovanja Fonda nameće kao neophodno da njegov predstavnik u upravnom odboru bude i jedan član sa nespornim stručno-ekspertskim znanjima i praktičnim iskustvima iz oblasti inovacione delatnosti. Dopune teksta važećeg zakona predviđaju imenovanje direktora u postupku javnog konkursa, kao mehanizma u kome će se na transparentan način izvršiti odabir kandidata koji pored dokazanih menadžerskih sposobnosti, ispunjava i zahteve odgovarajućeg iskustva i stručnosti.

Deo izmena se odnosi na dodatno otklanjanje odredbi koje nemaju potrebnu opštost imanentnu zakonskom aktu, ili su po nekom osnovu neprimenjive, nefunkcionalne, uopštene ili van logičnog konteksta sistema koji se zakonom i podzakonskim aktima uspostavlja.

Očekivani efekti predloženih izmena i dopuna su da se omogući potpuna usklađenost nacionalne regulative u oblasti inovacione delatnosti sa propisima o državnoj pomoći, da se otkloni osnov za obrazovanje i licenciranje paradržavnih tela čiji rad ne bi bio od značaja za razvoj i jačanje nacionalnog inovacionog sistema, kao i da se obrazovanje organa Fonda za inovacionu delatnost izvrši na način koji će obezbediti efikasan i stručan operativan rad i pouzdane elemente kompetentnosti u radu organa upravljanja tog posebnog pravnog lica.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Odredbom člana 1. menjaju se one odredbe važećeg zakona koje su na neprecizan ili nepotpun način određivale sadržinu tački 8) i 9) pojmovnika, tako da se otklanja terminološka nepreciznost kojom se inovacioni/razvojni projekti označavaju kao dokumenti, sa pogrešnom konotacijom da je relevantno postojanje papira o planiranim/predloženim aktivnostima, a ne same inovacione aktivnosti.

Član 2. vrši dopunu člana 12. važećeg zakona tako da obezbeđuje osnov da se podzakonskim aktom propiše ne samo sadržaj, već i rok za dostavljanje godišnjeg izveštaja registrovanih subjekata inovacione delatnosti. Propuštanjem izvršenja te, po važećem zakonu neoročene obaveze, omogućeno je nesmetano nenamensko trošenje budžetskih sredstava ili zloupotreba statusa registrovanog subjekta inovacione delatnosti, pa je nužno tu obavezu oročiti, da bi nedostavljanje tog izveštaja moglo sankcionisati kao osnov za brisanje iz Registra inovacione delatnosti (koji vodi ministarstvo nadležno za inovacionu delatnost) po službenoj dužnosti već od prvog dana isteka roka.

Član 4. menja član 26. Zakona o inovacionoj delatnosti tako da se tačno označavaju odredbe kojima se uređuju organizacioni oblici koji mogu biti predmet su/osnivanja.

Član 5. predviđa brisanje dela odredbe člana 28. Zakona o inovacionoj delatnosti koji u stavu 2. sadrži suvišan pojam „nosioca projekta”, koji unosi nejasnoće u primeni jer je sadržinski u suprotnosti sa kategorijom nosioca inovacione aktivnosti i kategorijama inovacionog i razvojnog projekta iz pojmovnika (član 2. stav 1. tačka 7) važećeg zakona).

Odredbom člana 6. se menja član 31. Zakona o inovacionoj delatnosti, tako što se otklanja mogućnost da se kontrola realizacije inovacionih i razvojnih projekata vrši od strane pravnog lica koje bi se specijalizovalo i tu kontrolu vršilo na osnovu licence koju bi izdavalo ministarstvo nadležno za inovacionu delatnost za period od četiri godine i koje bi ga za tu kontrolu „angažovalo”. Ta odredba je samo opterećivala zakonski tekst, jer praksa nije ukazala na potrebu, mogućnost ili opravdanost, ni stručnu ni finansijsku, da se uspostavi takav složeni i skupi mehanizam kontrole u odnosu na projekte koji se realizuju po pravilu u toku jedne godine, a čiju realizaciju Ministarstvo sufinansira budžetskim sredstvima na osnovu ugovora koji može biti raskinut već posle nekoliko meseci, pa je sporno izdvajanje finansijskih i drugih kapaciteta za poslove koji su u suštini i nadležnost i obaveza resornog ministarstva, što je izmenom člana 31. važećeg zakona i naglašeno, naročito u vezi sa neprenosivom obavezom Ministarstva da kontroliše namensko trošenja budžetskih sredstava (član 7. stav 1. tačka 3) važećeg zakona) .

Član 7. propisuje brisanje odredbe člana 33. Zakona o inovacionoj delatnosti koja je predviđala mogućnost da Ministarstvo, na osnovu posebne odluke, realizatoru inovacionog ili razvojnog projekta sufinansiranog sredstvima budžeta Republike Srbije, sufinansira i troškove sticanja i zaštite pronalaska, industrijskog dizajna i topografije integrisanih kola (u međuvremenu taj predmet zaštite će i terminološki biti izmenjen). Pitanje sadržine takve odluke, kriterijuma koje bi propisivala, ali i opravdanosti takvog finansiranja su sporni iz više razloga, takvo rešenje je van sistema inovacione delatnosti, ali i principa zaštite i prometa prava intelektualne svojine. Nefunkcionalnost propisivanja takvog sufinansiranja potvrđena je u svetlu obaveza preuzetih u oblasti kontrole državne pomoći, pa brisanje ove odredbe znači i realizaciju Zaključka Vlade 05 Broj 401-6830/2011-1 od 9. septembra 2011. godine.

Članovima 3, 8. i 9. se dopunjuju odredbe čl. 13, 35. i 43. važećeg zakona, koje predstavljaju osnov za dodelu državne pomoći, a na način da se Zakon o inovacionoj delatnosti menja u tom delu na način sugerisan dopisom Ministarstva finansija i privrede od 15. oktobra 2012. godine, odnosno mišljenjem od 28. januara 2013. godine.

Članom 10. se predviđa dopuna odredbi člana 45. važećeg zakona, na način da se sastav upravnog odbora Fonda za inovacionu delatnost uredi tako da se obezbedi odgovarajuća struktura i pouzdani elementi kompetentnosti u radu organa upravljanja tog pravnog lica, kao i da postupku imenovanja direktora prethodi transparentni postupak javnog konkursa, u kome će se izvršiti odabir onog kandidata koji pored dokazanih menadžerskih sposobnosti, ispunjava i najviše zahteve odgovarajuće stručnosti.

Članom 11. se predviđa i izmena (brisanjem dela stava 1.) i dopuna člana 52. važećeg zakona (u stavu 2.) na način koji će odredbu učiniti primenjivom na funkcionalni način. Oročenje obaveze dostave izveštaja je stavom 1. utvrđeno odrednicom o kraju kalendarskle godine, što je u suprotnosti je sa stavom 2. tog člana koji govori o godišnjem izveštaju, pa podrazumeva dvanaestomesečnu kalendarsku/budžetsku godinu. Takvo oročenje je u suprotnosti i sa članom 7. stav 1. tačka 6) važećeg zakona, koji utvrđuje da Ministarstvo najmanje jedanput godišnje dostavlja izveštaj Vladi, a obavezni sastavni deo tog „ukupnog godišnjeg izveštaja” su upravo godišnji izveštaji iz člana 52. stav 1. važećeg zakona. Oni treba da se odnose na celu godinu, pa ne mogu biti sačinjeni pre isteka godine na koju se odnose. Dopunom člana 52. u stavu 2. stvara se osnov da se podzakonskim aktom propiše ne samo sadržaj, već i rok za dostavljanje godišnjih izveštaja autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave. Neoročena obaveza ne samo da nije izvršavana, već ne može biti sankcionisana ni po kom osnovu. U slučaju da autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ne dostavi godišnje izveštaje o rezultatima i stanju inovacione delatnosti na svojoj teritoriji, kao i utrošku sopstvenih budžetskih sredstava za tu namenu, što je do sada bio slučaj, nema mogućnosti da Ministarstvo izvrši obavezu iz člana 7. važećeg zakona. Davanjem ovlašćenja ministru da, u okviru akta o sadržaju tog izveštaja (koji je donet), utvrdi rok za njegovo podnošenje i postupanje u slučaju njegovog nedostavljanja, stvorio bi se mehanizam u kome bi se nadležnosti države ostvarivale u celini nacionalnog inovacionog sistema iz člana 2. stav 1. tačka 1) važećeg zakona.

Samostalne odredbe čl. 12. i 13. zakona o izmenama i dopunama propisuju način i rokove u kojima će se efikasno i koordinisano primeniti nova rešenja u delu podzakonske regulative i u odnosu na sastav i način imenovanja organa Fonda za inovacionu delatnost.

IV. Sredstva za sprovođenje zakona

Sredstva za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tejhnološkog razvoja kao nadležnog za inovacionu delatnost.

V. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

U skladu sa članom 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku kako bi se sprečile štetne posledice po rad privrednih društava i fizičkih lica koja, kao registrovani subjekti inovacione delatnosti, treba da realizuju inovacione i razvojne projekte saglasno Uredbi o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2013. godinu, čiji način realizacije propisuje ministar, a koja zakonita realizacija je moguća samo uz poštvanje propisa o državnoj pomoći koje ovaj zakon obezbeđuje.

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O INOVACIONOJ DELATNOSTI KOJE SE MENJAJU

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) nacionalni inovacioni sistem jeste skup organizacija, institucija i njihovih veza u funkciji generisanja, difuzije i primene naučnih i tehnoloških znanja u Republici Srbiji;

2) inovaciona delatnost jesu aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta;

3) invencija jeste koncept, ideja i metod za dobijanje novog proizvoda ili procesa, uključujući otkriće nove tehnologije (proizvoda ili procesa) za iskorišćavanje prirodnih resursa;

4) inovacija jeste uspešna tržišna primena invencije, odnosno primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge (uključuje značajna poboljšanja tehničkih karakteristika, komponenti i materijala, ugrađenog softvera, korisničke orjentisanosti ili drugih funkcionalnih karakteristika) ili marketinške metode ili nove organizacione metode u poslovanju, organizaciji rada ili odnosima pravnog lica sa okruženjem, pa može biti:

– inovacija proizvoda, kao primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda, koje je novo za odnosno pravno lice (ne mora biti nova za tržište), a nije promena estetske prirode ili isključivo prodaja inoviranih proizvoda koje je proizvelo i razvilo drugo pravno lice;

– inovacija procesa, kao primena novog ili značajno poboljšanog načina proizvodnje ili isporuke (uključujući značajne promene u tehnici, opremi ili softveru, ali ne isključivo organizacione i menadžerske promene) koja je nova ili unapređena za posmatrano pravno lice, bez obzira ko je razvio;

– inovacija organizacije, kao primena novih ili znatnih promena u strukturi ili metodama menadžmenta, s namerom da se u odnosnom pravnom licu poboljša korišćenje znanja, kvaliteta proizvoda ili usluga, ili poveća efikasnost poslovnih tokova;

– marketinška inovacija, kao primena nove marketinške metode, uključujući značajne promene u dizajnu proizvoda, pakovanju, plasmanu i promociji proizvoda i naplaćivanju proizvoda;

5) subjekat inovacione delatnosti jeste pravno ili fizičko lice koje obavlja inovacionu delatnost, uključujući i pravna lica osnovana radi pružanja usluga u oblasti inovacione delatnosti;

6) registrovani subjekat inovacione delatnosti jeste subjekat inovacione delatnosti upisan u registar inovacione delatnosti, u skladu sa ovim zakonom;

7) nosilac realizacije inovacione aktivnosti jeste pravno ili fizičko lice koje objedinjuje i koordinira inovacione aktivnosti sufinansirane sredstvima budžeta Republike Srbije;

8) inovacioni projekat jeste dokument kojim se predlaže način realizacije programa SKUP AKTIVNOSTI KOJIMA SE REALIZUJU PROGRAMI inovacione delatnosti, a koji za rezultat ima stvaranje novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajnu izmenu postojećih u skladu sa potrebama tržišta;

9) razvojni projekat jeste dokument kojim se predlaže način realizacije programa SKUP AKTIVNOSTI KOJIMA SE REALIZUJU PROGRAMI inovacione delatnosti, a koji objedinjuje primenjena i razvojna istraživanja u određenoj naučnoj i tehnološkoj oblasti;

10) inovaciona infrastruktura jeste okruženje stvoreno u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, tehničko-tehnološkog opremanja, fizičke infrastrukture (prostorne, transportne, internet i intranet), kao i infrastrukture znanja (resursi naučnoistraživačkih organizacija i drugi obrazovni i konsalting resursi), koje je u funkciji pokretača restrukturiranja poslovnog sektora i umrežavanja subjekata inovacione delatnosti iz akademskog sektora i sektora privrede;

11) tehnopreduzetništvo jeste delatnost koja obuhvata znanja, veštine i sposobnosti usmerene na pokretanje, organizovanje, razvoj i inoviranje tehnoloških procesa, sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti;

12) novoosnovano privredno društvo jeste privredno društvo od čijeg osnivanja, do momenta podnošenja zahteva za finansiranje sredstvima budžeta Republike Srbije, u skladu sa zakonom, nije prošlo više od dve godine.

Član 12.

Svi subjekti koji se bave inovacionom delatnošću, a vode se u Registru, dužni su da o svom radu, stanju opreme i resursa, kao i planovima njihovog korišćenja, podnose godišnji izveštaj Ministarstvu.

Sadržaj, godišnjeg izveštaja iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

SADRŽAJ, ROK ZA DOSTAVLJANJE I POSTUPANJE U SLUČAJU NEDOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PROPISUJE MINISTAR.

Tehnološka privredna društva

Član 13.

U Registru se posebno vode podaci o tehnološkim privrednim društvima.

Kao tehnološka privredna društva u Registru se evidentiraju ona privredna društva koja primenjuju ili razvijaju tehnologiju kao važnu komponentu svojih poslovnih aktivnosti, a bave se istraživanjem i razvojem, sopstvenim ili naručenim kod drugih privrednih društava, organizacija, ustanova ili pojedinaca.

Ministar propisuje uslove pod kojima privredno društvo iz stava 1. ovog člana može biti evidentirano u Registar, kao i uslove pod kojima se verifikuju ulaganja u istraživanja i razvoj.

Subjekti iz stava 1. ovog člana finansiraju se sredstvima budžeta Republike Srbije, po posebnom programu, u skladu sa ovim zakonom.

Evidencija iz stava 1. ovog člana je deo elektronske i javno dostupne baze podataka koju vodi Ministarstvo, u skladu sa ovim zakonom.

NA FINANSIRANJE TEHNOLOŠKIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE PO POSEBNOM PROGRAMU, PRIMENJUJU SE PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE DRŽAVNA POMOĆ MALE VREDNOSTI (DE MINIMIS), KAO I PODZAKONSKI AKTI KOJIMA SE UREĐUJE PRIMENA PROPISA O DRŽAVNOJ POMOĆI MALE VREDNOSTI (DE MINIMIS).

Član 26.

Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinice lokalne samouprave, privredna društva, naučnoistraživačke i obrazovne organizacije, druga pravna i fizička lica, u skladu sa zakonom, mogu biti osnivači ili suosnivači inovacionih organizacija ili privrednih društava za infrastrukturnu podršku inovacionoj delatnosti, iz čl. 12. i 16. 15. I 20. ovog zakona.

Inovacioni i razvojni projekti

Član 28.

Realizacija programa iz člana 27. ovog zakona vrši se putem inovacionih i razvojnih projekata.

Privredna društva, visokoškolske ustanove, naučnoistraživačke i inovacione organizacije mogu biti nosioci inovacionih i razvojnih projekata, u skladu sa ovim zakonom.

Po pravilu, inovacioni projekti traju do jedne, a razvojni do dve godine.

U slučaju kada jedan projekat realizuje više organizacija, međusobnim ugovorom određuju nosioca realizacije projekta.

Član 31.

Kontrolu realizacije inovacionih i razvojnih projekata i ostvarenih rezultata vrši Ministarstvo ili specijalizovana pravna lica sa licencom, angažovana od strane Ministarstva.

Ministar propisuje uslove za dobijanje licence za kontrolu realizacije inovacionih i razvojnih projekata.

Ministarstvo izdaje licencu na period od četiri godine.

KONTROLU NAMENSKOG TROŠENJA SREDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I REALIZACIJE INOVACIONIH I RAZVOJNIH PROJEKATA, MINISTARSTVO VRŠI U SKLADU SA UGOVOROM KOJIM SE ODOBRAVA SUFINANSIRANJE INOVACIONE DELATNOSTI BUDŽETSKIM SREDSTVIMA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

Član 33

Troškove sticanja i održavanja prava iz člana 32. stav 2. ovog zakona može da sufinansira Ministarstvo na osnovu posebne odluke.

Član 35.

Za finansiranje inovacione delatnosti mogu se koristiti sredstva budžeta Republike Srbije, pod sledećim uslovima:

1) da se inovaciona delatnost finansira korišćenjem bespovratnih budžetskih sredstava;

2) da sredstva budžeta Republike Srbije ne budu veća od 50% neophodnih sredstava za realizaciju pojedinih inovacionih delatnosti i projekata.

NA FINANSIRANJE INOVACIONE DELATNOSTI SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE PRIMENJUJU SE PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE DRŽAVNA POMOĆ MALE VREDNOSTI (DE MINIMIS) IZ OBLASTI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA, KAO I PODZAKONSKI AKTI KOJIMA SE UREĐUJE PRIMENA PROPISA O DRŽAVNOJ POMOĆI MALE VREDNOSTI (DE MINIMIS).

Član 43.

Fond u obavljanju svojih poslova, a naročito u planiranju i korišćenju sredstava, primenjuje principe objektivnosti i odgovornosti, međunarodno priznate standarde dobre prakse i javnosti u radu i donošenju odluka.

Sredstva Fonda koriste se za finansiranje inovacione delatnosti, a naročito za:

1) ulaganja u realizaciju i plasman tržišno orjentisanih inovacija novoosnovanih privrednih subjekata;

2) podsticanje inovativnosti u prioritetnim oblastima nauke i tehnologije;

3) ostvarivanje delatnosti Fonda.

Fond može učestvovati i u sufinansiranju programa, projekata i drugih aktivnosti za namene iz stava 2. ovog člana, ako ih organizuju i finansiraju međunarodne organizacije, finansijske institucije i tela ili druga strana i domaća pravna i fizička lica.

SREDSTVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE KOJA SE KORISTE ZA FINANSIRANJE INOVACIONE DELATNOSTI DODELJUJU SE KAO ODREĐENA VRSTA DRŽAVNE POMOĆI IZ OBLASTI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA, UZ PRIMENU PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE VRSTA DRŽAVNE POMOĆI KOJA SE DODELJUJE.

Član 45.

Organi Fonda su: upravni odbor, direktor i nadzorni odbor.

Članove upravnog i nadzornog odbora imenuje i razrešava Vlada.

Upravni odbor ima pet članova koje čine: tri predstavnika Vlade i dva predstavnika iz reda zaposlenih u Fondu. UPRAVNI ODBOR IMA PET ČLANOVA: TRI PREDSTAVNIKA VLADE I DVA PREDSTAVNIKA FONDA, OD KOJIH JE JEDAN IZ REDA ZAPOSLENIH U FONDU, A JEDAN PREDSTAVNIK FONDA JE IZ REDA STRUČNJAKA U OBLASTI INOVACIONE DELATNOSTI.

Predsednika upravnog odbora imenuje Vlada iz reda članova, na predlog ministra.

Nadzorni odbor ima tri člana koje čine: dva predstavnika Vlade i jedan predstavnik Fonda.

Predsednika nadzornog odbora imenuje Vlada iz reda članova, na predlog ministra.

Direktora Fonda, na predlog ministra, a po pribavljenom mišljenju upravnog odbora, imenuje Vlada NA OSNOVU JAVNOG KONKURSA, POD USLOVIMA I NA NAČIN UTVRĐEN STATUTOM FONDA.

Članovi upravnog i nadzornog odbora, kao i direktor Fonda, imenuju se na period od četiri godine.

Član 52.

Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave , na kraju kalendarske godine, podnosi Ministarstvu godišnji izveštaj o rezultatima i stanju inovacione delatnosti na svojoj teritoriji, kao i utrošku sopstvenih budžetskih sredstava za tu namenu, a što predstavlja sastavni deo ukupnog godišnjeg izveštaja o stanju inovacione delatnosti u Republici Srbiji.

Sadržaj I ROK ZA DOSTAVLJANJE godišnjih izveštaja iz stava 1. ovog propisuje ministar.

Samostalni članovi zakona o izmenama i dopunama

Član 12.

USKLAĐIVANJE PODZAKONSKIH AKATA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA I STATUTA FONDA, IZVRŠIĆE SE U ROKU OD TRI MESECA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

Član 13.

PREDSEDNIKA I ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA FONDA VLADA ĆE IMENOVATI, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, U ROKU OD DVA MESECA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

DANOM DONOŠENJA AKTA O IMENOVANJU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, PRESTAJE MANDAT PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA IMENOVANIM U SKLADU SA ZAKONOM O INOVACIONOJ DELATNOSTI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 110/05 I 18/10).

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

2. Naziv propisa:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti

(Draft Law on the innovation activity)

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa:

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma:

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma:

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma.

Nacrt zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda ispunjava u potpunosti obaveze koje proizilaze iz Sporazuma (čl. 75(3) aneks VII) i Prelaznog sporazuma (čl.40(3) aneks VI).

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju:

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Važeći Zakon o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 18/10) je, a u vezi sa „Politikama saradnje” SSP, unet u bazu NPI kao sastavni deo poglavlja 3.25. „Nauka i istraživanje, u odrednicama 3.25. 1.1. „Stanje” i 3.25.1.1. 1. „Zakonodavni okvir”, pa je potrebno u bazu NPI uneti i ovaj predlog zakona kao planirani propis.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Nije preveden.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Sa aspekta propisa o državnoj pomoći, postupljeno u skladu sa instrukcijama Ministarstva finansija i privrede.

Ostavite komentar