Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Član 1.

U Zakonu o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14 i 91/15-autentično tumačenje), u članu 1. stav 4. menja se i glasi:

„Nedobitnom organizacijom iz stava 3. ovog člana naročito se smatraju: ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave; politička organizacija; sindikalna organizacija; komora; crkva i verska zajednica; udruženje; fondacija i zadužbina.”

Član 2.

U članu 5. stav 1. reči: „i revizija” brišu se.

U stavu 2. reči: „i revizija” brišu se.

Član 3.

U članu 6. stav 2. posle reči: „(u daljem tekstu: MSFI)” dodaju se zapeta i reči: „odnosno međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (u daljem tekstu: MSFI za MSP)”, a reči: „i revizija” brišu se.

U stavu 3. reči: „i revizija” brišu se, a posle reči: „odnosno MSFI” dodaju se reči: „i MSFI za MSP”.

Član 4.

U članu 7. stav 1. posle reči: „odnosno MSFI” dodaju se reči: „i MSFI za MSP, kao”, a reči: „i revizija” brišu se.

U stavu 2. reči: „i revizija” brišu se, a posle reči: „odnosno MSFI” dodaju se reči: „i MSFI za MSP”.

Član 5.

U članu 9. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Primanja zaposlenog koja se, u smislu zakona kojim je uređeno oporezivanje dohotka građana, smatraju zaradom, uključujući i primanja na koja se do iznosa propisanog tim zakonom ne plaća porez na zarade, priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u poreskom periodu u kome su isplaćena, odnosno realizovana.”

Član 6.

U članu 10. stav 2. reči: „i revizija” brišu se, a posle reči: „odnosno MSFI” dodaju se reči: „i MSFI za MSP”.

Član 7.

U članu 15. stav 1. tačka 1) posle reči: „ustanovama” dodaju se zapeta i reči: „odnosno pružaocima usluga”.

U stavu 2. posle reči: „registrovanim” dodaju se zapeta i reči: „odnosno osnovanim”.

Član 8.

U članu 16. stav 1. reči: „i reviziji” brišu se, a posle reči: „odnosno MSFI” dodaju se reči: „i MSFI za MSP”.

U stavu 2. reči: „i reviziji” brišu se, a posle reči: „odnosno MSFI” dodaju se reči: „i MSFI za MSP”.

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4, 5. i 6, koji glase:

„Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja koja su obuhvaćena usvojenim unapred pripremljenim planom reorganizacije, koji je potvrđen pravosnažnim rešenjem donetim u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, na teret rashoda banke priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja po osnovu kredita odobrenog nepovezanom licu u smislu ovog zakona, pod uslovom da je od momenta dospelosti potraživanja prošlo najmanje dve godine, uz pružanje dokumentacije koja predstavlja osnov za dokazivanje nesposobnosti dužnika da izvršava svoje novčane obaveze (npr. dokumentacija iz kreditnog dosijea dužnika o izmirivanju obaveze dužnika prema banci u toku poslednjih dvanaest meseci, prepiska i druga dokumentacija o kontaktima banke i dužnika u vezi sa naplatom potraživanja i merama koje je banka preduzela radi naplate).

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti preostalog dela pojedinačnog potraživanja banke koji nije naplaćen iz sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti koja se sprovodi u skladu sa zakonom.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 7.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 8, reči: „stava 4.” zamenjuju se rečima: „stava 7.”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 9.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 10, reči: „stava 6.” zamenjuju se rečima: „stava 9.”, a reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „stava 2, odnosno iz stava 7.”.

Posle dosadašnjeg stava 7, koji postaje stav 10, dodaje se stav 11, koji glasi:

„Rashod koji nije bio priznat po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja u poreskom periodu u kom je iskazan, priznaje se u poreskom periodu u kom su ispunjeni uslovi iz stava 1, odnosno stava 2. ovog člana.”

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 12, reči: „st. 1, 2, 3. i 6.” zamenjuju se rečima: „st. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. i 11.”

Dosadašnji stav 9. postaje stav 13.

Član 9.

Član 16a menja se i glasi:

„Član 16a

Na teret rashoda priznaje se gubitak od prodaje pojedinačnih potraživanja u iznosu koji je iskazan u bilansu uspeha obveznika, u poreskom periodu u kome je izvršena prodaja tih potraživanja.

U slučaju da je po osnovu potraživanja iz stava 1. ovog člana izvršena ispravka vrednosti koja je priznata kao rashod u nekom od prethodnih poreskih perioda u skladu sa članom 16. stav 9. i članom 22a ovog zakona, takav rashod ostaje priznat bez obaveze ispunjenja uslova iz člana 16. stav 1. tačka 3), odnosno člana 16. stava 2. ovog zakona.”

Član 10.

U članu 22a stav 2. briše se.

Član 11.

U članu 22b stav 2. menja se i glasi:

„Na teret rashoda priznaju se i ostala dugoročna rezervisanja koja ispunjavaju uslove za priznavanje u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, u visini iskorišćenih iznosa tih rezervisanja u poreskom periodu, odnosno izmirenih obaveza i odliva resursa po osnovu tih rezervisanja.”

Član 12.

U članu 23. stav 1. posle reči: „odnosno MSFI” dodaju se zapeta i reči: „odnosno MSFI za MSP,” a reči: „i revizija” brišu se.

U stavu 2. reči: „i revizija” brišu se, a posle reči: „odnosno MSFI” dodaju se reči: „i MSFI za MSP”.

Član 13.

U članu 26. stav 1. reči: „i revizija” brišu se.

Član 14.

U članu 27. stav 1. reči: „Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja):” zamenjuju se rečima: „Kapitalni dobitak obveznik ostvaruje prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja):”.

Tačka 1) menja se i glasi:

„1) nepokretnosti koje je koristio, odnosno koje koristi kao osnovno sredstvo za obavljanje delatnosti uključujući i nepokretnosti u izgradnji;”.

U tački 3) posle reči: „odnosno MSFI” dodaju se reči: „i MSFI za MSP,”.

Član 15.

U članu 29. stav 2. posle reči: „odnosno MSFI” dodaju se zapeta i reči: „odnosno MSFI za MSP”.

U stavu 5. posle reči: „odnosno MSFI” dodaju se zapeta i reči: „odnosno MSFI za MSP”, a reči: „i revizija” brišu se.

Član 16.

Naslov iznad člana 32. i član 32. menjaju se i glase:

„Poreski tretman gubitaka

Član 32.

Gubici utvrđeni u poreskom bilansu, izuzev kapitalnih dobitaka i gubitaka koji su utvrđeni u skladu sa ovim zakonom, mogu se preneti na račun dobiti utvrđene u poreskom bilansu iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.”

Član 17.

U članu 34. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

„1) pokretanja postupka likvidacije sa stanjem na dan koji prethodi danu pokretanja postupka likvidacije;”.

U tački 3) posle reči: „na dan” dodaju se reči: „koji prethodi danu”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) početka primene plana reorganizacije sa stanjem na dan koji prethodi danu početka primene plana reorganizacije.”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Ukoliko se postupak likvidacije, odnosno postupak stečaja, odnosno reorganizacija, nastave u narednoj kalendarskoj godini, obveznik iz stava 1. ovog člana podnosi i poresku prijavu i poreski bilans sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine, u skladu sa članom 63. st. 3. i 4. ovog zakona.”

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, posle reči: „imovine na dan” dodaju se reči: „koji prethodi danu”, a posle reči: „do početka perioda stečaja” dodaju se reči: „u skladu sa propisima koji uređuju stečaj”.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: „stava 3.” zamenjuju se rečima: „stava 4.”, a reči: „60 dana” zamenjuju se rečima: „deset dana”.

Član 18.

Član 40. menja se i glasi:

„Član 40.

Ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu:

1) dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. ovog zakona;

2) naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine (u daljem tekstu: autorska naknada);

3) kamata;

4) naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike;

5) naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike.

Porez po odbitku iz stava 1. ovog člana obračunava se i plaća i na prihode nerezidentnog pravnog lica po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu autorskih naknada, kamata, naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, kao i naknada po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesto gde će biti pružene ili korišćene, obračunava se i plaća porez po odbitku po stopi od 25%.

Porez po odbitku iz st. 1. i 3. ovog člana ne plaća se na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice, odnosno nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, od kamata po osnovu dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac, u skladu sa zakonom, Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije.

Rezidentno pravno lice dužno je da na dan isplate prihoda iz st. 1, 2. i 3. ovog člana podnese poresku prijavu.

Na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica, drugog nerezidentnog pravnog lica, fizičkog lica, nerezidentnog ili rezidentnog ili od otvorenog investicionog fonda, na teritoriji Republike, po osnovu kapitalnih dobitaka nastalih u skladu sa odredbama čl. 27. do 29. ovog zakona, obračunava se i plaća porez po rešenju po stopi od 20% ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, na prihode iz tačke 4) tog stava koje nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, obračunava se i plaća porez po rešenju iz stava 6. ovog člana.

Porez po rešenju iz stava 6. ovog člana obračunava se i plaća i na prihode iz stava 1. tač. 2), 3), 4) i 5) ovog člana koje nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, u skladu sa zakonom.

Nerezidentno pravno lice – primalac prihoda iz st. 6, 7. i 8. ovog člana, dužno je da u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu, i to u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost, sedište privrednog društva u kojem nerezidentni obveznik ima udeo ili hartije od vrednosti koji su predmet prodaje, odnosno sedište ili prebivalište isplatioca prihoda po osnovu zakupa, odnosno podzakupa pokretnih stvari, kao i sedište ili prebivalište poreskog punomoćnika u slučaju ostvarenja prihoda iz stava 8. ovog člana, na osnovu koje nadležni poreski organ donosi rešenje.

Sadržaj poreske prijave iz stava 9. ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

Porez po odbitku iz st. 1. i 2. ovog člana i porez po rešenju iz st. 6, 7. i 8. ovog člana ne obračunava se i ne plaća ako se prihod iz st. 1, 2, 6, 7. i 8. ovog člana isplaćuje stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog obveznika iz člana 4. ovog zakona.

Ukoliko rezidentno pravno lice isplaćuje prihode stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, ono je dužno da obračuna i uplati porez po odbitku u skladu sa odredbama stava 1. tačka 1) i stava 3. ovog člana.

U slučaju primene stava 12. ovog člana prihodi na koje se primenjuju odredbe stava 1. tačka 1) i stava 3. ovog člana, kao i rashodi sa njima povezani ne uzimaju se u obzir za potrebe utvrđivanja poreske osnovice stalne poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Rezidentno pravno lice koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu.

Iznos naknade iz stava 14. ovog člana ne sadrži porez na dodatu vrednost.

Sadržaj poreske prijave iz st. 5. i 14. ovog člana bliže uređuje ministar finansija.”

Član 19.

U članu 40a stav 5. reči: „st. 5. i 6.” zamenjuju se rečima: „st. 6, 7. i 8.”.

Član 20.

U članu 50v stav 1. posle reči: „stav 1. ovog zakona,” dodaju se reči: „tako da je prosečan broj zaposlenih, utvrđen na poslednji dan perioda za koji se podnosi poreska prijava manji od broja zaposlenih koje je obveznik imao u poreskom periodu u kojem je ispunio uslove za poreski podsticaj iz člana 50a ovog zakona,”.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Prosečan broj zaposlenih iz stava 1. ovog člana obveznik utvrđuje tako što broj zaposlenih na kraju svakog meseca u poreskom periodu sabere i dobijeni zbir podeli sa brojem meseci poreskog perioda.”

Član 21.

Član 50đ briše se.

Član 22.

U članu 50e stav 1. reči: „čl. 50a i 50đ” zamenjuju se rečima: „člana 50a”.

Član 23.

U članu 51. stav 1. posle reči: „poslovanjem” dodaju se reči: „preko stalne poslovne jedinice”.

Član 24.

U članu 64. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Odredbe st. 1. i 2. ovog člana shodno se primenjuju i u slučaju kada je nad obveznikom – stečajnim dužnikom u toku godine obustavljen stečajni postupak usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, saglasno zakonu koji uređuje stečaj, pri čemu je obveznik dužan da poresku prijavu podnese u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rešenja o obustavi stečajnog postupka.”

Član 25.

U članu 70a stav 1. reči: „stav 7.” zamenjuju se rečima: „stav 9.”.

Član 26.

U članu 71. stav 1. reči: „st. 1, 2, 3. i 12.” zamenjuju se rečima: „st. 1, 2, 3. i 14.”.

Član 27.

Odredbe čl. 18, 19, 25. i 26. ovog zakona primenjuju se od 1. marta 2016. godine.

Član 28.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2016. godine.

Ostavite komentar