Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr. zakon, 57/14, 45/15 i 83/15), u Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak A – Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u Tarifnom broju 1. u Napomeni, u tački 8) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 9), koja glasi:

„9) za prijavu prebivališta novorođenog deteta.”.

Član 2.

U Tarifnom broju 11. u Napomeni, u tački 3) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4), koja glasi:

„4) potvrdu koja se izdaje za prijavu prebivališta novorođenog deteta.”.

Član 3.

U Tarifnom broju 35. u Napomeni, reči: „stava 5.” zamenjuju se rečima: „stava 3.”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar