Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM

BIRAČKOM SPISKU

Član

U Zakonu o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), u članu 5. stav 2. menja se i glasi:

„Birača koji ima boravište u inostranstvu i koji podnese zahtev za upis u birački spisak neposredno opštinskoj, odnosno gradskoj upravi ili preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, u birački spisak upisuje opštinska, odnosno gradska uprava po mestu njegovog prebivališta u zemlji.”

Član

U članu 10. stav 2. menja se i glasi:

„Rešenje na kome se zasnivaju promene u biračkom spisku koje se odnose na birača koji ima boravište u inostranstvu i koji podnese zahtev za promenu u biračkom spisku neposredno opštinskoj, odnosno gradskoj upravi ili preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, donosi opštinska, odnosno gradska uprava po mestu njegovog prebivališta u zemlji.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Rešenja iz stava 1. ovog člana, kao i rešenja iz stava 2. ovog člana za interno raseljena lica do zaključenja biračkog spiska donosi opštinska, odnosno gradska uprava prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član

U članu 15. stav 2. briše se.

Član

U članu 16. stav 3. menja se i glasi:

„O zahtevu iz stava 1. ovog člana rešava opštinska, odnosno gradska uprava po mestu prebivališta birača u zemlji.”

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

„Birač koji ima boravište u inostranstvu može preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njegovog prebivališta zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njemu upisani u birački spisak.”

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 5, broj: „5” zamenjuje se brojem: „4”.

Član

U članu 19. stav 1. reči: „24 časa” zamenjuju se rečima: „48 časova”.

Član

U članu 30. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se u toku 2011. odnosno 2012. godine pre raspisivanja redovnih izbora raspišu vanredni izbori za narodne poslanike, na tim izborima koristiće se postojeći birački spiskovi ustanovljeni pre stupanja na snagu ovog zakona, prema pravilima na osnovu kojih su ustanovljeni. U slučaju raspisivanja redovnih izbora za narodne poslanike –primeniće se ovaj zakon.

Od dana početka primene ovog zakona do raspisivanja redovnih izbora za narodne poslanike, odnosno do okončanja vanrednih izbora iz stava 1. ovog člana, opštinske odnosno gradske uprave u obavezi su da biračke spiskove vode i po pravilima na osnovu kojih su vođeni pre stupanja na snagu ovog zakona.”

Član

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 42. stav 2. Ustava Republike Srbije, kojom je predviđeno da se prikupljanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlozi za donošenje predloženog zakona sadržani su u potrebi da se:

– omogući efikasan upis u birački spisak birača koji imaju boravište u inostranstvu, kao i efikasno donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku koje se odnose na te birače, tako da umesto ministarstva nadležnog za poslove uprave te poslove vrši opštinska odnosno gradska uprava. Na taj način otklonile bi se dileme koje birači sa boravištem u inostranstvu imaju zbog učešća dva organa – nadležnog ministarstva i opštinske, odnosno gradske uprave, u postupku upisa u birački spisak i obaveštavanja o podacima upisanim u birački spisak;

– olakša biračima koji se zbog svojih ličnih i profesionalnih obaveza na dan izbora ne nalaze u mestu prebivališta da ostvare svoje biračko pravo, bez obaveze da uz zahtev za upis u birački spisak podatka da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta, podnesu dokaz o mestu boravišta u zemlji;

– utvrdi odgovarajući rok za početak primene ovog zakona koji će omogućiti da se do početka primene zakona podaci koji se vode u postojećim biračkim spiskovima objedine u jedinstveni birački spisak na način koji će omogućiti najviši stepen njihove tačnosti i ažurnosti, imajući u vidu da se radi o izuzetno složenom i zahtevnom poslu koji iziskuje korišćenje savremenih informacionih tehnologija koje u dosadašnjoj praksi nisu u punoj meri korišćene prilikom vođenja i ažuriranja postojećih biračkih spiskova i koje zahtevaju različite i brojne provere pre početka korišćenja.

III. OBRAZLOŽENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Predlogom zakona, u okviru postupka vođenja biračkog spiska preciziraju se poslovi vođenja biračkog spiska koje obavljaju opštinske odnosno gradske uprave. Uvažavajući postojeće okolnosti i potrebu da postupak bude što efikasniji i ekonomičniji, kao i potrebu da se omogući ostvarivanje biračkog prava interno raseljenim licima u skladu sa ovim zakonom, predviđa se da upis u birački spisak birača koji ima boravište u inostranstvu vrši opštinska odnosno gradska uprava po mestu njegovog prebivališta u zemlji (član 1), da rešenje na kome se zasnivaju promene u biračkom spisku koje se odnose na birača koji ima boravište u inostranstvu donosi opštinska, odnosno gradska uprava po mestu njegovog prebivališta u zemlji, kao i da rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku za interno raseljena lica, odnosno za glasanje interno raseljenog lice prema boravištu u inostranstvu donosi opštinska, odnosno gradska uprava prema mestu u kome je to lice prijavljeno kao interno raseljeno (član 2). Saglasno tome, opštinska odnosno gradska uprava rešava o zahtevu birača da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu i nadležna je za davanje obaveštenja po zahtevu birača koji ima boravište u inostranstvu, o podacima koji su o njemu upisani u birački spisak (član 4).

U okviru razrade zakonskog rešenja kojim se biračima koji se na dan izbora ne nalaze u mestu prebivališta olakšava da ostvare biračko pravo, Predlogom zakona omogućava se biraču da podnese zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji, bez obaveze da uz zahtev podnese dokaz o mestu boravišta u zemlji (član 3).

Utvrđeni rok od 24 časa u kome ministarstvo nadležno za poslove uprave priprema i overava izvode iz biračkog spiska zamenjuje se rokom od 48 časova koji je usklađen sa trajanjem radnji predviđenih u okviru tog roka (član 5).

Ukoliko se u toku 2011. odnosno 2012. godine pre raspisivanja redovnih izbora raspišu vanredni izbori za narodne poslanike, predlaže se da se na tim izborima koriste postojeći birački spiskovi ustanovljeni pre stupanja na snagu ovog zakona (član 6) s obzirom na to da ne bi bilo dovoljno vremena da se podaci koji se vode u postojećim biračkim spiskovima objedine u jedinstveni birački spisak na način koji će omogućiti najviši stepen njihove tačnosti i ažurnosti, imajući u vidu da se radi o izuzetno složenom i zahtevnom poslu koji iziskuje korišćenje savremenih informacionih tehnologija koje u dosadašnjoj praksi nisu u punoj meri korišćene prilikom vođenja i ažuriranja postojećih biračkih spiskova i koje zahtevaju različite i brojne provere pre početka korišćenja.

IV. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Za Predlog zakona nije potrebno izraditi analizu efekata zakona, s obzirom na to da se njime ne stvaraju nove obaveze za privredne i druge subjekte.

V. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA

ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

VI. RAZLOG ZA STUPANJE NA SNAGU ZAKONA

DANOM OBJAVLJIVANJA

Predlaže se da zakon stupi na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” kako bi se omogućilo da se, do početka primene zakona, podaci koji se vode u postojećim biračkim spiskovima objedine u jedinstveni birački spisak.

VII. RAZLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA

PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se zakon usvoji po hitnom postupku kako bi se stvorili uslovi koji će omogućiti da se do početka primene zakona podaci koji se vode u postojećim biračkim spiskovima objedine u jedinstveni birački spisak na način koji će omogućiti najviši stepen njihove tačnosti i ažurnosti, imajući u vidu da se radi o izuzetno složenom i zahtevnom poslu koji iziskuje korišćenje savremenih informacionih tehnologija koje u dosadašnjoj praksi nisu u punoj meri korišćene prilikom vođenja i ažuriranja postojećih biračkih spiskova i koji zahtevaju različite i brojne provere pre početka korišćenja, čime bi se otklonile štetne posledice po rad organa i organizacija, u smislu člana 167. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA ZAKONA

KOJE SE MENJAJU ILI DOPUNJUJU

Član 5.

Birača koji nije upisan u birački spisak upisuje u birački spisak do njegovog zaključenja opštinska, odnosno gradska uprava, a od njegovog zaključenja pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Birača koji ima boravište u inostranstvu i koji podnese zahtev za upis u birački spisak preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu u birački spisak upisuje ministarstvo nadležno za poslove uprave, o čemu obaveštava nadležnu opštinsku, odnosno gradsku upravu po mestu prebivališta birača u zemlji.

BIRAČA KOJI IMA BORAVIŠTE U INOSTRANSTVU I KOJI PODNESE ZAHTEV ZA UPIS U BIRAČKI SPISAK NEPOSREDNO OPŠTINSKOJ, ODNOSNO GRADSKOJ UPRAVI ILI PREKO DIPLOMATSKO-KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU, U BIRAČKI SPISAK UPISUJE OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA PO MESTU NJEGOVOG PREBIVALIŠTA U ZEMLJI.

Član 10.

Rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi do zaključenja biračkog spiska opštinska, odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Rešenje na kome se zasnivaju promene u biračkom spisku koje se odnose na birača koji ima boravište u inostranstvu koji podnese zahtev za promenu u biračkom spisku preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije donosi uvek ministarstvo nadležno za poslove uprave, o čemu obaveštava nadležnu gradsku, odnosno opštinsku upravu po mestu u kome birač ima prebivalište.

REŠENJE NA KOME SE ZASNIVAJU PROMENE U BIRAČKOM SPISKU KOJE SE ODNOSE NA BIRAČA KOJI IMA BORAVIŠTE U INOSTRANSTVU I KOJI PODNESE ZAHTEV ZA PROMENU U BIRAČKOM SPISKU NEPOSREDNO OPŠTINSKOJ, ODNOSNO GRADSKOJ UPRAVI ILI PREKO DIPLOMATSKO-KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU, DONOSI OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA PO MESTU NJEGOVOG PREBIVALIŠTA U ZEMLJI.

REŠENJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAO I REŠENJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA ZA INTERNO RASELJENA LICA DO ZAKLJUČENJA BIRAČKOG SPISKA DONOSI OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA PREMA MESTU U KOME JE PRIJAVLJENO KAO INTERNO RASELJENO LICE.

Rešenje na kome se zasniva izmena u biračkom spisku sprovodi po službenoj dužnosti organ koji je rešenje doneo.

Član 15.

Dan posle raspisivanja izbora, opštinska, odnosno gradska uprava koja ažurira birački spisak za područje jedinice lokalne samouprave obaveštava građane da nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se dokaz o mestu boravišta birača u zemlji.

Član 16.

Dan posle raspisivanja izbora, diplomatsko–konzularna predstavništva Republike Srbije obaveštavaju birače koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko–konzularnog predstavništva Republike Srbije mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Ministarstvo nadležno za poslove uprave u obavezi je da odmah po raspisivanju izbora tu činjenicu objavi na sajtu ministarstva.

O zahtevu iz stava 1. ovog člana rešava ministarstvo nadležno za poslove uprave, o čemu obaveštava nadležnu opštinsku, odnosno gradsku upravu po mestu u kome birač ima prebivalište u zemlji.

O ZAHTEVU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA REŠAVA OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA PO MESTU PREBIVALIŠTA BIRAČA U ZEMLJI.

Birač koji ima boravište u inostranstvu može zahtev iz stava 1. ovog člana podneti i u zemlji, nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi. U tom slučaju o zahtevu odlučuje opštinska, odnosno gradska uprava po mestu u kome birač ima prebivalište u zemlji.

Birač koji ima boravište u inostranstvu može preko diplomatsko- konzularnog predstavništva Republike Srbije podneti ministarstvu nadležnom za poslove uprave zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njemu upisani u birački spisak.

BIRAČ KOJI IMA BORAVIŠTE U INOSTRANSTVU MOŽE PREKO DIPLOMATSKO-KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE PODNETI OPŠTINSKOJ, ODNOSNO GRADSKOJ UPRAVI PO MESTU NJEGOVOG PREBIVALIŠTA ZAHTEV ZA DAVANJE OBAVEŠTENJA O PODACIMA KOJI SU O NJEMU UPISANI U BIRAČKI SPISAK.

Obaveštenje iz stava 5. 4. ovog člana može se dati putem telefona, telefaksa ili putem elektronske pošte.

Član 19.

Ministarstvo nadležno za poslove uprave priprema i overava štampane izvode iz biračkog spiska razvrstane po jedinicama lokalne samouprave i biračkim mestima u zemlji i u inostranstvu i dostavlja ih Republičkoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa 48 ČASOVA od kada je donelo rešenje o zaključenju biračkog spiska.

Izvodi iz biračkog spiska za svako biračko mesto sadrže sve činjenice o biraču koje sadrži birački spisak i mesto za svojeručni potpis birača.

Birač koji glasa prema boravištu u zemlji, odnosno u inostranstvu, ne upisuje se u izvod iz biračkog spiska prema mestu prebivališta.

Ako se istovremeno održava više izbora, priprema se onoliko izvoda iz biračkog spiska koliko se puta glasa.

Birači koji su na odsluženju vojnog roka, na vojnoj vežbi ili na školovanju u jedinicama ili ustanovama Vojske Srbije, odnosno birači koji su na izvršenju zavodskih sankcija ili u pritvoru upisuju se u posebne izvode iz biračkog spiska.

Ministarstva nadležna za odbranu i pravosuđe dužna su da ministarstvu nadležnom za poslove uprave dostave podatke potrebne za pripremanje posebnih izvoda iz biračkog spiska iz stava 5. ovog člana najkasnije tri dana pre dana zaključenja biračkog spiska.

Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje po isteku dve godine od dana stupanja na snagu, osim člana 26. koji počinje da se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, AKO SE U TOKU 2011. ODNOSNO 2012. GODINE PRE RASPISIVANJA REDOVNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA KORISTIĆE SE POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI USTANOVLJENI PRE STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA, PREMA PRAVILIMA NA OSNOVU KOJIH SU USTANOVLJENI. U SLUČAJU RASPISIVANJA REDOVNIH IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE –PRIMENIĆE SE OVAJ ZAKON.

OD DANA POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA DO RASPISIVANJA REDOVNIH IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE, ODNOSNO DO OKONČANJA VANREDNIH IZBORA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, OPŠTINSKE ODNOSNO GRADSKE UPRAVE U OBAVEZI SU DA BIRAČKE SPISKOVE VODE I PO PRAVILIMA NA OSNOVU KOJIH SU VOĐENI PRE STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.”

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA

PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU

DRAFT LAW ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENT TO SINGLE ELECTORAL LIST LAW

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku nije usklađivan sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane, odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane.

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa   

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

/

Ostavite komentar