Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za raspodelu transfera solidarnosti jedinicama lokalne samouprave

Na osnovu člana 43. stav 4. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 47/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA RASPODELU TRANSFERA SOLIDARNOSTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 1.

U Uredbi o kriterijumima za raspodelu transfera solidarnosti jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 73/11), u članu 2. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Izuzetno, ukoliko je broj jedinica lokalne samouprave svrstanih u okviru II grupe razvijenosti jednak ili veći u odnosu na broj jedinica lokalne samouprave svrstanih u okviru I grupe razvijenosti, vrši se korekcija obračunatog iznosa transfera solidarnosti iz stava 2. ovog člana, tako što se jedna polovina sredstava transfera solidarnosti koja pripada jedinicama lokalne samouprave iz I grupe razvijenosti raspoređuje i deli jedinicama lokalne samouprave iz II grupe razvijenosti.”

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „st. 2. i 3.”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. reči: „stav 3.” zamenjuju se rečima: „stav 4.”.

U stavu 2. posle reči: „ove uredbe,” dodaju se reči: „korigovan u skladu sa članom 2. stav 3. ove uredbe,”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 1. decembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

dr Mirko Cvetković

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 43. stav 4. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 47/11), kojim je propisano da će Vlada svojom uredbom razraditi dodatne kriterijume, kojim će omogućiti da veći deo sredstava ostvare jedinice lokalne samouprave koje su unutar iste grupe razvijenosti manje razvijene.

Članom 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), propisano je da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 47/11) definisan je transfer solidarnosti, kao deo ukupnog nenamenskog transfera koji se raspodeljuje svim jedinicama lokalne samouprave, izuzev grada Beograda, na osnovu stepena razvijenosti.

Ovom uredbom dopunjuju se kriterijumi za raspodelu sredstava transfera solidarnosti koja se, kao deo ukupnog nenamenskog transfera, raspodeljuju jedinicama lokalne samouprave koje su svrstane u okviru iste grupe razvijenosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj, odnosno prema jedinstvenoj listi razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Naime, omogućuje se da jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u drugu grupu razvijenosti, a ima ih brojčano jednako ili više nego jedinica lokalne samouprave u prvoj grupi razvijenosti, pojedinačno dobiju više transfera solidarnosti od jedinica lokalne samouprave koje su razvrstvane u prvu grupu razvijenosti.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINIH ODREDABA UREDBE

Članom 1. Predloga uredbe u članu 2. posle stava 2. Uredbe o kriterijumima za raspodelu transfera solidarnosti jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 73/11) dodaje se novi stav 3, koji utvrđuje da se izuzetno, ukoliko je broj jedinica lokalne samouprave svrstanih u okviru II grupe razvijenosti jednak ili veći u odnosu na broj jedinica lokalne samouprave svrstanih u okviru I grupe razvijenosti, vrši korekcija obračunatog iznosa transfera solidarnosti iz stava 2. ovog člana, tako što se jedna polovina sredstava transfera solidarnosti koji pripada jedinicama lokalne samouprave iz I grupe razvijenosti raspoređuje i deli jedinicama lokalne samouprave iz II grupe razvijenosti. Takođe, dosadašnji stav 3. postaje stav 4. u kome se reči: „stava 2.” zamenjuju rečima: „st. 2.i 3.”.

Članom 2. Predloga uredbe utvrđeno je da se u članu 3. stav 1. reči: „stav 3.” zamenjuju rečima: „stav 4. ”. U stavu 2 posle reči: „ove uredbe,” dodaju se reči: „korigovan u skladu sa članom 2. stav 3. ove uredbe,”

U članu 3. definisano je da uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU

UREDBE NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ove uredbe narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, proizlaze iz činjenice da je u toku priprema budžeta Republike i budžeta jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove uredbe raspodeljuju se jedinicama lokalne samouprave prema kriterijumu stepena razvijenosti, odnosno odnosa stepena razvijenosti grada Beograda sa stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

Transfer solidarnosti raspoređuje se jedinicama lokalne samouprave, izuzev gradu Beogradu, na osnovu stepena razvijenosti, i to:

– 50% sredstava transfera solidarnosti deli se jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti;

– 30% sredstava transfera solidarnosti deli se jedinicama lokalne samouprave iz III grupe razvijenosti;

– 10% sredstava transfera solidarnosti deli se jedinicama lokalne samouprave iz II grupe razvijenosti;

– 10% sredstava transfera solidarnosti deli se jedinicama lokalne samouprave iz I grupe razvijenosti.

IZUZETNO, UKOLIKO JE BROJ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

SVRSTANIH U OKVIRU II GRUPE RAZVIJENOSTI JEDNAK ILI VEĆI U ODNOSU NA BROJ JEDINICA OOKALNE SAMOUPRAVE SVRSTANIH U OKVIRU I GRUPE RAZVIJENOSTI, VRŠI SE KOREKCIJA OBRAČUNATOG IZNOSA TRANSFERA SOLIDARNOSTI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA TAKO ŠTO SE JEDNA POLOVINA SREDSTAVA TRANSFERA SOLIDARNOSTI KOJA PRIPADA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE IZ I GRUPE RAZVIJENOSTI RASPOREĐUJE I DELI JEDINICAMA LOKALNE SAMUPRAVE IZ II GRUPE RAZVIJENOSTI

Transfer solidarnosti iz stava 2. ST. 2. I 3. ovog člana unutar iste grupe razvijenosti, raspoređuje se prema odnosu stepena razvijenosti grada Beograda i određene jedinice lokalne samouprave i to tako što jedinica lokalne samouprave sa najmanjim stepenom razvijenosti ostvaruje najveća sredstva transfera solidarnosti unutar iste grupe razvijenosti.

Član 3.

Raspodela trasfera solidarnosti iz člana 2. stav 3. STAV 4. ove uredbe vrši se po sledećoj formuli:

, pri čemu je

dok je:

TSo – transfer solidarnosti za datu jedinicu lokalne samouprave

UTS – ukupan transfer solidarnosti

Kz – procenat transfera za dati stepen razvijenosti u skladu sa zakonom

Ko – koeficijent za datu jedinicu lokalne samouprave

SRbg – stepen razvijenosti Beograda

SRo – stepen razvijenosti date jedinice lokalne samouprave

– suma koeficijenata iz istog stepena razvijenosti

Transfer solidarnosti za određenu jedinicu lokalne samouprave dobija se kada se ukupan transfer solidarnosti pomnoži sa procentom iz člana 2. stav 2. ove uredbe, KORIGOVAN U SKLADU SA ČLANOM 2. STAV 3. OVE UREDBE, tako dobijen iznos podeli sa zbirom keficijenata jedinica lokalne samouprave iz istog stepena razvijenosti i dobijen količnik pomnoži sa koficijentom za tu jedinicu lokalne samouprave.

Koeficijent za odeđenu jedinicu lokalne samouprave predstavlja odnos stepena razvijenosti grada Beograda i stepena razvijenosti te jedinice lokalne samouprave, pri čemu se stepen razvijenosti određuje prema jedinstvenoj listi razijenosti regiona i jedinaca lokalne samouprave, u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj.

Ostavite komentar