Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon), u članu 1a stav 1. tačka 8) reči: „Agencije za duvan”, zamenjuju se rečima: „Uprave za duvan (u daljem tekstu: Uprava)”.

Član 2.

U članu 2. tačka 5) briše se.

Član 3.

U članu 3. stav 3. briše se.

Član 4.

Naslov iznad člana 5. i član 5. brišu se.

Član 5.

U članu 6. stav 2. tačka 3) briše se.

U tački 5) tačka i zapeta na kraju zamenjuje se tačkom, a tačka 6) briše se.

Član 6.

U članu 9. stav 1. tačka 3) reči: „ostali derivati nafte” zamenjuju se rečima: „ostale derivate nafte”.

Član 7.

U članu 10. stav 4. tačka 1) procenat: „70%” zamenjuje se procentom: „100%”.

U stavu 6. reči: „organa, odnosno organizacije nadležne za duvan (u daljem tekstu: organizacija za duvan)” zamenjuju se rečju: „Uprave”.

U stavu 7. reči: „organizacija za duvan” zamenjuju se rečju: „Uprava”.

Član 8.

Naslov iznad člana 13. i član 13. brišu se.

Član 9.

U članu 14. procenat: „40%” zamenjuje se procentom: „30%”.

Član 10.

U članu 17. stav 1. menja se i glasi:

„Dinarski iznosi akciza iz čl. 9, 12. i 12a ovog zakona usklađuju se godišnje stopom rasta cena na malo u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.”

U stavu 4. reč: „polugodišnjom” zamenjuje se rečju: „godišnjom”.

Član 11.

U članu 19. stav 1. tačka 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju tač. 5) i 6), koje glase:

„5) derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona koje proizvođač prodaje, odnosno uvoznik uvozi za potrebe pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju delatnost proizvodnje plastičnih masa, guma i gumarskih proizvoda, boja i lakova, proizvoda farmaceutske i kozmetičke industrije, pod uslovom da se ti derivati nafte koriste isključivo za obavljanje ovih delatnosti;

6) gorivo za mlazne motore kerozinsko-petrolejskog tipa koje uvoznik uvozi, odnosno proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku za avio-svrhe.”

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove trgovine, turizma i usluga sporazumno će propisati bliže uslove, način i postupak praćenja tokova uvezenih, odnosno proizvedenih u zemlji proizvoda iz stava 1. tačka 5) ovog člana, kao i njihov dalji promet, bez obračunavanja i plaćanja akcize.”

Član 12.

U članu 20b stav 2. reči: „organizacije za duvan” zamenjuju se rečju: „Uprave”.

Član 13.

U članu 21. stav 2. tačka 3) reči: „odnosno skladištu koje nema status akciznog skladišta,” brišu se.

U tački 4) posle reči: „(kalo, rastur, kvar i lom)” dodaju se reči: „u akciznom skladištu”.

Član 14.

Naslov iznad člana 21b i član 21b brišu se.

Član 15.

U članu 23. stav 3. briše se.

Član 16.

U članu 29. stav 2. briše se.

Član 17.

Član 32. briše se.

Član 18.

U članu 40. stav 3. briše se.

Član 19.

U članu 40a stav 2. menja se i glasi:

„Akciza na cigarete u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2007. godine plaća se, i to na:

1) cigarete iz uvoza 18,36 din/pak;

2) cigarete koje su proizvedene u zemlji 5,44 din/pak.”

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

„Akciza na cigarete u periodu od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2008. godine plaća se, i to na:

1) cigarete iz uvoza 19,41 din/pak;

2) cigarete koje su proizvedene u zemlji 7,41 din/pak.

Akciza na cigarete u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2009. godine plaća se, i to na:

1) cigarete iz uvoza 20,52 din/pak;

2) cigarete koje su proizvedene u zemlji 8,69 din/pak.”

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 5, iznos: „5,00” zamenjuje se iznosom: „10,82”.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 6, reči: „iz st. 1-3.” zamenjuju se rečima: „iz st. 1-5.”.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 7, reči: „iz stava 4.” zamenjuju se rečima: „iz stava 6.”

Član 20.

U članu 40b stav 1. tačka 2) procenat: „40%” zamenjuje se procentom: „33%”.

U tački 3) procenat: „50%” zamenjuje se procentom: „43%”.

Član 21.

U članu 40g stav 1. tačka 2) procenat: „40%” zamenjuje se procentom: „33%”.

U tački 3) procenat: „50%” zamenjuje se procentom: „43%”.

Član 22.

U članu 40d stav 1. tačka 2) procenat: „40%” zamenjuje se procentom: „33%”.

U tački 3) procenat: „50%” zamenjuje se procentom: „43%”.

Član 23.

U članu 40đ st. 1-4. reči: „organizacija za duvan” u datom padežu zamenjuju se rečju: „Uprava” u odgovarajućem padežu.

Član 24.

U članu 41. stav 1. tačka 9) reč: „cigarete” zamenjuje se rečima: „duvanske prerađevine”, a reči: „čl. 40b i 40đ” zamenjuju se rečima: „čl. 40b, 40g i 40d”.

U tački 10) reč: „cigareta” zamenjuje se rečima: „duvanskih prerađevina”, a reči: „organizaciji za duvan” zamenjuju se rečju: „Upravi”.

Član 25.

U članu 43. stav 1. tačka 7) reč: „cigarete” zamenjuje se rečima: „duvanske prerađevine”, a reči: „čl. 40b i 40đ” zamenjuju se rečima: „čl. 40b, 40g i 40d”.

U tački 8) reč: „cigareta” zamenjuje se rečima: „duvanskih prerađevina”, a reči: „organizaciji za duvan” zamenjuju se rečju: „Upravi”.

Član 26.

Izuzetno od člana 10. ovog zakona, usklađivanje dinarskih iznosa akciza iz čl. 9, 12. i 12a Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon) izvršiće se i u januaru 2007. godine stopom rasta cena na malo u drugom polugodištu 2006. godine.

Prvo godišnje usklađivanje dinarskih iznosa akciza iz čl. 10. i 19. ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom, izvršiće se u januaru 2008. godine stopom rasta cena na malo u 2007. godini.

Član 27.

Podzakonski akt iz člana 11. ovog zakona doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 28.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

I. U STAVNO-PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tač. 4. i 10. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansijski sistem i finansiranje ostvarivanja svojih prava i dužnosti utvrđenih Ustavom i zakonom, kao i u članu 69. stav 2. Ustava, koji reguliše da se sredstva budžeta obezbeđuju iz poreza i drugih zakonom utvrđenih prihoda.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona jesu postizanje ciljeva u domenu politike akciza, kao što su dalja postepena harmonizacija akcizne politike sa propisima i standardima Evropske unije, smanjenje pojava sive ekonomije u prometu akciznih proizvoda i samim tim, obezbeđivanje priliva sredstava od akciza u republički budžet. Harmonizacija akcizne politike ispoljava se u ukidanju akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića, sirupe i praškove za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćne sokove, koncentrisane voćne sokove, voćni nektar i voćne sokove u prahu iz uvoza, čime se obezbeđuje poštovanje principa nediskriminacije i jednakosti na tržištu.

Takođe, Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon) posebno je uređen promet proizvoda sa Republikom Crnom Gorom. S obzirom da se, zbog prestanka postojanja Državne zajednice Srbija i Crna Gora, promet akciznih proizvoda sa Republikom Crnom Gorom smatra spoljnotrgovinskim prometom između dve inostrane države, neophodno je da se odredbe zakona koje se odnose na promet proizvoda sa ovom Republikom, brišu i prestanu da važe. To znači da će se na sve akcizne proizvode koji se uvoze iz Republike Crne Gore, akciza obračunavati i plaćati u punom propisanom iznosu, dok se na proizvode koje će proizvođači izvoziti u Republiku Crnu Goru neće obračunavati i plaćati akciza.

Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon), u čl. 40a i 40b, propisani su određeni specifični iznosi i viša stopa – 40% (sada je 30%) akcize na cigarete sa primenom od 1.01.2007. godine, koji su se usklađivali polugodišnjom stopom rasta cena na malo u proteklom periodu. Imajući u vidu da su analize tržišta cigareta pokazale da će primena propisanih specifičnih iznosa i stope akcize na cigarete od 40%, kao i naknada za Budžetski fond od 1,00 din/pak, zbog većeg fiskalnog zahvatanja realno dovesti do naglog rasta maloprodajnih cena cigareta za oko 30% – 32%, što ima za direktnu posledicu pojavu nelegalnog prometa cigareta i veću potrošnju jeftinijih, a lošeg kvaliteta cigareta, to se ovim zakonom predlažu drugi iznosi i stope akcize na duvanske prerađevine. Na taj način će se sačuvati – povećati republički prihodi po osnovu ovog akciznog proizvoda i zadržati postojeći obim potrošnje. Ovakav odnos iznosa akcize odgovara kako domaćem proizvođaču cigareta, tako i uvozniku cigareta, a državi će obezbediti održivost prihoda.

Takođe, imajući u vidu da je Zakonom o akcizama propisana akciza na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380ºS, a uvažavajući razloge i argumente jednog dela prerađivačke industrije da su ovi derivati nafte koji za njih predstavljaju osnovnu sirovinu za proizvodnju gotovih proizvoda, vrlo skupi na tržištu i da trošak po osnovu akcize još više opterećuje njihovu cenu, to se ovim izmenama i dopunama zakona predlaže oslobađanje od plaćanja akcize na ove derivate nafte kada ih nabavljaju lica koja obavljaju delatnost proizvodnje plastičnih masa, guma i gumarskih proizvoda, boja i lakova, proizvoda farmaceutske i kozmetičke industrije. Osim toga, a u cilju podsticanja razvoja avio delatnosti, predlaže se oslobađanje od plaćanja akcize na gorivo za mlazne motore kerozinsko-petolejskog tipa koje proizvođač prodaje, odnosno uvoznik uvozi za avio-svrhe za potrebe poznatog krajnjeg korisnika.

Postizanje planiranih ciljeva i rešavanje navedenih problema moguće je jedino postići izmenama i dopunama zakona.

III. SADRŽINA ZAKONA

Uz član 1.

Predlaže se terminološko usklađivanje i usaglašavanje sa Zakonom o duvanu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), kojim je prestala sa radom Agencija za duvan, a osnovana Uprava za duvan kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Uz član 2.

Predlaže se brisanje osvežavajućih bezalkoholnih pića, sirupa i praškova za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara i voćnih sokova u prahu iz uvoza kao grupe proizvoda na koje se plaćala akciza, čime se uvoznici izjednačavaju sa domaćim proizvođačima ovih proizvoda.

Uz čl. 3, 4. i 5.

Predlaže se brisanje odredaba koje se odnose na promet akciznih proizvoda sa Republikom Crnom Gorom, jer se zbog prestanka postojanja Državne zajednice Srbija i Crna Gora, promet akciznih proizvoda sa Republikom Crnom Gorom smatra spoljnotrgovinskim prometom između dve inostrane države, te se samim tim, na sve akcizne proizvode koji se izvoze u Republiku Crnu Goru akciza ne plaća, dok se na akcizne proizvode koji se uvoze u Republiku Srbiju obračunava i plaća pun iznos akcize, na način i u roku koji je propisan Zakonom za uvoz akciznih proizvoda.

Uz član 6.

Vrši se pravno-tehnička redakcija teksta u članu 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama.

Uz član 7.

Predlaže se propisivanje minimalne akcize na cigarete u visini od 100% ukupne akcize utvrđene za kategoriju cigareta sa najpopularnijom cenom. Na taj način se tržište štiti od jeftinih i lošeg kvaliteta cigareta. Takođe, vrši se terminološko usklađivanje i usaglašavanje sa Zakonom o duvanu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), kojim je prestala sa radom Agencija za duvan, a osnovana Uprava za duvan kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Uz član 8.

Predlaže se ukidanje propisanog iznosa akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića, sirupe i praškove za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćne sokove, koncentrisane voćne sokove, voćni nektar i voćne sokove u prahu iz uvoza, čime se uvoznici izjednačavaju sa domaćim proizvođačima ovih proizvoda.

Uz član 9.

Propisuje se niža stopa akcize na kafu, kako bi se omogućilo veće fiskalno rasterećenje, imajući u vidu da je to proizvod široke potrošnje.

Uz član 10.

Propisuje se godišnje dinarsko usklađivanje iznosa akcize na akcizne proizvode, umesto polugodišnje kako je sada propisano, imajući u vidu da se stopa rasta cena na malo kreće u granicama planiranog i da samim tim, nema razloga da se usklađivanje vrši polugodišnje jer to za obveznike predstavlja trošak zbog vršenja popisa proizvoda, a iznosi akcize se uvećavaju neznatno.

Uz član 11.

Ovim članom predlaže se oslobađanje od plaćanja akcize na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380ºS kada ih nabavljaju lica koja obavljaju delatnost proizvodnje plastičnih masa, guma i gumarskih proizvoda, boja i lakova, proizvoda farmaceutske i kozmetičke industrije. Takođe, predlaže se oslobađanje od plaćanja akcize na gorivo za mlazne motore kerozinsko-petolejskog tipa koje proizvođač prodaje, odnosno uvoznik uvozi za avio-svrhe za potrebe poznatog krajnjeg korisnika. Ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove trgovine, turizma i usluga propisaće bliže uslove, način i postupak praćenja tokova uvezenih, odnosno proizvedenih u zemlji ovih proizvoda, kao i njihov dalji promet.

Uz član 12.

Predlaže se terminološko usklađivanje i usaglašavanje sa Zakonom o duvanu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), kojim je prestala sa radom Agencija za duvan, a osnovana Uprava za duvan kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Uz član 13.

Imajući u vidu da je Zakonom o akcizama propisano da se akciza obračunava u momentu otpremanja proizvoda iz proizvodnog pogona u skladište koje nije akcizno, zatim kada se proizvodi otpremaju iz akciznog skladišta, kao i da se prometom na koji se plaća akciza smatraju i manjak, odnosno rashod proizvoda, ovim članom se precizira da će se akciza obračunati na manjak, odnosno na rashod proizvoda koji je nastao u akciznom skladištu jer se smatra da su proizvodi otpremljeni iz akciznog skladišta.

Uz čl. 14. do 16.

Predlaže se brisanje odredaba koje se odnose na promet akciznih proizvoda sa Republikom Crnom Gorom zbog prestanka postojanja Državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Uz član 17.

Usled prestanka postojanja državne zajednice Srbija i Crna Gora, ne postoji više obaveza vođenja evidencija u poslovnoj jedinici koju obveznik ima van teritorije Republike Srbije.

Uz član 18.

Vrši se tehnička redakcija teksta, s obzirom da je član 35. prestao da se primenjuje donošenjem Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (2002. godine).

Uz čl.19. do 22.

Propisuju se novi specifični iznosi, odnosno stope akcize na duvanske prerađevine.

Uz član 23.

Vrši se terminološko usklađivanje i usaglašavanje sa Zakonom o duvanu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), kojim je prestala sa radom Agencija za duvan, a osnovana Uprava za duvan kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Uz čl. 24. i 25.

Novčane kazne iz čl. 41. i 43 Zakona, koje su propisane za navedene prekršaje, proširuju se na sve duvanske prerađevine.

Uz član 26.

S obzirom da se ovim zakonom propisuje godišnje usklađivanje dinarskih iznosa akcize, a imajući u vidu da se do sada usklađivanje iznosa akcize vršilo polugodišnje, ovim članom se precizira vreme kada će se uskladiti iznosi akcize iz čl. 9, 12. i 12a Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon), odnosno vreme kada će se izvršiti prvo naredno usklađivanje iznosa akcize na cigarete propisane ovim zakonom.

Uz član 27.

Propisuje se rok u kome će se doneti propis za sprovođenje ovog zakona.

Uz član 28.

Propisuje se vreme stupanja na snagu ovog zakona.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA:

Predloženim izmenama specifičnih iznosa i stopa akcize na duvanske prerađevine obezbediće se prihodi od akcize u republičkom budžetu u 2007. godini u iznosu od oko 34,0 mlrd. dinara, što je za oko 10,0 mlrd. dinara više nego koliko je planirano u 2006. godini, s projekcijom njegovog stalnog godišnjeg rasta u narednom periodu.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Predložena rešenja iz ovog zakona uticaće na sve obveznike akcize, i to:

– pravna lica i preduzetnike koji obavljaju spoljnotrgovinski promet sa Republikom Crnom Gorom, jer se na sve akcizne proizvode koji se izvoze u Republiku Crnu Goru akciza ne plaća, dok se na akcizne proizvode koji se uvoze u Republiku Srbiju obračunava i plaća pun iznos akcize, na način i u roku koji je propisan Zakonom za uvoz akciznih proizvoda;

– uvoznike osvežavajućih bezalkoholnih pića, sirupa i praškova za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara i voćnih sokova u prahu koji više neće plaćati akcizu prilikom njihovog uvoza, odnosno uvoznike kafe zbog smanjenja stope akcize na kafu;

– proizvođače i uvoznike duvanskih prerađevina zbog ravnomernijeg fiskalnog opterećenja u maloprodajnoj ceni tih proizvoda, što bi trebalo da ima efekat na zadržavanje maloprodajnih cena ovih proizvoda na realnom nivou, čime se sprečavaju pojave nelegalnog prometa duvanskih prerađevina;

– proizvođače plastičnih masa, guma i gumarskih proizvoda, boja i lakova, proizvoda farmaceutske i kozmetičke industrije kojima su ostali derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380ºS osnovna sirovina za proizvodnju gotovih proizvoda. Imajući u vidu da su te sirovine vrlo skupe na tržištu i da trošak po osnovu akcize još više opterećuje njihovu cenu, to se ovim izmenama i dopunama zakona predlaže oslobađanje od plaćanja akcize na ove derivate nafte kada ih nabavljaju lica koja obavljaju navedene delatnosti. Osim toga, a u cilju podsticanja razvoja avio delatnosti, predlaže se oslobađanje od plaćanja akcize na gorivo za mlazne motore kerozinsko-petolejskog tipa koje proizvođač prodaje, odnosno uvoznik uvozi za avio-svrhe za potrebe poznatog krajnjeg korisnika.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Primena ovog zakona osnosi se na pravna lica i preduzetnike. Primenom ovog zakona navedeni privredni subjekti neće imati dodatne troškove niti će biti dodatno poreski opterećeni, već će se upravo omogućiti preraspodela fiskalnog opterećenja, odnosno ukidanje i oslobađanje od troška na ime akcize.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Pozitivne posledice primene ovog zakona neće izazvati dodatne troškove poreskih obveznika.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložena zakonska rešenja stimulativno će delovati u pravcu povećanja kako prometa akciznih proizvoda od strane postojećih privrednih subjekata i njihove tržišne konkurencije, tako i na osnivanje novih privrednih subjekata.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

U postupku pripreme ovog zakona, pojedine odredbe su predložene na inicijativu privrednih subjekata-obveznika akcize, kao i pojedinih nadležnih organa sa čijim delokrugom rada su povezana predložena rešenja.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija, kao obrađivač zakona, koordiniraće aktivnosti sa nadležnim organima, prvenstveno sa Poreskom upravom i Upravom carina u postupku kontrole sprovođenja zakona i davaće stručna objašnjenja i tumačenja kako bi se obezbedila jedinstvena primena propisa.

ODREDBE ZAKONA

KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 1a

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) «proizvođač akciznih proizvoda» je lice koje u proizvodnom pogonu pravi, obrađuje, prerađuje, dorađuje i sl. proizvode na koje se plaća akciza u smislu ovog zakona;

2) «uvoznik akciznih proizvoda» je lice koje u svoje ime i za svoj račun uvozi, odnosno lice za čiji račun se uvoze iz inostranstva proizvodi na koja se plaća akciza u smislu ovog zakona;

3) «obveznik akcize» je lice koje obračunava i plaća akcizu propisanu ovim zakonom;

4) «akcizna dozvola» je dokument kojim se odobrava otpremanje i smeštanje akciznih proizvoda bez obračunavanja i plaćanja akcize;

5) «akcizno skladište» je jedan ili više međusobno povezanih zatvorenih ili ograđenih prostora koji sačinjavaju celinu, u kome ovlašćeni držalac akciznog skladišta skladišti, prima ili otprema proizvode pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize i koje mora biti vidljivo označeno i fizički odvojeno od drugih prostora;

6) «ovlašćeni držalac akciznog skladišta» je proizvođač koji je dobio dozvolu da skladišti akcizne proizvode bez obračunate i plaćene akcize, odnosno da stavlja u promet akcizne proizvode sa obračunatom i plaćenom akcizom;

7) «režim odloženog plaćanja akcize» je vremenski period u kojem ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcize;

8) «cigaretama proizvedenim u zemlji» smatraju se cigarete koje proizvodi u Republici Srbiji lice upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Agencije za duvan UPRAVE ZA DUVAN (U DALjEM TEKSTU: UPRAVA) i koje su upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda u korist proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno većinskog vlasnika proizvođača duvanskih proizvoda.

Cigaretama proizvedenim u zemlji smatraju se i cigarete drugog proizvođača, koji je proizveo godišnje najmanje 2.500.000.000 komada cigareta, koje sadrže najmanje 50% duvana proizvedenog i obrađenog u Republici Srbiji i da su prvi put stavljene u promet na teritoriji Republike Srbije.

Način i postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

II. PREDMET OPOREZIVANjA

Član 2.

Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi:

1) derivati nafte;

2) duvanske preređevine;

3) brisana

4) alkoholna pića;

5) uvozni proizvodi: osvežavajuća bezalkoholna pića,

sirupi i praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića,

voćni sokovi, koncentrisani voćni sokovi, voćni nektar

i voćni sokovi u prahu;

6) kafa (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe);

7) brisana

8) brisana

III. NASTANAK OBAVEZE AKCIZE

Proizvodnja i uvoz

Član 3.

Obaveza po osnovu akcize nastaje kada su proizvodi iz člana 2. ovog zakona (u daljem tekstu: akcizni proizvodi):

1) proizvedeni u Republici Srbiji;

2) uvezeni u Republiku Srbiju.

Uvezenim akciznim proizvodima u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana smatraju se akcizni proizvodi koji su uvezeni u skladu sa carinskim, odnosno spoljnotrgovinskim propisima.

Obaveza po osnovu akcize nastaje i u momentu unosa akciznih proizvoda u Republiku Srbiju sa teritorije Republike Crne Gore.

Promet proizvoda sa Republikom Crnom Gorom

Član 5.

Na proizvode koji se prodaju kupcima sa teritorije Republike Crne Gore, akciza se obračunava i plaća.

Na proizvode koji se kupuju od prodavca sa teritorije Republike Crne Gore akciza se ne obračunava i ne plaća ako je plaćena u toj Republici.

Ako je akciza u Republici Crnoj Gori plaćena u iznosu koji je niži od akcize propisane ovim zakonom, plaća se razlika na ime manje plaćene akcize.

IV. OBVEZNIK AKCIZE

Član 6.

Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda.

Obveznik akcize je i:

1) fizičko lice – proizvođač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvođača alkoholnog pića;

3) kupac akciznih proizvoda kupljenih sa teritorije Republike Crne Gore;

4) pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda;

5) kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ;

6) poslovna jedinica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, čije je sedište pravnog lica na teritoriji Republike Crne Gore, a koja unosi akcizne proizvode na teritoriju Republike Srbije.

VI. IZNOSI I STOPE AKCIZE

Derivati nafte

Član 9.

Na derivate nafte akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) sve vrste motornog benzina 27,50 din/lit; 2) sve vrste dizel – goriva 16,66 din/lit;

3) ostali derivati nafte OSTALE DERIVATE NAFTE koji se

dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon

destilacije do 380°S 32,00 din/kg.

Ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove rudarstva i energetike objavljuju listu derivata nafte iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Duvanske prerađevine

Član 10.

Na duvanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine) plaća se akciza utvrđena odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona.

Cigaretama, cigarama, cigarilosima, duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama smatraju se duvanske prerađevine koje se proizvode i stavljaju u promet kao takva vrsta prerađevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina.

Ako je obračunata akciza na cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koja je propisana u odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona, manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza.

Minimalna akciza iz stava 3. ovog člana iznosi, i to na:

1) cigarete – 70% 100% ukupne akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona utvrđene za kategoriju cigareta sa najpopularnijom cenom;

2) cigare i cigarilose -100% akcize iz člana 40g ovog zakona utvrđene za kategoriju cigara i cigarilosa sa najpopularnijom cenom;

3) duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine – 100% akcize iz člana 40d ovog zakona utvrđene za kategoriju duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina sa najpopularnijom cenom.

Najpopularnija cena iz stava 4. tač. 1) do 3) ovog člana je maloprodajna cena onih cenovnih kategorija cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina koje imaju najveći obim prodaje u Republici Srbiji u proteklom polugodištu.

Vlada Republike Srbije, na predlog organa, odnosno organizacije nadležne za duvan (u daljem tekstu: organizacija za duvan) UPRAVE, utvrđuje iznose najpopularnijih cena iz stava 4. ovog člana dva puta godišnje, i to u periodu od 1. do 31. jula u prvom polugodištu tekuće godine, odnosno u periodu od 1. do 31. januara u drugom polugodištu prethodne godine.

Predlog iznosa najpopularnijih cena iz stava 6. ovog člana, organizacija za duvan UPRAVA podnosi na osnovu svih objavljenih maloprodajnih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u proteklom polugodištu u «Službenom glasniku Republike Srbije» i podataka o obimu prodaje ovih duvanskih prerađevina u tom polugodištu.

Vlada Republike Srbije urediće način i postupak utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u smislu st. 5. do 7. ovog člana.

Iznosi najpopularnijih cena i minimalnih akciza iz st. 4. i 6. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Osvežavajuća bezalkoholna pića

Član 13.

Na osvežavajuća uvozna bezalkoholna pića i uvozne sirupe i praškove za osvežavajuća bezalkoholna pića plaća se akciza u iznosu od 5,42 dinara po litru.

Na uvozne voćne sokove, koncentrisane voćne sokove, voćni nektar i voćne sokove u prahu plaća se akciza u iznosu od 3,50 dinara po litru.

Na proizvode iz st. 1. i 2. ovog člana koji su u pakovanjima različitim od litarskog, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Osvežavajućim bezalkoholnim pićima, sirupima i praškovima za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćnim sokovima, koncentrisanim voćnim sokovima, voćnim nektarom i voćnim sokovima u prahu smatraju se proizvodi koji se, u skladu sa propisima o kvalitetu, uslovima za obezbeđenje i očuvanje kvaliteta i drugim zahtevima koji moraju da budu ispunjeni u proizvodnji i prometu ovih proizvoda, stavljaju u promet kao takva vrsta proizvoda.

Kafa

Član 14.

Na kafu (sirovu, prženu, mlevenu i ekstrakt kafe) akciza se plaća po stopi od 40% 30%.

Indeksacija

Član 17.

Dinarski iznosi akciza iz čl. 9. do 13. ovog zakona usklađuju se polugodišnje stopom rasta cena na malo, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČL. 9, 12. I 12a OVOG ZAKONA USKLAĐUJU SE GODIŠNjE STOPOM RASTA CENA NA MALO U KALENDARSKOJ GODINI KOJA PRETHODI GODINI U KOJOJ SE USKLAĐIVANjE VRŠI, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE.

U slučaju povećanja proizvođačkih cena derivata nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona zbog rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koje negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, Vlada Republike Srbije može privremeno smanjiti iznose akciza utvrđene u skladu sa ovim zakonom za iznose za koje su povećane proizvođačke cene tih derivata nafte, s tim što to umanjenje ne može biti veće od 20% poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

U slučaju smanjenja proizvođačkih cena derivata nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona zbog pada cene sirove nafte na svetskom tržištu, iznosi akciza utvrđeni u skladu sa stavom 2. ovog člana uvećavaju se za iznose za koje su smanjene proizvođačke cene tih derivata nafte, a najviše do poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona sa polugodišnjom GODIŠNjOM stopom rasta cena na malo, osnovice za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni, odnosno umanjeni ili uvećani iznosi akciza na pomenute derivate nafte, saglasno stavu 1, odnosno st. 2. i 3. ovog člana.

Ovlašćuje se Vlada Republike Srbije da objavi iznose akciza iz st. 1. i 2. ovog člana.

VII. OLAKŠICE KOD PLAĆANjA AKCIZE

Oslobođenja

Član 19.

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:

1) koje izvozi proizvođač;

2) koje proizvođač, odnosno uvoznik, na osnovu posebnih potvrda organa nadležnog za inostrane poslove, prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionerima, pod uslovom reciprociteta, kao i u drugim slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom.

3) na derivate nafte i kafu koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o donaciji, sa klauzulom da se te proizvode neće plaćati akciza;

4) koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima.

5) DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 3) OVOG ZAKONA KOJE PROIZVOĐAČ PRODAJE, ODNOSNO UVOZNIK UVOZI ZA POTREBE PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI OBAVLjAJU DELATNOST PROIZVODNjE PLASTIČNIH MASA, GUMA I GUMARSKIH PROIZVODA, BOJA I LAKOVA, PROIZVODA FARMACEUTSKE I KOZMETIČKE INDUSTRIJE, POD USLOVOM DA SE TI DERIVATI NAFTE KORISTE ISKLjUČIVO ZA OBAVLjANjE OVIH DELATNOSTI;

6) GORIVO ZA MLAZNE MOTORE KEROZINSKO-PETOLEJSKOG TIPA KOJE UVOZNIK UVOZI, ODNOSNO PROIZVOĐAČ PRODAJE NEPOSREDNO KRAJNjEM KORISNIKU ZA AVIO-SVRHE.

Oslobođenje iz stava 1. tač. 1) i 4) ovog člana ostvaruje se na osnovu carinskih isprava kojim se dokazuje da su proizvodi napustili teritoriju Republike Srbije, odnosno otpremljeni radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili u slobodnim carinskim prodavnicama otvorenim na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA I MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA SPORAZUMNO ĆE PROPISATI BLIŽE USLOVE, NAČIN I POSTUPAK PRAĆENjA TOKOVA UVEZENIH, ODNOSNO PROIZVEDENIH U ZEMLjI PROIZVODA IZ STAVA 1. TAČKA 5) OVOG ČLANA, KAO I NjIHOV DALjI PROMET, BEZ OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA AKCIZE.

«VIIa REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA AKCIZE

Član 20b

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta može biti proizvođač.

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta za duvanske proizvode, odnosno alkoholna pića može biti proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno alkoholnih pića koji je upisan u odgovarajući registar kod organizacije za duvan UPRAVE, odnosno Poreske uprave – Centrale.

Kontrolu otpremanja, odnosno dopremanja akciznih proizvoda u akcizno skladište vrši poreski inspektor terenske kontrole.

Akciznu dozvolu za otpremanje akciznih proizvoda u akcizno skladište daje ministar nadležan za poslove finansija.

Uslove i postupak za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, način i kontrolu otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencija u akciznom skladištu propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

VIII. OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE

Obračun akcize

Član 21.

Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se:

1) svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu;

2) svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta, osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište;

3) iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu, odnosno skladištu koje nema status akciznog skladišta, osim manjka koji se može pravdati višom silom;

4) iskazivanje rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) U AKCIZNOM SKLADIŠTU iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Obračunavanje akcize pri unosu u Republiku Srbiju akciznih proizvoda

iz Republike Crne Gore

Član 21b

Obračun akcize vrši carinski organ u momentu unosa u Republiku Srbiju proizvoda sa teritorije Republike Crne Gore.

Plaćanje akcize

Član 23.

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati:

1) najkasnije poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu;

2) najkasnije 15. dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predviđen za plaćanje uvoznih dažbina.

Obračunatu akcizu pri unosu akciznih proizvoda na teritoriju Republike Srbije sa teritorije Republike Crne Gore obveznik plaća u rokovima iz stava 2. ovog člana.

Prinudna naplata

Član 28.)

Brisan je.

Mesto plaćanja akcize

Član 29.

Akciza se plaća prema sedištu, odnosno prebivalištu obveznika.

Za prodaju akciznih proizvoda koju vrše pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Crne Gore preko poslovnih jedinica u Republici Srbiji, akciza se plaća prema mestu sedišta poslovne jedinice.

Član 32.

Obveznik akcize čije je sedište van teritorije Republike Srbije dužan je da za promet obavljen preko poslovne jedinice (prodavnice, stovarišta, predstavništva, i dr.) na teritoriji Republike Srbije obezbedi u toj poslovnoj jedinici evidenciju i dokaz o obračunatoj i plaćenoj akcizi.

Član 40.

Refakciju akcize lice iz člana 39. ovog zakona ostvaruje na osnovu pismenog zahteva, uz dokaz o plaćenoj akcizi i dokaz da su proizvodi izvezeni.

Zahtev za refakciju akcize podnosi se nadležnom poreskom organu.

Zahtev za refakciju akcize zastareva u roku iz člana 35. ovog zakona.

XIIa OBRAČUNAVANjE I PLAĆANjE AKCIZE NA CIGARETE OD 2005. GODINE

Član 40a

Akciza za cigarete u periodu od 1. januara 2005. godine do 31. decembra 2006. godine plaća se, i to na:

1) cigarete iz uvoza 10,00 din/pak;

2) cigarete koje su proizvedene u zemlji 1,00 din/pak.

Akciza na cigarete u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2009. godine plaća se, i to na:

1) cigarete iz uvoza 10,00 din/pak;

2) cigarete koje su proizvedene u zemlji 2,00 din/pak.

AKCIZA NA CIGARETE U PERIODU OD 1. JANUARA 2007. GODINE DO 31. DECEMBRA 2007. GODINE PLAĆA SE, I TO NA:

1) CIGARETE IZ UVOZA 18,36 DIN/PAK;

2) CIGARETE KOJE SU PROIZVEDENE U ZEMLjI 5,44 DIN/PAK.

AKCIZA NA CIGARETE U PERIODU OD 1. JANUARA 2008. GODINE DO 31. DECEMBRA 2008. GODINE PLAĆA SE, I TO NA:

1) CIGARETE IZ UVOZA 19,41 DIN/PAK;

2) CIGARETE KOJE SU PROIZVEDENE U ZEMLjI 7,41 DIN/PAK.

AKCIZA NA CIGARETE U PERIODU OD 1. JANUARA 2009. GODINE DO 31. DECEMBRA 2009. GODINE PLAĆA SE, I TO NA:

1) CIGARETE IZ UVOZA 20,52 DIN/PAK;

2) CIGARETE KOJE SU PROIZVEDENE U ZEMLjI 8,69 DIN/PAK.

Akciza na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji od 1. januara 2010. godine plaća se u iznosu od 5,00 10,82 dinara po paklici .

Akciza na cigarete iz st. 1-3. IZ ST. 1-5 ovog člana. Na cigarete koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 4. IZ STAVA 6. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Član 40b

Na cigarete iz uvoza i na cigarete koje su proizvedene u zemlji, pored akcize iz člana 40a ovog zakona, plaća se i akciza u visini, i to:

1) u periodu od 1. januara 2005. godine do 31. decembra 2006. godine 30%;

2) u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2009. godine 40% 33%;

3) od 1. januara 2010. godine 50% 43%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena cigareta.

Maloprodajnu cenu iz stava 1. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigareta.

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da maloprodajnu cenu odredi prilikom podnošenja zahteva za izdavanje akciznih markica.

Prodaja cigareta po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

Član 40g

Na cigare i cigarilose plaća se akciza u visini, i to:

1) u periodu do 31. decembra 2006. godine – 30%;

2) u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2009. godine – 40% 33%;

3) od 1. januara 2010. godine – 50% 43%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po komadu.

Maloprodajnu cenu iz stava 2. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigara i cigarilosa.

Prodaja cigara i cigarilosa po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

Član 40d

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine plaća se akciza u visini, i to od:

1) u periodu do 31. decembra 2006. godine -30%;

2) u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2009. godine – 40% 33%;

3) od 1. januara 2010. godine – 50% 43%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po kilogramu.

Maloprodajnu cenu iz stava 2. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

Prodaja duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Član 40đ

Maloprodajne cene po jedinici mere duvanskih prerađevina iz člana 40b stav 3, člana 40g stav 3. i člana 40d stav 3. ovog zakona prijavljuju se organizaciji za duvan UPRAVI, koja ih objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da prijave organizaciji za duvan svaku promenu maloprodajnih cena iz stava 1. ovog člana, koja ih objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Troškove objavljivanja maloprodajnih cena iz st. 1. i 2. ovog člana u «Službenom glasniku Republike Srbije» snosi proizvođač, odnosno uvoznik, uplatom novčanih sredstava na račun organizacije za duvan.

Proizvođač, odnosno uvoznik može odrediti maloprodajnu cenu cigareta koja je viša od maloprodajne cene koju je odredio prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica, pod uslovom da je istu prijavio organizaciji za duvan, koja je objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Maloprodajne cene iz stava 1. ovog člana moraju da budu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo, tako da su jasno vidljive za potrošače duvanskih proizvoda.

XIII. KAZNENE ODREDBE

Član 41.

Novčanom kaznom od 10.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) brisana

2) obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku (član 23);

3) ne podnese ili ne podnese blagovremeno obračun akcize (čl. 24. i 25);

4) ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu (član 30);

5) ne vodi evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrđivanje i kontrolu obaveze akcize (član 31);

6) kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu, smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33);

7) brisana

8) ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva po osnovu povraćaja akcize preneo na kupca (član 37. stav 6);

9) prodaje cigarete DUVANSKE PRERAĐEVINE po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik (čl. 40b i 40đ ČL. 40B, 40G I 40D);

10) maloprodajne cene cigareta DUVANSKIH PRERAĐEVINA nisu prijavljene organizaciji za duvan UPRAVI, kao i da nisu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive (član 40đ).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara.

Član 43.

Novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – preduzetnik:

1) ako obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku (član 23);

2) ako ne podnese ili neblagovremeno podnese obračun akcize (čl. 24. i 25);

3) ako ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu (član 30);

4) ako pri promeni stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu, smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33);

5) brisana

6) ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva preneo na kupca (član 37. stav 6);

7) ako prodaje cigarete DUVANSKE PRERAĐEVINE po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik (čl. 40b i 40đ ČL. 40B, 40G I 40D);

8) ako maloprodajne cene cigareta DUVANSKIH PRERAĐEVINA nisu prijavljene organizaciji za duvan UPRAVI, kao i ako nisu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive (član 40đ).

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana kazniće se i fizičko lice – proizvođač alkoholnih pića novčanom kaznom u iznosu od 500 do 50.000 dinara.

Ostavite komentar