Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

U Zakonu o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 88/10) u nazivu zakona reči: „osiguranje i finansiranje izvoza” zamenjuju se rečima: „finansiranje i sanaciju privrede”.

Član 2.

U članu 1. reči: „izvoza i razvoja ekonomskih odnosa Republike Srbije sa inostranstvom,” zamenjuje se rečju: „privrede”, a reči: „osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije” zamenjuju se rečima: „finansiranje i sanaciju privrede”.

Član 3.

U članu 2. stav 1. reči: „osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije” zamenjuju se rečima: „finansiranje i sanaciju privrede”.

U stavu 2. reč: „AOFI” zamenjuju se rečju: „AFS”.

U stavu 3. reč: „Užicu” zamenjuje se rečju: „Beogradu”.

Član 4.

Član 3. menja se i glasi:

„Delatnost Agencije je:

osiguranje i reosiguranje domaćih pravnih lica i preduzetnika od komercijalnih i nekomercijalnih rizika, uključujući i izvozne poslove i investicije u inostranstvu, kao i osiguranje naplate potraživanja najviše do iznosa vrednosti posla, i to samostalno ili u saradnji sa drugim osiguravajućim društvima, odnosno agencijama;

osiguranje pripreme izvoza domaćih pravnih lica i preduzetnika od nekomercijalnih i komercijalnih rizika po zaključenom ugovoru o izvozu, samostalno ili u saradnji sa drugim osiguravajućim društvima, odnosno agencijama;

osiguranje domaćih banaka u vezi sa kreditima i garancijama po izvoznim poslovima i investicijama u inostranstvu i zaključenim kreditnim linijama sa stranim bankama;

izdavanje garancija i drugih jemstava;

obavljanje poslova faktoringa;

preduzimanje mera sanacije i restrukturiranja privrednih subjekata u cilju efikasnije naplate potraživanja državnih poverilaca (kupovina i prodaja imovine i dospelih potraživanja drugih pravnih lica, konverzija potraživanja u kapital dužnika);

komisioni otkup dospelih potraživanja od domaćih pravnih i fizičkih lica, uključujući i potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa, po tržišnim uslovima;

investiranje u venture capital fondove, u skladu sa zakonom;

pružanje drugih usluga u vezi sa finansiranjem, garantovanjem i osiguranjem poslova i investicija na domaćem i inostranom tržištu.

Sve svoje poslove Agencija obavlja po tržišnim uslovima.

Agencija je dužna da delatnosti, odnosno poslove radi kojih je osnovana obavlja u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa, kao i u skladu sa međunarodnim sporazumima i ugovorima.”

Član 5.

U članu 6. stav 2. briše se.

Član 6.

U članu 8. posle stava 1. dodaju se stavovi 2, 3, 4, 5. i 6. koji glase:

„Za ostvarivanje delatnosti Agencije iz člana 3. stav 1. tač. 6. i 7. ovog Zakona, koriste se sredstva iz budžeta, kao i iz drugih izvora.

U slučaju da Agencija obezbedi finansiranje poslova iz člana 3. stav 1. ovog zakona iz drugih izvora, saglasnost na zaključenje ugovora o finansiranju daje Ministarstvo nadležno za poslove privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Isplatom sredstava za kupovinu potraživanja zaposlenih i bivših zaposlenih iz radnog odnosa, Agencija stiče zakonsko regresno potraživanje iz stečajne mase, odnosno iz sredstava ostvarenih privatizacijom subjekata privatizacije u istom prioritetu kao što su ga imali zaposleni.

Agencija podnosi mesečne izveštaje Ministarstvu o korišćenju sredstava za obavljanje svoje delatnosti.

Nadzor nad obavljanjem poslova Agencije vrši Ministarstvo.“

Član 7.

U članu 12. dodaje se novi stav 1. koji glasi: „Agencija do 15. novembra tekuće godine podnosi Ministarstvu plan poslovanja za narednu godinu sa programom poslovanja za svaku delatnost.“

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

Član 8.

U članu 19. stav 1. u tački 13) zapeta i reči: „zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava” brišu se.

Član 9.

U članu 20. stav 2. reči „izvršni direktori” zamenjuju se rečima: „direktori sektora Agencije”.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Ustavni, odnosno pravni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 61/2005 i 88/2010“) sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 6. Ustava Republike Srbije, prema kojem Republika Srbija, između ostalog, sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, ekonomske odnose sa inostranstvom; sistem kreditnih odnosa sa inostranstvom.

Razlozi za donošenje zakona

Dosadašnje poslovanje Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (u daljem tekstu: AOFI) sastojalo se pre svega u poslovima osiguranja, finansiranja i garancijskim poslovima koji su vezani za izvoz. AOFI je u 2012. godini (podaci za 2013. godinu još uvek nisu objavljeni) ostvario neto pozitivan rezultat od 167 miliona dinara, što je uvećanje u odnosu na prethodnu godinu oko 91 milion. Poslovni rashodi su smanjeni za 14%. Promet izvoznika je osiguran u iznosu od 130 miliona evra, a isto toliko je i putem finansiranja plasirano sredstava. Kratkoročno finansiranje izvoza ostvareno je za 720 miliona evra za period od osnivanja do kraja 2012. godine. Vrednost osiguranja izvoza je blizu 2 milijarde evra, a šteta je isplaćena u iznosu od 4,5 milijardi evra. U portfoliju ima preko 300 izvoznika. Dobit iz poslovanja je oko 20% prema vrednosti kapitala. Nesumljivo je da je APFI prema ovim podacima uspešna javna agencija za poslove osiguranja, finansiranja i garancijskih poslova u vezi izvoza. Međutim, pored ove važne funkcije, ostaje prigovor da se AOFI bavila samo onim delom srpske privrede koji je bio usmeren ka izvoznim poslovima. Bez promene u ostvarivanju ovih funkcija, koji mogu imati zajednički imenitelj poslovi „finansiranja“, izmenama propisa je predviđeno da će AOFI obavljati i druge poslove koji se odnose na poslove saniranja i razvoja privrede. Tako je nadležnost AOFI-ja proširena sa isključivo finansiranja izvoznih poslova i na onaj deo privrede u kojem se nalazi veliki broj zaposlenih, a koji se nalazi u postupku restrukturiranja, privatizacije i stečaja.

Budžetom za 2014. godine obezbeđena su sredstva za funkcionisanje tranzicionog fonda u iznosu od 17,4 milijarde dinara. 2014. godina je godina u kojoj treba da se završi postupak restrukturiranja 153 preduzeća i privatizacija 419 preduzeća u društvenoj svojini. Restrukturiranje nije moguće bez rešavanja problema naplate potraživanja pre svega državnih poverilaca i zaposlenih po osnovu radnog odnosa. Na osnovu odluka Vlade Republike Srbije, AOFI će, koristeći sredstva tranzicionog fonda i druga sredstva koja prikupi na tržištu preduzimati mere sanacije i restrukturiranja privrednih subjekta u cilju efikasnije naplate ovih potraživanja, kao i komisioni otkup dospelih potraživanja domaćih i fizičkih lica, uključujući i potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa. Ovo su pre svega sanacione mere koje se preduzimaju u subjektima u restrukturiranju, privatizaciji i stečaju. One imaju za cilj da ovi subjekti budu osposobljeni za poslovanje bez subvencija države u 2015. godini i nadalje, kao i da se u što većoj meri očuvaju socijalna prava zaposlenih. Ovo je jedna od dve nove funkcije AOFI-ja. Druga funkcija je razvojna, i sastoji se u ulaganju u preduzetničke fondove, koji treba da omoguće fleksibilno finansiranje poslovanja malih i srednjih preduzeća. Zbog navedenog su predviđene tri nove delatnosti AOFI-ja:

1) preduzimanje mera sanacije i restrukturiranja privrednih subjekata u cilju efikasnije naplate potraživanja državnih poverilaca (kupovina i prodaja imovine i dospelih potraživanja drugih pravnih lica, konverzija potraživanja u kapital dužnika);

komisioni otkup dospelih potraživanja od domaćih pravnih i fizičkih lica, uključujući i potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa, po tržišnim uslovima i

investiranje u venture capital fondove, u skladu sa zakonom;

Analiza efekata

Određivanje problema koje zakon treba da reši

AOFI treba da obezbedi profesionalno i u skladu sa najvišim standardima struke upravljanje tranzicionim fondom, i to na tržišnim uslovima.

Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Zakonom se usklađuju ovlašćenja Agencije sa zakonskim rešenjima iz Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i Zakona o privatizaciji.

Druge mogućnosti za rešavanje problema

Predloženo rešenje je jedno od mogućih za upravljanje tranzicionim fondom, kao i za unapređivanje pravnog okvira za sanaciju i razvoj privrede. Ostala rešenja podrazumevala bi da se mora osnovati nova javna agencija, što bi prouzorkovalo dodatne troškove, a u svakom slučaju odložilo vreme u kojem bi se koristile sredstva tranzicionog fonda.

Zašto je donošenje zakona najbolje za rešavanje problema

Predložene izmene su najbolje jer se tranzicioni fond locira u javnog agenciji koja je stručno, kadrovski i iskustveno osposobljena za upravljanje sredstvima tranzicionog fonda.

Na koga će i kako uticati predložena rešenja

Zakonska rešenja uticaće pre svega na samu Agenciju i njenu mogućnost da efikasno ostvaruje poverene poslove u privatizaciji i stečajnom postupku. Posredno, zakonska rešenja će povoljno uticati i na efikasno korišćenje sredstava iz tranzicionog fonda, kao i mogućnost sanacije i restrukturiranja kod privrednih subjekata.

Troškovi koje će primena zakona izazvati kod građana i privrede, posebno malih i srednjih preduzeća

Primena ovog zakona neće izazvati ni građanima, ni privredi izdvajanja dodatnih troškova. Delatnost Agencije će se obavljati na tržišnim principima.

Da li pozitivni efekti opravdavaju troškove

Kao što je navedeno u prethodnoj tački, primena ovog zakona neće izazvati ni građanima, ni privredi izdvajanja dodatnih troškova. Očekuje se pozitivan efekat od mera sanacije privrednih subjekata, kao i rešavanja socijalnih problema u delu otkupa potraživanja zaposlenih u postupku privatizacije i stečaja.

Da li zakon stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju

Odredbe predloženog zakona neće neposredno uticati na pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu utakmicu.

Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove

O predloženim promenama nije vođena javna rasprava, ali su nacrti zakona dati na mišljenje nadležnim ministarstvima. Predložene promene zakona su u funkciji izmena Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju, o kojima je vođena javna rasprava.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U članu 1. 2. i 3. menja se naziv Agencije, pa samim tim i zakona, tako da se sada reguliše delatnost Agencije za finansiranje i sanaciju privrede. Sledstveno tome, skraćeni naziv je AFS.

Najvažnije promene izvršene su u članu 4. gde je regulisano da Agencija obavlja sledeću delatnosti:

osiguranje i reosiguranje domaćih pravnih lica i preduzetnika od komercijalnih i nekomercijalnih rizika, uključujući i izvozne poslove i investicije u inostranstvu , kao i osiguranje naplate potraživanja najviše do iznosa vrednosti posla, i to samostalno ili u saradnji sa drugim osiguravajućim društvima, odnosno agencijama;

osiguranje pripreme izvoza domaćih pravnih lica i preduzetnika od nekomercijalnih i komercijalnih rizika po zaključenom ugovoru o izvozu, samostalno ili u saradnji sa drugim osiguravajućim društvima, odnosno agencijama;

osiguranje domaćih banaka u vezi sa kreditima i garancijama po izvoznim poslovima i investicijama u inostranstvu i zaključenim kreditnim linijama sa stranim bankama;

izdavanje garancija i drugih jemstava;

obavljanje poslova faktoringa;

preduzimanje mera sanacije i restrukturiranja privrednih subjekata u cilju efikasnije naplate potraživanja državnih poverilaca (kupovina i prodaja imovine i dospelih potraživanja drugih pravnih lica, konverzija potraživanja u kapital dužnika);

komisioni otkup dospelih potraživanja od domaćih pravnih i fizičkih lica, uključujući i potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa, po tržišnim uslovima;

investiranje u venture capital fondove, u skladu sa zakonom;

pružanje drugih usluga u vezi sa finansiranjem, garantovanjem i osiguranjem poslova i investicija na domaćem i inostranom tržištu.

Sve svoje poslove Agencija obavlja po tržišnim uslovima.

Agencija je dužna da delatnosti, odnosno poslove radi kojih je osnovana obavlja u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa, kao i u skladu sa međunarodnim sporazumima i ugovorima.

U članu 5. brisana je odredba člana 6 stav 2.

U članu 6. regulisan je način finasiranja delatnosti Agencije:

„Za ostvarivanje delatnosti Agencije iz člana 3. stav 1. tačka 7. i 8. ovog Zakona, koriste se sredstva iz budžeta, kao i iz drugih izvora.

U slučaju da Agencija obezbedi finansiranje poslova iz stava 1. ovog člana iz drugih izvora, saglasnost na zaključenje ugovora o finansiranju daje Ministarstvo nadležno za poslove privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Isplatom sredstava za kupovinu potraživanja zaposlenih i bivših zaposlenih iz radnog odnosa, Agencija stiče zakonsko regresno potraživanje iz stečajne mase, odnosno iz sredstava ostvarenih privatizacijom subjekata privatizacije u istom prioritetu kao što su ga imali zaposleni.

Agencija podnosi mesečne izveštaje Ministarstvu o korišćenju sredstava za obavljanje delatnosti iz stava 1. ovog člana.

Nadzor nad obavljanjem poslova iz stava 1. ovog člana vrši Ministarstvo.

U članu 7. regulisana je obaveza Agencije da do 15. novembra tekuće godine podnese ministarstvu plan poslovanja za narednu godinu sa programom poslovanja za svaku delatnost.

U članu 8. brisan je deo odredbe člana 19. stav 1. u tačka 13) „zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava“, kao suvišna.

U članu 9. precizirano je da su članovi izvršnog odbora direktori sektora.

U članu 10. regulisano je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog Zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije. U budžetu za 2014. godinu na ekonomskoj klasifikaciji 621 – nabavka finansijske imovine, sredstva u iznosu od 17.400.000.000 dinara namenjena su za otkup potraživanja po osnovu radnog odnosa u preduzećima u postupku privatizacije i to kako onih preduzeća koja se nalaze u postupku restrukturiranja, tako i onih koji su iz ovog postupka prešli u postupak stečaja. Mogućnost otkupa potraživanja ne stvara obavezu za tranzicioni fond. O otkupu potraživanja se pregovara u socijalnom dijalogu, tako da korišćenje ovih sredstava ne predstavljaju finansijski rizik ni u 2014. godini ni u naredne dve fiskalne godine.

Razlozi za donošenje Zakona po hitnom postupku

Nedonošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije po hitnom postupku saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 ( prečišćen tekst), moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po budžet Republike Srbije.

Stupanje na snagu Zakona

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.

Z A K O N

O AGENCIJI ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE

IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE I SANACIJU PRIVREDE

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Radi podsticanja i unapređenja izvoza i razvoja ekonomskih odnosa Republike Srbije sa inostranstvom PRIVREDE, osniva se Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije I SANACIJU PRIVREDE(u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.

Agencija posluje pod sledećim imenom:

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije I SANACIJU PRIVREDE a.d.

Skraćeno poslovno ime Agencije je: AOFI AFS.

Sedište Agencije je u Užicu BEOGRADU.

II. DELATNOST AGENCIJE

Član 3.

Delatnost Agencije je:

1) osiguranje i reosiguranje izvoznih poslova i investicija u inostranstvu domaćih pravnih lica i preduzetnika od nekomercijalnih rizika, kao i osiguranje naplate potraživanja izvoznika na domaćem tržištu najviše do iznosa vrednosti izvoznog posla, i to samostalno ili u saradnji sa drugim osiguravajućim društvima, odnosno agencijama;

2) finansiranje izvoznih poslova domaćih pravnih lica i preduzetnika, sufinansiranje izvoznih poslova sa komercijalnim bankama i drugim finansijskim organizacijama, refinansiranje izvoznih kredita komercijalnih banaka;

3) finansiranje pripreme izvoza domaćih pravnih lica i preduzetnika po zaključenom ugovoru o izvozu;

4) finansiranje investicija domaćih pravnih lica i preduzetnika na inostranim tržištima radi podsticanja izvoza;

5) osiguranje pripreme izvoza domaćih pravnih lica i preduzetnika od nekomercijalnih i komercijalnih rizika po zaključenom ugovoru o izvozu, samostalno ili u saradnji sa drugim osiguravajućim društvima, odnosno agencijama;

6) finansiranje stranog kupca ili njegove banke u vezi sa izvozom domaćeg pravnog lica ili preduzetnika;

7) osiguranje domaćih banaka u vezi kreditima i sa garancijama po izvoznim poslovima i investicijima u inostranstvu i zaključenim kreditnim linijama sa stranim bankama;

8) izdavanje garancija i drugih jemstava po izvoznim poslovima i investicijama u inostranstvu;

9) pružanje drugih usluga u vezi sa finansiranjem, garantovanjem i osiguranjem izvoznih poslova i investicija na domaćem i inostranom tržištu.

Agencija je dužna da delatnosti, odnosno poslove radi kojih je osnovana obavlja u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa, kao i u skladu sa međunarodnim sporazumima i ugovorima.

„DELATNOST AGENCIJE JE:

OSIGURANJE I REOSIGURANJE DOMAĆIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA OD KOMERCIJALNIH I NEKOMERCIJALNIH RIZIKA, UKLJUČUJUĆI I IZVOZNE POSLOVE I INVESTICIJE U INOSTRANSTVU , KAO I OSIGURANJE NAPLATE POTRAŽIVANJA NAJVIŠE DO IZNOSA VREDNOSTI POSLA, I TO SAMOSTALNO ILI U SARADNJI SA DRUGIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, ODNOSNO AGENCIJAMA;

OSIGURANJE PRIPREME IZVOZA DOMAĆIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA OD NEKOMERCIJALNIH I KOMERCIJALNIH RIZIKA PO ZAKLJUČENOM UGOVORU O IZVOZU, SAMOSTALNO ILI U SARADNJI SA DRUGIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, ODNOSNO AGENCIJAMA;

OSIGURANJE DOMAĆIH BANAKA U VEZI SA KREDITIMA I GARANCIJAMA PO IZVOZNIM POSLOVIMA I INVESTICIJAMA U INOSTRANSTVU I ZAKLJUČENIM KREDITNIM LINIJAMA SA STRANIM BANKAMA;

IZDAVANJE GARANCIJA I DRUGIH JEMSTAVA;

OBAVLJANJE POSLOVA FAKTORINGA;

PREDUZIMANJE MERA SANACIJE I RESTRUKTURIRANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA U CILJU EFIKASNIJE NAPLATE POTRAŽIVANJA DRŽAVNIH POVERILACA (KUPOVINA I PRODAJA IMOVINE I DOSPELIH POTRAŽIVANJA DRUGIH PRAVNIH LICA, KONVERZIJA POTRAŽIVANJA U KAPITAL DUŽNIKA);

KOMISIONI OTKUP DOSPELIH POTRAŽIVANJA OD DOMAĆIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA, UKLJUČUJUĆI I POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSA, PO TRŽIŠNIM USLOVIMA;

INVESTIRANJE U VENTURE CAPITAL FONDOVE, U SKLADU SA ZAKONOM;

PRUŽANJE DRUGIH USLUGA U VEZI SA FINANSIRANJEM, GARANTOVANJEM I OSIGURANJEM POSLOVA I INVESTICIJA NA DOMAĆEM I INOSTRANOM TRŽIŠTU.

SVE SVOJE POSLOVE AGENCIJA OBAVLJA PO TRŽIŠNIM USLOVIMA.

AGENCIJA JE DUŽNA DA DELATNOSTI, ODNOSNO POSLOVE RADI KOJIH JE OSNOVANA OBAVLJA U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I DRUGIH PROPISA, KAO I U SKLADU SA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA I UGOVORIMA.”

Član 4.

Nekomercijalni rizici iz člana 3. ovog zakona obuhvataju slučajeve kada nije moguće naplatiti potraživanja domaćih pravnih lica i preduzetnika od inostranog partnera, iz sledećih razloga:

1) neplaćanja duga u roku od šest meseci od ugovorenog roka dospelosti, ako je dužnik država, državna organizacija ili lice za koje garantuje država, odnosno državna organizacija;

2) političkih događaja u zemlji dužnika ili ratnog stanja u državi čiji je državljanin dužnik sa drugom državom;

3) opšteg moratorijuma plaćanja, nemogućnosti konverzije valute zemlje dužnika u konvertibilne valute ili zabrane transfera, do isteka tih zabrana;

4) zabrane uvoza robe ili usluga od države ili državne organizacije kao kupca ili korisnika usluga;

5) jednostranog raskida ugovora od države ili državne organizacije kao kupca ili korisnika usluga, osim kada je do jednostranog raskida došlo usled povrede carinskih ili zdravstvenih propisa države uvoznika, odnosno države korisnika usluga;

6) zaplene, oštećenja, zabrane raspolaganja ili uništenja robe, učinjenih od strane države ili njenih institucija, od časa prelaska robe preko državne granice do prispeća inostranom dužniku i

7) elementarnih nepogoda.

Pod nekomercijalnim rizicima smatraju se i događaji usled kojih je nastala šteta domaćim licima u vezi sa imovinom investiranom u sopstveno privredno društvo, mešovito privredno društvo ili poslovne jedinice u inostranstvu, i to:

1) nacionalizacija, eksproprijacija ili druge mere države koje se mogu izjednačiti sa nacionalizacijom ili eksproprijacijom;

2) nemogućnost raspolaganja imovinom u trajanju od najmanje 12 meseci zbog drugih mera preduzetih od države u kojoj je izvršeno investiranje;

3) uništenje ili oštećenje imovine usled događaja u ratu koji vodi država u kojoj je izvršeno investiranje imovine, odnosno političkih događaja u toj državi.

III. OBLIK I ODGOVORNOST AGENCIJE

Član 5.

Agencija je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društva.

Agencija posluje kao zatvoreno akcionarsko društvo koje akcije izdaje svom osnivaču, odnosno ograničenom broju drugih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Akcije Agencije su obične sa pravom glasa.

Član 6.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu sa trećim licima Agencija odgovara celokupnom svojom imovinom.

Republika Srbija odgovara za obaveze Agencije po osnovu osiguranja izvoza od nekomercijalnih rizika do iznosa koji se utvrđuje zakonom kojim se uređuje godišnji budžet Republike.

IV. SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD AGENCIJE

Član 7.

Osnivački kapital Agencije u iznosu od 25.000.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate, obezbeđuje Republika Srbija.

Republika Srbija uplatiće u novcu 50% upisanog kapitala pre osnivanja Agencije, a preostali iznos najkasnije u roku od godinu dana od dana registracije Agencije kod nadležnog organa.

Član 8.

Sredstva za rad Agencije obezbeđuju se iz:

1) namenskih kredita međunarodnih finansijskih organizacija;

2) donacija domaćih i stranih pravnih ili fizičkih lica i

3) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

„ZA OSTVARIVANJE DELATNOSTI AGENCIJE IZ ČLANA 3. STAV 1. TAČ. 6. I 7. OVOG ZAKONA, KORISTE SE SREDSTVA IZ BUDŽETA, KAO I IZ DRUGIH IZVORA.

U SLUČAJU DA AGENCIJA OBEZBEDI FINANSIRANJE POSLOVA IZ ČLANA 3. STAV 1. OVOG ZAKONA IZ DRUGIH IZVORA, SAGLASNOST NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O FINANSIRANJU DAJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE PRIVREDE (U DALJEM TEKSTU: MINISTARSTVO).

ISPLATOM SREDSTAVA ZA KUPOVINU POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH I BIVŠIH ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSA, AGENCIJA STIČE ZAKONSKO REGRESNO POTRAŽIVANJE IZ STEČAJNE MASE, ODNOSNO IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PRIVATIZACIJOM SUBJEKATA PRIVATIZACIJE U ISTOM PRIORITETU KAO ŠTO SU GA IMALI ZAPOSLENI.

AGENCIJA PODNOSI MESEČNE IZVEŠTAJE MINISTARSTVU O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE SVOJE DELATNOSTI.

NADZOR NAD OBAVLJANJEM POSLOVA AGENCIJE VRŠI MINISTARSTVO.“

Član 9.

U slučaju povećanja osnovnog kapitala Agencije izdavanjem novih akcija, u skladu sa zakonom, učešće Republike Srbije u akcionarskom kapitalu Agencije ne može biti manje od 51% od ukupnog iznosa akcionarskog kapitala.

Član 10.

Rezerve sigurnosti za poslove osiguranja izvoza od nekomercijalnih rizika, kao i za poslove osiguranja izvoza od komercijalnih rizika, formiraju se od premija osiguranja, regresa po isplaćenim naknadama šteta i iz dela dobiti koju Agencija ostvaruje poslovanjem iz oblasti osiguranja.

Rezerve sigurnosti se koriste za izmirenje obaveza prema osiguranicima i za pokriće gubitaka iz poslova osiguranja od nekomercijalnih i komercijalnih rizika.

Početna sredstva za formiranje rezervi sigurnosti Agencije za poslove osiguranja od nekomercijalnih i komercijalnih rizika, obezbeđuju se iz osnivačkog kapitala.

V. POSLOVANJE AGENCIJE

Član 11.

Agencija posluje prema načelima likvidnosti, sigurnosti i rentabilnosti.

Agencija svojim aktima određuje uslove i način očuvanja realne vrednosti sredstava, kao i druge mere za zaštitu od rizika njegovog poslovanja.

Agencija je nelikvidna ukoliko nije izmirila dospele obaveze.

Član 12.

„AGENCIJA PODNOSI DO 15. NOVEMBRA TEKUĆE GODINE MINISTARSTVU PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNU GODINU SA PROGRAMOM POSLOVANJA ZA SVAKU DELATNOST“.

Agencija podnosi redovni godišnji izveštaj o svom poslovanju Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), a vanredni izveštaj po zahtevu Vlade.

Član 13.

Agencija vodi poslovne knjige, sastavlja i podnosi računovodstvene izveštaje i izveštaje o poslovanju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Član 14.

Revizija poslovanja Agencije obavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Revizija iz stava 1. ovog člana može biti redovna i vanredna.

Redovna revizija obavlja se za svaku godinu, a vanredna na zahtev ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Izveštaj o obavljenoj reviziji dostavlja se Vladi.

VI. ORGANI AGENCIJE

Član 15.

Organi Agencije su: Skuština, Upravni odbor i Izvršni odbor.

Član 16.

Ovlašćenja Skupštine Agencije vrši Vlada preko ovlašćenih predstavnika.

Kada se poveća broj akcionara, Skupštinu Agencije čine akcionari sa pravom upravljanja.

Pravo upravljanja akcionari ostvaruju neposredno ili preko svojih predstavnika.

U ime Republike Srbije kao akcionara, pravo iz stava 3. ovog člana vrši Vlada.

Statutom Agencije se utvrđuje minimalan broj akcija kao uslov za članstvo u Skupštini Agencije.

Član 17.

Skupština Agencije :

1) donosi Statut Agencije ;

2) donosi akta poslovne politike;

3) donosi akta kojima će se bliže urediti uslovi i način obavljanja delatnosti Agencije;

4) razmatra godišnje izveštaje Upravnog odbora i Izvršnog odbora;

5) usvaja godišnji račun Agencije i odlučuje o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti, odnosno pokriću gubitaka;

6) odlučuje o povećanju kapitala Agencije i visini ulaganja u osnovna sredstva Agencije;

7) odlučuje o iznosu i strukturi rezervi sigurnosti;

8) imenuje i razrešava članove Upravnog odbora;

9) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme Agencije;

10) imenuje i razrešava revizora;

11) donosi plan razvoja i program rada Agencije;

12) donosi poslovnik o svom radu;

13) obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i Statutom Agencije.

Član 18.

Upravni odbor ima predsednika, zamenika predsednika i tri člana.

Predsednika, zamenika predsednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Skupština Agencije.

Mandat predsednika i članova Upravnog odbora Agencije je četiri godine i ista lica mogu biti ponovo birana.

Član 19.

Upravni odbor Agencije:

1) saziva sednice Skupštine Agencije;

2) zastupa i vodi poslove Agencije;

3) priprema predloge za Skupštinu Agencije i izvršava njene odluke;

4) razmatra i predlaže usvajanje izveštaja o poslovanju Agencije u toku godine;

5) podnosi Skupštini Agencije izveštaj o poslovanju ;

6) daje smernice Izvršnom odboru za ostvarivanje poslovne politike;

7) odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji;

8) izdaje akcije i utvrđuje njihovu vrednost, kao i vrednost imovine Agencije, u skladu sa zakonom;

9) utvrđuje iznos i dan dividende, dan plaćanja i postupak plaćanja dividende;

10) odlučuje o davanju i opozivanju prokure;

11) donosi opšti akt o organizaciji i sistematizaciji;

12) donosi poslovnik o svom radu;

13) obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i Statutom Agencije.

O pitanjima iz svog delokruga Upravni odbor odlučuje većinom glasova.

U slučaju jednake podele glasova, odlučujući je glas predsednika Upravnog odbora.

Član 20.

Upravni odbor bira članove Izvršnog odbora.

Članovi Izvršnog odbora su izvršni direktori DIREKTORI SEKTORA.

Delokrug Izvršnog odbora uključuje sprovođenje odluka Upravnog odbora Agencije i sva pitanja povezana sa vođenjem poslova i tekućim poslovima Agencije, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine Agencije.

Delokrug Izvršnog odbora bliže se određuje Statutom Agencije.

Član 21.

Predsednik Izvršnog odbora je generalni direktor Agencije.

Generalnog direktora Agencije bira Upravni odbor.

VII. STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI

Član 22.

Opšti akti Agencije su Statut i drugi akti kojima se na opšti način uređuju pitanja bitna za rad Agencije.

Član 23.

Statut sadrži naročito odredbe o:

1) nazivu i sedištu Agencije;

2) delatnosti, odnosno poslovima;

3) organima Agencije, delokrugu, odgovornosti i načinu odlučivanja organa;

4) zastupanju Agencije i odgovornosti za obaveze;

5) raspodeli dobiti i snošenju gubitaka;

6) načinu formiranja i korišćenja fondova i sredstava rezervi Agencije;

7) unutrašnjoj organizaciji Agencije;

8) opštim aktima i načinu njihovog donošenja;

9) načinu i postupku izmene Statuta;

10) drugim pitanjima od značaja za rad i poslovanje Agencije, u skladu sa zakonom.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 24.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo privrede

2. Naziv propisa

Predlogzakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

/

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

/

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisai njihovo mišljenje o usklađenosti

Ostavite komentar