Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

Član 1.

U Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14 – dr. zakon i 140/14), u članu 2. stav 1. posle reči: „(u daljem tekstu: registracija)” dodaju se zapeta i reči: „osim kod privremene registracije koja se vrši na period kraći od jedne godine,”.

Član 2.

U članu 5. stav 1. tačka 1) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se zapetom i dodaju reči: „uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova;”.

U tački 2) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se zapetom i dodaju reči: „uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova;”.

U tački 2a) posle reči: „roditelji” dodaju se reči: „i usvojioci”, a tačka i zapeta na kraju zamenjuju se zapetom i dodaju reči: „uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova;”.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) zdravstvene ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, čiji je vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u potpunosti ili u većinskom delu – za ambulantna vozila;”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Ako fizičko lice po više osnova iz stava 1. tač. 1) do 2a) ovog člana ima pravo na poresko oslobođenje, to pravo ostvaruje na jedno putničko vozilo koje se na ime tog lica, uz dokaze o ispunjenju uslova iz stava 2. ovog člana, prvo registruje u jednoj godini.”

Član 3.

U članu 5a stav 1. posle reči: „registracije” dodaju se zapeta i reči: „odnosno za motorno vozilo za koje nadležnom organu nisu pruženi dokazi o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava iz člana 5. stav 1. ovog zakona”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Ako vlasnik vozila kod čije registracije je ostvareno pravo na umanjenje poreza iz člana 5. stav 3. ovog zakona, pre isteka važenja registracije prestane da tim vozilom obavlja auto-taksi prevoz, odnosno obuku kandidata za vozače, dužan je da za period od dana prestanka obavljanja te delatnosti tim vozilom do isteka perioda na koji je vozilo registrovano, plati pripadajući iznos poreza na upotrebu motornih vozila koji se utvrđuje u odnosu na razliku propisanog iznosa poreza za to vozilo iz člana 4. ovog zakona na dan registracije i plaćenog umanjenog iznosa poreza, u srazmeri sa tim periodom.”

Član 4.

U članu 5b stav 2. posle reči: „iznosu” dodaju se reči: „i dokaz o plaćenom porezu u slučaju iz člana 5a stav 4. ovog zakona”.

Član 5.

U članu 6. posle reči: „motornih vozila” dodaju se reči: „i dokaza o plaćenom porezu u slučaju iz člana 5a stav 4. ovog člana”.

Član 6.

U članu 13a posle reči: „plutajuće dozvole” dodaju se reči: „(u daljem tekstu: upis plovila u upisnik)”.

Član 7.

U članu 16. stav 2. menja se i glasi:

„Dokaz o plaćenom porezu na upotrebu plovila u propisanom iznosu i dokaz o plaćenom porezu u slučaju iz člana 16a stav 3. ovog člana obveznik podnosi uz zahtev za upis plovila u upisnik organu nadležnom za upis plovila u upisnik.”

U stavu 3. reči: „Upis plovila, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, u upisnik može se izvršiti samo uz dokaz o plaćenom porezu na upotrebu plovila u propisanom iznosu,” zamenjuju se rečima: „Upis plovila u upisnik može se izvršiti samo uz dokaz, odnosno dokaze, iz stava 2. ovog člana”.

Član 8.

U članu 16a stav 1. posle reči: „plutajuće dozvole” dodaju se zapeta i reči: „odnosno za plovilo za koje nadležnom organu nisu pruženi dokazi iz člana 16. stav 4. ovog zakona o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava iz člana 15a ovog zakona”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Ako je obveznik pre isteka važenja upisa, odnosno važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, prestao da obavlja registrovanu delatnost plovilom kod čijeg upisa u upisnik je ostvareno pravo na oslobođenje iz člana 15a ovog zakona, dužan je da za period od dana prestanka obavljanja te delatnosti tim plovilom do isteka perioda na koji je plovilo upisano u upisnik, plati pripadajući iznos poreza na upotrebu plovila koji se utvrđuje srazmerno tom periodu, u odnosu na porez za to plovilo iz člana 15. ovog zakona na dan upisa u upisnik.”

Član 9.

U članu 20. stav 2. posle reči: „iznosu” dodaju se reči: „i dokaz o plaćenom porezu u slučaju iz člana 20a stav 3. ovog zakona”.

Član 10.

U članu 20a stav 1. posle reči: „proveri plovidbenosti” dodaju se zapeta i reči: „odnosno za koji nadležnom organu nisu pruženi dokazi o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava iz člana 19. stav 4. ovog zakona”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Obveznik koji je vazduhoplov za koji je ostvareno pravo na oslobođenje iz člana 19. stav 4. ovog zakona prestao da koristi za sport, odnosno obveznik kome je prestalo svojstvo člana Vazduhoplovnog saveza Srbije, pre isteka važenja upisa vazduhoplova u registar, odnosno važnosti potvrde o proveri plovidbenosti, dužan je da plati pripadajući iznos poreza na upotrebu vazduhoplova za taj vazduhoplov, za period od dana prestanka korišćenja za sport, odnosno prestanka članstva Vazduhoplovnog saveza Srbije, do isteka perioda na koji je vazduhoplov upisan u registar, odnosno na koji je produžena važnost potvrde o proveri plovidbenosti, koji se utvrđuje srazmerno tom periodu u odnosu na porez za taj vazduhoplov iz člana 19. st. 1. do 3. ovog zakona na dan upisa u registar, odnosno produženja potvrde o proveri plovidbenosti.”

Član 11.

Član 21. menja se i glasi:

„Član 21.

Porez na registrovano oružje plaća se za svaku kalendarsku godinu, na registrovano oružje utvrđeno ovim zakonom, i to na:

automatsku pušku;

poluautomatsku pušku;

oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola, odnosno dozvola za nošenje oružja, osim na gasne sprejeve i na uređaje za izazivanje elektrošokova (elektrošokere ili paralizatore).”

Član 12.

U članu 22. reči: „odobrenja, odnosno oružnog lista, odnosno dozvole, za držanje, odnosno za držanje i nošenje oružja” zamenjuju se rečima: „oružnog lista, odnosno kolekcionarske dozvole, odnosno dozvole za nošenje oružja, za oružje iz člana 21. ovog zakona.”

Član 13.

Član 23. menja se i glasi:

„Član 23.

Obveznik poreza na registrovano oružje je lice na koje glasi oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, odnosno dozvola za nošenje oružja.

Ako je za više lica izdat oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, odnosno dozvola za nošenje jednog istog oružja, poreski obveznik je vlasnik oružja.”

Član 14.

Član 24. menja se i glasi:

„Član 24.

Porez na registrovano oružje plaća se u godišnjem iznosu, po svakom komadu oružja, i to na:

dinara

1) automatsku pušku 

12.700

2) poluautomatsku pušku 

5.090 

3) oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola

3.440

4) oružje za ličnu bezbednost za koje su izdati oružni list za držanje, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja

17.160.”

Član 15.

Posle člana 24. dodaje se član 24a, koji glasi:

„Član 24a

Na registrovano oružje iz člana 21. ovog zakona za koje je u toku kalendarske godine nastala poreska obaveza, porez na registrovano oružje za tu godinu utvrđuje se i plaća u pripadajućem iznosu u odnosu na iznos poreza iz člana 24. ovog zakona, koji je srazmeran periodu od nastanka poreske obaveze do isteka te kalendarske godine.

Na registrovano oružje iz člana 21. ovog zakona za koje je pravosnažnim rešenjem nadležnog organa oduzet oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, odnosno dozvola za nošenje oružja, porez na registrovano oružje za tu godinu utvrđuje se i plaća u pripadajućem iznosu u odnosu na iznos poreza iz člana 24. ovog zakona, koji je srazmeran periodu od početka te kalendarske godine, odnosno od nastanka poreske obaveze u toj godini, do dana pravosnažnosti rešenja nadležnog organa.

Ako je porez na registrovano oružje utvrđen i plaćen za godinu u kojoj je pravosnažnim rešenjem nadležnog organa oduzet oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, odnosno dozvola za nošenje oružja, pripadajući iznos poreza za period od dana pravosnažnosti rešenja o oduzimanju oružnog lista, odnosno dozvole, do isteka te godine, smatra se više plaćenim porezom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Za registrovano oružje iz člana 24. tačka 3) ovog zakona za koje obveznik u toku kalendarske godine dobije dozvolu za nošenje oružja, poreska obaveza za tu godinu iz tačke 3) tog člana uvećava se za pripadajući iznos, koji se obračunava u odnosu na razliku iznosa poreza iz tač. 4) i 3) tog člana srazmerno periodu od dana izdavanja dozvole za nošenje oružja do isteka te kalendarske godine.

Porez na registrovano oružje utvrđuje se i plaća u pripadajućem iznosu koji se utvrđuje na način iz st. 2. i 3. ovog člana, za registrovano oružje, i to:

za koje u toku kalendarske godine istekne a ne produži se važnost oružnog lista, odnosno kolekcionarske dozvole, odnosno dozvole za nošenje oružja;

koje se u toku kalendarske godine onesposobi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija;

na kome se u toku kalendarske godine prenese pravo svojine;

kad u toku kalendarske godine nastupi smrt obveznika;

kad nastupe druge činjenice, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija, koje dovode do prestanka poreske obaveze u skladu sa ovim zakonom.”

Član 16.

U članu 26. stav 1. posle reči: „podataka koje mu” dodaju se reči: „za oružje iz člana 21. ovog zakona”, a reči: „oružni list za držanje i nošenje oružja za ličnu bezbednost, oružni list za držanje i nošenje oružja, odnosno dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost” zamenjuju se rečima: „ispravu o registrovanju oružja”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Republički organ uprave zadužen za unutrašnje poslove dužan je da podatke iz stava 1. ovog člana dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana:

1) izdavanja oružnog lista, odnosno kolekcionarske dozvole, odnosno dozvole za nošenje oružja;

2) pravosnažnosti rešenja o oduzimanju oružnog lista, odnosno kolekcionarske dozvole, odnosno dozvole za nošenje oružja;

3) isticanja važnosti oružnog lista, odnosno kolekcionarske dozvole, odnosno dozvole za nošenje oružja, koja nije produžena;

4) prijave onesposobljavanja oružja;

5) prenosa prava svojine na registrovanom oružju;

6) preuzimanja oružja od strane tog organa nakon smrti vlasnika;

7) nastupanja drugih činjenica, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija, koje dovode do nastanka ili prestanka poreske obaveze u skladu sa ovim zakonom.”

Član 17.

Posle člana 28. dodaje se član 28a, koji glasi:

„Član 28a

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – obveznik poreza koji u propisanom roku ne uplati porez iz čl. 5b, 16, 20. i 26. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – obveznik poreza koji u propisanom roku ne uplati porez iz čl. 5b, 16, 20. i 26. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za registraciju motornog vozila, ako registraciju izvrši bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila u propisanom iznosu (član 6).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za poslove upisa plovila u upisnik, odnosno za produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, ako upis plovila, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, izvrši bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu plovila u propisanom iznosu (član 16. stav 3).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za poslove upisa vazduhoplova u registar, odnosno za produženje roka važnosti uverenja o plovidbenosti, ako upis vazduhoplova, odnosno produženje važenja potvrde o proveri plovidbenosti, izvrši bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu vazduhoplova u propisanom iznosu (član 20. stav 3).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u republičkom organu uprave zaduženom za unutrašnje poslove, ako ne dostavi, odnosno ne dostavi u propisanom roku, podatke iz člana 26. stav 2. ovog zakona.”

Član 18.

Prvo usklađivanje iznosa poreza na registrovano oružje, za plaćanje u 2017. godini, izvršiće se u decembru 2016. godine indeksom potrošačkih cena, za period od 1. januara 2016. godine do 30. novembra 2016. godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose poreza iz stava 1. ovog člana.

Član 19.

Od dana stupanja na snagu ovog zakona neće se primenjivati iznosi poreza na registrovano oružje, usklađeni do početka primene ovog zakona za plaćanje u 2016. godini, saglasno odredbi člana 27a Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14-dr. zakon i 140/14).

Porez na registrovano oružje za 2016. godinu utvrđivaće se u skladu sa ovim zakonom.

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2016. godine.

Ostavite komentar