Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O PENZIJSKOM

I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10 i 93/12), član 80a menja se i glasi:

,,Član 80a

Izuzetno od člana 80. st. 1. do 3. ovog zakona, penzija se usklađuje:

u oktobru 2013. godine, tako što će se povećati za 0,5%;

u aprilu 2014. godine, tako što će se povećati za 0,5%;

u oktobru 2014. godine, tako što će se povećati za 1%;

– u aprilu 2015. godine, sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci;

– u oktobru 2015. godine, zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini iznad 4%.

Počev od 2016. godine, penzija se usklađuje:

– u aprilu, zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini iznad 4%;

– u oktobru, sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci.

Na način iz stava 2. ovog člana, penzija se nadalje usklađuje sve dok učešće penzija u bruto domaćem proizvodu ne dostigne 10%.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 70. stav 1. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da se penzijsko osiguranje uređuje zakonom i u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz potrebe usklađivanja odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06-US, 5/09, 107/09, 101/10 i 93/12), sa odredbama propisa o budžetskom sistemu. Kako su tim propisima predložene izmene i dopune i u delu koji se odnosi na usklađivanje penzije, potrebno je u tom delu uskladiti Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa je predloženo da se penzije usklađuju: u oktobru 2013. i u aprilu 2014. godine tako što će se povećati za po 0,5%; u oktobru 2014. godine tako što će se povećati za 1%; u aprilu 2015. godine, sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci; u oktobru 2015. godine, zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini iznad 4%. Takođe, počev od 2016. godine, penzija se usklađuje: u aprilu, zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini iznad 4%; u oktobru, sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, s tim da će se na ovaj način penzije nadalje usklađivati sve dok učešće penzija u bruto domaćem proizvodu ne dostigne 10%.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. predloženo je da se u članu 80a utvrdi da se, izuzetno od člana 80. Zakona, penzija usklađuje: u oktobru 2013. i u aprilu 2014. godine tako što će se povećati za po 0,5%, u oktobru 2014. godine tako što će se povećati za 1%, u aprilu 2015. godine, stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, u oktobru 2015. godine, zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini iznad 4%. Počev od 2016. godine, penzija se usklađuje: u aprilu, zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini iznad 4%; u oktobru, sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, s tim da će se na ovaj način penzije nadalje usklađivati sve dok učešće penzija u bruto domaćem proizvodu ne dostigne 10%.

Članom 2. predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstava.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

 

Ukupna društveno ekonomska situacija posebno je aktuelizovala pitanje načina usklađivanja penzija. S obzirom na potrebe usklađivanja odredaba ovog zakona sa odredbama zakona kojim se uređuje budžetski sistem, a posebno imajući u vidu činjenicu da bi njegova primena imala efekte, ne samo u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, već i u oblasti ukupnih javnih finansija, predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst).

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja.

VII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

S obzirom da se predložena izmena Zakona odnosi samo na odredbu koja uređuje usklađivanje penzija, smatramo da nema potrebnih elemenata za analizu efekata, a posebno imajući u vidu da su predložene dopune u cilju usklađivanja sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

KOJE SE MENJAJU

Član 80a

Izuzetno od člana 80. st. 1-3. zakona, penzija se usklađuje u periodu:

– oktobar 2012. godine, tako što će se povećati za 2%;

april 2013. godine, tako što će se povećati za 2%.

IZUZETNO OD ČLANA 80. ST. 1. DO 3. OVOG ZAKONA, PENZIJA SE USKLAĐUJE:

U OKTOBRU 2013. GODINE, TAKO ŠTO ĆE SE POVEĆATI ZA 0,5%;

U APRILU 2014. GODINE, TAKO ŠTO ĆE SE POVEĆATI ZA 0,5%;

U OKTOBRU 2014. GODINE, TAKO ŠTO ĆE SE POVEĆATI ZA 1%;

– U APRILU 2015. GODINE, SA STOPOM RASTA POTROŠAČKIH CENA U PRETHODNIH ŠEST MESECI;

– U OKTOBRU 2015. GODINE, ZBIROM STOPE RASTA POTROŠAČKIH CENA U PRETHODNIH ŠEST MESECI I DELA STOPE REALNOG RASTA BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA U PRETHODNOJ GODINI IZNAD 4%.

POČEV OD 2016. GODINE, PENZIJA SE USKLAĐUJE:

– U APRILU, ZBIROM STOPE RASTA POTROŠAČKIH CENA U PRETHODNIH ŠEST MESECI I DELA STOPE REALNOG RASTA BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA U PRETHODNOJ GODINI IZNAD 4%;

– U OKTOBRU, SA STOPOM RASTA POTROŠAČKIH CENA U PRETHODNIH ŠEST MESECI.

NA NAČIN IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, PENZIJA SE NADALJE USKLAĐUJE SVE DOK UČEŠĆE PENZIJA U BRUTO DOMAĆEM PROIZVODU NE DOSTIGNE 10%.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Draft Law amending Law on Pension and Disability Insurance

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Sporazum ne sadrže odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Oblast penzijskog i invalidskog osiguranja posebno se reguliše u svim zemljama i u neposrednoj je zavisnosti od specifičnih društveno-ekonomskih uslova tih zemalja. Iz tog razloga se sistemi penzijskog i invalidskog osiguranja i međusobno razlikuju, te nisu podložni međusobnom usklađivanju u meri, kako je to slučaj sa drugim oblastima. Međutim, naša zemlja je prilikom izrade Predloga zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osihguranju, kao i prilikom donošenja osnovnog teksta Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (,,Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06-US, 5/09, 107/09, 101/10 i 93/12), vodila računa o pozitivnim iskustvima drugih zemalja.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Pošto Sporazum ne sadrži odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, usklađivanje zakonodavstva naše zemlje iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja sa zakonodavstvom Zajednice, izvršiće se u opštem roku za usklađivanje zakonodavstva prema članu 72. Sporazuma, odnosno na osnovu programa dogovorenog između Evropske komisije i Republike Srbije.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Potpuno usklađeno

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

– / –

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Predmetni Predlog zakona nije relevantan sa stanovišta propisa Evropske unije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

– / –

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

– / –

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ostavite komentar